Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-11-09

Sammanträde 2000-11-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

4 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

5 Verksamhetsprogram och budget för år 2001 - Del 1

Dnr: 101-309-00

Innehåll: Beslut, Innehållsförteckning, Inledning, Sammanfattning, Ekonomiska förutsättningar för 2001 års VP, Nämndens ansvarsområden och mål för verksamheten, Stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning

Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

6 Forts Del 2a

Dnr: 101-309-00

Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

7 Forts Del 2b

Dnr: 101-309-00

Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

8 Forts - Del 3

Dnr: 101-309-00

Innehåll: Park- och gatuskötsel, Kultur, Gemensamadministration, Ärendets beredning

Handläggare: Brita Mohlin, tel 08-508 21 080

10 Bilaga

Dnr: 101-309-00

Kompetensplan för äldreomsorg

Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

11 Lokalplan och skollokalplan 2000

Dnr: 320-308-00

Ärendet beskriver redovisning av lokalkostnader, lokalbehov samt beslutade och planerade lokalförändringar för skolor, förskolor, handikappsomsorg och äldreomsorg.

Stadsdelsnämnderna ska enligt Kommunfullmäktige årligen revidera sina skollokalplaner och anmäla dessa till Utbildningsnämnden.


Handläggare: Ulf Aldenberg, 08-508 21 088

12 Yttrande över redovisning av resultat av utredningsuppdrag om stadsdelsnämndernas ökade ansvar för det offentliga rummet

Dnr: 351-226-00

Älvsjö stadsdelsförvaltning ser det som mycket värdefullt att
stadsdelsnämndernas inflytande över det offentliga rummet stärks men vill i sammanhanget förorda alternativ B, eftersom det väl motsvarar de remissynpunkter som framfördes av stadsdelsnämnden 1999, bland annat möjligheterna till ett ”lokalt veto” och utökat samrådsförfarande.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 088

13 Upphandling av ramavral för jourhemsverksamhet

Dnr: 125-317-00

Handläggare: Gunilla Schedin, 08-508 21 309

14 Älvsjö medborgarpanel - frågor och svar i september 2000

Dnr: 015-192-00

Handläggare: Utvecklingsavd, kansli, 08-508 21 080

§197 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske fredagen den 10 november 2000 kl 15.00.

§198 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2000-11-06 anmäldes.

§199 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2000-11-06 anmäldes.

 

§200 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2000-10-31 anmäldes.

§201 Verksamhetsprogram och budget för år 2001 - Del 1

Stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsprogram upplaga 2000-11-01 (utsänt ärende 106 A/2000) förelåg. Dnr 101-309-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag frånsett visst avsnitt som föreslogs bli föremål för återremiss.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Bilaga § 201.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill. Bilaga § 201.

Beslut
Efter ställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Verksamhetsplan och budget för år 2001 inklusive omslutningsförändring på totalt 89,7 mkr i ökade kostnader och intäkter antas enligt förvaltningens förslag och överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutet gäller inte den medicinskt ansvariga sjuksköterskans placering i förvaltningsorganisationen.
 2. I denna del återremitteras ärendet med uppdrag till förvaltningen att ta fram centrala anvisningar som finns angående medicinskt ansvarig sjuksköterskas ställning i organisationen.

 3. Under år 2001 skall följande enheter utgöra resultatenheter enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.
 4. - Johan Skytte barn- och ungdomsområde

  - Solberga/Prästgårdsgärde barn- och ungdomsområde

  - Gamla Långbrodals barn- och ungdomsområde

  - Herrängens barn- och ungdomsområde

  - Örby Slott/Lisebergs barn- och ungdomsområde

  - Älvsjö äldreboende

  - Enheten för omsorg om funktionshindrade.

 5. Solberga äldreboende drivs under år 2001 som intraprenad.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Peter Modesta (mp) med hänvisning till Kåre Gustafssons (s) yrkande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av ledamoten Anita Thisell (v) med hänvisning till det av henne lagda yrkandet.

§202 Lokalplan och skollokalplan 2000

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-11 (utsänt ärende 107/2000 med förslag till lokalplan inkl skollokalplan 2000 förelåg. I planen redovisas lokalkostnader, lokalbehov samt beslutade och planerade lokalförändringar. Skollokalplanen skall enligt kommunfullmäktiges beslut årligen anmälas till utbildningsnämnden. Dnr 320-308-00

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt ett särskilt uttalande.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

 1. Lokalplan inklusive skollokalplan 2000 godkännes enligt förvaltningens förslag.
 2. Ärendet delges utbildningsnämnden.
 3. Särskilt uttalande: Behovet av skollokaler i Långbrodal kommer att vara stort framöver på grund av elevökningen men också för att den provisoriska lösningen med Parkskolan på Långbro sjukhusområde upphör i och med vårterminen 2003. Vi vill redan nu stryka under att denna lokalfråga måste lösas i anslutning till utbyggnaden av Långbro sjukhusområde.

§203 Yttrande över redovisning av resultat av utredningsuppdrag om stadsdels...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel III och II begärt yttrande över redovisning och resultat av utredningsuppdrag om stadsdelsnämndernas ökade ansvar för det offentliga rummet. I utredningsmaterialet finns tre olika alternativ.

Stadsdelsnämnden har tidigare, 1999-08-19 § 183, yttrat sig över den utredningsrapport som lämnades i maj 1999 inför att slutligt förslag skulle utarbetas under hösten 1999. I budget 2001 har kommunfullmäktige tydligt uttalat att ansvar och för vissa upplåtelser och bygglov skall överföras till stadsdelsnämnderna enligt alternativ C som är det mest långtgående alternativet. Det innebär att ansvaret för handläggning och beslut för vissa ärendetyper skall åvila respektive stadsdelsnämnd.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-13 (utsänt ärende 108/2000) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen förordar alternativ B som innebär att ansvaret för handläggning och formella beslut ligger kvar på de centrala fackförvaltningarna men med ett ökat lokalt inflytande. Förvaltningen bedömer att alternativ B motsvarar införande av "ett lokalt veto" samtidigt som det ur ett brukar- , administrativt- och ekonomiskt perspektiv är effektivare än alternativ C. Dnr 351-226-00.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes för överläggning i partigrupperna.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt vice ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar stadsdelsnämnden följande yttrande.

Om man seriöst vill föra ut och ge stadsdelsnämnderna ett ökat ansvar för det offentliga rummet bör all handläggning av de frågor som förs ut helt ligga på stadsdelsnämnden för att inte hamna i dubbelt handläggande.

För allmänheten skulle det säkerligen underlätta väsentligt om man på hemmaplan kan klara av dessa enklare ärenden det nu är fråga om. Man möts då av både tjänstemän och politiker med god lokalkännedom. En del hinder som reses bör kunna lösas med ny teknik.

Vi förutsätter att behövliga resurser i så fall förs ut till stadsdelsnämnderna och att motsvarande besparing görs centralt. Vi tror då att målet uppnås med förkortade handläggningstider, förbättrad service och ökat lokalt inflytande till glädje för allmänheten.

§204 Upphandling av ramavral för jourhemsverksamhet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-30 (utsänt ärende 109/2000) förelåg med förslag om deltagande i en stadsdelsgemensam upphandling av ramavtal för jourhemsverksamhet. Jourhemsverksamheten omfattar rekrytering, utbildning och handledning av jourhemsföräldrar samt förmedlingsarbete och vissa administrativa uppgifter. I dag täcks behovet av jourhem genom Vantörs och Hässelby/Vällingby som administrerar verksamheten även för övriga stadsdelsnämnders räkning. Dessa båda verksamheter avvecklas vid årsskiftet 2000/2001. Vantör har då har inbjudit övriga stadsdelar att delta i en gemensam upphandling av ramavtal för jourhemsverksamheten. Dnr 125-317-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

I samarbete med övriga stadsdelsnämnder deltar Älvsjö stadsdelsnämnd i en gemensam upphandling av ramavtal avseende jourhemsverksamhet.

§205 Älvsjö medborgarpanel - frågor och svar i september 2000

Stadsdelsförvaltningen fick 2000-08-31 § 154 nämndens uppdrag att ställa frågor till medborgarpanelen inom områdena förskoleverksamhet, ungdomsverksamhet samt miljö.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-03 (utsänt ärende 110/2000) förelåg med redovisning av svar på frågor som lagts ut på medborgarpanelen i september 2000. Frågorna handlade om vilka faktorer som bidrar till en hög kvalitet inom förskoleverksamheten, vilken typ av ungdomsaktiviteter som man behöver satsa ytterligare på, vad som är viktigt i arbetet med att höja kvaliteten i äldreomsorgen samt vilka utåtriktade aktiviteter/information/service man behöver satsa ytterligare på inom miljöområdet. Svarsfrekvensen var i denna frågeomgång lägre än förväntat p g a bl a fortsatta tekniska problem. Förvaltningen anser dock att de svar och synpunkter som inkommit är mycket intressanta och bidrar i mycket stor grad till utvecklingen och föreslår att nämnden skall godkänna rapporten.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningens rapport över frågor och svar till medborgarpanelen i september 2000 godkännes.

_______