Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-11-23

Sammanträde 2000-11-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokollen

3 Anmälan om protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

4 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Anmälan av inkomna handlingar.

Medborgarförslag/-synpunkter
Dokumentlista/Ärendelista

8 Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2000

9 Yttrande över förslag till nytt avtal om samverkan kring patientnämnd

Dnr: 003-298-00

En ny lag om patientnämnder trädde i kraft 990101. Patientnämndens uppgifter utvidgades till att omfatta all offentlig finansierad hälso- och sjukvård. Nuvarande avtal gäller tiden 990101-001231 och förlängs med fyra år om det inte sägs upp. Länets kommuner har begärt fortsatt avtal men önskar en kortare avtalstid så att avtalstidens längd är i fas med politisk mandatperion.

Handläggare: Anja Schulstad, 08-508 21 529

10 Borttagande av angripna träd

Dnr: 362-140-00

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande förelåg med förslag om borttagande av angripande av träd vid Klacktorget samt på Långbrodalsvägen vid nämndsammanträdet den 27 april 2000. Ärendet återremitterades till förvaltningen för bl a inhämtande av synpunkter från boende runt Klacktorget och runt aktuell av Långbrodalsvägen.

Handläggare: Miakel Martelius, 08-508 21 071

11 Regler för skolresor som anordnas för elever i grundskolan

Dnr: 430-318-00

Med anledning av att Johan Skytteskolan våren 2000 anordnade en språkresa för elever i klas 6, vilken kostade varje elev 8.850 kr, har Skolverket riktat kritik mot staden. I ett yttrande till Skolverket 000427 var också stadsdelsnämnden kritiskt till den anordnade språkresan och gav då förvaltningen i uppdrag att snarast utforma tydliga regler. Förvaltningens förslag till regler för skolresor redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 024

12 Ungdomsprogram

Dnr: 430-327-00

Ungdomsprogrammet vänder sig i första hand till ungdomar som överlämnats till vård inom socialtjänsten. Programmet är även tänkt att användas som bistånd till ungdomar som riskerar att utveckla ett kriminellt beteende.

Handläggare: Gunilla Schedin, 08-508 21 309

13 Utmaning om administration av ansökningar till sommarkoloni

Dnr: 040-323-00

Till stadsdelsnämnden har 2000 09 30 inkommit en s k utmaning från
Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB om administration av ansökningar till vistelse på s k sommarkoloni.
Förvaltningen föreslår nämnden att inte anta utmaningen för år 2001 utan att förvaltningen ska ges i uppdrag att senast till nämndens möte i september år 2001 återkomma med ett slutligt svar på utmaningen för
år 2002.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

14 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Långbrobergs servicehus

Dnr: 126-326-00

Stadsdelsnämnden beslutade 1998 12 22 att efter genomförd anbuds-
upphandling anta Partena Care AB som entreprenör för drift av Lång-
brobergs servicehus. Driftavtal tecknades för perioden 990801 – 010731 med möjlighet till två års förlängning till längst 030801.
Överenskommelse om förlängning ska träffas skriftligt av parterna senast nio månader före avtalsperiodens utgång.
Stadsdelsnämnden har 000831 godkänt förvaltningens rapport om uppföljning av Partena Care AB:s drift av servicehuset. Av rapporten framgick att entreprenaden skötts kontraktsenligt under den period som följts upp.
Stockholms kommun utreder f n förutsättningarna för införande av s k
äldreomsorgspeng, vilket gör det nödvändigt att hitta former för övergång från upphandlad entreprenaddrift till pengfinansierad kundvalsmodell.
Således har förvaltningen, under förutsättning av nämndens beslut därom,
träffat preliminär överenskommelse om förlängning av entreprenadavtalet fram till införandet av s k äldreomsorgspeng.


Handläggare: Margaret a Hamrén, 08-508 21 020

15 Bidragsansökningar från SPF Fruängen och Stockholms läns Laryngförening

Dnr: 671-053+113-00

Stadsdelsnämnden avslår bidragsansökningar från Stockholms läns Laryngförening och SPF Fruängen.Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

16 Sammanträdestider och planeringsdagar år 2001

Dnr: 014-324-00

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

17 Studieresa till Köpenhamn och Farum

Dnr: 231-294-00

Tillsammans med handläggare och ansvariga tjänstemän för socialbidrags- och arbetsmarknadsfrågor samt ekonomichefen och chefen för utvecklingsavdelningen planeras en studieresa till Danmark. Den föreslagna resan kommer att äga rum den 3 till 5 december 2000.


Handläggare: Gunilla Schedin, 08-508 21 309

18 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

19 TILLÄGG: 18 A - Älvsjö medborgarpanel

Dnr: 015-192-00

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma nästkommande frågor till medborgarpanelen.

Handläggare: Crister Molander, 08-508 21 075

20 TILLÄGG: 18 B - Inköp av klassrumsmöbler, datorer mm

Dnr: 121-336-00

Stadsdelsnämnden beslutar att inom ramen för årets budget ta i anspråk ytterligare 2,7 mkr som ska användas för inköp

Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 040

§206 Justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 27 november 2000 kl 08.30

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträden den 26 oktober och den 9 november hade blivit justerade den 30 oktober resp 10 november 2000.

§207 Johan Skyttes barn- och ungdomsområdets styrelse

Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse 2000-10-10 anmäldes.

§208 Tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2000-10-31 anmäldes.

§209 Partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2000-11-21 anmäldes.

§210 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 210.

§211 Inkomna handlingar.

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 211.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna skrivelser, protokollsutdrag mm.

§212 Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2000

Stadsdelsdirektören lämnade muntlig information om det ekonomiska utfallet för oktober månad 2000.

§213 Yttrande över förslag till nytt avtal om samverkan kring patientnämnd

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel I och V begärt yttrande rörande nytt avtal för samverkan kring patientnämnd. Enligt lagen om patientnämnds- verksamhet mm (SFS 1998:1656) skall patientnämnd finnas i varje landsting och kommun. Avsikten med patientnämnden, som tidigare benämndes för- troendenämnd och som funnits sedan 1981, är att ge patienter, anhöriga och personal en opartisk instans när det uppstått i kontakterna med vården. I Stock- holm finns ett avtal mellan landstinget och kommunen för tiden 1999-0-01--2000-12-31 med förlängning fyra år om avtalet inte sägs upp. Kommunerna har begärt fortsatt avtal med landstinget men med kortare avtalstid som också läggs i fas med politisk mandatperiod. Utifrån detta föreligger förslag till nytt avtal om samverkan beträffande patientnämnd för tiden 2001-01-01 -- 2002-12-31.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-02 (utsänt ärende 111/2000) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen anser att föreliggande förslag om samverkan om patientnämnd kan tillstyrkas. Dnr 003-298-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande. Nämnden tillstyrker därmed förslaget till nytt avtal om samverkan mellan länets kommuner och landstinget kring patientnämnd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§214 Borttagande av angripna träd

Stadsdelsnämnden återremitterade 2000-04-27 § 71 utsänt ärende 38/2000 om borttagande av angripna träd vid Klacktorget och på Långbrodalsvägen för inhämtande av synpunkter från närboende.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-20 (utsänt ärende 112/2000) förelåg nu med förnyat förslag om borttagande av de angripna träden. En enkät har gått ut till 90 boende vid Klacktorget och 123 boende runt aktuellt område på Långbrodalsvägen. 20 resp 36 svar har erhållits, varav 15 (av 20) resp 27 (av 36) svarat att träden bör tas bort. 2 resp 8 anser att de borttagna träden skall ersättas med nya träd. Dnr 362-140-00.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut
Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt Torbjörn Erbes (m) yrkande följande.

 1. Två popplar vid Klacktorget borttages på grund av svampangrepp och ersätts med tre nya pyramidekar (Quercus robur L.Fastigiata).
 2. Fyra almar vid Långbrodalsvägen borttages på grund av röta och försvagade grenfästningar.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Vi anser att nämnden, vad gäller popplarna vid Klacktorget, i stället skulle ha beslutat att de skulle vara kvar och varje år beskäras och rensas från torra grenar. Popplarna har funnits lika länge som Klacktorget (50 år) och ger torget ett igenkänningsmärke. Träden är vackra och mäktiga och bör därmed stå kvar till dess naturliga levnad är slut.

§215 Regler för elevers studieresor

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-09 (utsänt ärende 113/2000) förelåg med förslag till regler för elevers studieresor.

Johan Skytteskolan anordnade våren 2000 en språkresa för elever i klass 6, vilken kostade varje elev 8 850 kronor. Skolverket har i beslut 2000-10-10 riktat kritik mot staden för att utbildningen vid Johan Skytteskolan våren 2000 inte kan betraktas som avgiftsfri och att alla elever inte haft lika tillgång till utbildning. I yttrande till skolverket 2000-04-27 var också stadsdelsnämnden kritisk till den anordnade språkresan och gav då förvaltningen i uppdrag att snarast utforma tydliga regler

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till av förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut
Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Regler för elevers studieresor antas enligt förvaltningens förslag.
 2. Beslutet skall delges stadsdelens samtliga rektorer för beaktande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Pekka Orsimo (s) enligt följande. Vi anser att nämnden i reglerna skulle ha tillagt att formellt beslut om längre planerade studieresor skulle fattas senast tre månader före avresan av rektor och i förekommande fall av nämnden. Dessutom anser vi att beslutet - utöver att delges rektorerna för beaktande, även borde delges föräldrastyrelse och -föreningar för information samt att nämnden skulle ha överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beaktande i redovisningen till skolverket.

Vi ser mycket positivt på att skolresor arrangeras som ett viktigt inslag både i den kunskapsmässiga delen men även för den sociala samvaron och den sociala träningen.

Såvitt vi känner till har det under de år stadsdelsnämnden verkat fungerat bra, även när det gäller den skola det nu är fråga om. Vi är därför övertygade om att denna uppstramning av reglerna förhindrar att något liknande uppstår igen.

Det är även viktigt att en tremånadersregel införs för att inte som i det aktuella fallet ärendet kommer till nämndens kännedom redan när allt är bokat och klart. Vi erinrar också om att rektors beslut i dessa ärenden alltid skall anmälas till nämnden.

§216 Ungdomsprogram

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-01 (utsänt ärende 114/2000) förelåg med förslag till ungdomsprogram. Ungdomsprogrammet är i första hand avsett för ungdomar som överlämnas från domstol till vård inom socialtjänsten. Men programmet skall även kunna användas som bistånd till ungdomar som riskerar att utveckla ett kriminellt beteende. Dnr 430-327-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

Stadsdelsnämnden antar ungdomsprogram enligt förvaltningens förslag.

§217 Utmaning om administration av ansökningar till sommarkoloni

Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB hade i skrivelse 2000-09-22 anmält intresse för att administrera fördelningen av platser på sommargårdar.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-31 (utsänt ärende 115/2000) förelåg med förslag att nämnden inte skulle anta utmaningen vad gäller år 2001 men att man senast i september 2001 skulle ta ställning inför år 2002. Ärendet har beretts i samverkan med sex andra stadsdelsförvaltningar.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden antar inte utmaningen från Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB om administration av ansökningar till vistelse på s k sommarkoloni för år 2001.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att senast till nämndens sammanträde i september 2001 återkomma med förslag på slutligt ställningstagande till om utmaningen skall antas för år 2002.
 3. Som svar på utmaningen från Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB överlämnar och åberopar nämnden föreliggande tjänsteutlåtande.

§218 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Långbrobergs servicehus

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-03 (utsänt ärende 116/2000) förelåg med förslag om förlängning av entreprenadavtalet för drift av Långbro- bergs servicehus. Stadsdelen har driftavtal med Partena Care AB för tiden 1999-08-01 – 2001-07-31 med möjlighet till två års förlängning. Uppföljnings- rapport som redovisades 2000-08-31 visar att entreprenaden skötts kontraktsenligt.

F n utreder staden förutsättningarna för införande av äldreomsorgspeng .Med anledning därav anser förvaltningen att det är nödvändigt att hitta former för övergång från upphandlad entreprenaddrift till pengfinansierad kundvalsmodell. Förvaltningen har därför, under förutsättning av nämndens beslut därom, träffat preliminär överenskommelse om villkorad förlängning av entreprenadavtal om införande av s k äldreomsorgspeng. Dnr 126-326-00.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt vice ordförandens yrkande följande.

 1. I enlighet med gällande entreprenadavtal om drift av Långbrobergs servicehus förlänger nämnden avtalet med Partena Care AB fram till införande av s k äldreomsorgspeng eller längst till 2003-08-01.
 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att träffa avtal om villkorad förlängning av entreprenadavtalet i enlighet med föreliggande förslag till avtal.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden i stället skulle ha beslutat enligt mitt yrkande att inte förlänga entreprenadavtalet för drift av Långbro sjukhus och att återta verksamheten i egen regi vid avtalstidens slut.

Det är av största vikt att verksamheter som innefattar vård och omsorg är offentliga.

För att tillvarata stadens kompetens inom äldreomsorgen bör Älvsjös personals kompetens inom området tillvaratas och vidareutvecklas. Om fler offentliga verksamheter inom äldreomsorgen finns att tillgå desto större möjligheter är det att få personal att stanna kvar då valmöjligheter finns av arbetsplatser, arbetsuppgifter och arbetstidens förläggning.

Med entreprenadverksamhet försvinner demokratins förutsättningar som innefattar insyn, delaktighet och påverkansmöjligheter.

Ersättaren Gun Högbacke (s) var på grund av jäv inte närvarande under denna paragraf.

§219 Ansökningar om bidrag

Stockholm läns Laryngförening samt SPF Fruängen hade ansökt om verksamhetsbidrag.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-08 (utsänt ärende 117/2000) förelåg med förslag att ansökningarna skulle avslås. Nämndens bidragsgivning till lokala pensionärs- och handikapporganisationer annonserades i informationsbladet och i lokaltidningen under våren 2000. Ansökningstiden utgick den 15 april och hela summan (30 tkr) fördelades i juni månad. Nämndens avsatta medel för här aktuella ändamål är således förbrukade. Dnr 671-053/113-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Bidragsansökningar från Stockholms läns Laryngförening och SPF Fruängen avslås.

§220 Sammanträdestider och planeringsdagar år 2001

Staddelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-01 (utsänt ärende 118/2000) förelåg med förslag till sammanträdestider och planeringsdagar för år 2001. Dnr 014-324-00.

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med den justeringen att december månads sammanträde läggs den 20 december..

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

 1. Sammanträdestider för år 2001 fastställes enligt nedan.
 2. Dag Verksamhets-  information
  och frågestund kl 18.00
  Öppet sammanträde
  kl 19.00

  torsdag 18 januari

  "

  "

  " 15 februari

  "

  "

  måndag 5 mars

  "

  "

  torsdag 26 april

  "

  "

  " 17 maj

  "

  "

  tisdag 19 juni

  "

  "

  torsdag 30 augusti

  "

  "

  " 20 september

  "

  "

  " 25 oktober

  "

  "

  " 8 november

  "

  "

  " 20 december

  "

  "

   

 3. Planeringsdagar inplaneras 15 februari inför framtagande av underlag för budget 2002 samt 30 augusti och 20 september inför utarbetandet av verksamhetsplan och budget för 2002.

§221 Studieresa till Köpenhamn och Farum

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-03 (utsänt ärende 119/2000) förelåg angående planerad studieresa till Danmark. Dnr 231-294-00.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden medger att ordföranden Karl Bern (fp), vice ordföranden Kåre Gustafsson (s), ledamoten Olle Andretzky (m) samt stadsdelsdirektören tillsammans med tjänstemän från förvaltningen deltar i en studieresa till Köpenhamn och Farum den 3 - 5 december 2000.

§222 Älvsjö medborgarpanel

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-22 (utsänt ärende 124A/2000) förelåg med förslag beträffande frågor till Älvsjö medborgarpanel. Dnr 015-192-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningen får i uppdrag att utforma nästkommande frågor till medborgarpanelen inom områdena vinterväghållning, trafik, arbetsmarknad/socialbidrag och om nämndens önskemål att bjuda in medborgarpanelen till ett möte.

§223 Inköp av klassrumsmöbler, datorer mm

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-22 (utsänt ärende 125/2000) förelåg med förslag att 2,7 mkr skulle tas i anspråk av beräknat överskott i årets budget för vissa angelägna inköp mm. Dnr 121-336-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Inom ramen för årets budget skall 2,7 mkr tas i anspråk för

* Inköp av kasettböcker mm till biblioteket 55 tkr
* Inköp av böcker till skolbiblioteken 300 tkr
* Inköp av diverse utrustning inom äldreomsorgen ochomsorgen om funktionshindrade samt för aktiviteter i samband med julhelgen 270 tkr
* Inköp av möbler till klassrum 1 000 tkr
* Inköp av datorer, skrivare mm 1 000 tkr
* Bidrag till Älvsjö AIK:s simsektion 75 tkr

§224 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.
Arbetsmarknadsläget oktober 2000 – statistik stadsdelsvis.