Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-12-21

Sammanträde 2000-12-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

5 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsråds styrelse

6 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna handlingar.

Medborgarförslag/-synpunkter
Ärendelista/Dokumentlista

10 Ekonomisk månadsuppföljning november 2000

11 Nedskrivning av fordringar

12 Yttrande över revisionens delrapport 2000

Dnr: 127-060-00

I revisionskontorets delrapport för 2000 redovisas granskning och bedömning av nämndens interna kontroll och nämndens delårsrapport och redovisning. Det samlade resultatet av revisionens granskning avseende verksamhetsåret 2000 kommer att redovisas i en årsrapport för nämnden under våren 2001.

Revisionskontorets bedömning är att ”nämnden arbetar bra med mål och strategier, ekonomistyrningen visar på fortsatt god kontroll och delårsrapporten är rättvisande”.Handläggare: Teenie Bennerholt, 08.508 21 039

13 Yttrande över motion i kommunfullmäktige om skolornas undervisning om kolonialismen mm

Dnr: 401-282-00

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår förbättringar av undervisningen i grundskolor
vad gäller kolonialismen. Förvaltningen menar att Stockholms skolplan och de nationella kursplanerna i de samhällsorienterande ämnena och ämnet historia räcker som anvisningar till grundskolans lärare för att undervis-ningen också ska innehålla vad motionärerna framhåller.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen

Dnr: 041-251-00

Enligt hälso- och sjukvårdslagen § 18 skall varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i social- tjänstlagen §§ 20,21 och 69 samt även i dagverksamhet som omfattas av § 10 socialtjänstlagen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen § 29 skall det finnas en verksamhetschef som svarar för hälso- och sjukvården.

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

15 Instruktion för anmälan om missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen

Dnr: 539-356-00

1999-01-01 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen 71a § om
skyldighet för alla som arbetar inom äldre- och handikappomsorgen att
anmäla missförhållanden.

2000-04-04 kom Socialstyrelsen med föreskrifter och allmänna råd om
anmälan av missförhållanden enligt den nya paragrafen SOSFS:5 (S). I
detta tjänsteutlåtande ges förslag till instruktion för anmälnings-
skyldigheten vad det gäller verksamheter inom Älvsjö stadsdelsnämnd.
Anmälningsskyldighet gäller vid uppmärksammade brister i omsorgen,
brister i omvårdnaden samt vid allvarliga missförhållanden.


Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

16 Förlängning av entreprenadavtal för öppna hemtjänsten

Dnr: 126-326-00

Stadsdelsnämnden beslutade 1999 04 29 att efter genomförd anbudsupp-
handling anta Partena Care AB som entreprenör för drift av öppen hem-
tjänst inom stadsdelnämndsområdet. Driftavtal tecknades för perioden
1999 09 15 – 2001 09 14 med möjlighet till två års förlängning till längst 2003 09 14. Överenskommelse om förlängning ska träffas skriftligt av parterna senast nio månader före avtalsperiodens utgång.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

17 Utmaning avseende entreprenaddrift av handikappomsorg

Dnr: 520-355-00

Till stadsdelsnämnden har inkommit en 2000 10 05 dagtecknad skrivelse från Waxö Omsorgs AB. Skrivelsen är rubricerad som ”Inbjudan till entreprenadsamverkan i handikappomsorg.” Av skrivelsen framgår att företaget önskar information om planerade anbudsupphandlingar inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde alternativt önskar utmana tänkbara objekt för anbudsupphandling.
Stadsdelsnämnden har 2000 11 09 antagit ett verksamhetsprogram för år 2001 och i det sammanhanget beslutat om s k moratorium för anbudsupp-
handling i avvaktan på införande av kundvalssystem s k pengsystem för
äldre- och handikappomsorg. Stadsdelsförvaltningen föreslår således nämnden att inte anta Waxö Omsorgs AB utmaning med hänvisning till beslutat moratorium för anbudsupphandling av handikappomsorg.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

18 Reviderad lokal handikapplan

Dnr: 520-015-00

Älvsjös lokala handikapplan antogs vid stadsdelsnämndens februarisammanträde år 2000. Planen redovisar mål, genomförandeplan med åtgärder och ansvariga för åtgärderna under 22 st rubriker utifrån FN:s standardregler. Planen ska revideras årligen.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

19 Lönepolitiskt program

Dnr: 201-357-00

Stadsdelsförvaltningen har sedan januari 1999 drivit ett lönepolitiskt projekt. Utgångspunkten för arbetet har varit dels lönesättningsprinciperna – lönen ska vara individuell och differentierad – i de centrala löneavtalen., dels kommunens stadsövergripande lönepolicy. Målet med arbetet har varit att med en väl genomarbetad och känd lönepolitik skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp under ledning av administrativa
chefen och följts av en facklig referensgrupp. Enligt fastställt verksam-
hetsprogram för år 2001 ska förvaltningens personalstrateg under nästa år
genom besök på enheternas arbetsplatsträffar(APT) introducera programmet och uppmuntra till arbete med att vidareutveckla lönekriterier och interaktiva medarbetarsamtal. Programmet ska utvärderas under hösten år 2001.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

20 Arbetsmiljörevision mm

Dnr: 225-361-00

Enligt gällande myndighetsföreskrift, Internkontroll av arbetsmiljö(AFS
1996:6), ska arbetsgivaren årligen följa upp sitt systematiska arbetsmiljö-
arbete, internkontroll av arbetsmiljön, göra en s k arbetsmiljörevision.
Föreliggande revision av förvaltningens arbetsmiljöarbetet under år 2000 visar på förbättringar jämfört med revisionen av år 1999 arbetsmiljöarbete.
Till förbättringarna hör att arbetsplatsträffar genomförs regelbundet en gång per månad liksom medarbetarsamtal blivit vanligare. Arbetet med handlingsplaner har också kommit igång om än fortfarande i för liten omfattning. Till de brister som framkommit hör, att i vissa fall konstateras arbetsbelastning och stress vara för hög.
Två rapporter om försök med kurs i stresshantering för chefer resp rökslutarstöd redovisas. Likaså lämnas en lägesrapport över antal chefer som genomgått certifiering i arbetsmiljökunskap.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 083

21 Anskaffning av ramavtalsupphandlad företagshälsovård

Dnr: 224-358-00

Stadsdelsnämnden har sedan 1998 02 01 och efter förlängning till och med
2000 12 31 avtal om företagshälsovård med FHC Arbetshälsan AB. Anskaffning har skett genom avrop från tidigare av staden centralt upp-
handlat ramavtal.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

22 Val till lokalt pensionärsråd år 2001

Dnr: 011-352-00

Lokala pensionärsråd är rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

23 Val till lokalt handikappråd år 2001

Dnr: 011-353-00

Lokala handikappråd är rådgivande organ med uppgift att bereda funktionshindrade inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden.

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

24 Val till social delegation år 2001

Dnr: 011-354-00

Stadsdelsnämnden beslöt 1996-12-11 § 9 att inom sig inrätta en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. Social delegation har därefter valts för ett år i taget.Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

26 Skrivelse från vice ordföranden Kåre Gustafsson (s)

Extra resurser för snöskottning och sandupptagning

27 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§230 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske onsdagen den 27 december 2000 kl 08.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträden den 23 november hade blivit justerade den 27 november 2000.

§231 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2000-12-14 anmäldes.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt - utifrån handikapprådets hemställan 2000-12-14 § 8 - följande.

Förvaltningen får i uppdrag att, före annonsering av 2001 års bidragsgivning till pensionärs- och handikapporganisationerna, göra en översyn av riktlinjerna för bidragsgivningen samt av ansökningsblanketten. Handikapprådet och pensionärsrådet skall ges möjlighet att lämna synpunkter.

§232 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2000-12-14 anmäldes.

§233 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsråds styrelse

Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse 2000-11-06 anmäldes.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt att göra följande uttalande.

Enligt den arbetsordning för lokal styrelse med föräldramajoritet vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde, som fastställts av stadsdelsnämnden senast 2000-02-03 § 8, skall styrelsen, efter nominering från elevrådet, utse två elevrepresentanter och två ersättare för dessa. Vi noterar att styrelsen efter nära två års verksamhet, ännu inte har någon elevrepresentation. Eleverna är den största gruppen individer på skolan. Det är av yttersta vikt att dessa får vara delaktiga i beslut som fattas om deras arbetsplats.

§234 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för traf...

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2000-11-28 anmäldes.

§235 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2000-12-19 anmäldes.

§236 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 236.

 

§237 Anmälan av inkomna handlingar.

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 237.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

- efter yrkande från ledamoten Anita Thisell (v)

 1. I rapporten skolundersökning 2000 går att utläsa att många i Älvsjös skolor är missnöjda med städningen av skollokalerna, att maten inte är tillräckligt bra samt att ordning och regler inte finns i tillräcklig omfattning.

  Rektorerna får i uppdrag att redovisa dels vilka åtgärder som vidtas för att få bättre städning, bättre skolmat, bättre ordning samt vilka regler som införs för att så många som möjligt upplever att det känns bra i skolan, dels vad man avser att göra för att fler än nu skall vara nöjda med Solbergaskolans åk 1-6.

  - efter yrkande från ledamoten Olle Andretzky (m)

 2. Medborgarförslagen om övergångsställe i korsningen Sjättenovembervägen/ Långsjövägen samt att Älvsjö AIK:s fotbollslag skall ges ansvar för städning runt återvinningsstationerna i området hänskjuts för beredning inom nämndens tvärpolitiska arbetsgrupp för trafik-, miljö- och planfrågor.
 3. I övrigt får förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§238 Ekonomisk månadsuppföljning november 2000

Ekonomichefen lämnade muntlig information om det ekonomiska utfallet för november månad 2000.

§239 Nedskrivning av fordringar

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-17 (utsänt ärende 126/2000) förelåg med förslag om nedskrivning av oreglerade fordringar. Enligt reglerna för ekonomisk förvaltning anses en fordran vara osäker om gäldenären inte betalat den då inkassoförfarande inleds. En osäker fordran skall skrivas ned då alla inkassoåtgärder vidtagits och senast efter tre år. Indrivning av en fordran får avbrytas om ytterligare indrivningsåtgärder är utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och inte krävs från allmän synpunkt. Dnr 122-359-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.
Oreglerade fordringar nedskrivs med 204 925:50 kronor främst avseende barnomsorgs- och hemserviceavgifter och avgifter för hyra/boende på servicehus år 1997.

§240 Yttrande över revisionens delrapport 2000

Revisorsgrupp 4 hade med skrivelse 2000-10-04 begärt yttrande över delrapport 2000. I rapporten redovisas det samlade resultatet av revisionens granskning av stadsdelsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Även nämndens delårsrapporter och kvartalsrapporter har ingått i granskningen. Sammanfattningsvis är revisionens bedömning att nämnden arbetar bra med mål och strategier, att ekonomistyrningen visar på fortsatt god kontroll och att delårsrapporten är rättvisande. Samtidigt har dock revisionen pekat på vissa områden där man anser att förbättring kan ske.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-06 (utsänt ärende 127/2000) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen instämmer i revisionens iakttagelser och bedömningar och avser att vidta åtgärder utifrån dessa. Bland annat avser man att under år 2001 utveckla redovisningen av prestationer och nyckeltal kopplade till respektive resultatenhet samt att vidareutveckla internkontrollplanen. Dnr 127-060-00.

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag efter det att stadsdelsdirektören muntligen lämnat kompletterande information om hur förvaltningen avser att i kommande kvartalsrapporter redovisa resultatenheternas förväntade utfall.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

 1. Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärder godkännes.
 2. Detta beslut och förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till revisorsgrupp 4.

§241 Yttrande över motion i kommunfullmäktige om skolornas undervisning om k...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel IV begärt yttrande över motion (nr 44) i kommunfullmäktige med förslag om förbättring av undervisningen i Stockholms grundskolor och gymnasier om följderna av kolonialismen och dess människosyn.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-14 (utsänt ärende 128/2000) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen anser att Stockholms skolplan och de nationella kursplanerna i de samhällsorienterade ämnena och ämnet historia räcker som anvisningar för grundskolans lärare för att undervisningen också skall innehålla vad motionären efterlyser. Dnr 401-282-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som yttrande till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§242 Verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-05 (utsänt ärende 129/2000) förelåg med förslag om utseende av verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen. Enligt nämnda lag skall varje kommun erbjuda en god hälsooch sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i social socialtjänstlagen §§ 20, 21 och 69 samt även i dagverksamhet som omfattas av § 10 socialtjänstlagen. Stadsdelsnämnden utsåg år 1997 avdelningscheferna för äldreomsorg respektive handikapp- och psykiatriverksamhetens utförardel till verksamhetschefer. När nämnden 2000-08-31 beslöt att Solberga äldreboende skulle övergå i intraprenaddrift fr o m år 2001 togs också beslut om att intraprenadchefen skulle utses som verksamhetschef. Enligt verksamhetsplanen för år 2001 sker ytterligare förändringar i organisationen för äldre- och handikappomsorgen, vilket innebär att nya verksamhetschefer måste utses. Dnr 041-351-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till av förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Resultatenhetscheferna för Älvsjö äldreboende samt för omsorgen om funktionshindrade utses som verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen § 29 för sina respektive verksamheter.
 2. Avdelningschefen för individ- och familjeomsorg kvarstår som verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen § 29 vad gäller utförarenheterna för psykiskt funktionshindrade.

§243 Instruktion för anmälan om missförhållanden inom äldre- och handikappom...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-23 (utsänt ärende 130/2000) förelåg med förslag till instruktion för anmälan av missförhållanden inom äldre- och handikappomsorg. 1999-01-01 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen 71 a § om skyldighet för alla som arbetar inom äldre- och handikappomsorg att anmäla missförhållanden. 2000-04-04 kom socialstyrelsen med föreskrifter och allmänna råd om anmälan av missförhållanden enligt den nya paragrafen (SOSFS:5 S). Utifrån dessa har förvaltningen utarbetat förslag till en instruktion vad gäller Älvsjö stadsdelsnämnds verksamheter. Anmälningsskyldigheten gäller vid uppmärksammade brister i omsorgen, brister i omvårdnaden samt vid allvarliga missförhållanden. Sammanfattningsvis innebär förvaltningens förslag att anmälan i första hand sändas till medicinskt ansvariga sjuksköterskan som får ansvar för att anmälan registreras och utreds. Om medicinska ansvariga sjuksköterskan berörs av innehållet i anmälan föreslås att stadsdelsdirektören får ansvaret för ärendets handläggning. Dnr 539-356-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Instruktion för anmälan om missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen enligt § 71 a socialtjänstlagen antas enligt förvaltningens förslag.
 2. Instruktionen överlämnas till länsstyrelsen.
 3. Delegation ges till medicinskt ansvariga sjuksköterskan att enligt socialtjänstlagen § 71 a och socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2000:5 S underrätta länsstyrelsen om allvarliga missförhållanden inte blir åtgärdade.

§244 Förlängning av entreprenadavtal för öppna hemtjänsten

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-12 (utsänt ärende 131/2000) förelåg med förslag om villkorad förlängning av entreprenadavtal för öppna hemtjänsten.

Driftavtal för den öppna hemtjänsten är tecknat med Partena Care AB för perioden 1999-09-15--2001-09-14 med möjlighet till två års förlängning till längst 2003-09-14. Överenskommelse om förlängning skall träffas senast nio månader före avtalsperiodens utgång. I avvaktan på att av kommunfullmäktige 2000-12-11 beslutad äldreomsorgspeng införs anser förvaltningen att man måste hitta smidiga former för övergång från det befintliga till det nya systemet. Förvaltningen föreslår därför en villkorad överenskommelse om förlängning som innebär att avtalet kan sägas upp tidigast 2001-05-15 för att upphöra 2001-09-15 varefter avslutsdatum förskjuts med iakttagande av fyra månaders uppsägningstid för att slutligen ansluta till tidpunkten för införande av pengsystemet. Dnr 126-326-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut
Efter ställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. I enlighet med gällande entreprenadavtal om drift av öppen hemtjänst inom stadsdelsnämndens område förlängs avtalet med Partena Care AB fram till införande av s k äldreomsorgspeng eller längst till 2003-09-14.
 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att träffa avtal om villkorad förlängning av entreprenadavtalet i enlighet med föreliggande förslag till avtal.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s) och Mona Bergström (s) enligt följande.

Inom vår stadsdel har ett starkt privatmonopol skapats genom att all öppen hemtjänst blivit utlagd på ett enda företag. Vi socialdemokrater har med oro sett hur brukarnas valfrihet därigenom totalt begränsats. Vi har också flera gånger uppmärksammat majoriteten på såväl den bristande valfriheten som det faktum att partena Care AB varit utsatt för skarp kritik och har brustit i vård och omsorg.

Det känns mycket otillfredsställande att våra brukare inte har någon som helst möjlighet att välja från vem de skall få sin dagliga hjälp. Detta står också i strid med fullmäktiges intentioner om att valfrihet skall råda för medborgarna i stadsdelarna. Vi anser det inte försvarbart att för två år framåt binda upp våra brukare till ett enda företag, ett företag som dessutom många visat missnöje med och som varit och är föremål för både nämndens och förvaltningens kontroll.

Vi anser att stadsdelsnämnden skulle ha beslutat, enligt vice ordföranden yrkande, att återta delar av den öppen hemtjänst i egen regi och att i övrigt infordra anbud på driften av öppen hemtjänst alternativt omförhandla avtalet med Partena Care AB.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av ledamoten Anita Thisell (v) enligt följande.
Jag anser att nämnden skulle ha beslutat att inte förlänga entreprenadavtalet om drift av öppna hemtjänsten och att återta verksamheten i egen regi vid avtalstidens utgång.

Det är av största vikt att verksamheter som innefattar vård och omsorg är offentliga. Människor i behov av andra människors hjälp med att sköta sig själv i eget boende är extra utsatta. De behöver kontinuitet både vad gäller att få veta vem som kommer till dem i deras hem samt vilka tider som skall gälla. De synpunkter som kommer från användarna och deras anhöriga på hur den öppna hemtjänsten sköts bör tillvaratas på ett ännu bättre sätt än tidigare. Den öppna hemtjänsten fungerar inte tillfredsställande i dagsläget varför den bör återgå till kommunal utförare. Med entreprenadverksamhet försvinner demokratins förutsättningar som innefattar insyn, delaktighet och påverkansmöjligheter.

§245 Utmaning avseende entreprenaddrift av handikappomsorg

Waxö Omsorgs AB hade i skrivelse 2000-10-05 inbjudit till entreprenad- samverkan i handikappomsorgen. Företaget önskar information om planerade anbudsupphandlingar alternativt utmana tänkbara objekt för anbudsupphandling.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-13 (utsänt ärende 132/2000) förelåg med förslag till svar. Förvaltningen hänvisar till verksamhetsprogrammet för år 2001 och att nämnden i det sammanhanget beslutat om s k moratorium för anbudsupphandling i avvaktan på införande av kundvalssystem i form av s k pengsystem för äldre- och handikappomsorgen. Med hänvisning till detta föreslår förvaltningen att utmaningen från Waxö Omsorgs AB inte skall antas. Dnr 520-355-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden antar inte utmaningen från Waxö Omsorgs AB om entreprenaddrift av omsorgsverksamhet för vuxna utvecklingsstörda och vuxna med förvärvad hjärnskada.
 2. Som svar på utmaningen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden föreliggande tjänsteutlåtande till Waxö Omsorgs AB.

§246 Reviderad lokal handikapplan

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-05 (utsänt ärende 133/2000) förelåg med förslag till lokal handikapplan för år 2001.

Stadsdelsnämnden antog en lokal handikapplan i februari 2000. Handikapplanen skall enligt centrala direktiv utgå från stadens gemensamma handikapplan och revideras årligen. Planen redovisar mål, genomförandeplan med åtgärder och ansvariga för åtgärderna under 22 rubriker utifrån FN:s standardregler. För att säkerställa planen föreslår förvaltningen att en halvårsvis uppföljning görs i samband med kvartalsrapport två. Dnr 520-015-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med beaktande av handikapprådets synpunkter i ärendet.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

1 Reviderad handikapplan för Älvsjö stadsdel antas enligt förvaltningens förslag med beaktande av vad handikapprådet framfört i sitt protokoll 2000-12-14 § 4.

§247 Lönepolitiskt program

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-15 (utsänt ärende 134/2000) förelåg med förslag till lönepolitiskt program. Förvaltningen har sedan januari 1999 drivit ett lönepolitiskt projekt. Utgångspunkten har varit dels lönesättnings- principerna - lönen skall vara individuell och differentierad - i de centrala löne- avtalen, dels stadens övergripande lönepolicy. Målet har varit att med en väl genomarbetad och känd lönepolitik skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Enligt verksamhetsplanen för år 2001 skall förvaltningens personalstrateg genom besök på enheternas arbetsplatsträffar introducera programmet och uppmuntra till arbete med att vidareutveckla löne- kriterier och interaktiva medarbetarsamtal. Avsikten är att programmet skall utvärderas under hösten 2001. Dnr 201-357-00.

Kort ajournering av sammanträdet skedde för överläggning i partigrupperna. 

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade också bifall till förvaltningens förslag men att nämnden dessutom skulle göra ett särskilt uttalande.

Ledamoten Anita Thisell (v) hade ett tilläggsyrkande.

Beslut:
Efter ställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Lönepolitiskt program för Älvsjö stadsdelsförvaltning antas enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Vi anser att nämnden även skulle ha uttalat att det lönepolitiska programmet skulle kompletteras med tydliga skrivningar som möjliggör kartläggning, utvärdering och en rättvis lönesättning inom förvaltningen samt att man i ö instämmer i de fackliga organisationernas uttalanden i protokoll från förvaltningsgruppen 2000-12-19.

Därefter upptogs Anita Thisells (v) tilläggsyrkande varvid stadsdelsnämnden beslöt att avslå detta.

RESERVATION lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden även skulle ha uttalat följande.

Älvsjös lönepolitik skall bland annat inriktas mot att minska löneklyftor. Lönekartläggning och arbetsvärdering skall genomföras för att komma åt osakliga löneskillnader och ge rättvisa och jämförbara löner.

Befattningsvärderingssystem är en bra hjälp för att utveckla lönepolitiken. Den individuella lönesättningen har många negativa effekter. Objektiva kriterier där t ex en kompletterande utbildning är en faktor som bör höja lönen.

Även de som är trogna medarbetare och garanterar den fortsatta verksamheten skall ha möjlighet till en bra löneutveckling. Möjligheten till löneutveckling skall inte innebära att man skall behöva byta jobb. Ofta drabbar en sådan rörlighet verksamheten.

§248 Arbetsmiljörevision mm

Staddelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-20 (utsänt ärende 135/2000) förelåg med redovisning av 2000 års arbetsmiljörevision. Enligt gällande myndighetsföreskrift Internkontroll av arbetsmiljö (AFS 1996:6) skall arbets- givare årligen göra en s k arbetsmiljörevision. Revision år 2000 av förvaltningens arbetsmiljöarbete visar på förbättringar jämförts med revisionen från 1999. Till förbättringarna hör att arbetsplatsträffar nu genomförs regelbundet en gång/månad liksom att medarbetarsamtal blivit vanligare. Arbetet med handlingsplaner har också kommit igång om än fortfarande i för liten omfattning. I vissa fall har arbetsbelastning och stress konstaterats vara för hög. I ärendet redovisas två rapporter över dels försök med kurs i stresshantering för chefer dels rökslutarstöd. Lägesrapport lämnas också över antal chefer som genomgått certifiering i arbetsmiljökunskap. Dnr 225-361-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till godkännande av förvaltningens arbetsmiljörevisionen.

Ledamoten Anita Thisell (v) föreslog att nämnden även skulle ge ett uppdrag till förvaltningen och yrkade bifall härtill.

Beslut
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Föreliggande revision av nämndens system för internkontroll av arbetsmiljön godkännes.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden skulle ha beslutat enligt mitt förslag och godkänt den föreliggande arbetsmiljörevision med uppdrag till förvaltningen att dels fastställa datum för när samtliga handlingsplaner skall vara klara, dels ge en redovisning över vad man avser att göra, utöver stresskurser, för att minimera arbetsbelastning och stress.

§249 Anskaffning av ramavtalsupphandlad företagshälsovård

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-11-22 (utsänt ärende 136/2000) med förslag om avrop från upphandlat ramavtal om företagshälsovård. Stadsdelsnämnden har fram till och med 2000-12-31 avtal om företagshälsovård med FHC Arbetshälsan AB. Anskaffning har skett genom avrop från tidigare av staden centralt upphandlat ramavtal. För perioden 2001-01-01 -- 2003-12-31 har MFO AB uppdragsupphandlat ramavtal om företagshälsovård åt stadsdels- nämnderna. Ramavtal är tecknat med Celero Support AB, FHC Arbetshälsan AB, Hagalundshälsan AB och AB Previa. Förvaltningens erfarenheter av FHC Arbetshälsan under knappt tre års samarbete är gott och man anser inte att det finns skäl för byte av anordnare. Företaget är ISO 9002 certifierat Dnr 224-358-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Företagshälsovård anskaffas genom avrop från upphandlat ramavtal om företagshälsovård.
 2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna underavtal med FHC Arbetshälsan AB för perioden 2001-01-01 -- 2003-12-31.

§250 Val till lokalt pensionärsråd år 2001

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-01 (utsänt ärende 137/2000) förelåg med förslag om utseende av fem ledamöter och fem ersättare till lokalt pensionärsråd för år 2001 enligt nomineringar från PRO Älvsjö-Herrängen, PRO Brännkyrka, PRO Solberga och SPF Brännkyrka. Dnr 011-352-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Till lokalt pensionärsråd för år 2001 utses.

Sven Fransson ledamot PRO Älvsjö-Herrängen
Solveig Fridh ledamot PRO Älvsjö-Herrängen
Kerstin Wiklund ledamot PRO Brännkyrka
Brita Wernholm ledamot PRO Solberga
Sven Högberg ledamot SPF Brännkyrka
Inga-Lisa Roos af Hjelmsäter ersättare PRO Älvsjö-Herrängen
Maj-Britt Minding ersättare PRO Älvsjö-Herrängen
Märta Hohl ersättare PRO Brännkyrka
Maj Jensen ersättare PRO Solberga
Jytte Ohlsson ersättare SPF Brännkyrka

§251 Val till lokalt handikappråd år 2001

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-05 (utsänt ärende 138/2000) förelåg om utseende av fem ledamöter och fem ersättare till lokalt handikappråd för år 2001 enligt nomineringar från Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun - Kommun HSO. Dnr 011-353-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.
Till lokalt handikappråd för år 2001 utses
Arne Karlsson ledamot DHR-De Handikappades Riksförbund
Bengt Danielsson ledamot FUB-Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna i Stockholm
Helena Lanzer-Sillén ledamot HIS-Hörselskadades förening i Stockholm
Barbro Rosén ledamot R-Stockholms Reumatikerförening
Ulla Hammarström ledamot SRF-Synskadades Riksförbund Stockholm
Astrid Zachrisson ersättare Astma & Allergi
Anette von Matern ersättare NHR-Neurologiskt Handikappades förening
Aldo Dorado ersättare RSMH-Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Yngve Klintmalm ersättare RTP-StS Riksförbundet för Trafik och Polioskadade i Stockholm
Mona Johansson ersättare SRF-Synskadades Riksförbund Stockholm

§252 Val till social delegation år 2001

Stadsdelsnämnden beslöt 1996-12-11 § 9 att inom sig inrätta en social delegation med sju ledamöter och fyra ersättare. Social delegation har därefter valts för ett år i taget.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-01 (utsänt ärende 139/2000) om social delegation för år 2001förelåg. Dnr 011-354-00.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

 1. Som ledamöter i sociala delegationen för år 2001 utses Olle Andretzky (m). Ella Alheim (m), Jan Bressler (fp), Torbjörn Erbe (m), Majvi Andersson (s), Kåre Gustafsson (s) och Anita Thisell (v) med Mona Bergström (s), Peter Modesta (mp), Johan Nilsson (m) och Margareta Åkerberg (kd) som ersättare.
 2. Som ordförande i sociala delegationen under 2001 utses Olle Andretzky (m). Som vice ordförande i sociala delegationen under 2001 utses Majvi Andersson (s).
 3. Ersättarna skall vid förfall för ledamot inträda i följande ordning. För ordföranden (m) och ledamöterna Alheim (m) och Erbe (m) ersättarna Nilsson (m), Åkerberg (kd), Modesta (mp) Bergström (s). För vice ordföranden (s) och ledamoten Kåre Gustafsson ersättarna Bergström (s), Modesta (mp), Åkerberg (kd), Nilsson (m), för ledamoten Bressler (fp) ersättarna Åkerberg (kd), Nilsson (m), Modesta (mp), Bergström (s) och för ledamoten Thisell (v) ersättarna Bergström (s), Modesta (mp), Åkerberg (kd), Nilsson (m).
 4. Sociala delegationens ordförande Olle Andretzky (m) och vice ordförande Majvi Andersson (s) ges förordnande att fatta beslut som enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ankommer på nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas.

§254 Skrivelse från vice ordföranden Kåre Gustafsson (s)

Skrivelse 2000-11-17 förelåg från vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) med förslag att nämnden skulle uttala att det är nödvändigt att ytterligare 1,5 mkr avsätts till extra resurser för snöskottning av infarter hos äldre och sjuka Älvsjöbor och en extra sandupptagning för att motverka de miljöolägenheter som påtalades förra vintern. Dnr 345-334-00.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade att Kåre Gustafssons (s) förslag skulle avslås.

Budgeten för vinterväghållningen är så tilltagen att det finns utrymme för extra insatser om det blir en snörik vinter. Troligen kommer också en tidigareläggning av sandupptagningen att kunna ske inom budgetramen.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt Torbjärn Erbes (m) yrkande följande.

Vice ordförandens (s) förslag om extra resurser till snöskottning och sandupptagning avslås.

§255 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

Balanslista över uppdrag från kommunfullmäktige och -styrelse till nämnden samt från nämnden till förvaltningen.