Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-01-18

Sammanträde 2001-01-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

* Information om vinterväghållningen 2001.
* Frågestund. Besökande allmänhet ges möjlig Läs mer...het att ta upp frågor med den samlade nämnden eller efteråt enskilt med nämndens ledamöter.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse. Protokoll från senast möte

4 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

6 Anmälan av inkomna handlingar

Medborgarförslag/-synpunkter
Ärendelista/Dokumentlista

7 Yttrande till JO-Riksdagens Ombudsmän om utlämnande av allmän handling

Dnr: 009-170-00

Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 000

8 Yttrande över förslag om ansvaret för grundskoleundervisning för flyktingelever

Dnr: 422-378-00

Älvsjö stadsdelsnämnd ska yttra sig över förslaget att ansvaret för skolgång och undervisning för nyanlända flyktingelever och asylsökande barn ska överflyttas från stadsdelsnämnderna till utbildnings-nämnden. Vi ser fördelar med en samordning av ansvaret men anser det viktigt att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs spridd på skolorna. Härigenom kan också barn med utländsk härkomst, som inte är flyktingar eller asylsökande, ges goda möjligheter att få en bra skolstart.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

9 Regler för lämning och hämtning av deltidsbarn i förskolan

Dnr: 413-329-00

Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag av stadsdelsnämnden att utforma enkel och tydlig information om vilka regler som gäller vid lämning och hämtning av deltidsbarn i förskolan. Förvaltningens förslag till tydliga regler redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

10 Ändringar i förvaltningens organisation

Dnr: 041-016-00

Förvaltningsorganisationen föreslås ändras så att utvecklingsavdelningen, servicekontoret och kansliet avvecklas. Istället inrättas en kvalitets- och informationsavdelning, en IT-enhet, en teknik- och miljöenhet samt en stab.

Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 000

11 Förordnande att begära polishandräckning

Dnr: 020-002-01

Förordnanden 1999-02-25 § 44, 1999-06-17 § 140 och 1999-08-19 § 171 att begära biträde av polis i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 återkallas.


Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

12 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 22 januari 2000 kl 17.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträden den 21 december 2000 hade blivit justerade den 27 december 2000.

§2 Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse. Protokoll från senast ...

Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse 2000-12-04 anmäldes.

§3 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-01-16 anmäldes.

§4 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga 4.

 

§5 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 5.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

1 - efter yrkande från ledamoten Hans Fries (m) -
Beträffande rapport från skolinspektörsbesök i Älvsjös grundskolor dnr 420- 364-00 får förvaltningen i uppdrag att till mars-mötet redovisa vilka centrala åtgärder som vidtagits eller planeras samt tidplan avseende följande övergripande gemensamma områden
*Vidareutveckling och förfining av enhetsrapporternas resultatredovisning och dess möjliga användning för diskussioner och jämförelser inom den egna skolan över tiden
*Kvalitetsredovisningen bör ha en bättre förankring i skolenheternas specifika behov. Hur finna formen för detta?
*En bättre samsyn mellan skolorna bör eftersträvas avseende vilka problem skolorna löser enskilt och vilka problem som t ex behöver finansieras därutöver.
*Solbergaskolan har i vissa klasser dålig beläggning, vilket är oroande icke minst ur finansiell synvinkel. Vilken är Solbergaskolans framtid? En övergripande analys med handlingsalternativ efterlyses.
*Tillgången till adekvat datautrustning samt kompetensutveckling för effektivt utnyttjande av tillgänglig datautrustning.

2 I övrigt får förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§6 Yttrande till JO-Riksdagens Ombudsmän om utlämnande av allmän handling

Riksdagens Ombudsmän -JO- hade med remiss 2000-12-15 begärt utredning och yttrande med anledning av en inkommen anmälan beträffande handläggningen av begäran om att få ta del av en omvårdnadsjournal.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-01-09 (utsänt ärende 1/2001) förelåg med förslag till yttrande. Dnr 009-170-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till JO överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§7 Yttrande över förslag om ansvaret för grundskoleundervisning för flykti...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel IV begärt yttrande över förslag från stadsledningskontoret om grundskoleundervisning för nyanlända flyktingelever.

Ansvaret för grundskoleundervisning för nyanlända flyktingelever föreslås överförs från stadsdelsnämnden till utbildningsnämnden fr o m 2001-07-01. För asylsökande barn föreslås att ansvaret för grundskoleundervisningen överförs när beslut föreligger om asylsökande barns rätt till tillgång till utbildning på i huvudsak samma villkor som gäller för barn som är bosatta i Sverige. Förslaget innebär att verksamheten skall bedrivas vid några "knutpunkter" i staden med anslutning till goda kommunikationer. Verksamheten kan då bli oberoende av om eleverna flyttar inom staden.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-01-11 (utsänt ärende 2/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen ser fördelar med en samordning av ansvaret men anser samtidigt att det är viktigt att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs spridd på skolorna. Då kan barn med utländsk härkomst, som inte är flyktingar eller asylsökande, också ges goda möjligheter att få en bra skolstart. Man tror också att en spridning av förberedelseklasserna ger bättre förutsättningar för integration. Dnr 422-378-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Majvi Andersson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden
- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande med följande uttalande:

Vi vill framhålla vikten av att undervisningen för nyanlända flyktingar inte centraliseras till ett fåtal skolor utan bedrivs integrerat på många skolor.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Pekka Orsimo (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp enligt följande.

Vi delar uppfattningen att det måste ske en samordning av ansvaret för nyanlända flyktingelever och asylsökande barn, när det gäller skolgång och undervisning. Dessa barn har all rätt att få en trygg och säker skolstart i vårt land. Men vi delar inte uppfattningen att lösningen på hur detta skall gå till ligger i att ta ifrån stadsdelsnämnderna det övergripande ansvaret för ytterligare en fråga och lägga över den centralt. Vi delar inte heller uppfattningen att verksamheten skall centraliseras till några utvalda "knutpunkter" i staden.

Att förlägga undervisningen av flyktingelever och asylsökande barn till några "knutpunkter" med anslutning till goda kommunikationer, kan för all del ses som positiv ur verksamhetssynpunkt eftersom undervisningen kan fortsätta oavsett var eleverna bosätter sig inom staden. Men vi känner stor oro för vilka konsekvenserna blir för barnen som måste ta sig till och från skolan bäst de kan med de olika kommunikationerna. Redan att "bussa" skolbarn är otillfredsställande och anses av många mycket negativt. Att då hänvisa skolbarn att redan från mycket låg ålder tvingas till långa skolvägar med allmänna kommunikationer kan svårligen förenas med trygghet och säkerhet.

Genom att centralisera verksamheten på det sätt som föreslås tar man också bort valfriheten. Valfriheten att gå i den skola som ligger närmast hemmet eller i en skola som har specialiserats sig på något område, blir verkligen starkt begränsad genom förslaget. Hur valfriheten skall tillgodoses nämns överhuvudtaget inte alls i förslaget. Vi anser dock att det är viktigt att också elever och föräldrar som inte har så stora kunskaper i svenska språket måste ha rätt att välja den skola som passar familjen/barnet bäst.

För flyktingbarnens integration i det svenska samhället är det oerhört viktigt att de får börja sin skolgång så snart som möjligt. Vi ställer oss tveksamma till att integrationen främjas genom att låta små barn och mycket unga ha sin första skolgång i Sverige långt från hemmet med resvägar som i värsta fall kan inkludera flera byten.

Vi ser heller ingen mening i att dela upp barnen i två olika skolformer med en som tillämpas när de är nyanlända i Sverige och en annan när de anses mogna att gå vidare. Vi ser istället en fara i att barnen kommer på efterkälken framförallt när det gäller att skaffa kamrater i sitt nya land men också när det gäller undervisningen.

§8 Regler för lämning och hämtning av deltidsbarn i förskolan

Med anledning av kritik från föräldrar rörande hämtning och lämning av deltidsbarn i förskolan gav stadsdelsnämnden 2000-03-09 § 44 förvaltningen uppdrag att utforma enkel och tydlig information om vilka regler som gäller i dessa delar.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-12-22 (utsänt ärende 3/2001) förelåg med förslag till ett informationsblad att delas ut till vårdnadshavare i samband med att kontrakt om deltidvistelse upprättas. Förslaget innebär i korthet att barnets närvarotid skall vara skriftligt avtalad, att den skall räknas från det klockslag barnet kliver in/kliver ut samt att överenskommen närvarotid inte kan tillgodoräknas för helger eller sjukdom. Dnr 413-329-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordföranden yrkande följande.

 1. Regler för lämning och hämtning av deltidsbarn i förskolan antas enligt förslag i förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Detta beslut delges stadsdelens samtliga rektorer och biträdande rektorer för beaktande.

§9 Ändringar i förvaltningens organisation

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-12 (utsänt ärende 4/2001) förelåg med förslag till ändring i förvaltningens organisation på så sätt att utvecklingsavdelning, servicekontor och kansli avvecklas och ersätts med en kvalitets- och informationsavdelning, en IT-enhet, en teknik- och miljöenhet samt en stab. Dnr 041-016-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog att den föreslagna kvalitets- och informationsavdelningen i stället skulle benämnas kvalitets- och utvecklings- avdelning och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningens förslag till ändrad förvaltningsorganisation godkännes.

§10 Förordnande att begära polishandräckning

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-02 (utsänt ärende 5/2001) förelåg med förslag om förordnande att begära polishandräckning i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Dnr 020-002-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till av förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Förordnanden 1999-02-25 § 44, 1999-06-17 § 140 och 1999-08-19 § 171 att begära biträde av polis i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 återkallas.
 2. Nya förordnanden att begära biträde av polismyndigheten enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 punkt 2 ges till följande personer.
  Älvsjö stadsdelsnämnd och -förvaltning:
  Karl Bern, ordförande, Kåre Gustafsson, vice ordförande, Olle Andretzky, ordförande i sociala delegationen, Majvi Andersson, vice ordförande i sociala delegationen, samt chefen för individ- och familjeomsorg Gunilla Schedin-Hahn, sektionschefen Britt-Marie Ericsson och socialsekreteraren Eva Granström.
  Socialtjänstnämnden
  Socialjouren:
  Maja-Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Stefan Heinebäck, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Christina Lövenhamn, Britt-Marie Martinsson, Eli Kristina Norberg, Gunilla Odelby-Johansson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Inger Vallin, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maija Yrjänä.
  Placeringsenheten:
  Bo Svensson, Svante Vallin och Magnus Nilsson.
  Maria ungdomsenhet:
  Christina Ahrnholm-Edlund, Sven-Erik Eriksson, Viveka Feldt, Bengt Forssman, Göran Hägglund och Marja-Leena Kauppila.
  Uppsökarverksamheten:
  Solveig Björklund och Olavi Puhakka.
 3. Polismyndigheten underrättas om detta beslut genom protokollsutdrag.

    4.  Beslut om polishandräckning skall anmälas till sociala delegationen.

§11 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

1 Följande handlingar anmäldes.

* Arbetsmarknadsläget november 2000 – statistik stadsdelsvis.

*Socialbidrag oktober 2000 – statistik stadsdelsvis.

*Uppstartsanalys inför Solberga äldreboendes övergång till intraprenad och
Uppföljning av hälso- sjukvården inom Solberga äldreboende.

*Inbjudan till Öppet Hus 2001-02-07 hos kompetenscentrum inom äldreomsorg
och äldrevård – ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun, Älvsjö
stadsdelsnämnd, sydvästra sjukvårdsområdet, socialhögskolan och Karolinska institutet.

Beslut:
Beträffande uppstartsanalysen inför Solberga äldreboendes övergång till intraprenad beslöt stadsdelsnämnden - efter yrkande från ledamoten Hans Fries (m) - följande.

Förvaltningen får i uppdrag att avrapportera den löpande utvecklingen av övertagandet vid nämndens kommande månatliga sammanträden. Nämnden får därmed möjlighet att dels bättre följa och bevaka utvecklingen under starttiden, dels mer konkret bevaka att en åtgärdsplan med angivande av prioriteten för olika viktiga förbättringsområden förverkligas.

 1. Stadsdelsdirektören lämnade muntlig information om urvalskriterierna för Johan Skytteskolans intagningar till år 6 och år 7.