Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-03-05

Sammanträde 2001-03-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information kommer att lämnas av representant från Stadsbyggnadskontoret om planförslaget Läs mer...att flytta en asfalt- och betongfabrik till Västberga industriområde

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Anmälan om minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

6 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

Medborgarförslag/-synpunkter
Ärendelista/Dokumentlista

9 Ytrande över revisionsrapport "Drift av äldreboende - fyra upphandlingar"

Dnr: 127-043-01

Revisionskontoret har inom ramen för 2000 års revisionsplan genom anlitad konsult AffärsConcept AB låtit granska upphandlingar av driftentreprenader inom äldreomsorg.
Granskningen omfattade Stureby sjukhem, Sofiagården, servicehuset Pilträdet och Solberga äldreboende. Konsulten slutsatser har varit föremål för diskussion vid möte
mellan å ena sidan revisionskontoret och konsulten och å andra sidan stadslednings-
kontorets enhet för konkurrens och upphandling och juridiska avdelningen samt berörda förvaltningar.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

10 Yttrande över motion i kommunfullmäktige om inrättande av inspektörstjänster inom fler av stadens ansvarsområden

Dnr: 510-001-01

Ann-Marie Strömberg, företrädare för Vänsterpartiet, har föreslagit kommunfullmäktige att inrätta inspektörstjänster inom fler av stadens ansvarsområden samt att uppdra åt dessa inspektörer att göra heltäckande inventeringar och kvalitetsvärderingar av sina respektive ansvarsområden.

Handläggare: Gunilla Schedin Hahn, 08-508 21 309

11 Yttrande över utredning om HVB Barn och Ungdom

Dnr: 510-059-01

Socialnämnden har beslutat att den utredning som gjorts angående HVB barn och ungdom ska remitteras till samtliga stadsdelsnämnder. Socialtjänstförvaltningen är särskilt intresserad av nämndens synpunkter på utredningens förslag om

 avgiftsfri / subventionerad placering på akut- och utredningsinstitution
 gemensam upphandling av institutionsvård för barn och ungdom
 rådgivnings- och stödfunktion vid övervägande om placering av barn / familj eller ungdomar


Handläggare: Gunilla Schedin Hahn, 08-508 21 309

12 Enheternas verksamhetsplaner för år 2001

Dnr: 101-084-01

Som ett led i genomförandet av stadens integrerade ledningssystem beslutade kommunfullmäktige i budgeten för 2000 att inleda ett arbete inom stadsledningskontoret för att finna former och utarbeta förslag för att successivt knyta samman olika beslut till ett integrerat system för styrning och uppföljning av stadens verksamheter. Ett första steg i detta arbete är de övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar för stadens verksamheter som presenterades i kommunfullmäktiges budget för år 2001. Kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål för 2001 angav att stadens verksamheter ska utformas och utföras på ett sådant sätt att de tillgodoser högt ställda kvalitetskrav. Kommunfullmäktige fastslog även att alla enheter ska ta fram en egen verksamhetsplan och i dessa fastställa tydliga åtaganden utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, prioriterade inriktningar och nämndens inriktningsmål och generella åtaganden.

Nämnden beslutade i Älvsjös verksamhetsplan för 2001 att samtliga enheter senast den 15/12 2000 skulle inkomma med ”Enhetens verksamhetsplan”.

Handläggare: Britta Mohlin, Teenie Bennerholt, 08-508 21 080

13 Underlag till budget för år 2002 med beräkningar för åren 2003 och 2004

Dnr: 102-077-01

Under perioden fortsätter arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet. Ökade behov finns inom skolan pga elevökning. Det finns också behov av fler gruppbostäder för utvecklingsstörda. Den allt mer tilltagande konkurren-sen om personal medför ett behov av ökade resurser för att bibehålla den nuvarande personaltätheten. Vi efterlyser också enklare regler för att un-derstödja en effektiv användning av resurserna.

Handläggare: Teenie Benerholt, 08-508 21 039

14 Yttrande till yrkesinspektionen om arbetsmiljön vid Älvsjö gruppbostad

Dnr: 226-063-00

Yrkesinspektionen har påtalat brister i hygienutrymmet och att boenderummet för en boende är för litet och begärt en tidsplan för ombyggnaden. Förvaltningen har inlett diskussioner med fastighetsägaren om ombyggnad av gruppbostaden till modern standard. Ett beslut kan sannolikt tas före sommaren om en ombyggnad.


Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 040

15 Yttrande till yrkesinspektionen om arbetsmiljön vid Serenadens gruppbostad

Dnr: 226-063-00

Yrkesinspektionen har påtalat brister i hygienutrymmet och begärt en tidsplan för ombyggnaden. Förvaltningen har inlett diskussioner med fastighetsägaren om ombyggnad av gruppbostaden till modern standard. Ett beslut kan sannolikt tas före sommaren om en ombyggnad.


Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 040

16 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§37 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske onsdagen den 7 mars kl 17.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträden den 15 februari 2001 hade blivit justerade den 19 februari 2001.

§38 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-03-01 anmäldes.

§39 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2001-03-01 anmäldes

§40 Anmälan om minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för traf...

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2001-02-20 anmäldes.

§41 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-03-01 anmäldes.

§42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 42.

§43 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 43.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§44 Ytrande över revisionsrapport "Drift av äldreboende - fyra upphandlingar"

Revisorsgrupperna 3 och 4 hade med skrivelse 2001-01-25 begärt yttrande över revisionsrapport nr 15 november 2000 "Drift av äldreboende – fyra upphandlingar". Revisionen har under 2000 låtit granska fyra upphandlingar vid fyra stadsdelar varav en gäller Solberga äldreboende. Brister har påtalats gällande i huvudsak de fyra förvaltningarnas sätt att utvärdera inkomna anbud och dokumentationen av upphandlingsförfarandet. I rapporten föreslås förbättringar i upphandlingsförfarandet samt att staden skall utveckla vissa rutiner och riktlinjer.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-15 (utsänt ärende 17/2001) förelåg med förslag till yttrande. Sammanfattningsvis instämmer förvaltningen i allt väsentligt i revisionens bedömningar och förslag för det fortsatta arbetet med att utveckla tekniker för upphandling av s k mjuka tjänster; tekniker som kan befrämja och förena konkurrensintresset och brukarintresset. Dnr 127-043-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till revisorsgrupperna 3 och 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Peter Modesta (mp). De ansåg att nämndens beslut även borde ha upptagit följande uttalande.

Revisionskontorets och konsultens bedömningar och förslag utgör för oss en värdefull utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Genomgången visar på viktiga brister som måste förbättras.

Eftersom det är fråga om många människors omsorgsbehov och stora ekonomiska värden för kommunen och stadsdelsnämnden är det klart olämpligt att vi inte har tillräcklig upphandlingskompetens i dessa viktiga frågor. Vi hälsar därför med tillfredsställelse revisionskontorets förslag om att staden ska utveckla rutiner och riktlinjer samt föreslå förbättringar av upphandlingsförfarandet. Vi kan också i efterhand konstatera att frågor av denna omfattning måste få ta mycket längre tid och inte hastas fram på det sätt som majoriteten ofta gör. I det ljuset kan man se att anbuden tyvärr inte utvärderats mot de angivna kraven i förfrågnings- underlaget.

Vi anser att nämnden borde ha gett uppdrag till förvaltningen att återkomma till nämnden med en detaljerad genomgång av de brister och konsekvenser som påtalas när det gäller Solberga äldreboende.

Vi skulle också se med tillfredställelse om revisionskontoret kunde prioritera en granskning av vårt upphandlingsförfarande när det gäller den öppna hemtjänsten i Älvsjö. Denna har bemötts med omfattande klagomål från brukarna, stora initialsvårigheter under lång tid för entreprenören och svårigheter för oss som nämnd att ha en tillfredsställande bild av situationen.

§45 Yttrande över motion i kommunfullmäktige om inrättande av inspektörstjä...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel I begärt yttrande över motion (nr 2000:65) i kommunfullmäktige med förslag om inrättande av inspektörs- tjänster inom fler av stadens ansvarsområden samt att dessa inspektörer skall ges uppdrag att göra heltäckande inventeringar och kvalitetsvärderingar av sina respektive ansvarsområden. I motionen framhålls att stadens äldreomsorgs- inspektörer utfört ett mycket förtjänstfullt arbete genom att inventera äldreomsorgen i samtliga stadsdelar, både de som drivs i egen regi och de som drivs av entreprenörer. Motionären menar att deras arbetssätt med fördel skulle kunna användas inom andra verksamhetsområden t ex missbrukarvården och individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-17 (utsänt ärende 18/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen är positiv till inrättande av inspektörer inom individ- och familjeomsorgen. Man anser att de skulle kunna bli ett komplement till länsstyrelsens tillsynsansvar och att de skulle kunna fylla en viktig funktion när det gäller erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och för spridning av goda exempel på bra fungerande verksamheter. En viktig uppgift skulle också kunna vara att hitta fungerande och för staden gemensamma instrument för utvärdering och uppföljning. Dnr 510-001-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Nämnden ställer sig därmed bakom förslaget om inrättande av inspektörsbefattningar inom missbrukarvården och individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård.

§46 Yttrande över utredning om HVB Barn och Ungdom

Socialtjänstnämnden hade remitterat utredning om HVB (hem för vård och boende) för barn och ungdom till stadsdelsnämnderna. I utredningen ges förslag om ett konsultations- team för att bistå vid överväganden om placeringar, att detta team och placeringsenheten integreras, att nuvarande institutionsbestånd ses över, att HVB barn och ungdom blir en resultatenhet, att prispolicyn (nivå och konstruktion) ses över. Utredningen diskuterar också avgiftsfri resp subventionerad placering på akut- och utredningsinstitution. Utredningen anser att betydande effektivitetsvinster skulle kunna uppnås om staden samordnar upphandlad institutionsvård för barn och ungdom.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-17 (utsänt ärende 19/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen stödjer förslaget om gemensam upphandling av institutionsvård och likaså förslaget om en sammanslagning av konsultteam och placeringsenhet. Däremot är man mera tveksam till en avgiftsfri eller subventionerad placering på akut- och utredningshem och anser att - om sådan införs - är det angeläget med noggrann uppföljning. Om det är tänkt att avgiftsfri/subventionerad placering skulle finansieras genom budgetnedskärningar för stadsdelarna framförs mycket stor tveksamhet. Dnr 510-059-01.

Ledamoten Hans Fries (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Kenneth Persson (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kenneth Persson (v) enligt följande. Nämnden borde ha överlämnat och i huvudsak åberopat förvaltningens tjänsteutlåtande med tillägget att det är av största vikt att den kompetens som finns inom HVB Barn och Ungdom behålls och utvecklas och att man därför inte kan tillstyrka eventuell utförsäljning. För att stärka verksamheten ekonomiskt borde nämnden ha uttalat att man bör ge HVB Barn och Ungdom mera uppdrag.

Ledamoten Anita Thisell (v) deltog inte i behandlingen av detta ärende på grund av jäv.

§47 Enheternas verksamhetsplaner för år 2001

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-20 (utsänt ärende 20/2001) förelåg med specifika verksamhetsplaner för år 2001 för samtliga enheter. Här redovisas enheternas åtaganden utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, prioriterade inriktningar och nämndens inriktningsmål och generella åtaganden.Dnr 101-084-01.

Ledamoten Hans Fries (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Enheternas åtaganden för år 2001 godkännes.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) med hänvisning till Kåre Gustafssons (s) yrkande. Se bilaga § 47.

§48 Underlag till budget för år 2002 med beräkningar för åren 2003 och 2004

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-19 (utsänt 21/2001) förelåg med budgetunderlag för år 2002 och beräkningar för år 2003 och 2004. Sammanfattningsvis framförs att arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet fortsätter under perioden, ett ökat behov inom skolan p g a elevökningen, behov av fler gruppbostäder för utvecklingsstörda samt behov av ökade resurser för att behålla nuvarande personaltäthet. Enklare regler i syfte att få en effektivare användning av resurserna efterlyses. Dnr 102-77-01.

Ledamoten Hans Fries (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Budgetunderlag för 2002 med beräkningar för 2003 och 2004 enligt förvaltningens förslag inlämnas till kommunstyrelsen.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s) och Mona Bergström (s) med hänvisning till Kåre Gustafsson (s) yrkande. Se bilaga § 48.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) med hänvisning till det av henne lagda yrkandet. Se bilaga § 48.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§49 Yttrande till yrkesinspektionen om arbetsmiljön vid Älvsjö gruppbostad

Yrkesinspektionen genomförde 2000-11-13/22 inspektion av arbetsmiljön vid Älvsjö gruppbostad på Långsjövägen 14 A. I inspektionsmeddelandet påtalas brister beträffande hygienutrymme och boendeutrymme och redovisning begärs över vilka åtgärder som vidtas med anledning av bristbeskrivningen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-22 (utsänt ärende 22/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen har inlett diskussioner med fastighetsägaren om ombyggnad av gruppbostaden till modern standard. Beslut om ombyggnation kan sannolikt tas före sommaren och byggstart kan därmed bli tidigast i höst. Dnr 226-063-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till yrkesinspektionen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§50 Yttrande till yrkesinspektionen om arbetsmiljön vid Serenadens gruppbos...

Yrkesinspektionen genomförde 2000-11-13 inspektion av arbetsmiljön vid gruppbostaden på Serenaden, Långbrodalsvägen 143. I inspektionsmeddelandet påtalas brister beträffande hygienutrymme och redovisning begärs över vilka åtgärder som vidtas med anledning av bristbeskrivningen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-22 (utsänt ärende 23/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen har inlett diskussioner med fastighetsägaren om ombyggnation av gruppbostaden till modern standard. Ett beslut om ombyggnation kan sannolikt tas före sommaren och byggstart kan därmed bli tidigast i höst. Dnr 226-063-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordföranden yrkande följande.

Som svar till yrkesinspektionen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§51 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

1 Följande handlingar anmäldes.
* Arbetsmarknadsläget januari 2000 - statistik stadsdelsvis.
*Socialbidrag december 2000 - statistik stadsdelsvis.

2 Stadsdelsdirektören lämnade muntlig information om
*Solberga äldreboendes övergång till intraprenad.
*Personalsituationen vid förskolan Skogsgläntan.