Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-08-30

Sammanträde 2001-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om projekt "Företagens miljösatsning"
Frågestund. Besökande allmänhet ges möä Läs mer...jlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden eller efteråt enskilt med nämndens ledamöter.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Anmälan av inkomna handlingar

8 Delårsbokslut samt kvartalsrapport 2/2001 med prognos för året samt uppföljning av verksamheternas kvalitet

Dnr: 103-049-01

Årsprognosen visar på ett samlat nettoöverskott om 1,1 mkr. Det beror främst på lägre kostnader för gemensamma verksamheter och omstrukturering. Kostnaderna för barn- och skolbarnsomsorg samt utbildning (inkl. kostnaderna för barn/elever med behov av särskilt stöd) visar i nuläget på ett smärre överskott. Prognosen för dessa kostnader är dock väldigt osäker främst pga att i det beräknade resultatet ingår att de olika barn- och ungdomsområdena måste vara ytterst sparsamma under hösten för att kostnaderna ska hamna på denna nivå. Två barn- och ungdomsområden kommer att ha stora svårigheter att klara detta. Det förväntade dåliga resultatet vägs upp genom att de beräknade kostnaderna centralt visar på överskott. Äldre- och handikappomsorgs verksamheterna visar på ett samlat underskott om 5,1 mkr. Underskotten avser främst utförarna.

Över lag präglas prognosen för nämndens verksamhet inkl anslag 2 av stor osäkerhet främst beroende på att årets lönerevision inte är klar samt att det ännu råder en viss osäkerhet vad gäller höstens inskrivning av antalet barn både inom barnomsorg samt utbildning. Av nämndens åtta resultatenheter är det bara två som beräknar att uppvisa ett nollresultat.

Anslag tre avseende socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder beräknas visa ett överskott om 0,9 mkr som beror på lägre kostnaderna för socialbidrag och handläggning av socialbidrag.

Det samlade resultatet från uppföljningen av kvaliteten visar att enheterna i de allra flesta fall uppfyller åtagandena, flertalet dock inte inom fastställd budget-/intäktsram. Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner och med att beskriva eventuella konsekvenser av kommande åtgärder för brukare och verksamhet på kort och på lång sikt pågår. I kommentarerna till utfallet per enhet finns i de flesta fall förslag till åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut utom i de fall där detta tidigare redovisats till nämnden.

Det finns enstaka exempel där enheterna anger att åtagandena inte kommer att uppfyllas helt eller till viss del beroende på att enheten inte hunnit så långt som det ursprungligen var tänkt. För dessa åtaganden ska en ny tidplan anges i nästa kvartalsrapport.

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

9 Yttrande över SL:s utbudsplan 2002

Dnr: 030-191-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss på SL:s förslag till utbudsplan för år 2002.
Förvaltningen tycker det är bra med en busslinje som trafikerar Vantörsvägen men efterlyser ökad turtätet på 144:an och 167:an, bland annat för att öka tillgången till allmänna kommunikationer i Långsjö/Herrängenområdet och tillgängligheten till service i Farsta och Högdalen. Det är också angeläget med en förbättrad kollektivtrafikförsörjning av Solberga med ökad turtäthet för buss 142 och att buss 726 ges ett hållplatsläge i Solberga.

För att öka tryggheten och tillgängligheten för de boende i Älvsjö är det angeläget att öka turtätheten på bussnätet under kvällar och nätter.

En omvandling av buss 173 till stombusslinje mellan Skarpnäck/Kungens kurva är mycket positiv ur tillgänglighets- och servicesynpunkt.

Servicen för pendelresenärerna måste förbättras - förvaltningen efterlyser bland annat långa tåg även under dagtid samt en upprustning av Älvsjö station.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

10 Yttrande över förslag till nytt miljöprogram

Dnr: 361-157-01

Stockholms Miljöförvaltning har tagit fram ett förslag till nytt miljöprogram för staden som ska gälla under perioden 2002 - 2006. Detta har kommit till stadsdelen på remiss. Programmet innehåller fyra delar, ett måldokument, ett uppföljningsdokument, en miljöutredning samt ett omvärldsdokument.

Miljöprogrammet har lyckats med det digra uppdraget att skapa ett måldokument som spänner över samtliga miljöfrågor sammanfattat i sex prioriterade målområden.
Förvaltningen efterlyser däremot tydligare kopplingar mellan programmets olika dokument. Måldokumentet kräver en mer uppenbar koppling till uppföljningsdokumentet för att målen ska bli tydliga. Åtgärdsförslag med en tydligare ansvarsfördelning behövs för att säkra att målen kan uppnås. Programmet missar att lyfta fram stadsdelarna som viktiga medaktörer i Agenda 21-arbetet och bör också bättre tillkännage stadens medborgare som viktiga medaktörer, där de själva ska kunna avläsa att de haft del och inflytande i processen. Det saknas också en vision om långsiktig hållbarhet i ett brett perspektiv.
Förvaltningen lämnar också ett antal synpunkter under varje målområde med delmål, många synpunkter handlar om otydlighet kring målformuleringar men också förslag till höjningar av delmål, exempelvis att andelen KRAV-märkt i stadens livsmedelupphandlingar kan öka från dagens mål på 10% till 20% (som gäller på riksnivå) eller förslag till nya målformuleringar, exempelvis att "Handlingsprogram ska upprättas för fakturering av förbrukad värme för stadens egna fastigheter. Fastigheter med direktverkande el ska inventeras och åtgärder ska ses över."

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

11 Yttrande över förslag till renhållningsordning för staden inkl föreskrifter och avfallsplan

Dnr: 360-169-01

Ett förslag till till ny renhållningsordning för Stockholms stad har utarbetats av Renhållningsförvaltningen (RF). Ordningen består dels av föreskrifter samt en avfallsplan. Avfallsplanen omfattar tidsperioden 2002-2007. Älvsjö stadsdelsnämnd har fått förslaget till ny renhållningsordning för remissyttrande.

I avfallsplanen beskrivs målen för avfallshanteringen i Stockholm. Kopplat till målen föreslås ett antal åtgärder, dvs hur målen ska uppnås. Åtgärderna konkretiseras i ett handlingsprogram med tidplan för genomförande, bedömda kostnader, nyckeltal och ansvarsfördelning. Avfallsplanen syftar i huvudsak till att förbättra miljön genom att
utsläpp till luft, vatten och mark ska minska, att förbrukningen av resurser ska minska genom ökad energiutvinning, materialåtervinning och återföring av näringsämnen till naturen, att belastningen av deponier ska minska samt att det farliga avfallets mängd och farlighet ska minska.

Förvaltningen uppskattar planens ambitioner att skapa en tydlig struktur kring avfallsfrågorna och ett handlingsprogram kopplat till planens mål med en tydlig ansvarsfördelning, men saknar en uttalad strategi för att minska de totala avfallsmängderna. Utbyggnaden av återvinningsstationerna måste prioriteras eftersom servicenivån redan idag är för låg. Planering för god tillgänglighet till framtidens avfallssystem är viktigt, inte minst mot bakgrund av stockholmarnas relativt sett låga bilinnehav. Förvaltningen saknar också en diskussion kring ekonomiska incitament för att uppnå målen samt en analys över vilka kostnader planen kan medföra för stadsdelsnämndernas verksamheter.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Ramavtalsupphandling av IT-tjänster på skolornas EDU-nät. Delegation för anbudsinfordran

Dnr: 125-262-01

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delegera till stadsdelsdirektören att beslut om att
infordra anbud på vissa drift- och supporttjänster avseende undervisningsnätet.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att antagande av leverantörer ska i vanlig ordning under-
ställas nämnden för beslut.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

13 Rapport om upphandling av jourhemsverksamhet

Dnr: 125-264-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har hösten 2000 fattat beslut om att delta i en stadsdelsgemensam upphandling av ramavtal avseende jourhemsverksamhet. Nämnden har vidare uppdraget åt stadsdelsdirektören i Vantörs stadsdelsförvaltning att anta vinnande anbud och teckna avtal.
Upphandlingen är nu genomförd och avtal har tecknats med ABC Jourhem kooperativ ekonomisk förening och Barn - & Ungdomsgruppen i Stockholm AB. Avtalen gäller till och med den 31 mars 2003 med möjlighet till högst två års förlängning.


Handläggare: Gunilla Schedin Hahn, 08-508 21 309

14 Ökat ansvar för det offentliga rummet - delegation av beslutanderätt

Dnr: 351-263-01

Kommunfullmäktige har beslutat att bland annat ansvaret för vissa bygglov mm samt markupplåtelser på offentlig plats skall överföras från facknämnderna till respektive stadsdelsnämnd från den 1 september 2001. Nya reglementen har upprättats. För att reducera handläggningstiderna och upprätthålla en god service för de sökande föreslår förvaltningen att samma delegationsregler tillämpas inom stadsdelsnämnden som för facknämnderna, dvs att förvaltningen får fatta beslut i byggnadsärenden enligt bilagd förteckning samt yttra sig över markupplåtelser på delegation.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

15 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

Dnr: 671-005-01

Stadsdelsnämnden har i årets budget avsatt 50 000 kr i bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade. Stadsdelsnämnden har återremitterat förvaltningens tidigare gjorda förslag till fördelning av bidrag, varför nytt förslag nu föreligger. Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ändras så att förening som beviljas bidrag inte behöver ha 25 % av sina medlemmar boende i Älvsjö, men att viss del av medlemmarna skall vara Älvsjöbor. I enlighet med det föreslår förvaltningen att ytterligare två föreningar som har färre medlemmar än 25 % får bidrag. Bidragsansökning från Stockholms läns dövas pensionärsförening avslås då ställda kriterier inte uppfylls.


Handläggare: Anette Ekengren, 08-508 21 015

16 Införande av kundvalsmodell - s k "omsorgspeng"

Dnr: 671-005-01

Kundvalsmodellen införs i Liseberg-Örby från 1 september genom att de som har hemtjänst då kan välja mellan att få hjälpen utförd av Attendo Care (f d Partena Care) eller av Blomsterfonden.

Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 040

17 Bidragsansökan från Stockholm Street Sports Art

Dnr: 662-188-01

En ansökan om sponsorbidrag har inkommit från föreningen Stockholm Street Sport and Art och Summer Games. Förvaltningen anser att sponsorbidrag inte kan beviljas med hänvisning till att stadsdelsnämnden redan beslutat om fördelning av årets medel för ungdomsaktiviteter. I ärendet redovisas även vilka ungdomsaktiviteter som hittills anordnats under året.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

18 Stopp för drogmissbruk - skrivelse från vice ordföranden

Dnr: 513-333-00

Socialdemokraterna i Älvsjö stadsdelsnämnd har, genom vice ordförande Kåre Gustavsson vid nämndens sammanträde den 21 december 2000, överlämnat en
skrivelse ”Stopp för drogmissbruket i Älvsjö”. I skrivelsen föreslås att nämnden omgående ska tillskjuta resurser motsvarande två anställningar för att drogföre-
byggande arbete ska komma igång omedelbart.


Handläggare: Gunilla Schedin Hahn, 08-508 21 309

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§7 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 143.

Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§138 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 3 september kl 16.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde den 19 juni 2001 hade blivit justerat den 21 juni 2001.

§139 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-08-23 anmäldes.

§140 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2001-08-23 anmäldes.

§141 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-08-28 anmäldes.

Noterades att SKTF ännu inte justerat protokollet.

§142 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 142

§144 Delårsbokslut samt kvartalsrapport 2/2001 med prognos för året samt upp...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-15 (utsänt ärende 75/2001) förelåg med delårsbokslut samt kvartalsrapport 2 med prognos för året och uppföljning av verksamheternas kvalitet. Årsprognosen visar ett smärre överskott för barn-/skol- barnsomsorg och skola medan äldre- och handikappomsorgen visar på underskott. För nämndens totala verksamhet prognostiseras ett samlat överskott om 1,1 mkr. Prognosen präglas dock av stor osäkerhet bl a p g a att årets lönerevision inte är klar och då inte heller inskrivningarna i skola och barnomsorg är klara. Av nämndens åtta resultatenheter är det bara två som förväntas uppvisa nollresultat. Det förväntade dåliga resultatet vägs upp genom att kostnaderna centralt visar på överskott. Kvalitetsredovisningar finns i 23 bilagor. Dessa visar sammanfattnings- vis att enheterna i de flesta fall uppfyller åtagandena, flertalet dock inte inom fast- ställd budget-/intäktsram. I kommentarer till utfallet per enhet finns i de flesta fall förslag till åtgärder för att nå en budget i balans vid årets slut. Dnr 103-049-01.

Ledamoten Hans Fries (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:

Efter ställa propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ledamoten Hans Fries (m) yrkande följande.

1 Kvartalsrapport 2/2001 med prognos för året och delårsbokslut samt uppföljning av verksamheternas kvalitet godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa hur enheter som beräknat minus på årsbasis skall få balans i sin budget. Detta är inte minst angeläget mot bakgrund av att Stockholms stads budgeträkning för 2000 beträffande Älvsjö påpekar att "trots att nämnden totalt redovisar ett överskott, visar många resultatenheter på betydande underskott".

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Mona Bergström (s), Per Holm (s) och Peter Modesta (mp) med hänvisning till Kåre Gustafssons (s) yrkande. Se bilaga § 144.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) med hänvisning till det av henne lagda yrkandet. Se bilaga § 144.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§145 Yttrande över SL:s utbudsplan 2002

Gatu- och fastighetskontoret hade med remiss 2001-05-29 begärt yttrande över SL:s förslag till förändringar i trafiken, s k utbudsplan 2002. Gatu- och fastighetsnämnden har att handlägga ärendet för stadens räkning.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-04 (utsänt ärende 76/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen efterlyser ökad turtäthet för bussarna 142, 144, 167 och 726 samt en hållplats för buss 726 i Solberga. Man anser också att servicen för pendeltågsresenärerna måste förbättras genom bl a långa tåg under dagtid, samt att Älvsjö station måste upprustas. SL:s redovisade planer om en buss- linje som trafikerar Vantörsvägen samt omvandling av buss 173 till stombusslinje mellan Skarpnäck/Kungens kurva är man positiv till. Dnr 030-191-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§146 Yttrande över förslag till nytt miljöprogram

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade med remiss 2001-04-23 begärt yttrande över förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006. Programmet är indelat i ett måldokument med sex prioriterade målområden, ett uppföljningsdokument, en miljöutredning och ett omvärldsdokument.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-12 (utsänt ärende 77/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen efterlyser tydligare kopplingar mellan programmens olika dokument. Man anser att måldokumentet kräver en mer uppenbar koppling till uppföljningsdokumentet och att åtgärdsförslag med tydligare ansvarsfördelning behövs för att säkra att målen kan uppnås. Man anser också att programmet bör lyfta fram stadsdelarna som viktiga medaktörer i Agenda 21-arbetet och att man bättre bör tillkännage stadens medborgare som viktiga medaktörer. Man saknar även en vision om långsiktig hållbarhet i ett brett perspektiv. Under varje målområde med delmål lämnar förvaltningen ett antal synpunkter. Många handlar om otydlighet kring målformuleringar men också förslag till höjningar av delmål och nya målformuleringar. Dnr 361-157-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Vid proposition på framlagda yrkanden fann ordföranden att stadsdelsnämnden beslutat enligt hans yrkande. Votering begärdes och genomfördes genom handuppräckning. Stadsdelsnämndens beslöt därvid med sex röster [Karl Bern (fp), Olle Andretzky (m), Torbjörn Erbe (m), Hans Fries (m), Katarina Hamntorp-Kretzschmar (m), Lennart Sevdin (m)] mot tre röster [Anita Thisell (v), Peter Modesta (mp), Per Holm (s)] enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande med följande uttalande.

Förvaltningen lämnar en rad förslag till förbättringar av miljöprogrammet och riktar samtidigt viss kritik mot dess utformning. Det finns skäl att skärpa den kritiken. En av stadens viktigaste uppgifter är att åstadkomma en utveckling där olika intressen kan förenas och bringas att samverka, så långt som möjligt. Ibland uppstår dock målkonflikter och avvägningar måste göras mellan olika intressen. Förslaget till miljöprogram innehåller inga avvägningar utan blundar för den konflikt mellan ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn som kan finnas i en storstad. Målkonflikterna kommer till uttryck exempelvis i målen för transporter (Mål 1), infrastruktur och exploatering (mål 4).Beslut om att uppfylla programförslagets mål kan inte bara fattas av miljöhänsyn, utan måste också tillgodose andra intressen och ta hänsyn till ekonomiska och sociala förhållanden. Stockholmsregionen behöver utbyggnader av vägar, spår, flygplatser, bostäder och arbetsplatser för att kunna fortsätta att fungera som tillväxtmotor. Ekonomisk tillväxt är också en förutsättning för att öka välståndet och för att uppnå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle. Denna allvarliga brist innebär att programmet måste omarbetas och dessutom samordnas med den lagstadgade översiktsplanen, stadens näringspolitiska program och övriga handlingsprogram och strategier som har antagits eller som utarbetats inom staden.

I förslaget till miljöprogram saknas också en redovisning av programmets ekonomiska konsekvenser. Detta skapar problem eftersom många av förslagen i programmet kommer att medföra betydande kostnader för såväl stadens nämnder och styrelser som externa aktörer. Det gäller exempelvis kostnaderna för att uppnå effektmålen om nivåer för radongashalter (6:6), magnetfältsnivåer från kraftledningar (6:8) och KRAV-märkt mat (2:11). Programmet måste således kompletteras med denna ekonomiska analys för att remissinstanserna skall kunna göra en rimlig bedömning av program-förslagets krav.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) med hänvisning till Anita Thisells yrkande.Se bilaga § 146.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§147 Yttrande över förslag till renhållningsordning för staden inkl föreskri...

Renhållningsnämnden hade med remiss 2001-05-07 begärt yttrande över förslag till renhållningsordning för Stockholms kommun innefattande föreskrifter och avfallsplan. I planen beskrivs målen för avfallshanteringen kopplat till ett antal åtgärder för att uppnå målen. Åtgärderna konkretiseras i ett handlingsprogram med tidplan för genomförande, bedömda kostnader, nyckeltal och ansvarsfördelning. Syftet är att miljön skall förbättras genom minskat utsläpp till luft, vatten och mark, minskad resursförbrukning genom ökad energiutvinning, materialåtervinning och återföring av näringsämnen till naturen samt minskad belastning av deponier samt av mängden farligt avfall.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-21 (utsänt ärende 78/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen framför sammanfattningsvis att man uppskattar planens ambitioner men att man saknar en uttalad strategi för att minska den totala avfallsmängden, att utbyggnaden av återvinningsstationerna måste prioriteras, att tillgängligheten till avfallssystemet är viktigt samt att man saknar en diskussion kring ekonomiska incitament för att uppnå målen samt en analys över vilka kostnader planen kan medföra för stadsdelsnämndernas verksamhet. Dnr 360-169-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till renhållningsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§148 Ramavtalsupphandling av IT-tjänster på skolornas EDU-nät. Delegation fö...

Stadsdelsnämnden beslöt 2001-04-26 § 74 att anta utmaning som inkommit om drift och support av datorer på Älvsjös skolor samt gav förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för en ramavtalsupphandling.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-01 (utsänt ärende 79/2001) förelåg med förslag om delegation till tjänsteman för anbudsinfordran i syfte att påskynda upphandlingsförfarandet. Dnr 125-262-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till yttrande.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Stadsdelsdirektören får delegation att besluta om att infordra anbud på vissa drift- och supporttjänster avseende undervisningsnätet.
 2. Antagande av leverantör skall i vanlig ordning underställas nämnden för beslut.

Ledamoten Anita Thisell (v) deltog inte i detta beslut med hänvisning till reservation vid nämndens sammanträde 2001-04-26 § 74.

§149 Rapport om upphandling av jourhemsverksamhet

Stadsdelsnämnden beslöt i november 2000 att delta i en gemensam ramavtals- upphandling av jourhemsverksamhet och uppdrog till stadsdelsdirektören i Vantör att anta vinnande anbud och att teckna ramavtal mm.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-28 (utsänt ärende 80/2001) förelåg med rapport över den nu genomförda upphandlingen, vilken resulterat i att avtal tecknats med ABC Jourhem kooperativ ekonomisk förening och Barn- och Ungdomsgruppen i Stockholm AB för tiden fram 2003-03-31 med möjlighet till högst två års förlängning. Dnr 125-264-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till godkännande av rapporten.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsförvaltningens rapport om stadsdelsgemensam upphandling av jourhemsverksamhet godkännes.

§150 Ökat ansvar för det offentliga rummet - delegation av beslutanderätt

Kommunfullmäktige beslöt 2001-06-18 att ansvaret för enklare bygglov och markupplåtelser skall överföras till stadsdelsnämnderna 2001-09-01.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-09 (utsänt ärende 81/2001) förelåg. Förvaltningen förbereder en organisation där medborgarkontoret handlägger byggnadslov och markupplåtelser med bistånd av teknik- och miljöenheten. I avvaktan på att behövlig kompetens, administrativa rutiner, tekniklösningar mm upprättas inom förvaltningen anser man dock att handläggningen skall ske på stadsbyggnads-och/eller gatu- och fastighetskontoret. Vad gäller beslutanderätten i dessa ärenden - när stadsdelsnämnden den 1 september övertar ansvaret - föreslås delegation till tjänsteman enligt samma regler som hittills gällt inom stadsbyggnadsnämnden och gatu- och fastighetsnämnden. Dnr 351-263-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med visst tillägg.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Beslutanderätt för vissa markupplåtelser, bygglov mm delegeras till stadsdelsdirektören med rätt för denne att vidaredelegera beslutanderätt till behörig handläggare enligt förslag i förvaltningens tjänsteutlåtande bilaga 2.
 2. Beslut som fattas enligt delegation skall anmälas vid nämndens kommande sammanträde.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Mona Bergström (s), Per Holm (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Vi anser att nämnden, enligt Anita Thisells yrkande, även skulle ha uttalat följande. De lokala trafikföreskrifterna borde ha överförts till stadsdelsnämnden. Som grund för stärkandet av den lokala demokratin och folkliga deltagandet i planeringen skall så många frågor som möjligt föras över till stadsdelsnämnderna. Till dessa frågor hör de lokala trafikföreskrifterna. Dessa röner stort intresse ute i stadsdelen. Det är där den direkta kunskapen om behoven finns. Den nuvarande organisationen låter sakkunskapen kring dessa frågor stå tillbaka till förmån för ett icke ändamålsenligt centralt handläggande. Lokala trafikfrågor som även berör angränsande stadsdelar ställer dock krav på samarbete dem emellan. Exempel på detta kan vara avstängningar eller enkelriktning av gator som påverkar trafikflöden utanför den egna stadsdelsgränsen. Den centrala förvaltningen har ett ansvar att förmedla kunskap och information för att hitta optimala lösningar.

§151 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionsh...

Stadsdelsnämnden återremitterade 2001-06-19 ärende om fördelning av bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade till förvaltningen för förnyad beredning.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-13 (utsänt ärende 82/2001) förelåg med nytt förslag till bidragsfördelning. Av sammanlagt tolv inkomna ansökningar föreslås elva beviljas bidrag med totalt 50 tkr. Dessutom föreslås att de av nämnden 2001-04-26 antagna riktlinjerna för bidragsgivningen ändras så att krav för att få bidrag skall vara att förening har viss del av medlemmarna boende i Älvsjö (i stället för 25 %). Dnr 671-005-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre- och funktionshindrade beviljas bidrag för år 2001 med totalt 50 tkr enligt följande.
 2. Förtroenderådet Långbrobergs servicehus 3 000 kr
  Förtroenderådet Älvsjö servicehus 4 000 kr
  PRO Brännkyrka 7 000 kr
  PRO Solberga 3 000 kr
  PRO Älvsjö-Herrängen 13 000 kr
  Älvsjö Rödakorskrets Anhörigstödsföreningen 1000 kr
  SPF Brännkyrka 12 500 kr
  DHR Söder om Söder 1 000 kr
  SRF – Sydvästkretsen 2 000 kr
  SPF – Fruängen 3 000 kr
  Frivillig väntjänst 500 kr

 3. Bidragsansökan från Stockholms läns dövas pensionärsförening avslås då ställda kriterier inte uppfylls.
 4. De av stadsdelsnämnden 2001-04-26 antagna riktlinjerna för bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade revideras i enlighet med förvaltningens förslag.

§152 Införande av kundvalsmodell - s k "omsorgspeng"

Enligt kommunfullmäktiges beslut skall kundval inom hemtjänsten införas från år 2002. Fem stadsdelar, bl a Älvsjö, har fått uppdrag att tidigarelägga införandet.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-16 (utsänt ärende 83/2001) förelåg med förslag att Älvsjö skall införa kundval inom hemtjänsten i Liseberg/Örby från 2001-09-01 genom att avtal tecknas med Blomsterfonden. Boende i Liseberg/Örby kommer därmed fortsättningsvis att kunna välja mellan att få sin hjälp utförd av antingen Attendo Care AB (f d Partena Care AB) eller av Blomsterfonden. Dnr 530-129-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter ställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning- enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Kundval inom hemtjänsten i Liseberg/Örby införs från 2001-09-01.
 2. Stadsdelsdirektören får uppdrag att dels teckna avtal med Blomsterfonden om utförande av hemtjänst i Liseberg/Örby för tiden 2001-09-01 -- 2001-12-31, dels säga upp avtalet med Attendo Care AB (Partena Care AB) att upphöra vid årsskiftet.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Mona Bergström (s), Per Holm (s) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Med hänvisning till reservation vid nämndens sammanträde 2001-05-17 § 101 anser vi att nämnden, enligt Kåre Gustafssons yrkande, borde ha beslutat att inte införa kundval. Vi ifrågasätter om det som nu sker i denna sak är lagenligt och utgår från att rättsläget kommer att bli föremål för prövning i högre instans.

Ledamoten Anita Thisell (v) deltog inte i detta beslut med hänvisning till reservation vid nämndens sammanträde 2001-04-26 § 72 och 2001-05-17 § 101.

§153 Bidragsansökan från Stockholm Street Sports Art

Föreningen Stockholm Street Sport and Art och Summer Games inkom 2001-05-30 med begäran om sponsring av tävling för ungdomar i grenarna streetbasket, streetfootball, music, dans och aerobics i Akalla, Rinkeby, Rågsved, Skärholmen och med final på Sergels torg den 22 september.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-13 (utsänt ärende 84/2001) förelåg med förslag att ansökan skulle avslås då avsatta medel för ungdomsaktiviteter redan är fördelade. I tjänsteutlåtandet redovisas också de ungdomsaktiviteter som hittills anordnats under året. Dnr 662-188-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med visst tillägg.

Beslut:
Efter ställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Föreningen Stockholm Street Sport and Art och Summer Games ansökan om bidrag avslås då årets medel till ungdomsaktiviteter redan fördelats.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Vi anser att nämnden även borde ha beslutat att föreningen skulle informeras om att en eventuell bidragsansökan för liknande aktiviteter år 2002 bör inges innan nämnden fördelar avsatta medel, om möjligt innan årsskiftet.

§154 Stopp för drogmissbruk - skrivelse från vice ordföranden

Stadsdelsnämnden överlämnade 2000-12-21 till förvaltningen för beredning en från vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) till nämnden ställd skrivelse "Stopp för drogmissbruk i Älvsjö". I skrivelsen föreslås att nämnden omgående skall tillskjuta resurser motsvarande två anställningar för att drogförebyggande arbete skall komma igång omedelbart.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-07-02 (utsänt ärende 85/2001) förelåg. Förvaltningens anser att man idag har tillräckliga resurser för att bedriva ett bra förebyggande och uppsökande arbete bland ungdomar. Bl a finns en s k drogpreventiv grupp med representanter för Nätverkshuset, ungdomsgårdarna, individ- och familjeomsorg och samtliga högstadieskolor, vilket träffas minst en gång/månad. När det gäller vuxna missbrukare kan man inte se något som talar för ökat drogberoende även om man under senaste året haft en ökning av tunga missbrukare i behov av vård, vilket i sin tur lett till kraftig ökning av vårdkostnaderna. Uppsökande arbete "på gator och torg" är , enligt förvaltningens uppfattning inte motiverad i Älvsjö. Man bör i stället arbeta för ett bra samarbete med andra verksamheter/myndigheter som kan komma i kontakt med missbrukare. Dnr 513-333-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter ställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Skrivelsen läggs till handlingarna.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Mona Bergström (s), Per Holm (s), Peter Modesta (mp) och Anita Thisell (v) med hänvisning till Kåre Gustafssons (s) yrkande att skrivelsen skulle beaktas i det pågående budgetarbetet för år 2002. Se bilaga § 154.

§155 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

 1. Följande handlingar anmäldes.
 • Socialbidrag april 2001 - statistik stadsdelsvis.
 • Arbetsmarknadsläget juni 2001 - statistik stadsdelsvis.
 • Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen i Älvsjö.
 • Balanslista augusti 2001 över uppdrag från kommunfullmäktige/-styrelsen till nämnden samt från nämnden till förvaltningen.