Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-09-20

Sammanträde 2001-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Anmälan av inkomna handlingar

7 Ekonomisk månadsuppföljning - augusti mänad.

8 Resultatenheternas budgethållning

9 Yttrande över förslag till riktlinjer för folkölstillsyn mm

Dnr: 620-251-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har från KS erhållit remiss Riktlinjer för folkölstillsyn mm.
Socialtjänstnämnden (SotN) har beslutat att hos kommunfullmäktige hemställa om att
ansvaret för folkölstillsynen överförs till stadsdelsnämnderna fr.o.m. 1 januari 2002
Förvaltningen ställer sig bakom ovanstående men påpekar att erforderliga resurser måste avsättas för uppgiften ifråga samt att tillsynsavgiften tillfaller stadsdelsförvaltningen.


Handläggare: Mechthild Kleinscmidt, 08-508 21 059

10 Yttrande över översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Dnr: 621-205-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har från KS erhållit remiss Översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Socialtjänstnämnden (SotN) har föreslagit en höjning av avgifterna för tillståndsprövning och tillsyn över alkoholservering. De nya avgifterna föreslås träda i kraft fr.o.m. 2002-01-01. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget.

Handläggare: Mechthild Kleinscmidt, 08-508 21 059

11 Yttrande angående lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll

Dnr: 324-227-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har getts möjlighet att inkomma med synpunkter beträffande ett förslag till lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll.
Förvaltningen ser positivt på att SISAB får en tydligare roll och påförs större affärsrisk, att hyreskontrakten revideras med en tydligare ansvarsfördelning och att det är bra med medel till projektstöd i central medelsreserv men där stadsdelarna själva ska ges utrymme att kunna välja konsulter. Förslaget är däremot otydligt men också för detaljstyrt i sitt förslag till planerings- och genomförandeprocess.


Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 040

12 Yttrande över förslag om ändringar i resursfördelningsmodellen för omsorg om funktionshindrade

Dnr: 520-192-01

Förvaltningen anser att det är självklart att kompensation bör utgå när personer inom omsorgen om funktionshindrade behöver mer insatser under året. Det är vidare rimligt att kompensation utgår för pris- och löneökningar. Det är svårt att förverkliga stadens mål om kvalitetshöjning inom omsorgen om funktionshindrade samtidigt som ersättningsnivåerna har frysts på 1997 års nivå, vilket innebär en kraftig real urholkning av resurserna. Övergångsregeln som innebär att innevarande års budget måste justeras är orimlig. Effekten av förslaget är att nämnden tvingas omfördela resurser från andra av staden prioriterade verksamheter. Det är däremot angeläget att åtgärder vidtas för att säkerställa en enhetlig nivåbedömning.

Handläggare: Anette Ekengren, 08-508 21 015

13 Redovisning till Skolverket efter tillsynsbeslut i Solbergaskolan

Dnr: 426-057-01

Skolverket har begärt redovisning med anledning av den kritik som riktats mot Solberga-skolan avseende brister i arbetet med åtgärdsprogram för elev med behov av särskilt stöd, brister i protokollföring vid elevvårdskonferenser och brister i rutiner vid beslut om anpassad studiegång för eleven. I ärendet redovisas vad som åtgärdats både vad gäller stadsdelsförvaltningens alla skolor och för Solbergaskolan i synnerhet.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av ansökan från behandlingshemmet Hatten att få utöka antalet platser

Dnr: 510-266-01

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom remiss av den 14 augusti 2001 givit nämnden möjlighet att yttra sig med anledning av ansökan från Behandlingshemmet Hatten att få utöka antalet platser från nuvarande 20 till 30.

Handläggare: Gunilla Schedin Hahn, 08-508 21 309

15 Återremitterat ärende: Förändringar för förskolorna på Krattvägen och Långbrovägen

Dnr: 413-207-01

I ärendet föreslås att den privata förskolan Regnbågen, Långbrovägen 55 byter lokaler med den kommunala förskolan Skrindan, Krattvägen 20. Förskolan Emilia, Långbro-vägen 55 utökas därmed med ytterligare två avdelningar.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

16 Behov av lokal för inomhusidrott

Dnr: 324-283-01

Behovet av lokaler för inomhusidrotten i Älvsjö är stort och kommer att öka framöver. Bostadsbyggandet ökar kraftigt i stadsdelen samtidigt som elevantalet ökar. Samtidigt finns ett stort behov av lokaler för föreningsidrotten och förenings- och kulturlivet. För att lösa lokalbristen föreslås att Älvsjö stadsdel aktualiserar sin framställan till Idrottsnämnden om en ny bollhall i Älvsjö och att denna uppförs i anslutning till Sjöängsskolan samt att förvaltningen ges i uppdrag att inleda överläggningar med Älvsjö AIK Fritid om eventuell framtida förhyrning i Långbrohallen.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

17 Samverkan avseende vård och omsorg om äldre i Älvsjö

Dnr: 530-274-01

En arbetsgrupp bestående av representanter från sydvästra sjukvårdsområdet, Älvsjö stadsdelsförvaltning och Partena Care har utarbetat ett förslag till samverkansöverenskommelse. I överenskommelsen definieras termer som vård och omsorg, särskild boendeform och rehabilitering. Kommunens respektive landstingets specifika ansvarsområden anges. Under kapitlet ”Områden för samverkan” redovisas hur kommunen och landstinget skall arbeta för att den enskilde äldre personens behov av sjukvårdsinsatser respektive omvårdnadsinsatser skall tillgododoses.

Handläggare: Anja Schulstad, 08-508 21 521

18 Tilläggstjänster inom kundvalssystemet inom hemtjänsten

Dnr: 530-129-01

Stadsdelsnämnden har 2001 08 30 beslutat att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tidigarelägga införandet av kundvalsmodell inom hemtjänsten från och med 2001 09 01 och året ut. Vidare beslutade nämnden i konsekvens att uppdra åt staddelsdirektören att dels teckna avtal med Stiftelsen Föreningen Blomsterfonden(Blomsterfonden) för samma period, dels säga upp tidigare upphandlat avtalet med Attendo Senior Care AB(Attendo) att upphöra 2002 01 01

Blomsterfonden önskar förutom avtalad hemtjänst även erbjuda tilläggstjänster, vilket
Attendo enligt gällande avtal ej får erbjuda. Förvaltningen föreslår, att även rätt att erbjuda tilläggstjänster tidigareläggs att gälla för båda utförarna under perioden
2001 10 01 – 2001 12 31.


Handläggare: Margareta Hamrén, 098-508 21 020

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§158 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Ledamoten Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 24 september 2001 kl 08.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde den 30 augusti 2001 hade blivit justerat den 3 september 2001.

§159 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-09-13 anmäldes.

§160 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2001-09-13 anmäldes.

§161 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-09-18 anmäldes.

Noterades att protokollet ännu inte justerats av Kommunal.

§162 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 162.

Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§163 Ekonomisk månadsuppföljning - augusti mänad.

Ekonomichefen informerade om det ekonomiska utfallet för augusti månad 2001.

§164 Resultatenheternas budgethållning

Stadsdelsdirektören lämnade allmän information om förvaltningens arbete med budgethållningen. Cheferna för resultatenheterna Älvsjö äldreboende, omsorgen om funktionshindrade samt Herrängens barn- och ungdomsområde redovisade vilka specifika åtgärder som vidtas inom deras områden för att för att nå budgetbalans.

§165 Yttrande över förslag till riktlinjer för folkölstillsyn mm

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel V begärt yttrande över förslag till riktlinjer för folkölstillsyn mm vilka utarbetats inom socialtjänstnämnden.Alkohollagens bestämmelser skärptes 2001-07-01. Bl a infördes anmälningsplikt för den som vill sälja folköl och kommunen har getts rätt att ta ut avgift för folkölstillsynen. Socialtjänstnämnden menar att tillsynen av folkölsförsäljningen har en nära koppling till det drogpreventiva ungdomsarbetet i stadsdelarna och föreslår därför att folkölstillsynen också skall överföras till stadsdelsnämnderna. För att underlätta tillsynsansvaret för stadsdelarna föreslås att socialtjänstnämndens enhet för drog- och brottsprevention fram till 31 december 2001 tar emot anmälningar från butiker som vill sälja folköl och upprättar ett register som vid årsskiftet 2001/2002 överlämnas till respektive stadsdel som i och med detta övertar ansvaret för att ta emot anmälningar samt kontrollen av att butiken uppfyller alkohollagens bestämmelser. Ansvaret för att skriva tjänsteutlåtanden om administrativa ingripanden enligt alkohollagen för beslut i respektive stadsdelsnämnd föreslås under 2002 ligga kvar hos socialtjänstnämndens enhet för drog och brottsprevention. Utbildningsinsatser för stadsdelsförvaltningarnas personal, omfattande metoder för tillsyn och administrativa ingripanden enligt alkohollagen, planeras ske under hösten.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-24 (utsänt ärende 87/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att folkölstillsynen överförs till stadsdelsnämnderna fr o m 2002-01-01 men påpekar att erforderliga resurser måste avsättas för uppgiften ifråga samt att tillsynsavgiften, som kommunen har rätt att ta ut, tillfaller stadsdelsnämnden. Dnr 620-251-01.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt föreliggande yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§166 Yttrande över översyn av avgifter för ansökningar om serveringstillstån...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel V begärt yttrande med anledning av översyn som socialtjänstnämnden gjort av avgifter för ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Avgifterna för tillståndsprövning och tillsyn över alkoholserveringen, fastställda av kommunfullmäktige 1995-10-16 med en mindre revidering 1997-03-03, föreslås höjas fr o m 2002-01-01 vad gäller nyansökan, tillfälligt tillstånd till slutet sällskap och till allmänheten. För tillfällig ändring i tillstånd föreslås däremot en sänkning och beträffande den administrativa tillsynsavgiften föreslås att denna tas bort. Med den avgiftshöjning som förelås skall man fr o m 2002 kunna ytterligare prioritera, förstärka och vidareutveckla tillsyns- och sanktionsarbetet.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-21 (utsänt ärende 88/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen finner ingen anledning att ifrågasätta den utredning som gjorts och anser att föreliggande förslag kan tillstyrkas. Dnr 621-205-01.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt föreliggande yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§167 Yttrande angående lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framt...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel I begärt yttrande över förslag från stadsledningskontorets finansavdelning angående lokalförsörjningen för stadens skolor och SISAB:s framtida roll. Förslaget innebär sammanfattningsvis att kommunstyrelsen skall ha ansvaret för strategisk planering och uppföljning av de hyreskonsekvenser som investeringar i skolorna medför medan utbildningsnämnden föreslås ha ansvar för det operativa arbetet och avrapportering till kommunstyrelsen. Två nya enheter föreslås inom utbildningsnämnden varav en genom upphandling av externa konsulter skall stödja bl a stadsdelsnämnderna i investeringsprocessen. För varje skola föreslås att reviderade hyresavtal upprättas samt att beslut fattas om ansvarsfördelning enligt en s k krysslista. Förslaget innebär också bland annat att SISAB får ta en större affärsrisk än i dag och också lämnar sin beställar- och rådgivande roll och i stället fokuserar på sin fastighetsförvaltande roll. Förslaget innebör ökade behov av resurser inom beställarsidan i staden medan däremot utförarsidan , d v s SISAB, bör kunna minska sin personalstyrka.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-141 (utsänt ärende 89/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen är positiv till att SISAB får en tydligare roll och påförs större affärsrisk, att hyreskontrakten revideras med en tydligare ansvarsfördelning och att det är bra med medel till projektstöd i central medelsreserv men där stadsdelarna själva skall ges utrymme att kunna välja konsulter. Däremot anser man att förslaget är otydligt men också för detaljstyrt i sitt förslag till planerings- och genomförande process. Dnr 324-227-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförande s yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§168 Yttrande över förslag om ändringar i resursfördelningsmodellen för omso...

Kommunstyrelsen hade via rotel I och V begärt yttrande över inom stadslednings- kontorets finansavdelning framtaget förslag till ändringar av resursfördelnings- modellen för omsorg om funktionshindrade, vilken består av ett fast och ett särskilt anslag som fördelas i budget till stadsdelsnämnderna samt ett prestationsbaserat anslag som ges med preliminärt belopp som justeras under året efter faktiska prestationer rörande antal och omsorgsnivå. Anledningen till ändringar i fördelnings- modellen är bland annat att stora kostnadsökningar skett i jämförelse med tilldelad budget och att man vill få en modell som är opåverkbar för nämnderna och som ger incitament för en effektiv användning av resurserna. Sammanfattningsvis föreslås den prestationsrelaterade ersättningen vid avstämningstillfällena under året justeras endast för nya och avslutade personer i omsorgsnivåsystemet. Nivåförskjutningar under året föreslås alltså utgå. Från stadsledningskontoret betonas vikten av en enhetlig bistånds- och omsorgsnivåbedömning och man anser att insatser för kompetensutveckling bör genomföras samt att anvisningarna för omsorgsnivåbedömning bör revideras och förtydligas.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-04 (utsänt ärende 90/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen anser att man inte kan acceptera att kompensation inte ges när personer inom omsorgen om funktionshindrade behöver mer insatser under året. Man framhåller att det blir svårt att förverkliga stadens mål om kvalitetshöjning inom omsorgen om funktionshindrade om ersättningsnivåerna fryses på 1997 års nivå. Detta ger en kraftig real urholkning av resurserna. Man anser att pris- och lönekompensation måste utgå och att föreslagen övergångsregel för år 2001, som innebär att innevarande års budget måste justeras, är orimlig. Effekten av förslaget blir att stadsdelsnämnden tvingas omfördela resurser från andra av staden prioriterade verksamheter. Dnr 520-192-01.

Ledamoten Majvi Andersson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt till vad som framförts från lokala handikapprådet i dess protokoll 2001-09-13 § 5.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt föreliggande yrkanden följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande. Nämnden vill särskilt betona att budget- fördelningen måste göras utifrån att personer som blir i behov av mer insatser under året kan få detta och att man skall hålla en hög kvalitet på omsorgen.

§169 Redovisning till Skolverket efter tillsynsbeslut i Solbergaskolan

I tillsynsbeslut riktade Skolverket 2001-02-01 kritik mot Solbergaskolan avseende brister i arbetet med åtgärdsprogram, protokollföring vid elevvårdskonferenser och rutinerna vid beslut om anpassad studiegång för elev som är i behov av särskilda stödåtgärder. Skolverket hade nu med skrivelse 2001-06-20 begärt en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av tillsynsbeslutet såväl på huvudmanna- som verksamhetsnivå (skolverket dnr 51-2001:2498).

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-27 (utsänt ärende 91/2001) förelåg med redovisning över vad som åtgärdats avseende stadsdelens samtliga grundskolor och då i synnerhet Solbergaskolan. Dnr 426-057-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar på Skolverkets begäran om redovisning av vidtagna åtgärder i tillsynsärende i Solbergaskolan överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§170 Yttrande till Länsstyrelsen med anledning av ansökan från behandlingshe...

Länsstyrelsen hade med remiss 2001-08-14 gett nämnden möjlighet att avge yttrande med anledning av en ansökan från Behandlingshemmet Hatten, Korngränd 2, att få utöka antalet platser frän nuvarande 20 till 30 (länsstyrelsens beteckning nr 213-01-36209).

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-05 (utsänt ärende 92/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen har goda erfarenheter av den vård och den verksamhet i övrigt som Behandlingshemmet Hatten bedriver och har därmed inget att erinra mot att Hatten får utöka antalet platser. Dnr 510-266-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till yttrande.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Remissen besvaras genom att förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till länsstyrelsen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§171 Återremitterat ärende: Förändringar för förskolorna på Krattvägen och L...

Stadsdelsnämnden beslöt 2001-06-19 att förskolan Emilia, Långbrovägen 55 skall byggas ut med två avdelningar. Samtidigt återremitterades ärendet vad gäller lokalbyte mellan förskolorna Skrindan på Krattvägen 20 och Montessoriförskolan Regnbågen på Långbrodalsvägen 55 med uppdrag till förvaltningen att genomföra samråd med berörda brukare och personal.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-05 (utsänt ärende 93/2001) förelåg inkl protokoll från föräldramöte på Skrindan. Efter att noga ha övervägt vad som framkommit vid föräldramötet och i inkomna skrivelser från föräldrar och grannar mm vidhåller förvaltningen sitt ursprungliga förslag att förskolan Skrindan på Krattvägen 20 bör byta lokal med den privata förskolan Regnbågen på Långbrovägen. Dnr 413-207-01.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) föreslog att förvaltningens förslag skulle avslås och yrkade bifall härtill.

Beslut

Vid ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt Torbjörn Erbes (m) yrkande följande.

 1. Förskolan Skrindans verksamhet på Krattvägen 20 överflyttas till förskolan Emilia på Långbrovägen 55.
 2. Den privata Montessoriskolan Regnbågen överflyttar samtidigt sin verksamhet från Långbrovägen 55 till Krattvägen 20.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Peter Modesta (mp) och Anita Thisell (v) enligt fäljande. Vi hänvisar till reservation vid nämndens sammanträde 2001-06-09 §128 där vi bl a framfört att vi vill slå vakt om en god kvalitet i våra verksamheter och därigenom en bra och stimulerande miljö för barnen i Älvsjö. Vi ställer oss helt avvisande till de stordriftstankar som nu förs fram i detta ärende och vi vill i stället satsa mera personal inom barnomsorgen för att personalen skall kunna ge en god omvårdnad med hög kvalité. Detta ärende uppfyller på inte sätt de krav som föräldrar kan ställa på en god barnomsorg.

§172 Behov av lokal för inomhusidrott

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-03 (utsänt ärende 94/2001) förelåg med förslag att den hemställan som 1999-05-17 § 115 gjordes till Idrottsnämnden om uppförande av en bollhall i Älvsjö åter skall aktualiseras. Behovet av lokaler för inomhusidrott i Älvsjö är stort och väntas öka. För skolornas del väntas behovet öka på grund av fler elever som följd av generationsskifte i befintligt bostadsbestånd samt ökat bostadsbyggande inom stadsdelen. Samtidigt finns även ett stort behov av lokaler för föreningsidrott och förenings- och kulturliv. Dnr 324-238-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Älvsjö stadsdelsnämnd gör en framställan hos Idrottsnämnden om att en bollhall uppförs i anslutning till Sjöängsskolan.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att inleda överläggningar med Älvsjö AIK Fritid om eventuell framtida förhyrning av Långbrohallen.

§173 Samverkan avseende vård och omsorg om äldre i Älvsjö

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-08-14 (utsänt ärende 95/2001) förelåg med förslag till en överenskommelse med landstingets sydvästra sjukvårdsområde om samverkan för vård och omsorg om äldre. Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från sydvästra sjukvårdsområdet, Partena Care AB och stadsdelsförvaltningen. I överenskommelsen definieras termer som vård och omsorg, särskild boendeform och rehabilitering. Kommunens resp landstingets specifika ansvarsområden anges. Under ett särskilt kapitel "Områden för samverkan" redovisas hur kommunen och landstinget skall arbeta för att den enskilde äldre personens behov av sjukvårds- respektive omvårdnadsinsatser skall tillgodoses. Dnr 530-274-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan avseende vård och omsorg för äldre i Älvsjö godkännes.

§174 Tilläggstjänster inom kundvalssystemet inom hemtjänsten

Enligt stadsdelsnämndens beslut 2001-08-30 § 152 inför Älvsjö kundvalsmodell inom hemtjänsten i Liseberg/Örby med två utförare (Attendo Care AB och Blomsterfonden AB) fr o m 2001-09-01.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-09-03 (utsänt ärende 96/2001) förelåg med förslag att de två utförarna även skall få erbjuda tilläggstjänster inom ramen för tecknade avtal. Dnr 530-129-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Under perioden 2001 10 01 - 2001 12 31 medger stadsdelsnämndens att Attendo Senior Care AB och Stiftelsen Föreningen Blomsterfonden inom ramen för tecknade avtal om utförande av hemtjänst får erbjuda tilläggstjänster.

Ledamöterna Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s) och Mona Bergström (s) deltog inte i detta beslut med hänvisning till reservation vid nämndens sammanträde 2001-05-12 § 101 då man yrkade avslag på förslag om införande av kundvals- modellen. Man ifrågasätter om det som nu sker i denna sak är lagenligt och utgår från att rättsläget kommer att bli föremål för prövning i högre instans.

Ledamoten Anita Thisell (v) deltog inte i detta beslut med hänvisning till reservation vid nämndens sammanträde 2001-04-26 § 72 och 2001-05-17 § 101. Se bilaga § 174.

§175 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

 1. Följande handlingar anmäldes.
 2. * Socialbidrag juni 2001 - statistik stadsdelsvis.
  * Projektansökan till SiSUS-Statens institut för särskilt utbildningsstöd
  "Bemötande av personer med funktionshinder".
  * Information till anställda inom hemtjänsten om försöksverksamhet med
  en resursenhet.
  * Slutrapport från multiateral utbytesresa med ungdomar till Madeira 6 - 16 juli 2001.

 3. Stadens kvalitetsutmärkelse 2001 utdelades i stadshuset den 17 september 2001.Älvsjö stadsdelsförvaltning blev vinnande förvaltning och erhöll 200 000 kronor för fortsatt arbete med kvalitetsutveckling.Motivering: Förvaltningen arbetar utifrån nämndens verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden samt inom ramen för tilldelade resurser. Genom målmedveten satsning genomför förvaltningen arbetet med att förankra och vidareutveckla kvalitetsstrategin i hela organisationen. Förvaltningen utgör ett gott exempel för staden. Särskilt skall framhållas arbetet med att vidareutveckla formerna för dialogen, vilken utgör grunden för den lärande organisationen.

Efter förslag från ordföranden Karl Bern (fp) och vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) beslöt stadsdelsnämnden

att framföra sin stora uppskattning och tack till förvaltningen för deras väl genomförda kvalitetsarbete, som lett till att man blev vinnande förvaltning i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2001.