Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-10-25

Sammanträde 2001-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

* Frågestund. Besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden. Läs mer...
* Information om pågående arbete med verksamhetsplan och budget för år 2002

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Anmälan om minnesanteckningar 010904 och 010925 från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar 010926 från tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor

7 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna handlingar

10 Kvartalsrapport 3/2001 med prognos för året

Dnr: 143-049-01

Årsprognosen visar på ett samlat nettoöverskott om 3,8 mkr. Det beror främst på lägre kostnader för gemensamma verksamheter, omstrukturering, äldre- och handikappomsorg. Kostnaderna för barn- och skolbarnsomsorg samt utbildning (inkl. kostnaderna för barn/elever med behov av särskilt stöd) visar i nuläget på underskott om 5,1 mkr. Prognosen för dessa kostnader är dock väldigt osäker främst pga att i det beräknade resultatet ingår att fyra av barn- och ungdomsområdena måste vara ytterst sparsamma under årets tre sista månader för att kostnaderna ska hamna på denna nivå.

Överlag präglas prognosen för nämndens verksamhet inkl anslag 2 fortfarande av stor osäkerhet främst beroende på att årets lönerevision inte är klar. Av nämndens sju resultatenheter är det ingen som beräknas uppvisa ett nollresultat. Solberga äldreboende som drivs i intraprenadform, beräknas visa ett nollresultat.

Anslag tre avseende socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder beräknas visa ett överskott om 1,4 mkr som beror på lägre kostnaderna för socialbidrag och handläggning av socialbidrag.

Resultatet från den omfattande uppföljningen av kvaliteten i kvartalsrapport 2 visade att enheterna i de allra flesta fall kommer att uppfylla åtagandena, flertalet dock inte inom fastställd budget-/intäktsram. Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner och med att beskriva eventuella konsekvenser av kommande åtgärder för brukare och verksamhet på kort och på lång sikt fortskrider. Det finns enstaka exempel där enheter och avdelningar anger att åtagandena inte kommer att uppfyllas helt eller till viss del. I tjänsteutlåtandet är detta kommenterat.

Handläggare: Teenie Bennerholt, Brita Mohlin, 08-508 21 000

11 Program för tillbyggnad av hotell i kvarteret Herrgården

Dnr: 311-290-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till program för tillbyggnad av First hotell i Älvsjö på remiss. Förslaget innebär bland annat uppförande av en ny hotellbyggnad i åtta våningar intill Mässvägen. Förvaltningen ser positivt på förslaget, eftersom fler hotellrum ökar tillgången till service i Älvsjö samt att förslaget, omsorgsfullt genomfört, kan medföra en ansiktslyftning för entrén till mässområdet.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Yttrande över ansökan från Jorielskolan om tillstånd att driva korttidstillsyn för skolungdom

Dnr: 510-268-01

Länsstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över om Jorielskolan som drivas av Pysslingen Förskolor och skolor AB ska få tillstånd att driva korttidstillsyn för ungdomar i åldern 12-16 år. Verksamheten är en insats, enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), för särskilt stöd och service till skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Förvaltningen har inget att invända mot att Jorielskolan också får tillstånd att driva korttidstillsyn för ungdomar i åldern 12-16 år.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

13 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande årlig bokgåva till elever i grundskolan

Dnr: 420-284-01

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag till finansiering och organisation av en årlig bokgåva till alla stadens grundskoleelever. Förvaltningen har inget att invända mot förslaget att en bok ges till alla elever under 2001/2002 som är ett läsår med satsning på läsning.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande schemalagd undervisning i idrott och hälsa i skolorna

Dnr: 439-296-01

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra ett projekt i Stockholm med schemalagd motion minst en timma om dagen för alla elever i Stockholms grund-skolor och gymnasieskolor. Förvaltningen anser att det är önskvärt med mer motion i skolan men detta förutsätter mer resurser för idrottshallar och lärare. Kommunfull-mäktige bör inte heller detaljreglera hur ytterligare resurser till skolan för motion ska användas. Det finns fler möjligheter att bedriva en utökad motionsverksamhet än den som prövats i Bunkefloprojektet.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

15 Upprustning av Örby Slottspark

Dnr: 342-309-01

Örby slottspark är i stort behov av upprustning. Mot bakgrund av parkens kulturhistoriska värde, dess rekreationsvärde för närmiljön och det stora behovet av upprustning av framförallt alléer och växtmaterial, samt den tilltagande otryggheten kvälls- och nattetid i parkområdet, anser stadsdelsförvaltningen det särskilt angeläget att gatu- och fastighetsnämnden investerar i en upprustning av parken.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

16 Nominering till lokalt pensionärsråd 2002

Dnr: 015-280-01

RPG-Riksförbundet Pensionärers Gemenskapsgrupper, Stockholms läns distrikt, har anmält intresse för att bli representerat i stadsdelens pensionärsråd. Förvaltningen föreslår att nominering till pensionärsrådet, liksom tidigare, skall få göras endast av de lokala PRO-och SPF föreningarna. Samtidigt pekar man på möjligheten att pensionärsrådet kan till sig adjungera en RPG-medlem boende i Älvsjö.

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

17 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Dnr: 013-276-01

Kommunfullmäktige har 2001 09 03 antagit reviderad policy för upphandling,
konkurrens och valfrihet. Kommunstyrelsen har på uppdrag av fullmäktige genomfört en central anbudsupphandling av ramavtal avseende upphandlingsentreprenörer(UE) inom huvudområdena försörjningsupphandling och verksamhetsupphandling. I och med denna upphandling ska försörjningsupphandling inte längre exklusivt handhas av stadens upp-
handlingsbolag Stockholm MFO AB. Staden har tecknat avtal med tre UE:er: Fastigo
Konsult AB, Stockholm MFO AB och Proffice AB.
De förändrade förutsättningarna för försörjningsupphandlingar medför en utökad administrativ omgång för att besluta och låta UE genomföra upphandling av ramavtal för inköp av försörjningsvaror/-tjänster. Förvaltningen föreslår därför stadsdelsnämnden besluta att delegera till upphandlingsansvarig att å nämndens vägnar vid försörningsuphandling fatta beslut om godkännande av förfrågningsunderlag, antagande av leverantör samt att teckna ramavtal med antagna leverantörer. Beslut om antagande av leverantör ska anmälas till nämnden.

Handläggare: Margaretha Hamrén, 08-508 21 020

18 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§181 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 29 oktober 2001 kl 08.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde den 20 september 2001 hade blivit justerat den 24 september 2001.

§182 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-10-18 anmäldes.

§183 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-10-18 anmäldes.

§184 Anmälan om minnesanteckningar 010904 och 010925 från tvärpolitiska arbe...

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2001-09-04 och 2001-09-25 anmäldes.

§185 Anmälan av minnesanteckningar 010926 från tvärpolitiska gruppen för inf...

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor 2001-09-26 anmäldes.

§186 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-10-23 anmäldes.

§187 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 187.

§188 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 188.

Beslut:

Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§189 Kvartalsrapport 3/2001 med prognos för året

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-12 (utsänt ärende 100/2001) förelåg med kvartalsrapport 3/2001 inklusive prognos för året samt uppföljning av verksamheten. Nämndens samtliga sju resultatenheter redovisar budgetunderskott men för nämndens totala verksamhet visar årsprognosen ett samlat nettoöverskott om 3,8 mkr. Det är föranlett främst av lägre kostnader för gemensamma verksamheter, omstrukturering samt äldre- och handikappomsorg. Prognosen präglas dock av stor osäkerhet då årets lönerevision ännu inte är klar. Uppföljningen av kvaliteten visar att enheterna i de allra flesta fall kommer att uppfylla åtagandena, flertalet dock inte inom fastställd budget-/intäktsram. De enstaka fall där åtagandena inte kommer att uppfyllas har särskilt kommenterats. Dnr 143-049-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Kvartalsrapport 3 med prognos för året och uppföljning av verksamheten godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§190 Program för tillbyggnad av hotell i kvarteret Herrgården

Stadsbyggnadskontoret hade 2001-09-18 inbjudit till programsamråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 § avseende förslag till tillbyggnad av befintligt hotell på Herrgården 2. Förslaget innebär bland annat uppförande av en ny hotellbyggnad i åtta våningar intill Mässvägen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-08 (utsänt ärende 101/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen ser positivt på förslaget då fler hotellrum ökar tillgången till service i Älvsjö och då man tror att förslaget, om det blir omsorgsfullt utfört, kan medföra en ansiktslyftning för entrén till mässområdet. Dnr 311-290-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till stadsbyggnadsnämnden/-kontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande. 

§191 Yttrande över ansökan från Jorielskolan om tillstånd att driva korttids...

Länsstyrelsen hade med remiss 2001-08-20 begärt yttrande med anledning av ansökan från Pysslingen Förskolor och skolor AB om tillstånd för Jorielskolan, Långbro Hus 27 B, att driva korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 9 punkt 7. Den planerade verksamheten avser eftermiddagar samt lov och är tänkt att bedrivas tillsammans med övrig fritidshemsverksamhet. På lovdagar skall verksamheten även kunna ta emot ungdomar som inte går i Jorielskolan utan i andra skolor i Stockholmsområdet.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-11 (utsänt ärende 102/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen har inget att invända mot att Jorielskolan får tillstånd att även driva korttidstillsyn för ungdomar 12-16 år. Dnr 510-268-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§192 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande årlig bokgåva till ...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel IV begärt yttrande över en motion i kommunfullmäktige (nr 2001:42) med förslag att kommunstyrelsen skall ges i uppdrag att ta fram förslag till finansiering och organisation av en årlig bokgåva till alla stadens grundskoleelever. Kostnaden uppskattas till ca 6 mkr.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-05 (utsänt ärende 103/2001) förelåg med förslag till yttrande. Mot bakgrunden att 2001/2002 är ett läsår med satsning på läsning har förvaltningen inget att invända mot att förslag tas fram för finansiering och organisation av en bokgåva för alla grundskolelever detta år. Dock anser man att detta bör vara en engångsföreteelse och att resurserna för utbildning bör gå till stadsdelsnämnderna och skolorna. Dnr 420-284-01.

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Mona Bergström (s) yrkade bifall till att nämnden skulle tillstyrka förvaltningens förslag men samtidigt också ansluta sig till motionärens förslag att bokgåva bör utdelas varje år.

Beslut:
Vid ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt Olle Andretzkys (m) yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Kenneth Persson (v) med hänvisning till Mona Bergströms (s) yrkande.

§193 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande schemalagd undervis...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel IV begärt yttrande över motion i kommunfullmäktige (nr 2001:47) med förslag att Stockholm skall genomföra ett "Brunkefloprojekt" med schemalagd motion minst en timme om dagen för alla elever i grundskolorna och i gymnasieskolorna.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-11 (utsänt ärende 104/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen anser att det är önskvärt med mer motion i skolan men detta förutsätter också mer resurser för idrottshallar och lärare. Man menar att det även finns andra möjligheter att bedriva utökad motions- verksamhet än den som prövats i Brunkefloprojektet och att kommunfullmäktige inte bör detaljreglera hur ytterligare resurser till skolan för motion skall användas. Dnr 439-296-01.

Tjänstgörande ersättaren Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle tillstyrka motionärens förslag och yrkade bifall härtill.

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut:
Vid ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt Olle Andretzkys (m) yrkande följande.

1         Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden 
          förvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Förvaltningen får uppdrag att efter samråd med sydvästra sjukvårdsområdet och det lokala föreningslivet föreslå en plan för hur man kan påverka alla - barn, vuxna, äldre och den egna personalen oavsett ålder - till att bedriva mera motion. För att få fram budskapet om motionens betydelse för hälsan skall förvaltningen utreda hur man inom Älvsjö stadsdel skulle kunna utlysa år 2002 alternativt hösten 2002/våren 2003 till ett friskvårdsår.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kenneth Persson (v) med hänvisning till det lagda yrkandet.

§194 Upprustning av Örby Slottspark

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-02 (utsänt ärende 105/2001) förelåg med förslag om en hemställan till gatu- och fastighetsnämnden om en upprustning av Örby Slottspark. Mot bakgrund av parkens kulturhistoriska värde, dess rekreationsvärde för närmiljön och det stora behovet av upprustning av framförallt alléer och växtmaterial samt den tilltagande otryggheten kvälls- och nattetid i parkområdet anser förvaltningen det särskilt angeläget att gatu- och fastighetsnämnden investerar i en upprustning av parken. Dnr 342-309-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkanden följande.

Stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden om en upprustning av Örby Slottspark.

§195 Nominering till lokalt pensionärsråd 2002

RPG - Riksförbundet Pensionärers Gemenskapsgrupper, Stockholms läns distrikt hade med skrivelse 2001-09-07 anmält intresse för att bli representerat i stadsdelsnämndens pensionärsråd.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-08 (utsänt ärende 106/2001) förelåg. Förvaltningen hade i sina överväganden kommit fram till att erbjudande om att nominera ledamöter och ersättare till pensionärsrådet bör ges endast till de lokala PRO- och SPF föreningarna på samma sätt som hittills gällt Samtidigt pekar man på möjligheten att pensionärsrådet kan till sig adjungera en RPG-medlem boende i Älvsjö. Dnr 015-280-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. De lokala pensionärsorganisationerna erbjuds att nominera ledamöter/ersättare till lokala pensionärsrådet år 2002 enligt följande.
  PRO Älvsjö Herrängen 2 ledamöter och 2 ersättare
  PRO Brännkyrka 1 ledamot och 1 ersättare
  PRO Solberga 1 ledamot och 1 ersättare
  SPF Brännkyrka 1 ledamot och 1 ersättare
 2. Begäran från RPG Riksförbundet Pensionärers Gemenskapsgrupper om representation i pensionärsrådet besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

§196 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-09 (utsänt ärende 107/2001) förelåg med förslag om delegation av viss beslutanderätt vid s k försörjnings- upphandling till upphandlingsansvarig inom förvaltningen. Bakgrunden är att staden under hösten tecknat avtal med tre upphandlingsentreprenörer, vilket innebär att Stockholm MFO AB inte längre exklusivt handhar försörjningsupphandlingen. De förändrade förutsättningarna medför en utökad administrativ omgång för att besluta och låta upphandlingsentreprenör genomföra upphandling av ramavtal för inköp av försörjningsvaror/-tjänster. Dnr 013-276-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden delegerar till upphandlingsansvarig att vid försörjnings- upphandling fatta beslut om godkännande av förfrågningsunderlag, antagande av leverantör samt att teckna ramavtal med antagna leverantörer.

§197 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-19 (utsänt ärende 108/2001) förelåg med förslag om fyllnadsval till lokala handikapprådet. Kommun-HSO Stockholm, som samordnar nomineringar till stadsdelsnämndernas handikappråd, hade - sedan en ersättare i handikapprådet avsagt sig platsen - lämnat fyllnads- nominering. Dnr 011-318-01.

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Avsägelse från Aldo Dorado (RSMH) som ersättare i lokala handikapprådet godkännes.
 2. Som ersättare i lokala handikapprådet för tiden till utgången av år 2001 utses Yngve Engström (RSMH), Johan Skyttes väg 251 B.

§198 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

* Socialbidrag juli 2001 - statistik stadsdelsvis.

* Arbetsmarknadsläget september 2001 - statistik stadsdelsvis.