Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-11-08

Sammanträde 2001-11-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsplan och budget för år 2002.
Frågestund. Besökande allmänhet ge Läs mer...s möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2001-09-10

6 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Ekonomisk månadsuppföljning - oktober 2001

Muntlig rapport

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

10 Verksamhetsplan och budget för år 2002

Dnr: 101-301-01

Handläggare: Brita Mohlin och Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

11 Yttrande över förslag till detaljplan för kv Tillverkaren (Älvsjö industriområde)

Dnr: 033-317-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag på ny detaljplan över kvarteret Tillverkaren på remiss. Förslaget innebär att kvarteret Tillverkaren i Älvsjö industriområde, förutom kontor, industri och parkering också kan utnyttjas för handelsändamål.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Yttrande över förslag till förskoleplan för staden

Dnr: 410-252-01

Kommunstyrelsen har till alla stadsdelsnämnder remitterat förslag till förskoleplan för Stockholms stad. Förskoleplanen är uppdelad i tre olika avsnitt benämnda Förskolans roll i det livslånga lärandet, Mångfaldens rikedom och De nödvändiga redskapen.

Förvaltningen är positiv till förslaget och menar att det är angeläget att staden har en förskoleplan som utgår från den nationella läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Vi fram-håller dock att det vore värdefullt om den i större utsträckning knyter an till uppläggningen av läroplanen. Förvaltningen påpeka också att de olika planer som kommunfullmäktige beslutar om i större utsträckning bör kopplas till stadens verksamhets- och budgetarbete.
I övrigt ställer sig förvaltningen i huvudsak bakom den förslagna förskoleplanen.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

13 Riktlinjer för intagning av elever till förskoleklass samt årskurs 6 och 7

Dnr: 420-330-01

Ärendet beskriver nya urvalskriterier för intagning av elever till förskoleklass, årskurs 6 och 7 samt redovisar tidsplan för arbetet med intagningarna höstterminen 2002.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Utmaning avseende administration av ansökningar till vistelse på s k sommarkoloni

Dnr: 040-323-01

2000 09 30 inkom Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB med en likalydande utmaning till samtliga stadsdelsnämnder avseende administration av ansökningar till vistelse på sommarkoloni för år 2001.
Stadsdelsnämnden beslutade 2000 11 23 att avslå utmaningen med huvudmotiveringen att en anbudsupphandling inte skulle hinnas med och kunna samordnas med upphand-
lingen av platser på sommargårdar år 2000. Nämnden uppdrog dock till stadsdels-förvaltningen att senast till dess möte 2001 09 20 återkomma med förslag till slutligt ställningstagande till utmaningen för år 2002.
Förvaltningen har vid diskussioner med övriga stadsdelsnämnder funnit att det inte går att nå en samsyn över staden om utkontraktering av placeringsadministrationen. Skälen härför är i huvudsak ekonomiska men det finns även praktiska skäl emot en sådan ordning.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

15 Uppföljning av verksamheten vid Solberga äldreboende

Dnr: 122-324-01

Solberga äldreboende drivs som intraprenad inom kommunen sedan 2001-01-01. Demensboendet har 126 platser och 10 dagvårdsplatser. Boendet är lugnt och trivsamt och i viss mån hemlikt. De boendes behov står i centrum men bemanningsproblem utgör periodvis ändock ett hinder för att bedriva vården på ett effektivt sätt. Sammanfattningsvis kan konstateras att vårdtagarna får
kvalificerad vård och omvårdnad och att vårdpersonalen gör allt vad man kan göra för att tillgodose vårdtagarnas behov av en god och säker vård/omvårdnad.


Handläggare: Edit Fonad, 08.508 21 315

16 Nedskrivning av fordringar

Dnr: 122-324-01

Handläggare: Marianne Larsson, 08-508 21 032

17 Nominering till jämställdhetspris år 2001

Dnr: 222-333-01

Stockholms stad har beslutar att ett årligt jämställdhetspris ska delas ut till en anställd eller en enhet som medverkat till värdefulla insatser inom jämställdhetsområdet. Priset syftar till att uppmärksamma goda initiativ och insatser inom stadens egna verksamheter, premiera engagemang och nya metoder samt att lyfta fram goda exempel.
Nomineringsförslag ska tas fram inom förvaltningen och nämnden fatta beslut om vilket/vilka förslag som ska nomineras för deltagande i tävlan.
Ett förslag till nominering av en medarbetare att delta i tävlan har inkommit till nämnden.
Medarbetaren nomineras för ” …sitt mod att lyfta fram jämställdhetsfrågor så att dessa blivit synliga för övriga medarbetare inom Älvsjö stadsdelsförvaltning.” Medarbetarens insatser har givit upphov till två rättstvister om ifrågasatt brott mot jämställdhetslagen.
Tvisterna har inte prövats rättsligt av domstol utan parterna har förlikats i båda fallen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att inte nominera föreslagen kandidat till stadens jämställdhetspris för år 2001.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

19 Reservation - Verksamhetsplan

Dnr: 101-301-01

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av ledamoten Anita Thisell (v) med hänvisning till det av henne lagda yrkandet. Se bilaga § 208.

21 Reservation - Förskoleplan

Dnr: 410-252-01

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) med hänvisning till det av henne lagda yrkandet. Se bilaga § 210.

22 Reservation - Intagning av elever till förskoleklass och årskurs 6 och 7

§200 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske onsdagen den 14 november 2001 kl 08.30.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde den 25 oktober 2001 hade blivit justerat den 29 oktober 2001.

§201 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-11-01 anmäldes.

§202 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2001-11-01 anmäldes

§203 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrel...

Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse 2001-09-10 anmäldes.

§204 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-10-30 och 2001-11-06 anmäldes.

§205 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 205.

§206 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 206.

Beslut:

Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§207 Ekonomisk månadsuppföljning - oktober 2001

Ekonomichefen informerade om det ekonomiska utfallet för oktober månad 2001.

§208 Verksamhetsplan och budget för år 2002

Stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2002 (utsänt ärende 109/2001) förelåg. Dnr 101-301-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Verksamhetsplan och budget för år 2002 inklusive omslutningsförändringar på totalt 94,5 mkr i ökade kostnader och intäkter - utom vad gäller Kämpetorps skola och förskolan Ormen - antas enligt förvaltningens förslag och överlämnas till kommunstyrelsen.
 2. Beträffande Kämpetorpskolas och förskolan Ormens organisation och ledning görs tills vidare ingen förändring jämfört med år 2001. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag om undervisning för årskurs 6 i befintlig paviljong vid Kämpetorpsskolan läsåret 2002/2003.
 3. Under år 2002 skall följande enheter utgöra resultatenheter enligt regler för ekonomiskt förvaltning.
  • Johan Skyttes barn- och ungdomsområde
  • Solberga barn- och ungdomsområde
  • Herrängens barn- och ungdomsområde
  • Sjöängens barn- och ungdomsområde
  • Älvsjö äldreboende
  • Solberga äldreboende
  • Enheten för omsorg om funktionshindrade.
 1. Enheternas förslag till kvalitetsgarantier fastställes.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s) och Mona Bergström (s) med hänvisning till Kåre Gustafssons (s) yrkande. Se bilaga § 208.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av ledamoten Anita Thisell (v) med hänvisning till det av henne lagda yrkandet. Se bilaga § 208.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§209 Yttrande över förslag till detaljplan för kv Tillverkaren (Älvsjö indus...

Stadsbyggnadskontoret hade översänt förslag till detaljplan för kv Tillverkaren, Älvsjö industriområde, för yttrande alternativt för kännedom och eventuellt yttrande.

Det aktuella området är enligt gällande detaljplan kvartersmark för kontor, industri och parkering. Förslaget innebär att området även skulle kunna nyttjas för handelsändamål.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-22 (utsänt ärende 110/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget förutsatt att en konsekvensbeskrivning görs över hur detta kan komma att påverka detaljhandeln i närområdet. Dnr 033-317-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till stadsbyggnadsnämnden/-kontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§210 Yttrande över förslag till förskoleplan för staden

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel IV begärt yttrande över förslag till förskoleplan för staden. Förslaget utgår från den nationella läroplanen för förskolan (Lpfö98) och är indelad i tre avsnitt: Förskolans roll i det livslånga lärandet, Mångfaldens rikedom samt De nödvändiga redskapen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-25 (utsänt ärende 111/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen är positiv till den föreslagna förskoleplanen men anser att det vore värdefullt om den i större utsträckning knyter an till uppläggningen av läroplanen. Förvaltningen påpekar också att de olika planer som kommunfullmäktige beslutar om i större utsträckning bör kopplas till stadens verksamhets- och budgetarbete. Dnr 410-252-01.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes för överläggning i partigrupperna.

Ledamoten Olle Andretzky (m) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:

Vid ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt Olle Andretzkys (m) yrkande följande

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande med följande förtydligande.Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till yttrande men vill skjuta de ekonomiska konsekvenserna p g a förskoleplanen till den tidpunkt när staden lagt sin budget eller förslag med anledning härav.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (S), Majvi Andersson (/s) och Mona Bergström (s) med hänvisning till Kåre Gustafssons (s) yrkande. Se bilaga § 210.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) med hänvisning till det av henne lagda yrkandet. Se bilaga § 210.

§211 Riktlinjer för intagning av elever till förskoleklass samt årskurs 6 oc...

Stadsdelsnämnden gav 2001-06-19 § 126 förvaltningen uppdrag att återkomma med bl a en översyn av riktlinjerna för intagning till stadsdelens förskoleklasser samt att inarbeta riktlinjer för intagning i årskurs 6 respektive 7.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-26 (utsänt ärende 112/2001) förelåg med förslag till riktlinjer för elevintagningen till förskoleklass samt årskurs 6 och 7 inklusive tidplan/rutiner för elevintagningen. Intagningen föreslås styras utifrån fyra elevgrupper. Barn som bor inom Älvsjö skolors upptagningsområde är garanterade plats i någon av stadsdelens skolor. Finns platser kvar tilldelas dessa barn som inte tillhör upptagningsområdet men som redan går i förskola/skola inom stadsdelen. Därnäst går platser till barn som varken tillhör upptagningsområdet eller går i förskola/skola här. 5-åringar tas in i förskoleklass i mån av plats efter diskussion med föräldrarna. Inom dessa fyra grupper föreslås intagning utifrån tre kriterier - geografisk närhet, social hänsyn och för förskoleklass även syskon i skolan -. De tre kriterierna prioriteras inte inbördes. Dnr 420-330-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till ett tillägg om framtagande av ett för Älvsjös skolor och förskolor gemensamt informationsmaterial till föräldrar/elever inför deras val av skola/förskola. Se bilaga § 211.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes för överläggning i partigrupperna.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

1 Riktlinjer och rutiner för intagning av elever till förskoleklass samt årskurs och 7 antas enligt förvaltningens förslag.

Därefter upptogs vice ordförandens tilläggsyrkande varvid nämnden beslöt följande.

 1. Nämnden överlämnar till presidiet att följa förvaltningens arbete med att ta fram ett informationsmaterial om stadsdelens skolor/förskolor. Innan informationsmaterialet distribueras till föräldrar/elever skall det vara godkänt av presidiet.

§212 Utmaning avseende administration av ansökningar till vistelse på s k so...

Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB anmälde 2000-09-30 i en till samtliga stadsdelsnämnder likalydande utmaning intresse för att administrera fördelningen av platser på sommargårdar. 2000-11-23 § 217 beslutade stadsdelsnämnden att avslå utmaningen med huvudmotiveringen att en anbudsupp- handling inte skulle hinnas med och kunna samordnas med upphandlingen av platser på sommargårdar år 2000. Nämnden uppdrog dock till förvaltningen att återkomma med förslag på slutligt ställningstagande till om utmaningen skulle antas för år 2002.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-17 (utsänt ärende 113/2001)

förelåg nu med förslag att anmaningen inte skulle antas. Förvaltningen hade vid diskussioner med övriga stadsdelsförvaltningar funnit att det inte går att nå en samsyn över staden om utkontraktering av placeringsadministrationen. Skälen härför är i huvudsak ekonomiska men det finns även praktiska skäl emot en sådan ordning. Dnr 040-323-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkanden följande.

 1. Stadsdelsnämnden avslår utmaningen från Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB om administration avansökningar till vistelse på s k sommarkoloni.
 2. Som slutligt svar på utmaningen åberopar och överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande till Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB.

§213 Uppföljning av verksamheten vid Solberga äldreboende

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-15 (utsänt ärende 114/2001) förelåg med uppföljning av verksamheten vid Solberga äldreboende, vilket sedan 2001-01-01 drivs som s k intraprenad. Sammanfattningsvis konstateras att vård- tagarna får kvalificerad vård och omvårdnad och att vårdpersonalen gör allt vad man kan för att tillgodose vårdtagarna behov av god och säker vård/omvårdnad. Förbättringsåtgärder föreslås beträffande rutiner/arbetsuppgifter för kontakt- personerna och dokumentationen av omvårdnads- och sjukvårdsmässiga åtgärder. Vidare anges att instruktioner för bl a handlingsplan, vårdplan, strukturerad klagomålshantering och personalens introduktion och kompetensutveckling skall utarbetas. Dnr 122-324-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Solberga äldreboende.

§214 Nedskrivning av fordringar

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-15 (utsänt ärende 115/2001) förelåg med förslag om nedskrivning av oreglerade fordringar. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning anses en fordran vara osäker om gäldenären inte betalat den då inkassoförfarandet inleds. En osäker fordran skall skrivas ned då alla inkasso- åtgärder vidtagits och senast efter tre år. Indrivning av en fordran får avbrytas om ytterligare indrivningsåtgärder är utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och inte krävs från allmän synpunkt. Dnr 122-324-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Oreglerade fordringar nedskrivs med 683 691:50 kronor avseende främst barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter för åren 1998 och 1999.

§215 Nominering till jämställdhetspris år 2001

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-29 (utsänt ärende 118/2001) förelåg angående nominering till jämställdhetspris år 2001. Staden har beslutat att ett årligt jämställdhetspris skall delas ut till en anställd eller en enhet som medverkat till värdefulla insatser inom jämställdhetsområdet. Nomineringsförslag skall tas fram inom förvaltningen och nämnden har att fatta beslut om vilket/vilka förslag som skall nomineras för deltagande i tävlan. Inom Älvsjö stadsdels- förvaltning har ett nomineringsförslag inkommit. Det gäller en enhetschef med motiveringen ". ..för att hon haft modet att lyfta fram jämställdhetsfrågor så dessa blivit synliga för övriga i Älvsjö." Föreslagen kandidat har gjort två anmälningar till JämO, vilka sedan löst genom förlikning mellan de avtalsslutande parterna. Förvaltningsledningen anser att detta bidragit till att uppmärksamma frågan om sakligt/osakligt grundad lönesättning respektive tjänstetillsättning men bedömer att angiven motivering inte kan rymmas i kriterierna för priset och föreslår därför att den föreslagna kandidaten inte skall nomineras till stadens jämställdhetspris. Dnr 222-333-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden nominerar inte föreslagen kandidat till jämställdhetspris för år 2001.
 2. Stadsdelsnämnden åberopar och överlämnar föreliggande tjänsteutlåtande till stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning för vidare beredning till jämställdhetsrådet.