Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-12-20

Sammanträde 2001-12-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

4 Anmälan om protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

5 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

6 Tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

9 Anmälan av inkomna handlingar

10 Ekonomisk månadsuppföljning - november 2001

11 Kontantfinansiering av vissa investeringar

12 System för internkontroll

Dnr: 124-380-01

Enligt regler för ekonomisk förvaltning 5 kap 1 § ska: ”Den interna kontrollen inom en nämnd bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Det betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger alvarliga fel eller förluster”.

Handläggare: Ulrika Engström, 08-508 21 019

13 Yttrande över revisionens delrapport 2001

Dnr: 127-043-01

I revisionskontorets delrapport för 2001 redovisas granskning av nämndens delårsrapport och räkenskaper, hittills genomförd granskning av den interna kontrollen samt uppföljning av nämndens åtgärder med anledning av tidigare revisionsrapport. Det samlade resultatet av revisionens granskning avseende verksamhetsåret 2001 kommer att redovisas i en årsrapport för nämnden under våren 2002.

Revisionskontorets bedömning är att,
- nämnden bör utvidga nuvarande internkontrollplanen successivt till att även omfatta hela den interna kontrollsystemet utifrån en dokumenterad bedömning av väsentlighet och risk.
- nämndens budget är totalt i balans men resultatenheterna uppvisar underskott, delårsrapporten är rättvisande, kvalitetsarbete är väl utvecklat
- gällande lagstiftning ger inte möjlighet till nämnden att ge stöd till friskvårdsresor
- rutiner för posthantering och diarieföring är i stort tillfredsställande

Förvaltningen instämmer i huvudsak med vad som framförts i delrapporten.


Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

14 Yttrande över programförslag för nytt hotell vid Stockholmsmässan, kv Mässhallen

Dnr: 311-290-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till program för ett nytt hotell i 24 till 30 våningar intill Stockholmsmässan. Förvaltningen ser positivt på förslaget som kan tillföra Älvsjö nya stadsmiljövärden och utgöra en del i en dynamisk utveckling av söderort.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

15 Yttrande över motion om "intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare

Dnr: 360-319-01

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om ”intelligenta papperskorgar/avfallsbehållare” till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. (se bilaga)

Motionen av Juan Carlos Cebrián (s) föreslår att ett system med inbyggda chips, som känner av när papperskorgar behöver tömmas, prövas i Stockholm. Detta för att, som motionären uttrycker det, få minskade transporter, bättre miljö och bättre samordning av avfallstransporter i staden.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

16 Lärotider för Älvsjös grundskolor läsåret 2002/2003

Dnr: 401-341-01

Ärendet redovisar läsåret 2002/2003 för Älvsjös grundskolor med avseende på när lärare och elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar, studiedagar och fortbildnings-dagar för lärare är utlagda.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

17 Lokal styrelse med föräldramajoritet inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

Dnr: 405-368-01

I Förordning om försöksverksamhet med lokala styrelser i skolan (SFS 1996:605) före-skriver regeringen att kommun får inrätta lokala styrelser i grundskolan. Försöksverk-samheten ska omfatta grundskolan och skolbarnsomsorg. Försöksperioden har nu förlängts till 2003-06-30.

Syftet med försöksverksamheten är att pröva nya styrelseformer i skolan och att vidga föräldrainflytandet. Försöksverksamheten innebär att kommunerna överlåter vissa ansvars- och beslutandefunktioner, som ligger hos stadsdelsnämnd eller rektor, till en lokal styrelse med föräldramajoritet.

Som ledamöter i styrelsen ska rektor, företrädare för elevernas vårdnadshavare och företrädare för de anställda vid skolan ingå. Företrädare för eleverna ska ha rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

1999-01-28 beslutade Älvsjö stadsdelsnämnd om försöksverksamhet med lokal styrelse med föräldramajoritet för skolorna inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde. Förvaltningen föreslår nu att nämnden beslutar att återinrätta en lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes barn- och ungdomsområde, att utse elva ledamöter, att arbetsordning för styrelsen antas och att delegationen därmed överförs från rektor till den lokala styrelsen vad gäller ansvaret för att en lokal arbetsplan upprättas, beslutas, följs upp och utvärderas. (Grundskoleförordningen kap 2 §23 och läroplanen Lpo 94 avsnitt 2.8)

Utvärdering av försöket kommer att göras vid försöksperiodens slut.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

18 Omdisponering av fritidshemmet på Örtagårdsvägen till förskola mm

Dnr: 413-369-01

Föräldrar har rätt att få en plats inom tre månader från det datum ansökan om förskoleplats lämnats in. Befolkningsprognoserna visar att ytterligare förskolor behövs under 2002 för att uppfylla tremånadersgarantin. Grannar till förskolan Emilia, Långbrovägen 55 har överklagat utbyggnad av förskolan vilket förhindrar utbyggnad nu. Örtagårdens fritidshem, Örtagårdsvägen 1-3 har därför blivit aktuell för att omdisponera till förskola. Örtagården föreslås under vårterminen 2002 inrymma en avdelning förskoleverksamhet och en avdelning skolbarnsomsorg. Från höstterminen 2002 föreslås hela Örtagården inrymma två avdelningar förskoleverksamhet.

Mellanstadielokalen Klubben, Sländvägen 12 föreslås från vårterminen 2002 inrymma bara skolbarnsomsorg och mellanstadieverksamheten flyttas därmed från Klubben till Älvsjö fritidsgård/Café Svartis i Johan Skytteskolan. Överflyttningen görs för att både skolbarnsomsorgen och mellanstadieverksamheten ska få bättre förutsättningar.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

19 Årskurs 6 i Kämpetorps skola hösten 2002

20 Polisanmälan av brott som begås av elever i skolan

Dnr: 426-186-01

Sociala delegationen höll 2001-12-03 ett extra sammanträde, för att utifrån uppgifter i ett
Enskilt ärende om mobbning mot en skolelev diskutera hur skolorna uppmärksammar och arbetar med såväl mobbade elever som de elever som mobbar. Sociala delegationen beslöt att frågan om Älvsjö grundskolors förhållningssätt beträffande polisanmälan när elev begår brottslig handling skall föras upp till stadsdelsnämnden.


Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 088

21 Namnförslag på Långbro sjukhuspark

Dnr: 030-198-01

Utifrån de namnförslag som inlämnats av Älvsjöbor tycker förvaltningen att det, förutom att ge ett lämpligt namn på Långbro sjukhuspark, också är lämpligt att ge nytt namn till den befintliga Långbro park.

De förslag som rekommenderas är: att den centrala parken i Långbro sjukhusområde får namnet Långbro gamla sjukhuspark, samtidigt som den befintliga Långbro park döps om till Långbrogårdspark (närmast Långbro gård) och Vivelparken (närmast Vivelvägen).

Samtliga namnförslag överlämnas också till namnberedningen.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

22 Bidragsansökan från Älvsjö AIK Fritid

Dnr: 671-373-01

2001-12-04 inkom hemställan från ordförande för Älvsjö AIK Fritid och verkställande direktör för Långbrohallen AB om bidrag med 100 tkr till simverksamheten i Långbrobadet läsåret 2001/2002.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

23 Bidragsansökan från föreningen Rädda Långsjön

Dnr: 363-336-01

En ansökan om startbidrag har inkommit från föreningen Rädda Långsjön. Föreningen har som syfte att informera och engagera människor, skolklasser, föreningar, företag och andra som har intresse att förbättra vattenkvaliteten i Långsjön. Förvaltningen uppskattar initiativet att starta föreningen. Föreningens syfte är i linje med förvaltningens miljö- och Agenda 21-arbete och därför vill förvaltningen stödja föreningen med ett startbidrag.

Handläggare: Eva Stattin, 08-508 21 086

24 Arbetsmiljörevision

Dnr: 225-377-01

Enligt gällande myndighetsföreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete,
AFS 2001:1 § 11, ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning s k arbetsmiljö-
revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio(10) arbetstagare i verksamheten. Av föreliggande arbetsmiljö-revision framgår att det systematiska arbetsmiljöarbetet blivit en allt mer integrerad del i den dagliga verksamheten. Chefer och medarbetare har en god kännedom och kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser, vilket lett till att arbetsmiljön i det stora hela har förbättrats jämfört med föregående år. De brister som framkommit är bland annat att långtidssjukskrivningarna ligger på fortsatt hög nivå med ökad andel stress- och utbrändhetsrelaterade sjukskrivningar, introduktion av framför allt nya chefer är bristfällig, skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter till nyanställda chefer har inte alltid skett och omorganisation har skapat oro. Revision har inte kunnat genomföras vid ett av barn - och ungdomsområden och skjuts därför fram till januari månad för den verksamheten.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

25 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Dnr: 013-387-01

Stadsdelsnämnden beslutade i december 1996 om delegation av beslutanderätt till tjänstemän. Den då antagna delegationsförteckningen har därefter justerats vid ett flertal tillfällen p g a ändringar i lagstiftning, förvaltningens organisation m m. Behov av ytterligare justeringar föreligger nu med anledning av bl a ändringar i förvaltningsorganisation samt införandet av en ny socialtjänstlag från 2002-01-01.

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

26 Ny organisation för avdelningen individ- och familjeomsorg samt nätverkshuset

I verksamhetsplanen för 2002 anges att en förutsättningslös översyn ska göras av individ- och familjeomsorgen (IoF), främst avseende den verksamhet som bedrivs inom den sociala enheten och Nätverkshuset. En besparing på 0,5 mkr ska också ske För att få en bättre samordning av resurserna och en helhetssyn på det sociala arbetet föreslås att organisationen ändras så att befintliga enheter inom i IoF och Nätverkshuset fortsättningsvis ska ingå i samma avdelning med en gemensam avdelningschef.

Detaljerna i den nya organisationen måste dock utredas vidare. Förslag till detaljorganisation bedöms kunna – efter utredning i samarbete med berörd personal – föreläggas nämnden för beslut i april. I utredningsuppdraget ingår också placeringen av socialpsykiatrin och gränsdragningen mellan sociala enheten och beställarenheten.


Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 040

27 Val till lokalt pensionärsråd år 2002

Dnr: 011-376-01

Lokala pensionärsråd är rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Det skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av stadsdelsnämnden efter nominering av lokala pensionärsorganisationer.

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 051

28 Val till lokalt handikappråd

Dnr: 011-378-01

Lokala handikappråd är rådgivande organ med uppgift att bereda funktionshindrade inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden. Rådet skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av stadsdelsnämnden efter nominering av handikapporganisationerna.

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

29 Val till social delegation år 2002

Dnr: 011-375-01

Stadsdelsnämnden beslöt 1996-12-11 § 9 att inom sig inrätta en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. Social delegation har därefter valts för ett år i taget.

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 036

30 Sammanträdestider och planeringsdagar år 2002

Dnr: 014-379-01

Handläggare: Birgitta Hortin, 08-508 21 051

31 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§219 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske torsdagen den 27 december 2001 kl 08.30.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde den 8 november 2001 hade blivit justerat den 14 november 2001.

§220 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2001-12-13 anmäldes.

§221 Anmälan om protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrel...

Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse 2001-10-11 och 2001-12-04 anmäldes.

§222 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för traf...

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2001-10-30 och 2001-12-04 anmäldes.

§223 Tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor 2001-12-10 anmäldes.

§224 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-12-18 anmäldes.

§225 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 225

§226 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 226.

Ledamoten Anita Thisell (v) föreslog att förvaltningen skulle ges uppdrag att
- utifrån inkomna revisionsrapporter om samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade (dnr 127-043-01) - redovisa förhållandena i Älvsjö.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur man arbetar för att öka samarbetet kring psykiskt funktionshindrade och vilket stöd anhöriga ges och vad som planeras.
 2. I övrigt får förvaltningen i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§227 Ekonomisk månadsuppföljning - november 2001

Ekonomichefen informerade om det ekonomiska utfallet för november månad 2001

§228 System för internkontroll

Genom ändring 2000-01-01 i kommunallagen 6 kap 7 § har nämndernas ansvar för den interna kontrollen tydliggjorts. Lagändringen har i sin tur medfört att stadens regler för ekonomisk förvaltning (Kf 2000-05-08, utl 2000:81) har reviderats och nya regler har införts om att nämnderna årligen skall upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Enligt reglerna för ekonomisk förvaltning 5 kap 1 § skall "Den interna kontrollen inom en nämnd bygga på en helhetssyn på den kommunala verksamheten. Det betyder att den ska omfatta mål och strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden skall det finnas inbyggda uppföljnings- och kontrollsystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster".

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-06 (utsänt ärende 120/2001) förelåg med förslag till system för intern kontroll hos Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Utifrån föreliggande risk- och väsentlighetsanalys föreslår förvaltningen att fem kontrollområden prioriteras för översyn. Det gäller inventarieförteckningen, privata medel, kontantkassor, upphandlingsgränser enligt delegation samt lönerapporteringen. Särskilt tjänsteutlåtande om internkontrollplan med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen kommer att föreläggas nämnden under våren 2002 i samband med avrapportering av nuvarande internkontrollplan, vilken är inriktad på ekonomiadministrativa rutiner som kontroll av penninghantering, inventarie- förteckningar och fakturor. Dnr 124-380-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

System för intern kontroll fastställs enligt förvaltningens förslag.

§229 Yttrande över revisionens delrapport 2001

Revisorsgrupp 4 hade med skrivelse 2001-10-04 begärt yttrande över delrapport 2001 med redovisning av revisorernas granskning av nämndens interna kontroll, delårsrapport och räkenskaper. Sammanfattningsvis framförs i delrapporten att ett system för intern- kontroll bör tas fram, att nämndens budget är totalt i balans men att resultatenheterna uppvisar underskott, att nämndens kvalitetsarbete är välutvecklat, att rutinerna för posthantering och diarieföring är i stort tillfredsställande och att delårsrapporten är rättvisande. I rapporten konstateras också att gällande lagstiftning inte ger möjlighet för nämnden att ge stöd till friskvårdsresor. Detta har särskilt uppmärksammats och revisorsgrupp 4 förutsätter att nämnden inte skall agera vidare på egen hand i denna fråga.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-06 (utsänt ärende 121/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen instämmer i huvudsak med vad som framförts i revisionens delrapport. Dnr 127-043-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Vid ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Som yttrande till revisorsgrupp 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämndens utredningsuppdrag till förvaltningen 2001-06-19 § 132 avseende s k "solresor" m m återkallas.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp enligt följande. Nämnden borde i sitt yttrande till revisorsgrupp ha gjort följande tillägg: Revisionsrapporten berör inte upphandlade verksamheter såsom öppna hemtjänsten och Långbrobergs servicehus. Det vore såväl logiskt som önskvärt att upphandlade verksamheter, som även de ligger under nämndens ansvar, var föremål för revisorernas granskning.

§230 Yttrande över programförslag för nytt hotell vid Stockholmsmässan, kv M...

Stadsbyggnadskontoret hade 2001-10-22 inbjudit till programsamråd om förslag till nybyggnad av hotell i kv Mässhallen vid Stockholmsmässan. Förslaget medger uppförande av en hotellbyggnad i 24 till 30 våningar samt en utvidgning av entrén till Stockholmsmässan. Hotellbyggnaden är tänkt att placeras i anslutning till mässans huvudentré, med direktförbindelse till garaget under C-hallen och med ca 320 rum (16 på varje plan) samt konferens- och restaurangutrymmen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-13 (utsänt ärende 122/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen ser positivt på förslaget. Man anser att det kan tillföra Älvsjö nya stadsmiljövärden och utgöra en del i en dynamisk utveckling av söderort. Dnr 311-290-01.

Ordföranden karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till stadsbyggnadsnämnden/-kontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden som svar på remissen i stället skulle ha föreslagit att stadsbyggnadskontoret tillsammans med byggherren skulle ta fram ett alternativ som är lägre och bättre anpassat till Älvsjös och då i synnerhet Örbys karaktär, att redovisning ges om brandsäkerheten och att en konsekvensbeskrivning görs vad gäller hur Älvsjövägen belastas. Älvsjö centrum är i omdaning, bostäder kommer att byggas i stor omfattning. Det är viktigt att i dethär sammanhanget ha trafikfrågorna i blickfånget. Det är av största vikt att berörda myndigheter har Älvsjövägen i tunnel i beaktande.

§231 Yttrande över motion om "intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel II begärt yttrande över motion (nr 54) i kommunfullmäktige med förslag om införande av ett system med "intelligenta" papperskorgar/avfallsbehållare på försök i några stadsdelar med utvärdering efter ett halvår i syfte att införa systemet över hela staden. Motionären hänvisar till att det i vissa andra städer i Europa pågår olika projekt för bortforsling av avfall genom att man installerat en chip i papperskorgarna/avfallsbehållarna som ger utslag när de är fulla och sänder signaler till den som ansvarar för bortforsling av avfallet. Om avfallet hämtas från enbart fulla behållare - inte som i dag halvfulla, fulla och halvtomma behållare - skulle det innebära minskade transporter och bättre miljö och bättre samordning av avfallstransporterna.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-13 (utsänt ärende 123/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen pekar på att det föreslagna systemet skulle kunna ge problem med lukt från behållare med små avfallsmängder som alltså skulle indikera låg tömningsfrekvens och att ett alltför tekniskt system också kan vara känsligt för driftstörningar och att det också kräver underhåll. Förvaltningen bedömer att en provverksamhet med det föreslagna systemet inte är intressant för Älvsjös del. Dnr 360-319-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog att stadsdelsnämnden i sitt yttrande dessutom skulle inrymma vad handikapprådet framfört i ärendet (protokoll 2001-12-13 § 5) och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Peter Modesta (mp) och Anita Thisell (v) enligt följande. Vi anser att stadsdelsnämnden i sitt yttrande även borde ha framfört att man ur bl a vissa handikappsynpunkter finner motionärens förslag intressant och att frågan om fördelar/nackdelar med "intelligenta" avfallsbehållare borde utredas ytterligare.

§232 Lärotider för Älvsjös grundskolor läsåret 2002/2003

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-03 (utsänt ärende 124/2001) förelåg med förslag till lärotider för Älvsjös grundskolor läsåret 2002/2003. Det innebär att höstterminen 2002 börjar måndagen den 19 augusti och slutar fredagen den 20 december samt att vårterminen 2003 börjar tisdagen den 7 januari och slutar torsdagen den 5 juni. Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen blir påsklov och sportlov år 2003 under vecka 9 respektive vecka 16. Dnr 401-341-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkanden följande.

Lärotider läsåret 2002/2003 för Älvsjös grundskolor fastställes enligt förvaltningens förslag.

§233 Lokal styrelse med föräldramajoritet inom Johan Skyttes barn- och ungdo...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-06 (utsänt ärende 125/2001) förelåg med förslag om återinrättande av lokal skola med föräldramajoritet vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde. En sådan styrelse inrättades redan 1999-01-28 § 23 enligt förordning om försöksverksamhet (SFS 1996:605). 2000-02-03 § 8 beslöt stadsdelsnämnden att fortsätta försöksverksamheten med lokal styrelse t o m juni 2001 när försöksverksamheten enligt gällande förordning skulle upphöra men styrelsen fick då, i förhållande till tidigare, en begränsad beslutanderätt. I ny förordning (SFS 2001:176) har regeringen föreskrivit att försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan, som gällt t o m juni 2001, skall fortsätta att gälla till utgången av juni 2003. Mot den bakgrunden vill förvaltningen att den lokala styrelsen vid Johans Skyttes barn- och ungdoms- område också skall fortsätta till försökstidens slut men med vissa justeringar i arbetsordningen. Dnr 405-368-01.

Ledamoten Olle Andretzky (m) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Olle Andretzkys (m) yrkande följande.

 1. För vårterminen 2002 återinrättas lokal styrelse med föräldramajoritet vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde enligt förordningen om försöksverksamhet med lokal styrelse i skolan (SFS 1996:605).
 2. Arbetsordning för styrelsen antas enligt bilaga 2 i förvaltningens tjänsteutlåtande.

    3.  Som ledamöter i styrelsen vårterminen 2002 utses
          Pernille Johansson Förälder Ekängens skola
         Agneta Holmström Förälder Johan Skytteskolan
         Kenneth Gottberg Förälder Johan Skytteskolan
         Göran Larsson Förälder Gamla Långbrodals skola
         Bengt Gustafsson Förälder Gamla Långbrodals skola
         Susanne Helenius Förälder Kämpetorps skola
         Ulf Värmå Förälder Kämpetorps skola
         Ragnhild Lindé Personal (Lärarnas riksförbund)
         Karin Grape Personal (Lärarförbundet)
         Ingrid Stanley Personal Kämpetorps skola
        Christer Oja Rektor

 1. Styrelsen får enligt läroplanen (Lpo 94) avsnitt 2.8 och grundskoleförordningen 2 kap 23 § ansvaret för och beslutanderätt om arbetsplanen d v s enhetens lokala verksamhetsplan.
 2. Ärendet återremitteras i övrigt med uppdrag till förvaltningen att dels göra en utvärdering över hitillsvarande försöksverksamhet med lokal styrelse vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde, dels vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd elevrepresentation i styrelsen.

§234 Omdisponering av fritidshemmet på Örtagårdsvägen till förskola mm

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-05 (utsänt ärende 126/2001) förelåg med förslag om omdisponering av fritidshemmet Örtagården då ytterligare förskolor behövs och då bygglov för utbyggnad av förskolan på Långbrovägen överklagats. Förvaltningen anser att behovet kan tillgodoses genom att Örtagårdens fritidshem under vårterminen 2002 utnyttjas för en förskoleavdelning och en avdelning barnomsorg för att sedan från höstterminen 2002 helt användas som förskola. Som en följd av Örtagårdens omdisponering föreslås mellanstadielokalen Klubben på Sländvägen 12 från vårterminen 2002 bara inrymma skolbarnsomsorg medan mellanstadieverksamheten flyttas till Älvsjö fritidsgård/Cafe Svartis i Johan Skytteskolan. Dnr 413-369-01.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes för överläggning i partigrupperna.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) föreslog att ärendet skulle återremitteras med uppdrag till förvaltningen att söka efter bättre alternativ

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut:
Ordföranden upptog först återremissyrkandet varvid nämnden beslöt - utan omröstning - att detta inte skulle bifallas utan att ärendet således skulle avgöras denna dag.

Därefter beslöt stadsdelsnämnden efter ställd proposition - utan omröstning - enligt Olle Andretzkys (m) yrkande följande.

 1. Fritidshemmet Örtagården, Örtagårdsvägen 1-3, omdisponeras till förskola.
 2. Mellanstadielokalen Klubben på Sländvägen 12 omdisponeras till skolbarnsomsorg från vårterminen 2002.
 3. Mellanstadieverksamheten flyttas från Klubben på Sländvägen 12 till Älvsjö fritidsgård/Cafe Svartis i Johan Skytteskolan från vårterminen 2002.
 4. Förvaltningen får i uppdrag att före sommaren återkomma till stadsdelsnämnden med förslag till en lösning för skolbarnsomsorgen.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Peter Modesta (mp) och Kennet Persson (v) med hänvisning till Kåre Gustafssons (s) återremissyrkande.

§235 Årskurs 6 i Kämpetorps skola hösten 2002

Stadsdelsnämnden gav vid föregående sammanträde, 2001-11-08 § 208, uppdrag till förvaltningen att återkomma med förslag om undervisning för årskurs 6 i befintlig paviljong vid Kämpetorpsskolan läsåret 2002/2003.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-20 (utsänt ärende 127/2001) förelåg nu inklusive informationsbrev till föräldrar med barn i årskurs 5 och 6 angående val av skola och inriktning till läsåret 2002/2003. För Kämpetorp- skolan planeras preliminärt en grundskoleklass utan särskild inriktning/profil. Förvaltningen menar att slutligt ställningstagande om undervisning i paviljongen vid Kämpetorpsskolan är beroende av hur många elever som söker dit. Det bedöms inte möjligt att bedriva undervisning om antalet elever blir så litet att det inte räcker till en normal klass. Dnr 422-386-01.

Ordföranden karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande

Stadsdelsnämnden godkänner utformningen av undervisningen vid Kämpetorpsskolan för årskurs 6 läsåret 2002/2003.

§236 Polisanmälan av brott som begås av elever i skolan

Sociala delegationen hade, utifrån uppgifter i ett enskilt ärende, diskuterat hur skolorna uppmärksammar och arbetar med såväl mobbade elever som de elever som mobbar och då beslutat att frågan om skolornas förhållningssätt beträffande polisanmälan skulle föras upp till stadsdelsnämnden.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-14 (utsänt ärende 128/2001) förelåg med förslag om en översyn av skolornas mobbningsprogram. Förvaltningen anser att det bör slås fast att det är skolans ansvar att självständigt utifrån egen bedömning ta beslut om polisanmälan. Dnr 426-186-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Stadsdelsförvaltningen/rektorerna får i uppdrag att göra en översyn av mobbningsprogrammen i Älvsjö skolor i syfte att klargöra att skolan har ansvar för att polisanmäla incidenter med brottsligt inslag.

§237 Namnförslag på Långbro sjukhuspark

Stadsdelsnämnden beslöt 2001-06-19 § 133 att återremittera ärende om namn på Långbro sjukhuspark till förvaltningen med uppdrag att på olika sätt ge medborgarna möjlighet att lämna synpunkter och ge förslag på namn för det aktuella området.

Nu förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-06 (utsänt ärende 129/2001) med redovisning av inkomna namnförslag. Förvaltningen anser att samtliga inkomna namnförslag skall överlämnas till stadsbyggnadsnämndens namnberedning med rekommendationen att den centrala parken i Långbro sjukhusområde får namnet Långbro gamla sjukhuspark samtidigt som den befintliga Långbro park döps om till Långbrogårdspark (närmast Långbro gård) och Vivelparken (närmast Vivelvägen). Dnr 030-198-01.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden lämnar förslag till namn på centrala parken i Långbro sjukhusområde och på Långbro Park i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande samt överlämnar de inkomna förslagen till stadsbyggnadsnämndens namnberedning.

§238 Bidragsansökan från föreningen Rädda Långsjön

Föreningen Rädda Långsjön inkom 2001-10-29 med en ansökan om bidrag med 15 tkr. Föreningens syfte är att informera och engagera människor, skolklasser, föreningar, företag och andra som har ett intresse av att förbättra vattenkvaliteten i Långsjön.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-12 (utsänt ärende 130/2001) förelåg med förslag att föreningen skall ges ett startbidrag. Dnr 363-336-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Föreningen Rädda Långsjön beviljas bidrag med 15 000 kronor.

§239 Bidragsansökan från Älvsjö AIK Fritid

Älvsjö AIK Fritid inkom 2001-12-14 med ansökan om bidrag med 100 tkr till badverksamhet i Långbrobadet höstterminen 2001/vårterminen 2002.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-20 (utsänt ärende 139/2001) förelåg med förslag att Älvsjö AIK Fritid skulle beviljas bidrag med 60 tkr för läsåret 2001/2002. Bidrag har de senaste två åren beviljats till simverksam- heten och förvaltningen anser att det är angeläget att simhallen finns kvar.Dnr 671-373-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Älvsjö AIK Fritid beviljas bidrag med 60 tkr till badverksamhet i Långbrobadet läsåret 2001/2002.

§240 Arbetsmiljörevision

Enligt gällande myndighetsföreskrift skall arbetsgivare varje år göra en uppföljning s k arbetsmiljörevision av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-11-30 (utsänt ärende 131/2001) förelåg med redovisning av gjord arbetsmiljörevision. Här framgår att det systematiska arbetsmiljöarbetet blivit en allt mer integrerad del i den dagliga verksamheten. Chefer ochg medarbetare har en god kännedom och kunskap om gällande arbetsmiljöbestämmelser, vilket lett till att arbetsmiljön i det stora hela har förbättrats jämfört med föregående år. De brister som framkommit är bl a att långtidssjukskrivningarna ligger på fortsatt hög nivå med ökad stress- och utbrändhetsrelaterade sjukskrivningar, introduktion av framför allt nya chefer är bristfällig, skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter till nyanställda chefer inte alltid skett och omorganisation har skapat oro. Revisionen har inte kunnat genomföras vid ett barn- och ungdomsområde och skjuts fram till januari månad för den verksamheten. Dnr 225-377-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till godkännande av redovisad arbetsmiljörevision.

Tjänstgörande ersättaren Kenneth Persson (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Vid ställd proposition på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Föreliggande revision av nämndens system för systematiskt arbetsmiljöarbete godkännes.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kenneth Persson (v) enligt följande. Ja g anser att förvaltningen skulle ha getts uppdrag att redan till nästa sammanträde redovisa hur man skall komma till rätta med de problem rapporterna visar om bl a hög sjukfrånvaro, stor arbetsbelastning för enskilda individer etc.

Rapporterna visar att verksamheten fungerar bra inom flera områden men att det också finns problemområden. Dessa problem bör man ta sig an genast och inte skjuta fram till kvartalsrapporterna som förvaltningen vill. Att försöka lösa problemen snabbt gör att arbetsron blir bättre för berörda parter och är en bättre personalpolitik i sig.

§241 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-04 (utsänt ärende 132/2001) förelåg med förslag om vissa justeringar i gällande delegationsordning till följd av bl a ändringar i förvaltningens organisation och vissa lagändringar. Dnr 013-387-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt or5dförandens yrkande yrkande följande.

 1. Förteckning över delegation av beslutanderätt till tjänsteman antas i enlighet med förvaltningens förslag.
 2. Beslut som fattas enligt delegation skall anmälas till nämnden såvida inte annat anges i delegationsförteckningen.

§242 Ny organisation för avdelningen individ- och familjeomsorg samt nätverk...

I verksamhetsplanen för 2002, som antogs av stadsdelsnämnden 2001-11-08 § 208 angavs att en översyn skall göras av individ- och familjeomsorgen avseende främst den verksamhet som bedrivs inom den sociala enheten och inom Nätverkshuset.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-13 (utsänt ärende 133/2001) förelåg med förslag att en ny avdelning inrättas bestående av en social enhet, en enhet för arbete och bistånd samt nätverkshuset. Detaljerna i den nya organisationen måste dock utredas vidare liksom också socialpsykiatrins placering i organisationen samt gränsdragningen i vissa delar mellan sociala enheten och beställarenheten. Dnr 041-391-01.

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Mona Bergström (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. 

Kort ajournering gjordes av sammanträdet för överläggning i partigrupperna

Beslut:
Vid ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Från 2002-05-01 inrättas en ny avdelning för socialt arbete m m bestående av sociala enheten, enheten för arbete och bistånd och Nätverkshuset.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde 2002-04-25 återkomma med förslag till detaljorganisation varvid även socialpsykiatrins placering skall anges.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) enligt följande. Vi anser att nämnden enligt Mona Bergströms (s) yrkande borde ha uttalat att Nätverkshusets fria roll skall bibehållas i den nya organisationen.

§243 Val till lokalt pensionärsråd år 2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-03 (utsänt ärende 134/2001) förelåg med förslag om utseende av fem ledamöter och fem ersättare till lokalt pensionärsråd för år 2002 enligt nomineringar från PRO Älvsjö-Herrängen, PRO Brännkyrka, PRO Solberga och SPF Brännkyrka. Dnr 011-376-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Till lokalt pensionärsråd för år 2002 utses.
Solveig Fridh ledamot PRO Älvsjö-Herrängen
Sven Fransson ledamot PRO Älvsjö-Herrängen
Kerstin Wiklund ledamot PRO Brännkyrka
Brita Wernholm ledamot PRO Solberga
Sven Högberg ledamot SPF Brännkyrka
Maj-Britt Minding ersättare PRO Älvsjö-Herrängen
Inga-Lisa Roos af Hjelmsäter ersättare PRO Älvsjö-Herrängen
Märta Hohl ersättare PRO Brännkyrka
Maj Jensen ersättare PRO Solberga
Eva Sahlin ersättare SPF Brännkyrka

§244 Val till lokalt handikappråd

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-05 (utsänt ärende 135/2001) förelåg med förslag om utseende av fem ledamöter och fyra ersättare till lokalt handikappråd år 2001 enligt nomineringar från Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun - Kommun HSO. För en vakant plats som ersättare kommer utfyllnadsnominering att göras. Dnr 011-378-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Till lokalt handikappråd för år 2002 utse
Arne Karlsson ledamot DHR-De Handikappades Riksförbund
Bengt Danielsson ledamot FUB-Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna i Stockholm
Helena Lanzer-Sillén ledamot HIS-Hörselskadades förening i Stockholm
Astrid Zachrisson ledamot Astma & Allergi
Ulla Hammarström ledamot SRF-Synskadades Riksförbund Stockholm
Anne-Marie Ohlsson ersättare FHDBF-Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer
Lillemor Karlsson ersättare IFS Intresseföreningen för Schizofreni
Anette von Matern ersättare NHR-Neurologiskt Handikappades förening
Yngve Engström ersättare RSMH-Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

§245 Val till social delegation år 2002

Stadsdelsnämnden beslöt 1996-12-11 § 9 att inom sig inrätta en social delegation med sju ledamöter och fyra ersättare. Social delegation har därefter valts för ett år i taget.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-12-03 (utsänt ärende 136/2001) om social delegation för år 2002 förelåg. Dnr 011-375-01.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

 1. Som ledamöter i sociala delegationen under år 2002 utses Olle Andretzky (m), Ella Alheim (m), Torbjörn Erbe (m), Margareta Åkerberg (kd), Majvi Anders- son (s), Kåre Gustafsson (s) och Anita Thisell (v) med Mona Bergström (s), Jan Bressler (fp), Petr Modesta (mp) och Johan Nilsson (m) som ersättare.
 2. Som ordförande i sociala delegationen under 2002 utses Olle Andretzky (m). Som vice ordförande i sociala delegationen under 2002 utses Majvi Andersson (s).
 3. Ersättarna skall vid förfall för ledamot inträda i följande ordning. För ordföranden och ledamöterna Alheim (m) och Erbe (m) ersättarna Nilsson (m), Bressler (fp), Modesta (mp), Bergström (s). För vice ordföranden och ledamoten Gustafsson (s) ersättarna Bergström (s), Modesta (mp), Bressler (fp), Nilsson (m). För ledamoten Åkerberg (kd) ersättarna Bressler (fp), Nilsson (m), Modesta (mp), Bergström (s) och för ledamoten Thisell (v) ersättarna Bergström (s), Modesta (mp), Bressler (fp), Nilsson (m).
 4. Sociala delegationens ordförande Olle Andretzky (m) och vice ordförande Majvi Andersson (s) ges förordnande att fatta beslut som enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ankommer på nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas.

 

§246 Sammanträdestider och planeringsdagar år 2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-10-22 (utsänt ärende 137/2001) förelåg med förslag till sammanträdestider och planeringsdagar för år 2002. Dnr 014-379-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

 1. Sammanträdestider för år 2002 fastställes enligt följande.
 2. Dag                                       Verksamhets-                            Öppet
                                                information och                         sammanträde
                                                frågestund kl 18.00                   kl 19.00

        Torsdag 21 februari                "                                              "
        Måndag 4 mars                      "                                               "
        Torsdag 25 april                     "                                               "
        "            23 maj                      "                                              "
       Tisdag 18 juni                         "                                              "
       Torsdag 29 augusti                 "                                              " 
       "            26 september            "                                              "
       "           24 oktober                "                                               "
       "           21 november             "                                              "
     Tisdag 17 december                "                                               "

 1. Planeringsdag inför framtagande av underlag för budget år 2003 anordnas torsdagen den 14 februari samt torsdagen den 13 juni för uppföljning av resultat.

§247 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

1 Följande handlingar anmäldes.

* Socialbidrag september 2001 - statistik stadsdelsvis.
* Arbetsmarknadsläget oktober och november 2001- statistik stadsdelsvis.

 1. Stadsdelsdirektören informerade om personalsituationen vid Älvsjö äldreboende. Representanter för socialstyrelsen hade denna dag besökt stadsdelen för att informera sig om förhållandena på Älvsjö äldreboende. Vid besöket från socialstyrelsen deltog även nämndens ordförande.
 1. Stadsdelsdirektören inbjöd nämndens ledamöter och ersättare till förvaltningens personalfest på Stockholmsmässan, Viktoriahallen 2002-01-10.