Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-04-25

Sammanträde 2002-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

7 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna handlingar

10 Kvartalsrapport 1/2002 med prognos för året

Dnr: 512-148-02

Ett överskott på 2,7 mkr prognostiseras, varav 2,6 mkr avser socialbidrag. Osäkerheten i prognosen är stor främst beroende på att vi inte vet hur stora lönehöjningarna blir samt hur många barn/elever som kommer att finnas i våra verksamheter under hösten. Flera enheter visar underskott. Det nya äldreboendet i Älvsjö servicehus beräknas i nuläget uppvisa ett underskott på 3,6 mkr. Förvaltningen föreslår att enheten avvecklas som resultatenhet enligt regler för ekonomisk förvaltning.

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

11 Nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av stdens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar

Dnr: 002-056-02

Förvaltningen har i princip inga synpunkter på föreslagna nyckeltal. Det är mycket positivt att flera av nyckeltalen dessutom har en direkt koppling till det kvalitetsarbete som pågår ute bland förvaltningens verksamheter. Vi framför dock önskemål om några ytterligare nyckeltal för att bättre följa miljöarbetet samtidigt framför vi att ett tal inte är relevant för att just följa miljöåtagandena. Sammantaget för de flesta nyckeltalen, basfakta och volymuppgifterna gäller dock att förvaltningen har krav på bra och tydliga anvisningar samt att så få uppgifter som möjligt ska tas fram manuellt. Några nyckeltal förslår vi inte ska gälla förrän uppgifter finns att hämta från datasystem.

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

12 Förskolelokalplanering

Dnr: 324-123-02


Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år i Älvsjö stadsdelsområde ökar med 392 barn 2000-2009. Ökningen avser främst områdena Solberga och Långbro. Inom övriga områden sker marginella förändringar.

Om prognoserna stämmer och andelen barn i förskoleåldern som önskar placering i kom-munal förskola även i fortsättningen är ca 75 % så blir det ett ökat behov av ca 290 förskoleplatser, d.v.s. 17 avdelningar 2002-2009.

Förvaltningen har tagit fram olika förslag att bygga ut befintliga förskolor och bygga nya inom stadsdelsområdet med totalt 18 avdelningar ca 306 platser. Förvaltningen föreslår att alla alternativ utreds eftersom det är svårt att veta vilka planändringar som behövs, hur lång tid det tar att få bygglov, vilka kostnaderna blir och vilken tidpunkt förskolan kan stå klar.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

13 Förändrade upptagningsområden för skolor i Älvsjö

Dnr: 422-117-02

I detta ärende föreslås att upptagningsområdena för elever i grundskolan inom Älvsjö ändras avseende Herrängens skola, Långbrodals gamla skola, och Johan Skytteskolan samt att Ekängens skola får ett eget upptagningsområde. Förslaget gäller framförallt övergång från skolår 6 till Johan Skytteskolan. Skolupptagningsområden används för skolpliktsbevakningen och för att göra elevprognoserna till respektive skola.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Nominering till Kvalitetsutmärkelse år 2002

15 Lokala principer för fördelning av platser för förskola och familjedaghem

Dnr: 417-091-02

De senaste intagnings- och kvargåendereglerna för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg antogs av kommunstyrelsen att gälla från 2001-07-01. Stadsdels-nämnden kan härutöver själva besluta om egna principer för fördelning av platser inom ramen för platsgarantin. Under året har önskemål inkommit från föräldrar om att syskon-förtur ska införas vid placering av barn till önskad förskola. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om att även principen med syskonförtur vid fördelning av platser inom ramen för platsgarantin ska införas.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

16 Namnbyte på Långbrodals gamla skola

Dnr: 303-001-02

I början av 1997 ändrades namnet på Långbrodals Nya skola till Johan Skyttes skola. Motiveringen var då att skolan förväxlades med Långbrodals Gamla skola. Under 2001 kom synpunkter om ändring av namnet på Långbrodals Gamla skola till Långbrodalsskolan.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

17 Rapport om upphandling av vård för vuxna missbrukare

Dnr: 125-036-02

En gemensam upphandling av missbrukarvård har genomförts för stadens 18 stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden. Avtal/överenskommelse har ingåtts med 47 vårdgivare.

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

18 Vision Söderort

Dnr: 031-046-02

Ett förslag till ”Vision för Söderort” har av Kommunstyrelsen tillsänts Älvsjö stadsdelsnämnd för remissyttrande. Visionen syftar till att visa hur de åtta stadsdelarna i söderorts tillväxtmöjligheter ska tas till vara, utvecklas och marknadsföras. Via en inventering beskrivs i rapporten nuläget och efter en dialog och analys föreslås satsningar inom främst utbildnings-, näringslivs-, arbetsmarknads-, infrastruktur- och stadsbyggnadsområdena. Tre geografiska utvecklingsområden pekas ut, bland annat Älvsjö – Vantör –Farsta, där investeringar kan ge särskilt stora positiva effekter. Slutligen presenteras ett förslag till genomförande av visionen, där bland annat de ingående stadsdelsnämnderna ges ett operativt ansvar.

Förvaltningen ser mycket positivt på visionens ambitioner att skapa en helhetslösning för att utveckla söderort och att bland annat stadsdelsnämnderna, vars uppdrag bland annat är att stärka den lokala demokratin, ges ett operativt ansvar i det fortsatta arbetet.

Vissa frågor bör också lyftas fram i det fortsatta arbetet, bland annat att prioritera en lösning av trafiksituationen på Älvsjövägen, T-bana Älvsjö C – Hagsätra, en översyn om viss industrimark kan konverteras till bostadsändamål, exempelvis i Västberga och Älvsjö industriområden. Det är positivt med den föreslagna satsningen på Företagens miljösatsning i hela söderort men förvaltningen efterlyser också satsningar på utveckling av offentlig sektor för att möta framtida arbetskraftbehov. Förutom kraftiga investeringar av medverkande aktörer kräver genomförandet av visionen också administrativa resurser i berörda förvaltningar, resurser som många gånger saknas idag,Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

19 Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg

Dnr: 324-093-02


Stadskansliet har remitterat ett förslag till ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Avtalet går i korthet ut på att hyrorna beräknas enligt självkostnadsprincip med rak amortering och ett indexreglerat schablonpåslag för drift och underhåll, samt att ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnd och SISAB tydliggörs. Avtalet medför också att vid ny- och ombyggnadsbeställningar ska dessa utföras och levereras av SISAB till ett fast pris.

Sammantaget ger avtalet goda förutsättningar för en tydligare ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst och möjligheter till bättre ekonomiska underlag för beslut vid ny- och ombyggnadsprojekt. Samtidigt har förvaltningen önskemål om att hyresavtalen kompletteras med aktuella relationshandlingar, att ett takpris på 500 000 för förgävesprojektering införs samt att det avtal som finns mellan kultur och idrottsförvaltningen och skolorna beträffande andrahandsuthyrningen ses över.
Eftersom avtalet innebär att ansvaret för storköksutrusning förs över till stadsdelsnämnderna samt att investeringskostnader upp till 500 000 ska betalas kontant och inte via hyrestillägg, kan avtalet innebära att en behovet av ekonomisk buffert för lokalinvesteringar ökar. Stadens revisionsregler måste också anpassas efter ramavtalet eftersom idag medges endast kontantfinansiering upp till 100 000kr.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

20 Ansökan om bidrag från Solberga bollklubb

Dnr: 671-101-02

I slutet av januari 2002 brann paviljongen på Solbergaskolans gård ner till grunden. Paviljongen var köpt av Solberga Bollklubb från SISAB men marken arrenderades av Bollklubben för ca 12 tkr per år.

2002-03-13 inkom Solberga Bollklubb med en ansökan om extra bidrag till de kostnader 250 tkr som föranledds av branden eller andra av stadsdelsnämnden föreslagna åtgärder som bidrar till fortsatt verksamhet.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

21 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

Dnr: 671-079-02

Stadsdelsnämnden har i årets budget avsatt 100 000 kr i bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade. Det har inkommit ansökningar från 14 föreningar som totalt söker bidrag om 547 500 kr.

Handläggare: Anette Ekengren, 08-508 21 015

22 Skolresa till Prag för elever i Solbergaskolan

Dnr: 422-132-02

Klass 9 B på Solbergaskolan ansöker om att få göra en skol-/studieresa till Prag tiden 2002-05-15 – 2002-05-20. Tre skoldagar kommer att disponeras före pingsthelgen.

Enligt Älvsjö stadsdelsnämnds delegationsbestämmelser punkt 6.5 framgår att lägerskola och studieresa inom Norden beslutas av rektor medan elevers resor utanför Norden beslutas av nämnden.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

23 Utseende av utanordnare

Dnr: 013-154-02

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning kap 3 § 6 skall varje nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar
(utanordning). Som regel skal nämnden utse förvaltningschefen till utanordnare. Den av nämnden utsedda anordnaren skall sedan utse lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.


Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 316

24 Ansökan om ekonomiskt bidrag för att ta fram en film om Älvsjö 2002

Dnr: 662-026-02

Logen 3694 Thor av IOGT tog 1937 initiativ till och bekostade en film om Älvsjö. Under årens lopp har det vuxit fram ett stort intresse av att göra en ny film. Brännkyrka Hem-bygdsförening, Älvsjö Företagarförening, Älvsjö fastighetsägareförening, Älvsjö IOGT/NTO samt Älvsjö AIK har därför gått samman och ansökt om bidrag på 250 tkr för framtagande av en film om Älvsjö 2002.

Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

25 Långbrofestivalen 2002

Dnr: 662-009-02

Nämnden har i verksamhetsplan för 2002 beslutat om kulturverksamhet i Älvsjö. I verksamhetsplanen finns angivet att kulturverksamheten ska prioriteras inom områdena barn och ungdom, äldreomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Medlen för dessa ändamål har också fördelats direkt ut till verksamheterna. Härutöver finns medel avsatta för vissa kulturaktiviteter i stadsdelen såsom till den årliga Långbrofestivalen.

Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

26 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.
 Arbetsmarknadsläget februari 2002 – statistik stadsdelsvis
 Socialbidrag december 2001 statistik stadsdelsvis
 Socialbidrag januari 2002 statistik stadsdelsvis
 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2002
 Kvalitetsmätning – förskoleverksamheten
 Kvalitetsmätning – förskoleklass – skolår 6
 Kvalitetsmätning – skolår 7 – 9
 Kvalitetsmätning - Solberga och Älvsjö äldreboende
 Kvalitetsmätning - hemhjälpsinsatser – Älvsjö servicehus
 Kvalitetsmätning - gruppbostäder
 Kvalitetsmätning – personlig assistans


Ordförande anmälde att presidiet 2002-04-08 beslutat

att nämndens lokaler ej får upplåtas för offentliga politiska möten. Däremot kan lokal bokas hos nämndsekreteraren för interna möten.

Förvaltningen informerade om att medborgarpanelen kommer att testköras i början av maj . I slutet av maj räknar förvaltningen med kunna ha en frågeomgång ut till panelen vilket gör att förvaltningen redan nu måste komma överens med nämnden om vilka frågor nämnden vill ställa till panelen.

62 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

§38 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Mona Bergström (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 29 april kl 18.00.
Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2002-03-04 hade blivit justerat den 7 mars 2002.

§39 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2002-04-18 anmäldes

§40 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2002-04-18 anmäldes

§41 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-04-23 anmäldes.

§42 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 42.

§43 Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsrådes styrelsemöte 2002-02-18 anmäldes.

§44 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik...

Minnesanteckningar förda vid möte 2002-02-26 med den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

§45 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 45.

Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§46 Kvartalsrapport 1/2002 med prognos för året

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande (utsänt ärende 20/2002) förelåg med årets första kvartalsrapport och prognos för året. Flera enheter visar underskott. Det nya äldreboendet i Älvsjö servicehus beräknas i nuläget uppvisa ett underskott på 3.6 mkr. Förvaltningen föreslår att enheten avvecklas som resultatenhet enligt regler för ekonomisk förvaltning. Ett överskott på 2.7 mkr prognostiseras, varav 2.6 mkr avser socialbidrag. Osäkerheten i prognosen är dock stor främst beroende på att man inte vet hur stora lönehöjningarna blir. Dnr 512-148-02.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

1 Nämnden överlämnar kvartalsrapport 1 med prognos för året till kommunstyrelsen.

2 Avveckla resultatenheten Älvsjö äldreboende p g a att det finns strukturella problem inom enheten som måste åtgärdas.

3 Från verksamhetsområdet kultur och fritid överföra 100 tkr till äldreomsorg, 210 tkr till utbildning, 30 tkr till omsorg om funktionshindrade samt 10 tkr till socialpsykiatri.

4 Ersättningen till resultatenheten utförare av omsorgsinsatser för beviljade och utförda LASS-timmar

SÄRSKILT UTTALANDE GJORDES av Kåre Gustafsson (s) m fl. enligt följande.

När vi nu ser förvaltningens analys i kvartalsrapporten kan vi konstatera att den ekonomiskt kärva situationen i staden nu även nått Älvsjö.

Att stadsdelarna betalar skattesänkningen genom miljonbesparingar för bl a Stockholms äldre, som drabbas i form av hårdare prioriteringar och minskad valfrihet i sin egen vardag. Den enskilde äldre kommer nu otvivelaktigt att drabbas av bristande vård och omsorg, restriktivare biståndsbedömningar, vilket resulterar i en sämre livskvalitet för de äldre och en försvagning av kvaliteten i äldreomsorgen.

Barnomsorgen och skolan har stora svårigheter som inte åtgärdas, trots att man signalerar behov av drastiska nedskärningar.

Skattesänkningen drabbar även de sämst ställda vilket bl a kommer till uttryck genom den paniknedskärning vi nu ser inom individ- och familjeomsorgen med bl a neddragning av tider för vård och placeringar för barn och ungdomar. Detta grundas inte på omsorgen om barnens och ungdomarnas bästa, utan enbart motivet att en för snål budget ska hållas. En politik som riskerar att mycket snabbt förstöra hittills nådda resultat och framgångar i de ungas liv.

Att det är de ungas väl och ve som nu får betala priset för en illa skött konflikt och arbetsmiljö inom individ- och familjeomsorg är oacceptabelt. Att personal för länge farit illa och tvingats arbeta under mycket pressade förhållanden. Detta resulterar naturligtvis i att förvaltningen slutligen hamnat i en situation med katastrofal brist på arbetskraft och fördyrade kostnader genom anlitande av bemanningsföretag.

Det är nu nödvändigt att förvaltningen får tillfälle att rekonstruera verksamheten och att inte majoriteten ytterligare förvärrar situationen genom omotiverade snabba omprövningar och neddragningar av de ungas vårdbehov. Detta kommer säkerligen att få betalas igen senare och vi vädjar till majoriteten om besinning och socialt engagemang.

På område efter område ser vi att behovet av resurser är uppenbart och att vi hade behövt de resurser som de borgerliga istället valde att använda till skattesänkningar. Detta är djupt tragiskt mot bakgrund av flera år av stabil ekonomisk tillväxt. Vi erinrar om att det socialdemokratiska alternativet till budget hade inneburit en bättre kvalitet, bättre arbetsmiljö och en värdigare tillvaro för många Älvsjöbor.

Anita Thisell (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till följande.

Vi anser att den budget som majoriteten lagt för 2002 är underbalanserad och därför inte räcker till för att hålla en god kvalitet på verksamheten.

Det är med oro som vi kan konstatera att det uppkommit högre kostnader för placeringar än vad som avsatts i budget, det är många vakanser vad gäller socialsekreterare och sjukvårdspersonal som delvis ersatts med inhyrd personal samt en beslutad neddragning med 0.5 miljoner kronor för individ- och familjeomsorgsverksamheten.

Verksamheten är hårt belastad. Ungdomsproblematiken har blivit svårare och missbrukarna har inte blivit färre. Till var och en efter behov är ett uttryck som väl passar i dagens läge men till det fattas det pengar.

Öppenvård föreslås nu i mycket större utsträckning än tidigare och det är för att hålla budget och inget annat. Öppenvård kan inte alltid ersätta högkvalitativ vård och behandling som en institutionsplacering kan ge.

Det är dessutom redan nu för få socialsekreteraranställningar.

I en tid där det i media uppmärksammas om utbrändhet på arbetsplatser på grund av arbetsbelastning, är det mycket oroande med de besparingar som gjorts i verksamheter som riktar sig till person, som vårdtagare, elever m fl.

För att ge en god service och omvårdnad i vår stadsdel måste vi värna om den egna personalen.

Denna paragraf förklarades omdelbart justerad

§47 Nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppf...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-08 (utsänt ärende 21/2002) förelåg med förslag till yttrande över stadsledningskontorets förslag till nyckeltal.

Förslaget till nyckeltal ska ge stadens ledning ett bättre underlag för att kunna se om de politiska målen följs och uppnås och om stadens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt. Förvaltningen anser i huvudsak att det är ett bra och tydligt förslag och är positiv till att flera av nyckeltalen har en direkt koppling till det kvalitetsarbete som pågår ute i förvaltningens verksamheter. Dnr 000056/2002.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till Kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

Kåre Gustafsson (s) m fl deltog ej i beslutet eftersom man ansåg att man ej haft tillräckligt med tid för att kunna sätta sig in i ärendet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§48 Förskolelokalplanering

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-27 (utsänt ärende 22/2002) förelåg med förslag om förskolelokalplanering. Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1 – 5 år i Älvsjö stadsdelsområde ökar med 392 barn 2000 – 2009. Ökningen avser främst områdena Solberga och Långbro. Inom övriga områden sker marginella förändringar. Om prognoserna stämmer och andelen barn i förskoleåldern som önskar placering i kommunal förskola även i fortsättningen är ca 75 % så blir det ett ökat behov av ca 290 förskoleplatser, d v s 17 avdelningar 2002-2009. Förvaltningens förslag innebär en utökning vid förskolorna Ekbacken, Citrusgården, Vandrarskon, Snöripan, Mullegården, Sylvester och Emilia. Dnr 324-123-2002.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Anita Thisell (v) hade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Förvaltningens ges i uppdrag att gå vidare med förberedelser och projektering av utökning vid Ekängens skola så att de två klasserna med placering på förskolan Ekbacken kan flyttas över till skolan.
 2. Förvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med förberedelser och projektering av utökning vid förskolorna Citrusgården på Folkparksvägen 161, Vandrarskon på Sulvägen 20, Snöripan på Snöripsvägen 32-34, Mullegården på Långsjövägen 33, Ekbacken på Svartlösavägen 128 och Sylvester på Sylvestergatan 2-6.
 3. Förvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med föreberedelser och projektering av utökning med endast en avdelning vid förskolan Emilia, Långbrovägen 55.

RESERVATION framfördes av Anita Thisell (v), Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Pekka Orsimo (s) med hänvisning till följande. Vi stödjer förvaltningens förslag förutom när det gäller Vandrarskon. Vi vill uppdra åt förvaltningen att finna andra lösningar för Vandrarskon än omdisponering av Solberga ungdomsgård/center till förskola.

Det är angelägt att stadsdelen har tillräckligt antal förskolor och att det ligger i fas med efterfrågan.

Däremot anser vi inte att det är lämpligt att förlägga ungdomsgården i skolan bl a därför att antalet timmar barnet/ungdomen är i skola är fullt tillräckligt. De behöver koppla av från vardagsarbetet med att byta miljö och ha en meningsfull fritid.

Gator och torg skall inte bli samlingsplats för ungdomar utan ungdomsgården skall vara den naturliga träffpunkten. För att ungdomar inte ska dras till kriminalitet eller droger krävs en fungerande fritidsverksamhet. Vi anser att Solberga ungdomsgård är en fungerande sådan med lokaler och verksamhet som är anpassade till målgruppen. De har gym- och replokaler som är mycket efterfrågade.

Solberga ungdomsgård är inarbetad som mötesplats för de boende i stadsdelen. De lokala förenings- och kulturlivet måste fortsätta att utvecklas så att nätverksbygge mellan människor kan ske.

Dessutom sker inga ekonomiska besparingar genom att bygga om ungdomsgården till förskola.

§49 Förändrade upptagningsområden för skolor i Älvsjö

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-27 (utsänt ärende 23/2002) förelåg angående förändrade upptagningsområden för skolor i Älvsjö. Förvaltningen föreslår att upptagningsområdena för elever i grundskolan inom Älvsjö, ändras avseende Herrängens skola, Långbrodals gamla skola och Johan Skytteskolan samt att Ekängens skola får ett eget upptagningsområde. Förslaget gäller framförallt övergång från skolår 6 till Johan Skytteskolan. Skolupptagningsområden används för skolpliktsbevakningen och för att göra elevprognoserna till respektive skola. Dnr 422-117-2002.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till nya upptagningsområden för elever inom Älvsjö.
 2. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till utbildningsnämnden för kännedom.

§50 Lokala principer för fördelning av platser för förskola och familjedaghem

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-27 (utsänt ärende 24/2002) förelåg med förslag om lokala principer för fördelning av platser till förskola och familjedaghem. De senaste intagnings- och kvargåendereglerna för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg antogs av kommunstyrelsen att gälla från 2001-07-01. Stadsdelsnämnden kan härutöver själva besluta om egna principer för fördelning av platser inom ramen för platsgarantin. Under året har önskemål inkommit från föräldrar om att syskonförtur ska införas vid placering av barn till önskad förskola. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar om att även principen med syskonförtur vid fördelning av platser inom ramen för platsgarantin ska införas. Dnr 417-91-20002.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslutade enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden beslutar att från 202-04-26 fastställa lokala regler för intagning i förskoleverksamhet och därmed införa syskonförtur  för barn med syskon i förskola eller familjedaghem till samma förskoleverksamhet som syskonet har. Om flera barn med syskon konkurrerar om plats så erhåller det äldre barnet platsen.

Syskonförtur ska gälla under förutsättning att garantiregeln uppfylls för barn som står före i kön.

§51 Namnbyte på Långbrodals gamla skola

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-03-26 (utsänt ärende 25/2002) förelåg med förslag att Långbrodals gamla skola får byta namn till Långbrodalsskolan. Stadsdelsnämnden beslutade 2002-02-21 att återremittera ärendet för att förvaltningen ytterligare skulle penetrera namnförslaget. Vid kontakt med Svenska språkrådgivningsnämnden har framkommit att skolan kan heta antingen Långbrodals skola eller Långbrodalsskolan men bör heta det senare d v s Långbrodalsskolan. Dnr 030-001-2002.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslutade enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämndens namnberedning om att Långbrodals Gamla skola får byta namn till Långbrodalsskolan.

§52 Rapport om upphandling av vård för vuxna missbrukare

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-29 (utsänt ärende 16) förelåg med rapport om upphandling av vård för vuxna missbrukare.

En gemensam upphandling av missbrukarvård har genomförts för stadens 18 stadsdelsnämnder samt socialtjänstnämnden. Avtal/överenskommelse har ingåtts med 47 vårdgivare. Dnr 125-036-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsförvaltningens rapport om upphandling av vård för vuxna missbrukare godkännes.

§53 Vision Söderort

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-03 (utsänt ärende 28) med förslag till yttrande till Kommunstyrelsen avseende "Vision för Söderort"

förelåg. Visionen syftar till att visa hur tillväxtmöjligheterna i de åtta stadsdelarna i söderort ska tas tillvara, utvecklas och marknadsföras. Vid en inventering beskrivs i rapporten nuläget och efter en dialog och analys föreslås satsningar inom främst utbildnings-, näringslivs-, arbetsmarknads-, infrastruktur- och stadsbyggnadsområdena. Tre geografiska utvecklingsoråden pekas ut bl a Älvsjö –

Vantör – Farsta, där investeringar kan ge särskilt stora positiva effekter. Slutligen presenteras ett förslag till genomförande av visionen, där bl a de ingående stadsdelsnämnderna ges ett operativt ansvar. Dnr 031-046/2002.

Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Anita Thisell (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag och till Torbjörn Erbes (m) tilläggsyrkande samt därutöver ett särskilt uttalande.

Efter ställda propositioner – utan omröstning - på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden enligt förvaltningens förslag med Torbjörn Erbes (m) tilläggsyrkande följande.

Beslut:

Som svar på remissen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden detta tjänsteutlåtande.

Vi vill understryka vikten av att en bättre balans mellan arbetsplatser och bostäder måste tillskapas i söderort samt att skydd för våra grönområden Gamla Älvsjöskogen och Solbergaskogen måste tillskapas snarast till gagn för det rörliga friluftslivet.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Pekka Orsimo (s) enligt nedan.

Från socialdemokratiskt håll vill vi även lyfta fram följande frågor.

Med den omfattande utveckling som aktualiseras i Vision för söderort för Älvsjöområdet är det inte försvarbart att nu diskutera Älvsjövägens tunnelförläggning "på sikt".

Den omfattande bostadsbebyggelse som redan pågår och som aviseras i närområdet kommer att medföra en ytterligare belastning på den redan hårt ansträngda Älvsjövägen. Den omfattande verksamhet som idag pågår vid Älvsjömässan och den ytterligare utbyggnad som är planerad, innebär att en lösning av Älvsjövägen måste ske nu. Från socialdemokratiskt håll har vi hävdat att en första etapp av Älvsjövägen måste få sin lösning i anslutning till den planerade ombyggnaden av Älvsjö centrum. Det är inte rimligt att idag bygga ett nytt centrum som delas av en stor trafikled med en gemenomströmning med 20.000 bilar per dygn och med toppar upp emot 30.000 bilar. Älvsjövägen skapar en barriär genom området och erbjuder inte en säker miljö. En förutsättning för ett sammanhållet centrum är en nedgrävning av Älvsjövägen från järnvägen, där vägen redan är nere på en låg nivå och fortsatt överdäckning av Älvsjövägen i en första etapp fram till Götalandsvägen. Vi kan inte acceptera några tillfälliga lösningar och skjuta Älvsjövägens lösning på sikt. Löses inte Älvsjövägen inför den skissade Visionen för denna del av Söderort kommer Älvsjövägen att utgöra ett allvarligt hinder för den utveckling som skisseras i Visionen.

Genom att gräva ned/överdäcka Älvsjövägen i en första etapp enligt vårt förslag skapas förutsättningar för att bygga t ex studentbostäder/ungdomsbostäder m m ovanpå Älvsjövägen, vilket kan bidra avsevärt till finansieringen.

En snabb lösning av Älvsjövägen är en grundförutsättning för en lösning av trafik- och miljöproblemen i Älvsjö. Det är en grundförutsättning för all nybyggnation av bostäder, ny centrumanläggning, Mässans expansion, hotellprojekt och tillskapande av ytterligare arbetsplatser i området.

Det är också nödvändigt med en lösning av situationen vid Svartlösakopplet, som idag genererar kraftiga trafikproblem i hela Älvsjöområdet. En lösning av trafiksituationen på Södertäljevägen och Essingeleden är en förutsättning för att området ska bli attraktivt att bo och arbeta inom. Ett bidrag till en bättre trafiksituation vore även bra infartsparkeringar i anslutning till tunnelbana där bilisterna kan ställa sina bilar och inte i onödan behöver belasta innerstaden.

Det är viktigt att Visionen vävs ihop med arbetet med en ny översiktsplan och diskussioner om industrimarksanvändning för bostadsändamål. Vi vill redan nu lyfta fram att det är nödvändigt att det tillskott som tillskapas måste erbjuda hyreslägenheter, eftersom det mesta av den bebyggelse som nu planeras är bostadsrätter.

De tvärförbindelser och satsningar på kollektivtrafiken som förs fram är nödvändiga för den utveckling som skisseras och en bra investering för området. Det krävs en bra fungerande kollektivtrafik av hög kvalitet. Till kvalitet räknas inte bara linjesträckningar och punktlighet utan även en turtäthet som motsvarar kraven hos trafikanterna.

Vi kan då inte underlåta att föra fram att vi har dålig kvalitet på flera av de stora busslinjer som finns i området idag. För att området ska vara attraktivt och intressant krävs t ex på linje 142 en ökning av turtätheten genom stadsdelen Solberga som idag har 20- minuterstrafik efter kl 19. På linje 144, som är en tvärförbindelse mellan Gullmarsplan och Fruängen bryts tvärförbindelsen från Gullmarsplan av redan vid Älvsjö station vid varannan förbindelse mitt på dagen och på tidig kväll blir det en motsvarande uttunning av turerna redan kl 18.30. Det är inte en bra service för trafikanterna i området som i alltför stor utsträckning blir hänvisade till biltrafik. Det är bra med de skisserade nya tvärförbindelserna men de nuvarande tvärförbindelserna bör även byggas ut för att ge de boende i området en bättra service.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Anita Thisell (v). Allmännyttan måste prioriteras när det gäller att förtäta. Behovet av att det byggs hyresrätter är stort och då särskilt anpassade för ungdomar.

När det gäller kollektivtrafiken måste den göras attraktivare. En ändrad prisbild, tätare turtäthet, moderna tåg, bättre underhåll av bussar och tåg skulle kunna förändra mycket.

En utredning bör tillsättas för tillskapande av en tvärbana eller liknade genom/mellan stadsdelarna Älvsjö – Solberga - Liljeholmen.

Att en ramp byggs till pendeltågsstationen i Älvsjö från Solberga.

Cykelvägar i området bör tydligare planeras in.

Hastigheten i tättbebyggt område bör vara 30 km/tim och inte bara kring skolor och daghem.

§54 Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg

Stadskansliet har remitterat ett förslag till ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande (utsänt ärende 33/2002). Avtalet går i korthet ut på att hyrorna beräknas enligt självkostnadsprincip med rak amortering och ett indexreglerat schablonpåslag för drift och underhåll, samt att ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnd och SISAB tydliggörs. Avtalet medför också att vid ny- och ombyggnadsbeställningar ska dessa utföras och levereras av SISAB till ett fast pris. Drn 324-093-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Kåre Gustafsson (s) yrkade på bordläggning med hänvisning till att nämnden inte fått möjlighet att sätta sig in i ärendet.

Beslut:

Nämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§55 Ansökan om bidrag från Solberga bollklubb

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-08 förelåg (utsänt ärende 29/2002) förelåg med förslag att avslå Solberga Bollklubbs ansökan om 250 tkr i bidrag för kostnader i samband med att klubbhuset brann ner till grunden i slutet av januari. Bollklubben har under mars månad fått ut försäkringspengar från Folksam på sammanlagt 594 tkr. Dnr 671-101-2002.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå denna ansökan om bidrag från Solberga Bollklubb för kostnader i samband med att klubbhuset brann ner till grunden.

§56 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionsh...

Förvaltningens tjänsteutlåtande (utsänt ärende 29) förelåg med förslag om bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre- och funktionshindrade för år 2002 med totalt 100.000 kronor. Det har inkommit ansökningar från 14 föreningar som totalt sökt bidrag om 547.500 kronor. Fördelningen av bidragen grundar sig främst på antal medlemmar i Älvsjö, det totala antalet medlemmar i respektive förening samt de olika föreningarnas ekonomiska situation. Dnr 000079/2002.

Olle Andretzky (m) yrkade på återremiss avseende bidrag till RSMH samt att SPF Brännkyrka skulle få 16.000 kronor utifrån medlemsantal och verksamhet. I övrigt tillstyrkte han förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt Olle Andretzkys (m) yrkande följande.

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma i särskilt ärende om bidrag till RSMH.

Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre- och funktionshindrade beviljas enligt följande:

Förtroenderådet Långbrobergs servicehus 4.000

Förtroenderådet Älvsjö servicehus 6.000

PRO Brännkyrka 8.000

PRO Solberga 5.000

PRO Älvsjö – Herrängen 25.000

SPF Brännkyrka 16.000

SPF Fruängen 3.500

Frivillig väntjänst 500

Anhörigstödsföreningen Älvsjö Rödakorskrets 1.000

DHR Söder om Söder 2.000

SRF – Sydvästkretsen 3.000

Lejonklubben 1.000

§57 Skolresa till Prag för elever i Solbergaskolan

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-08 (utsänt ärende 21) förelåg angående ansökan från klass 9 B, Solbergaskolan, om att få göra en skol-/studieresa till Prag under tiden 2002-05-15 – 2002-05-20. Enligt Älvsjö stadsdelsnämnds delegationsbestämmelser punkt 6.5 beslutar rektor om studieresa inom Norden och resor utanför Norden beslutas av stadsdelsnämnden. Dnr 422-132-2002.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja att elever i årskurs 9 B, Solbergaskolan, får göra en studieresa till Prag under tiden 2002-05-15 – 2002-05-20.

§58 Utseende av utanordnare

Som utanordnare enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning kap 3 § 6 utses stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt fr o m 2002-04-15.

Teenie Bennerholt
T f stadsdelsdirektör

Bakgrund
Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning kap 3 § 6 skall varje nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar (utanordning). Som regel skal nämnden utse förvaltningschefen till utanordnare. Den av nämnden utsedda anordnaren skall sedan utse lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Stadsdelsnämnden utsåg i mars 2000 stadsdelsdirektören Bertil Östberg som utanordnare.

Denne övergick till annan tjänst 2002-04-01 och enligt kommunstyrelsens beslut tillträder Cecilia Uddenfeldt som ny stadsdelsdirektör i Älvsjö fr o m 2002-04-15.

§59 Ansökan om ekonomiskt bidrag för att ta fram en film om Älvsjö 2002

 1. Stadsdelsnämnden avslår bidragsansökan från Brännkyrka Hembygdsförening, Älvsjö Företagarförening, Älvsjö fastighetsägareförening, Älvsjö IOGT/NTO samt Älvsjö AIK då det inte finns budgetmässiga förutsättningar för bidragsgivning

Cecilia Uddenfeldt
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Logen 3694 Thor av IOGT tog 1937 initiativ till och bekostade en film om Älvsjö. Under årens lopp har det vuxit fram ett stort intresse av att göra en ny film. Brännkyrka Hembygdsförening, Älvsjö Företagarförening, Älvsjö fastighetsägareförening, Älvsjö IOGT/NTO samt Älvsjö AIK har därför gått samman och ansökt om bidrag på 250 tkr för framtagande av en film om Älvsjö 2002.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för kvalitet och kommunikation.

Bakgrund
Logen 3694 Thor av IOGT tog 1937 initiativ till och bekostade en film om Älvsjö. Filmen innehåller sekvenser från olika händelser och ger en god uppfattning om hur Brännkyrka församlings gator och byggnader såg ut då. Under årens lopp har filmen visats i Godtemplagården, både för gamla och nyinflyttade Älvsjöbor.

Intresset för att dokumentera Älvsjö idag har under årens lopp vuxit fram. Brännkyrka Hembygdsförening, Älvsjö Företagarförening, Älvsjö fastighetsägareförening, Älvsjö IOGT/NTO samt Älvsjö AIK har därför gått samman för att, med professionell hjälp, ta fram en film om Älvsjö innan omdaningen av Älvsjö centrum startar. Föreningarna ansöker nu om ekonomiskt bidrag för att kunna förverkliga detta och kostnaderna uppskattas till ca 250 tkr.

Förvaltningens förslag
Ansökan om ekonomiskt bidrag för framtagande av en film om Älvsjö är av kulturellt och historiskt intresse. Älvsjö centrum står inom kort inför en omdaning. I verksamhetsplan och budget för innevarande år finns dock inga medel avsatta för bidrag förutom till lokala föreningar som bedriver verksamhet för äldre- och funktionshindrade samt till kulturevenemang.

Förvaltningen anser att föreliggande bidragsframställning är seriös men måste ändå konstatera att det i budgeten inte finns täckning för att bevilja bidrag. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar om avslag på bidragsansökan om 250 tkr.

§60 Långbrofestivalen 2002

 1. Brännkyrka föreningsråd ges i uppdrag att arrangera Långbrofestivalen i Älvsjö år 2002

Cecilia Uddenfeldt
stadsdelsdirektör

Bakgrund
Nämnden har i verksamhetsplan för 2002 beslutat om kulturverksamhet i Älvsjö. I verksamhetsplanen finns angivet att kulturverksamheten ska prioriteras inom områdena barn och ungdom, äldreomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Medlen för dessa ändamål har också fördelats direkt ut till verksamheterna. Härutöver finns medel avsatta för vissa kulturaktiviteter i stadsdelen såsom till den årliga Långbrofestivalen.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen har under åren utvecklat ett samarbete med Brännkyrka föreningsråd när det gäller kulturverksamhet. Föreningsrådet arbetar bl a med att stödja föreningarnas verksamhet för barn och ungdomar, verkar för att engagera invandrare i Älvsjös föreningsliv och för att funktionshindrade ska ha möjlighet att komma med i föreningslivet.

Ett nära samarbete mellan föreningsrådet och förvaltningen har tidigare ägt rum när det gäller att anordna Långbrofestivalen. Föreningsrådet har ett uppbyggt kontaktnät med alla lokala föreningar och förvaltningen har via föreningsrådet kommit i kontakt med grupper som uppträtt vid festivaltillfällena.

Förvaltningen har tidigare administrerat alla förberedelser vilket har medfört kostnader. År 2001 ansökte Brännkyrka föreningsråd om att få arrangera Långbrofestivalen och nämnden beslutade då att låta Brännkyrka föreningsråd arrangera festivalen. Det blev en lyckad festival, en familjedag med aktiviteter och kulturella inslag som vände sig såväl till barn, ungdomar, familjer och seniorer.

Föreningsrådet ansöker i år igen om att få arrangera festivalen. För att nyttja kulturmedlen fullt ut föreslår därför förvaltningen att Brännkyrka föreningsråd även i år administrerar arbetet inför festivalen och kommer med förslag på innehåll utifrån de lokala föreningar/grupper som finns i Älvsjö och som önskar delta. Innehåll och en specifikation av vilka kostnader som festivalen medför presenteras för förvaltningen innan betalning utgår.

Förvaltningen föreslår att 60 tkr avsätts totalt för ändamålet. Festivalen annonseras i Älvsjös informationsblad samt med affischer. Som förvaltningens kontaktperson inför festivalen föreslås chefen för kvalitet och kommunikation.

 

§61 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

 • Arbetsmarknadsläget februari 2002 – statistik stadsdelsvis
 • Socialbidrag december 2001 statistik stadsdelsvis
 • Socialbidrag januari 2002 statistik stadsdelsvis
 • Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2002
 • Kvalitetsmätning – förskoleverksamheten
 • Kvalitetsmätning – förskoleklass – skolår 6
 • Kvalitetsmätning – skolår 7 – 9
 • Kvalitetsmätning - Solberga och Älvsjö äldreboende
 • Kvalitetsmätning - hemhjälpsinsatser – Älvsjö servicehus
 • Kvalitetsmätning - gruppbostäder
 • Kvalitetsmätning – personlig assistans

Ordförande anmälde att presidiet 2002-04-08 beslutat

att nämndens lokaler ej får upplåtas för offentliga politiska möten. Däremot kan lokal bokas hos nämndsekreteraren för interna möten.

Förvaltningen informerade om att medborgarpanelen kommer att testköras i början av maj . I slutet av maj räknar förvaltningen med kunna ha en frågeomgång ut till panelen vilket gör att förvaltningen redan nu måste komma överens med nämnden om vilka frågor nämnden vill ställa till panelen.

§62 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Olle Andretzky (m) föreslog att förvaltningen får i uppdrag att se över vilka handlingar som går ut till nämndens ledamöter. Det är viktigt att ledamöterna får ta del av skrivelser direkt ställda till nämnden men merparten av övrig information behöver inte skickas ut till ledamöterna.

Mona Bergström (s) framförde att det är angeläget att nämnden snabbt får ta del av frågor som ställs till nämnden för att ledamöterna ska kunna vara förberedda när medborgare tar direktkontakt och vill diskutera skrivelser ställda till nämnden.

Det är även viktigt att nämndens ledamöter i tid får ta del av inbjudningar till kurser, konferenser och seminarier för att ha en möjlighet att delta.

Mona Bergström (s) efterlyste information om vilka utförare som ingår i Kundvalsmodellen inom äldre- och handikappomsorgen.

Planeringsdagen den 13 juni flyttas till onsdagen den 29 augusti kl 16.00 – 18.00 i Älvsjörummet.