Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-05-23

Sammanträde 2002-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om planerad verksamhet för Älvsjös ungdomar under sommaren.
Frågestund. Besök Läs mer...ande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Anmälan av ny ersättare i nämnden

2 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

3 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

5 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

6 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

7 Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

8 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

9 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

10 Anmälan av inkomna handlingar

11 Ekonomisk månadsrapport

12 Ny organisation inom individ- och familjeomsorgen

13 Bordlagt ärende: Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skombarnomsorg

Dnr: 324-093-02

Stadskansliet har remitterat ett förslag till ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Avtalet går i korthet ut på att hyrorna beräknas enligt självkostnadsprincip med rak amortering och ett indexreglerat schablonpåslag för drift och underhåll, samt att ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnd och SISAB tydliggörs. Avtalet medför också att vid ny- och ombyggnadsbeställningar ska dessa utföras och levereras av SISAB till ett fast pris.

Sammantaget ger avtalet goda förutsättningar för en tydligare ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst och möjligheter till bättre ekonomiska underlag för beslut vid ny- och ombyggnadsprojekt. Samtidigt har förvaltningen önskemål om att hyresavtalen kompletteras med aktuella relationshandlingar, att ett takpris på 500 000 för förgävesprojektering införs samt att det avtal som finns mellan kultur och idrottsförvaltningen och skolorna beträffande andrahandsuthyrningen ses över.
Eftersom avtalet innebär att ansvaret för storköksutrusning förs över till stadsdelsnämnderna samt att investeringskostnader upp till 500 000 ska betalas kontant och inte via hyrestillägg, kan avtalet innebära att en behovet av ekonomisk buffert för lokalinvesteringar ökar. Stadens revisionsregler måste också anpassas efter ramavtalet eftersom idag medges endast kontantfinansiering upp till 100 000kr.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

14 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande en mer medveten satsning på att stärka elevers självtillit

15 Yttrande över motion till kommunstyrelsen rörande konsekvenserna av maxtaxan

Dnr: 413-131-02

Skrivelse till kommunstyrelsen har remitterats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att göra en extra budget-tilldelning till förskolorna för att anställa mer personal, motverka kvalitetsförsämringar, göra det möjligt att anlita sjukvikarier samt avsätta medel för förbättringar av den fysiska miljön. Förvaltningen motsätter sig inte en extra budgettilldelning till förskoleverksam-heterna för att göra det möjligt att utveckla kvalitetsarbetet ytterligare.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

16 Skolbarnomsorgen för eleverna i Långbrodals gamla skola

Dnr: 414-175-02

I ärendet redovisas hur skolbarnsomsorgen är organiserad vårterminen 2002 samt från läsåret 2002/2003 för eleverna i Långbrodals gamla skola.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

17 Återremitterat ärende gällande bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

Dnr: 671-079-02

Stadsdelsnämnden har i årets budget avsatt 100 000 kr i bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade. Det har inkommit 14 ansökningar från 13 föreningar som totalt söker bidrag om 547 500 kr.

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sammanträde 2002-04-25 att återremittera förvaltningens förslag till fördelning av bidrag för att se över möjligheterna att ge RSMH ytterligare stöd. Nämnden önskade även bevilja ett högre belopp än det föreslagna till SPF Brännkyrka.

Då inga medel är avsatta i årets budget till att ge ytterligare stöd till RSMH föreslår förvaltningen att RSMH, som bedriver en lovvärd verksamhet, erhåller återstående 25 000.


Handläggare: Anette Ekerngren, 08-508 21 015

18 Redovisning av slutrapport för LIP-projektet

Dnr: 363-191-02

”Företagens Miljösatsning” startade hösten 1999 som ett LIP-projekt i ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö och Hägersten. Syftet med projektet var att ge små företag i de båda stadsdelarna råd och stöd till att starta ett strukturerat miljöarbete och ett av målen var att minska miljöbelastningen i området.

Ett diplomeringssystem med kriterier som är hämtade utifrån de internationellt erkända miljöledningssystemen EMAS och ISO 14 000 arbetades fram. De företag som kunnat uppnått de ställda kriterierna har fått stadsdelsförvaltningarnas miljödiplom som bevis på detta. Projektet har nått stora framgångar inom flera områden. Under två år har ett nätverk med över 200 företag etablerats, varav 43 företag har erhållit miljödiplom för sitt framgångsrika arbete. Miljöbelastningen har minskat avsevärt bland annat genom en minskning av koldioxidutsläppen med 466 029 kg (totalutsläppen koldioxid/capita/år i Sverige är ca 6 ton) och ett minskat användande av miljöfarliga kemikalier med 3000 liter.

LIP-projektet avslutades i samband med en ceremoni i Stadshuset i januari 2002. Samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och det lokala näringslivet har dock fortsatt utifrån de erhållna erfarenheterna och med samma metoder som under projekttiden. Från och med januari 2002 är Näringslivskontoret samordningsansvariga för ”Företagens Miljösatsning”. Avsikten är att projektet från och med 2003 ska bli en del av Näringslivskontorets ordinarie verksamhet i ett Miljöcenter som etableras i samarbete med Miljöförvaltningen. Några medel för detta är dock inte avsatta ännu. Älvsjö stadsdelsnämnd saknar resurser för att på egen hand i den egna stadsdelen driva projektet vidare. Därför är det angeläget att finansieringsfrågan löses. Förvaltningen föreslår därför att Älvsjö stadsdelsnämnd betonar för kommunstyrelsen vikten av en fortsatt finansiering av ”Företagens Miljösatsning i budgeten för 2003,” som en del av satsningen på ett miljöcenter i Stockholm.


Handläggare: Eva Stattin, 08-508 21 086

20 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

§68 Anmälan av ny ersättare i nämnden

Anmäldes att kommunfullmäktige 2002-04-22 utsett Peder Öberg (s) till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2002.

§69 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske tisdagen den 28 maj kl 08.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2002-04-25 hade blivit justerat den 29 april 2002.

§70 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2002-05-15 anmäldes.

§72 Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2002-03-12 anmäldes.

§73 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik...

Minnesanteckningar förda vid möte 2002-04-09 med den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

Den tvärpolitiska arbetsgruppen hade utarbetat ett förslag till uppdrag till förvaltningen enligt följande.

Nya grepp behövs för att göra trafikmiljön utanför våra skolor säkrare

Trafiksituationen utanför flera av våra skolor upplevs av barn, föräldrar, lärare och omkringboende som närmast kaotisk morgnar och eftermiddagar när barnen hämtas och lämnas. Som stadsmiljön är utformad finns idag nästan inga möjligheter att "bygga bort" problemet. Därför behövs nya grepp för att minska barnens bilåkande till skolorna. I Lund har man provat att genomföra försök med s k "Gående Buss", d v s föräldrar följer sina barn till skolan och hämtar upp skolkamraterna på vägen. Föräldrarna turas om att följa med efter ett rullande schema. Vinsterna är många – förutom tryggare trafikmiljö får barnen motion och kompisar på vägen. Vi tycker att det vore värt att prova metoden i våra skolor och anser att ett försök med "Gående Buss" bör prövas i Herrängens skola eftersom vi fått rapporter om att problemen är störst just där. Vi vill därför ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att utifrån erfarenheterna från "Gående Buss"-försöket i Lund initiera liknade försök i Älvsjös skolor med start i Herrängens skola.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att utifrån erfarenheterna från "Gående Buss"-försöket i Lund initiera liknade försök i Älvsjös skolor med start i Herrängens skola.

§74 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 74.

§75 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 75.

Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§76 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för april månad 2002.

§77 Bordlagt ärende: Ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och...

Stadskansliet har remitterat ett förslag till ramavtal för lokaler för grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande (utsänt ärende 33/2002). Avtalet går i korthet ut på att hyrorna beräknas enligt självkostnadsprincip med rak amortering och ett indexreglerat schablonpåslag för drift och underhåll samt att ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnd och SISAB tydliggörs Avtalet medför också att vid ny- och ombyggnadsbeställningar ska dessa utföras och levereras av SISAB till ett fast pris. Dnr 324-093-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar på remissen överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Kåre Gustafsson (s), Mona Bergström (s),

Pekka Orsimo (s) och Anita Thisell (v) enligt följande. Det är mycket märkligt att ett förslag av denna omfattning och med de stora konsekvenser det får för stadsdelsnämnderna, utarbetas utan att stadsdelsförvaltningarna aktivt medverkat vid framtagandet av detsamma. Vi anser att förslaget måste omarbetas.

Det föreliggande förslaget till ansvarsfördelning avseende skollokalerna har stora brister och svagheter och överensstämmer inte med det hyressättningssystem för grundskolan som kommunfullmäktige beslutade om i samband med budgeten för 2002. Det nu föreliggande ramavtalet kan endast ändras eller upphöra genom beslut av KF och vi ser redan nu att detta blir nödvändigt om majoriteten driver fram förslaget. Vi socialdemokrater ser ytterligare ett inslag av majoriteten att pressa skolans redan hårt belastade resursutrymme och centralisera mer makt över skolan.

Det är viktigt att beställarkompetensen stärks i den kommunala nämndorganisationen så att en riktig avvägning kan göras mellan investeringar och verksamhet i skolan. Det är också nödvändigt att den sammanvägning som ska ske, sker lokalt för att vi inte ska hamna i onödiga förgävesprojekteringar, inte minst när det gäller friskolor.

Hyresutjämningssystemet för grundskolan lägger fast att det är stadsdelsnämnderna som är ansvariga för lokalfrågorna. Eftersom det är i stadsdelsnämnderna man ska göra avvägningen mellan behoven av investeringar i skollokaler och kostnader för verksamheten i övrigt så ska också beställning av nybyggnad/ombyggnad utgå från stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsnämnderna behöver ett visst tekniskt stöd från central nivå, men det innebär inte att planerings- och beställaransvaret ska övergå till utbildningsnämnden.

Hyrorna för grundskolorna ska utjämnas på stadsdelsnivå och inte läggas ut på den enskilda skolan, vilket vi sett har fått absurda effekter bl a i Liljeholmen.

I övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska förslaget när det gäller ansvaret för skolans lokaler.

§78 Yttrande över motion till kommunstyrelsen rörande konsekvenserna av max...

Skrivelse till kommunstyrelsen har remitterats till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att göra en extra budgettilldelning till förskolorna för att anställa mer personal, motverka kvalitetsförsämringar, göra det möjligt att anlita sjukvikarier samt avsätta medel för förbättringar av den fysiska miljön (utsänt ärende 38/2002). Förvaltningen motsätter sig inte en extra budgettilldelning till förskoleverksamheterna för att göra det möjligt att utveckla kvalitetsarbetet ytterligare. Dnr 413-131-2002.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Som yttrande till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§79 Skolbarnomsorgen för eleverna i Långbrodals gamla skola

2001-12-20 beslutade stadsdelsnämnden i ärendet om omdisponering av fritidshemmet Örtagården till förskola (dnr 413-369-2001) att ge förvaltningen i uppdrag att före sommaren återkomma till stadsdelsnämnden med förslag till en lösning för skolbarnomsorgen. Under vårterminen 2002 inrymmer Örtagården en avdelning förskola och en avdelning fritidshem. Från höstterminen 2002 (utsänt ärende 36/2002) är Örtagårdens båda avdelningar omdisponerade till förskola. Dnr 414-175-2002.

Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna lösningarna till skolbarnomsorg för Långbrodals gamla skola från läsåret 2002/2003 som redovisar i detta ärende.

§80 Återremitterat ärende gällande bidrag till föreningar som bedriver verk...

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sammanträde 2002-04-25 att ett antal föreningar skulle beviljas föreningsbidrag men återremitterade förvaltningens förslag gällande RSMH, där man gav förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att ge RSMH ytterligare stöd. Nämnden beslutade även att bevilja ett högre belopp än det föreslagna till SPF Brännkyrka.

Då inga medel är avsatta i årets budget till att ge ytterligare stöd till RSMH föreslår förvaltningen att RSMH (utsänt ärende 40/2002) erhåller återstående 25.000 kronor. Dnr 671-079-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Mona Bergström (s) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Efter ställda propositioner – utan omröstning – på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden enligt förvaltningens förslag med ordföranden Karl Berns (fp) tilläggsyrkande följande.

Beslut:
Utöver de bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade som nämnden beslutat om 2002-04-25 beviljas RSMH bidrag med de återstående 25.000 kronorna.

Om budgetläget förbättras och det senare under året visar sig att det finns ekonomiska möjligheter tas frågan om ytterligare bidrag till RSMH upp på nytt.

RESERVATION framfördes av Mona Bergström (s), Pekka Orsimo och Svante Haggren (s) med hänvisning till följande. Vi vill uppdra åt förvaltningen att på nytt undersöka vilka möjligheter det finns att ekonomiskt stödja verksamheten vid RSMH-gården samt att återkomma med förslag på hur de återstående 25.000 kronorna av föreningsbidraget ska fördelas.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) deltog ej i beslutet på grund av jäv.

§81 Redovisning av slutrapport för LIP-projektet

"Företagens Miljösatsning" startade hösten 1999 som ett LIP-projekt i ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö och Hägersten. Syftet med projektet var att ge små företag i de båda stadsdelarna råd och stöd till att starta ett strukturerat miljöarbete och ett av målen var att minska miljöbelastningen i området (utsänt ärende 37/2002). Dnr 363-191-02.

Beslut:

  1. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner slutrapporten för LIP-projektet "Företagens Miljösatsning".
  2. Älvsjö stadsdelsnämnd betonar vikten av att KS avsätter medel i budgeten för 2003 för ett fortsatt samarbete mellan staden, stadsdelsförvaltningarna och det lokala näringslivet utifrån erfarenheterna i projektet "Företagens Miljösatsning".

§82 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa mars 2002 statistik stadsdelsvis

* Socialbidrag februari 2002 statistik stadsdelsvis

* Utförare inom kundvalet i Älvsjö

Stadsdelsdirektören informerade att en ny avdelningschef är anställd för IoF fr o m den 1 juli. Fr o m 2002-05-01 ingår nätverkshuset, sociala enheten, enheten för arbete och bistånd samt enheten för socialpsykiatri i avdelningen för individ- och familjeomsorg. En arbetsgrupp bestående av alla berörda kommer att bildas för att se över var socialpsykiatrin lämpligast bör vara placerad.

§83 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Vice ordföranden Kåre Gustafsson tog upp en fråga om deltagande i seminarium med information och diskussion kring aktuella rapporter om psykiskt funktionshindrade personer i Stockholms län som anordnas av Kommunförbundet och Hälso- och sjukvårdsnämnden den 10 juni.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Vice ordförande Kåre Gustafsson (s) får delta i seminariet om psykiskt funktionshindrade personer den 10 juni 2002.

Förvaltningen besvarade ett antal frågor från nämndens ledamöter och ersättare om bl a maxtaxan inom äldreomsorgen som träder i kraft 2002-07-01 och hur företagshälsovården fungerar efter företagets konkurs. Förvaltningen fick även en fråga om hur ungdomar som söker sommarjobb tas om hand när de vänder sig till stadsdelen – viktigt att "stötta" ungdomarna och lotsa dem vidare och informera om vilka möjligheter som finns. Lämpligt att utforma ett informationsblad om vad man bör tänka på när man söker sommarjobb.