Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-06-18

Sammanträde 2002-06-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Ekonomisk månadsrapport

10 Yttrande över årsrapport avseende revision av 2001 års verksamhet

Dnr: 127-158-02

Revisorernas granskning av Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet under 2001 har inte givit anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet.

I årsrapporten framgår följande,
- det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för året är bra
- nämndens ekonomistyrning är fortsatt god
- nämnden arbetar på ett bra sätt med mål och strategier
- bokslutet är rättvisande
- arbetet med säkerhet och skydd av tillgångar är i stort tillfredställande men kan utvecklas vidare.


Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

11 Internrevision hösten 2001 - våren 2002

Dnr: 124-218-02

Förvaltningen har genomfört internkontroll som omfattat kontanthanteringen för egna medel, privata medel och underförskottskassor. Förvaltningens samlade bedömning är att kvaliteten på hanteringen av kontanter stadigt har förbättrats genom åren och denna period av internkontroll stärker det intrycket.

I särskilt ärende, 2002-06-18, ger förvaltningen förslag till internkontrollplan för hösten 2002.


Handläggare: Annika Frandsén Sjöberg, 08-508 21 026

12 Internkontrollplan andra halvåret 2002

Dnr: 124-219-02

I föreliggande internkontrollplan har antalet kontrollområden utvidgats och ansvaret att genomföra kontroller ligger på personal-, ekonomi-, kvalitet och kommunikations- samt beställaravdelningen.

Internkontrollplanen omfattar kontroll av,
- kontanter såsom, underförskottskassor, egna medel och privata medel,
- vissa fakturor och inventarieförteckningar,
- avgifter inom äldreomsorgen,
- del av personaladministrationen,
- diarium, diarieföring, arkivering, och arkivvård,
- barnomsorgsavgifter.

Från och med 2003 kommer internkontrollplanen att ingå som en del av nämndens verksamhetsplan.


Handläggare: Ulrika Engström, 08-508 21 019

13 Utvärdering av lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

Dnr: 405-213-02

Stadsdelsnämnden uppdrog 2001 12 20 åt förvaltningen att senast innan läsårets slut ut-värdera den hittillsvarande försöksverksamheten i den lokala styrelsen med föräldramajo-ritet inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde.

I stadsdelsnämndens tidigare beslut gällande införandet av den lokala styrelse med för-äldramajoritet anges de viktigaste syftena med försöksverksamheten – att öka och för-bättra information till föräldrar, elever och personal och att öka elevers och föräldrars engagemang, delaktighet och ansvar.


Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079

14 Inriktningsärende avseende utbyggnad och planering av gruppbostäder för utvecklingsstörda

Dnr: 524-221-02

Kommunfullmäktige har 2001-12-03 beslutat att stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionshindrade införs i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt att beslut rörande stimulansbidrag till nämnderna delegeras till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

15 Planerad utbyggnad av gruppbostäder för utvecklingsstörda

Dnr: 326-222-02

Förvaltningen föreslår att nedlagda förskolan Kärnhuset, Sjöholmsvägen 42, byggs om till två nya gruppbostäder med vardera fyra lägenheter. Dessa nya gruppbostäder krävs dels för att täcka ett i staden stort behov av boende för vuxna människor med utvecklingsstörning och dels för att möjliggöra avvecklingen av Serenadens gruppbostad. Dessutom behövs ett antal ersättningslägenheter inför den förestående ombyggnationen av Långssjövillan och Älvsjö gruppbostad. Gatu- och Fastighetskontoret, som äger den befintliga fastigheten och kommer att stå som hyresvärd har lämnat en preliminär hyreskalkyl.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

16 Beställning av om- och tillbyggnad av Herrängens skola

Dnr: 326-222-02

Enligt beslut i Älvsjö stadsdelsnämnd 2001-06-19 fick förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förberedelser och projektering och utreda kostnaden av ombyggnad på Herrängens skola för att inrymma skolbarnsomsorgen.

Handläggare: Ulf Aldenberg, 08-508 21 088

17 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande en mer medveten satsning på att stärka elevers självtillit

Dnr: 402-161-02

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår att det blir obligatoriskt för alla skolor att ägna tid åt medvetet arbete med känslor, jagstärkande övningar, respekt för andra (och sig själv) och med konflikt-hantering för att främja elevernas harmoniska utveckling. Vidare föreslås att utbildnings-nämnden får i uppdrag att utarbeta uppnåendemål för skolan/staden även för Läroplanens strävansmål. Förvaltningen menar att läroplanen (Lpo 94) redan innehåller det motionären vill framhålla men att i samband med att skolplanen för Stockholms stad nästa gång ses över kan motionärens förslag om att utarbeta generella åtaganden/uppnåendemål i frågan vara lämpliga att beakta.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

18 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande "snötipp som kylanläggning"

Dnr: 309-658-02

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om snötippar :”Snötipp som kylanläggning” till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

19 Yttrande till kommunstyrelsen ang förlängt vtal med Stockholms läns landstings patientnämnd

Dnr: 504-147-02

Patientnämnden är en oberoende instans som kostnadsfritt ska bistå patienter, anhöriga och personal, när det uppstår problem i kontakterna med vårdgivare. I Stockholms län finns ett avtal mellan landstinget, alla kommuner i länet och patientnämnden att den mot ersättning ska handlägga patientstödjande åtgärder som föranleds av den kommunala hälso- och sjukvården. Gällande avtal löper till 2002 12 31 och om ingen part säger upp avtalet förlängs det med fyra år. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att förlänga avtalet med två år till 2004 12 31. Stadsdelsförvaltningen är utifrån hittills-varande erfarenheter av avtalet positiv till att avtalet förlängs och föreslår att stadsdels-nämnden tillstyrker förlängning av avtalet i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

20 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

21 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

22 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

23 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för inflytandefårogr

§87 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske onsdagen den 19 juni kl 15.30.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2002-05-23 hade blivit justerat den 28 maj 2002.

§88 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2002-06-13 anmäldes.

§89 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2002-06-13 anmäldes.

§90 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-06-11 anmäldes.

§91 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2002-04-29 anmäldes.

§92 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2002-04-29 anmäldes.

§93 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för inflytandefå...

Minnesanteckningar förda vid möte 2002-05-06 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor anmäldes.

§94 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 94.

§95 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 95.

Anita Thisell (v) hade frågor till förvaltningen utifrån sammanställningen av en enkät som Kommunförbundet ställt till stadsdelarna och kommunerna samt psykiatrin i Stockholms län angående lokal samverkan mellan psykiatri och socialtjänst.

Förvaltningen informerade att det pågår ett samarbete i stadsdelarna Liljeholmen, Skärholmen, Hägersten och Älvsjö samt psykiatrin där man gemensamt håller på att utarbeta en lokal samverkansöverenskommelse.

Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslagövriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§96 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för maj månad 2002.

§97 Yttrande över årsrapport avseende revision av 2001 års verksamhet

Revisorsgrupp 4 har 2002-04-04 begärt yttrande över revisionskontorets årsrapport 2001 för Älvsjö stadsdelsnämnd. Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för året är bra, att nämnden arbetar på ett bra sätt med mål och strategier, att ekonomistyrningen är fortsatt god, att arbetet med säkerhet och skydd av tillgångar är i stort tillfredsställande men att det kan utvecklas vidare samt att bokslutet är rättvisande.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-04 (utsänt ärende 44/2002) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen instämmer i stort i revisionskontorets synpunkter och bedömningar och redovisar bl a i ett särskilt tjänsteutlåtande 2002-06-18 hur arbetet med internkontroll kommer att utövas under hösten 2002. Från och med 2003 föreslår förvaltningen att det kommer att vara en del i nämndens verksamhetsplan. Arbete pågår med att ta fram ett styrsystem för effektivitetsutveckling för att bättre kunna fokusera på måluppfyllelse och resursanvändning i förhållande till budget. Dnr 127-158-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Som svar till revisorsgrupp 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§98 Internrevision hösten 2001 - våren 2002

Förvaltningen har genomfört internkontroll som omfattat kontanthanteringen för egna medel, privata medel och underförskottskassor (utsänt ärende 45/2002). Förvaltningens samlade bedömning är att kvaliteten på hanteringen av kontanter stadigt har förbättrats genom åren och denna period av internkontroll stärker det intrycket. Dnr 124-218-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport om internrevision för hösten 2001 samt våren 2002.

§99 Internkontrollplan andra halvåret 2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-05-30 förelåg med förslag till internkontrollplan andra halvåret 2002 (utsänt ärende 46/2002). Förvaltningen förslår att antalet kontrollområden utvidgas och att ansvaret för att genomföra kotroller ligger på personal-, ekonomi-, kvalitet och kommunikations- samt beställaravdelningen. Dnr 124-219-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föreliggande förslag till internkontrollplan för andra halvåret 2002.

§100 Utvärdering av lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes bar...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 202-05-30 (utsänt ärende 47) förelåg med utvärdering av lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes barn- och ungdomsområde. Dnr 405-213-02.

Stadsdelsnämnden uppdrog 2001-12-20 åt förvaltningen att senast innan läsårets slut utvärdera den hittillsvarande försöksverksamheten i den lokala styrelsen med föräldramajoritet inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde.

Utvärderingen visar att den lokala styrelsen har arbetat aktivt och nått en bit på väg. Samverkan med skolans andra olika fora för föräldrars och elevers inflytande har utvecklats och informationsmaterial har förbättrats. Områden där föräldrarna är engagerade och har tagit ett stort ansvar är exempelvis skollokalplanering och former för utvecklingssamtal. Sedan början av 2002 finns två elevrepresentanter i styrelsen.

Stadsdelsförvaltningen menar att det är viktigt att styrelsens mål att förbättra information, engagemang, delaktighet och inflytande tydligt knyts till målen för styrelsens uppdrag, d v s verksamhetsplanens mål.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att försöksperioden för den lokala styrelsen med föräldramajoritet förlängs till 2003 06 30. Styrelsens arbetsordning ska vara densamma som enligt nämndens beslut 2001 12 20.

Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Olle Andretzkys yrkande följande.

Beslut

 1. Försöksperioden för den lokala styrelsen med föräldramajoritet vid Johan skyttes barn- och ungdomsområde förlängs till 2003-06-30.
 2. Styrelsen får enligt läroplanen (Lpo 94) avsnitt 2.8 och grundskoleförordningen 2 kap 23 § ansvaret för och beslutanderätt om arbetsplanen, d v s enhetens lokala verksamhetsplan, inom ramen för tilldelad budget.
 3. Styrelsens arbetsordning ska vara densamma som enligt nämndens beslut 2001-12-20.
 4. Styrelsens arbete ska utvärderas på nytt under våren 2003.
 5. Ledamöter för läsåret 2002/2003 utses enligt följande:
  Pernille Johansson förälder Ekängens skola
  Kenneth Gottberg förälder Johan Skyttesskolan
  Göran Larsson förälder Gamla Långbrodals skola
  Bengt Gustafsson förälder Gamla Långbrodals skola
  Susanne Helenius förälder Kämpetorps skola
  Ulf Värmå förälder Kämpetorps skola
  Ragnhild Lindé personal (Lärarnas riksförbund)
  Karin Grape personal (Lärarförbundet)
  Ingrid Stanley personal Kämpetorps skola
  Christer Oja rektor

Skolan är en arbetsplats för både elever och lärare. När stadsdelsnämnden nu vill låta en föräldramajoritet fortsätta sitt viktiga arbete vill vi särskilt betona det viktiga i att elever är representerade i styrelsen. Ett oavvisligt krav från vår sida är att elever finns med i styrelsearbetet. Om det behövs bör sammanträdestider ligga på tider som även passar eleverna.

§101 Inriktningsärende avseende utbyggnad och planering av gruppbostäder för...

Kommunfullmäktige har 2001-12-03 beslutat att stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionshindrade införs i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt att beslut rörande stimulansbidrag till nämnderna delegeras till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Av kommunfullmäktige avsatta medel i budget för år 2000 skall 100 mkr användas som stimulansbidrag för nybyggnad av gruppbostäder inom programmet omsorg om funktionshindrade.

I den utrednings- och planeringslista som framtagits av genomförandegruppen finns ett flertal objekt upptagna. Några är i ett mycket tidigt utredningsskede medan andra är mer långt gångna.

För att effektivisera ärendehanteringen har genomförandegruppen föreslagit att ett inriktningsärende gemensamt för de redovisade objekten behandlas i stadsdelsnämnden.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-06-03 (utsänt ärende 48/2002) förelåg med förslag om utredning och planering av ett antal objekt. Dnr 524-221-02.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för de i utredningslistan redovisade objekten.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer om 500 tkr per objekt för förprojektering samt 100 tkr per objekt för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott enligt följande:
  • en gruppbostad i kvarteret Sjöstöveln, Solberga med tolv lägenheter fördelade på två enheter
  • en gruppbostad på Linbodavägen i villa med åtta lägenheter fördelade på två enheter
  • en gruppbostad på Juvelerarvägen i villa med åtta lägenheter fördelade på två enheter
  • en gruppbostad i Långbro sjukhuspark (etapp ett) i fastighet sex lägenheter

- en gruppbostad på nerlagda förskolan Kärnhuset på

Sjöholmsvägen med åtta lägenheter fördelade på två enheter

§102 Planerad utbyggnad av gruppbostäder för utvecklingsstörda

Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2002-05-30 (utsänt ärende 49/2002) att nedlagda förskolan Kärnhuset, Sjöholmsvägen 42, byggs om till två nya gruppbostäder med vardera fyra lägenheter. Dessa nya gruppbostäder krävs dels för att täcka ett i staden stort behov av boende för vuxna människor med utvecklingsstörning och dels för att möjliggöra avvecklingen av Serenadens gruppbostad. Dessutom behövs ett antal ersättningslägenheter inför den förestående ombyggnationen av Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad. Gatu- och fastighetskontoret, som äger den befintliga fastigheten och som kommer att stå som hyresvärd har lämnat en preliminär hyreskalkyl. Dnr 326-222-02.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att beställa hos Gatu- och fasighetsförvaltningen en ombyggnation av nerlagda förskolan Kärnhuset på Sjöholmsvägen till två gruppbostäder.

§103 Beställning av om- och tillbyggnad av Herrängens skola

I enlighet med nämndens tidigare skollokalplaneringsbeslut, vilket bl a innebär en integrering av "Duvans", "Vita villans" och "Yggdrasils" fritidsverksamheter i Herrängens skola, föreslår förvaltningen (utsänt ärende 50/2002) att Älvsjö stadsdelsnämnd hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om att genomföra en om- och tillbyggnad av Herrängens skola. Om- och tillbyggnaden kan tidigast stå inflyttningsklar under hösten 2005. Enligt SISAB:s beräkningar medför projektet en ökad nettohyreskostnad med 1.170 tkr per år. Den ökade hyreskostnaden som projektet medför bidrar, enligt förvaltningens bedömning, till kvalitets- och samordningsvinster i de integrerade verksamheterna. Dessutom är om- och tillbyggnaden nödvändig för att kunna avveckla ej ändamålsenliga lokaler. Dnr 326-223-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Älvsjö stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om genomförande av om- och tillbyggnad av Herrängens skola.
 2. Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att hos SISAB beställa om- och tillbyggnad av Herrängens skola, Konvaljestigen 1, Herrängen, i enligt med detta utlåtande efter beslut av kommunstyrelsens ekonomiutskott.
 3. Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att, efter om och tillbyggnad av Herrängen skola, avveckla skolbarnomsorgslokalerna på Konvaljestigen 17, ("Yggdrasil"), Långängsvägen 52 ("Vita Villan") och Storhagsgränd 15 ("Duvan").

§104 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande en mer medveten sat...

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. I skrivelsen föreslås att det blir obligatoriskt för alla skolor att ägna tid och medvetet arbete med känslor, jagstärkande övningar, respekt för andra (och sig själv) och med konflikthantering för att främja elevernas harmoniska utveckling. Vidare föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta uppnåendemål för skolan/staden även för Läroplanens strävansmål. Förvaltningen menar att läroplanen (Lpo) redan innehåller det motionären vill framhålla men att i samband med att skolplanen för Stockholms stad nästa gång ses över kan motionärens förslag om att utarbeta generella åtaganden/uppnåendemål i frågan vara lämpliga att beakta (utsänt ärende 39/2002). Dnr 402-161-2002.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Som yttrande till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§105 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande "snötipp som kylanl...

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om snötippar till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen handlar om förslag att använda snö för kylning av fastigheter enligt försök som gjorts i Sundsvall, att rena smältvattnet från snöupplag samt att tillvarata och rena sand och grus när snön har smält.

Förvaltningen tar inte ställning till motionärernas förslag (utsänt ärende 51/2002) till en snökylanläggning av fastigheter eftersom snömängderna i Stockholm ett normalår ej föranleder borttransporter av snö i Älvsjö.

Stadsdelarna i söderort kommer under året att köra igång en försöksanläggning för rening av sopsand. Anläggningen, som ligger i Vantör, kommer att kunna användas av alla stadsdelarna i söderort. Provtagning av sanden görs före och efter rening. Sanden återanvänds därefter till komman vintersäsong. Försöket med denna anläggning görs i samarbete med Miljöförvaltningen. Dnr 309-658-02.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Som svar på remissten överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande.

§106 Yttrande till kommunstyrelsen ang förlängt vtal med Stockholms läns lan...

Kommunstyrelsen har via remiss begärt yttrande rörande förlängning till och med 2004 12 31 av nuvarande avtal med Stockholms läns landsting om samverkan med patientnämnden.

Patientnämnden är en oberoende instans som kostnadsfritt ska bistå patienter, anhöriga och personal, när det uppstår problem i kontakterna med vårdgivare.

I Stockholms län finns ett avtal mellan landstinget, alla kommuner i länet och patientnämnden att den mot ersättning ska handlägga patientstödjande åtgärder som föranleds av den kommunala hälso- och sjukvården. Gällande avtal löper till 2002 12 31 och om ingen part säger upp avtalet förlängs det med fyra år.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Nämnden tillstyrker därmed att nuvarande avtal med Stockholms läns lantsting om samverkan med patientnämnden förlängs till och med 2004-12-31.

§107 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa april 2002 statistik stadsdelsvis

* Socialbidrag mars 2002 statistik stadsdelsvis

* Balanslista maj 2002 över uppdrag från kommunfullmäktige/styrelsen till nämnden samt från nämnden till förvaltningen

§108 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Kåre Gustafsson (s) tog upp tider för höstens presidiemöten utifrån att presidiet vid senaste mötet föreslagit ändrad dag för höstens möten. Beslutades att presidiets möten under hösten förläggs till måndagar kl 18.00 och att första presidiemötet efter sommaren äger rum den 26 augusti kl 18.00.

Anita Thisell (v) undrade över tillgången på sjuksköterskor under sommaren. Enligt förvaltningen råder ingen brist i sommar.

Mona Bergström (s) underströk vikten av att den till hösten planerade "lilla" undervisningsgruppen i Kämpetorpsskolan utformas på ett sådant sätt att föräldrar och barn blir nöjda och uppfattar den som ett likvärdigt alternativ till de specialskolor som finns. Enligt förvaltningen pågår f n rekrytering av personal utifrån barnens behov.