Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-08-29

Sammanträde 2002-08-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Lokal politisk debatt med Jonas Hallberg som debattledare

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Kvartalsrapport 2/2002 med prognos för året samt delårsbokslut

Dnr: 103-148-02

Totalt prognosticeras ett nettounderkott på 8,9 mkr, varav 10,2 mkr avser nämndens verksamhet. För socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett överskott uppstå om 1,3 mkr. Prognosen präglas av osäkerhet främst beroende på att förvaltningen ännu inte kan bedöma lönehöjningarna för kommunals avtalsområde samt hur många barn/elever som kommer att finnas i nämndens verksamheter under hösten. Av de sex resultatenheterna visar i nuläget fem enheter på underskott. Underskotten varierar från 24 tkr till 1515 tkr. Härutöver beräknas Älvsjö äldreboende uppvisa ett underskott på 11,2 mkr. Även beställaravdelningen och sociala enheten inom individ- och familjeomsorg beräknas uppvisa underskott.

Det samlade resultatet från uppföljningen av kvaliteten visar att enheterna i de allra flesta fall uppfyller samtliga åtaganden, flertalet dock inte inom angiven budget-/intäktsram. Vissa avvikelser finns. Sociala enhetens åtaganden uppfylls endast delvis eller inte alls, vilket beror på att enheten har haft stora problem med arbetsledning, organisation samt stor personalomsättning. Vissa av beställaravdelningens åtaganden kommer ej att uppnås. Orsaken härtill är främst vakanser på avdelningen. Verksamheten vid Älvsjö äldreboende brottas idag med stora såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga problem och det råder viss osäkerhet om äldreboendet hinner komma tillrätta med alla frågor under 2002 varför alla åtaganden kanske inte kan uppfyllas. Arbetet med att ta fram åtgärdsplaner och med att beskriva eventuella konsekvenser av kommande åtgärder för brukare och verksamhet på kort och lång sikt pågår.

Åtagandena att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att samtliga medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år har uppfyllts i relativt hög grad. Åtagandet att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen har inte kunnat uppfyllas utan sjuktalet har för tredje året i rad ökat. Bilden av sjukfrånvaron är dock sammansatt genom att korttidsfrånvaron halverats mellan kvartal 1 och 2, medan långtidssjukfrånvaron står för hela ökningen av sjuktalet samtidigt som förvaltningen fortfarande tillhör de fyra stadsdelsförvaltningarna med lägst relativt sjuktal. Sjuktalet uttryckt i produktionsbortfall uppgår under första halvåret till 10,9% att jämföra med 10,7% för hela staden.


Handläggare: Tennie Bennerholt, 08-508 21 039

10 Förslag till detaljplan för tillbyggnad av hotell i kvarteret Herrgården

Dnr: 311-246-02

Älvsjö stadsdelsnämnd har på remiss fått ett förslag till ny detaljplan för kv Herrgården i Älvsjö. Förslaget medger en tillbyggnad av First hotell med en ny hotellbyggnad i åtta våningar intill Mässvägen. Förvaltningen ser positivt på förslaget, eftersom fler hotellrum ökar tillgången till hotellservice i Älvsjö samt att förslaget, omsorgsfullt genomfört, kan medföra en ansiktslyftning för entrén till mässområdet.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

11 Yttrande över SL:s utbudsplan 2003

Dnr: 030-215-02

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss på SL:s förslag till utbudsplan för år 2003.
Förvaltningen är positiv till de förslag i utbudsplanen som gäller Älvsjö. Både omläggningen av buss 163 och omvandlingen av buss 173 till stombuss kan i väsentlig grad höja resandekvaliteten för stadsdelens invånare. Samtidigt är det angeläget med en förbättrad kollektivtrafikförsörjning av Solberga, vilket bekräftas i en enkätstudie utförd av samhällsplanerarstudenter under 2002. För att minska bilberoendet och öka tryggheten är det också angeläget med en ökad turtätheten på bussnätet under helger, kvällar och nätter. Detta gäller i första hand buss 142 och buss 144 som idag endast kör 30-minuterstrafik under kvällstid.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Underlag till Gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan för 2003 samt fleråring

Dnr: 101-229-02

Gatu- och fastighetskontoret (Gfk) har, från respektive stadsdelsnämnd, begärt att få in synpunkter och önskemål om åtgärder som kan arbetas in i Gfk:s verksamhetsplan för 2003 och i flerårsprogram. Gfk önskar också att stadsdelarna gör en prioritering av de önskade åtgärderna efter grad av angelägenhet samt att de rangordnas inbördes enligt bifogad mall. Eventuella tillkommande driftskostnader ska också redovisas.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

13 Yttrande avseende förslag till författningsändringar i Patientjournallagen

Dnr: 504-234-02

Anteckningar i samband med vården som omfattar patientens hälsotillstånd samt andra personliga uppgifter samlas i patientjournalerna. I det gällande patientjournallagen (1985:562) samlas de grundläggande bestämmelserna avseende journalernas utformning, innehåll och hantering. Däremot saknar bestämmelser om syftet med att föra patientjournal.

I det nya lagförslaget för patientjournaler ålägges journalföringen i första hand för samtliga legitimerade yrkesutövande personal därutöver vissa andra yrkeskategorier som utövar nära patientkontakter. Ändringar avseende bevarandetid och förstöring av journalerna samt sekretessbestämmelserna behandlas också i lagförslaget.


Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

14 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade - revideringar

Dnr: 524-035-02

Stadsdelsnämnden har 2002 02 21 beslutat att i likhet med övriga stadsdelsnämnder förlänga gemensamt upphandlat ramavtal med etthundraåtta(108) vårdgivare för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen för funktionshindrade att gälla till och med 2003 12 31. I samband med behandling av ramavtalets förlängning har vissa förändringar skett:
en vårdgivare har avböjt förlängning, tre vårdgivare har begärt omförhandling av avtalsvillkor och två vårdgivare har upphört med sina verksamheter. Därutöver har en vårdgivare underlåtit att efterfölja ramavtalets krav på insyn i och uppföljning av avtalad verksamhet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar godkänna aktuella förändringar av ramavtal att gälla från och med 2002 10 01 samt häva tecknat ramavtal med Dackegården.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

15 Rapport Älvsjö medborgarpanel - frågor och svar i juni 2002

Dnr: 015-258-02

Nämnden sökte nya former för dialog med medborgarna i Älvsjö och en ny kanal för kommunikation tillkom i och med nämndens hemsida. Den har kompletterats med en interaktiv del, e-demokrati, som består av Medborgarpanel, Medborgartorg och Medborgarförslag. Stadsdelsnämndens e-demokratiarbete startade i juni 2000 och hittills har fem frågeomgångar genomförts till Medborgarpanelen. Tjänsten har tillkommit för att medborgarnas intresse av att delta i utvecklingen skulle öka och för att politiker och tjänstemän skulle ges ett bättre planerings- och beslutsunderlag. Deltagarna i Medborgarpanelen är slumpmässigt utvalda från invånardatabasen IDA.

Medborgarpanelen och Medborgartorget har dragits med tekniska problem från grunden och har därför byggts om helt. Efter ombyggnaden kunde en ny frågeomgång genomföras i juni 2002. Frågorna handlade om informationsbladet, tillgänglighet till nämndens ledamöter och ersättare samt möjligheterna att komma fram på telefon till huvudkontor och förvaltningens enheter. Efter det långa uppehållet var det 117 av ca 250 personer som svarade på enkäten, vilket var betydligt fler än förväntat. De svar och synpunkter som inkommit från Medborgarpanelen bedöms kunna bidra till att utveckla och förbättra verksamheten.

Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

16 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

17 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

§115 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 2 september kl 16.00.

§116 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2002-08-22 anmäldes och lades till handlingarna med beaktande av de synpunkter som pensionärsrådet framfört.

§117 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2002-08-22 anmäldes och lades till handlingarna med beaktande av de synpunkter som handikapprådet framfört.

§118 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-07-27 anmäldes.

§119 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik...

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002-06-04 anmäldes.

§120 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 120.

§121 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 121.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§122 Kvartalsrapport 2/2002 med prognos för året samt delårsbokslut

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-16 förelåg med kvartalsrapport 2 med prognos för året och delårsbokslut (utsänt ärende 53/2002). Dnr 103-148-02.

Totalt prognostiseras ett nettounderskott på 8.9 mkr, varav 10.2 mkr avser nämndens verksamhet. För socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett överskott uppstå om 1.3 mkr. Prognosen präglas av osäkerhet främst beroende på att förvaltningen ännu inte kan bedöma lönehöjningarna för kommunals avtalsområde samt hur många barn/elever som kommer att finnas i nämndens verksamheter under hösten. Av de sex resultatenheterna visar i nuläget fem enheter på underskott. Underskotten varierar från 24 tkr till 1515 tkr. Även beställaravdelningen och sociala enheten inom individ- och familjeomsorg beräknas uppvisa underskott. Kvalitetsredovisningar finns i bilagor. Dessa visar sammanfattningsvis att enheterna i de flesta fall uppfyller samtliga åtaganden, flertalet dock inte inom angiven budget-/intäktsram.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Mona Bergström (s) lade fram ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden – utan omröstning – enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Kvartalsrapport 2 med prognos för året och delårsbokslut samt uppföljning av verksamhetens mål godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

    2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0.6 mkr för tomgångshyra för som 
        lokal  byggs om till gruppbostad för funktionshindrade.

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med redovisningen av kvartalsrapport 3 återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.

Vice ordförande Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s) och Mona Bergström (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut enligt följande.

 1. Kvartalsrapport 2 med prognos för året och delårsbokslut överlämnas till kommunstyrelsen
  .
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 10.8 mkr för att klara nödvändig behov i Älvsjö

När vi nu ser förvaltningens analys i kvartalsrapporten kan vi konstatera att den ekonomiskt kärva situationen i staden även slår till med full kraft i Älvsjö.

Stadsdelarna betalar nu skattesänkningen genom miljon-nedskärningar. De äldre drabbas i form av hårdare prioriteringar och minskad valfrihet i sin egen vardag, de drabbas av brister i vård och omsorg, restriktivare biståndsbedömningar och en försämrad livskvalitet.

De är även de ungas väl och ve som nu offras till priset av skattesänkningar. Inom barnomsorgen och skolan finns det stora svårigheter som inte åtgärdats. Angelägna behov som inte tillgodoses och därigenom förstärkts år efter år. Skolklasserna och barngrupperna är för stora och behov av särskilt stöd tillgodoses inte.

Skattesänkningen drabbar de sämst ställda, vilket vi socialdemokrater aldrig kan acceptera. Effekterna av flera år av neddragningar i verksamheterna visar nu på en kronisk brist på ekonomiska resurser och till följd av detta mindre personal, vilket pressar personalen till det yttersta. Med anledning av detta är det många av verksamheterna som idag inte når upp till de uppsatta kvalitetsmålen. Här redovisas inte de privata alternativen, men även dessa har mycket stora svårigheter att uppnå lönsamhet och uppfylla uppsatta kvalitetsmål.

Den politik som nu bedrivs riskerar att mycket snabbt rasera verksamheterna. Att personal för länge tvingats pressa sig till det yttersta innebär stora konsekvenser när det gäller de anställdas hälsa med åtföljande sjukskrivningar. I detta läge valde majoriteten att även skära bort de ekonomiska medlen – drygt 1 mkr – till personalhälsovården och överförde ansvaret till verksamheterna men utan ekonomiska resurser.

Det är inom flera nyckelområden en katastrofal brist på arbetskraft och detta för med sig fördyrade kostnader och en försämrad kvalitet genom anlitande av bemanningsföretag som inte har nödvändiga erfarenheter och kunskap om verksamheten.

Det är nu nödvändigt att majoriteten i staden tillskjuter medel till alla stadsdelsnämnder och att majoriteten inte ytterligare förvärrar situationen genom krav på drastiska nedskärningar. Vi vädjar ånyo till majoriteten om besinning och socialt engagemang för de verksamheter vi ansvarar för.

På område efter område ser vi att behovet av resurser är uppenbart och att vi hade behövt de resurser som de borgerliga istället valde att använda till skattesänkningar. Detta är djupt tragiskt mot bakgrund av flera år av stabil ekonomisk tillväxt. Vi erinrar om att det socialdemokratiska alternativet till budget hade inneburit en bättre kvalitet, bättre arbetsmiljö och en värdigare tillvaro för många Älvsjöbor.

Anita Thisell (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till följande. Vi anser att den budget som majoriteten lagt för år 2002 är underbalanserad och därför inte räcker till för att hålla en tillräckligt god kvalitet på verksamheten.

Vi kan konstatera att det uppkommit extremt höga kostnader för inhyrning av sjuksköterskor. Dessutom ökade personalkostnader inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade.

När det gäller administrationen var den redan år 2001 hårt belastad och med en svår psykosocial miljö inom individ- och familjeomsorgen och trots detta avser man att vakanshålla när någon slutar sin anställning. De har fått inrikta sig på att klara den mest akuta handläggningen vilket har inneburit att alla berörda/inblandade inte haft möjlighet att bli involverade. Trycket ökar hela tiden på de socialsekreterare som "står ut". Situationen är ohållbar.

En grupp pojkar på 9 – 13 år finns det ej resurser att fånga upp vilket är alarmerande. Fältassistentresurserna har med andra ord inte räckt till.

Sjukfrånvaron ökar för tredje året i rad. Speciellt hög sjukfrånvaro har sjukvårdspersonal men socialsekreterarna ligger inte långt efter.

Man har även för avsikt att vakanshålla 75 procent av miljösekreteraranställningen. Vad ger vi nästa generation för signaler med en sådan neddragning?

Man hinner överlag inte med att upprätta individuella handlingsplaner för de boende på Solberga och Älvsjö äldreboenden. Man har inte heller redovisat några inkomna synpunkter eller klagomål vilket kan bero på bristande tid eller rutiner.

Antalet placeringar av barn och ungdomar ökar stadigt.

Johan Skytteskolan har för avsikt att dra in en musiklärartjänst samt speciallärartid. Musik är viktigt för alla människor men särskilt för ungdomar. Sex av tio barn/ungdomar i Älvsjö är missnöjda med skolmaten. Skolmaten måste göras attraktiv. Det är en hälsofråga av största vikt

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§123 Förslag till detaljplan för tillbyggnad av hotell i kvarteret Herrgården

Älvsjö stadsdelsnämnd har på remiss från Stadsbyggnadskontoret 2002-07-04 fått ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Herrgården i Älvsjö. Förslaget medger en tillbyggnad av First hotell med en ny hotellbyggnad i åtta våningar intill Mässvägen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande förelåg med förslag till yttrande (utsänt ärende 54/2002). Förvaltningen ser positivt på förslaget, eftersom fler hotellrum ökar tillgången till hotellservice i Älvsjö samt att förslaget, omsorgsfullt genomfört, kan medföra en ansiktslyftning för entrén till mässområdet. Dnr 246-2002.

Ordföranden Karl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Som svar på remissen överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande.

§124 Yttrande över SL:s utbudsplan 2003

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-08 förelåg med förslag till yttrande över SL:s utbudsplan för år 2003 (utsänt ärende 55/2002).

Förvaltningen är positiv till de förslag i utbudsplanen som gäller Älvsjö.

Både omläggningen av buss 163 och omvandlingen av buss 173 till stombuss kan i väsentlig grad höja resandekvaliteten för stadsdelens invånare. Samtidigt är det angeläget med en förbättrad kollektivtrafikförsörjning i Solberga, vilket bekräftas i en enkätstudie utförd av samhällsplanerarstudenter under 2002. För att minska bilberoendet och öka tryggheten är det också angeläget med en ökad turtäthet på bussnätet under helger, kvällar och nätter. Detta gäller i första hand buss 142 och buss 144 som idag endast kör 30-minuterstrafik under kvällstid.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag med tillägg av Kåre Gustafssons (s) och Olle Andretzkys (m) tilläggsyrkanden.

Som svar till Gatu- och fastighetskontorets begäran om yttrande över SL:s utbudsplan överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande samt därutöver anför.

SL Affärsenheten/Planering har förmodligen missförstått önskemålen helt och hållet angående förbättrad turtäthet på linjerna 144 och 142 m fl.

I sina kommentarer angående linje 144 skriver man: -144:an går var 10:e minut i högtrafik, högre turtäthet kan inte prioriteras.

Det frågan gäller är bättre turtäthet efter kl 18.30 mellan Älvsjö och Fruängen samt helger samma sträcka.

Ett alternativ är att göra två linjer av nuvarande linje 144, en som går mellan Gullmarsplan och Älvsjö och en som går mellan Älvsjö och

Fruängen och som anpassar turerna till pendeltågstrafiken.

I sina kommentarer angående linje 142 skriver man: - Turtätheten anpassas fortlöpande till efterfrågan. Ingen ändring motiverad för linje 142.

Vad grundar man denna uppfattning på? Har SL undersökt hur det det verkligen förhåller sig? Vet SL hur många som promenerar mellan

Telefonplan/Älvsjö och Solberga på grund av att buss inte finns att tillgå?

 • Denna utökning kan för närvarande inte prioriteras.

Varför inte? Motivering med konstruktiva argument saknas!

I Solberga innehar 34 % av hushållen bil, företrädesvis de yngre. Ser man vidare i statistiken ser man att det bor en stor andel äldre i området som inte har bil. Det är fortfarande motiverat med bättre turtäthet på linje 142.

Angående linje 726: Denna linje bör få en annan sträckning om hållplats/hållplatser inte kan ordnas. Denna genomfartstrafik bör bort från Folkparksvägen av miljöskäl.

En noggrannare undersökning bör göras bland de resande för att på det sättet få en bättre bild av de verkliga behoven av kollektivtrafik inom området.

§125 Underlag till Gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan för 2003 sa...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-09 förelåg med förslag till yttrande angående gatu- och fastighetskontorets budget för år 2003 (utsänt ärende 56/2002). Dnr 101- 229-2002.

Gatu- och fastighetskontoret (Gfk) har, från respektive stadsdelsnämnd, begärt att få in synpunkter och önskemål om åtgärder som kan arbetas in i Gfk:s verksamhetsplan för 2003 och i flerårsprogram. Gfk önskar också att stadsdelarna gör en prioritering av de önskade åtgärderna efter grad av angelägenhet samt att de rangordnas inbördes enligt bifogad mall. Eventuella tillkommande driftskostnader ska också redovisas. Eftersom förfrågan inkommit sent har inte särskild dialog hunnit föras med de lokala råden. De önskemål som redovisas i bilagan bygger därför på tidigare utförda inventeringar samt på synpunkter som tidigare inkommit från boende och företagare, de lokala handikapp- och pensionärsråden samt från stadsdelsnämndens tvärpolitiska grupp för trafik- plan- och miljöfrågor.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag med tillägg av Karl Berns (fp) och Torbjörn Erbes (m) tilläggyrkanden.

Som svar till gatu- och fastighetskontorets begäran om underlag till Gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan för 2003 samt fleråring, överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande samt erinrar om den svåra trafiksituationen på Älvsjövägen. Vi kräver att frågan om att förlägga Älvsjövägen i tunnel utreds samtidigt som alternativa lösningar på trafiksituationen på Älvsjövägen utreds parallellt.

§126 Yttrande avseende förslag till författningsändringar i Patientjournalla...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-22 förelåg med yttrande till Socialstyrelsen (utsänt ärende 57/2002) avseende förslag till författningsändringar i Patientjournallagen.

Socialstyrelsen har i underlaget till regeringen konstaterat att en ny lag behövs avseende patientjournaler. I den nu gällande patientjournallagen (1985:562) ingår de grundläggande bestämmelserna avseende journalernas utformning, innehåll och hantering. Däremot saknas syftet med journalföringen. I förslaget framläggs huvudsyftet som är att medverka till en god och säker vård samt att ge patienten insyn i vården och behandlingen.

I det nya lagförslaget för patientjournaler ålägges journalföringen i första hand all legitimerad yrkesutövande personal samt därutöver vissa andra yrkeskategorier som utövar nära patientkontakter. Ändringar avseende bevarandetid och förstöring av journalerna samt sekretessbestämmelser behandlas också i lagförslag. Dnr 234/2002.

Ordförande Karl Bern, (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande att tillstyrka socialdepartementets förslag till författningsändringar i patientjournallagen.

§127 Ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindr...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-31 (utsänt ärende 58/2002) förelåg med förslag till revideringar avseende ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade. Dnr 524-035-02.

Stadsdelsnämnden beslutade 2002 02 21 i likhet med övriga stadsdelsnämnder att förlänga gemensamt upphandlat ramavtal med etthundraåtta (108) vårdgivare för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen för funktionshindrade att gälla till och med 2003 12 31. I samband med behandling av ramavtalets förlängning har vissa förändringar skett: en vårdgivare har avböjt förlängning, tre vårdgivare har begärt omförhandling av avtalsvillkor och två vårdgivare har upphört med sina verksamheter. Därutöver har en vårdgivare underlåtit att efterfölja ramavtalets krav på insyn i och uppföljning av avtalad verksamhet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar godkänna aktuella förändringar att gälla från och med 2002 10 01 samt häva tecknat ramavtal med Dackegården.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att Frösunda Center AB, anbudsnr 95, medges justering av avtalat pris enligt föreliggande redovisning.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att KomBo Boendeträning AB, anbudsnr 100, återgår till fjorton (14) dagars uppsägningstid i likhet med övriga avtalsparter.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att häva tecknat ramavtal med Dackegården, anbudsnr 46, på grund av underlåtenhet att medverka enligt §§ 9-10 i ramavtalet med krav på insyn i och uppföljning av verksamheten.
 4. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt direktören för socialtjänst Förvaltningen att slutföra förhandlingarna med Stockholms Omsorg AB.

§128 Rapport Älvsjö medborgarpanel - frågor och svar i juni 2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-07-23 (utsänt ärende 52) förelåg med rapport om svar och synpunkter som inkommit från Medborgarpanelen i juni utifrån de frågor förvaltningen ställt. Dnr 015-258-02.

Medborgarpanelen och Medborgartorget har dragits med tekniska problem från grunden och har därför byggs om helt. Efter ombyggnaden kunde en ny frågeomgång genomföras i juni 2002. Frågorna handlade om informationsbladet, tillgänglighet till nämndens ledamöter och ersättare samt möjligheterna att komma fram på telefon till huvudkontor och förvaltningens enheter. Efter et långa uppehållet var det 117 av ca 250 personer som svarade på enkäten, vilket var betydligt fler än förväntat. De svar och synpunkter som inkommit från Medborgarpanelen bedöms kunna bidra till att utveckla och förbättra verksamheten.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner rapporten.

§129 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa juni 2002 statistik stadsdelsvis

* Socialbidrag april och maj 2002 statistik stadsdelsvis

* Fördelning av de sk Wernerssonpengarna 2002/2003

* Personalsituationen vid Långbrobergs servicehus

Stadsdelsdirektören informerade om lärarsituationen vid Älvsjös skolor.

Det finns inga vakanser inför höstterminen. Av totalt 261 lärare är endast 17 obehöriga.

Stadsdelsdirektören informerade om att ett gemensamt brottsförebyggande arbete tillsammans med polisen kommer att starta i stadsdelarna Älvsjö, Skarpnäck och Enskede-Årsta. Ett lokalt brottsförebyggande råd har bildats i Älvsjö bestående av Greger Helin, Nätverkshuset, Solweig Westin, Sjöängsskolan och Karin Söderling, Teknik och miljöenheten, som ska arbeta med att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten i stadsdelen.

§130 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Mona Bergström (s) ställde en fråga om hur de s k Wernerssonpengarna använts i Älvsjö varvid förvaltningen svarade att dessa pengar ingår i skolpengen.

Mona Bergström (s) ställde även en fråga om huruvida årets lönerörelse ryms inom den budgeterade ramen. Förvaltningen svarade att i stort sett alla förbund utom kommunal är klara och att hittills ryms de nya lönerna inom budgetramen.