Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-11-21

Sammanträde 2002-11-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

* Information om den nya majoritetens politiska plattform
* Frågestund. Besökande allmänh Läs mer...et ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

4 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

5 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte.

6 Protokoll från tvärpollitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002-10-29

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Ekonomisk månadsuppföljning

10 Yttrande över revsionens delrapport 2002

Dnr: 127-158-02

Sammanfattning

I revisionskontorets delrapport för 2002 redovisas hittills genomförd granskning av stadsdelsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens delårsrapport och räkenskaper. Det samlade resultatet av revisionens granskning avseende verksamhetsåret 2002 kommer att redovisas i en årsrapport för nämnden under våren 2003.

Revisionskontorets bedömning är att,
- nämnden arbetar aktivt för vidareutveckla styr- och uppföljningssystemet
- nämndens ekonomiska prognos pekar mot ett nettounderskott. Nämnden har vidtagit besparingsåtgärder för att begränsa underskottet. Revisionskontoret vill betona vikten av att nämnden noggrant följer den ekonomiska utvecklingen
- arbetet med internkontrollplanen utvecklas vidare
- delårsrapporten är rättvisande

Förvaltningen instämmer i huvudsak med vad som framförts i delrapporten.Handläggare: Teenie Bennerholt, 508 21 039

11 Redovisning av kulturaktiviteter

12 Frågor till medborgarpanelen

Dnr: 015-331-02

Förvaltningen föreslår att medborgarpanelen under slutet av november/början av december tillställs en frågeomgång som handlar om i huvudsak stadsmiljöfrågor. Frågorna ska bland annat handla om renhållning, skötsel av parker, trafikfrågor, information mm. Enkäten är tänkt att förbättra underlag till verksamhetsplaner/remissvar och i de samråd som förs med stadens tekniska förvaltningar. Enkäten är också ett led i stadsdelens kvalitetsarbete.


Handläggare: Karin Söderling, 508 21 083

14 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Det öppna sammanträdet avslutas och punkten 15 behandlas vid den för allmänheten stängda delen av sammanträdet

15 Återremitterat ärende - pLanering för barnen på språkförskoleavdelningen Trollhatten på förskolan Ormen, Långbrodalsvägen 1 B.

16 RSMH-Solbergagården - ansökan om bidrag till hyreskostnad

§170 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Ledamoten Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden KåreGustafsson (s) justera dagens protokoll. Justering skall ske tisdagen den 26 november kl 16.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2002-10-24 blivit justerat den 29 oktober 2002.

§171 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2002-11-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§172 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-11-19 anmäldes.

§173 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte.

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2002-11-05 anmäldes.

§174 Protokoll från tvärpollitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och pla...

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002-10-29 anmäldes.

§175 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 175

§176 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 176.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§177 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för oktober  månad.

§178 Yttrande över revsionens delrapport 2002

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-08 förelåg med förslag till yttrande till revisorsgrupp 4. Utsänt ärende 79/2002.

Revisionen genomförs i enlighet med kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och i enlighet med den plan som de förtroendevalda revisorerna har fastställt för året. Den årliga revisionen omfattar granskning av följande områden,

  • nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
  • nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten
  • nämndens delårsrapport/bokslut och räkenskaper

I denna delrapport redovisas granskningen av nämndens delårsrapport 2002 och hittills genomförd granskning av nämndens styrning, uppföljning och kontroll samt uppföljning av nämndens åtgärder med anledning av tidigare revisionsrapporter.

Det samlade resultatet av revisionens granskning avseende verksamhetsåret 2002 kommer att redovisas i en årsrapport under våren 2003. Dnr 127-158-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

  1. Som yttrande till revisorsgrupp 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§179 Redovisning av kulturaktiviteter

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-12 förelåg med rapport avseende genomförda kulturaktiviteter år 2002. Utsänt ärende 74/2002.

Kulturverksamheten har under 2002 inriktats på att barn och ungdom, äldre och funktionshindrade ska få ta del av tilldelade kulturmedel. Detta innebar att avsatta medel för kultur om 350 tkr fördelats ut till dessa målgrupper. Avsatta medel har under året givit barn, elever, ungdomar och brukare inom särskilda boendeformer ett rikt och varierat kulturutbud.

Satsningarna inom barn och ungdomsverksamheterna har bland annat syftat till att utveckla barns språkförståelse, elevers och ungdomars kunskap och lärande men också syftat till ökade kunskaper och förståelse om t ex mobbing och dess konsekvenser. Olika kulturyttringar har genomförts för att motverka segregation och stimulera till möten mellan olika kulturer särskilt inom fritidsverksamheten. För äldre och funktionshindrade har medlen främst kommit att nyttjas för kultur i vardagen. Syftet har främst varit att främja gemenskap och social samvaro. Dnr 662-340-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport avseende genomförda

kulturaktiviteter år 2002.

§180 Frågor till medborgarpanelen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-07 förelåg med förslag till frågor till medborgarpanelen i november. Utsänt ärende 77/2002.

Förvaltningen föreslår att medborgarpanelen under slutet av november/början av december tillställs en frågeomgång som handlar om i huvudsak stadsmiljöfrågor. Frågorna ska bland annat handla om renhållning, skötsel av parker, trafikfrågor, information mm. Enkäten är tänkt att förbättra underlag till verksamhetsplaner/remissvar och i de samråd som förs med stadens tekniska förvaltningar. Enkäten är också ett led i stadsdelens kvalitetsarbete. Dnr 015-331-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att utforma frågor till medborgarpanelen inom området stadsmiljö.

§181 RSMH-Solbergagården - ansökan om bidrag till hyreskostnad

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-21 förelåg med förslag att bevilja RSMH ytterligare bidrag med 18.375 kronor. Utsänt ärende 80/2002.

Stadsdelsnämnden har i årets budget avsatt 100.000 kronor i bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade. Vid sammanträde 2002-04-25 beslutade Älvsjö stadsdelsnämnd att ett antal föreningar skulle beviljas föreningsbidrag, men återremitterade förvaltningens förslag gällande RSMH, där man gav förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att ge RSMH ytterligare stöd. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde 2002-05-23 att bevilja RSMH de återstående 25.000 kronorna samt att om det ekonomiska läget i slutet av året förbättrats på nytt ta upp frågan om ytterligare bidrag till RSMH.

I oktober 2002 inkom RSMH-Solbergagården med en ansökan om bidrag till hyreskostnad för första kvartalet 2003. RSMH ansökte om bidrag med 18.375 kronor från vardera stadsdelsnämnderna Älvsjö, Hägersten, Skärholmen och Liljeholmen.

RSMH har på grund av kraftigt försämrade anslag stora ekonomiska svårigheter och har problem att betala hyra för första kvartalet 2003. Dnr 525-198-2002.

Vice ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att bevilja RSMH bidrag med 18.375 kronor avseende del av hyreskostnad första kvartalet 2003.

Förvaltningen får i uppdrag att granska hur RSMH-Solbergagården fungerar verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

§182 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa september 2002 statistik stadsdelsvis
* Socialbidrag augusti 2002 statistik stadsdelsvis

§183 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Nämndens ledamöter och ersättare hade inga frågor till förvaltningen.

§184 Återremitterat ärende - planering för barnen på språkförskoleavdelninge...