Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-02-20

Sammanträde 2003-02-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

- Information om Integrationsprojekt och Miljödiplomering av förskolan Äppelängen
- Fråge Läs mer...stund. Besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

3 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

5 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

6 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

Medborgarförslag/-synpunkter. Utsändes
Ärendelista. Utsändes
Dokumentlista. Utsändes

9 Utseende av utanordnare för försörjningsstöd

Dnr: 100-057-03

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

10 Verksamhetsberättelse med bokslut 2002

Dnr: 102-063-03

Ärendet i sin helhet får Du fram genom att klicka på W

Handläggare: Teenie Bennerholt och Brita Mohlin, 08-508 21 000

11 Budgetunderlag för 2004 och beräkningar för 2005 och 2006

Dnr: 102-079-03

Under perioden kommer det att ske en ökning av antalet barn i åldern 1-5. För att möta det ökade behovet, uppfylla barnomsorgsgarantin samt minska antalet barn i barngrupperna kommer det att ske en omstrukturering av befintliga skollokaler för år 0-5 till förskolelokaler samt nyutbyggnad.

Totala antalet skolelever kommer att öka kraftigt till och med år 2005. Ökningen avser dock en-dast år 6-9. Till detta kommer att förvaltningen vid halvårsskiftet 2005 måste lämna Parkskolans lokaler. Under 2003 kommer förvaltningen att föreslå nämnden hur lokalbehovet ska tillgodoses.

Under perioden kommer förvaltningen att arbeta intensivt med att minska sjukfrånvaron och be-hålla befintlig personal. Till detta kommer en nyrekrytering behövas för att möta de ökade beho-ven på grund av utbyggnaden inom skola och barnomsorg.


Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 000

12 Nomineringar till kvalitetsutmärkelse 2003

Dnr: 000-069-03

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2003 delas ut till enheter i fem tävlingsklasser. Stadsdelsförvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar Förskolan i Ur och Skur Vindleken i klassen förskola, Enheten för Arbete och bistånd samt Sulvägens gruppbostad i klassen övrig vård och omsorg.

Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079

13 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2003

Dnr: 102-068-03

Stadsdelsförvaltningens enheter har i en strukturerad dialog med förvaltningsledningen tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2003.

Utgångspunkter för framtagandet har bl a varit stadens budget, nämndens generella åta-ganden, brukarnas uppfattning om verksamheterna, enheternas tidigare resultat och upp-följningar. Hänsyn har också tagits till enheternas arbetssätt, samt till resursutnyttjande i förhållande till åtaganden och budget. Dialogen mellan enheten och förvaltningsledning har omfattat samtliga ovan nämnda delar.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att det är trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgaran-tier ska uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå bedöms i stort stämma överens med nämndens generella åtagandena, med undantag av några enheter som tydligt anger en högre nivå. Ytterligare flera enheter redovisar ambitioner att under året utveckla verk-samhetens kvalitet och effektivitet.

Enheterna behöver generellt förbättra uppföljning, brukarinflytande och medarbetarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling. Effektivitet och resursutnyttjande är ytterli-gare förbättringsområden. I övrigt anges i ärendet särskilda förbättringsområden för vissa av verksamhetsområdena.


Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079

15 Remissvar - Stockholms parkprogram

Dnr: 342-377-02

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till parkprogram för Stockholm. Remisstiden går ut den 17 mars 2003. Programmet är tänkt att tillsammans med Grönkartan vara ett strategiskt instrument för genomförande av en hållbar strategi för förvaltning och utveckling av Stockholms parker och naturområden. Programmet definierar tre övergripande mål:
God parktillgång, Hållbar parkmiljö, och Rik parkkultur.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

16 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön inom Älvsjö stadsdelsförvaltning

Dnr: 226-303-02

Arbetsmiljöverket genomförde under oktober månad 2002 en landsomfattande tillsynskampanj mot stress i arbetslivet. Totalt besöktes 1.550 arbetsplatser i Sverige, varav drygt hälften var inom kommunal verksamhet.

Med anledning av denna kampanj genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion inom förvaltningen 2002-10-21. Arbetsmiljöinspektionen har uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön och har till stadsdelsnämnden ställt krav på åtgärder. Kraven är att systematiskt undersöka anledningen till långtidssjukskrivningarna samt redovisa de åtgärder som vidtagits för att förebygga fortsatt ohälsa i verksamheten.

Under året har kvartalsvisa uppföljningar av sjukfrånvaron genomförts och inom stadsdelsförvaltningen finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetet med att följa upp enheternas arbetsmiljöarbete sker årligen. Arbetsmiljöverkets krav på systematiska undersökningar av arbetsmiljön och förebyggande åtgärder ingår normalt i det pågående systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen.


Handläggare: Sivan Arvidsson, 08-508 21 074

17 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus

Dnr: 504-060-03

Långbrobergs servicehus och gruppboende drivs sedan 1994 av Attendo Care AB, f.d. Parterna Care AB. Enligt avtalet ska entreprenaden följas upp årligen. Nedan redovisas uppföljning som gjorts under januari 2003. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att entreprenören håller den kvalitet som krävs i avtalet. Vissa brister har dock konstaterats. Genom att identifiera dessa kan verksamheten förbättras som t.ex. genom att utforma arbetsplaner för omsorgen/omvårdnaden av de boende som ännu inte har någon, utforma/implementera rutiner avseende social dokumentation, klargöra kontaktpersonernas ansvar gällande klädvård, städinsatser i boendes lägenheter och rengöring av personliga hjälpmedel.

För att uppfylla kraven från Socialstyrelsen och givna riktlinjer ska kontinuerlig viktkontroll samt BMI genomföras, aktuella mun-, samt ADL-status samt individutprovade inkontinenshjälpmedel dokumenteras och åtgärdsplaner för de vårdtagare som har risk för fall upprättas. En säker läkemedelsförvaring inom de boendes bostäder ska säkerställas. Därutöver ska en kompetensutvecklingsplan för personalen utformas. Dessutom ska personalen uppmanas att följa givna hygieniska anvisningar.


Handläggare: Edit Fonas och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 000

18 Urvalsupphandling av personaltjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg, handikappomsorg samt socialpsykiatri

Dnr: 105-059-03

Stadsdelsnämnden har 2003 01 30 beslutat uppdra åt förvaltningen att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Kista, Liljeholmen, Skarpnäck och Skärholmen genomföra en ny upphandling av ramavtal avseende personaltjänster inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och social-psykiatri.

Upphandlingen, som görs som urvalsupphandling, administreras av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och ska resultera i separata beslut och separata ramavtal med respektive stadsdelsnämnd för perioden 2003-07-01 t o m 2005-06-30 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

20 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

21 Anmälan av protokoll från extra nämndsammanträde 2003-01-23

22 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

23 Ny ledamot till lokal styrelse med föräldramajoritet vid Johan Skyttes barn och ungdomsområde

Dnr: 403-067-03

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

§29 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll. Justering skall ske på förvaltningskontoret tisdagen den 25 februari kl 16.00.

§30 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2002-01-30 blivit justerat den 6 februari 2003.

§31 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2003-02-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§32 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2003-02-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§33 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-02-18 anmäldes.

§34 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik...

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2003-02-04 anmäldes.

§35 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 35.

§36 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 36.

§37 Utseende av utanordnare för försörjningsstöd

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-05 (utsänt ärende 16/2003) förelåg med förslag att utse Cecilia Uddenfeldt till utanordnare för försörjningsstöd och ersättningar till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Dnr 100-057-03.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden utser Cecilia Uddenfeldt, stadsdelsdirektör, till utanordnare för försörjningsstöd och ersättningar till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

§38 Verksamhetsberättelse med bokslut 2002

Stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande 2003-02-07 (utsänt ärende 17/2003) förelåg med verksamhetsberättelse och bokslut för 2002. Dnr 102-063-03.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Kåre Gustafssons (s) yrkande enligt följande.

Beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen med bokslut för 2002 och överlämnar
  den till revisorerna och kommunfullmäktige.
 2. Hos kommunstyrelsen hemställa om att av 2002 års redovisade överskott under 2002 få ta i anspråk de 100 tkr som avser ej utnyttjade projekteringsmedel.
 3. Hos kommunstyrelsen hemställa om att av 2002 års redovisade överskott få ta i anspråk 0.5 mkr för att täcka underskottet vid Sjöängens skola som uppstått på grund av utebliven ersättning från Enskede/Årsta stadsdelsnämnd för kostnader för barn med behov av särskilt stöd från Enskede/Årsta.

Särskilt uttalande gjordes av Jan Bressler (fp) och Inger Swahn (fp) enligt följande.

De senaste fyra åren har folkpartiet kämpat hårt för att ge mer makt åt medborgarna själva och mindre makt åt politiker och byråkrater. I bokslutet kan vi konstatera att vi har lyckats. Allt fler familjer bestämmer idag i vilken förskola eller skola deras barn skall gå i, äldre får bestämma vilken hemtjänst som skall anlitas och vuxenstuderande kan bestämma i vilken skola de skall läsa sina kurser.

Skola för kunskap
Under de fyra år som folkpartiet har styrt över skolan i Stockholm har den negativa utvecklingen vänts. Fler elever blir godkända i svenska, engelska och matematik. Lärarnas löner har höjts kraftigt. Det är bättre ordning och arbetsro i skolan.

Resultaten i grundskolan har markant förbättrats med folkpartiets skolpolitik. Utbildningsförvaltningens granskningar visar att om kraven görs tydliga, kontrolleras med utvärderingar, kommuniceras med hemmen och stöttas upp med extra insatser där sådana behövs kan nästan alla elever bli godkända i de viktigaste ämnena. Resultatet är slående: läskunnigheten har ökat, framförallt i invandrartäta stadsdelar som Tensta, Rinkeby, Farsta och Vantör. Också den negativa betygstrenden har vänt i Stockholm.

Stockholms stads aktiva arbete mot hot, våld och kränkande språkbruk i skolan har gett resultat. Utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2001 visar att en större andel av Stockholms elever känner sig trygga i skolan. Eleverna tycker också att situationen förbättrats när det gäller mobbning, sexuella trakasserier och användandet av könsord.

Läraren är elevernas viktigaste resurs. Under de senaste fyra åren har Stockholm vidtagit en mängd åtgärder för att höja läraryrkets attraktionskraft och status. Bland annat har lärarlönerna höjts med omkring 25 procent de senaste fyra åren. Fler karriärvägar, fortbildningsmöjligheter och lektorat har införts. Våra åtgärder har medfört att fler lärare vill jobba i Stockholms skolor och att det finns färre obehöriga lärare nu än för fyra år sedan. Antalet vakanta lärartjänster i Stockholms grundskolor har minskat från 2,4 tjänster per grundskola 1998 till 0,3 vakanta tjänster per grundskolan 2002.

God kvalitet inom äldreomsorgen
En av stadens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av god kvalitet för de äldre, som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att äldreomsorgen skall präglas av inflytande, individualisering, trygghet och valfrihet. De äldre har rätt att få en likvärdig service, vård och omsorg oavsett var de bor i staden.

Under förra mandatperioden lades en ny kurs för Stockholms äldreomsorg. Den enskilda människan har satts i centrum. Valfrihet, trygghet och kvalitet har fokuserats. Valfrihet i hemtjänsten, en strategi för kvalitetsutveckling, arbetet med kvalitetsgarantier har påbörjats, liksom planering för valfrihet i boendet, kraftfull utbyggnad av antalet platser, inrättandet av en äldreombudsman och stora ekonomiska tillskott är några av de åtgärder som vidtagits.

Under de senaste fyra åren genomfördes en kraftigt utbyggnad av nya platser i äldreboenden. Målet om 500 nya platser överträffades. Detta arbete måste fortsätta under de kommande fyra åren.

Valfrihet och pengsystem
Skolpengen, de pengar som är öronmärkta till skolorna för undervisning och lärarlöner, har under de år som folkpartiet styrde skolan ökat med över 40 procent. Mellan 1998 och 2001 ökade antalet elever på fristående grundskolor. Nu har den nya majoriteten bestämt att skolpengen ska behållas på samma nivå som 2002, vilket på sikt kommer urholka valfriheten.

Även inom barnomsorg och äldreomsorg har valfriheten förbättrats avsevärt, något som nu hotas av den nya majoritetens politik. Äldreomsorgspengen för hemtjänsten har frysts, vilket minskar valfriheten för den enskilde.

Stockholms stad har beslutat att införa förskolepeng. Arbetet med detta tycks dock ha upphört i och med den nya majoritetens budget. Den innebär en återgång till politikerstyre över barnomsorgen med mindre utrymme för ansvarstagande för de enskilda förskolorna. Detta manifesteras bland annat genom att endast drygt hälften av budgetförstärkningen till förskolan går direkt till förskolorna.

Minskat socialbidragsberoende
Behovet av socialbidrag minskade kraftigt i staden under den gångna mandatperioden med borgerligt styre. Vid en jämförelse mellan 1997 och 2001 minskade kostnaderna med 37 procent. Det innebär att antalet hushåll som var beroende av socialbidrag har minskat och även att den genomsnittliga bidragstiden har minskat.

Förutom att detta betyder stärkta ekonomiska förhållanden för staden så har det allra störst betydelse för de enskilda, tidigare bidragsberoende personerna och familjerna som får helt andra möjligheter att bestämma över sin egen vardag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§39 Budgetunderlag för 2004 och beräkningar för 2005 och 2006

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-14 (utsänt ärende 19) förelåg med förslag till budget för 2004 med beräkningar för 2005 och 2006. Dnr 102-079-03.

Under perioden kommer det att ske en ökning av antalet barn i åldern 1 – 5. För att möta det ökade behovet, uppfylla barnomsorgsgarantin samt minska antalet barn i barngrupperna kommer det att ske en omstrukturering av befintliga skollokaler för år 0 – 5 till förskolelokaler samt nyutbyggnad.

Totala antalet skolelever kommer att öka kraftigt till och med år 2005. Ökningen avser dock endast år 6 – 9. Till detta kommer att förvaltningen vid halvårsskiftet 2005 måste lämna Parkskolans lokaler. Under 2003 kommer förvaltningen att föreslå nämnden hur lokalbehovet ska tillgodoses.

Under perioden kommer förvaltningen att arbeta intensivt med att minska sjukfrånvaron och behålla befintlig personal. Till detta kommer en nyrekrytering behövas för att möta de ökade behoven på grund av utbyggnaden inom skola och barnomsorg.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Olle Andretzky (m) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta

Jan Bressler (fp) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden utan – omröstning – enligt Kåre Gustafsson (s) yrkande.

Beslut
Nämnden godkänner budgetunderlag för 2004 med beräkningar för 2005 och 2006 samt överlämnar underlaget till kommunstyrelsen samt anför därutöver följande.

De övergripande målen för stadsdelsnämnden under perioden är att

 • Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna i Älvsjö
 • Medverka till att bygga bostäder och utveckla Älvsjö
 • Göra Älvsjö till en ekologiskt hållbar stadsdel
 • Bryta segregationen och fördjupa demokratin i Älvsjö
 • Ta ansvar för ekonomin

En fråga av mycket hög prioritet när det gäller att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna i Älvsjö är goda förutsättningar för äldreomsorgen och därmed en trygg verksamhet för de äldre i vårt område. Vi vill förbättra förutsättningarna för en bra verksamhet vid Älvsjö äldreboende och en budget i balans. Denna högprioriterade uppgift kommer att följas av en parlamentarisk referensgrupp.

Vi kommer med stort intresse att följa utvecklingen inom den öppna hemtjänsten i Älvsjö och inleda ett utvecklingsarbete för att även få en verksamhet i egen regi.

De kvalitetsmål vi satt upp i Älvsjö stadsdelsnämnd när det gäller äldreomsorgen måste hållas inom alla verksamheter oavsett driftsform.

En prioriterad uppgift redan fr o m 2003 är att minska barngrupperna inom förskoleverksamheten i Älvsjö. Detta kommer i huvudsak att ske genom omdisponeringar och kompletteringar av befintliga verksamheter och genom nybyggnation.

Genom detta bidrar vi till att barnen i Älvsjö får en bättre omsorg och får växa upp under bra förhållanden med god omtanke och stor trygghet i linje med FN:s barnkonvention. Barnens bästa ska alltid beaktas i alla beslut i Älvsjö stadsdelsnämnd. Föräldrar och barn ska äga stort inflytande i verksamheterna.

För att kunna göra samlade lokala bedömningar och planeringar är det angeläget att ansvaret för de enskilda förskolorna återförs till Älvsjö stadsdelsnämnd.

Ytterligare en högprioriterad fråga är att skapa förutsättningar för en ny högstadieskola i Älvsjö. Den provisoriska Parkskolan upphör i och med vårterminens slut 2005 eventuellt med någon ytterligare förlängning.

Nämnden har nyligen gett förvaltningen i uppdrag att skyndsamt undersöka möjligheten att bygga ut Herrängens skola med ett 3-parallelligt högstadium och att undersöka möjligheten

att i första hand samplanera detta med den nyligen beslutade om- och tillbyggnaden, för att inrymma skolbarnsomsorgen i skolans huvudbyggnad.

Planering ska inledas för att Herrängens skola återigen ska bedriva skolverksamhet för årskurs 6 fr o m höstterminen 2004.

En prioriterad fråga i alla våra skolor blir att redan från år 2003 införa fritidsklubbar vid alla mellanstadieskolor och dessa vidareutvecklas under 2004 i dialog med ungdomarna.

Den enskilde elevens rätt att uppnå läroplanens mål står i fokus i alla våra skolor och krafttag tas mot mobbning, rasism, trakasserier och utanförskap. Detta är en prioriterad fråga och kommer bl att ingå i det integrationsprojekt som påbörjas under 2003. En angelägen uppgift för våra skolor och fritidsgårdar blir också ett fortsatt arbete med bra information mot droger och ett utvecklat samarbete med kulturskolan.

Nämnden kommer på ett aktivt sätt att följa frågor om arbetsmiljö, rehabilitering, hälsa och friskvård inom stadsdelsnämndens olika områden. Kompetensutveckling ska erbjudas personalen för att öka tillfredsställelsen i det egna arbete och för att säkerställa en god kvalitet för brukarna och en god arbetsmiljö för personalen.

När det gäller målet att bygga bostäder och utveckla Älvsjö blir en angelägen uppgift att möta de ökade krav som kommer att ställas på stadsdelsnämnden när det gäller behov av samhällsservice, vård, skola och omsorg i de tillkommande områdena i Långbro Park,

Solberga Gård, utbyggnaden av Älvsjö centrum och förtätningen av Solberga.

Trafik- och gatumiljöfrågorna måste ha fortsatt hög prioritet i hela Älvsjö. Älvsjövägens tunnelförläggning måste också få sin lösning anslutning till utbyggnaden av Älvsjö centrum.

När det gäller målet att bryta segregationen och fördjupa demokratin ska nämnden vidareutveckla de forum för dialog vi har idag i Älvsjö och också finna nya former för att stärka medborgarnas inflytande över stadsdelsnämndens verksamhet och över den lokala miljön. En viktig demokratifråga blir att stärka och utvidga Älvsjöbornas inflytande i samrådsfrågor.

Dialogen som inletts inom skolans område när det gäller skollokalplaneringen ska fortgå. Nästa område blir att inleda en dialog med föräldrar och personal om situationen inom förskolan och arbetet med att successivt minska barngrupperna kontra barnomsorgsgarantin och lokal- och personalfrågor.

Inför viktiga förändringar som berör medborgarna ska detta föregås av en demokratisk process i vilken nämnden medverkar.

När det gäller förändringsarbetet inom äldreomsorgen ska likaså former utvecklas för en fördjupad dialog och ett förstärkt inflytande från de äldre och deras anhöriga.

Reservation mot nämndens beslut lämnades av Olle Andretzky m fl (m) med hänvisning till det av honom lagda yrkandet enligt följande.

Moderaterna överlämnar fleråringen till kommunstyrelsen och anför följande.

Beträffande vår politik hänvisar vi till vad vi utförligt anfört i verksamhetsplanen för 2003.

Vi tror inte att majoritetens löfte om minskning av barngrupperna kommer att kunna genomföras utan att stora ombyggnader och nybyggnader genomförs. Dessutom skall nu personal rekryteras. Dessa förhållanden skall genomföras i hela staden. Vi har skäl att anta att majoritetens löfte mer bör ses som en målsättning än som ett löfte som barnfamiljerna i Älvsjö kan lita på. Vår målsättning är att inom nu befintliga resurser kapa de största barngrupperna redan under 2003.

När det gäller skollokalplaneringen för Älvsjö skolor med inriktning på utbyggnad av högstadiet, har under 2002 många olika förslag om utbyggnad av skolor förts fram Förslag har funnits om utbyggnad av Kämpetorpsskolan, Johan Skyttes skola, ombyggnad av Stora Mans och ianspråktagande av ledig kapacitet i Solbergaskolan. Nu ligger det uppdrag hos förvaltningen om en eventuell förhyrning av lediga lokaler i centrala Älvsjö alternativt en inhysning i Fruängsskolan eller ett övertagande av Västertorpsskolan. Nu ger majoriteten förvaltningen i uppdrag att titta på möjligheterna att bygga ut Herrängens skola med ett högstadium. Dessutom har staden börjat utreda möjligheten att inom ramen för befintliga skollokaler i Söderort disponera över befintliga lokaler. Alla dessa förslag och vinklingar skall utgöra underlag för ett beslut snarast som löser lokalproblemen innan hyresavtalet på Parkskolan löper ut 2005. Vi tror inte att förslaget beträffande Herrängens skola är ett realistiskt och bra förslag av den anledningen att vi måste vara rädda om parken kring skolan Vi tror inte heller att det är bra för staden att bygga sig fast i Herrängens skola utan att det är bättre att nyttja redan befintliga lokaler i närområdet via ett relativt långvarigt hyresavtal som kan sägas upp vid ändrade förhållanden.

Gällande frågan om vem av staden eller landstinget som skall svara för kostnader för utförande av vård och omsorg händer det alltför ofta att vi i Älvsjö har svårigheter att få landstinget att ta ekonomiskt ansvar för den medicinska biten, vilket gör att vi får bråka med landstinget. Detta skall inte behöva hända! Vårt förslag är därför att det tillskapas utskott mellan staden och landstinget där dessa frågor redan på förhand bestäms så att alla vet vad som gäller i ett specifikt fall. Medborgarna skall inte behöva hamna mellan stolarna!

Jan Bressler m fl (fp) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Att nämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag i staden som underlag för 2004 års budget med inriktning på 2005 och 2006.
 2. Att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.

Underlaget för budget år 2004 och beräkningar för åren 2005 och 2006 baserar sig på kommunfullmäktiges budget för 2003 med inriktning för åren 2004 och 2005. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stad och stadsdelen Älvsjös verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg vilket ger den enskilda människan större valfrihet.

Som underlag för arbetet med 2004 års budget och beräkningar för 2005 och 2006 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2003 års budget.

Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till vad kristdemokraterna anfört i verksamhetsplanen för 2003.

§40 Nomineringar till kvalitetsutmärkelse 2003

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-12 (utsänt ärende 18/2003) förelåg med förslag att nominera förskolan i Ur och Skur Vindleken, enheten för Arbete och Bistånd samt Sulvägens gruppbostad till Kvalitetsutmärkelse 2003. Dnr 000-069-03.

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2003 delas ut till enheter i fem tävlingsklasser. Stadsdelsförvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar förskolan i Ur och Skur Vindleken i klassen förskola, enheten för Arbete och Bistånd samt Sulvägens gruppbostad i klassen övrig vård och omsorg.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden nominerar förskolan i Ur och Skur Vindleken, enheten för Arbete och Bistånd samt Sulvägens gruppbostad till Kvalitetsutmärkelse 203.

§41 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2003

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-07 (utsänt ärende 20/2003) förelåg med förslag till kvalitetsgarantier för 2003. Dnr 102-068-03.

Stadsdelsförvaltningens enheter har i en strukturerad dialog med förvaltningsledningen tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2003.

Utgångspunkter för framtagandet har bl a varit stadens budget, nämndens generella åtaganden, brukarnas uppfattning om verksamheterna, enheternas tidigare resultat och uppföljningar. Hänsyn ha r också tagits till enheternas arbetssätt samt till resursutnyttjande i förhållande till åtaganden och budget. Dialogen mellan enheten och förvaltningsledning har omfattat samtliga ovan nämnda delar.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att det är trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgarantier ska

uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå bedöms i stort stämma överens med nämndens generella åtaganden, med undantag av några enheter som tydligt anger en högre nivå. Flera enheter redovisar ambitioner att under året utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Enheterna behöver generellt förbättra uppföljning, brukarinflytande och medarbetarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling. Effektivitet och resursutnyttjande är ytterligare förbättringsområden. I övrigt anges i ärendet särskilda förbättringsområden för vissa av verksamhetsområdena.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2003.

§42 Remissvar - Stockholms parkprogram

Älvsjö stadsdelsnämnd har på remiss fått ett förslag till parkprogram för Stockholm.

Programmet är tänkt att vara ett strategiskt instrument för genomförande av en hållbar strategi för förvaltning och utveckling av Stockholms parker och naturområden (utsänt ärende 22/2003).

Förvaltningen anser att programmet utgör ett bra styr- och planeringsinstrument som också är värdefullt för att höja kunskapsnivån för alla som ansvarar för Stockholms park- och naturområden. För att säkerställa programmets mål och riktlinjer efterlyses parkplaner med hög ambitionsnivå i varje stadsdelsområde. Dessutom behövs särskilda utbildningsinsatser i varje stadsdel.

Det är tveksamt om stadsdelsförvaltningarna alltid har resurser och kompetens för att ta ansvar för medborgardialogen i projektskeden. Förvaltningen föreslår därför att gatu- och fastighetskontoret, som också har projektansvar, också fortsättningsvis har ett övergripande ansvar för medborgardialogen. Stadsdelarna ska självklart precis som idag, bistå i mån av tid och resurser. Dnr 342-377-02.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden enligt Kåre Gustafssons (s) yrkande följande.

Beslut

Som svar på remissen från gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämnden anför dessutom följande.

En viktig demokratifråga är att stärka och utvidga Älvsjöbornas inflytande i samrådsfrågor.

I remissen föreslå att stadsdelsförvaltningarna ska ta ett administrativ ansvar för medborgardialogen i projektskedet, via enkäter, möte m m. Ett ansvar som idag ligger hos gatu- och fastighetskontoret.

§43 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön inom Älvsjö stads...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-06 förelåg med yttrande till Arbetsmiljöverket (utsänt ärende 23/2003).

Arbetsmiljöverket genomförde under oktober månad 2002 en landsomfattande tillsynskampanj mot stress i arbetslivet. Totalt besöktes 1.550 arbetsplatser i Sverige, varav drygt hälften var inom kommunal verksamhet.

Med anledning av denna kampanj genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion inom förvaltningen 2002-10-21. Arbetsmiljöinspektionen har uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön och har till stadsdelsnämnden ställt krav på åtgärder. Kraven är att systematiskt undersöka anledningen till långtidssjukskrivningarna samt redovisa de åtgärder som vidtagits för att förebygga fortsatt ohälsa i verksamheten.

Under året har kvartalsvisa uppföljningar av sjukfrånvaron genomförts och inom stadsdelsförvaltningen finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete årligen. Arbetsmiljöverkets krav på systematiska undersökningar av arbetsmiljön och förebyggande åtgärder ingår normalt i det pågående systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§44 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-03 (utsänt ärende 25/2003) förelåg med verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus. Dnr 504-060-03.

Långbrobergs servicehus och gruppboende drivs sedan 1994 av Attendo Care AB, f d Partena Care AB. Enligt avtalet ska entreprenaden följas upp årligen. Nedan redovisas uppföljning som gjorts under januari 2003. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att entreprenören håller den kvalitet som krävs i avtalet. Vissa brister har dock konstaterats. Genom att identifiera dessa kan verksamheten förbättras som t ex genom att utforma arbetsplaner för omsorgen/omvårdnaden av de boende som ännu inte har någon, utforma/implementera rutiner avseende social dokumentation, klargöra kontakpersonernas ansvar gällande klädvård, städinsatser i boendes lägenheter och rengöring av personliga hjälpmedel.

För att uppfylla kraven från socialstyrelsen och givna riktlinjer ska kontinuerlig viktkontroll samt BMI genomföras, aktuell mun-, samt ADL-status och individutprovade inkontinenshjälpmedel dokumenteras och åtgärdsplaner för de vårdtagare som har risk för fall upprättas. En säker läkemedelsförvaring inom de boendes bostäder ska säkerställas. Därutöver ska en kompetensutvecklingsplan för personalen utformas. Dessutom ska personalen uppmanas att följa givna hygieniska anvisningar.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrobergs servicehus samt gruppboende och överlämnar den till entreprenören för beaktande.

§45 Urvalsupphandling av personaltjänster vid tillfälliga vakanser inom äld...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-01-24 (utsänt ärende 24/2003) förelåg med förslag om urvalsupphandling av personaltjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg, handikappomsorg samt socialpsykiatri.

Stadsdelsnämnden beslutade 2003 01 30 att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Kista, Liljeholmen, Skarpnäck och Skärholmen genomföra en ny upphandling av ramavtal avseende personaltjänster inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri.

Upphandlingen, som görs som urvalsupphandling, administreras av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och ska resultera i separata beslut och separata ramavtal med respektive stadsdelsnämnd för perioden 2003-07-01 t o m 2005-06-30 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. Dnr 105-059-03.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande anbudsinbjudan.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att godkänna förfrågningsunderlag, anta anbud och teckna ramavtal med vinnande anbudsgivare.
 3. Stadsdelsnämnden förklarar ärendeparagrafen omedelbart justerad.

§46 Ny ledamot till lokal styrelse med föräldramajoritet vid Johan Skyttes ...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-11 (utsänt ärende 27/2003) förelåg med förslag att utse ny ledamot till lokal styrelse med föräldramajoritet vid Johan skyttes barn och ungdomsområde. Dnr 403-067-03.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Till ledamot i den lokala styrelsen med föräldramajoritet vid Johan Skyttes barn och ungdomsområde utses för vårterminen 2003 Per Lidberg.

§47 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

 • Socialbidrag oktober 2002 statistik stadsdelsvis
 • Arbetslösa november 2002 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören meddelade att fördelningen av kulturpengarna kommer att redovisas i tertialrapport 1. Presidiet har fastställt datum för informationskvällar och program kommer att sändas ut. Torsdagen den 13 mars kl 18 – 20 kommer resultatet av Drogvaneundesökningen och Skolhälosundersökningen att presenteras. Dessutom kommer individ- och familjeomsorgen att informera om sin verksamhet.

Stadsdelsdirektören påminde om att nämnden skall utse representanter till den parlamentariska arbetsgrupp som ska följa den utredning som förvaltningen fick i uppdrag att genomföra avseende Älvsjö äldreboende i samband med att beslut togs om verksamhet och budget för 2003.

Nämnden beslöt att utse Majvi Andersson (s), Gun Högbacke (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v). Oppositionen avböjde att delta i arbetsgruppen med hänvisning till att stadsdelsnämnden redan är en parlamentariskt sammansatt nämnd.

Ett konsultföretag, Bohlin & Strömberg, har fått i uppdrag av staden att utreda behovet av skollokaler i Söderort. Utredningen ska vara slutförd i mars och gruppledarna kommer att kallas till ett informationsmöte den 2 april.

En inventering har gjorts av de 45 servicehus som staden hyr. Syftet med inventeringen är att utifrån ett lokalperspektiv ta reda på servicehusens framtida användning. Antalet äldre i staden sjunker och behovet av servicehusboende minskar. Utredningen har fördelat servicehusen i tre olika kategorier, lämpliga/möjliga för äldreboende med heldygnsomsorg, lämpliga/möjliga för servicehusboende/seniorboende och servicehus som på sikt bör avvecklas. För att uppnå modern tillgänglighetsstandard krävs mer eller mindre omfattande ombyggnad av framförallt WC/duschrum i samtliga hus. Utredningen har bedömt att två servicehus, varav Långbroberg är ett, på sikt är helt olämpliga att använda som äldreboende i någon form på grund av att det krävs stora ombyggnader för uppfylla tillgänglighetskraven. Långbrobergs servicehus drivs av Attendo Care AB och avtalet går ut 2003-07-31.

§48 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Johan Nilsson (m) undrade hur långt förvaltningen kommit avseende rekrytering av avdelningschefer, miljösekreterare och kultursekreterare. Rekrytering av miljösekreterare är på gång. Däremot kommer förvaltningen inte att anställa någon kultursekreterare utan ansvaret för kulturfrågorna kommer att ligga på avdelningen för Kvalitet och Kommunikation. Det kom in sammanlagt drygt 60 ansökningar till de båda chefstjänsterna. Av dessa har 19 intervjuats och av dessa har 7 valts ut för djupintervjuer.

Finansiering av de båda chefstjänsterna sker bl a genom att två utvecklingssekreterare har dragits in på avdelningen för Kvalitet och Kommunikation dels tas medel från respektive verksamhet för att täcka kostnaderna.

Margaretha Åkerberg (kd) frågade när det blir aktuellt att ansöka om föreningsbidrag. Stadsdelsförvaltningen kommer att bjuda in lokala föreningar och organisationer i Älvsjö att söka föreningsbidrag. Sista ansökningsdag 2003-04-01. Annonsering sker i Mitt i Söderort och i informationsbladet.

§49 Anmälan av protokoll från extra nämndsammanträde 2003-01-23

Protokoll från extra sammanträde 2003-01-23 med anledning av ansökan om vård enligt LVU anmäldes.