Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-03-27

Sammanträde 2003-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om Integrationsprojekt och Samarbetspolicy IoF -barn- och ungdomsområdena.
Fr Läs mer...ågestund. Besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

4 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

5 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

6 Protokoll från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002

7 Anmälan av inkomna handlingar

8 Ekonomisk månadsuppföljning

9 Förordnande att begära polishandräckning

Dnr: 500-102-03

När beslut om vård eller omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU – skall verkställas krävs ibland biträde av polismyndighet och det är då inte alltid möjligt att avvakta ett beslut i nämnden. Lagen ger därför nämnden möjlighet att förordna någon ledamot eller tjänsteman att begära biträde av polismyndighet, s k polishandräckning.

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

10 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

Dnr: 002-010-03

Kommun-HSO har nu meddelat utfyllnadsnomineringar avseende de vakanta ersättarplatserna.

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

11 Policy för samverkan mellan barn- och ungdomsområdena samt individ- och familjeomsorgen

Dnr: 599-085-03

I policydokumentet beskrivs syfte och målsättning med samverkan. Hur samverkan ska ske vad gäller både förebyggande samverkan och vid anmälan om missförhållanden. I policyn framgår också vad socialtjänsten gör vid en anmälan om missförhållanden gällande barn/ungdom.

Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

12 Omdisponering av Herrängens skolas lokal för förskoleklassen och skolbarnomsorgen Vitsippan till förskoleavdelning på förskolan Rödkulla

Dnr: 303-106-03

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år i Älvsjö ökar med ca 190 barn 2002-2006. Prognosen för antalet elever i skolår F-5 visar samtidigt på en minskning med ca 160 elever 2002-2006. Från 2003-01-01 har dessutom alla 4-5 åring rätt till allmän förskola.

För att både kunna minska barngruppernas storlek i förskolorna och uppfylla barnom-sorgsgarantin samtidigt som elevantalet i skolår F-5 minskar måste omdisponeringar av befintliga lokaler göras. Förvaltningen föreslår att från 2003-08-15 omdisponera Herrängens skolas lokal Vitsippan, Långängsvägen 54-56 från förskoleklass och skol-barnsomsorg till förskoleavdelning på förskolan Rödkulla med samma adress samt att Vitsippan med förskoleklass och skolbarnsomsorg överflyttas till lokaler i Herrängens skola, Konvaljstigen 15.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

13 Revidering av stadens avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Dnr: Dnr 308-032-03

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss från gatu- och fastighetskontoret där det föreslås en revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Älvsjö stadsdelsförvaltning har inget att erinra mot de allmänna ändringarna i förslaget men lämnar synpunkter på delar i avgiftsnormen.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

14 Integrationsprojektet

Dnr: 004-051-03

Majoriteten i Stockholms stad har som ett av sina fem övergripande inriktningsmål att staden ska bryta en utveckling mot ökad social och etnisk segregation.
I verksamhetsplanen för 2003 har stadsdelsnämnden beslutat att detta ska ske i Älvsjö genom att;
- vidta åtgärder till att långtidsarbetslösa, varav många är invandrare, får varaktiga arbeten,
- lokal demokrati, delaktighet och inflytande ska fördjupas. Detta ska ske bl a genom ökad insyn och deltagande via IT-lösningar, brukarinflytande och medborgarförslag,
- göra satsningar bland barn och ungdomar, bl a genom att skapa integrationsskapande mötesplatser över stadsdelsområdesgränser.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa och Greger Helin, 08-508 21 309 pcj 08-508 21 057

15 Ansvarsfördelning mellan verksamhetschefer för hälso- och sjukvården och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan

Dnr: 530-293-02

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har utarbetat ett dokument för att klargöra ansvarsfördelningen mellan verksamhetschefen för hälso- och sjukvården och MAS. Ansvarsfördelningen grundar sig på gällande hälso- och sjukvårdslagslagstiftning som i många delar är otydliga.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

16 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser samt kvaliteten i särskilda boendeformer vid fem stadsdelsförvaltningar

Dnr: 506-122-03

Uppföljning av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för femte året i följd inom fem stadsdelsförvaltningar; Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. Vid uppföljningen har följande sju kriterier undersökts: läkemedel, hud, näringsintag (nutrition), tandvård-munstatus, inkontinens, fall och fallskador samt omvårdnadsbehov. I vissa av kriterierna ingår också hur uppgifter i samband med vård och omvårdnaden dokumenteras i omvårdnadsjournalerna. Dessutom har antalet sjuksköterske- och paramedicinska tjänster jämförts med den faktiska bemanningen per vårdtagare. Vårdtagarnas ålder och kön har också registrerats.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

17 Verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade

Dnr: 504-123-03

Förvaltningen genomför en kontinuerlig uppföljning av äldre- och handikappomsorgen. Såväl egna verksamheter som entreprenaddrivna och verksamheter där Stockholms stad har ramavtal följs upp. Nämnden gav förvaltningen ett särskilt uppdrag, 2003-01-30 §28, att följa upp äldreomsorgen. Uppföljningarna av äldreomsorgen redovisas i särskilda ärenden medan uppföljningarna av handikappomsorgen och socialpsykiatrin redovisas i tertialrapporterna eller verksamhetsberättelsen.

Handläggare: Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030

18 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

19 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

20 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2003-02-13

22 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer

23 Anmälan av personalrepresentant

24 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman - förslag om vissa justeringar i delegationsförteckningen

Dnr: 002-143-03

Ändringarna i delegationsordningen berör områdena bygglov på offentlig plats, upplåtelse av offentlig plats samt beslut om kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH), yttrande till legitimeringsnämnden om färdtjänstansökan och beslut om riksfärdtjänst.

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

§50 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

 Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll. Justering skall ske på förvaltningskontoret tisdagen den 1 april 2003 kl 15.00. För den händelse ordförande och vice ordförande inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag utsågs Kåre Gustafsson (s) att träda in i ordförandes ställe och Torbjörn Erbe (m) i vice ordförandes ställe.

§51 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-02-20 blivit justerat den 25 februari 2003.

§53 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 53.

§54 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johans skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2003-01-27 anmäldes.

§55 Protokoll från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planf...

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2003-02-26 anmäldes.

§56 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 56.

Beslut

 1. Nämnden beslöt att presidiet och MAS besöker Långbrogården och Blomsterfonden för att gå igenom vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med de brister som framkommit i länsstyrelsens tillsynsrapporter.
 2. Svante Haggren (s) och Kenneth Rönnquist (mp) får delta i ett seminarium om elöverkänslighet som anordnas av socialtjänstförvaltningen den 8 april 2003. Kenneth Persson (v) får delta i ett seminarium om "Ungdomens Hus eller fritidsgård – både och eller ingetdera?" som anordnas av Svenska Kommunförbundet och Ungdomsstyrelsen den 28 april 2003.
 3. Deltagande i kurser och seminarier innebär återrapporteringsskyldighet till nämnden.

 4. Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§57 Anmälan av personalrepresentant

Personalföreträdare anmäldes enligt följande

Kommunal Stockholms län sektion 36 Älvsjö ordinarie Majlen Molin ersättare Margaretha Lindquist

§58 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för februari månad.

§59 Förordnande att begära polishandräckning

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-28 (utsänt ärende 26/2003) förelåg med förslag om förordnande att begära polishandräckning i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Dnr 500-102-03.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Förordnanden 2002-02-21 § 13 att begära biträde av polis i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 återkallas.
 2. Nya förordnande att begära biträde av polismyndigheten enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 punkt 2 ges till följande personer.

Älvsjö stadsdelsnämnd och -förvaltning
Peter Modesta, ordförande, Olle Andretzky, vice ordförande, Kåre Gustafsson,                    ordförande i  sociala delegationen, Torbjörn Erbe, vice ordförande i sociala delegationen samt chefen för individ- och familjeomsorg Lars-Gunnar Winsa och enhetschef Helena Gimner.

Socialtjänstnämnden
Socialjouren:
Maja-Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Maria Larsson, Christina Lövenhamn, Britt-Marie Martinsson, Gunilla Odelby-Johansson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maija Yrjänä.

Placeringsenheten:
Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson.

Maria ungdomsenhet:
Christina Edlund Arnholm, Viveca Feldt, Bengt Forssman, Göran Hägglund och Marja-Leena Kauppila.

Uppsökarenheten
Solveig Björklund och Olavi Puhakka.

3 Polismyndigheten underrättas om detta beslut genom protokollsutdrag.

4 Beslut om polishandräckning skall anmälas till sociala delegationen.

§60 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-28 (utsänt ärende 30/2003) förelåg med förslag om fyllnadsval till lokala handikapprådet. Kommun-HSO Stockholm, som samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas handikappråd, lämnade vid nomineringen två platser som ersättare vakanta men har nu lämnar fyllnadsnomineringar. Dnr 002-10-03.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Som ersättare i lokala handikapprådet för 2003 utses

Anita Engdahl RBU
Lisebergsvägen 13
125 35 Älvsjö

Monica Slätt FHDBF
Långbrodalsvägen 75
125 56 Älvsjö

§61 Policy för samverkan mellan barn- och ungdomsområdena samt individ- och...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-03 (utsänt ärende 28/2003) med förslag till policy för samverkan mellan barn- och ungdomsområdena samt individ- och familjeomsorgen.

Dnr 599-085-03.

I policydokumentet beskrivs syfte och målsättning med samverkan. Hur samverkan ska ske vad gäller både förebyggande samverkan och vid anmälan om missförhållanden. I policyn framgår också vad socialtjänsten gör vid en anmälan om missförhållanden gällande barn/ungdom.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

Nämnden beslöt enligt förvaltningens förslag med Kåre Gustafssons (s) och Olle Andretzkys (m) tillägg följande.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen gällande policy för samverkan mellan barn- och ungdomsområdena samt individ- och familjeomsorgen, vilken utgör en bra grund för fortsatt samarbete kring barn och ungdomar.

2. Stadsdelsnämnden översänder policyn för information till stadsdelsnämnderna i Liljeholmen, Enskede-Årsta och Vantör, som har barn och ungdomar som går i Älvsjös skolor.

3. Uppdrar åt cheferna för barn- och ungdomsområdena att bekantgöra policyn för alla föräldrar.

4. Förvaltningen får i uppdrag att i tertialrapport 1 återkomma med förslag på hur och när policyn ska följas upp.

§62 Omdisponering av Herrängens skolas lokal för förskoleklassen och skolba...

§63 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-06 (utsänt ärende 21/2003) förelåg med yttrande till gatu- och fastighetskontoret angående revidering av stadens avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Dnr 308-032-03.

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss från gatu- och fastighetskontoret där det föreslås en revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Stadsdelsförvaltningen har inget att erinra mot de allmänna ändringarna i förslaget men lämnar synpunkter på delar i avgiftsnormen

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Som svar på remissen överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande.

    2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§64 Integrationsprojektet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-18 (utsänt ärende 35) förelåg med information om integrationsarbete som inbegriper ett drog- och brottsförebyggande arbete bland barn och ungdomar. Dnr 004-051-03.

Majoriteten i Stockholms stad har som ett av sina fem övergripande inriktningsmål att staden ska bryta en utveckling mot ökad social och etnisk segregation. I verksamhetsplanen för 2003 har stadsdelsnämnden beslutat att detta ska ske i Älvsjö genom att;

 • vidta åtgärder för att långtidsarbetslösa, varav många är invandrare, får varaktiga arbeten
 • lokal demokrati, delaktighet och inflytande ska fördjupas. Detta ska ske bl a genom ökad insyn och deltagande via IT-lösningar, brukarinflytande och medborgarförslag
 • göra satsningar bland barn och ungdomar, bl a genom att skapa integrationsskapandemötesplatser över stadsdelsområdesgränser.

I verksamhetsplan för 2003 har stadsdelsnämnden avsatt medel på 500 tkr och givit förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur avsatta medel ska användas för att uppnå målet att bryta segregationen gällande barn och ungdomar. De beskrivna integrationsprojekten i detta tjänsteutlåtande ska koncentrera sig på att barn och ungdomar i stadsdelen ska ha möjlighet att finna drogfria mötesplatser och meningsfulla aktiviteter på likvärdiga villkor.

Ett sådant integrationsarbete förväntas minska rekryteringen till såväl kriminalitet som droger samt motverka nyrekrytering av ungdomar till antidemokratiska rörelser. Ett effektfullt integrationsarbete kan även skapa goda förutsättningar för ett ungdomsråd och därmed utveckla demokratin för barn och unga.

I detta arbete är individ- och familjeomsorgen, skolorna oh ungdomsgårdarna delaktiga, men även de frivilliga organisationerna där idrottsrörelsen, kulturverksamheter, intresserade inom näringslivet och intresserade privatpersoner är viktiga samverkansparter.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Olle Andretzky (m) och Jan Bressler (fp) yrkade att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för omarbetning

Ordföranden tog först upp yrkandet om återremiss. Ordförande ställde proposition på huruvida ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet skall återremitteras. Han fann att nämnden beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Nämnden beslöt enligt Mona Bergström (s) yrkande följande.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens information om integrationsarbetet, som även inbegriper ett drog- och brottsförebyggande arbete bland barn och ungdomar.

Samt anför därutöver följande.

Nämnden vill fortlöpande aktivt följa arbetet med de särskilda integrationssatsningarna.

Som vi ser det är det nödvändigt att alla barn- och ungdomsområden involveras i integrationsarbetet när det gäller barn och ungdomar.

De avsatta medlen ska inom integrationsprojektets ram bl a genom olika kultursatsningar starta processer och aktiviteter där människor möts och känner delaktighet. Målsättningen att engagera många att verka mot samma mål och att arbeta sektorsövergripande är bra. Ambitionen är att alla verksamheter involveras i integrationsarbetet och samverkar och bidrar även med ordinarie resurser.

En process som bör fortgå är att vidta åtgärder så att långtidsarbetslösa kommer i sysselsättning och får varaktiga arbeten. Vidare att den lokala demokratin och delaktigheten och inflytandet fördjupas med ambition att omfatta alla.

Vi uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheten att inom projektet – på uppdragsbasis – bedriva SFI-undervisning för boende inom i första hand Prästgårdsgärde i nära samverkan med Långbro Folkhögskolas demokratisatsningar. Det finns en del kvinnor som vistats länge i landet men trots detta ännu inte kunnat tillägna sig tillräckligt goda språkkunskaper. För dem vore det värdefullt med en utbildning kombinerad med barntillsyn på hemmaplan.

En prioriterad uppgift är att skapa en verksamhet för ungdomar på Prästgårdsgärde och därigenom fånga upp de yngre ungdomar som idag ännu inte nås av våra fritidsgårdar. En integrationseffekt uppnås t ex om man låter våra befintliga fritidsgårdar vara behjälpliga vid tillskapandet av denna verksamhet. Det är också angeläget att kombinera den nya fritidsklubbsverksamheten med t ex aktivitet vissa kvällar.

Det är också angeläget att tilldelningen av föreningsbidrag får en tydlig integrationstanke.

Vi ser det också som angeläget att arbete med olika integrationsskapande teman i skolorna och t ex inleda höstens arbete med en särskild integrationssatsning över hela Älvsjö med teater- och kulturaktiviteter följt av intressanta diskussioner. Målgrupp förutom ungdomar och personal från skolorna är även föräldrar och övriga vuxna och intresserade i området.

Reservation mot nämndens beslut framfördes av Olle Andretzky (m) m fl och Jan Bressler (fp) m fl med hänvisning till tidigare yrkande.

Särskilt uttalande anmäldes av Olle Andretzky (m) m fl enligt följande.

Vi har tagit del av stadsdelsförvaltningens utredning och förslag till beslut gällande "Integrationsprojektet". Det i verksamhetsplanen för år 2003 specificerade målet är att bryta segregationen mellan barn och ungdomar och de medel som avsatts är 500 tkr.

Vi Moderater delar förvaltningens målsättning att det är av vikt att minimera ungdomars nyttjande av droger och/eller brottsliga aktiviteter. Vidare tror vi också att det är bra att öka integrationen mellan stadsdelens ungdomar i den utsträckning som är möjlig.

Det i grunden största problemet med integrationspolitiken är att det i för stor utsträckning handlar om olika kulturella projekt med vackra ord och till för liten del om att våra "nya" svenskar får lära sig svenska och att skaffa jobb. Det är viktigt att den sociala vägen komma in i samhället. Huvudsakligen borde ansvaret för integrationen till större grad ligga på den nyinflyttade. Därför tycker vi att stadsdelen tar på sig ett alltför stort ansvar när man preciserar idéerna till integrationsfrämjande åtgärder.

De aktiviteter som presenteras i förvaltningens förslag till beslut kräver mycket tid och pengar att genomföra. Vi Moderater är oroade för att det här projektet redan har fått för stora proportioner och kommer att kosta betydligt mer de kommande åren än vad som är budgeterat för år 2003.

Vi måste inse att våra medel är begränsade. De personella resurser vi har inom förvaltningen skall användas till dess primära arbetsuppgifter och ett projekt som detta verkar redan ha upptagit alltför mycket arbetstid. Att bilda olika grupper och kommittéer som skall fundera ut aktiviteter som bara en elit av ungdomarna får ta del av gynnar inte den större andelen av våra barn/ungdomar ute i stadsdelen.

I stället bör skolor, ungdomsgårdar, föreningar, kyrkan med flera få möjlighet att söka bidrag av de avsatta medlen för att själva anordna konkreta integrationsskapande projekt. Exempelvis tycker vi idén om att låta ungdomsgårdarna samarbeta mer med varandra är en bra insats som direkt berör ungdomarna och som inte heller nödvändigtvis behöver kosta så mycket pengar.

Stadsdelsförvaltningens arbetsinsats bör endast bestå i att lämna förslag till nämnden på vilka som skall erhålla bidrag samt en avrapportering vid årets slut hur integrationsarbetet har fungerat.

Särskilt uttalande gjordes av Jan Bressler (fp) m fl enligt följande.

Folkpartiet anser att det viktigaste projektet är det dagliga arbetet med integration.

Det fortsatta arbetet med att få fler i sysselsättning måste fortsatt bedrivas med all kraft.

Initiativet till de olika projekten skall helst initieras/drivas fram av ungdomarna själva och inte något som trycks på dem från politiker/tjänstemän.

Det är vällovligt att satsa nya resurser på integrationen, men vi anser att mer genomarbetande projekt kan skapas. Förvaltningen behöver därför mera tid för utveckling av projekt.

Det finns redan idag utmärkta integrationsverksamheter för ungdomar inom skolan, kolloverksamheten och idrottsrörelsen .

Intressanta integrationsprojekt är

 • Sjöängsskolan är i mångt en integrerad skola
 • Herrängen har haft projekt tillsammans med skola i Skärholmen.
  Fler samarbeten kan utvecklas.
 • Kolloverksamheten där ungdomar från olika bakgrunder får mötas under fria former.
  Förvaltningen bör stötta de ungdomar som inte anmält sig i tid p g a brist på språkförståelse. Brist på kunskaper i svenska får inte vara ett hinder.

Det är viktigt att få med invandrarföreningar i Älvsjös integrationsprojekt och man måste skilja på integration och assimilation.

Genom att samarbeta med etablerade invandrarorganisationer och involvera dem i integrationsprojekten får man invandrargruppernas förtroende och kan därmed minska assimilationskänslan hos dem som anser att deras kultur och traditioner är hotade. Invandrarorganisationer har erfarenhet om hur man kan gå tillväga för att integrera olika grupper. De kan lyfta fram det som är bra hos olika invandrargruppers kultur och visa viljan att vårda och bevara den.

§65 Ansvarsfördelning mellan verksamhetschefer för hälso- och sjukvården oc...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-02-06 (utsänt ärende 34/2003 förelåg med förslag till ansvarsfördelning mellan verksamhetscheferna inom äldreomsorgen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Dnr 506-157-03.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har utarbetat ett dokument för att klargöra ansvarsfördelningen mellan verksamhetschefen för hälso- och sjukvården och MAS. Ansvarsfördelningen grundar sig på gällande hälso- och sjukvårdslagstiftningen som i många delar är otydlig.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner ansvarsfördelningen mellan verksamhetscheferna inom äldreomsorgen och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan.

§66 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser samt kvaliteten i särskild...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-05 (utsänt ärende 33/2003) förelåg med redovisning av hälso- och sjukvårdsinsatser samt kvaliteten i särskilda boendeformer vid fem stadsdelsförvaltningar. Dnr 506-122-03.

För Älvsjös del visade undersöknigen av vårdtagarnas medelålder har sjunkit från 89 år 2001 till 77 år 2002. Antalet avlidna under augusti-oktober har ökat från 23 personer år 2001 till 28 personer för motsvarande period år 2002. Älvsjö var bäst av de fem stadsdelarna gällande individutprovade inkontinenshjälpmedel men sämst när det gäller att dokumentera detta i omvårdnadsjournalerna. Av dem med inkontinensproblem hade 63 % individutprovade inkontinenshjälpmedel i förhållande till Vantör som hade lägst (43 %). Likaså främst av de fem stadsdelarna var Älvsjö beträffande vårdtagarnas aktuella ADL-status, 42 % i förhållande till Hägersten (5 %) som hade lägst och även när det gällde fallriskbedömning låg Älvsjö långt framme, 45 % i förhållande till Liljeholmen (8 %) som hade lägst. Undersökningen visade vidare att Älvsjö hade högst andel dubbelinkontinenta vårdtagare, 79 % i förhållande till Hägersten 43 % och högst andel vårdtagare, 17 % i förhållande till Hägersten,9 % som hade ordinerats bälte/säkerhetssele av läkare.

I Älvsjö ansvarar varje sjuksköterska för i genomsnitt 18 vårdtagare vilket är näst högst bland de deltagande stadsdelarna medan sjukgymnasterna/arbetsterapeuterna ansvarar för i medeltal 72 vårdtagare vilket är högst i undersökningen. Regelbunden kontakt med tandvården hade endast 63 % av vårdtagarna i Älvsjö. Av dessa var endast 25 % dokumenterade i omvårdsjournalerna.

Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Kåre Gustafssons (s) och Olle Andretzkys (m) yrkanden följande.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen vidtar åtgärder för att förbättra säkerhet och kvalitet i de särskilda boendeformerna enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till nämnden med en utredning om hur våra boende i särskilda boendeformer har det med vardagslivet. Här hänvisar vi till en nyss lagd rapport från stadens äldreomsorgsinspektörer.
 3. Uppdrar till förvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av vilka kulturaktiviteter som de boende i våra särskilda boendeformer får ta del av

§67 Verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om ...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-13 (utsänt ärende) förelåg med förslag till tidsplan avseende verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade. Dnr 504-123-03.

Förvaltningen genomför kontinuerligt uppföljning av äldre- och handikappomsorgen. Såväl egna som entreprenaddrivna verksamheter där Stockholms stad har ramavtal följs upp. Nämnden gav förvaltningen ett särskilt uppdrag 2003-01-30 att följa upp äldreomsorgen. Uppföljningarna av äldreomsorgen redovisas i särskilda ärenden medan uppföljningarna av handikappomsorgen och socialpsykiatrin redovisas i tertialrapporterna eller verksamhetsberättelsen.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tidsplan för uppföljning.

    2.   Till uppföljningarna ska tillfogas redovisning av vardagslivet samt kulturaktiviteter för de boende i särskilda boendeformer.

§68 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman - förslag om vissa justeri...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-18 (utsänt ärende 37/2003) förelåg med förslag om vissa justeringar i delegationsförteckningen. Dnr 002-143-03.

Ändringarna i delegationsordningen berör områdena bygglov på offentlig plats, upplåtelse av offentlig plats samt beslut om kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH), yttrande till legitimeringsnämnden om färdtjänstansökan och beslut om riksfärdtjänst.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna ändringar och kompletteringar i delegationsförteckningen.

§69 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

 • Arbetslösa december 2002 statistik stadsdelsvis
 • Arbetslösa januari 2003 statistik stadsdelsvis
 • Arbetslösa februari 2003 statistik stadsdelsvis
 • kompa och funka! Analys och kompetensutveckling i Omsorg om funktionshindrade

Stadsdelsdirektören meddelade att programmet med anledning av det europeiska handikappåret vid nästa nämndsammanträde utgår och kommer upp vid ett senare tillfälle.

Förvaltningen har fått pengar från länsarbetsnämnden och staden för att ordna sommarjobb till ungdomar i åldern 15 – 18 år. Pengarna ger möjlighet för 35 – 40 ungdomar att få jobb tre veckor, 6 timmar per dag. Ansökningarna administreras av enheten för Arbete och Bistånd.

Med anledning av att arbetslöshetsstatistiken visar på en viss ökning beslutade nämnden att bjuda in chefen för Jobbcentrum i Skärholmen till nämndens sammanträde i april .

§70 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Svante Haggren (s) tog med anledning av beslutet om justeringar i delegationsförteckningen upp att det är få delegationsbeslut som anmäls till nämnden. Stadsdelsdirektören meddelade att delegationsförteckningen ska omarbetas och att rutiner för anmälan ska ses över.

Med anledning av att stadsdelsnämnden i Liljeholmen yttrat sig om asfaltverkets förläggning i Västberga undrade Kenneth Persson (v) varför Älvsjö inte fått möjlighet att yttra sig. Enligt förvaltningen har ärendet ej varit ute på remiss. Nämnden uppdrog till förvaltningen att utarbeta en skrivelse till gatu- och fastighetsnämnden som gruppledarna skriver under.

Emelie Roxby (v) frågade om förvaltningen diskuterat hur man bemöter barn och ungas frågor om kriget. Förvaltningsledningen har haft frågan uppe och den kommer att diskuteras på nästa rektorsmöte. Förvaltningen kommer inte att vidta några särskilda åtgärder - det gäller för de som arbetar med barn och ungdomar att vara uppmärksamma och ta hand om de frågor som kommer.

Med anledning av att det är brist på kolloplatser i år framförde Mona Bergström (s) att det är viktigt att ordna alternativa lösningar för framförallt de barn och ungdomar med invandrarbakgrund som inte får någon plats bl a på grund av att de kommit in med ansökan för sent.

Bristen på kolloplatser i år beror på lägre efterfrågan förra året – arrangörerna har i år anpassat utbudet till efterfrågan.

Kenneth Rönnquist framförde ett tack till förvaltningen för den tidiga sandsopningen som underlättar framförallt för cyklister.

 

 

Slutet sammanträde

 

 

Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationen 2003-02-13 anmäldes.

§71 Yttrande till skolverket

§72 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av vård- och behand...