Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-05-08

Sammanträde 2003-05-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

- Bitr stadsdirektör Gunnar Söderholm informerar om försöksverksamhet med miljöavgifter i Läs mer...Stockholm
- Frågestund. Besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Försöksverksamhet miljöavgifter - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 310-164-03

Stadsdelsnämnderna har möjlighet att svara på ett förslag till försöksverksamhet med miljöavgifter. Förvaltningen lämnar förslaget utan eget ställningstagande, men förutsätter att parallellt med ett eventuellt införande av miljöavgifter görs förstärkningar av kollektivtrafiken samt att behovet av infartsparkeringar ses över.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

3 Synpunkter på Vägverkets planer avseende "Förbifart Stockholm"

§99 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera protokollet denna dag.

§100 Försöksverksamhet miljöavgifter - svar på remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-28 (utsänt ärende 53/2003) förelåg med förslag till yttrande över stadsledningskontorets förslag till försöksverksamhet med miljöavgifter för biltrafik. Dnr 310-164-03.

Stadsdelsnämnderna har fått möjlighet att yttra sig över ett förslag till försöksverksamhet med miljöavgifter. Försöket ska inledas i slutet av 2004 och utvärderas under våren 2006. En folkomröstning ska sedan genomföras i samband med valet 2006. Målet med avgifterna är en minskning av trafikbelastningen med 10 – 15 % under maxtimmen på de mest belastade vägarna. Intäkterna måste tillfalla Stockholmsregionen och situationen på Essingeleden får inte försämras. Försöket ska vara utvärderat under mandatperioden. Förvaltningen lämnar förslaget utan eget ställningstagande, men förutsätter att parallellt med ett eventuellt införande av miljöavgifter görs förstärkningar av kollektivtrafiken samt att behovet av infartsparkeringar ses över.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Olle Andretzky (m) lade fram ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Jan Bressler (fp) lade fram ett tredje förslag och yrkade bifall därtill.

Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ytterligare ett förslag och yrkade bifall till detta.

Beslut

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden – utan omröstning – enligt Kåre Gustafssons (s) yrkande följande.

 1. Som svar på remissen överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Vi är positiva till det skisserade försöket med miljöavgifter. Vi tror att försöket kan bringa större klarhet för ett bra ställningstagande när det gäller möjligheten att förbättra den framtida trafik- och miljösituationen i Stockholm. Vi ser det som angeläget att både minska den negativa miljöpåverkan i innerstaden, men också att öka framkomligheten både för kollektivtrafiken och för nyttotrafiken.

Det är viktigt att miljöavgifterna upplevs rättvisa och det är vidare nödvändigt att intäkterna på miljöavgifterna tillfaller Stockholmsregionen bl.a. i form av en väsentligt förbättrad kollektivtrafik i olika delar av regionen och inte minst tvärförbindelser.

Det är också nödvändigt att det i förorterna och i grannkommunerna satsas på attraktiva infartsparkeringar vid de olika trafikknutpunkterna.

Här är det också nödvändigt att man ser över det beräknade antalet parkeringsplatser i Älvsjö centrum och övriga centra i vårt närområde, som kan komma att påverkas av att fler väljer att ställa bilen och fortsätta med kollektivtrafiken.

Det är nödvändigt att Essingeleden hålls utanför försöket, eftersom den tar hand om genomfartstrafiken som avlastar citykärnan.

Det vore också värdefullt att i detta sammanhang även utreda möjligheten att samordna avgiften för månadskort på kollektivtrafiken i regionen med fri tillgång till parkering på infartsparkeringarna.

Olle Andretzky m fl (m) reserverade sig till förmån för sitt förslag till beslut enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar följande.

 1. En folkomröstning gällande trängselavgifter, s.k. miljöavgifter ska genomföras innan ett försök med trängselavgifter införs i Stockholm.

2. Därutöver anföra följande.

Införandet av trängselavgifter forceras nu fram i Stockholm. Oavsett åsikt i sakfrågan så borde varje medborgare känna stark oro inför det som nu håller på att ske.

Väljarna utgick i valrörelsen ifrån att inga trängselavgifter skulle införas under den här mandatperioden, eftersom Annika Billström lovade det vid en valseger. Tyvärr svek socialdemokraterna sitt vallöfte och nu försöker de tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet att i rekordfart tvinga igenom et försök med trängselavgifter.

Förslaget om att införa trängselavgifter i Stockholm stad är det enskilt största ärendet under mandatperioden. Det är dessutom det största infrastrukturförändringen sedan tunnelbanan byggdes i Stockholm.

Det är en självklarhet att ett sådant omfattande och kostsamt projekt ska föregås av en folkomröstning där stockholmarna får säga sitt. Den nuvarande majoriteten negligerar dock inte bara de boende i Stockholms stad utan i allra högsta grad även de som bor i kranskommunerna eftersom det är de kommunerna som påverkas mest av trängselavgifterna.

Vi moderater ser detta med biltullar som ett nytt sett att finansiera de behov som inte nuvarande höga skatter räcker till för. Detta kan vara början till nya beskattningar som smyger sig på medborgarna. Det måste vi sätta stopp för!

Stockholmsberedningen har i sin information gett klara besked om vilka väg och kommunikationssatsningar som behövs i Stockholm med omnejd, men den största stötestenen är att regeringen inte vill släppa till de resurser som behövas för att satsa både på allmänna kommunikationer och vägar. I stället väljer regeringen att fortsätta med sin Stockholmsfientliga inställning och satsar mycket pengar på kommunikationer som är olönsamma.

Vi tror att de åtgärder som stockholmsberedningen förespråkar kommer att medföra mindre biltrafik till Stockholms innerstad och därmed en bättre miljö. Dessa åtgärder är exempelvis en ny pendeltågstunnel från Stockholms södra till Stockholms Central, förbifart Stockholm, ringen runt Stockholm, upprustning av pendeltågen och T-banan med bra infartsparkeringar samt stimulansbidrag till köp av miljövänliga bilar.

Transeks utredning om biltullar ger vid handen att det kommer att bli svårt att hinna med att genomföra en försöksverksamhet innan valet 2006. Vi tror att socialdemokraterna hoppas på att projektet inte hinner genomföras före valet 2006.

Avgifterna kommer att påverka Stockholms, länets och landets ekonomi. Redan i dag är stockholmarna hårt plågade av höga fastighetsskatter och boendekostnader. Inte lär den nedgång i ekonomin som för närvarande kan skönjas för Stockholms del bli bättre av miljöavgifterna. Avgifterna är en ytterligare skatt och ingenting annat.

Socialdemokraternas samarbete med miljöpartiet och vänsterpartiet på riksplanet kommer att bli en ren plåga för stockholmarna när biltullarna införs.

Om det mot vår förmodan skulle bli en försöksverksamhet låt då Essingeleden vara en fri led så att det finns någon förbifart Stockholm för biltrafiken.

För Älvsjös del kräver vi att våra allmänna kommunikationer förbättras så att Älvsjöborna slipper trängas på pendeltåg och bussar. Bara en sådan sak som de första löven på spåren brukar medföra förseningar i pendeltågstrafiken. Man vågar inte ens tänka på hur illa det kan bli när vintern och kylan kommer. Vidare behövs en infartsparkering under tak vid Älvsjö station med direkt passage till pendeltåget. Vidare måste bussarna vänta på pendeltågresenärerna så att man slipper väntetider i regn och rusk.

SL har dålig ekonomi. Resurser saknas för att ta hand om de passagerare som man kallt räknar med ställer bilen och åker kommunalt. Kanske blir det en sardinavgift på SL?

Jan Bressler m fl (fp) reserverade sig till förmån för sitt förslag till beslut enligt följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar följande.

 1. En folkomröstning angående trängselavgifter, s k miljöavgifter ska genomföras innan ett försök med trängselavgifter införs.
 2. Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret för ytterligare beredning.
 3. Därutöver anföra följande.

Införandet av biltullar forceras nu fram i Stockholm. Oavsett åsikt i sakfrågan så borde varje medborgare känna stark oro inför det som nu håller på att ske.

På grund av det sätt som ärendet forcerats fram så finns det stora svagheter i både underlaget från stadsbyggnadskontoret och i de olika tjänsteutlåtanden som nu läggs fram i stadens nämnder. Såväl gatu- och fastighetskontoret som stadsbyggnadskontoret pekar på ett flertal problem som bör utredas närmare innan något beslut fattas.

Kort remisstid
Förslaget om att införa biltullar i Stockholm stad är det enskilt största ärendet under mandatperioden. Det är därför ingenting annat än en skandal att inte låta ärendet gå ut på en normal remiss under en rimlig remisstid. Att på detta kuppartade sätt forcera fram ärendet är ett hån mot normala demokratiska principer. Förvaltningarna påpekar också att det under den givna remisstiden varit omöjligt att redovisa fullständiga synpunkter på ärendet. Syftet med att remittera ett ärende till berörda nämnder är att få deras synpunkter. Förfarandet i detta ärende har omöjliggjort den möjligheten. Ärendet bör därför återremitteras.

Felaktig tidsplan
Även tidsplanen innehåller uppenbarligen stora brister. Gatu- och fastighetskontoret konstaterar att det även med en optimistisk planering torde vara omöjligt att hålla den givna tidsplanen. Detta framför allt för att beslutet till stor del ligger i riksdagen och inte i kommunen. Idag saknar vi dessutom vetskap om hur den lagstiftning som krävs för försöket kommer att se ut.

Ekonomiska aspekter
Gatu- och fastighetskontoret pekar också på oklarheter kring finansieringen av projektet. Avgiften är att betrakta som en skatt och det är oklart hur intäkterna ska kunna föras tillbaka till regionen. Därför är det mycket svårt att säga något om t ex hur intäkterna kommer att disponeras. Detta lämnar frågan om hur kollektivtrafiken skall kompenseras obesvarad. Gatu- och fastighetskontoret varnar också för att de ordinarie anslagen till kollektivtrafiken kan komma att urholkas.

Essingeleden
Frågan om vilka följder som införande av biltullar får på en avgiftsbefriad Essingeled är alltjämt obesvarad. Risken är stor att effekten blir långa köer. Detta kommer allvarligt skada möjligheten att röra sig i nord-sydlig riktning. Konsekvenserna för Essingeleden måste utredas bättre innan några beslut om biltullar fattas.

Konsekvenser för Älvsjö
Älvsjös bilister är helt beroende av att Essingeleden förmår svälja trafiken i rusningstrafik.

Personnemotet är idag i rusningstrafik oftast helt igenkorkat av bilar från Älvsjö som inte kan ta sig ut på Södertäljevägen/Essingeleden. En avgiftsbefriad Essingeled där trafiken ökar ytterligare till följd av Trängselavgifterna tillsammans med den trafikökning som kan väntas när Södra länken invigs, kommer att skapa den slutliga kollapsen för Älvsjös bilister.

Trängselavgifterna kommer att få till följd att ytterligare personer kommer att åka kollektivtrafik. Älvsjöborna är redan idag hårt prövade av kapacitetsbristen på pendeltågen.fler medresenärer på pendeltågen kommer Älvsjöborna att få se ännu fler överfulla pendeltåg åka förbi.

Majoriteten har börjat i helt fel ände. Enligt Folkpartiet borde man se till att

 • Pendeltågstunneln under Riddarfjärden byggs
 • En fullt utbyggd Ringled byggs
 • Förbifart Stockholm byggs
 • Att ytterliggare tvärspårvägar byggs
 • Och givetvis för Älvsjöbornas del: Älvsjövägen i tunnel

Att lägga till ytterligare skatt som trängselavgifterna innebär – på de bördor de boende i Stockholm redan idag får betala är stötande.

Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig till förmån för sitt förslag till beslut enligt följande.

 1. En folkomröstning gällande trängselavgifter, s k miljöavgifter ska genomföras innan ett försök med trängselavgifter införs i Stockholm.
 2. Avstyrka remissförslaget beträffande miljöavgifter i Stockholm.
 3. Därutöver anföra följande.

Det förslag som nu föreligger innebär att trängselavgifter (miljöavgifter) införs i Stockholm innan nödvändig utbyggnad av kollektivtrafik och trafikleder gjorts. Det innebär också att dessa avgifter införs innan människorna i Stockholm fått möjlighet att folkomrösta i frågan.

För att införa ett system med trängselavgifter krävs en folklig acceptans. För att skapa en sådan acceptans måste det finnas alternativa vägar att använda för de bilister som inte vill eller behöver åka in i Stockholms innerstad. Därför måste ett sådant system föregås av kraftfulla investeringar i vägnätet och i kollektivtrafiken. Det är också nödvändigt att de intäkter som genererats stannar i regionen och återinvesteras i vägar och kollektivtrafiken. Särskilda regler bör gälla för kollektivtrafiken och de transporter som är nödvändiga inom näringslivet. Detsamma ska gälla miljövänliga bilar, exempelvis elbilar.

Vi kristdemokrater tror att det sätt som socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister nu avser att snabbinföra trängselavgifter på i praktiken kan komma att minska möjligheterna till folklig acceptans även bland dem som i princip skulle kunna vara positiva. Själva hanteringen av frågan riskerar nu att döda möjligheterna för lång tid framöver att nyttja ekonomiska styrmedel för att påverka trafiken och trängselproblematiken i Stockholm.

Ett försök med trängselavgifter måste framförallt föregås av en folkomröstning i frågan.

Vi kristdemokrater delar den uppfattningen som ett flertal trafikforskare och myndigheter uttrycker, nämligen att det inte är praktiskt möjligt att helt bygga bort trängseln i trafiken genom nya trafikleder. Det är inte heller realistiskt att anta att kollektivtrafiken kan växa så mycket att trängseln på vägarna försvinner. Vi ser därför en kombination av väginvesteringar, utbyggd kollektivtrafik samt modern trafikinformatik och trängselavgifter som den bästa lösningen.

§101 Synpunkter på Vägverkets planer avseende "Förbifart Stockholm"

Utgick – tas upp på sammanträdet den 22 maj under förutsättning att den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor tagit fram ett underlag.