Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-06-17

Sammanträde 2003-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

- Funktionshinderombudsmannen, Riitta-Leena Karlsson
- Frågestund. Besökande allmänh Läs mer...et ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

4 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

5 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

6 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002

7 Anmälan av inkomna handlingar

Medborgarförslag/-synpunkter. Utsändes.
Ärendelista. Dokumentlista. Utsändes.

8 Ekonomisk månadsuppföljning

9 Utvärdering av lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes barn- och ungdomsärende

Dnr: 499-210-03

Stadsdelsnämndens uppdrag till den lokala styrelsen med föräldramajoritet har för läsåret 2002/2003 enligt läroplanen (Lpo 94) avsnitt 2.8 och grundskoleförordningen 2 kap 23§ avsett ansvaret för och beslutanderätt om arbetsplanen, dvs resultatenhetens lokala verk-samhetsplan. Ansvaret innebär i praktiken att leda arbete med att ta fram, förankra och följa upp verksamhetsplanen inom givna ekonomiska ramar.

Den lokala styrelsen har under läsåret inte arbetat aktivt med verksamhetsplanen. De in-tervjuade styrelseledamöterna menar att de inte haft möjlighet till detta, utifrån tidsplanen för anvisningar och inlämnande av verksamhetsplaner. De framhåller att styrelsen i framtiden ska ta ett större ansvar för det strategiska arbetet med verksamhetsplaner och uppföljningar.

Styrelsen har arbetat aktivt med att stärka och utveckla föräldrars och elevers inflytande i verksamheterna samt med att förbättra informationen. Styrelsen har också ägnat mycket arbete åt skollokalplanering och förbättring av skolmaten.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att föräldrastyrelsen behöver få förutsättningar att arbeta långsiktigt. Därför föreslås nämnden besluta att styrelsens försöksperiod förlängs till 2005 06 30.


Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079

10 Förändrat upptagningsområde för skolor i Västberga och Solberga

Dnr: 422-178-02

I detta ärende föreslås att Liljeholmens och Älvsjö stadsdelsnämnder hemställer hos kommunstyrelsen om ändrade skolupptagningsområden så att E 4 utgör gräns för Solbergaskolans respektive Västbergaskolans upptagningsområden för skolår
F-9.

Detta innebär att de gator som idag tillhör Solbergaskolans upptagningsområde men ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde, norr om E 4, överförs till Liljeholmens stadsdelsnämnd/Västbergaskolans upptagningsområde. Ändringen föreslås gälla från läsåret 2004/2005.

Idag går större delen av flyktingeleverna från genomgångsboendet på Elektravägen i Älvsjös skolor medan något färre går i Liljeholmens skolor. Stadsdelsförvaltning-arnas förslag är att flyktingelever fördelas jämt mellan stadsdelarna, vilket är en utveckling som nu påbörjats i samverkan från läsåret 2002/2003.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

11 Yttrande över betänkandet "Skollag för kvalitet och likvärdighet"

Dnr: 400-097-03

Kommitténs förslag innebär avreglering och regelförenkling som innebär minskning av författningstexterna i nuvarande skolformsförordningar. Kommittén har strävat efter att förstärka målstyrningen, minska regel- och detaljstyrningen samt harmonisera bestäm-melserna mellan de olika skolformerna. Förslaget innebär bl.a. att bestämmelser om skolplan och planering av personalens kompetensutveckling tas bort. Regler om huvud-män och övergripande mål samlas på ett ställe i lagförslaget. Sakfrågor som nu regleras både i skollag och skolformsförordningar har sammanförts i den nya skollagen. Förvalt-ningen instämmer i att detta är förbättringar som föreslås.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

12 Återremiss. Om- och tillbyggnad av Ekängens skola

13 Återremiss. Bidrag till kulturverksamhet 2003 - Långbrofestivalen

Dnr: 009-114-03

Förvaltningens förslag att ge Brännkyrka föreningsråd i uppdrag att arrangera Långbrofestivalen återremitterades vid sammanträdet 2003-05-22 och förvaltningen gavs i uppdrag återkomma i ärendet. Förvaltningen gör bedömningen att förutsättningarna för att med kort varsel ändra upplägget för 2003 års festival är mycket begränsade. Mot denna bakgrund föreslås att Brännkyrka föreningsråd under 2003 ges i uppdrag att fortsatt planera för Långbrofestivalen i Långbroparken och att 60 000 kr avsätts för detta ändamål. Inför verksamhetsåret 2004 föreslår förvaltningen att redan under hösten 2003 påbörjas en planering för en ”Älvsjöfestival” som tydligare uppfyller intentionerna i nämndens uppdrag.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

14 Redogörelse över Älvsjö stadsdelsförvaltnings resultat gällande Kommunfullmäktiges halveringsmål av antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd

Dnr: 502-187-03

Älvsjö stadsdelsförvaltning har fram till december 2002 minskat antalet biståndstagare av försörjningsstöd med 39,4 procent, jämfört med 1999. Målet är att i december 2003 ha nått målet om 50 procent av det genomsnittliga antal biståndstagare som fanns i stadsdelen under 1999. Den grupp av hushåll som minskat mest är utomnordiska hushåll.

Handläggare: AnneäMaj Tilling, 08-508 21 350

15 Yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen om ökad e-domokrati

Dnr: 004-198-03

Förvaltningen ser positivt på att ett förslag utarbetas på hur e-demokrati ska kunna utvecklas inom hela staden och dess förvaltningar. Samtidigt som e-demokratin utvecklas måste också de som av olika skäl inte kan eller vill använda sig av internet tillförsäkras möjlighet att göra sin röst hörd. Det är viktigt att de erfarenheter som redan finns på området tas tillvara och att resurser avsätts för att hantera synpunkter och förslag.

När det gäller stadsplaner har stadsbyggnadskontoret samrådsskyldighet enligt plan- och bygglagen. Rutiner för handläggning av samrådssynpunkter måste anpassas så att inte lagstiftningen åsidosätts.


Handläggare: Elisabeth Carlö, 08-508 21 005

16 Verksamhetsuppföljning avseende Pronestor i Stockholm AB - Långbrogården

Dnr: 504-220-03

Verksamhetsuppföljningarna sedan 1999 genomförts inom Långbrogården, Pronestor i Stockholm AB, visar en klar positiv kvalitetsutveckling. Verksamheten upplevs som ett trivsamt boende för personer med demenssjukdom. Inomhusatmosfären utstrålar lugn och harmoni. Utomhus erbjuds stimulerande miljö oavsett årstiderna trots ombyggnationer inom området. Vården och omvårdnaden är tryggad, trots brist på tillsvidareanställda sjuksköterskor, vilket också bekräftar en inhyrd sjuksköterska.

Den medicinska vården tillgodoses efter individens behov. Vid vård i livets slutskede beaktas den enskildes samt anhörigas/närståendes livsåskådning.

Efter den senast uppföljningen har en anmälan sänts till Länsstyrelsen och en anmälan rapporterats till Socialstyrelsens tillsynsenhet.
Vissa förbättringsområden har identifierats dels inom den sociala- och dels inom omvårdnad/medicinskt vård


Handläggare: Edit Fonad och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 315 och 508 21 030

17 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

18 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

20 Förfrågningsunderlag för upphandling av vissa boenden enl SoL och LSS samt daglig verksamhet enl LSS

22 Yttrande till Stockholms tingsrätt

23 Yttrande till länsstyrelsen

24 Yttrande till Stockholms Tingsrätt - adoptionsärende

§129 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokollet vilket skall ske på förvaltningskontoret tisdagen den 24 juni 2003 kl 16.00.

§130 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-05-22 justerats den 28 maj 2003.

§131 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-06-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§132 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 132.

§133 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2003-05-05 anmäldes.

§134 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- ...

Minnesanteckningar från möte 2003-05-28 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

Den tvärpolitiska arbetsgruppen fick i uppdrag att med gatu- och fastighetskontoret ta upp

 1. Hastighetsbegränsning vid korsningen Långbrodalsvägen/Bromsvägen samt behov av breddning av trottoaren vid busshållplatsen.
 2. Hastighetsbegränsning 30 km på Folkparksvägen dygnet runt samt bättre markering av hastighetsbegränsningen.

§135 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 135.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§136 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för maj månad.

§137 Utvärdering av lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes bar...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-28 (utsänt ärende 67/2003) förelåg med utvärdering av lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes barn- och ungdomsområde. Dnr 499-210-03.

Stadsdelsnämndens uppdrag till den lokala styrelsen med föräldramajoritet har för läsåret 2002/2003 enligt läroplanen (Lpo 94) avsnitt 2.8 och grundskoleförordningen 2 kap 23§ avsett ansvaret för och beslutanderätt om arbetsplanen, dvs resultatenhetens lokala verksamhetsplan. Ansvaret innebär i praktiken att leda arbete med att ta fram, förankra och följa upp verksamhetsplanen inom givna ekonomiska ramar.

Den lokala styrelsen har under läsåret inte arbetat aktivt med verksamhetsplanen. De intervjuade styrelseledamöterna menar att de inte haft möjlighet till detta, utifrån tidsplanen för anvisningar och inlämnande av verksamhetsplaner. De framhåller att styrelsen i framtiden ska ta ett större ansvar för det strategiska arbetet med verksamhetsplaner och uppföljningar.

Styrelsen har arbetat aktivt med att stärka och utveckla föräldrars och elevers inflytande i verksamheterna samt med att förbättra informationen. Styrelsen har också ägnat mycket arbete åt skollokalplanering och förbättring av skolmaten.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att föräldrastyrelsen behöver få förutsättningar att arbeta långsiktigt. Därför föreslås nämnden besluta att styrelsens försöksperiod förlängs till 2005 06 30.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag avseende punkt 2, 3 och 4. Mona Bergström (s) yrkade vidare att försöksverksamheten vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde skulle anpassas till den nationella försöksperioden som förlängts till 2007 06 30 samt att uppdra till förvaltningen att undersöka om intresse finns vid övriga skolor att inrätta lokala styrelser.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande.

 1. Styrelsen får för läsåren 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 och 2006/2007 enligt läroplanen (Lpo 94) avsnitt 2.8 och grundskoleförordningen 2 kap 23§ ansvaret för och beslutanderätt om arbetsplanen, dvs enhetens lokala verksamhetsplan inom givna ekonomiska ramar
    
 2. Styrelsens arbetsordning revideras och fastställs enligt bilaga 1
     
 3. Styrelsens arbete ska utvärderas på nytt under maj 2004.
      
 4. Ledamöter för läsåret 2003/2004 utses enligt följande:
  Pernilla Johansson Förälder Ekängens skola
  Kenneth Gottberg Förälder Johan Skytteskolan
  Göran Larsson Förälder Gamla Långbrodals skola
  Bengt Gustafsson Förälder Johan Skytteskolan
  Ulf Wärmå Förälder Kämpetorps skola
  Mats Åberg Förälder Gamla Långbrodals skola
  Pelle Lidberg Förälder förskolorna
  2 elevrepresentanter, ordföranden för elevråden i Johan Skytteskolan och Parkskolan, utses hösten 2003
  Karin Grape Personal (Lärarförbundet)
  Agneta Palmér Personal
  Christer Oja Rektor
       
 5. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka om intresse finns på överiga skolor att inrätta lokala styrelser

§138 Förändrat upptagningsområde för skolor i Västberga och Solberga

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-28 (utsänt ärende 64/2003) förelåg med förslag till förändrat upptagningsområde för skolor i Västberga och Solberga. Dnr 422-178-02.

I detta ärende föreslås att Liljeholmens och Älvsjö stadsdelsnämnder hemställer hos kommunstyrelsen om ändrade skolupptagningsområden så att E 4 utgör gräns för Solbergaskolans respektive Västbergaskolans upptagningsområden för skolår F-9.

Detta innebär att de gator som idag tillhör Solbergaskolans upptagningsområde men ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde, norr om E 4, överförs till Liljeholmens stadsdelsnämnd/Västbergaskolans upptagningsområde. Ändringen föreslås gälla från läsåret 2004/2005.

Idag går större delen av flyktingeleverna från genomgångsboendet på Elektravägen i Älvsjös skolor medan något färre går i Liljeholmens skolor. Stadsdelsförvaltningarnas förslag är att flyktingelever fördelas jämt mellan stadsdelarna, vilket är en utveckling som nu påbörjats i samverkan från läsåret 2002/2003.

Jan Bressler (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Jan Bresslers (fp) yrkande följande

 • Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar om punkterna 1, 3, 4, 5 och 6.
 • Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar om punkterna 2, 3 och 6.
 1. Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till upptagningsområde för Västbergaskolans skolår 7-9 för de gatuadresser som ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde norr om E 4.
       
 2. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslag till nytt mindre upptagningsområde för Solbergaskolans skolår 7-9. De gatuadresser som ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde norr om E 4 tas bort från Solbergaskolans upptagningsområde.
       
 3. Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder hemställer hos kommunstyrelsen om ändrade skolupptagningsområden från läsåret 2004/2005 så att E 4 utgör gräns för Solbergaskolans respektive Västbergaskolans upptagningsområden.
       
 4. Liljeholmens stadsdelsnämnd ger Liljeholmens stadsdelsdirektör i uppdrag att teckna avtal med Västbergaskolan AB för skolår 7-9.
     
 5. Skrivelsen från Jan-Erik Roos m.fl. (s) i Liljeholmens stadsdelsnämnd är därmed besvarad.
      
 6. Stadsdelsnämnderna godkänner att flyktingeleverna boende på Elektravägen från läsåret 2002/2003 fördelas jämnt mellan de båda stadsdelsnämndernas skolor.

§139 Yttrande över betänkandet "Skollag för kvalitet och likvärdighet"

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-05 (utsänt ärende 41/2003) förelåg med förslag till yttrande till kommunstyrelsen. Dnr 400-97-2003.

Kommitténs förslag innebär avreglering och regelförenkling som innebär minskning av författningstexterna i nuvarande skolformsförordningar. Kommittén har strävat efter att förstärka målstyrningen, minska regel- och detaljstyrningen samt harmonisera bestämmelserna mellan de olika skolformerna. Förslaget innebär bl.a. att bestämmelser om skolplan och planering av personalens kompetensutveckling tas bort. Regler om huvudmän och övergripande mål samlas på ett ställe i lagförslaget. Sakfrågor som nu regleras både i skollag och skolformsförordningar har sammanförts i den nya skollagen. Förvaltningen instämmer i att detta är förbättringar som föreslås.

Förvaltningen menar också att den nya föreslagna skollagen har en systematisk och tydlig struktur samt är lätt att förstå, vilket kan underlätta tillämpningen av lagen.

Förvaltningen instämmer i det mesta som föreslagits av kommittén förutom i följande frågor;

Förvaltningen menar att timplanen helt bör avskaffas i en målstyrd skola. Totalt antal garanterade timmar, d.v.s. 6 665 timmar, bör dock kvarstå men ej specificeras på de olika ämnena. För att eleverna ska kunna garanteras att uppnå målet i de olika ämnena så behöver elever också olika mycket undervisningstid.

Endast lärare med lärarutbildning eller lärare med tillsvidareanställning får sätta betyg för att uppfylla likvärdighet och rättssäkerhet. Om den som undervisar är obehörig ska rektor utse en lärare som uppfyller kraven för betygsättning. Förvaltningen menar att även biträdande rektor ska kunna sätta betyg tillsammans med den lärare som saknar rätt att sätta betyg. Rektor bör ej vara delaktig i betygsättningen eftersom elev ska kunna överklaga sitt betyg hos rektor.

Tillsynen skärps genom att Skolverket får möjlighet att meddela förelägganden som kan förenas med vite och att Skolverkets beslut ska kunna överklagas. Förvaltningen kan inte se något behov av att införa sanktionsmöjligheter. En anmärkning från skolverket är en tillräckligt allvarlig och ingripande åtgärd. Om brister uppmärksammas förutsätter förvaltningen att dessa avhjälps så snart som möjligt.

Tillsynen över enskilda förskolor ligger kvar hos kommunen enligt förslaget. Förvaltningen anser dock att för att uppnå likvärdighet för hela skolväsendet ska både enskilda förskolor och skolor få tillsyn av samma myndighet d.v.s. antingen Skolverket eller kommunen.

Förvaltningen beklagar att uppdraget till kommittén inte innefattade den, av både föräldrar och tjänstemän, upplevda oklarheten med nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och kommun.

Svante Haggren (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Svante Haggrens (s) yrkanden följande.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Samt därutöver anföra

Att avskaffa timplanen i en målstyrd skola är rimligt men det måste bevakas att eleverna får sin garanterade tid. Det får inte bli så att ett timplanelöst system skall spara pengar åt utföraren. Man måste hitta alternativa beräkningar som visar – säkerställer elevernas rätt till undervisning.

När det gäller kravet på betygssättning är det nödvändigt att elevernas rättssäkerhet tryggas. Om den som undervisar är obehörig ska rektor utse en lärare som uppfyller kraven för betygssättning. En bitr rektor med motsvarande utbildning kan även vara den som medverkar vid betygssättningen i denna situation.

När det gäller möjligheten till sanktioner är det viktigt att detta instrument finns. Sanktionerna ger möjligheter för att garantera likvärdighet och rättssäkerhet för eleverna oavsett huvudman.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§140 Återremiss. Om- och tillbyggnad av Ekängens skola

§141 Återremiss. Bidrag till kulturverksamhet 2003 - Långbrofestivalen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-05 (utsänt ärende 71/2003) förelåg med förslag att uppdra att ge Brännkyrka föreningsråd i uppdrag att arrangera Långbrofestivalen 2003 i Älvsjö och att avsätta totalt 60 000 kronor för detta ändamål. Dnr

Förvaltningens förslag att ge Brännkyrka föreningsråd i uppdrag att arrangera Långbrofestivalen återremitterades vid sammanträdet 2003-05-22 och förvaltningen gavs i uppdrag återkomma i ärendet. Förvaltningen gör bedömningen att förutsättningarna för att med kort varsel ändra upplägget för 2003 års festival är mycket begränsade. Mot denna bakgrund föreslås att Brännkyrka föreningsråd under 2003 ges i uppdrag att fortsatt planera för Långbrofestivalen i Långbroparken och att 60 000 kr avsätts för detta ändamål. Inför verksamhetsåret 2004 föreslår förvaltningen att redan under hösten 2003 påbörjas en planering för en "Älvsjöfestival" som tydligare uppfyller intentionerna i nämndens uppdrag.

Mona Bergström (s) lade fram ett förslag till beslut från (s), (v) och (mp) och yrkade bifall till det.

Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes för överläggning i partigrupperna.

Ordförande ställde de olika förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (s), (v) och (mp):s förslag till beslut.

Votering begärdes och verkställdes.

Ledamot som bifaller (s), (v) och (mp):s förslag till beslut röstar ja.
Ledamot som bifaller (m) och (fp):s förslag till beslut röstar nej.

Votering utföll med 6 ja-röster - ordförande (Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson (s), ledamoten Majvi Andersson (s), ledamoten Mona Bergström (s), ledamoten Svante Haggren (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) mot fem nej-röster - vice ordförande (Olle Andretzky (m), ledamoten Torbjörn Erbe (m), ledamoten Jan Bressler (fp), ledamoten Inger Swahn (fp),och tjänstgörande ledamoten Ewa Bendegard (m).

Ordförande fann att nämnden beslutat enligt (s), (v) och (mp):s förslag till beslut.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att överföra 60 000 kronor till integrationsprojektet för att användas för inköp av musikalen "H som i längtan", vilken i samråd med rektorerna under hösten erbjuds lämpliga åldersgrupper i Älvsjö skolor, berör skolpersonal och föräldrar m fl som ett viktigt inslag i det integrationsarbete som pågår.
    
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att i god tid inför nästa sommar återkomma med förslag till uppläggning av ett arrangemang mera centralt i Älvsjö – enligt tidigare uppdrag

Reservation

Vice ordförande Olle Andretzky mfl (m) och ledamoten Jan Bressler m fl (fp) reserverade sig mot beslutet enligt följande.

Vi reserverar oss mot att (s) nu ytterligare drar in på kulturpengarna i Älvsjö. En fin kulturfestival, som den som anordnats i Långbro park för Älvsjös medborgare av föreningar i Älvsjö, måste få det lilla bidrag som ger så mycket kultur till en så liten kostnad.
Vi reserverar oss också mot att pengar överförs till integrationsprojektet utan någon som helst beredning av förvaltningen.

§142 Redogörelse över Älvsjö stadsdelsförvaltnings resultat gällande Kommunf...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-17 (utsänt ärende 68/2003) förelåg med redogörelse över Älvsjös stadsdelsförvaltnings resultat gällande kommunfullmäktiges halveringsmål av antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Dnr 502-187-03.

Älvsjö stadsdelsförvaltning har fram till december 2002 minskat antalet biståndstagare av försörjningsstöd med 39.4 procent, jämfört med 1999. Målet är att i december 2003 ha nått målet om 50 procent av det genomsnittliga antal biståndstagare som fanns i stadsdelen under 1999. Den grupp av hushål som minskat mest är utomnordiska hushåll.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse över hur stadsdelen lyckats i målsättningen att halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd under en fyra års period, där utgångsläget var det genomsnittliga antal personer som erhöll ekonomiskt bistånd under 1999.

§143 Yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen om ökad e-domokrati

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-15 (utsänt ärende 71/2003) förelåg förslag till yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen om ökad e-demokrati. Dnr 004-198-03.

Förvaltningen ser positivt på att ett förslag utarbetas på hur e-demokrati ska kunna utvecklas inom hela staden och dess förvaltningar. Samtidigt som e-demokratin utvecklas måste också de som av olika skäl inte kan eller vill använda sig av internet tillförsäkras möjlighet att göra sin röst hörd. Det är viktigt att de erfarenheter som redan finns på området tas tillvara och att resurser avsätts för att hantera synpunkter och förslag.

När det gäller stadsplaner har stadsbyggnadskontoret samrådsskyldighet enligt plan- och bygglagen. Rutiner för handläggning av samrådssynpunkter måste anpassas så att inte lagstiftningen åsidosätts.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

§144 Verksamhetsuppföljning avseende Pronestor i Stockholm AB - Långbrogården

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-03 (utsänt ärende 72/2003) förelåg med verksamhetsuppföljning enligt ramavtal för enstaka platser i särskilda boendeformer för Äldre, Stockholm stad. Dnr 504-220-03.

Verksamhetsuppföljningarna sedan 1999 genomförts inom Långbrogården, Pronestor i Stockholm AB, visar en klar positiv kvalitetsutveckling. Verksamheten upplevs som ett trivsamt boende för personer med demenssjukdom. Inomhusatmosfären utstrålar lugn och harmoni. Utomhus erbjuds stimulerande miljö oavsett årstiderna trots ombyggnationer inom området. Vården och omvårdnaden är tryggad, trots brist på tillsvidareanställda sjuksköterskor, vilket också bekräftar en inhyrd sjuksköterska.

Den medicinska vården tillgodoses efter individens behov. Vid vård i livets slutskede beaktas den enskildes samt anhörigas/närståendes livsåskådning.

Efter den senast uppföljningen har en anmälan sänts till Länsstyrelsen och en anmälan rapporterats till Socialstyrelsens tillsynsenhet.

Vissa förbättringsområden har identifierats dels inom den sociala- och dels inom omvårdnad/medicinskt vård.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt därutöver ett tillägg.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Kåre Gustafssons (s) yrkande följande.

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen avseende ramavtal för äldreomsorgsplatserna inom Pronestor i Stockholm AB.
  

Stadsdelsnämnden delger Äldreomsorgsberedningens kansli uppföljningen.
      

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att följa arbetet med förbättringsområdena vid Långbrogården, Pronestor i Stockholm AB.

§145 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

 • Ekonomiskt bistånd mars 2003 statistik stadsdelsvis.
 • Arbetslösa april 2003 statistik stadsdelsvis.
 • Ansökan om personalförstärkningar i förskoleklass och grundskola, särskola, fritidshem och gymnasieskola bidragsåret 2003/04.

Stadsdelsdirektören presenterade Bengt Larsson, nyanställd verksamhetsområdeschef för äldre- och handikappomsorgen.

Konferensen på Smådalarö gård den 25 och 26 augusti – för att kunna bekräfta antal rum till konferensanläggningen vill förvaltningen snarast möjligt veta vilka från nämnden som kommer att delta.

Om- och tillbyggnad av Ekängens skola – ärendet kommer upp på stadsdelsnämndens sammanträde först i augusti på grund av att förvaltningen inte haft möjlighet att utvärdera det kostnadsförslag som kommit från gatu- och fastighetskontoret avseende en paviljong.

§146 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Mona Bergström (s) undrade hur personalsituationen ser ut i verksamheterna i sommar. Enligt förvaltningen är det inga problem med semestervikarier nu när strejken är över.

Renas Awdal rapporterade från det seminarium "På riktigt" som han deltog i den 15 maj och som vände sig till politiker med invandrarbakgrund.

 

SLUTET SAMMANTRÄDE

§147 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2003-05-16 anmäldes.

§148 Förfrågningsunderlag för upphandling av vissa boenden enl SoL och LSS ...

§149 Yttrande till länsrätten

§150 Yttrande till Stockholms tingsrätt

§151 Yttrande till länsstyrelsen