Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-11-06

Sammanträde 2003-11-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen.
Frågestund besökande allmänhe Läs mer...t ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering

3 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

4 Protokoll från lokala pensionärsrådet

5 Protokoll från lokala handikapprådet

6 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

7 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

8 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

9 Anmälan av inkomna handlingar

10 Ekonomisk månadsuppföljning

11 Verksamhetsplan och budget

Dnr: 102-280-03

Denna verksamhetsplan och budget för 2004 innehåller två delar. Del 1 riktas till både kommunstyrelsen och nämnden och redovisar hur nämnden avser att uppfylla kommunfullmäktiges fem övergripande inriktningsmål. Del 2 riktas enbart till nämnden och redovisar övrig verksamhetsplanering för respektive verksamhetsområde och administrativ avdelning.

De fem övergripande inriktningsmål som kommunfullmäktige har fastställt för 2004 är Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna, bygga bostäder och utveckla Stockholm, göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, bryta segregationen och fördjupa demokratin samt ta ansvar för ekonomin.

Inom ramen för uppdraget att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna redovisas hur nämnden avser att minska barngruppernas storlek i förskolan, hur arbetet med elevers delaktighet och språkutveckling ska bedrivas, hur livskvaliteten ska öka för de boende inom heldygnsomsorgen, utvecklingen av det förebyggande arbetet redovisas, vilka insatser som görs för att förbättra medarbetarnas hälsa beskrivs m m.

Vad gäller inriktningsmålet att bygga bostäder och utveckla Stockholm så redovisas åtgärder för att stärka arbetskraftens ställning på arbetsmarknaden samt åtgärder för att utveckla kontakterna mellan staden och företagen i stadsdelsområdet. Vidare redovisas arbetet med att göra staden ren, trygg och välskött samt det bostadsbyggande som planeras inom nämndens geografiska ansvarsområde m m.

Under rubriken Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad beskrivs hur nämndens Agenda 21-arbete avses att bedrivas under året samt hur stadens miljöprogram 2002-2006 ska integreras i verksamheterna.

Vad gäller inriktningsmålet att bryta segregationen och fördjupa demokratin så beskrivs arbetet med att motverka segregation, arbetet med halvera antalet personer med ekonomiskt bistånd samt hur medborgarna i Älvsjö ska ges ökade möjligheter till insyn och deltagande i de demokratiska processerna.

Under rubriken Ta ansvar för ekonomin redovisas framför allt nämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret.

Sammantaget bedöms att Älvsjö stadsdelsnämnd, genom sitt arbete under året, kommer
att bidra till att fullmäktiges målsättning med de övergripande inriktningsmålen för stadens verksamheter uppnås.

Ärendet i sin helhet får Du fram genom att klicka på W

12 Utveckling av utrednings- och uppföljningsinstrument inom Stockholms stads missbrukarvård

Dnr: 502-271-03

I ett ärende från socialtjänstnämnden föreslås att stadens beställarenhet för paraplysyste-met ska arbeta vidare med att ge berörda förvaltningar ett fungerande IT-stöd för meto-den ASI (Addiction Severity Index) inom stadens missbrukarvård. IT-stödet bör helst integreras med befintliga system.

ASI används redan inom förvaltningens sociala enhet, för utredningar avseende klienter med missbruksproblem. Erfarenheterna är enbart positiva. Enheten avser att i framtiden använda ASI också vid uppföljningar och utvärderingar med enskilda klienter, samt för kartläggning av beroendeproblematiken i området.

Stadsdelsförvaltningen förordar att stadens beställarenhet för Paraplysystemet arbetar vidare med att utveckla ett fungerande IT-stöd för ASI till berörda förvaltningar, vilket bör integreras med Paraplysystemet.


Handläggare: Lars Ericson, 08-508 21 079

13 Sfi-verksamhet, översyn av flyktingmottagande samt angränsande frågor

Dnr: 500-258-03

I en översyn av stadens sfi-verksamhet, flyktingmottagande och angränsande frågor före-slås att stadsdelsnämnderna ska få det yttersta ansvaret för att erbjuda alla nyanlända flyktingar och invandrare ett samordnat, individuellt utformat introduktionsprogram. An-svaret omfattar alla steg i introduktionsprogrammet, samhällsinformation, sfi, yrkesprak-tik, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd.

Syftet med att föra över hela ansvaret till stadsdelsnämnderna är dels normalisering för den enskilde, dels att knyta samman ansvar och befogenheter i stadens mottagningsorga-nisation för flyktingar och nyanlända invandrare.

Utredningen föreslår att stadsdelsnämnderna tillförs ekonomiska resurser, dels från integ-rationsnämnden då ansvaret för nyanlända flyktingar förs över till stadsdelsnämnderna, dels från utbildningsnämnden då ansvaret för sfi och vuxenutbildning för nyanlända in-vandrare förs över på motsvarande sätt.

Stadsdelsförvaltningen är positiv till förslaget, förutsatt att kostnadsneutralitet för föränd-ringarna kan säkerställas. Den enskilde bör vinna på att exempelvis samhällsinformation, sfi, yrkespraktik och andra insatser kan samordnas på ett bättre sätt, och att varje insats ska leda till de uppställda målen. Förslaget ger också stadsdelsnämnden möjlighet att styra och utveckla insatserna på ett sådant sätt att antalet nyanlända invandrare med be-hov av försörjningsstöd kan minimeras.

Då antalet flyktingar och nyanlända invandrare i Älvsjö är relativt lågt, skulle organisa-tionen för detta arbete byggas upp tillsammans med några angränsande stadsdelsförvalt-ningar, om förslaget kommer att genomföras.


Handläggare: Lars Ericson, 08-508 21 079

15 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

16 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

17 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

18 Upphandling av vissa boenden enl SoL och LSS samt daglig verksamhet enl LSS

20 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

21 Fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr: 002-004-03

Handläggare: Britt-Marie Ericson, 08-508 21 008

§219 Ny ersättare

Anmäldes att kommunfullmäktige 2003-10-20 utsett Maj-Len Eklund (v) till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2003.

§220 Justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske på förvaltningskontoret torsdagen den 13 november kl 17.00. För den händelse ordförande och vice ordförande inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag utsågs Kåre Gustafsson (s) att träda in i ordförandes ställe och Torbjörn Erbe (m) i vice ordförandes ställe.

§221 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-10-23 justerats den 30 oktober 2003.

§222 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-10-28 anmäldes och lades till handlingarna.

§223 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 30 oktober 2003 anmäldes och lades till handlingarna.

§224 Protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2003-10-30 anmäldes och lades till handlingarna.

§225 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 225.

§226 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- ...

Minnesanteckningar från möte 2003-10-29 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

§226 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2003-09-15 anmäldes.

Nämnden framförde återigen att det ska framgå av protokollet vilka som är elever och att sammanträdestiderna ska anpassas så att elevrepresentanterna kan delta i styrelsearbetet.

§227 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 227.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§228 Verksamhetsplan och budget

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och
  budget för år 2004 inklusive omslutningsförändring på totalt 106,8 mkr i ökade kostnader och intäkter.

 2. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning:
 • Johan Skyttes barn- och ungdomsområde,
 • Solberga barn- och ungdomsområde,
 • Herrängens barn- och ungdomsområde,
 • Sjöängens barn- och ungdomsområde,
 • Solberga äldreboende,
 • Älvsjö sjukhem,
 • Älvsjö servicehus, samt
 • Enheten för omsorg om funktionshindrade.
 1. Stadsdelsnämnden beslutar om indragning av budget- och skuldrådgivaranställningen inom enheten arbete och bistånd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2003 (utsänt ärende 98/2003).

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp), ledamöterna Kåre Gustafsson (s) m.fl. och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordförande Olle Andretzky (m) m.fl. framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Jan Bressler (fp) m.fl. framlade ett förslag till beslut som innebar avslag på förvaltningens förslag till verksamhetsplan.

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ytterligare ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Peter Modesta (mp), ledamöterna Kåre Gustafssons (s) m.fl. och ledamoten Kenneth Persson (v) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordförande Olle Andretzky (m) m.fl. reserverade sig mot punkt 1 i nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Vi överlämnar förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen och godkänner vad som sägs i förslaget till beslut angående p 2-3.

SAMMANFATTNING AV MODERATERNAS VERKSAMHETSPLAN 2004 I ÄLVSJÖ

All verksamhet utom myndighetsutövning skall utsättas för konkurrens eller kunna avknoppas. Medborgarna får på så sätt så stor valfrihet som möjligt.

Lika villkor skall gälla mellan kommunala och fristående förskolor och grundskolor.

De största barngrupperna skulle ha minskat redan under 2003.

Förskolorna och grundskolorna skall ha tydliga åtaganden för barnens trygghet - en kvalitetsgaranti. Säkra skolvägar måste skapas.

Kunskapen i skolorna skall sättas i fokus. Vi behöver fler kompetenta lärare.

Hela skolpengen direkt ut till förskolan – skolan oberoende av den är fristående eller kommunal.

Alla elever i grundskolan skall få skriftliga omdömen om inte deras föräldrar tackar nej.

Alla elever skall få fortsatt simundervisning

Äldre och Handikappomsorgen skall ha trygghetsgaranti som inkluderar en vårdgaranti och en värdighetsgaranti.

Socialarbetet skall i större utsträckning ske fältförlagt.

Ett gemensamt utskott bör inrättas mellan Älvsjö stadsdelsnämnd och landstinget så att medborgarna inte hamnar mellan stolarna.

Vi stödjer kultur till barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre på äldreboende.

Ökade resurser till biblioteken.

Samarbetet med näringslivet och bemanningsföretag skall intensifieras för att komma till rätta med arbetslösheten.

Vi vill införa en jobbgaranti för arbetslösa. Invandrarna skall erbjudas språkträning och jobb.

Förnyelsen av Älvsjö C måste intensifieras och trafikfrågorna måste lösas vad gäller Centrum och Älvsjövägen. Älvsjö station måste byggas om så att den kan tjäna sitt syfte som en av de mest trafikerade stationerna i Stockholmsområdet.

Vi vill förlägga en hall för inomhusidrott och kulturaktiviteter i Älvsjö.

Ökad belysning kring gångvägar och parker och bekämpa klotter och vandalisering.

Vi vill verka för en miljövänligare stad. Hela vår verksamhet skall präglas av detta.

Återvinningsstationerna måste förbättras eller om detta inte går avvecklas och ersättas med andra system för återvinning.

Älvsjö och Solbergaskogen måste skyddas mot exploatering.

Fler infartsparkeringar behövs.

Kollektivtrafiken måste leva upp till sin serviceskyldighet och hålla tiden och ge resenärerna trygghet kvälls och nattetid. Särskilt buss 173 måste få tätare turer.

Herrängens gård måste bevaras och utvecklas.

Utjämningsskatten eller Perssonplundringen
I dag betalar en Älvsjöbo ungefär 5000 kronor per år. Detta kommer att bli 12 000 kronor år 2012. Detta är ett stort svart hål för Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

HUR SKULLE POLITIKEN SE UT OM MODERATERNA BESTÄMDE I STOCKHOLMS STAD
Minskad byråkrati
Vi vill avskaffa stadsdelsnämnderna och ersätta dessa med sociala distriktsnämnder, vilket kommer att ske naturligt när många av de stora uppgifter som idag ligger under stadsdelsnämnderna i form av förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg ersätts av pengsystem fullt ut. Besluten kring dessa frågor flyttas från stadsdelsnämnderna till enskilda människors köksbord, där dessa beslut bör tas. Eftersom en viss kontroll av verksamheterna måste ske kommer övergripande frågor att läggas på centrala facknämnder.

Besparingspotentialen är reell och skall användas till att frigöra resurser för att höja kvalitén inom verksamheterna.

Gemensamma nämnder kommunen - landstinget
Vi vill på sikt avveckla landstinget, varvid landstingsverksamheten skall tas över av staten och kommunen men i mellantiden vill vi utveckla samarbetet med landstinget genom att inrätta gemensamma utskott och nämnder mellan kommunen och landstinget så att ingen medborgare hamnar mellan stolarna.

Kulturverksamhet mm
Lokal kulturverksamhet överförs till kulturnämnden. Idrotts och fritidsfrågor integreras i en ny kultur och idrottsnämnd.

Parkskötsel, snöröjning samt städning av gator och torg
Centraliseras, vilket borde leda till bättre resultat än hittills.

Administration av förskolan, skolan och omsorgen
Lyfts bort från stadsdelsnämnderna för att ge verksamheterna lika villkor över hela staden.

Integrationsfrågorna
Integreras till fullo med näringslivsfrågorna i en näringslivs och integrationsnämnd.. Den viktigaste integrationsfrågan är att människor har jobb.

Valfriheten, trygghet och kvalité i omsorgerna
En central nämnd, äldrenämnden, inrättas. Kundvalsmodellen utökas. Kvaliteten upprätthålles dels genom kundvalet, dels och genom införandet av en loggbok där den anhörige dagligen kan följa med hur vården bedrivs.

Förnyelse av socialtjänsten
Mångfaldsarbetet inom socialtjänsten skall fortsätta. Fler utövare av verksamheter leder till förnyelse och utveckling och högre kvalitet för den enskilde. Myndighetsutövning skall alltid skötas av det offentliga men arbetet med att hjälpa människor ur bidragsberoende, hemlöshet och missbruk kan med fördel utföras av andra än staden. Socialarbetet skall ske fältförlagt och med mer flexibla arbetstider. Missbruket upphör inte kl. 17.

Tak över huvudet garantin skall utvecklas inte avvecklas.

Stora satsningar skall ske att informera ungdomar om alkohol –narkotika och tobak.

Jobbgaranti skall införas för alla som idag är socialbidragstagare så att dom kommer ut i arbetslivet på ett snabbt sätt. Föreligger hinder mot jobb så får andra stödformer övervägas som förtidspension mm.

En god stadsmiljö
Återvinningsstationerna är nedskräpande och förfular stadsbilden. De skall tas bort och ersättas med andra system.

Snöröjning och barmarksunderhåll skall sortera under gatu - och fastighetsnämnden för maximal insats.

Parkerna skall skötas av en särskild trädgårdsmästarenhet inom gatu - och fastighetsnämnden.

Klotter och annan skadegörelse skall konsekvent motarbetas.

Mörka passager och prång skall byggas bort

Kultur och fritidsstad
Stockholm skall åter bli landets ledande kultur och evenemangsstad.

Trängselavgifterna
Skall inte införas.

Skatteutjämningen och skattesänkning
Skatteutjämningen skapar ett stort svart hål i stadens ekonomi. Vi vill trots detta sänka skatten med 65 öre 2004. Vi vill modifiera skatteutjämningen eller låta den bli en statlig angelägenhet, vilket på sikt kan innebära ytterligare skattesänkningar. Detta innebär ökad frihet och egenmakt för medborgarna.

KRITIK AV MAJORITETENS VERKSAMHETSPLAN I ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND
Majoritetens vallöften när det gäller minskning av barngrupperna i förskolan och satsningar på barn, ungdom håller på att suddas ut.

Barngruppernas storlek
Mycket lite har hittills hänt. Planerna är stora men det är lite verkstad och mycket prat. Det saknas lokaler och utbildad personal att tillgå. Vi skall jaga dom med blåslampa när det gäller uppfyllelse av detta specifika vallöfte. Vi ville minska de största barngrupperna i Älvsjö redan under 2003.

Förbättra välfärden
När man ger förskola, skolbarnomsorg och grundskola ett procentpåslag på mellan 0-3 procent så förbättras inte välfärden utan detta räcker inte ens till den lönekompensation som kommer under 2004. Förvaltningen kallar detta för effektiviseringar. Vi kallar detta för besparingar som just kommer att gå ut över barn och ungdomar. Detta är redan nu ytterligare ett sviket vallöfte.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm
Även detta vallöfte håller på att bli en stor flopp. Man låter allmännyttan bygga på de bästa tomterna. Allmännyttan har inte erfarenhet av byggande utan måste anlita utomstående konsulter. Privata byggare nöjer sig inte med sämre tomtmark. Miljöpartiet stoppar allt byggande så snart det ligger nära ett grönområde. Naturreservaten tilltar i antal och omöjliggör byggande. Regeringen tycks leva i en föreställning av att hyresreglering och subventioner är bra för bostadsmarknaden.

Arbetslösheten tilltar i stan. Alltfler rymmer staden. Trängselavgifterna kommer att utgöra ett stort hinder för stadens utveckling.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin
Vi vill få ut invandrarna i arbete. Ingen skall få uppbära socialbidrag som kan jobba. Genom arbetslivet vidareutvecklar man sig både socialt och får bättre språkkunskaper. Majoriteten satsar resurser som ligger mer åt det sociala hållet och som vi inte har fått någon feed back på.

Demokratifrågor
Under hela den tid som stadsdelsnämnder har funnits har det varit väldigt svagt intresse från medborgarna sida vad gäller demokratiska frågor. När någon större omstrukturering skall genomföras strömmar medborgarna till det öppna mötet och protesterar. Oftast leder inte dialogen med medborgarna inte till några resultat. Överallt i riket där man har eller haft stadsdelsnämnder har dessa lagts ner eller kommer att läggas ner. I Stockholm håller man fast vid dessa till vilket pris som helst. I nämnderna sitter väldigt få fritidspolitiker som är folkvalda. När medborgarna kommer till nämndmötet möts dom av politiker som inte äger den fråga allmänheten ställt.

Reservation
Ledamöterna Jan Bressler (fp) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

 1. att avslå förslaget till Verksamhetsplan och budget för 2004
 2. att arbeta för att marknaden för privata alternativ i välfärdssektorn åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och enskilda alternativ.
 3. att verka för att fler bostäder byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker.
 4. att verka för att en förskolepeng snarast införs för hela staden.
 5. att i budget för år 2004 låta hela den schablonökning som erhållits för förskola gå direkt ut till de enskilda förskolorna, och inte använda medlen till andra verksamheter.
 6. att därutöver anföra
 1. Inriktning

  Det ekonomiska läget i Stockholm är mycket bekymmersamt. År 2004 minskar våra gemensamma resurser, och detta slår hårt mot stadsdelarna. Även om Älvsjö stadsdel i dag har en ekonomi i balans så är det viktigt med en tydlig politisk prioritering av verksamheten.

  Folkpartiets budgetförslag innebär ekonomiska förstärkningar av förskola, skola, äldreomsorg och socialt arbete.

  Den politiska administrationen går att effektivisera genom en sammanslagning av nämnder, både i stadsdelarna och i facknämnderna. Genom sammanslagningar kan nämnderna spara administrativa kostnader och göra ett mer effektivt arbete. Inom flera delar av staden har uppdelningen och gränsdragningen av stadsdelsnämnderna inneburit gränsdragningar som inte är logiska.

  Stadsdelen bör sträva efter en plattare organisation, som ger färre steg från medborgare och brukare till den beslutande politiska makten och därmed öka demokratin. Den operativa dagliga verksamheten skall därför i första hand få de resurstillskott som finnes.

  I stadsdelens budget måste alltid kärnverksamheterna prioriteras.

  Skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg är viktigare än Agenda 21-kontor, konsumentupplysning och lokala kultursamordnare.

  Under den förra mandatperioden ökade medborgarnas inflytande avsevärt. Allt fler människor fick möjlighet att träffa de avgörande valen i livet, främst inom förskola, skola och äldreomsorg. Genom möjligheten att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter fick många människor möjligheten att ta makten över sina liv. Ett kraftigt minskat socialbidragsberoende gav många människor ökade möjligheter att forma sin framtid.

  Under 2003 avstannade detta arbete helt. Genom en systematisk återkommunalisering och utsvältning av privata alternativ har mångfald vänts till enfald. Valfrihetsreformerna är stoppade och de enskilda alternativ som finns i staden inom exempelvis skola och omsorg får sämre villkor. Människor som känner makt i sin vardag är betydligt mer benägna att också ta ett politiskt ansvar.

  Vi kan bara se på det närliggande exemplet Östberga, där människorna förvägrades att ta ett ansvar för sina bostäder och sin boendemiljö.

  Folkpartiet vill att nämnden arbetar för att öka människors reella makt genom att öka valfriheten och bejaka deras egen kraft att förändra och utveckla sin vardag.

 2. En politik för tillväxt

  Från att ha varit en region med starkt framtidstro och tillväxt har villkoren i Sveriges huvudstad förändrats radikalt det senaste året. Fram tonar bilden av en region med svåra problem, med ytterligare pålagor för stockholmarna i form av biltullar, höjda skatter och ett stockholmsfientligt system för skatteutjämning. De problem som folkpartiet för ett par år sedan definierade som växtvärk har idag övergått till en förlamning som slår mycket hårt mot stadsdelarnas ekonomi. Att vända utvecklingen och skapa förutsättningar för tillväxt är i högsta grad en angelägenhet för stadsdelarna.

  Vi behöver fler skattebetalare i Stockholm. Alltför många är beroende av bidrag, och en viktig målsättning är att alla som kan arbeta skall göra det. Att försörja sig själv är också den viktigaste murbräckan mot segregation och utanförskap.

  Under 2003 har minskningen av antalet socialbidragsberoende avstannat helt. Arbetet med att hjälpa fler människor att gå från bidrag till jobb måste fortsatt bli en central uppgift för stadsdelen.

  Skärholmens Jobbcentrum garanterar arbete inom fem dagar till personer som söker socialbidrag enbart av det skälet att de blivit arbetslösa. Verksamheten i Skärholmen är framgångsrik och det är viktigt att den förblir så.

  Idiotstopp för avknoppning, återkommunalisering av entreprenader och systematisk utsvältning av privata alternativ håller sakta men säkert på att utradera den marknad för småföretag inom välfärdssektorn som byggdes upp under den förra mandatperioden. Detta är mycket allvarligt. Enskilt drivna alternativ inom skola och omsorg utgör en potentiell lokal arbetsmarknad som i dag håller på att kvävas i sin linda. När personalen dessutom trivs bättre i de enskilt drivna förskolorna är denna politik obegriplig.

  Denna politik är dessutom klart kvinnofientlig eftersom dessa nya egenföretagare i många fall är kvinnor. De får nu inte chansen att förverkliga sina idéer och visioner med ett eget företagande.

  Stadsdelen ska arbeta för att denna marknad åter öppnas genom att uppmuntra entreprenader och privata alternativ.

  Älvsjö är en stadsdel med stora trafikproblem och de ökar. Den socialdemokratiska politiken har inneburit stopp för nödvändig vägutbyggnad i regionen och detta drabbar Älvsjö som är kringränd av överfulla genomfartsleder. Än värre kommer det att bli när biltullar skall införas.

  Folkpartiet menar också att stadsdelen måste ha en tillväxtinriktad attityd i sin egenskap av remissinstans och påtryckare i stadsövergripande frågor kring byggande och företagande. Stadsdelen ska verka för att fler bostäder byggs, och ha en positiv inställning till nyetablering av företag och lågprisbutiker.

 3. Förskola och skolbarnomsorg

  I takt med att förskolan får ett större pedagogiskt ansvar än tidigare är det oerhört viktigt att utbildad personal har huvudansvaret för verksamheten. Förskollärare har efter tre års högskolestudier en pedagogisk kompetens att lära och utveckla barn. Deras kompetens som yrkeskår är värdefull och ska tas på allvar. Det är lika viktigt att behörig personal ska ha pedagogiskt ansvar inom förskolan som att behöriga grundskollärare ska undervisa inom grundskolan.

  Förskolan i Stockholms stad har problem. Minskningen av barngrupperna har inte lyckats, och de närmaste åren väntas efterfrågan på platser i barnomsorgen öka ytterligare. För att möta den växande krisen krävs höjda anslag som öronmärks och går direkt ut till de enskilda förskolorna. Stadsdelen ska verka för att en förskolepeng snarast införs för hela staden.

  År 2004 måste hela den schablonökning som stadsdelen erhållit för förskola gå direkt ut till de enskilda förskolorna, och inte användas till andra verksamheter.

  Föräldrars val och önskemål skall styra inriktningen och utbudet av förskolor i Stockholm. Kvaliteten i verksamheten garanteras bäst genom en mångfald av förskolor med skiftande inriktning. Etableringsfrihet för enskilda alternativ i kombination med likvärdiga villkor är en förutsättning för valfrihet. Det stopp mot avknoppning som införts i staden innebär att kvaliteten inom förskolan blir lidande, och likriktningen ökar.

  För många barn är familjedaghemmen det bästa alternativet. Den pedagogiska kvalitén är minst lika hög som i förskolan samtidigt som barngruppen är mindre och för många mer ändamålsenlig. Stadsdelen får inte bortprioritera detta alternativ.

  Ett maxtak för barngruppernas storlek bör införas. Ett rimligt tak bör vara 14-15 barn i småbarnsgrupperna och 18-19 barn i grupperna för större barn. Minskningen av barngrupperna är ett av de mest angelägna målen för förskolan, och förutsätter också att förskolan tilldelas rimliga resurser för att detta ska bli möjligt.

  De 110 platser som skapas genom tillbyggnad/nybyggnad av tre förskolor är ett steg i rätt riktning.

 4. Grundskola

  Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Ingen elev ska behöva lämna grundskolan utan att godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Stockholms stad och stadsdelsnämnderna måste vidta en rad åtgärder för att ge grundskolan förutsättning att klara sin uppgift; att ge alla elever de grundläggande kunskaperna.

  Skolan skall ställa tydliga kunskapskrav på eleverna. Försök med kunskapsutvecklingsscheman i Stockholms stad visar att alla elever kan bli godkända i de viktigaste ämnena om kraven görs tydliga, kontrolleras med utvärderingar, kommuniceras med hemmen och stöttas upp med extra insatser där sådana behövs. En bra skola ställer också krav på ordning och studiedisciplin. Våld, hot om våld, trakasserier och mobbning är inte acceptabelt.

  Det är glädjande att skolorna i Älvsjö har uppgjorda planer mot mobbing och att de används aktivt.

  I budgeten för 2004 höjs skolpengen, de pengar som är öronmärkta till skolan för undervisning och lärarlöner, med ungefär en procent. Sanningen är att detta inte ens täcker löneökningarna i skolan. Satsningarna är så blygsamma att de leder till kraftiga nedskärningar. I folkpartiets budgetalternativ för staden väljer vi att prioritera grundskolan och satsar därför 110,7 miljoner kronor mer än majoriteten på skolan. Med den satsningen höjs skolpengen för skolår 0-5 med 11,1 procent och skolpengen för skolår 6-9 med 10,6 procent.

  Ett växande problem i Stockholms stad är att de resurser som fördelas från stadshuset till stadsdelsnämnderna för grundskoleverksamhet aldrig når skolorna. Därför måste hela skolans budget öronmärkas till skoländamål. I dag är endast själva skolpengen och "anslag 2" öronmärkta. I framtiden måste även resten av skolschablonen samt de olika språkschablonerna för invandrarelever öronmärkas till skolorna.

  De fristående skolorna bidrar med pedagogisk förnyelse och mångfald inom det svenska skolväsendet. För varje år ökar antalet barn och ungdomar som väljer att gå i en fristående skola. Att den nya majoriteten i staden motverkar valfrihet och fristående alternativ är därför mycket olyckligt. Lika vilkor ska gälla mellan kommunala och fristående grundskolor. Det stopp mot avknoppning som införts i staden innebär att kvaliteten inom grundskolan blir lidande och att mångfalden minskar.

  Stockholmsproven är en garant för undervisningens kvalitet och en likvärdig betygssättning över hela staden. Beslutet att avskaffa stockholmsproven i svenska måste därför rivas upp och alla planer på att avskaffa stockholmsproven i engelska och matematik måste stoppas.

  Skolor

  Det måste inte vara så att skolor i utsatta områden är mindre attraktiva än andra. Skolor i utsatta bostadsområden bör profileras och genomgå en särskild kvalitetssatsning. Vi stöder den utveckling som framgångsrikt pågår inom stadsdelens skolor och den får inte avstanna pga. av tillfälliga och missriktade opinioner. Älvsjö skall bibehålla 0-5 skolor och Johan Skyttes skola skall förbli 6-9 skola.

  Skollokalplaneringen visar att befintliga skolor räcker för kommande år och därför behövs det ingen nybyggnad av skolor.

  Kunskapsskolans etablering i Fruängen skapar pedagogiska alternativ för Älvsjös ungdomar vilket är bra.

  Skolans arbetsmiljö är viktig för alla på skolan.

  Lärarnas arbetssituation får inte vara så ansträngd så att de hindras i sin viktigaste uppgift att undervisa. Majoritetens förslag kan tvinga skolcheferna att skära ner på antalet lärare eftersom medel för löneökningar inte finns budgeterade.

  Elevvården måste utvecklas och där har skolkuratorn en viktig roll för att förbättra det psykiska hälsotillståndet.

  Dagens elever rör sig för alldeles för lite. Det orsakar svåra hälsoproblem för samhället men ger också trötta och okoncentrerade elever. Undervisningen blir lidande. Skolorna måste uppmuntras och stödjas så att eleverna får en daglig motion/rörelse

 5. Barn med behov av särskilt stöd

  Begreppet barn med behov av särskilt stöd syftar inte på någon bestämd och avgränsad grupp barn eller barn med vissa bestämda egenskaper. Det anger snarare att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av betydligt mer stöd än vad som normalt finns att tillgå i en skola.

  Resurserna avseende barn med behov av särskilt stöd skall användas till barn och elever i de pedagogiska verksamheterna i kommunal regi. Barn och ungdomar kan ha behov av särskilt stöd av fysiska, psykiska eller sociala skäl. Resurserna är även avsedda att användas till t.ex. speciallärare, läxläsningshjälp och sommarundervisning. För att eleverna på bästa sätt skall kunna tillgodogöra sig undervisningen bör insatserna sättas in så tidigt som möjligt.

  De medel som anvisas för barn med behov av särskilt stöd täcker inte de faktiska kostnaderna och detta drabbar såväl barnen som arbetsmiljön i skolorna.

 6. Verksamhet för barn och ungdom

  Fritidsverksamheten i Solberga och vid Cafe Svartis är viktiga sociala mötesplatser för ungdomarna och skall så förbli.

  Stadsdelen måste öka sina ansträngningar så att ungdomar från olika kulturer möts inte bara i skolan utan också på fritiden.

  Älvsjö är idag ett alltför segregerat samhälle. Det bästa sättet att öka integrationen är att låta ungdomar komma tillsammans.

  Vi stödjer samarbetsprojektet ÄlvBrå som skall arbeta brottförebyggande bland ungdomar (och andra grupper).

  Vi stödjer de projekt som syftar till att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomarna i Älvsjö. Den är idag alltför hög. Det är viktigt att de vuxna som arbetar med ungdomar är väldigt tydliga i sin kommunikation med föräldrarna så att dessa får en ärlig och tydlig bild av alkoholvanorna.

 7. Kultur och föreningsverksamhet

  En viktig utgångspunkt för stadens kulturpolitik är att prioritera barn- och ungdomars kulturverksamheter. Detta gäller såväl i rollen som besökare som aktiva deltagare. Staden ska fortsätta arbetet med att erbjuda alla barn och ungdomar teaterbesök med mera. Varje skola bör ha kulturombud och genom att samverka med kulturnämnden i verksamheten Kultur för de unga ska alla barn- och unga få möjlighet att ta del av teaterbesök med mera genom skolan.

  Stora delar av det lokala kulturutbudet har kulturnämnden som huvudman, exempelvis biblioteken och Kulturskolan. Kulturnämnden står också för huvuddelen av bidragsgivningen till den lokala kulturverksamheten.

  Det bör vara stadsdelsnämndens uppgift att se till att så många som möjligt får tillgång till denna verksamhet. Vad Älvsjöborna kan vänta sig under ett halvår bör informeras om i en broschyr och på stadsdelens hemsida tillsammans med övrig information.

  Den resurs som finns inom stadsdelen bör därför också aktivt arbeta med kulturkommunikation och ha täta kontakter mot det lokala kulturlivet och föreningsrådet.

  Det finns därför ingen anledning att skapa en central resurs för kulturutbudet inom SDN. Det kostar och förhindrar kulturen att utvecklas. Använd dessa resurser i stället till stöd för den lokala kulturverksamheten.

  Herrängens gård betyder mycket för föreningar och människor i Älvsjö. Det är därför viktigt att stadsdelsnämnden stödjer gården genom att förlägga verksamhet dit och uppmuntrar andra att göra det samma. Prissättningen på uthyrningen får dock inte vara så hög att den motverkar detta syfte.

  Långbrobadet har under många år utnyttjas av ung och gammal i Älvsjö. Många kan nå badet utan bil eller buss. Badet bidrar till ökad fysisk hälsa bland Älvsjöborna. Det är viktigt att skolorna fortsätter att förlägga verksamhet dit.

 8. Äldreomsorg

  En av stadsdelens främsta uppgifter är att se till att det finns äldreomsorg av god kvalitet för de äldre, som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att äldreomsorgen skall präglas av inflytande, individualisering, trygghet och valfrihet.

  Under förra mandatperioden lades en ny kurs för Stockholms äldreomsorg. Den enskilda människan sattes i centrum. Valfrihet i hemtjänsten, en strategi för kvalitetsutveckling, planering för valfrihet i boendet, kraftfull utbyggnad av antalet platser, inrättandet av en äldreombudsman och stora ekonomiska tillskott är något av allt som genomförts.

  Dessvärre har den nya majoriteten satt stopp för fortsatt utvecklingsarbete och förnyelse av äldreomsorgen. Under 2003 har entreprenader dragits in, byggandet avstannat, de ekonomiska förutsättningarna för enskilda utövare har försämrats, och planerade förändringar har begravts i utredningar. Stadsdelen måste bryta denna trend, genom att aktivt arbeta för att få fler privata utförare i äldreomsorgen. Vi ser gärna att enskilt drivna företag, stiftelser och andra organisationer tar initiativ till att bygga, äga och driva nya äldreboenden.

  Under den förra mandatperioden skedde en kraftig satsning på boenden med heldygnsomsorg, där över 500 nya platser tillskapades. Utbyggnaden innebar en kraftig minskning av kön till särskilda boenden, men fortfarande finns ett visst behov av om- och nybyggnation av vissa äldreboenden. Fortfarande finns flera boenden där människor mot sin vilja tvingas dela rum. Även för dementa saknas i dag lämpliga boenden.

  Nu är det dags att ta nästa steg för en ökad mångfald i boendet, genom en omvandling av vissa servicehus till seniorbostäder. Omvandlingen motiveras av en förändrad efterfrågan på olika typer av boende för äldre. Samtidigt som efterfrågan ökat på seniorboenden med hyresrätt, finns en överkapacitet av bostäder i stadens servicehus. Omvandlingen får däremot aldrig motiveras av ett besparingsbehov i stadsdelen, där människor med behov av boende i servicehus eller av vårdboende plötsligt ska klara sig i egna seniorbostäder. Människor med behov av en högre omsorgsgrad än servicehusen erbjuder, måste erbjudas plats i de särskilda boendeformerna med heldygnsomsorg.

  Valfriheten inom äldreomsorgen måste förbättras, dels genom en mångfald av nivåer i omsorgen, men också genom valfrihet mellan kommunala och enskilda alternativ över hela staden. I dag nekas människor i många fall boende i en annan stadsdel, trots att stadens äldreboenden enligt fastställda riktlinjer ska betraktas som en gemensam resurs. Denna begränsning av valfriheten till en enda stadsdel är oacceptabel.

  Under de kärva ekonomiska förhållanden som nu råder i stadsdelen är faran stor att biståndsbedömningarna av strikt ekonomiska hänsyn blir allt restriktivare. Vi vill understryka att det är av yttersta vikt att stadsdelen i biståndsbedömning följer av Stockholms stad antagna riktlinjer.

  Höjningen av beställarenhetens medel för omsorg om funktionshindrade och för äldreomsorgsinsatser med 5 % är positivt.

 9. Omsorg om funktionshindrade

  Valfriheten för människor med funktionshinder måste öka. Fortfarande råder brist på bostäder, vilket minskar möjligheterna att välja mellan olika boendeformer. Arbetet med att få fram fler bostäder, inte minst gruppboende, måste fortsätta. Också möjligheten att välja boende i olika stadsdelar måste stärkas. Den som får hjälp i det egna hemmet skall själv få välja vilken hemtjänstgivare man vill anlita.

  Behovet av valfrihet, individuell anpassning, är minst lika stor i socialtjänsten som någon annanstans i välfärden. Den enskildes valfrihet skall stärkas genom att det finns en rik mångfald av aktörer som ägnar sig åt professionellt socialt arbete.

  Förutsättningarna för en meningsfull vardag måste förbättras för människor med psykiska funktionshinder. I dag finns exempel på hur personer nekas deltagande i dagverksamheter och i andra stadsdelar än den de bor i. Denna form av stadsdelarrest måste omedelbart upphöra, och ersättas av valfrihet och möjlighet att delta i verksamheter på andra håll i Stockholm.

  Stödet till människor med psykiska funktionshinder måste öka. För att undvika att människor faller mellan stolarna krävs en ökad samordning mellan stadsdelen och landstinget. Besparingar på boendestöd och öppna verksamheter slår mycket hårt mot denna grupp av redan utsatta människor, och måste undvikas. Stadsdelen måste arbeta aktivt med att få fram fler boenden för människor med psykiska funktionshinder.

  För att hjälpa människor med missbruksproblem att bryta sitt missbruk vill folkpartiet införa en vårdgaranti i missbrukarvården, liknade den som infördes under förra mandatperioden för sjukvård i landstinget.

 10. Individ- och familjeomsorg

  Motverka droger bland unga

  Ungdomars alkohol- och droganvändning måste motverkas Många ungdomar i Älvsjö missbrukar alkohol särskilt tonårstjejer. Drogfria miljöer och en meningsfull fritid är viktigt för att förebygga missbruk. Alkohol och drogundervisning riktad till elever och deras föräldrar måste intensifieras.

  Det projekt som bedrivs i Älvsjö med stöd av EU pengar är viktigt.

  Föräldraansvaret

  Föräldraansvaret skall betonas hårdare. När skolpersonal, socialsekreterare eller poliser misstänker drogproblem eller andra allvarliga bekymmer skall familjen alltid underrättas och motiveras till samarbete.

  Barn och ungdomar som far illa

  Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola och polisen måste förbättras.

  Det ska finnas starka nätverk, ett fungerande civilt samhälle, kring våra unga. Det kräver aktivt föräldraskap, ett levande föreningsliv och en trygg uppväxtmiljö. Unga som lever under svåra sociala omständigheter måste uppmärksammas tidigt. Skolan ska ha en tät samverkan med socialtjänsten.

  Skolan har, bland annat genom elevvården, goda möjligheter till tidig upptäckt av missbruk och andra sociala problem. Den ska ha skyldighet att underrätta föräldrarna och anmäla till socialtjänsten när det finns en misstanke om drogproblem.

  Nätverkshuset

  Nätverkshuset skall genom förebyggande arbete verka för att barn och ungdomar och deras föräldrar erbjuds tidiga och frivilliga insatser och genom en uppsökande insatser verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden.

  Verksamheten är betydelsefull och folkpartiet önskar dessutom en årlig utvärdering av verksamheten för att få underlag för ytterligare utveckling.

 11. Fysisk verksamhet

  Älvsjö är under stor press av trafiken.

  Biltrafiken på Älvsjövägen och andra centrala vägar innebär stora olycksrisker för alla, inte minst barnen. Luftföroreningarna kan vara besvärande.

  Biltullarna kommer att innebära ökad trafik på E4/E20 och smittrafiken genom Älvsjö kommer att öka.

  Tillfartsparkeringarna till pendeltågen är redan underdimensionerade.

  Bostadsbyggandet på Långbro innebär okontrollerad ökad trafik.

  Det nya asfaltverket i Västberga innebär att tung lastbilstrafik kommer att gå genom Solberga och Örby dygnet runt, om inte tillfartsalternativ norrut skapas.

  Stadsdelsnämnden måste bevaka trafikfrågorna aktivt och föregripa beslut i Stadshuset, som kan försämra trafikmiljön.

  Älvsjövägen bör förläggas i en tunnel. Vi vill som en första etapp verka för att resurser satsas på att gräva ner vägen under Älvsjö centrum.

  Älvsjöskogen måste bevaras för all framtid som rekreations- och strövområde. Folkpartiet stöder tanken på naturreservat om det inte begränsar möjligheterna för aktiviteter i området, promenader, mulleskolor, orientering etc.

  Mässområdet mot Örby bör utvecklas till en park, i samarbete med Älvsjömässan

  Planerna för omdaningen av Älvsjö centrum börjar nu ta form. Samverkan mellan näringslivet och staden bör uppmuntras och utvecklas.

  Behovet av samlingslokaler är stort och möjligheter till samverkan med näringslivet måste undersökas.

  Vårt mål är ett modernt och mångsidigt kommersiellt centrum, med en säker trafikmiljö.

 12. Konsumentfrågor

  Sverige har de högsta matpriserna EU och enligt alla undersökningar hör priserna i Stockholm till de högsta i landet och i Stockholmstrakten toppar Älvsjö, Västertorp och Fruängen.

  Ja Älvsjö kan ha Europas högsta matpriser.

  Det finns bara en väg att gå för att få billigare mat, nämligen att öka konkurrensen. Var och en av oss kan bli mer prismedveten men framför allt gäller det att se till att butiker med lågprisprofil etablerar sig i området. Det blir mer pengar över, kvalitén kommer att öka, biltrafiken minskar och vi får mer tid över till annat.

  Det får däremot inte gå så långt att vår lokala handlare försvinner.

 13. Försörjningsstöd

  Vi vill verka för att Älvsjö skall ha så få mottagare av försörjningsstöd som möjligt.

  Samverkan med Jobbcenter i Skärholmen skall stödjas fullt ut.

  Vi ser arbetslinjen som den mest framkomliga vägen för att minska försörjningsstödet.

  Vi ser därför med oro på de minskade resurser som finns i årets budget.

 14. Integration

Vi vill att stadsdelen främjar möten mellan nya och gamla svenskar.

Nya Älvsjöbor från andra länder måste få hjälp att lära sig svenska och detta land fungerar. Det är grundläggande kunskaper som behövs för att få arbete och därmed bli delaktig i samhället.

Svenskundervisningen skall kombineras med praktik i arbetslivet.

Frivillig organisationerna bör uppmuntras att starta fadderverksamhet bland invandrare.

Reservation

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot punkt 1 i nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Vi överlämnar förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen

och godkänner punkt 2 – 3 i förslag till beslut.

2. Därutöver anförs följande.

Kunskapen och information om stadens ansträngda ekonomi kan inte ha undgått någon. Den ofta återkommande kommentaren om vår höga välfärd får sig riktiga törnar i många av de förslag som ligger i den föreslagna planen och budgeten.

De flesta av stadsdelens medborgare kan beskriva om nedskärningar och försämrade möjligheter.

Under perioden 1998-2002 förnyades Stockholm och kvaliteten på stadens viktiga verksamheter förbättrades. Stadens ökade skatteintäkter genom inflyttningar och fler människor i arbete gav två miljarder ytterligare till skola, vård och omsorg

Den ekonomi som överlämnades hade ett överskott på ca 2 miljarder kronor.

Vad hände sedan?

Jo, skattehöjning och neddragningar inom olika områden. Det ska naturligtvis beskrivas i den mycket annorlunda befolkningsstruktur som just nu gäller för Stockholm. Detta gör det ÄNNU mer förvånande att majoriteten inte i tid signalerat att detta går inte ihop utan att det måste vidtagas kritiska och tunga prioriteringar.

Vad händer med skatteutjämningen?

Hur länge ska det dröja innan majoriteten på allvar tar upp diskussionen om och om igen med regeringen via sina kollegor i Kommunfullmäktige?

Vad väntar man på?

Vad är man rädd för?

Varför händer det inte något i denna fråga?

Hur troligt är det att det kommer att bli någon förändring?

Vilket tidsperspektiv har ni i denna fråga?

Med anledning av ovanstående vill vi Kristdemokrater återigen visa på några av de punkter som finns i vårat budgetförslag som lades fram för år 2004.

 • Mer tid för barnen

Ansök hos regeringen att fritt få nyttja stadsbidragen till förskolan på det sätt som ger barnfamiljerna optimal valfrihet.

Med alla olika rapporter om barns ibland hårda och svåra miljö inom barnomsorgen önskar vi att familjedaghemmen får en renässans och erkännande.

Det minskade barnantalet ska även omfatta familjedaghemmen.

Det finns tyvärr fortfarande märkliga uppfattningar och myter om denna mycket vänliga, lugna, friska, ljudvänliga miljö!

 • Skolan

Det är viktigt att det finns en bra relation mellan skolan och hemmet. Ett tydliggörande av ansvarsområden mellan föräldrar/ vårdnadshavare och skola.

Stöd till föräldrar att vara föräldrar och vad de kan bidraga med för att göra skolsituationen för varje enskild elev optimal.

 • Trygghet för de äldre

De flesta äldre lever friska under en stor del av sin ålderdom och kan utveckla sina egna färdigheter samtidigt som de kan utgöra stöd för sin omgivning. De äldres möjligheter att hjälpa och stötta varandra bör tas tillvara bättre.

En satsning behövs för att stödja de som vårdar anhörig genom bland annat olika former för avlastning och genom anhöriggrupper som ges stöd och handledning.

 • Valfrihet för de äldre och handikappade

Genom införandet av möjlighet till val gällande hemtjänst för de äldre och ledsagar- och avlösarservice för de funktionshindrade lades grunden till något helt nytt. Låt inte detta trappas ned och försvinna.

 • Satsa på personalen

Sjukfrånvaron måste åtgärdas och i vår stadsdelsnämnd håller goda insatser på att skapas. Låt oss vara föregångare i detta arbete i vår stadsdel. Varje långtidssjukskriven måste få en egen rehabiliterings- och utvecklingsplan.

Se över hur delaktighet kan öka, möjliggöra flexiblare arbetsformer, arbetssätt och arbetstidslösningar.

 

 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§229 Utveckling av utrednings- och uppföljningsinstrument inom Stockholms st...

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 502-271-03

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Förvaltningens hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2003
(utsänt ärende 100/2003).

I ett ärende från socialtjänstnämnden föreslås att stadens beställarenhet för paraplysystemet ska arbeta vidare med att ge berörda förvaltningar ett fungerande IT-stöd för metoden ASI (Addiction Severity Index) inom stadens missbrukarvård. IT-stödet bör helst integreras med befintliga system.

ASI används redan inom förvaltningens sociala enhet, för utredningar avseende klienter med missbruksproblem. Erfarenheterna är enbart positiva. Enheten avser att i framtiden använda ASI även vid uppföljningar och utvärderingar med enskilda klienter samt för kartläggning av beroendeproblematiken i området.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

§230 Sfi-verksamhet, översyn av flyktingmottagande samt angränsande frågor

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 500-258-03

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2003 (utsänt ärende 99/2003).

I en översyn av stadens sfi-verksamhet, flyktingmottagande och angränsande frågor föreslås att stadsdelsnämnderna ska få det yttersta ansvaret för att erbjuda alla nyanlända flyktingar och invandrare ett samordnat, individuellt utformat introduktionsprogram. Ansvaret omfattar alla steg i introduktionsprogrammet, samhällsinformation, sfi, yrkespraktik, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd.

Syftet med att föra över hela ansvaret till stadsdelsnämnderna är dels normalisering för den enskilde, dels att knyta samman ansvar och befogenheter i stadens mottagningsorganisation för flyktingar och nyanlända invandrare.

Förslag till beslut
Ledamöterna Svante Haggren (s) m.fl. föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamöterna Torbjörn Erbe (m) m.fl framlade ett annat förslag till beslut och förslog att nämnden skulle besluta enligt detta.

Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation
Vice ordförande Olle Andretzky (m) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Moderaterna överlämnar remissen och anför därutöver följande.
Idén att samordna introduktionen av flyktingar och Sfi-undervisningen har funnits sedan en tid tillbaka. Det är i grunden positivt att samordna dessa verksamheter med målet att kunna erbjuda flyktingar en mer individualiserad, flexibel och arbetsmarknadsinriktad språkundervisning. Innehållsmässigt bör en förändring av Sfi-undervisningen göras så att undervisningen bättre anpassas till deltagarna och att undervisningen ökar i tid för att uppnå bättre resultat. En samordning underlättar införandet av den flyktingpeng som sedan tidigare planerats.

Förslaget att låta stadsdelsnämnderna svara för flyktingmottagandet kan rent allmänt inte vara bra med tanke på att ett flertal stadsdelsnämnder redan idag har svårigheter att följa budget, vilket rent allmänt indikerar att systemet med stadsdelsnämnder fallerar i många avseenden. Moderaternas generella inställning är att stadsdelsnämnderna bör avskaffas och att administrationen av verksamheterna bör centraliseras till stadens förvaltningar medan medborgarna ges en peng som går direkt till verksamheten istället för till stadsdelsnämnderna.

§231 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att delegerar till stadsdelsdirektören att godkänna förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut samt teckna ramavtal avseende anbudsupphandling av hälsoprofiler.
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med redovisning av genomförd upphandling.

Cecilia Uddenfeldt              Margareta Hamrén
Stadsdelsdirektör               Avdelningschef

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG
I stadsdelsförvaltningens förslag till verksamhetsprogram och budget för år 2004 ska det hälsoarbete som påbörjades under år 2003 fortsätta. Inom ramen för detta arbete ska samtliga medarbetare erbjudas hälsoprofiler som ett incitament för att förbättra det egna välbefinnandet och därmed hälsan.

I syfte att påskynda upphandlingsförfarandet föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att delegera till stadsdelsdirektören att godkänna förfrågningsunderlag, fatta tilldelnings-beslut samt teckna ramavtal för anskaffning av hälsoprofiler.

§232 Fyllnadsval till sociala delegationen

Som ledamot i sociala delegationen för tiden till och med 2003 utses Maj-Len Eklund (v).

Cecilia Uddenfeldt          Christer Edfeldt
Stadsdelsdirektör            Avdelningschef

ÄRENDET
Älvsjö stadsdelsnämnd utsåg 2003-01-30 sju ledamöter och fyra ersättare till sociala delegationen för 2003. Eftersom Emelie Roxby (v) har lämnat stadsdelsnämnden/sociala delegationen föreslås att Maj-Len Eklund (v) efterträder henne som ledamot i sociala delegationen.

§233 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Stadsdelsdirektören informerade om att stadsdelen fått 600.000 kronor extra från staden för barn i behov särskilt stöd. Verksamhetsområdeschefen och ekonomichefen har fått i uppdrag att komma med ett förslag på hur pengarna ska fördelas mellan de olika barn- och ungdomsområdena.

Stadsdelsdirektören redogjorde för prognosen avseende kontot för barn i behov av särskilt stöd per barn- och ungdomsområde.

Stadsdelsdirektören föreslog att nämnden inom sig skulle utse en parlamentarisk grupp som kan fungera som referensgrupp till verksamhetsområdeschefen för förskola och skola och följa den långsiktiga utvecklingen av skolan.

Verksamhetsområdeschefen för äldre- och omsorg om funktionshindrade, Bengt Larsson, informerade om de fyra olika larm som finns på stadsdelens äldreboenden.

Informationen om skolornas mobbningsprogram den 18 december flyttas till nästa år.

§234 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Olle Andretzky (m) föreslog att förvaltningen skulle hålla nämnden regelbundet informerad om den ekonomiska situationen på sociala enheten inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden får en första redogörelse på den slutna delen av sammanträdet den 18 december.

Olle Andretzky (m) efterlyste en redovisning och uppföljning av klagomålshanteringen. En redovisning kommer att ske i verksamhetsberättelsen.

Olle Andretzky (m) föreslog att någon form av "loggbok" utvecklas inom äldrevården så att anhöriga kan gå in på nätet och följa vården och tillståndet hos "sina gamla".

Margaretha Åkerberg (kd) meddelade att i samband med hon och Cathrine Samuelsson (kd) träffat familjedaghemmen har frågan om ambullerande vikarie samt varför familjedaghemmen inte följer läroplanen kommit upp. När det gäller vikarie så måste dagbarnvårdarna själva svara på om det finns ekonomiska möjligheter att anställa en vikarie. Läroplanen gäller inte för familjedaghemmen.

 

 

SLUTET SAMMANTRÄDE

§235 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationen 2003-10-16 anmäldes.

§236 Upphandling av vissa boenden enl SoL och LSS samt daglig verksamhet enl...