Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-12-18

Sammanträde 2003-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Elever från Herrängens skola spelar och sjunger julsånger kl 18.00. Därefter följer den öp Läs mer...pna frågestunden för allmänheten. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning till den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

1 Anmälan av ny ersättare i stadsdelsnämnden

2 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

3 Anmälan om protokolljustering

4 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

5 Protokoll från lokala pensionärsrådet

6 Protokoll från lokala handikapprådet

7 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

8 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

9 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

10 Anmälan av inkomna handlingar

11 Ekonomisk månadsuppföljning

12 Införande av en årlig kulturnatt i Stockholm

Dnr: 000-307-03

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ewa Samuelsson (kd) att möjligheterna till att arrangera en kulturnatt i Stockholm utreds. Motionen har remitterats till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att inte detta kan utredas och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080

13 Förutsättningar för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst

Dnr: 504-278-03

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att förutsättningarna för ett införande av förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst ska utredas. Försöksverksamhet med uppsökande verksamhet bland personer över 80 år har genomförts i flera kommuner i landet. Resultaten är goda men frågan kvarstår hur besöken kan göras effektiva och vidareutvecklas innehållsmässigt och strukturellt samt vilka vinster de kan ge både för den äldre och samhället. Förvaltningen anser att förutsättningarna för ett genomförande av förebyggande hembesök för personer över 80 år ska utredas innan ett eventuellt införande.

Handläggare: Bengt Larsson, 08-508 21 505

14 Förslag å servicehus som kan omvandlas till seniorboende i Älvsjö stadsdel

Dnr: 504-231-03

Kommunstyrelsen har remitterat utredningen ” Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre till Älvsjö stadsdelsnämnd ” för yttrande. I utredningen föreslås att Långbrobergs servicehus på sikt avvecklas, helt utifrån ett lokalperspektiv. Servicehuset är också svåruthyrt vilket medför hyresförluster för stadsdelen. Samtidigt med översynen av stadens servicehus pågår ett upphandlingsförfarande av servicehuset. Med ovanstående som bakgrund anser förvaltningen att en avveckling ska ske av Långbrobergs servicehus under första halvåret 2007 så att nuvarande olösta frågor kan klargöras samt att boende och anhöriga kan delta i avvecklingsprocessen.

Handläggare: Bengt Larsson, 08-508 21 505

15 Rapport om upphandling av utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg

Dnr: 105-148-03

Stadsdelsnämnden beslutade 2003 04 24 att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att delta i en gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg. Femton(15) stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden har deltagit i upphandlingen, som administrerats av förvaltningens upphandlingsansvarige. Det har delegerats till förvaltningschefen att å nämndernas i Älvsjö, Bromma, Vantör, Skarpnäck, Östermalm, Kista, Enskede-Årsta och socialtjänstnämndens vägnar anta vinnande anbud och teckna ramavtal. Ramavtal har tecknats med: Barn&Ungdoms-gruppen Sociala Tjänster&Utbildningar AB, Firma Maria Möller, Firma Jane Johansson,
Fylgia AB, E-Quality Personalkraft AB och Ekonomiska föreningen Nätverket för socialt förändringsarbete i Stockholm. Förvaltningschefens delegationsbeslut anmäls härmed till nämnden.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

16 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2004

Dnr: 102-331-03

Stadsdelsförvaltningens enheter har i en strukturerad dialog med förvaltningsledningen tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2004.

Utgångspunkter för framtagandet har bl a varit stadens budget, nämndens generella åta-ganden, brukarnas uppfattning om verksamheterna, enheternas tidigare resultat och upp-följningar. Hänsyn har också tagits till enheternas arbetssätt, samt till resursanvändning i förhållande till åtaganden och budget. Dialogen mellan enheten och förvaltningsledning har omfattat samtliga ovan nämnda delar.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att verksamheternas kvalitetsgarantier har goda förut-sättningar att uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå bedöms i stort stämma överens med nämndens generella åtagandena. Några enheter anger t o m en högre nivå. Ytterliga-re flera enheter redovisar ambitioner att under 2004 vidareutveckla verksamhetens kva-litet och effektivitet.

Många enheterna behöver dock förbättra uppföljningen (inkluderande klagomålshanter-ing), brukarinflytandet och medarbetarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling. Vad avser effektivitet och resursutnyttjande finns ytterligare förbättringsområden. I övrigt anges i ärendet särskilda förbättringsområden för vissa av verksamhetsområdena.


Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079

17 Inrättande av en parlamentarisk sammansatt referensgrupp för förskole och skola

Dnr: 002-336-03

Stadsdelsnämnden beslutar att inrätta en parlamentarisk referensgrupp för verksamhetsområdet förskola och skola.

Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

18 Förfarande med medel från Kompetensfond

Dnr: 200-335-03

Kommunstyrelsen (KS) har i maj 2003 inrättat Stockholms stads kompetensfond i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2003 med medel reserverade från stadens eget kapital i bokslut för år 2002. För fonden finns fyra mål: tillgodose
stadens behov av att rekrytera och utbilda medarbetare så att staden kan anställa rätt utbildad personal till alla typer av arbete, finansiera långsiktiga utvecklingsprojekt i den kommunala verksamheten avseende framför allt arbetsorganisation och ledning, bidra till en ökning av sysselsättningsgraden i socialt utsatta bostadsområden samt allmänt främja näringslivets behov av utbildad arbetskraft inom vissa bristyrken. Ett projektkansli för kompetensfonden har inrättats med uppgift att ta fram regelverk och rutiner samt att administrera fonden. Kansliets arbete med att planera, prioritera och genomföra projekt i sin helhet och i alla sina olika delar ska ske i direkt samverkan med stadens förvaltningar, bolag och fackliga organisationer. KS:s personal och kvalitetsutskott (PKU) är beslutande instans för fonden. Förslag om delegationsordning med tre beloppsanknutna besluts-nivåer kommer att föreläggas KS under november månad 2003. Medel för tillstyrkt projekt faktureras i efterskott per tertial. Från och med år 2004 ska kompetensfondens arbete inlemmas i stadens ordinarie budgetprocess innebärande att fonden ska presentera åtaganden i en verksamhetsplan och uppföljning ska ske genom tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Förvaltningen föreslår att samtliga ansökningar om medel från kompetensfonden ska godkännas av förvaltningsledningen och anmälas i nämnden. Ansökan till kompetensfonden om medel avseende Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård resp dialoghandledning inom omsorg om funktionshindrade anmäls i detta ärende.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

19 Uppföljning av AB Hattens hem för vård eller boende

Dnr: 502-337-03

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare. Hattens behandlingsmodell bygger på tolvstegsprogrammet. Uppföljningen visar att behandlingen kan anses som god men också att verksamheten är i behov av ett aktivare kvalitetsarbete med utgångspunkt från gällande författningar avseende hur ett strukturerad kvalitetsarbete ska bedrivas (SOSFS 1998:8). Detta innebär att bl.a. följande förbättringsområden har identifierats; dokumentation av verksamheten, skrivna rutiner, klagomålshantering, uppföljningsmetoder och avvikelsehantering. Därutöver saknas skriftlig informationsfolder för de inskrivna. Personalomsättningen har varit låg under året och behandlingens innehåll tycks professionell och av hög kvalitet.
Eftersom ett fungerande kvalitetssystem saknas kan ingen uppföljning uppvisas på giltigheten till denna bedömning.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

20 Begränsning av anlitande av inhyrd arbetskraft

Dnr: 202-342-03

Älvsjö stadsdelsförvaltning har merkostnader för inhyrd personal jämfört med egen personal. En minskning av dessa merkostnader skulle leda till ett effektivare resursutnyttjande och dessutom ge möjlighet till arbetstillfällen för övertaliga medarbetare inom staden. Anlitande av inhyrd personal föreslås begränsas till situationer där det är helt oundgängligt.

Handläggare: Cecilia Uddenfeldt, 08-508 21 040

21 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2004

Dnr: 002-332-03

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

22 Val till lokalt pensionärsråd 2004

Dnr: 002-344-03

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

23 Val till lokalt handikappråd 2004

Dnr: 002-345-03

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-5082´21 008

24 Planering för nya förskolelokaler våren 2004

Dnr: 303-346-03

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler avser förvaltningen att starta ytterligare fem-sex förskoleavdelningar/barngrupper under våren 2004. I enlighet med tidigare nämndbeslut inrättas två förskoleavdelningar på Ekbackens förskola. Dessa beräknas kunna tas i drift från och med 12 februari 2004. Därutöver utreder förvaltningen förutsättningarna för att bygga om förskolan Vandrarskon på Sulvägen 22 så att den kan inrymma ytterligare en avdelning från april 2004. Genom förhyrning av lokaler i hus 30 inom Långbro sjukhusområde kan förvaltningen starta två till tre nya avdelningar. Dessa avdelningar kan tas i drift i mars 2004 och beräknas kunna överföras till den nya förskolan vid Svartlösavägen/Vantörsvägen vid årskiftet 2004/2005.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

25 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

26 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

27 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

28 Anbudsupphandling av driftentreprenad för Långbrobergs servicehus

29 Arbetsmiljörevision år 2003

30 Gemensam upphandling av ramavtal för städtjänster

33 Yttrande till Stockholms tingsrätt

34 Muntlig redovisning av åtgärdsplan med anledning av sociala enhetens budgetunderskott

35 Anmälan av ledamöter och ersättare till Älvsjö stadsdelsnämnd 2004

Anmäldes att kommunfullmäktige 2003-12-01 § 17 utsett elva ledamöter och elva ersättare till Älvsjö stadsdelsnämnd för år 2004 enligt följande.

Modesta, Peter mp ordförande
Andretzky, Olle m vice ordförande
Andersson, Majvi s ledamot
Bergström, Mona s ledamot
Gustafsson, Kåre s ledamot
Haggren, Svante s ledamot
Persson, Kenneth v ledamot
Erbe, Torbjörn m ledamot
Hansson, Lars fp ledamot
Swahn, Inger fp fp ledamot
Åkerberg, Margaretha kd ledamot

Högbacke, Gun s ersättare
Sehlin, Bo s ersättare
Erlandsson Slorach,
Eva Louise s ersättare
Karlsson, Magnus s ersättare
Eklund, Maj-Len s ersättare
Rönnquist, Kenneth mp ersättare
Nilsson, Johan m ersättare
Bendegard, Ewa m ersättare
Awdal, Renas fp ersättare
Bressler, Jan fp ersättare
Samuelsson, Cathrine kd ersättare

37 Ang rättelse i stadens upphandling av dygnetrunt-, mellan- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer med anl av länsrättens i Stockholms län dom

§237 Anmälan av ledamöter och ersättare till Älvsjö stadsdelsnämnd 2004

Anmäldes att kommunfullmäktige 2003-12-01 § 17 utsett elva ledamöter och elva ersättare till Älvsjö stadsdelsnämnd för år 2004 enligt följande.

Modesta, Peter mp ordförande
Andretzky, Olle m vice ordförande
Andersson, Majvi s ledamot
Bergström, Mona s ledamot
Gustafsson, Kåre s ledamot
Haggren, Svante s ledamot
Persson, Kenneth v ledamot
Erbe, Torbjörn m ledamot
Hansson, Lars fp ledamot
Swahn, Inger fp fp ledamot
Åkerberg, Margaretha kd ledamot
Högbacke, Gun s ersättare
Sehlin, Bo s ersättare
Erlandsson Slorach, Eva Louise s ersättare
Karlsson, Magnus s ersättare
Eklund, Maj-Len v ersättare
Rönnquist, Kenneth mp ersättare
Nilsson, Johan m ersättare
Bendegard, Ewa m ersättare
Awdal, Renas fp ersättare
Bressler, Jan fp ersättare
Samuelsson, Cathrine kd ersättare

§237 Anmälan av ny ersättare i stadsdelsnämnden

Anmäldes att kommunfullmäktige 2003-11-17 § 19 utsett Magnus Karlsson (s) till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2003.

§238 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske på förvaltningskontoret måndagen den 22 december kl 17.00. För den händelse ordförande och vice ordförande inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag utsågs Kåre Gustafsson (s) att träda in i ordförandes ställe och Torbjörn Erbe (m) i vice ordförandes ställe.

§239 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-11-06 justerats den 13 november 2003.

§240 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-12-11 anmäldes och lades till handlingarna.

§241 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 11december 2003 anmäldes och lades till handlingarna.

§242 Protokoll från lokala handikapprådet

Handikapprådets sammanträde den 11 december 2003 var inställt.

§243 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 243.

§244 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö-...

Minnesanteckningar från möte 2003-11-12 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

§245 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för infly...

Minnesanteckningar från möte 2003-11-05 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor anmäldes.

§246 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 246.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§247 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen redogjorde för det ekonomiska utfallet t.o.m. november månad.

§248 Införande av en årlig kulturnatt i Stockholm

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2003 (utsänt ärende 105/2003).

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ewa Samuelsson (kd) att möjligheterna till att arrangera en kulturnatt i Stockholm utreds. Motionen har remitterats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att inte detta kan utredas och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Olle Andretzky (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande
Olle Andretzky m fl (m), Jan Bressler m fl (fp), Margareta Åkerberg (kd) och Peter Modesta (mp) lämnade följande särskilda uttalande; Om stadsdelarna förväntas bidra till "Kulturnatten" på något sätt, t ex genom arbete eller kulturverksamhet, måste ekonomisk kompensation från staden centralt utgå för detta.

Vidare bör en aktivitet av det här slaget vända sig till alla stockholmare – unga som gamla. Därför utgår vi ifrån att en "Kulturnatt" varar minst till klockan 04.00.

 

 

 

§249 Förutsättningar för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan ...

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2003 (utsänt ärende 113/2003).

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att förutsättningarna för ett införande av förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst ska utredas.
Försöksverksamhet med uppsökande verksamhet bland personer över 80 år har genomförts i flera kommuner i landet. Resultaten är goda men fråga kvarstår hur besöken kan göras effektiva och vidareutvecklas innehållsmässigt och strukturellt samt vilka vinster de kan ge både för den äldre och samhället. Förvaltningen anser att förutsättningarna för ett genomförande av förebyggande hembesök för personer över 80 år ska utredas innan ett eventuellt införande.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

§250 Förslag å servicehus som kan omvandlas till seniorboende i Älvsjö stads...

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2003 (utsänt ärende 114/2003).

Kommunstyrelsen har remitterat utredningen "Utveckling och omstrukturering av boende för stadens äldre" till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. I utredningen föreslås att Långbrobergs servicehus på sikt avvecklas, helt utifrån ett lokalperspektiv. Servicehuset är också svåruthyrt vilket medför hyresförluster för stadsdelen. Samtidigt med översynen av stadens servicehus pågår ett upphandlingsförfarande av servicehuset. Med ovanstående som bakgrund anser förvaltningen att en avveckling ska ske av Långbrobergs servicehus under första halvåret 2007 så att nuvarande olösta frågor kan klargöras samt att boende och anhöriga kan delta i avvecklingsprocessen.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

 

§251 Rapport om upphandling av utredningstjänster inom området för individ- ...

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport om upphandling av utredningstjänster

inom området individ- och familjeomsorg.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2003 (utsänt ärende 103/2003).

Stadsdelsnämnden beslutade 2003-04-24 att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att delta i en gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg. Femton stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden har deltagit i upphandlingen, som administrerats av förvaltningens upphandlingsansvarige. Det har delegerats till förvaltningschefen att å nämndernas vägnar anta vinnande anbud och teckna ramavtal. Ramavtal har tecknats med: Barn &Ungdomsgruppen Sociala Tjänster& Utbildningar AB, Firma Maria Möller, Firma Jane Johansson, Fylgia AB, E-Quality Personalkraft AB och Ekonomiska föreningen Nätverk för socialt förändringsarbete i Stockholm.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§252 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2004

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2004.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2003 (utsänt ärende 107/2003).

Stadsdelsförvaltningens enheter har i en strukturerad dialog med förvaltningsledningen tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2004.

Utgångspunkter för framtagandet har bl.a. varit stadens budget, nämndernas generella åtaganden, brukarnas uppfattning om verksamheterna, enheternas tidigare resultat och uppföljningar. Hänsyn har också tagits till enheternas arbetssätt, samt till resursanvändning i förhållande till åtaganden och budget. Dialogen mellan enheten och förvaltningsledning har omfattat samtliga ovan nämnda delar.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att verksamheternas kvalitetsgarantier har goda förutsättningar att uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå bedöms i stort stämma överensmed nämndens generella åtaganden. Några enheter anger t o m en högre nivå. Ytterligare flera enheter redovisar ambitioner att under 2004 vidareutveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

§253 Inrättande av en parlamentarisk sammansatt referensgrupp för förskole o...

Stadsdelsnämnden beslutar att inrätta en parlamentarisk referensgrupp för verksamhetsområdet förskola och skola. Gruppen skall ha följande sammansättning.

Peter Modesta (mp)
Mona Bergström (s)
Kenneth Persson (v)
Lars Hansson (fp)
Cathrine Samuelsson (kd)
Johan Nilsson (m) observatör

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande (utsänt ärende 112/2003).

Under arbetet med verksamhetsplan 2004 kunde konstateras att för verksamhetsområdet Förskola och skola föreligger stora utvecklings- och förändringsarbeten. Frågan diskuterades såväl tillsammans med rektorerna som med de fackliga organisationerna, vilka bägge uttryckte vikten av att de förtroendevalda i stadsdelsnämnden kontinuerligt ges möjlighet at följa verksamhetsområdets utvecklingsarbeten.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

 

§254 Förfarande med medel från Kompetensfond

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens information om förfarande med medel från Stockholms stads kompetensfond.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 november 2003 (utsänt ärende 109/2003).

Kommunstyrelsen har i maj 2003 inrättat Stockholms stads kompetensfond i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2003 med medel reserverade från stadens eget kapital i bokslut för år 2003. För fonden finns fyra mål: tillgodose stadens behov av att rekrytera och utbilda medarbetare så att staden kan anställa rätt utbildad personal till alla typer av arbete, finansiera långsiktiga utvecklingsprojekt i den kommunala verksamheten avseende framför allt arbetsorganisation och ledning, bidra till en ökning av sysselsättningsgraden i socialt utsatta bostadsområden samt allmänt främja näringslivets behov av utbildad arbetskraft inom vissa bristyrken.

Förvaltningen föreslår att samtliga ansökningar om medel från kompetensfonden ska godkännas av förvaltningsledningen och anmälas i nämnden. Ansökan till kompetensfonden om medel avseende Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård respektive dialoghandledning inom omsorg om funktionshindrade anmäls i detta ärende.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordförande Olle Andretzky m fl (m) och Jan Bressler m fl (fp) föreslog att ärendet skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordförande Peter Modestas (mp) förslag till beslut.

Reservation mot nämndens beslut framfördes av Olle Andretzky m fl (m) och Jan Bressler m fl (fp).

§255 Uppföljning av AB Hattens hem för vård eller boende

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid AB Hatten.
  2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens förslag till länsstyrelsen.
  3. Uppföljning första halvåret 2004.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2003.(utsänt ärende 111/2003).

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare. Hattens behandlingsmodell bygger på tolvstegsprogrammet. Uppföljningen visar att behandlingen kan anses som god men också att verksamheten är i behov av ett aktivare kvalitetsarbete med utgångspunkt från gällande författningar avseende hur ett strukturerat kvalitetsarbete ska bedrivas (SOSFS 1998:8).

Detta innebär att bl.a. följande förbättringsområden har identifierats; dokumentation av verksamheten, skrivna rutiner, klagomålshantering, uppföljningsmetoder och avvikelsehantering. Därutöver saknas skriftlig informationsfolder för de inskrivna. Personalomsättningen har varit låg under året och behandlingens innehåll tycks professionell och av hög kvalitet.Eftersom ett fungerande kvalitetssystem saknas kan ingen uppföljning uppvisas på giltigheten i denna bedömning.

Förslag till beslut
Mona Bergström m fl (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver besluta om uppföljning under första halvåret 2004.

§256 Begränsning av anlitande av inhyrd arbetskraft

Stadsdelsnämnden beslutar att begränsa anlitande av inhyrd arbetskraft.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2003 (utsänt ärende 115/2003).

Stadsdelsförvaltningen har merkostnader för inhyrd personal jämfört med egen personal. En minskning av dessa merkostnader skulle leda till ett effektivare resursutnyttjande och dessutom ge möjlighet till arbetstillfällen för övertaliga medarbetare inom staden. Anlitande av inhyrd personal föreslås begränsas till situationer där det är helt oundgängligt.

Förslag till beslut
Ordförande Pete Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§257 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2004

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna tider för sammanträden under 2004.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2003-11-26 (utsänt ärende 106/2003).

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för 2003, uppföljning av budget 2004, underlag till budget för 2005 med beräkningar för 2006 och 2007 samt budget/verksamhetsplan för 2005. Förvaltningen föreslår datum i enlighet med förslaget.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§258 Val till lokalt pensionärsråd 2004

Följande personer utses till ledamot respektive ersättare i lokala pensionärsrådet.

Solveig Fridh ledamot PRO Älvsjö-Herrängen
Sven Fransson ledamot PRO Älvsjö-Herrängen
Maj Jensen ledamot PRO Solberga
Sven Högberg ledamot SPF Brännkyrka
Lars Modée ledamot SPF Brännkyrka
Maj-Britt Minding ersättare PRO Älvsjö-Herrängen
Inga-Lisa Roos ersättare PRO Älvsjö-Herrängen
Märta Hohl ersättare PRO Brännkyrka
Eva Sahlin ersättare SPF Brännkyrka
Solveig Sandberg ersättare SPF Brännkyrka

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen redovisade i ett tjänsteutlåtandet daterat den 4 december 2003 (utsänt ärende 119/2003).

Lokala pensionärsrådet är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Det skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av stadsdelsnämnden efter nominering av lokala pensionärsorganisationer.

Instruktion för lokala pensionärsråd (KFs 2002:20) har fastställts av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§259 Val till lokalt handikappråd 2004

Följande personer utses till ledamot respektive ersättare i lokala handikapprådet.

Arne Karlsson ledamot DHR
Helena Lanzer-Sillén ledamot HiS
Lillemor Karlsson ledamot IFS
Yngve Klintmalm ledamot RTP-StS
Judith Nordström ledamot SRF
Anette von Matern ersättare NHR
Yngve Engström ersättare RSMH
Monica Slätt ersättare FHDBF

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2003 (utsänt ärende 120/2003).

Lokala handikappråd är ett rådgivande organ med uppgift att bereda funktionshindrade inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden. Rådet skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av stadsdelsnämnden efter nominering av handikapporganisationerna.

Instruktion för lokala handikappråd (KFs 1996:40) har fastställts av kommunfullmäktige.

Nomineringarna till handikappråden samordnas av handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms stad, Kommun-HSO. Nomineringarna har gjorts i samverkan med handikappföreningar både inom och utanför Kommun-HSO.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§260 Planering för nya förskolelokaler våren 2004

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende planeringen av nya förskoleavdelningar under våren 2004.
  2. Stadsdelsnämnden omdisponerar Ekbackens förskola, Svartlösavägen 128 i Johan Skyttes barn- och ungdomsområde från tvåavdelnings- till fyraavdelningsförskola.
  3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillägg med 100 tkr avseende beställarstöd för förskoleutbyggnad vid förskolan Ekbacken, 500 tkr för projekterings-kostnader och 600 tkr för särproduktionskostnader.

Ärendet 
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2003 (utsänt ärende 121/2003).

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler avser förvaltningen att starta ytterligare fem-sex förskoleavdelningar/barngrupper under våren 2004. I enlighet med tidigare nämndbeslut inrättas två förskoleavdelningar på Ekbackens förskola. Dessa beräknas kunna tas i drift fr.o.m. 12 februari 2004. Därutöver utreder förvaltningen förutsättningarna för att bygga om förskolan Vandrarskon på Sulvägen 22 så att den kan inrymma ytterligare en avdelning från april 2004. Genom förhyrning av lokaler i hus 30 inom Långbro sjukhusområde kan förvaltningen starta två till tre nya avdelningar. Dessa avdelningar kan tas i drift i mars 2004 och beräknas kunna överföras till den nya förskolan vid Svartlösavägen/Vantörsvägen vid årsskiftet 2004/2005.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§261 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

  • Arbetslösa oktober 2003 statistik stadsdelsvis
  • Ekonomiskt bistånd september 2003 statistik stadsdelsvis

Sjöängens barn- och ungdomsområde har fått tilläggsanslaget på 600 tkr för barn i behov av särskilt stöd.

Den 5 februari 2004 informerar verksamhetsområdeschefen för förskola och förskola och rektorerna om resan till Nya Zeeland samt verksamhetsområdeschefen för individ- och familjeomsorg om resan till Glasgow.

De som vill ta del av enheternas verksamhetsplaner kan kontakta Britt-Marie Ericsson.

Stadsdelsdirektören påminde om festen den 22 januari 2004.

§262 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Olle Andretzky (m) frågade hur förvaltningen förbereder sig inför den stigande arbetslösheten. Förvaltningen är oroad över arbetslösheten som dock inte är lika hög i Älvsjö som i många andra stadsdelar. Försök pågår tillsammans med tre andra stadsdelar att utveckla Jobbcentrum för att möta den stigande arbetslösheten.

Mona Bergström (s) undrade hur det går med Integrationsprojektet. Förvaltningen informerade att Hans Nilsson, bitr rektor i Sjöängsskolan är ordförande och arbete pågår att få ungdomarna att engagera sig för att så småningom kunna bilda ett ungdomsråd.

Margaretha Åkerberg (kd) tog upp rapporten från länsstyrelserna och Socialstyrelsen om hur psykiatrireformen genomförts i kommunerna och som publicerats i massmedia. Enligt rapporten kommer Älvsjö långt ned på listan. Förvaltningen återkommer med redovisning i april 2004.

 

 

Slutet sammanträde

§263 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationen 2003-11-13 anmäldes.

§264 Anbudsupphandling av driftentreprenad för Långbrobergs servicehus

§265 Arbetsmiljörevision år 2003

§266 Gemensam upphandling av ramavtal för städtjänster

§268 Yttrande till Stockholms tingsrätt

§269 Nedskrivning av fordringar

§270 Ang rättelse i stadens upphandling av dygnetrunt-, mellan- och öppenvår...

§271 Muntlig redovisning av åtgärdsplan med anledning av sociala enhetens bu...