Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-02-19

Sammanträde 2004-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsberättelse och bokslut
Frågestund besökande allmänhet ge Läs mer...s möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

2 Anmälan om protokolljustering Protokoll 2004-01-29

3 Protokoll från lokala pensionärsrådet. Kommer senare

4 Protokoll från lokala handikapprådet. Kommer senare.

5 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2003

10 Underlag till budget för 2005 och beräkningar för 2006 och 2007

Dnr: 102-021-04

I detta ärende redovisas nämndens budgetunderlag för år 2005 med inriktning för 2006 och 2007. Här beskrivs övergripande arbetet med att minska barngrupperna inom förskoleverksamheten, samarbetet med landstinget, arbetet med kompetensförsörjningen, hur nämnden bidrar till att uppfylla målet om ökat bostadsbyggande och att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, omstruktureringsbehov m m.
Ärendedokument
Blankett 1a-b, 2 (36 kb)

11 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Dnr: 002-041-04

Stadsdelsnämnden har enligt kommunallagen, med vissa begränsningar, rätt att uppdra
åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd inom kommunen att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende. I vilka typer av ärenden beslutanderätten delegerats framgår av upprättad delegationsförteckning.

Stadsdelsförvaltningen har nu genomfört en revidering av delegationsförteckningen på grund av organisationsförändringar. Delegationsförteckning har dessutom fått en ny struktur i syfte att öka läsbarheten.

12 Kvalitetsarbete vid stadens äldreboenden Remiss från revisionskontoret

Dnr: 104-045-03

Revisionskontoret konstaterar, med utgångspunkt från den nu genomförda granskningen av äldreboenden inom fem stadsdelar, att arbete pågår med att skapa ett kvalitetssystem för äldreomsorgen. Mycket arbete återstår dock för att på ett bra sätt kunna säkra att den enskildes behov av vård och omsorg tillgodoses.

För att kunna utveckla ett samlat kvalitetssystem som motsvarar lagens krav och stadens kvalitetsstrategi behöver äldreboendena konkret stöd och handledning. Revisionskontoret anser att detta är en strategisk fråga som måste uppmärksammas på såväl central nivå i staden som på stadsdelsnivå. Vid jämförelse med de granskade äldreboendena/ stadsdelarna bedömer förvaltningen att Älvsjö ligger i framkant även om det också här finns en hel del kvalitetssäkrande arbete att utföra. Förvaltningen samtycker i huvudsak till revisonskontorets synpunkter och förslag.


Handläggare: Ingrid Samuelsseon, 08-508 21 030

13 Redovisning av åtgärdsplan för Blomsterfonden i Liseberg

Dnr: 504-047-04

I enlighet med stadsdelsnämndens beslut avseende verksamhetsuppföljning av de enskilda vårdgivarna gällande köp av enstaka platser inom äldreomsorgen har en uppföljning genomförts vid Blomsterfonden i Liseberg under september 2003. Resultatet redovisades för stadsdelsnämnden den 23 oktober 2003, då det också beslutades att verksamheten skulle presentera en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordrades. Som ett resultat av åtgärdsplanen har verksamhetens kvalitetsutveckling påskyndats. Förbättringsåtgärder har påbörjats/genomförts bl.a. utbildning av omvårdnadspersonalen avseende social dokumentation och utarbetande av skriftliga rutiner för extern samverkan med stadens beställarenheter. Beslut har vidare tagits avseende delgivning till beställande stadsdel av eventuella anmälningar till länsstyrelsen. Checklista för introduktion av nyanställda samt riktlinjer för arkiveringsregler har utarbetats. Rutiner för narkotikahanteringen samt vårdtagarnas säkra identifiering fastställdes.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

14 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse f o m 2004 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 000-361-03

I ett ärende från kommunstyrelsen föreslås att samverkan mellan stadens kvalitetsstrategi och stadens integrerade ledningssystem (ILS) vidareutvecklas så att ekonomi och verk-samhet tydligare kopplas samman. Ett tydligare fokus ska läggas på redovisning av re-sultat där ledarskap, medarbetare och brukardialog utgör förutsättningarna. För att påvisa goda resultat krävs ett systematiskt kvalitetsarbete och att uppföljning integreras, fördju-pas och utvecklas avseende ekonomi och verksamhet.

Kvalitetsutmärkelsen har de senaste åren utdelats på två organisatoriska nivåer i staden; enhet och förvaltning. Stadsledningskontoret anser att kvalitetsutmärkelsen fr o m år 2004 endast skall utdelas på enhetsnivå. Befintlig klassindelning behålls och möjlighet till hedersomnämnande ges. Jämfört med föregående års kvalitetsutmärkelser betonas

Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079

15 Nominering till kvalitetsutmärkelse 2004

Dnr: 000-045-04

Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse för 2004 omfattas av fem tävlingsklasser. Stads-delsförvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar förskolan i Ur och Skur Vindleken och förskolan Äppelängen i tävlingsklassen förskola, Kämpetorpsskolan i täv-lingsklassen skola, Älvsjö servicehus i tävlingsklassen äldreomsorg, Sulvägens gruppbo-stad i tävlingsklassen övrig vård och omsorg samt teknik- och miljöenheten i tävlings-klassen övrig verksamhet till Kvalitetsutmärkelsen för 2004.

Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079

17 Skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor Remiss från revisionskontoret

Dnr: 104-045-03

Revisionskontoret har genomfört granskningen av skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasier.

Revisionskontoret konstaterar att staden i stort har en väl fungerande organisation och övergripande styrning för att säkerställa en god kvalitet inom skolhälsovården. Resur-serna för skolhälsovården varierar dock mellan enskilda skolenheter och skolsköter-skornas arbetsuppgifter bör därför ses över.

Revisionskontoret menar att det är tveksamt om staden genomfört tillräckliga elevvårds-insatser för alla barn som behöver stöd. Organisationen och styrningen av elevvården är splittrad och det saknas gemensamt system för att säkerställa en god kvalitet i insatserna. Elevernas inflytande över sin arbetsmiljö måste dessutom förbättras.


Handläggare: Madeleine Hageth, 08-508 21 051

18 Inriktningsbeslut avseende tillgänglighetsanpassning av Sjöängsskolan

Dnr: 403-044-04

För att möta behovet av att Sjöängsskolan, Gripsholmsvägen 29 är tillgänglighets- och handikappanpassad har SISAB, som är fastighetsägare, projekterat och kostnadsberäknat en ombyggnad av skolan. Byggnaderna föreslås förses med hissar och in- och utvändiga ramper. Skolgården föreslås få en genomgripande upprustning och markanpassning.

Kostnaderna för en ombyggnad av både byggnader och skolgård har beräknats till ca
11 139 tkr vilket ger en tillkommande årshyra på 1 050 tkr.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

19 Stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 102-353-03

I stadens budget för 2004 beslöts att kommunstyrelsen snarast skulle genomföra en översyn av budgetprocessen och utarbeta förslag till förändringar. Med anledning av detta har stadsledningskontoret genomfört en översyn av nuvarande budgetordning och föreslår i ett ärende att budgetordningen ändras. Ärendet har översänts till stadsdelsnämnden för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen ställer sig avvisande till den del av förslaget som innebär att kommunfullmäktige antar budgeten för kommande år under hösten. Stadsdelsförvaltningen bedömer att en sådan förändring ganska markant skulle försämra förutsättningarna för att bedriva ett effektivt och trovärdigt arbete enligt det integrerade ledningssystemet (ILS) samt att det skulle skapa sämre förutsättningar för framförallt skolorna att anpassa sin verksamhet utifrån budgetförutsättningarna.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080

20 Internkontrollplan för år 2004

Dnr: 100-063-04


Varje år ska nämnden upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av rutiner och processer. För år 2003 ingick internkontrollplanen inom respektive enhets/avdelnings del i verksamhetsplanen. Med anledning av att en genomgång av vissa områden gällande den interna kontrollen försenades fick förvaltningen senarelägga internkontrollplanen för 2004. Den interna kontrollen är en del av uppföljningen som ingår i det integrerade ledningssystemet. Följande fem rutiner och processer kommer att kontrolleras/belysas under år 2004,

- budgetprocessen och vad gäller stadsdelens lokaler
- budgetprocessen av Sjöängens barn- och ungdomsområde
- medarbetar/lönesamtal som en del i arbetsmiljön
- synpunkts- och klagomålshantering
- utbetalning av försörjningsstöd.

Under året kommer stadsdelsförvaltningen att som en av sex förvaltningar byta ekonomisystem. Detta för med sig en ökad arbetsbelastning under året för främst ekonomiavdelningen och innebär att det löpande internkontrollarbetet från ekonomiavdelningens sida kommer att bedrivas i något lägre omfattning än under tidigare år.


Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

21 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

22 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Slutet sammanträde

23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2004-01-15

24 Yttrande i adoptionsärende

Tilläggslista:

25 Ändring av sammanträdesdatum

Dnr: 002-062-04

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

§26 Justering

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske den 26 februari 2004 kl 17.00.

§27 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-01-29 justerats den 5 februari 2004.

§28 Protokoll från lokala pensionärsrådet

§29 Protokoll från lokala handikapprådet.

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 12 februari 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§30 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-02-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§31 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Minnesanteckningar från möte 2004-02-04 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor anmäldes.

§32 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 32.

§33 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 33.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§34 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2003

Dnr 102-020-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2003 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslogatt nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Reservation
Ledamoten Torbjörn Erbe (m) m.fl. reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Moderaterna överlämnar verksamhetsberättelse med bokslut för 2003 till kommunfullmäktigeoch revisorerna och anför därutöver följande.

Allmänna synpunkter.

Nu har ett år passerat sedan den socialdemokratiskt ledda vänstermajoriteten tog över styret i Stockholm. Sällan har en ny majoritet tagit över med så goda förutsättningar. Bordet var färdigdukat efter fyra år med överskott i stadens finanser. Vi moderater lämnade efter oss ett överskott 2002 på ungefär 2 miljarder.

I början av den borgerliga mandatperioden 1998-2002 var stadens nettoskulder 37 miljarder kronor. Fyra år senare, när (s) tog över, var dessa skulder lösta och betalda. Samtidigt hade socialbidragsberoendet minskat med nära 50 procent och ytterligare 20 000 människor kunde nu försörja sig och sin familj. Arbetslösheten minskade under perioden med hela 40 procent.

Tre miljarder kronor extra satsades under den förra mandatperioden på de prioriterade områdena skola, äldreomsorg och handikappomsorg. Det var en historisk satsning som visade att det är fullt möjligt att sänka skatten rejält, lägga nya pengar inom prioriterad kärnverksamhet och ändå nå ett stort överskott i finanserna. Resultatet av den borgerliga majoritetens politik var en ökad tillväxt och ett växande Stockholm. Det märktes inte minst av att bostadsbyggandet 2002 i staden var det högsta på 25 år.

Socialdemokraterna har tillsammans med vänsterpartiet och miljöparitet under sitt första år vid makten fört en politik i rakt motsatt riktning. På område efter område fattat beslut som är direkt tillväxtfientliga. Resultatet av denna politik är en kraftigt försvagad ekonomisk utveckling i Stockholm. Idag är det andra regioner i Sverige som leder tillväxtligan.

Stadsdelarna har fått långt större resurser än tidigare år. Resurstillskottet har varit långt större än den resultatförbättring som majoriteten slår sig för bröstet för. Verksamheten har blivit dyrare, samtidigt som verksamheter lagts ned eller återkommunaliserats. Stadsdelsnämndernas förträfflighet är en myt, och det bästa för staden vore om stadsdelsnämnderna lades ned och verksamheten bedrevs i annan form.

Den negativa trenden förstärks nu till följd av att majoriteten, med öppna ögon, fattat beslut som är negativa för företagare och företagande. Detta kommer att få allvarliga konsekvenser för hela Stockholm, inte minst genom minskade resurser till skolan, äldreomsorgen och annan betydelsefull verksamhet i staden. Det blir de mest utsatta stockholmarna, de hemlösa, socialbidragsberoende, ensamstående föräldrar och pensionärer med låg pension som kommer att få betala för vänstermajoritetens företags- och tillväxtfientliga politik.

Bland redan genomförda och kommande beslut från vänstermajoriteten som leder utvecklingen i fel riktning märks en skattechock av historiska dimensioner, höjda avgifter för småföretagare, nya och höjda miljösanktionsavgifter, stopp för nya väg- och bostadsbyggen, hot om att stänga Bromma flygplats och inte minst hotet om biltullarna. Sällan har det varit tydligare att Stockholm behöver ett nytt styre. Ett moderat styre.

Verksamheterna i Älvsjö SDN

Verksamhetsåret 2003 är en fortsättning på vad det borgerliga styret i SDN åstadkom under föregående mandatperiod. Nuvarande majoritet fick överta en stadsdelsnämnd som var mycket välskött.

När den nuvarande majoriteten tillträdde höjdes skatten och nya resurser kom stadsdelsnämnden till godo. Vad har detta lett till i Älvsjö?

Barngrupperna skulle enligt vallöftet minska. Inget märkbart har hänt! Vi hårdbevakar detta vallöfte.

Barn med behov av särskilt stöd har kostat mer än beräknat. Någon egentlig utvärdering av detta har inte skett. För oss politiker är detta ett enda stort mörkertal.

Det slogs på trumman för en stor miljösatsning med tanke på miljöpartiets roll i koalitionen. Vi kan inte se att detta område fått någon särskild prioritering under verksamhetsåret 2003.

Beträffande målet att bryta segregationen och fördjupa demokratin har inge betydelsefulla insatser gjorts under året. Snarare har tidigare projekt varit ur drift vilket snarare försvårat demokratin. Exempel på detta är stadsdelens medborgarpanel som inte använts alls under året, eller stadsdelens informationsblad som inte varit tillgänglig för den som tidigare behövde tillgodogöra sig information via texttelefon.

Det integrationsprojekt som startats upp visar inga resultat hittills och någon rapportering till nämnden har inte skett under året. Projektet innehåller ett flertal moment som starkt kan ifrågasättas som integrationfrämjande på sikt. Vi moderater vill få folk i arbete, det är bästa integrationen in i ett nytt samhälle

Det är också en besvikelse att majoriteten har svikit kulturen i föreningslivet. Av det budgeterade anslaget för kulturbidrag åt lokala ideella föreningar överfördes mer än hälften till helt andra aktiviteter, bl.a. Integrationsprojektet och den traditionella kulturfestivalen i Långbro Park lades ner i sista stund.

Under 2003 tappade majoriteten kontrollen över kostnaderna på I o F. Kraftlösa åtgärder ledde fram till att verksamheten gick med ett underskott på 5,5 millioner kronor, ett budgetöverskridande på 17 procent. Den grundläggande orsaken är majoritetens brist på förmåga att se vad enheten behöver i form av ledning och stöd i verksamheten. Uppföljningen av ekonomin får stå tillbaka och den rådande uppfattningen verkar vara att man alltid kan höja skatten. I stället borde en tydlig ekonomistyrning och stöd till chefer och personal vara vad enheten behöver. En tydligare konkurrens i upphandling av vårdplatser och ett större utnyttjande av egna resurser i form av nätverkshuset måste till. Därtill kommer en tydlig uppföljning av vilka vårdinsatser och institutioner som bäst klarar att ge en god vård till lägsta möjliga kostnad.

Särskilt uttalande
Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Minskade barngrupper och barnomsorgsgarantin. Att minska antalet barn i barngrupperna var en av majoritetens "tunga" frågor i valet. Det skulle bli så bra och alla såg fram emot en sådant resultat. Vad blev det av detta?

Jo, fler barn i barngrupperna!! Hur trovärdigt kan det vara?

I Älvsjö har antalet platser inom barnomsorgen utökats, men det har endast skett för att klara barnomsorgsgarantin. Med anledning av det redovisadeläget gällande barngruppernas storlek, vill vi tydligt framhålla vårt missnöje med det resultatet. Vi förväntar oss en rejäl ansats för att minska antalet barn i varje grupp inom barnomsorgen. Det minskade barnantalet ska även omfatta familjedaghemmen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§35 Budgetunderlag till för 2005 och beräkningar för 2006 och 2007

Dnr 102-021-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner budgetunderlaget för 2005 och inriktningen för 2006 och 2007 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den14 januari 2004.

I ärendet redovisas nämndens budgetunderlag för år 2005 med inriktning för 2006 och 2007.

Här beskrivs det övergripande arbetet med att minska barngrupperna inom förskoleverksamheten, samarbetet med landstinget, arbetet med kompetensförsörjningen, hur nämnden bidrar till att uppfylla målet om ökat bostadsbyggande och att göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad, omstruktureringsbehov m.m.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Torbjörn Erbe m.fl. (m) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande med hänvisning till den moderata budgeten i kommunfullmäktige.

§36 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Dnr 002-041-04

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd fastställer i ärendet redovisad delegationsförteckning.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2004.

Stadsdelsnämnden har enligt kommunallagen, med vissa begränsningar, rätt att uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd inom kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. I vilka typer av ärenden beslutanderätten delegerats framgår av upprättad delegationsförteckning.

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en revidering av delegationsförteckningen bl.a. på grund av organisationsförändringar. Delegationsförteckningen har dessutom fått en ny struktur i syfte att öka läsbarheten.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustavsson (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter attnämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§37 Kvalitetsarbete vid stadens äldreboenden Remiss från revisionskontoret

Dnr 104-045-03

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som yttrande över rapporten.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2004.

Revisionskontoret konstaterar, med utgångspunkt från den nu genomförda granskningen av äldreboenden inom fem stadsdelar, att arbete pågår med att skapa ett kvalitetssystem för äldreomsorgen. Mycket arbete återstår dock för att på ett bra sätt kunna säkra att den enskildes behov av vård och omsorg tillgodoses.

För att kunna utveckla ett samlat kvalitetssystem som motsvarar lagens krav och stadens kvalitetsstrategi behöver äldreboendena konkret stöd och handledning. Revisionskontoret anser att detta är en strategisk fråga som måste uppmärksammas på såväl central nivå i staden som på stadsdelsnivå. Vid jämförelse med de granskade äldreboendena/stadsdelarna bedömer förvaltningen att Älvsjö ligger i framkant även om det också här finns en hel del kvalitetssäkrande arbete att utföra. Förvaltningen samtycker i huvudsak till revisionskontorets synpunkter och förslag.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande
Ledamoten Torbjörn Erbe m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi moderater välkomnar revisionskontorets rapport om kvalitetsarbetet vid stadens äldreboenden. Revisionskontorets sammanfattande slutsats är att mycket arbete återstår för att kunna säkra att den enskildes behov av vård och omsorg tillgodoses – ett samlat kvalitetssystem kan bara nås genom konkret stöd och handledning.

Kommunallagen anger att medborgarna ska behandlas likartat inom samma kommun. Revisionsrapport visar att så är icke är fallet inom Stockholms stad.

Revisorerna visar t ex på att kvalitetsarbetet visar på olika behov av utveckling i staden, dels arbetet med stadens kvalitetsstrategi och hur detta arbete hänger samman med socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem. Revisionsrapporten visar också

att riktlinjerna måste förtydligas för den sociala dokumentationen,

att utformning av rutiner, mallar etc måste utvecklas och samordnas,

att en mer systematiskt uppföljning av de arbetssätt som ska säkra att de boende får en god vård och omsorg måste utvecklas,

att datorstödet behöver utvecklas,

          att utbildning i dokumentation behövs.

Revisorerna menar att för att kunna utveckla ett samlat kvalitetssystem som motsvarar lagens krav och stadens kvalitetsstrategi behöver äldreboendena konkret stöd och handledning. Revisionskontoret anser att detta är en strategisk fråga som måste uppmärksammas på såväl central nivå i staden som på stadsdelsnivån.

Även Stockholms stads äldreomsorgsinspektörers rapporter visar detta, vilket också bevisas genom de 18 stadsdelarnas egna kvalitetsuppföljningssystem.

Vi moderater menar att det måste finnas en transparens även inom äldreomsorgen, varför vi i 2004 års budget yrkat att ett kvalitetsuppföljningsprogram för hela staden skall utarbetas, oavsett huvudman. Ett sådant system skulle ge möjlighet till kvalitetssäkring av all verksamhet och en transparens, vilket skulle välkomnas av medborgarna.

§38 Redovisning av åtgärdsplan för Blomsterfonden i Liseberg

Dnr 504-047-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av åtgärdsplan för Blomsterfonden i Liseberg.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2004.

I enlighet med stadsdelsnämndens beslut avseende verksamhetsuppföljning av de enskilda vårdgivarna gällande köp av enstaka platser inom äldreomsorgen har en uppföljning genomförts vid Blomsterfonden i Liseberg under september 2003. Resultatet redovisades för stadsdelsnämnden den 23 oktober 2003, då det också beslutades att verksamheten skulle presentera en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordrades. Som ett resultat av åtgärdsplanen har verksamhetens kvalitetsutveckling påskyndats.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§39 Fortsatt inriktning av stadens kvalitetsarbete samt Stockholms stads kvalitetsutmärkelse f o m 2004 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 000-361-03

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2004.

I ett ärende från kommunstyrelsen föreslås att samverkan mellan stadens kvalitetsstrategi och stadens integrerade ledningssystem (ILS) vidareutvecklas så att ekonomi och verksamhet tydligare kopplas samman. Ett tydligare fokus ska läggas på redovisning av resultat där ledarskap, medarbetare och brukardialog utgör förutsättningarna. För att påvisa goda resultat krävs ett systematisk kvalitetsarbete och att uppföljning integreras, fördjupas och utvecklas avseende ekonomi och verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen ser delvis positivt på den nya inriktningen av kvalitetsutmärkelsen. Det är viktigt att de frågor och delar av kvalitetsarbetet som kvalitetsutmärkelsen omfattar stämmer överens med och utvecklas i stadens mål, i stadens budgetprocess och i det integrerade ledningssystemet. Hur detta ska ske framgår inte i ärendet. Det är önskvärt att också detta förtydligas.

Förslag till beslut
Ledamoten Torbjörn Erbe (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§40 Nominering till kvalitetsutmärkelse 2004

Dnr 000-045-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden nominerar förskolan i Ur och Skur Vindleken, förskolan Äppelängen, Kämpetorpsskolan, Älvsjö servicehus, Sulvägens gruppbostad och teknik- och miljöenheten till Kvalitetsutmärkelsen 2004.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2004.

Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse för 2004 omfattas av fem tävlingsklasser.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar förskolan i Ur och Skur Vindleken och förskolan Äppelängen i tävlingsklassen förskola, Kämpetorpsskolan i tävlingsklassen skola, Älvsjö servicehus i tävlingsklassen äldreomsorg, Sulvägens gruppbostad i tävlingsklassen övrig vård och omsorg samt teknik- och miljöenheten i tävlingsklassen övrig verksamhet till Kvalitetsutmärkelsen för 2004.

Förslag till beslut
Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§41 Skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor Remiss från revisionskontoret

Dnr 104-45-03

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2004.

Revisionskontoret har genomfört granskningen av skolhälsovården och elevvården i stadens grundskolor och gymnasier.

Revisionskontoret konstaterar att staden i stort har en väl fungerande organisation och övergripande styrning för att säkerställa en god kvalitet inom skolhälsovården.

Resurserna för skolhälsovården varierar dock mellan enskilda skolenheter och skolsköterskornas arbetsuppgifter bör därför ses över.

Revisionskontoret menar att det är tveksamt om staden genomfört tillräckliga elevvårdsinsatser för alla barn som behöver stöd. Organisationen och styrningen av elevvården är splittrad och det saknas gemensamt system för att säkerställa en god kvalitet i insatserna. Elevernas inflytande över sin arbetsmiljö måste dessutom förbättras.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§42 Inriktningsbeslut avseende tillgänglighetsanpassning av Sjöängsskolan

Dnr 403-044-04

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att inriktningen för tillgänglighetsanpassning och
skolgårdsupprustning av Sjöängsskolan ska ske i enlighet med detta utlåtande.

2. dsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av SISAB:s föreslagna tillgänglighetsanpassning på Sjöängsskolan.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillägg med 950 tkr avseende beställarstöd för skollokaler.

4. Ärendet överlämnas till stadsledningskontorets finansavdelning för yttrande till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2004.

För att möta behovet av att Sjöängsskolan, Gripsholmsvägen 29 är tillgänglighets- och handikappanpassad har SISAB, som är fastighetsägare, projekterat och kostnadsberäknat en ombyggnad av skolan. Byggnaderna föreslås förses med hissar och in- och utvändiga ramper. Skolgården föreslås få en genomgripande upprustning och markanpassning.

Kostnaderna för en ombyggnad av både byggnader och skolgård har beräknats till ca 11 139 tkr vilket ger en tillkommande årshyra på 1 050 tkr.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustavsson (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Torbjörn Erbe m.fl.(m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Torbjörn Erbe m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Vi kan ej acceptera den ofullständiga ekonomiska redovisnigen gällande de administrativa kostnaderna. Vi begär fullständig redovisning skriftligt och muntligt.

§43 Stadsledningskontorets förslag till förändrad budgetordning i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 102-353-03

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Stadsdelsnämnden åberopar detta ärende som svar på remissen.
  2.  Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Vi tillstyrker de föreslagna förändringarna men är mycket tveksamma till förslaget att KF skulle fatta beslut om den detaljerade budgeten på hösten.

Med den nuvarande budgetordningen får vi i nämnden de ekonomiska förutsättningarna och de övergripande målen med prioriteringar för nästkommande år, redan i juni månad.

Detta ger oss förutsättningar att inför det kommande budgetåret bedriva ett kvalitetsoch budgetarbete som är väl förankrat i hela vår organisation och ger oss utrymme för en bra dialog. Vi är övertygade om att detta bidrar till en tilltro till budgeten och en god budgethållning.

Det ger oss också bättre möjligheter att leva upp till en lokal demokrati värd ordet, genom att kunna förankra och informera medborgarna i olika konstellationer.

Man ska hålla i minnet att det är en omfattande demokratisk dialog vi ska ägna oss åt under tiden fram till beslut och vi ser det som mycket angeläget att vi även i fortsättningen får budgetförutsättningarna i juni månad. Skulle detta av centrala planeringsskäl m.m. vara ogörligt är det nödvändigt ur ett stadsdelsperspektiv, att beslut fattas av fullmäktige vid första sammanträdet efter sommaren.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2004.

I stadens budget för 2004 beslöts att kommunstyrelsen snarast skulle genomföra en översyn av budgetprocessen och utarbeta förslag till förändringar. Med anledning av detta har stadsledningskontoret genomfört en översyn av nuvarande budgetordning och föreslår i ett ärende att budgetordningen ändras. Ärendet har översänts till stadsdelsnämnden för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen ställer sig avvisande till den del av förslaget som innebär att kommunfullmäktige antar budgeten för kommande år under hösten. Stadsdelsförvaltningen bedömer att en sådan förändring ganska markant skulle försämra förutsättningarna för att bedriva ett effektivt och trovärdigt arbete enligt det integrerade ledningssystemet (ILS) samt att det skulle skapa sämre förutsättningar för framförallt skolorna att anpassa sin verksamhet utifrån budgetförutsättningarna.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) och ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Torbjörn Erbe m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ett annat förslag och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Peter Modesta (mp) och ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Torbjörn Erbe m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden föreslås att som svar på remissen översända och åberopa följande.

Vi instämmer i stadsledningskontorets analys att det ibland fattas både flerårighetsperspektiv och helhetsperspektiv i budgetarbetet. En utveckling mot ett längre perspektiv i kombination med förbättrade underlag inför besluten i både den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen är att rekommendera. I dagsläget överväger dock argumenten för att behålla budgetbeslutet på våren. Med ett tidigt avgörande skapas längre tid för planering och anpassning enligt de ekonomiska förutsättningarna i nämnder och bolag. Dessutom ges mer tid åt att förankra budget/verksamhetsplan lokalt. Om budgetförslaget presenteras och debatteras under första halvan av året finns också god tid att föra demokratiska resonemang med allmänhet, stadens medarbetare och medier. Detta förbättrar i sin tur möjligheten för den politiska majoriteten att implementera de mål som uttrycks i budgeten.

Budgetarbetet i nämnder och styrelser får inte bli ett hastverk. Inte minst gäller det för att fördjupa arbetet med det Integrerade styrnings- och ledningssystemet (ILS). Detta förutsätter att tid ges för de enskilda nämnderna att besluta om budget och generella åtaganden etc utifrån givna resurser efter att kommunfullmäktige fastslagit budgeten, men innan början på det verksamhetsår som budgeten avser. Det är av vikt att de olika nämnderna och dess enheter får tillräcklig tid för mål och planformulering. Därför avvisar vi denna del av förslaget till ny budgetordning.

Vi välkomnar förslaget om att ta fram långsiktiga prognoser. Strategiska frågor som tillväxt- och finansieringsfrågor, demografiska förändringar och kompetensförsörjning kan exempelvis tas upp. Vi menar dock att staden ej behöver fatta budgetbeslut vid mer än ett tillfälle Däremot kan underlag i form av t ex demografiska fakta som återfinns i långtidsutredningen ligga till grund för en flerårig planering och den typen av ärenden kan med fördel tas fram med regelbundenhet. Vi motsätter oss dock planerna på att ta fram denna typ av ramärenden varje år, ett sådant förfarande kan till och med vara kontraproduktivt då de riskerar binda upp framtida majoriteter.

När det gäller nyckeltal är det rätt att de ska vara långsiktiga samtidigt som varje majoritet måste kunna förändra uppföljningen, varefter målen förändras. Ett antal basnyckeltal och volymuppgifter torde dock kunna vara desamma över lång tid, oavsett majoriteter.

§44 Internkontrollplan för år 2004

Dnr 100-063-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föreliggande förslag till interkontrollplan för år 2004.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2004.

Varje år ska nämnden upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av rutiner och processer. För år 2003 ingick internkontrollplanen inom respektive enhets/avdelnings del i verksamhetsplanen. Med anledning av att en genomgång av vissa områden gällande den interna kontrollen försenades fick förvaltningen senarelägga internkontrollplanen för 2004.

  • budgetprocessen och vad gäller stadsdelens lokaler
  • budgetprocessen av Sjöängens barn- och ungdomsområde
  • medarbetar/lönesamtal som en del i arbetsmiljön
  • synpunkts- och klagomålshantering
  • utbetalning av försörjningsstöd

Förslag till beslut
Ledamoten Torbjörn Erbe (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§45 Ändring av sammanträdesdatum

Dnr 002-062-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämndens sammanträde den 18 maj 2004 flyttas till den 25 maj.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2004.

Stadsdelsnämnden beslutade 2003-12-18 om sammanträdestider för år 2004.

Det har nu visat sig att sammanträdet den 18 maj 2004 sammanfaller med den s.k. S:t Eriksdagen. Flera av stadsdelförvaltningens medarbetare kommer då att motta Stockholms stads hedersbelöning med efterföljande middag i Blå Hallen i stadshuset där bl.a. stadsdelsnämndens ordförande och stadsdelsdirektören kommer att delta.

Skälet till att förlägga sammanträdet till den 18 maj var att nämnden då skulle behandla tertialrapport 1. Tidsplanen är nu ändrad vilket gör det möjligt för nämnden att fatta beslut i ärendet den 25 maj.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§46 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om att åttio personer fått bistånd i form av öppning av snövall. Endast en person har fått avslag på sin ansökan. Biståndsbedömarna har träffat de personer som skickat in läkarintyg för att styrka sitt behov av bistånd och utifrån läkarintyget och egen bedömning fattat beslut. Ingen avgift tas ut för denna insats.

§47 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare SLUTET SAMMANTRÄDE

Peter Modesta (mp) informerade att sjutton företag i Älvsjö miljödiplomerats i stadshuset den 18 februari, varav två förskolor, Äppelängen och Sylvester. Peter Modesta har idag överlämnat blommor till personalen vid de två förskolorna.

Peter Modesta (mp) meddelade att Närpolisen i Globen flyttar till polishuset i Västberga den 1 mars.

Mona Bergström (s) tyckte att verksamhetsberättelsen var mycket bra och det vore önskvärt att medborgarna i stadsdelen får del av verksamheternas arbete genom Informationsbladet.

Nämnden beslutade att en förkortad version av verksamhetsberättelsen presenteras i Informationsbladet så att medborgarna får möjlighet att ta del av det goda arbete som bedrivs ute i verksamheterna.

Torbjörn Erbe (m) anmälde nedanstående skrivelse.

Likabehandling i Stockholms alla stadsdelar!

Enligt kommunallagens andra kapitel, andra paragrafen skall "kommuner […] behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat." Detta är en grundläggande princip som frånerkänner kommunen rätten att särskilja mellan stadens invånare oavsett om det gäller en positiv eller en negativ åtgärd. Lika lite som någon har rätt till en bättre behandling, högre bidrag eller lägre skatt, skall någon behöva drabbas av sämre förmåner än övriga kommuninvånare.
Likväl innebär stadens indelning i stadsdelsnämnder att stadens invånare ständigt behandlas olika beroende på var de är bosatta. Stadsdelsnämndernas geografiska indelning och deras respektive ekonomi och verksamhet gör att två personer som är bosatta på varsin sida om en gata kan råka ut för olika behandling, där individens valfrihet eller ekonomiska situation påverkas högst allvarligt av bostadsorten – trots att båda bostäderna ligger i samma kommun.
Denna konstgjorda uppdelning av staden i stadsdelar med var sina respektive budgeter och verksamhetsbeting kan inte vara ett sakligt skäl att frångå likhetsprincipen. Om stadens respektive förvaltningar inte klarar av att leva upp till kommunallagens bestämmelser så bör staden ändra sin organisation så att problemen undandröjs. Detta görs enklast genom att avskaffa dagens stadsdelsindelning och låta stadens åtaganden skötas på ett enhetligt sätt över hela staden, lika för alla kommuninvånare oavsett var de bor.
Ansvaret för de nuvarande verksamheterna i stadsdelsnämndernas regi bör således antingen skötas av stadens centrala förvaltningar, eller styras av individens val genom pengsystem som kan användas över hela staden, så att alla garanteras likabehandling i kommunallagens mening.

§48 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationen 2004-01-15 anmäldes.

§49 Yttrande i adoptionsärende