Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-03-25

Sammanträde 2004-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information - Gatu- och fastighetskontoret informerar om införande av 30-zoner i samtliga Läs mer...bostadsområden
Frågestund - besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering Protokoll 2004-02-29

3 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

4 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

5 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Minnesanteckningar från möte med Johan Skyttes föräldrastyrelse 2003-10-14

7 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

9 Ekonomisk månadsuppföljning

10 Utredning om stadens politiska organisation (SPO) Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 000-358-03

Kommunstyrelsen har remitterat slutrapporten angående en översyn av stadens politiska organisation till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Rapporten belyser en mängd områden såsom ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, facknämnder och stadsdelsnämnder, ledning och styrning av stadens verksamheter, demokrati- och inflytandefrågor m m.

Förvaltningen bedömer att utredningen identifierat många av de grundläggande problem som finns inom stadens organisation och delar i allt väsentligt utredningens förslag till åtgärder gällande detta. Dock bedömer förvaltningen att vissa förslag gällande stadsdelsnämndernas utökade ansvar för lokala driftsfrågor bör utredas vidare innan fullmäktige fattar beslut. Vidare anser förvaltningen att utredningen är något grund vad gäller frågan om stadsdelsnämndernas utökade demokratiansvar varför denna fråga bör omfattas av en fördjupad analys.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080

11 Allmänna samlingslokaler - demokrati, kultur och utveckling Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 304-046-04

Utredningen Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur, utveckling (SOU 2003:118) har remitterats för yttrande till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd.

Förvaltningen instämmer i utredningens förslag vad gäller målen för det statliga stödet till allmänna samlingslokaler, d.v.s. att lokalerna skall tillgodose både föreningslivets behov av lokal för att förverkliga demokratiska mål i samhället, kulturlivets behov av lokal för distribution av kultur och för skapande aktiviteter samt spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar. Förvaltningen instämmer också i att varje kommun bör göra en inventering av befintliga och tänkbara mötesplatser.

Förvaltningen anser att bidraget gällande handikappanpassning inte skall maximeras till 200 tkr, eftersom kostnaderna ofta uppgår till mycket mer. Förvaltningen menar att ett särskilt projektbidrag på 10 mkr till verksamhetsutveckling för att lokaler ska kunna anpassas till ungdomars kulturformer är en angelägen fråga.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

12 Förslag till tobaks-, alkolhol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 000-030-04

Förvaltningen anser att socialtjänstförvaltningens förslag till tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program (STAN-programmet) för Stockholms stad är genomtänkt vad gäller inriktningsmål, helhetsperspektiv, förebyggande insatser och tidiga insatser. Förvaltningen bedömer dock att behovet av att integrera STAN-programmet med det brottsförebyggande arbetet borde fokuseras mer än vad som beskrivs i förslaget.

Vad gäller vård och behandling kan målen synas vara höga med tanke på den verklighet som råder i ansvarsfördelningens problematik mellan kommun och landsting samtidigt som resurserna för vård för vuxna missbrukare inte torde öka de kommande åren. Dessa svårigheter gäller speciellt missbrukare med psykisk störning där det inte finns någon fastställd ansvarsfördelning som fungerar mellan den specialiserade beroendevården och psykiatrin. Risker för ökad missbruksproblematik föreligger dessutom som en följd av de liberalare reglerna för införsel av alkohol och lägre priser för alkoholdrycker.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

13 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2004

Dnr: 009-032-04

Stadsdelsnämnden har 2004 avsatt 250 tkr som stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. För att kunna komma i fråga krävs att föreningen/organisationen har en lokal förankring så att stödet kommer Älvsjös medborgare tillgodo samt att den tänkta insatsen kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar. Vidare ska stödet i huvudsak riktas till barn och ungdomar, funktionshindrade eller äldre personer.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 21 ansökningar om totalt 266 300 kronor.

Stadsdelförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 15 av förening-arna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 193 750 kronor.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Redovisning av kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser samt kvaliteten i särskilda boendeformer vid fem stadsdelsförvaltningar

Dnr: 506-088-04

Uppföljning av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för sjätte året i följd inom fem stadsdelsförvaltningar; Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. Vid uppföljningen har följande nio kriterier, förutom allmänna uppgifter, undersökts; läkemedel, näringsintag (nutrition), tandvård-munstatus, hud, inkontinens, infektioner, fall och fallskador samt övriga omvårdnadsbehov. I vissa av kriterierna ingår också hur uppgifter i samband med vård och omvårdnaden dokumenteras i omvårdnadsjournalerna. Dessutom har antalet sjuksköterske- och paramedicinska tjänster jämförts med den faktiska bemanningen per vårdtagare. Vårdtagarnas ålder och kön har också registrerats.

För de fem stadsdelarna visar resultatet bland annat att mer än tre fjärdedelar av vårdtagarna behövde hjälp med sin läkemedelshantering och närmare sex av tio hade en hög läkemedelskonsumtion d.v.s. intar 5 eller fler läkemedel/dygn. Drygt hälften var beroende av hjälp/tillsyn med näringsintag. Undersökningen visade också att något mer än hälften hade kontinuerlig kontakt med tandvården. Antalet sår var lågt men en ökning med 14 % har kunnat konstaterats. Tre fjärdedelar var dubbelinkontinenta och nio av tio av de behövande hade individutprovade inkontinenshjälpmedel. Nära hälften av vårdtagarna var beroende av rullstol. Endast drygt hälften av de hälso- och sjukvårdande uppgifterna var dokumenterade i omvårdnadsjournalerna. Årets undersökning visade också att antalet vakanta sjukskötersketjänster har minskat från 24,5% år 2002 till 17,5 % år 2003.

För Älvsjös del visade undersökningen att vårdtagarnas medelålder har sjunkit från 77 år 2002 till 74 år 2003. I Älvsjö hade 40,1 % av vårdtagarna aktuell ADL-status mot endast 1,1 % i Hägersten. Av vårdtagare med inkontinensproblem hade 75,2 % individutprovade inkontinenshjälpmedel i förhållande till Hägersten 58,6 %. Beträffande fallriskbedömning har Älvsjö 28,9 % i förhållande till Vantör, 17,6 %. När det gällde andelen vårdtagare som har ordinerats bälte/säkerhetssele av läkare har Älvsjö högst, 21,1 % i förhållande till Liljeholmen, 7,1 %. Inom Älvsjö ansvarar i genomsnitt varje sjuksköterska för 11 vårdtagare vilket är näst högst av de deltagande stadsdelarna medan sjukgymnasterna/arbetsterapeuterna ansvarar för i medeltal 53 vårdtagare vilket är högst i undersökningen. Regelbunden kontakt med tandvården hade endast 67 % av vårdtagarna i Älvsjö och av dessa var dessutom endast 49,5 % dokumenterade i omvårdnadsjournalerna.


Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

15 Överenskommelse om samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade mellan psykiatrikliniken sydväst Stockholmssektionen och Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr: 502-089-04

Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

16 Revidering av handlingsplan för kris och beredskap

Dnr: 004-093-04

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

17 Ansökan om medel ur Miljömiljarden till projekt "Fastighetsnära Källsortering - Sortera mera!"

Dnr: 310-072-04

I ärendet föreslås att Älvsjö stadsdelsnämnd tillsammans med stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Hägersten, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Skarpnäck samt Östermalm ansöker om medel ur miljömiljarden för att finansiera ett projekt om att införa fastighetsnära källsortering kombinerat med miljöinformation till boende, fastighetsägare och verksamma inom ett begränsat geografiskt område i de sju stadsdelsområdena. Samarbete kommer att äga rum med ett projekt inom samma ämnesområde som drivs av renhållningsförvaltningen.

Handläggare: Eva Stattin, 08-508 21 086

18 Ansökan om medel ur Miljömiljarden till rening av halkbekämpningssand

Dnr: 310-072-04

Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Enskede-Årsta, Älvsjö, Vantör, Farsta samt Skarpnäck, har gemensamt tagit fram underlag för ett projekt för återvinning och återanvändning av halkbekämpningssand. Projektet ligger i linje med stadens miljöprogram och syftar till att prova och finslipa återvinningsmetoder för att nå mål som väsentligt minskar miljöbelastningen samt ökar resurseffektiviteten. Medel till projektet söks av stadsdelarna gemensamt ur miljömiljarden.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

19 Anmälan av genomförd anbudsupphandling av ramavtal avseende hälsoprofiler

Dnr: 105-303-03

Enligt vad som fastställts i verksamhetsprogrammet för år 2004 ska inom ramen för pågående hälsoarbete samtliga medarbetare erbjudas hälsoprofiler som ett incitament för att förbättra det egna välbefinnandet och därmed hälsan. Stadsdelsnämnden har
2003 11 06 beslutat att delegera till stadsdelsdirektören att fatta erforderliga beslut för att genomföra en anbudsupphandling av ramavtal avseende hälsoprofiler. Upphandlingen har avslutats 2004 03 01 och direktören har tecknat ramavtal med vinnande leverantör
Hälsopuls AB. Förvaltningen anmäler härmed en rapport över genomförd upphandling.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

20 Synpunkter gällande förslag till ny skolplan för Stockholms stad

Dnr: 403-323-03

Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

21 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

22 Lärotider för Älvsjös grundskolor läsåret 2004/2005

Dnr: 403-099-04

Ärendet redovisar läsåret 2004/2005 för Älvsjös grundskolor med avseende på när elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar och studiedagar är utlagda.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

23 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

SLUTET SAMMANTRÄDE

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

25 Muntlig rapport om det ekonomiska läget vid sociala enheten

26 Ansökan om medel ur miljömiljarden till projektet resurseffektiva och miljöanpassade lokaler i Älvsjö

Dnr: 310-072-04

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om medel ur miljömiljarden för att finansiera ett projekt som syftar till resurseffektiviseringar och miljöanpassningar i stadsdelens lokaler. Projektet ska också skapa förutsättningar och incitament för ett mer strukturerat miljöarbete i verksamheterna, ge bättre kunskapsläge inför upphandlingar och medverka till en förbättrad inomhusmiljö. I första hand inriktas projektet på stadsdelens förskolor. Medel söks för att finansiera merkostnader för planerade investeringar i ny- och ombyggnadsprojekt och anställning av en projektledare. Samverkan sker med gatu- och fastighetskontoret kring ny- och ombyggnadsprojekt i stadsdelens förskolor och med miljöförvaltningen kring inomhusmiljöfrågor.


Projektet "Resurseffektiva och miljöanpassade lokaler i Älvsjö" finns beskrivet i ansökan som medföljer som bilaga till detta tjänsteutlåtande.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

§50 Justering

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske den 30 mars 2004 kl 16.00.

§51 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-02-19 justerats den 26 februari 2004

§52 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 18 mars 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§53 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 18 mars 2004 anmäldes och lades till handlingarna

§54 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-03-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§55 Minnesanteckningar från möte med Johan Skyttes föräldrastyrelse 200

Minnesanteckningar från möte med Johan Skyttes föräldrastyrelse den 14 oktober 2003 anmäldes och lades till handlingarna.

§56 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 56.

§57 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.Bilaga § 57.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§58 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen redovisade muntligt det ekonomiska utfallet för februari månad 2004.

§59 Utredning om stadens politiska organisation (SPO) Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2004-03-12 förelåg med svar på remiss från kommunstyrelsen angående utredning om stadens politiska organisation, demokrati och ledarskap, slutrapport.
Dnr 000-358-2003.

Kommunstyrelsen har remitterat slutrapporten angående en översyn av stadens politiska organisation till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Rapporten belyser en mängd områden såsom ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, facknämnder och stadsdelsnämnder, ledning och styrning av stadens verksamheter, demokrati- och inflytandefrågor m.m.

Förvaltningen bedömer att utredningen identifierat många av de grundläggande problem som finns inom stadens organisation och delar i allt väsentligt utredningens förslag till åtgärder gällande detta. Dock bedömer förvaltningen att vissa förslag gällande stadsdelsnämndernas utökade ansvar för lokala driftsfrågor bör utredas vidare innan fullmäktige fattar beslut. Vidare anser förvaltningen att utredningen är något grund vad gäller frågan om stadsdelsnämndernas utökade demokratiansvar varför denna fråga bör omfattas av en fördjupad analys.

Förslag till beslut
Lars Hansson (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Torbjörn Erbe (m) hade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Torbjörn Erbe m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Ökad makt för medborgarna
Redan i samband med att utredningen av stadens politiska organisation (SPO-utredningen) tillsattes hade vi moderater allvarliga invändningar mot den inriktning som majoriteten anvisade. Den övergripande målsättningen med att se över stadens organisation borde ha varit att minska den politiska styrningen av stockholmarna. En god politik är en politik som i högre grad låter stockholmarna själva besluta över sina egna liv. Den som vill öka stockholmarnas frihet måste söka minska politikens omfattning. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar - ett ansvar som vi är övertygade om att alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Tyvärr har medborgarperspektivet helt gått förlorat i utredningens direktiv och förslag. Istället är det maktens män och kvinnor som förhandlar med varandra. Ett gyllene tillfälle att söka förtydliga ansvaret, öka medborgarnas egenmakt och minska klyftan mellan väljare och valda har därmed gått förlorad.

De grundläggande problemen förblir olösta
Istället är utredningsförslaget genomsyrat av vänsterns demokratisyn där fördjupad demokrati uteslutande handlar om att ge politiker mer inflytande på medborgarnas bekostnad. Denna demokratisyn innebär att graden av demokrati avgörs av mängden uppgifter för stadsdelsnämnderna.

Detta är ett synsätt som är helt främmande för oss moderater. I SPO-utredningen återges ännu en gång resultatet av den vetenskapliga utvärdering av SDN-reformen som Institutet för kommunal ekonomi (IKE) fick i uppdrag att genomföra. Där framgår att SDN-reformen misslyckats med att stärka den lokala demokratin. Trots det innehåller SPO-utredningen ett flertal förslag om nya uppgifter som ska föras över till stadsdelsnämnderna.

Vi moderater vill i stället långsiktigt fördjupa demokratin genom att ge tillbaka inflytande till de enskilda medborgarna, bland annat genom att systematiskt sänka kommunalskatten. Vi vill också vidareutveckla valfrihetssystemen, så att medborgarna får inflytande över staden verksamheter genom det fria valet av skola, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg. Valfrihet för den enskilde i den skattefinansierade välfärden är en viktig demokratifråga.

Sedan är det självklart att den verksamhet som måste skötas med avgörande inflytande av politiker skall präglas av kvalitet, effektivitet, öppenhet, insyn samt ordning och reda. Genom att avveckla stadsdelsnämnderna vill vi moderater säkerställa en likvärdig behandling av alla stockholmare oavsett stadsdel, minska byråkratin, reducera antalet politiker och effektivisera stadens verksamhet. Vi vill samtidigt se över stadens flora av beslutande nämnder och styrelser med målsättningen att allt som kan beslutas lika bra eller bättre av enskilda invånare också skall beslutas av dem - inte av de politiska församlingarna.

Frihet och valfrihet
Den som i likhet med oss moderater vill öka stockholmarnas frihet måste söka minska politikens omfattning. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar - ett ansvar som vi är övertygade om att alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Målet med politiken måste därför vara att flytta makten närmare stockholmarna. Verklig decentralisering handlar inte om att flytta makt från en central nämnd till en stadsdelsnämnd utan om att genom t.ex. pengsystem flytta makten över vardagen från de politiska sammanträdesrummen till människors kök och vardagsrum.

Vi vill införa pengsystem som gör att hela anslaget för verksamheterna inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) följer elevernas och i förekommande fall föräldrarnas val. Vi vill också öka valfriheten och kvaliteten för stadens äldre medborgare gnom att införa ett pengsystem inom äldreomsorgen.

En tydlig politisk ledning
Stockholm är en politiskt styrd kommun. Det märks framförallt genom att politiska maktskiften innebär tydliga förändringar i stadens verksamheter. Inget tvivel råder om att väljarnas vardag blir annorlunda med ett borgerligt eller ett socialistiskt styre. Detta gör Stockholm unikt i Sverige.

Den viktigaste orsaken bakom Stockholms politiska tydlighet är det sätt som stadens politiska ledning är organiserad. Borgarrådens ställning som ordförande i tunga centrala nämnder är en viktig del av detta. Det är stadens mest kända och inflytelserika politiker som leder arbetet i nämnder och bolagsstyrelsen, och det är också de som tydligt framstår som ansvariga för den förda politiken.

En av SPO-utredningens främsta slutsatser handlar om en maktförskjutning från centrala nämnder till kommunstyrelsen och en kraftigt förstärkt central administration, och en försvagning och otydliggörande av borgarrådsinstitutionen. SPO-utredningens förslag innebär att det i framtiden kommer att bli mycket svårt för medborgare, fritidspolitiker, journalister och tjänstemän att ställa stadens mäktigaste politiker till ansvars för den förda politiken på olika områden. Detta vore mycket olyckligt för Stockholm och stockholmarna.

God service och tydligt ansvar
Det som staden gör ska göras väl. Detta kräver inte bara att ansvaret är tydligt utan också att stadens verksamhet inriktas på kärnuppgifterna. Skattebetalare och medborgare ska veta att de får valuta för sina skattepengar och att dessa går till verksamhet som utbildning, äldreomsorg, gator och vägar, insatser mot missbruk och hemlöshet - inte till byråkratisk överbyggnad och politisk administration.

Om förslaget blir verklighet ökar antalet heltidspolitiker och politikernas arvoden höjs kraftigt något som vare sig är nödvändigt eller önskvärt. Samtidigt blir det än svårare att tydligt klargöra vem som har ansvaret för vad. Utredningsförslaget leder till en förstärkning av tjänstemannastyret och riskerar att försvaga medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar av sina valda företrädare. Vidare föreslås en avsevärd maktförskjutning till finansborgarrådet och stadsledningskontoret. Nyttan med detta ifrågasätter vi starkt.

Samlat ansvar och kompetens
SPO-utredningen föreslår att vissa verksamheter som idag ligger samlat centralt i staden i fortsättningen skall spridas ut på stadsdelsnivå. Ett exempel på detta är särskolan. En annan fråga, som utretts en längre tid, är frågan om heminstruktörernas placering, där utredningen landar i ett fortsatt stadsdelsansvar för verksamheten.

Såväl särskolan som stadens heminstruktörer är tydliga exempel på verksamheter, där en central samling av kompetens innebär en tydlig förbättring av kvaliteten. Vi motsätter oss förslaget att föra ut ansvaret för särskolan på stadsdelsnivå, och menar samtidigt att heminstruktörernas verksamhet bör samlas centralt i staden.

Utredningen föreslår även en utökad roll för stadsdelsnämnderna i arbetet med att följa upp skol- och förskoleverksamhet i syfte att i retoriken åstadkomma en mer likartad behandling av verksamheterna oavsett huvudman. Vi avvisar detta förslag till förmån för att en likartad behandling istället säkerställs genom inrättande av ett oberoende institut för kvalitetsgranskning av samtliga skolor och förskolor i staden oavsett huvudman. Vi avvisar särskilt att stadsdelsnämnderna skulle svara för tillsynen av fristående förskolor, då detta riskerar att medföra olika behandling i olika delar av staden.

SPO-utredningen föreslår därtill ett överförande av sakkunskap från facknämnderna till centrala enheter i staden på ett sätt som enligt vår mening riskerar urholka kompetensen inom ett flertal områden.

Däremot välkomnar vi utredningens tydliga ställningstagande för ett fortsatt arbete med ett integrerat lednings- och styrsystem (ILS) - en viktig reform som måste vårdas och utvecklas.

Sammantaget innebär SPO-utredningens förslag i stort sett inga inslag av ökat inflytande för den enskilde stockholmaren. Vi är beredda att medverka till långsiktiga överenskommelser om stadens konstitutionella frågor om avsikten är att förtydliga rollerna, öka medborgarnas inflytande och valfrihet, klargöra ansvaret och effektivisera organisationen. Sammantaget innehåller SPO-utredningen dessvärre i stort sett inga förbättringar i dessa viktiga frågor.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§60 Yttrande över slutbetänkande SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler - demokrati, kultur och utveckling Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2004 förelåg med svar på remiss från kommunstyrelsen på utredningen Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur, utveckling (SOU 2003:118).
Dnr 304-46-2004.

Förvaltningen instämmer i utredningens förslag vad gäller målen för det statliga stödet till allmänna samlingslokaler, d.v.s. att lokalerna skall tillgodose både föreningslivets behov av lokal för att förverkliga demokratiska mål i samhället, kulturlivets behov av lokal för distribution av kultur och för skapande aktiviteter samt spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar. Förvaltningen instämmer också i att varje kommun bör göra en inventering av befintliga och tänkbara mötesplatser.

Förvaltningen anser att bidraget gällande handikappanpassning inte skall maximeras till 200 tkr, eftersom kostnaderna ofta uppgår till mycket mer. Förvaltningen menar att ett särskilt projektbidrag på 10 mkr till verksamhetsutveckling för att lokaler ska kunna anpassas till ungdomars kulturformer är en angelägen fråga.

Förslag till beslut
Torbjörn Erbe (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§61 Förslag till tobaks-, alkolhol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter på förslaget samt anför därutöver följande.

Vi vill lyfta fram föräldraansvaret. Det är många instanser som givetvis ska hjälpas åt, men det går inte att lyckas om inte föräldrar samarbetar med skola, polis, socialtjänst m.fl.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande förelåg med förslag till tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad. Dnr 000-030-04.

Förvaltningen anser att socialtjänstförvaltningens förslag till tobaks- alkohol- och narkotikapolitiskt program (STAN-programmet) för Stockholms stad är genomtänkt vad gäller inriktningsmål, helhetsperspektiv, förebyggande insatser och tidigare insatser. Förvaltningen bedömer dock att behovet av att integrera STAN-programmet med det brottsförebyggande arbetet borde fokuseras mer än vad beskrivs i förslaget.

Förslag till beslut
Torbjörn Erbe (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande. Lars Hansson (fp) föreslog att avsnitt 9 i programmet skulle strykas samt i övrigt bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt Torbjörn Erbe (m) förslag till beslut samt därutöver den del av Margaretha Åkerberg (kd) förslag till särskilt uttalande angående föräldraansvar som nämnden enhälligt ställde sig bakom.

Särskilt uttalande
Margretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Kristdemokraterna har i en reservation i staden föreslagit en hel del åtgärder inom dessa områden. En av dessa är under utredning, nämligen en översyn av öppethållandetiderna för restauranger i city. Det är väl känt att våldet ökar markant till följd av tillgången på alkohol och droger.

Tillgången till alkohol och droger har aldrig varit så stor som idag. Det är en ytterst bekymmersam situation som vi befinner oss i. Här måste krafttag till för att stävja och minska bruket och tillgången på dessa droger.

Vi vill åberopa den reservation som finns i ärendet.

Tilläggas ska också det ansvar som föräldrarna har!

Det är många instanser som givetvis ska hjälpas åt, men det går inte att lyckas om inte föräldrar

Samarbetar med skola, polis, socialtjänst m.fl.

Reservation
Lars Hansson m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. att avsnitt 9, "Staden som arbetsgivare", stryks ur programmet.

2. att i övrigt bifalla förvaltningens synpunkter

3. att därutöver anföra

Stadens nya förslag till alkohol- och narkotikapolitiskt program tar upp en rad angelägna områden och utgör en viktig grund för Stockholms stads arbete med dessa frågor. I vissa delar är programmet dock alltför otydligt. Vi menar också att den del av programmet som behandlar staden som arbetsgivare bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang.

STAN-programmets sista kapitel behandlar en mycket angelägen fråga, nämligen stadens roll som arbetsgivare och arbetet med att förebygga och på andra sätt arbeta med missbruksproblem bland sina anställda.

Avsnittet är inte ordentligt genomarbetat och hör inte heller hemma i det program som nu föreslås. Kapitlet bör lyftas ut och behandlas i ett annat sammanhang, där även fler aspekter än de som nu tas upp i programmet (exempelvis kring tobak och andra hälsorisker) kan diskuteras.

§62 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2004

§63 Redovisning av kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser samt kvaliteten i särskilda boendeformer vid fem stadsdelsförvaltningar

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av kartläggningen avseende hälso- och sjukvårdsinsatser samt beslutar att föreslagna åtgärder vidtages för att förbättra säkerhet och kvalitet i de särskilda boendeformerna enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2004 förelåg med redovisning av kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser samt kvaliteten i särskilda boendeformer vid fem stadsdelsförvaltningar. Dnr 506-088-04.

Uppföljning av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för sjätte året i följd inom fem stadsdelsförvaltningar; Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö.

Vid uppföljningen har följande nio kriterier, förutom allmänna uppgifter, undersökts; läkemedel, näringsintag (nutrition), tandvård-munstatus, hud, inkontinens, infektioner, fall och fallskador samt övriga omvårdnadsbehov. I vissa av kriterierna ingår också hur uppgifter i samband med vård och omvårdnaden dokumenteras i omvårdnadsjournalerna. Dessutom har antalet sjuksköterske- och paramedicinska tjänster jämförts med den faktiska bemanningen per vårdtagare. Vårdtagarnas ålder och kön har också registrerats.

Förslag till beslut
Majvi Andersson (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§64 Överenskommelse om samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade mellan psykiatrikliniken sydväst Stockholmssektionen och Älvsjö stadsdelsnämnd

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner informationen om överenskommelsen gällande samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade mellan psykiatrikliniken sydväst Stockholmssektionen och Älvsjö stadsdelsnämnd.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande förelåg med förslag till överenskommelse om samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade mellan psykiatrikliniken sydväst Stockholmssektionen och Älvsjö stadsdelsnämnd.
Dnr 502-089-04.

Stadsdelsförvaltningarna i Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö har under februari 2004 överenskommit om skriftliga lokala samverkansöverenskommelser med psykiatrikliniken sydväst Stockholmssektionen. Utgångspunkten har varit policydokumentet mellan landstinget och länets kommuner daterat 30 januari 1995 "Kommunerna, landstinget och de psykiskt störda i Stockholms län". I policydokumentet angavs att lokala samverksansprogram är viktigt att utarbetas med syfte att avgränsa de olika huvudmännens ansvarsområden och beslut om gemensamma arbetsmetoder.

Förslag till beslut
Torbjörn Erbe (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§65 Revidering av handlingsplan för kris och beredskap

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner den reviderade handlingsplanen för kris och beredskap.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2004. Dnr 004-093-04.

Stadsdelsnämnden har ansvar för att organisera en lokal beredskap för kriser och katastrofer. Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje stadsdelsnämnd att upprätta en plan för det psykiska och sociala omhändertagandet vid allvarliga händelser samt att på lokal nivå inrätta grupper för samverkan med andra myndigheter och organisationer som normalt blir involverade i en katastrofsituation. Den gällande handlingsplanen för Älvsjö antogs av stadsdelsnämnden 1999-08-19. Årliga smärre revideringar av planen har därefter genomförts. Planen har nu genomgått en mer omfattande revidering.

Förslag till beslut
Kåre Gustavsson (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§66 Ansökan om medel ur Miljömiljarden till projekt "Fastighetsnära Källsortering - Sortera mera!"

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med övriga i projektet ingående stadsdelsnämnder om 7 200 tkr ur miljömiljarden för projektet "Fastighetsnära källsortering – Sortera mera!".

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2004.
Dnr 310-072-04.

I ärendet föreslås att Älvsjö stadsdelsnämnd tillsammans med stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Hägersten, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Skarpnäck samt Östermalm ansöker om medel ur miljömiljarden för att finansiera ett projekt om att införa fastighetsnära källsortering kombinerat med miljöinformation till boende, fastighetsägare och verksamma inom ett begränsat geografiskt område i de sju stadsdelsområdena. Samarbete kommer att äga rum med ett projekt inom samma ämnesområde som drivs av renhållningsförvaltningen.

Förslag till beslut
Kåre Gustafsson (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Lars Hansson (fp) och Torbjörn Erbe (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade enligt Kåre Gustafsson (s) förslag till beslut.

Reservation
Lars Hansson m.fl. (fp) och Torbjörn Erbe m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta

  1. att avslå förvaltningens förslag till beslut
  2. därutöver anföra

Investeringar för en god miljö är ett angeläget mål för Stockholm. Att använda den så kallade miljömiljardens medel till ett dörrknacknings- och inspirationsprojekt för att öka stockholmarnas intresse för fastighetsnära källsortering kan dock knappast vara förenligt med detta mål. Projektet riskerar snarast att blir ett ekonomiskt resursslöseri utan några som helst påtagliga resultat för stockholmarnas framtida miljö.

Det stora avfallsproblemet i dagens Stockholm handlar inte om bristen på källsortering av vanligt hushållsavfall. Tvärtom, lönar det sig ofta både miljömässigt och ekonomiskt att bränna en stor del av detta avfall och därmed utvinna energi.

Istället för att slösa bort stockholmarnas energi på en onödigt detaljerad sortering av vanligt hushållsavfall, ska staden införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna. För att underlätta hushållens sortering av farligt avfall måste fler insamlingsstationer för farligt avfall byggas.

De dryga sju miljoner som dörrknacknings- och inspirationsprojektet väntas inbringa borde istället satsas på att ge stockholmarna fler insamlingsstationer för farligt avfall.

§67 Ansökan om medel ur Miljömiljarden till rening av halkbekämpningssand

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med övriga i projektet ingående
Stadsdelsnämnder om 13 531 tkr ur miljömiljarden för projekt för återvinning av halkbekämpningssand.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2004.
Dnr 310-072-04.

Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Enskede-Årsta, Älvsjö, Vantör, Farsta samt Skarpnäck, har gemensamt tagit fram underlag för ett projekt för återvinning och återanvändning av halkbekämpningssand. Projektet ligger i linje med stadens miljöprogram och syftar till att prova och finslipa återvinningsmetoder för att nå mål som väsentligt minskar miljöbelastningen samt ökar resurseffektiviteten. Medel till projektet söks av stadsdelarna gemensamt ur miljömiljarden.

Förslag till beslut
Torbjörn Erbe (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§68 Anmälan av genomförd anbudsupphandling av ramavtal avseende hälsoprofiler

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport över genomförd anbudsupphandling av ramavtal avseende hälsoprofiler.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2004.

Enligt vad som fastställts i verksamhetsplan för år 2004 ska inom ramen för pågående hälsoarbete samtliga medarbetare erbjudas hälsoprofiler som ett incitament för att förbättra det egna välbefinnandet och därmed hälsan. Stadsdelsnämnden har 2003 11 06 beslutat att delegera till stadsdelsdirektören att fatta erforderliga beslut för att genomföra en anbudsupphandling av ramavtal avseende hälsoprofiler. Upphandlingen har avslutats 2004 03 01 och direktören har tecknat ramavtal med vinnande leverantör Hälsopuls AB. Förvaltningen anmäler härmed en rapport över genomförd upphandlig.

Förslag till beslut
Torbjörn Erbe (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§69 Synpunkter gällande förslag till ny skolplan för Stockholms stad

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden har tagit del av förvaltningens skrivelse.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 403-323-03.

Förvaltningens tjänstemannasvar innebär inte några konkreta förslag på innehåll i den I den kommande skolplanen. Förvaltningen påpekar vikten av att inte uppsätta för många divergerande målsättningar i de olika måldokumenten då detta kan upplevas som frustrerande i verksamheten. Förvaltningen kan i en remissomgång med förslag om en ny skolplan, beskriva konsekvenserna och göra verksamhetsanalyser som redovisas till roteln.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§70 Lärotider för Älvsjös grundskolor läsåret 2004/2005

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa lärotider läsåret 2004/2005 för Älvsjös
skolor enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2004. Dnr 403-099-2004.

Ärendet redovisar läråret 2004/2005 för Älvsjös grundskolor med avseende på när elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar och studiedagar är utlagda.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att  nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§71 Ansökan om medel ur miljömiljarden till projektet resurseffektiva och miljöanpassade lokaler i Älvsjö

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om 11 425 tkr ur Miljömiljarden för projektet
"Resurseffektiva och miljöanpassade lokaler i Älvsjö"

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2004.

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker om medel ur miljömiljarden för att finansiera ett projekt som syftar till resurseffektiviseringar och miljöanpassningar i stadsdelens lokaler. Projektet ska också skapa förutsättningar och incitament för ett mer strukturerat miljöarbete i verksamheterna, ge bättre kunskapsläge inför upphandlingar och medverka till en förbättrad inomhusmiljö. I första hand inriktas projektet på stadsdelens förskolor. Medel söks för att finansiera merkostnader för planerade investeringar i ny- och ombyggnadsprojekt och anställning av en projektledare. Samverkan sker med gatu- och fastighetskontoret kring ny- och ombyggnadsprojekt i stadsdelens förskolor och med miljöförvaltningen kring inomhusmiljöfrågor.

Förslag till beslut
Torbjörn Erbe (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§72 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

  • Arbetslösa december 2003 statistik stadsdelsvis
  • Arbetslösa januari 2004 statistik stadsdelsvis
  • Ekonomiskt bistånd november 2003 statistik stadsdelsvis
  • Ekonomiskt bistånd december 2003 statistik stadsdelsvis

Medborgarförslag
Förvaltningen informerade om att i fortsättningen kommer samtliga medborgarförslag att listas. Ett medborgarförslag ska alltid innehålla ett konkret förslag på åtgärder. Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen om en skrivelse till stadsdelsnämnden eller stadsdelsförvaltningen är ett medborgarförslag eller ej. Listan och medborgarförslagen samt stadsdelsförvaltningens svar och eventuella åtgärder skickas ut med nämndhandlingarna. Stadsdelsnämnden avgör om ett medborgarförslag ska utredas vidare eller om en förslagsställare ska bjudas in till nästkommande sammanträde för att presentera sitt förslag. Förslagsställaren får alltid en bekräftelse på att medborgarförslaget har kommit in till förvaltningen och vid vilket nämndssammanträde som förslaget kommer att presenteras för politikerna.

Remisser
I fortsättningen kommer samtliga remisser att sändas till gruppledarna så snart de inkommit ill förvaltningen.

Dagordning
Dagordningen till stadsdelsnämndens sammanträden kommer att sändas via e-post till gruppledarna så snart förvaltningen har ett utkast.

Informationsbladet
Informationsbladet kommer i fortsättningen att skickas via e-post till nämndens ledamöter och ersättare så snart det är färdigskrivet.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska inom länet följa kommunernas tillämpning av socialtjänstlagen och utöva

tillsyn över bl.a. äldreomsorgen. I år kommer tillsyn att ske i ett antal kommuner och stadsdelar.

Älvsjö är en av stadsdelarna i staden som ska granskas under året. Tillsynen ska bl.a. belysa boendestandard, personalsituation, anhörigsamverkan, kvalitetsarbete och social dokumentation.
Rapporten kommer att vara klar vid årsskiftet.

§73 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Följande handlingar anmäldes.

  • Arbetslösa december 2003 statistik stadsdelsvis
  • Arbetslösa januari 2004 statistik stadsdelsvis
  • Ekonomiskt bistånd november 2003 statistik stadsdelsvis
  • Ekonomiskt bistånd december 2003 statistik stadsdelsvis

Medborgarförslag
Förvaltningen informerade om att i fortsättningen kommer samtliga medborgarförslag att listas. Ett medborgarförslag ska alltid innehålla ett konkret förslag på åtgärder. Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen om en skrivelse till stadsdelsnämnden eller stadsdelsförvaltningen är ett medborgarförslag eller ej. Listan och medborgarförslagen samt stadsdelsförvaltningens svar och eventuella åtgärder skickas ut med nämndhandlingarna. Stadsdelsnämnden avgör om ett medborgarförslag ska utredas vidare eller om en förslagsställare ska bjudas in till nästkommande sammanträde för att presentera sitt förslag. Förslagsställaren får alltid en bekräftelse på att medborgarförslaget har kommit in till förvaltningen och vid vilket nämndssammanträde som förslaget kommer att presenteras för politikerna.

Remisser
I fortsättningen kommer samtliga remisser att sändas till gruppledarna så snart de inkommit till förvaltningen.

Dagordning
Dagordningen till stadsdelsnämndens sammanträden kommer att sändas via e-post till gruppledarna så snart förvaltningen har ett utkast.

Informationsbladet
Informationsbladet kommer i fortsättningen att skickas via e-post till nämndens ledamöter och ersättare så snart det är färdigskrivet.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ska inom länet följa kommunernas tillämpning av socialtjänstlagen och utöva tillsyn över bl.a. äldreomsorgen. I år kommer tillsyn att ske i ett antal kommuner och stadsdelar.

Älvsjö är en av stadsdelarna i staden som ska granskas under året. Tillsynen ska bl.a. belysa boendestandard, personalsituation, anhörigsamverkan, kvalitetsarbete och social dokumentation. Rapporten kommer att vara klar vid årsskiftet.

§74 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 12 februari 2004 och 2 mars 2004 anmäldes.

§75 Muntlig rapport om det ekonomiska läget vid sociala enheten

Teenie Bennerholt och Lars-Gunnar Winsa redogjorde för den ekonomiska situationen vid sociala enheten. Situationen ser idag betydligt ljusare ut än den gjorde förra året. Prognosen avseende barn, ungdomar och vuxna visar på ett överskott i dagsläget. Däremot prognostiseras ett underskott på drygt en miljon för socialpsykiatrin.