Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-04-29

Sammanträde 2004-04-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Information om sommarjobb för ungdomar 2004
Frågestund - besökande allmänhet ges möjlighe Läs mer...t att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering Protokoll 2004-03-25

3 Protokoll från lokala pensionärsrådet Kommer senare

4 Protokoll från lokala handikapprådet Kommer senare

5 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

8 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

9 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter samt medborgarförslag

10 Ekonomisk månadsuppföljning

11 Anmälan av genomförd anbudsupphandling av ramavtal avseende bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola

Dnr: 105-283-03

Stadsdelsnämnden har 2003 10 23 beslutat delta i en stadsdelsgemensam anbuds-upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarns-omsorg och grundskola samt uppdragit åt förvaltningschefen vid Norrmalms stadsdels-förvaltning att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal. Anbud har inkommit från fjorton (14) företag och ramavtal har tecknats med sex (6) företag. Tre företag som ej klarat kvalificeringskraven har begärt överprövnings hos länsrätten som beslutat till stadens förmån. Berörda företag har därefter begärt prövningstillstånd hos kammarrätten, som ej beviljat prövningstillstånd. Kammarrättens avslag har överklagats hos regeringsrätten som ej tagit upp klagan till prövning. Upphandlingen har avslutats 2004 03 08. Förvaltningen anmäler härmed en rapport över genomförd upphandling.Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

12 Förslag till ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Dnr: 100-086-04

Under 2002 initierade kommunstyrelsen en översyn av resursförsörjningsmodellen för ekonomiskt bistånd. Utrednings- och statistikkontoret, USK har sedan våren 2003 arbetat för att utifrån individdata sortera fram vilka variabler ska gälla för fördelning inom staden för ekonomiskt bistånd. Syftet har varit att finna variabler som har samband med befolkningens behov av ekonomiskt bistånd och därmed med stadsdelsnämndernas kostnader för ekonomiskt bistånd.

Det ursprungliga förslaget, daterat 04-02-16, Förslag till ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd efterföljdes med ett tillägg, Tillägg till remiss om förslag till ny resursförsörjningsmodell för ekonomiskt bistånd, daterat 04-03-29. De variabler som USK bedömde vara viktiga att fokusera på i detta tillägg var sysselsättning kombinerat med arbetslöshet, inkomst, områdets attraktivitet och utbildningsnivån.

Älvsjö stadsdelsnämnd erhöll 13 miljoner kronor till kostnader för försörjningsstöd från kommunfullmäktige för 2004. Första förslaget skulle ha renderat Älvsjö stadsdelsnämnd en budget för försörjningsstöd på 17 miljoner kronor. Tilläggsförslaget innebär att budget för försörjningsstöd skulle bli 14 miljoner kronor för 2004. Tilläggsförslaget är kompletterat med en övergångslösning vilket för Älvsjös del inte förändrar tilläggsförslagets budgettilldelning. Med hänsyn taget till den prognos som ställdes i februari 2004 för kostnaderna för årets försörjningsstöd bedömer förvaltningen tilläggsförslaget mer relevant som fördelningsmodell än det ursprungliga förslaget var.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

13 Översyn av resursfördelningen inom äldreomsorgen

Dnr: 100-085-04

I budget 2004 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystemet för äldreomsorgen. Översynen ska bl.a. avse hur väl fördelningen av resurser avspeglar olika behov i olika delar av staden.
Utredningens förslag är en revidering av gällande fördelningsnyckel men mer förfinad och noggrant utarbetad. Den sammanlagda effekten för staden av föreslagna förändringar ger vid införandet en omfördelning på drygt 16 miljoner kronor vid en ram på 5995,7 miljoner kronor. För Älvsjö stadsdelsnämnd skulle förslaget innebära en reducering av motsvarande 2004 års budget med 100 000 kronor. Förvaltningen ställer sig bakom de förslag till förändringar av resursfördelningsnyckeln inom äldreomsorgen som utredningen föreslår.


Handläggare: Bengt Larsson, 08-508 21 505

14 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom

Dnr: 100-080-04

Barn i olika delar av staden har olika levnadsförhållanden vilket påverkar uppväxt, skolresultat och framtida yrkesval. Kommunstyrelsen fick därför i budget 2003 i uppdrag att föreslå förändringar av resursfördelningssystemet för förskolan och grundskolan.

Nuvarande fördelning bygger främst på schabloner samt en behovsbaserad del där 50 % fördelas efter beräknat antalet barn / elever och 50 % efter socioekonomiska variabler. Målet för översynen har varit ett enkelt system som inte kan påverkas av eget handlande och som tar ökad hänsyn till skilda förutsättningar.

Följande förändringar föreslås i resursfördelningssystemet:

Schabloner inom förskola och grundskola ersätts med åldersindelade grundbelopp lika för alla stadsdelsnämnder och tilläggsbelopp olika för varje stadsdelsnämnd beroende på socioekonomiska förhållanden.

 Inom förskolan ersätts nuvarande deltids- och heltidschabloner med ett grundbelopp för barn 1-3 år respektive barn 4-5 år. Grundbeloppet inkluderar ett basbehov av språkstöd.

 Inom grundskolan ersätts nuvarande schablon med ett grundbelopp för skolår F-3, skolår 4-6 respektive skolår 7-9 utan att specificera hyra/lokaler, SDN-administration och rektorslöner. Grundbeloppet inkluderar ett basbehov av språkstöd och barn med behov av särskilt stöd.

Schabloner för språkstöd, svenska 2, modersmål, flyktingskolbarn, medel för barn med behov av särskilt stöd och socioekonomisk fördelning sammanförs till ett socioekonomiskt tilläggsbelopp för förskola respektive grundskola.
 Variablerna i den sociala faktorn för den socioekonomiska fördelningen minskas till tre och uppdateras med hänsyn till aktuell forskning, barnperspektiv samt inflation.

 Principerna för resursfördelningen till verksamheten för barn och ungdom behålls, men variablerna i den behovsbaserade delen justeras.

Avdrag för friskolorna för skolpliktsansvaret höjs till 4 % och resurserna tillförs grundbeloppet för grundskola.

Den sammanlagda effekten av förslagen är att tio stadsdelsnämnder får ökad resurstill-delning och åtta får minskad tilldelning. Stadsdelsnämnder med stadsdelar som ingått i storstadssatsningen får ökad tilldelning liksom flera socioekonomiskt mindre gynnade stadsdelsnämnder i söderort.

Förvaltningen har inget att invända mot ändringar i resursfördelnings-systemet för att förbättra villkoren för de barn och ungdomar som växer upp i familjer med socioekonomiskt mera knappa resurser. Resurser för barn och ungdom fördelas dock redan i nuvarande resursfördelningssystem till förhållandevis stor del utifrån den socioekonomiska strukturen i de olika stadsdelarna.


Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

15 Förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Dnr: 100-087-04

Utrednings- och statistikkontoret har på uppdrag av stadsledningskontoret utarbetat ett förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att förslaget om ny fördelningsmodell för stadsmiljöverksamheten i allt väsentligt är ändamålsenlig. Den är dessutom välkommen eftersom behovet av en ny modell för denna medelsfördelning har funnits relativt länge.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080

16 Ändrade regler för statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem

Dnr: 403-120-04

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår att Stockholms stad uppvaktar statsmakterna med krav på att regler för statsbidrag för personalförstärkningar i skola och fritidshem ändras.

Förvaltningen instämmer i att staten måste ta hänsyn till kommunernas totala satsningar på skolan som t.ex. ökade lärarlöner och att statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem därför ska omarbetas som ett generellt statsbidrag för skolverksamhet. Förvaltningen har således inget att invända mot att Stockholms stad uppvaktar statsmak-terna med krav på att reglerna för statsbidrag för personalförstärkningar i skola och fritidshem ändras.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

17 Vision för söderort - redovisning och organisation

Dnr: 004-096-04

Älvsjö stadsdelsnämnd har från kommunstyrelsen fått en remiss som innehåller en redovisning av arbetet med ”Vision för Söderort” och förslag till forsatt organisation kring detta arbete. Visionen omfattar satsningar inom utbildnings-, näringslivs-, arbetsmarknads-, infrastruktur- och stadsbyggnadsområdena. Stockholms näringslivskontor AB föreslås få ansvar för att leda det forsatta arbetet i projektform. Stadsdelsnämnderna roll i genomförandet föreslås stärkas samt att samverkan ska ske med Stadsdelsförnyelsen som pågår i fem stadsdelar.

Förvaltningen ser positivt på att arbetet med visionen involverar stadsdelarna i högre grad än tidigare men önskar ett tydligare uppdrag om vilken roll stadsdelarna ska ha i detta arbete. Visionsarbetet bör också tydligare kopplas till den projektorganisation som arbetar med att tillskapa 20 000 nya bostäder och bör därför också samordnas kommuncentralt.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

18 Möjlighet att låt elever gestalta folksagor

Dnr: 403-092-04

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår att kommunfullmäktige undersöker möjligheterna och intresset att låta elever tävla om att gestalta folksagor.

Förvaltningen instämmer i att folksagor kan vara en bra bas för inlärning av olika förete-elser och kan ge förståelse mellan olika kulturer. Förvaltningen har därför inget att invända mot att femteklassare på ett lekfullt sätt får visa upp folksagogestaltningar på scenen och att det genomförs i samarbete mellan lärare i olika ämnen på skolan. Förvaltningen menar dock att dramatiseringen inte ska vara en tävling i staden och slutligen i hela landet. Skolornas arbetssätt för att uppfylla läroplanen (Lpo 94), Stockholms stads skolplan, kursplanerna samt sina verksamhetsplaner/arbetsplaner bör vara upp till varje skola och inte beslutas av kommunfullmäktige.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

19 Sommarjobb för ungdomar 2004

Dnr: 406-136-04

Älvsjö stadsdelsnämnd har fördelats 87 tkr av de statliga medel länsarbetsnämnden i Stockholms län tilldelat staden för feriearbete 2004. Dessutom har Älvsjö stadsdelsnämnd tilldelats 300 tkr av de kommunala medel som staden förfogar över till feriearbeten 2004. 50 % av medlen ska fördelas i direkt proportion till befolkningen i åldrarna 15 – 18 år och 50 % efter befolkningen i samma ålder som är född utomlands.
De sammanlagda medlen på 387 tkr räcker till att erbjuda ett 40-tal ungdomar i Älvsjö feriearbeten sommaren 2004.

Inriktningen ska vara att skolungdomar bereds sommarjobb i tre veckor med sex timmars arbetsdag. Avvikelser härifrån får förekomma p g a personliga eller verksamhetsmässiga skäl. Arbete kan erbjudas inom stadsdelens egna verksamheter, t ex barn- och äldreomsorgen, administration, park- och trädgårdsskötsel. Inom äldreomsorgen består arbetsuppgifterna bl a av ”umgås” med boende, gå ut och promenera o dyl, dvs. göra sådant som ordinarie personal inte hinner med.

Riktlinjerna är desamma som under 2003, varför samma urvalsprinciper ska råda som tidigare år. Förvaltningen fördelar arbetsuppgifterna mellan olika avdelningar och verksamhetsgrenar. Information om feriearbeten har gått ut till skolorna samt på stadsdelens hemsida. Ansökningar tas emot av planerings- och utvecklingsavdelningen
t o m 30 april. Under maj månad gör individ- och familjeomsorgen ett urval bland ansökningarna med första prioritet för de ungdomar som av olika anledningar har svårt att själv ordna ett sommarjobb. Chefer för förskolor och äldreomsorg lämnas i uppdrag att rekrytera feriearbeten. Administration av anställningsvillkor sköts av planerings- och utvecklingsavdelningen. Kontaktperson gällande feriearbete 2004 är enhetschefen för enheten för arbete och bistånd. Förvaltningen redovisar resultatet av satsningen på feriearbeten i samband med verksamhetsberättelsen 2004.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

20 Planerad nybyggnation av gruppbostäder

Dnr: 505-115-04

Kommunfullmäktige har 2001-12-03 beslutat att införa stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionshindrade.
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade 2001-06-12 Dnr 325-202-01 och gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till ombyggnation av Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad till moderna gruppbostäder. I och med att hyresgästerna på nämnda gruppbostäder september 2004 erbjuds ersättningslägenheter i nybildade gruppbostäder kan en ombyggnation påbörjas på Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om medel för förprojektering och beställarstöd.


Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

22 Redovisning av genomförd kompletterande tillsyn gällande försäljning av folköl

Dnr: 309-003-04

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av automatspeltillstånd, folkölsförsäljning samt försäljning av tobaksvaror. Vid nämndens sammanträde i januari 2004 förelåg förvaltningens redovisning av genomförd tillsyn under 2003 vilken redovisade vissa brister hos några försäljningsställen.

Förvaltningen har genomfört en kompletterande tillsyn av de försäljningsställen som uppvisade bristerna och kan konstatera att dessa är åtgärdade.Handläggare: Håkan Dahl, 08-508 21 076

23 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus

Dnr: 504-126-04

Långbrobergs servicehus och gruppboende drivs sedan 1994 av Attendo Care AB. Enligt avtalet ska entreprenaden följas upp årligen. Nedan redovisas uppföljningen som genomfördes under mars 2004. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att entreprenören håller den kvalitet som krävs i avtalet. Brukarinflytandet uppges säkrat. Kontaktmannaskapet är fungerande och omfattar den dagliga omvårdnaden. Informationsöverföringen mellan arbetslag/yrkeskategorier och anhöriga/närstående är väl fungerande. Utevistelse erbjuds även till dem som är inte biståndsbedömda. Delegeringarna av sjukvårdande arbetsuppgifter följer lagar och författningar och personalen arbetar målmedvetet med dessa uppgifter.


Vissa förbättringsområden har dock konstaterats. Den sociala dokumentationen
behöver utvecklas. Kvaliteten på tillagad mat kräver förbättringar. Personalens
rutiner för hygieniska aspekter ska ses över och miljön i de gemensamma lokalerna behöver fräschas upp i enlighet med pensionärsrådets förslag t.ex. genom att installera
ett akvarium. Verksamheten har i övrigt stort behov av grundlig storstädning.


Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

24 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2004 - Komplettering

Dnr: 000-032-04

Lokala föreningar och frivilligorganisationer har inbjudits att söka bidrag från Älvsjö stadsdelsnämnd för insatser som kommer Älvsjös medborgare tillgodo och som kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar. Vidare ska insatsen riktas till barn och ungdomar, funktionshindrade eller äldre personer. Nämnden behandlade inkomna ansökningar vid sitt sammanträde i mars.

Efter ansökningstidens utgång har ytterligare två ansökningar inkommit vilka med detta tjänsteutlåtande föreläggs nämnden för beslut.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080

25 Jämställdhet inom förskolan - Ansökan till utbildningsdepartementet

Dnr: 402-139-04

I samband med ett en föreläsning om jämställdhet i förskolan, anordnat av Jämrum (ett regionalt kunskapscentrum med jämställdhetsperspektiv på förskola, grundskola, gymnasieskola samt lärarutbildningar på högskolan) har två förskolor intresserat sig för att arbeta mer medvetet med jämställdhet i förskolan. De båda förskolorna, Gårdsstugan inom Herrängens barn- och ungdomsområde och Lillskogen inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde, planerar att under en treårsperiod arbeta med att utveckla arbetet med jämställdhet och avser därmed att söka projektmedel från delegationen för jämställdhet i förskolan på utbildningsdepartementet för samma period.Handläggare: Cecilia Uddenfeldt, 08-508 21 040

26 Nybyggnad - Äppelängens förskola

Dnr: 402-128-04

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler inom Sjöängens barn- och ungdomsområde samt för tillskapa mer anpassade lokaler ur verksamhets- och arbetsmiljösynpunkt föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om fortsatt projektering för nybyggnad av förskolan Äppelängen, Täckhammarsvägen 21. Detta förutsätter att befintlig förskola rivs och ersätts med en fyra-avdelningsbarnstuga. Programkalkylen indikerar en projektkostnad som uppgår till ca 19 mkr.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

27 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

28 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

29 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

30 Tilldelningsbeslut i upphandling av driftentreprenad för Långbrobergs servicehus

31 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av behandling, boenden och öppenvård för vuxna missbrukare

32 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

§76 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske den 5 maj 2004 kl 16.00.

§78 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 22 april 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§79 Protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 22 april 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§80 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-04-22 anmäldes och lades till handlingarna.

§81 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 81.

§82 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter samt medborgarförslag

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 82 .

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§83 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen redovisade muntligt det ekonomiska utfallet för mars månad 2004.

§84 Anmälan av genomförd anbudsupphandling av ramavtal avseende bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport över genomförd anbudsupphandling av ramavtal avseende bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnsomsorg och grundskola.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2004 förelåg med anmälan om genomförd anbudsupphandling av ramavtal avseende bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnsomsorg och grundskola.
Dnr 105-283-2003.

Stadsdelsnämnden har 2003 10 23 beslutat delta i en stadsdelsgemensam anbudsupphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnsomsorg och grundskola samt uppdragit åt förvaltningschefen vid Norrmalms stadsdelsförvaltning att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal. Anbud har tecknats med sex (6) företag.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§85 Förslag till ny resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen samt

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Denna resursfördelningsmodell upplevs trovärdig med beskrivna analyser. Vi noterar också med tillfredsställelse att arbetet fortgår med målet att åstadkomma en så rättvisande och uppdaterad modell som möjligt och att det ska vara möjligt att i så fall göra korrigeringar inför 2006.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande med svar på kommunstyrelsens remiss angående förslag till ny resursförsörjningsmodell för ekonomiskt bistånd. Dnr 100-086-2004.

Kommunstyrelsen tog 2002 initiativ till en översyn av resursförsörjningsmodellen för ekonomiskt bistånd. Utrednings- och statistikkontoret har nu på uppdrag av stadsledningskontoret utarbetat ett förslag till ny modell för fördelning av resurser.

Utgångspunkten för arbetet har varit att ta fram en modell som speglar behovet av ekonomiskt bistånd och ger en så rättvis fördelning som möjligt.

Det ursprungliga förslaget kompletterades med ett tillägg där USK bedömer att det är viktigt att fokusera på variablerna sysselsättning kombinerat med arbetslöshet, inkomst, områdets attraktivitet och utbildningsnivå.

För 2003 har Älvsjö stadsdelsnämnd 13 mnkr i budget för kostnader för försörjningsstöd.Enligt första förslaget från USK skulle Älvsjö stadsdelsnämnd erhålla en budget på 17 mnkr för försörjningsstöd. Tilläggsförslaget innebär en budget på 14 mnkr. Med hänsyn taget till den prognos som ställdes i februari 2004 för kostnader för årets försörjningsstöd bedömer förvaltningen tilläggsförslaget mer relevant som fördelningsmodell än det ursprungliga förslaget.

Förslag till beslut
Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§87 Översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande.

     2. Stadsdelsnämnden avslår förslaget till nytt resursfördelningssystem för förskola. Grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom i den föreslagna utformningen.

3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

I en kommunal budget som omsätter 31 miljarder måste det finnas möjligheter att hitta medel till ny fördelning i stadens förskole-/skolområden utan att behöva dra resurser från de stadsdelar som med stram budgethållning klarar sin verksamhet med tilldelade resurser. Förslaget innebär en mycket stor försämring för barn och unga i vår stadsdel trots att det är ett prioriterat område.

Vi kan inte acceptera att barnen och ungdomarna i våra skolor ska tvingas till en sämre skolsituation med större klasser och färre lärare och med angelägna behov som inte kan tillgodoses, för att resurserna ska öka på andra håll i staden.

Barnen i vår stadsdel kommer självklart inte att må bättre av en försämrad situation i Älvsjös skolor bara genom vetskapen att andra barn i andra skolor får det bättre.

Det går inte att lättfärdigt tycka att barnen i de välmående områdena, dit tydligen Älvsjö räknas, ska acceptera att tvingas till större klasser. Då skapar vi ju tyvärr negativa skolmiljöer i Älvsjö som staden nu vill motverka. De skolor vi har som klarar sina åtaganden gentemot barnen, föräldrarna och i förlängningen samhället, ska i stället tjäna som föredömen för stadens ansvariga och de skolor som kämpar under svårare förhållanden. För att hjälpa elever i mindre välmående områden måste således pengarna "skakas fram" utan att man raserar de ungas förskole- och skolsituation i övriga stadsdelar.

I remissärendet finns inte några som helst konsekvensbeskrivningar. Vi behöver analyser och konsekvensbeskrivningar över hur det nya tänkta systemet kommer att slå i Älvsjös skolor, såväl när det gäller de skolor där eleverna visar fina resultat i förhållande till staden i övrigt, men också när det gäller skolor i vårt område där resultaten ligger lägre än i de stadsdelar, som nu föreslås få ökade resurser.

Vår stadsdel har byggt upp sin förskole- och skolsituation i enlighet med den resursfördelning som tillämpats under en följd av år. Att då plötsligt ändra på detta med så omfattande försämringar anser vi helt fel. Om konsekvensbeskrivningarna vi begär verkligen visar att det genom en förändring av resursfördelningen går att skapa bättre skolor med bättre undervisning och undervisningsresultat än det nuvarande systemet åstadkommit, är vi beredda acceptera detta. Vi kräver emellertid en långtgående utredning som visar att så verkligen är fallet innan vi kan acceptera att förändringar sker i resursfördelningen på föreslaget sätt.

Den ekonomiska resurs som föreslås dras bort från Älvsjö motsvarar i 2003 års budget de samlade resurserna för svenska som andra språk, modersmålsundervisning och undervisning för flyktingskolbarn i hela Älvsjö (10 mkr).

Det föreslagna systemet kommer att få stora pedagogiska konsekvenser för stadsdelen. Älvsjö bedriver även i de flesta skolor undervisning för flyktingbarn i s.k. förberedelseklasser och även detta är nu inkluderat inom ram för tilläggsbidraget som slår så skoningslöst mot vår verksamhet och verkar alls inte ta hänsyn till att vi har ett område med stora variationer och är upptagningsområde för flera grannstadsdelar.

För att klara budgetsituationen de senaste åren har Älvsjö stadsdelsnämnd redan haft en mycket stram budgethållning, vilket resulterat i kritik från skolinspektörerna när det gäller neddragning inom elevvården, studie- och yrkesvägledning och inom de specialpedagogiska verksamheterna.

Den socioekonomiska faktorn tar inte hänsyn till antalet barn i resp. stadsdelsnämnd, vilket får till konsekvens att Älvsjös barn kan få upp till 29 % mindre resurser. Och då ska man observera att vi har områden inom Älvsjö som har en hög socioekonomisk faktor, som inte får genomslag i beräkningen för hela Älvsjö. Vår erfarenhet hittills när det gäller barn med behov av särskilt stöd är att de behoven inte enbart följer socioekonomiska faktorer. Det innebär att barn i s.k. välmående områden har sämre förutsättningar att erhålla stöd för sina särskilda behov.

Vi har i Älvsjö en provisorisk skola, Parkskolan, med ca 280 elever. En lösning av Parkskolans situation innebär en mycket ansträngd ekonomisk situation för Älvsjö från 2006. För att vi även i fortsättningen ska vara ett bra alternativ till friskolor i vårt område, måste vi ha resurser till skolorna som behåller minst den nuvarande kvaliteten.

Vi kan inte acceptera denna försämring av våra verksamheter för Älvsjös barn och ungdomar vilket får till följd större barn- och elevgrupper, sämre möjligheter att tillgodose varje enskild elevs behov, minskade möjligheter till extra stöd utifrån varje barns unika behov osv.

I stället anser vi att staden ska satsa nya pengar till de områden som idag är missgynnade resursmässigt och som har stora behov av stöd för att komma i nivå med övriga stadsdelar för att skapa goda och jämlika förhållanden för alla barn och ungdomar i Stockholm.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2004 förelåg med svar på remiss från kommunstyrelsen angående översyn av resursfördelningssystem för förskola, grundskola, barn med behov av särskilt stöd samt verksamhet för barn och ungdom. Dnr 400-90-2004.

Kommunstyrelsen fick i budget 2003 i uppdrag att göra en översyn av det s.k. resursfördelningssystemet för förskola och grundskola. Översynen föranleddes av att det råder betydande skillnader i förutsättningar och skolresultat mellan barn i olika stadsdelar. Förslaget till nytt resursfördelningssystem innebär en relativt kraftig omfördelning av resurser mellan vissa stadsdelar. Den ökade hänsynen till socioekonomiska faktorer innebär för Älvsjö stadsdelsnämnd kraftigt minskade resurser framför allt vad gäller grundskoleverksamheten.

Förslaget till nytt resursfördelningssystem är enligt förvaltningens mening svåröverskådligt vad gäller de budget- och verksamhetsmässiga konsekvenserna. Det är mycket tveksamt om syftet att ta fram ett enklare och mer tillförlitligt resursfördelningssystem uppnås.

Förslag till beslut
Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Olle Andretzky m.fl. (m) och Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Nämnden beslutade med stöd av Lars Hansson m.fl. (fp) enligt Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) förslag.

Särskilt uttalande
Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Grunden till förslaget är ett nytt fördelningssystem utifrån olika variabler som i sin tur leder till att ALLA barn och ungdomar i staden ska ges samma möjligheter till kvalitativ utbildning där goda skolresultat kan uppnås och som en möjlig följd av det, ett bra yrkesval.

Det finns inte några lätta vägar eller sätt att göra fördelning rättvis. Men i den remiss som nu ligger för att besvaras till Kommunfullmäktige är majoriteten och "svävar i fantasins värld".

 • Är det på detta sätt man uppnår ett absolut optimalt system där ALLA barn och ungdomar får precis det som krävs för en god uppväxt och en positiv skolgång som leder till inspiration för fortsatta studier, som i sin tur leder till en plats på arbetsmarknaden?
 • Är det på detta sätt som barngrupperna och skolklasserna får en större personaltäthet?
 • Var finns de enskilda barnens, elevernas och föräldrarnas ansvar i dessa frågor?
 • Majoritetens förslag sätter barn och ungdomar mot varandra, beroende på bostadsort. Hur rimmar det med jämställdhet?

För Älvsjös del innebär förslaget, som redan i bokslutet för 2003 konstaterade ett ökat antal barn/barngrupp, att det blir ännu färre vuxna per barngrupp och skolklass!
Det innebär också att kostnaden för Älvsjös öppna förskola och fältassistentverksamhet alternativt den totala kostnaden för hela "kollo"-verksamheten försvinner!

Konsekvenser av olika slag som majoriteten med lagda förslag sanktionerar.Det är minst sagt uppseendeväckande!

Kristdemokraterna vill med detta särskilda uttalande starkt kritisera det lagda förslaget!

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§88 Förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2004 förelog svar på remiss från kommunstyrelsen angående ny model för fördelning av stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Dnr 100-087-2004.

Utrednings- och statistikkontoret hr på uppdrag av stadsledningskontoret utarbetat ett förslag till ny modell för fördelning av medel för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att förslaget om ny fördelningsmodell för Stadsmiljöverksamheten i allt väsentligt är ändamålsenlig. Den är dessutom välkommen eftersom behovet av en ny modell för denna medelsfördelning har funnits relativt länge.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§89 Ändrade regler för statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2004 förelåg med svar på remiss från kommunstyrelsen angående ändrade regler för statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem. Dnr 403-120-2004.

Förvaltningen instämmer i att staten måste ta hänsyn till kommunernas totala satsningar på skolan som t.ex. ökade lärarlöner och att statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem därför ska omarbetas som ett generellt statsbidrag för skolverksamhet.

Förvaltningen har således inget att invända mot att Stockholms stad uppvaktar statsmakterna med krav på att reglerna för statsbidrag för personalförstärkningar i skola och fritidshem ändras.

Förslag till beslut
Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Olle Andretzky m.fl (m)., Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg (kd)  föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång 
Nämnden beslutade utan omröstning enligt Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) förslag.

Reservation
Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§90 Vision för söderort - redovisning och organisation

Beslut

1. Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Under utvecklingen av de geografiska utvecklingsområdena saknar vi att inget sägs om de omfattande planer som finns när det gäller ett nytt centrum i Älvsjö.

Vi har också i alla sammanhang fört fram att en lösning av Älvsjövägen är en mycket viktigt del i anslutning till ett nybyggt centrum. Likaså för den expansion som sker i övrigt i området framförallt Älvsjömässans utbyggnad och den föreslagen bebyggelse på Magelungsvägen.

Förutom tillskapandet av många lägenheter i Älvsjö centrum har vi även en stor utbyggnad på Långbro sjukhusområde, Solberga sjukhusområde och förtätningen i Solberga. Inget sägs om dessa planer. Det är viktigt att dessa frågor fånga upp i arbetet med Visionen för Söderort.

Vi vill också fästa uppmärksamheten på att förutom upplevelseindustri och design även införa kultur som ett viktigt begrepp i visionen för Söderort.

Vi vill även erinra om att frågan om fjärrtågstation i Älvsjö är angelägen att ta upp i anslutning till Vision Söderort.

I övrigt hänvisar vi till vårt yttrande över Vision Söderort 2002-04-25.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2004 förelåg med svar på remiss från kommunstyrelsen om Vision för Söderort – Redovisning och Organisation.
Dnr 004-096-2004.

Remissen innehåller en redovisning av arbetet med "Vision för Söderort" och förslag till fortsatt organisation kring detta arbete. Visionen omfattar satsningar inom utbildnings-, näringslivs-, arbetsmarknads-, infrastruktur- och stadsbyggnadsområdena. Stockholms näringslivskontor AB föreslås få ansvar för att leda det fortsatta arbetet i projektform. Stadsdelsnämndernas roll i genomförandet föreslås stärkas samt att samverkan ska ske med Stadsdelsförnyelsen som pågår i fem stadsdelar.

Förvaltningen ser positivt på att arbetet med visionen involverar stadsdelarna i högre grad än tidigare men önskar ett tydligare uppdrag om vilken roll stadsdelarna ska ha i detta arbete. Visionsarbetet bör också tydligare kopplas till den projektorganisation som arbetar med att tillskapa 20 000 nya bostäder och bör därför också samordnas kommuncentralt.

Förslag till beslut

Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med såväl Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) förslag som Olle Andretzky m.fl., Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) förslag.

 

§91 Möjlighet att låt elever gestalta folksagor

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2004 förelåg med svar på remiss från kommunstyrelsen om Möjligheter att låta elever gestalta folksagor.
Dnr 403-92-2004.

Motionen föreslår att kommunfullmäktige undersöker möjligheterna och intresset att låta elever tävla om att gestalta folksagor.

Förvaltningen instämmer i att folksagor kan vara en bra bas för inlärning av olika företeelser och kan ge förståelse mellan olika kulturer. Förvaltningen har därför inget att invända mot att femteklassare på ett lekfullt sätt får visa upp folksagogestaltningar på scenen och att det genomförs i samarbete mellan lärare i olika ämnen på skolan. Förvaltningen menar dock att dramatiseringen inte ska vara en tävling i staden och slutligen i hela landet. Skolornas arbetssätt för att uppfylla läroplanen (Lpo 94), Stockholms stads skolplan, kursplanerna samt sina verksamhetsplaner/arbetsplaner bör vara upp till varje skola och inte beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§92 Sommarjobb för ungdomar 2004

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens information.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2004 förelåg med information om feriearbeten sommaren 2004.
Dnr 406-136-2004.

Stadsdelsnämnden har sammanlagt erhållit 387 tkr från länsarbetsnämnden och staden vilket gör det möjligt att erbjuda ett 40-tal ungdomar i Älvsjö feriearbeten sommaren 2004.

Ungdomar som av olika anledningar har svårt att själva ordna sommarjobb kommer att prioriteras. Arbete kan erbjudas inom stadsdelens egna verksamheter, t.ex. barn- och äldreomsorgen, administration, park- och trädgårdsskötsel. Tidsperioden är tre veckor med sex timmars arbetsdag.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§93 Planerad nybyggnation av gruppbostäder

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för ombyggnation av Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad till fullvärdiga och moderna gruppbostäder.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer om 500 tkr per objekt för förprojektering och 100 tkr per objekt för beställarstöd, totalt 1 200 tkr, hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2004 förelåg med förslag till planerad nybyggnation av gruppbostäder. 
Dnr 505-115-2004.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-12-03 att införa stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionshindrade. Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrog 2001-06-12 till förvaltningen att återkomma med förslag till ombyggnation av gruppbostäderna Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad. När hyresgästerna vid nämnda gruppbostäder i september 2004 erbjuds ersättningslägenheter i nybildade gruppbostäder kan en ombyggnation påbörjas vid Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om medel för förprojektering och beställarstöd.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§94 Redovisning av genomförd kompletterande tillsyn gällande försäljning av folköl

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2004 förelåg med redovisning av genomförd kompletterande tillsyn gällande försäljning av folköl.
Dnr 309-003-2004.

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av automatspeltillstånd, folkölsförsäljning samt försäljning av tobaksvaror. Vid nämndens sammanträde i januari 2004 förelåg förvaltningens redovisning av genomförd tillsyn under 2003 vilken redovisade vissa brister hos några försäljningsställen.

Förvaltningen har genomfört en kompletterande tillsyn av de försäljningsställen som uppvisade bristerna och kan konsttera att dessa är åtgärdade.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§95 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrobergs servicehus och gruppboende och överlämnar den till entreprenören för beaktande.
 2. Stadsdelsnämnden överlämnar redovisningen till äldreomsorgsberedningens kansli på stadsledningskontoret och till länsstyrelsen i Stockholms län.
 3. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att i augusti 2004 återkomma med rapport om de åtgärder som vidtagits utifrån de förbättringsområden som anges i rapporten.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2004 förelåg med redovisning  av verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus och gruppboende.
Dnr 504-126-2004.

Långbrobergs servicehus och gruppboende drivs sedan 1994 av Attendo Care AB. Enligt avtalet ska entreprenaden följas upp årligen. Uppföljningen genomfördes under mars 2004. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att entreprenören håller den kvalitet som krävs i avtalet.

Förslag till beslut
Majvi Andersson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

 

 

 

§96 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2004 - Komplettering

Beslut
Stadsdelsnämnden beviljar bidrag enligt följande:

 1. SRF, Stockholms stad (sydvästkretsen) beviljas 3 000 kr.
 2. Stockholms läns dövas pensionärsförening beviljas 1 000 kr.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2004 förelåg med förslag till bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2004.
Dnr 000-032-2004.

Lokala föreningar och frivilligorganisationer har inbjudits att söka bidrag från Älvsjö Stadsdelsnämnd för insatser som kommer Älvsjös medborgare tillgodo och som kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar. Vidare ska insatsen riktas till barn och ungdomar, funktionshindrade eller äldre personer. Nämnden behandlade inkomna ansökningar vid sitt sammanträde i mars.

Efter ansökningstiden utgång har ytterligare två ansökningar inkommit.

Förslag till beslut
Ordföranden, Peter Modesta, föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§97 Jämställdhet inom förskolan - Ansökan till utbildningsdepartementet

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar enigt förvaltningens förslag.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2004 förelåg med ansökan om projektmedel.
Dnr 402-139-04

I samband med en föreläsning om jämställdhet i förskolan, anordnad av Jämrum (ett regionalt kunskapscentrum med jämställdhetsperspektiv på förskola, grundskola, gymnasieskola samt lärarutbildningar på högskolan) har två förskolor intresserat sig för att arbeta mer medvetet med jämställdhet i förskolan. De båda förskolorna, Gårdsstugan inom Herrängens barn- och ungdomsområde och Lillskogen inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde, planerar att under en treårsperiod arbeta med att utveckla arbetet med jämställdhet och avser därmed att söka projektmedel från delegationen för jämställdhet i förskolan på utbildningsdepartementet för samma period.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§98 Nybyggnad - Äppelängens förskola

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att inriktningen för fortsatt projektering för nybyggnad av förskolan Äppelängen ska ske i enlighet med detta utlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 100 tkr avseende beställarstöd för förskoleutbyggnad och 500 tkr för projekteringskostnader.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2004 förelåg med förslag till fortsatt projektering för nybyggnad av förskolan Äppelängen.
Dnr 402-128-2004.

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler inom Sjöängens barn- och ungdomsområde samt för att tillskapa mer anpassade lokaler ur verksamhets- och arbetsmiljösynpunkt föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om fortsatt projektering för nybyggnad av förskolan Äppelängen, Täckhammarsvägen 21. Detta förutsätter att befintlig förskola rivs och ersätts med en fyra-avdelningsbarnstuga. Programkalkylen indikerar en projektkostnad som uppgår till ca 19 mkr.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§99 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Förvaltningen informerade om följande.

Referensgruppen för förskola och skola har en heldag måndagen den 3 maj 2004.

Kollo
460 ansökningar om kollo har inkommit. 25 barn är ännu ej placerade – förvaltningen räknar dock med att kunna bereda även dessa barn plats. 75 % av barnen har fått sitt förstahandsval.

Älvsjöfestivalen
Förvaltningen fick förra året i uppdrag att anordna en centralt placerad festival 2004. Tillsamman med integrationsföreningen Bryggan och Älvsjö företagarförening planerar förvaltningen att anordna en festival den 4 september. Förvaltningen återkommer med ytterligare information.

§100 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Svante Haggren (s) informerade om att han varit på ett seminarium om validering av arbetslösas yrkeskunskaper och undrade om förvaltningen arbetar enligt denna metod.

Kenneth Persson (v) undrade hur drogsituationen i Solberga ser ut med anledning av att han kontaktats av en kvinna vars 15-årige son blivit erbjuden att köpa hasch på ungdomsgården i Solberga. Enligt uppgift från fältassistenten har droganvändningen ökat i Solberga.

På fråga från Mona Bergström (s) informerade förvaltningen om att sommarens aktiviteter även i år kommer att finnas i Informationsbladet i juni.

§101 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-03-18 anmäldes.

§102 Tilldelningsbeslut i upphandling av driftentreprenad för Långbrobergs servicehus

§103 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av behandling, boenden och öppenvård för vuxna missbrukare

§104 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken