Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-05-25

Sammanträde 2004-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Information - inspektörsrapport om förskolan Vindleken
Frågestund - besökande allmänhet g Läs mer...es möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering. Protokoll 2004-04-29

3 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde.

4 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

5 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvalltningsgrupp

6 Anmälan av protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik- miljö- och planfrågor

7 Protokoll från Johan Skyttes föräldrastyrelse

8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

9 Anmälan av ordförandebeslut

10 Rapport om gemensam städupphandling

Kommer senare

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

11 Tertialrapport 1

12 Förslag till ändring av riktlinjerna "Medföljare vid semesterresa"

Dnr: 505-131-04

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet förslag till ändring av riktlinjerna "Medföljare vid semesterresa " till Stadsledningskontoret samt stadsdelsnämnderna i Spånga-Tensta, Maria Gamla stan samt Älvsjö. Förslaget till ändring innebär en anpassning av nuvarande riktlinjer till gällande rättspraxis med en snävare inriktning. Förvaltningen anser att nuvarande riktlinje kan medföra betydande kostnader för en enskild stadsdel. Det är också viktigt att en riktlinje uppfattas som rimlig av övrig population. Förvaltningen delar utredningens förslag att gällande riktlinje för medföljare vid semesterresa ska anpassas till aktuell rättspraxis. I de riktlinjer som föreslås anges att personer med funktionshinder bör ha rätt till medföljare vid semesterresa om någon resa inte gjorts under de närmaste två åren.

Handläggare: Bengt Larsson, 08-508 21 505

13 Minskning av möjligheten till taktikval på gymnasiet

Dnr: 403-105-04

Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

14 Miljömiljarden

Dnr: 310-072-04

Kommunstyrelsen har remitterat Älvsjö stadsdelsnämnd ett urval av ansökningar till den så kallade Miljömiljarden. Förvaltningen anser inte att något av projektförslagen står i strid med Älvsjö stadsdelsnämnds/förvaltnings expertkompetens, planer eller uppdrag. Tvärtom kompletterar alla de tre projektförslagen pågående och planerat miljöarbete i stadsdelen.

Handläggare: karin Söderling, 08-508 21 083

15 Yttrande över Revisionskontorets årsrapport

Dnr: 104-029-04

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

16 Ansökan om alkoholserveringstillstånd

Dnr: 309-153-04

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har översänt en ansökan om tillstånd för alkoholservering till stadsdelsnämnden för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen kan inte se någon skäl till att den aktuella restaurangen inte ska få servera alkohol och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.


Handläggare: Håkan Dahl, 08-508 21 076

17 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö servicehus

Dnr: 504-167-04

Servicehusets 93 lägenheter erbjuder bostad för 103 boende. Enhetschefen är ansvarig för verksamheten. Personalen utför sitt arbete omsorgsfullt och deras bemötande är vänligt. Det finns utarbetade rutiner för mottagande av nya boende. Information och
brukarinflytande tryggas genom kontaktmannaskap. De flesta ur personalen har grundläggande utbildning. Den sociala dokumentationen har systematiserats och påbörjats.

Vårdbehovet/omvårdnaden blir allt tyngre. Drygt hälften av de boende är inskrivna i hemsjukvården vilket innebär att de har ett kontinuerligt sjukvårdsbehov. Paramedicinpersonalens (sjukgymnast och arbetsterapeut) anteckningar förvaras också i omvårdnadsjournalerna där den boendes samtliga handlingar är samlade. Omvårdnadspersonalen utför hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter på delegeringar. Dokumenterade vårdplaneringarna i omvårdnadsjournalerna för hälso- och sjukvården är inte alltid fullständigt införda. Omvårdnadspersonalen har inte tillgång till omvårdnadsjournalerna men får aktuella skriftliga informationer via ett separat ”rapportblad”.


Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

18 Redovisning av avgifterna på mellanstadieklubbarna

Dnr: 404-028-04

Förvaltningen har gjort en genomgång av avgifterna på stadsdelens mellanstadieklubbar. De två klubbar som drivs av stadsdelsnämnden tar ut den av kommunfullmäktige fast-ställda terminsavgiften på 200 kronor men tar ut något olika avgift för mellanmål och även lunch vid skolloven. De klubbar som drivs av föräldraföreningar får ta ut en avgift, som inte oskäligt avviker från kommunfullmäktiges fastställda terminsavgift samt därutöver måltidsavgift för erhållna måltider. De fyra föräldradrivna klubbarna har alla en högre avgifter än de som drivs av stadsdelsnämnden. Förvaltningen föreslår att samtliga mellanstadieklubbar oavsett vem de drivs av från 2004-07-01 tar ut samma avgift.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

19 Organisationstillhörighet för Sjöviksbackens dagliga verksamhet

Dnr: 505-157-04

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd har under ett flertal år bedrivit daglig verksamhet i lokaler vid Sjöviksbacken 62, Årstadal. På grund av nybyggnation i området sades lokalerna upp av fastighetsägaren och Sjöviksbackens dagliga verksamhet flyttades 2004-11-01 in i lokaler inom Långbro sjukhusområde. Eftersom lokalerna nu är förlagda inom Älvsjö stadsdelsnämnds område föreslås att verksamheten organisatoriskt överförs till Älvsjö stadsdelsnämnd från och med 2004-09-01. Stadsdelsnämnden har idag ingen egen daglig verksamhet och bedömde i verksamhetsplanen för 2004 att det finns ett behov av en lokal daglig verksamhet.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

20 Redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av inspektörernas förslag till "områden att utveckla" vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

Dnr: 400-017-04

Under oktober 2003 inspekterade stadens skolinspektörer Johan Skyttes barn- och ungdomsområde. Skolinspektörerna föreslog då sju utvecklingsområden för Johan Skyttes skolor. Rektors redovisning visar att utvecklingsarbetet startat och på några områdena har skolorna gjort stora förändringar. Kärnan i inspektörernas rapport handlar om dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Handlingsplanen kommer att vara genomförd till december 2004.

Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

21 Ändrade sammanträdestider

Dnr: 002-062-04

Handläggare: Britt-Marie Ericson, 08-508 21 008

22 Ändrade priser för personalmåltid 2004

Dnr: 200-166-04

Stadsdelsnämnden fastställde 2003 01 30 priser för år 2003 personalmåltider i enlighet med gällande skatteregler för fri kost. Riksskatteverket har fastställt ändrade schabloniserade förmånsvärden för år 2004 till 31 kronor/frukost och 62 kronor/
lunch/middag. Förvaltningen föreslår dels mot bakgrund av Riksskatteverkets fastställda förmånsvärden, dels av personal- och organisationsnämndens beslut om subventioner från oktober 1990 att nämnden i konsekvens fastställer de subventionerade måltids-priserna till 20 kronor för frukost och 48 kronor för lunch. Priserna fastställs för år 2004 och tills vidare och beskattas till ett förmånsvärde om 11 kronor/frukost resp 14 kronor/lunch.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

23 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

24 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

25 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-04-18

26 Rapport från inspektionen på förskolan "I Ur och Skur Vindleken"

Dnr: 402-184-04

Handläggare: Lars Stensdborg, 08-508 21 105

§105 Justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske torsdagen den 3 juni kl 16.00.

§106 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-04-29 justerats den 6 maj 2004.

§107 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde.

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 13 maj 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§108 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 13 maj 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§109 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvalltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-05-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§110 Anmälan av protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik- miljö- och planfrågor

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2004-05-05 anmäldes och lades till handlingarna.

§111 Protokoll från möte med Johan Skyttes föräldrastyrelse

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2004-02-04 anmäldes och lades till handlingarna.

§112 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 112.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§113 Anmälan av ordförandebeslut

Anmäldes att ordföranden Peter Modesta (mp) fattat beslut om att medge klass 8 G och 9 F vid Johan Skyttes skola att göra en studieresa till Glasgow, Skottland under tiden 17 – 22 maj 2004 samt klass 9 B vid Sjöängens skola att göra en studieresa till Barcelona, Spanien under tiden 6 – 16 maj 2004 och klass 9 C under tiden 14 – 23 maj 2004.

§114 Tertialrapport 1 - Uppföljning av budget 2004

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 med prognos för året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 2.3 mkr avseende kostnadstäckning för ventilationsombyggnad av Ekängens skola.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0.6 mkr avseende särproduktionskostnader för två tillkommande avdelningar vid Ekbackens förskola.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0.1 mkr för beställarstöd respektive 0.5 mkr för förprojekteringskostnader avseende nyproducerad förskola på Svartlösavägen 128.
 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0.6 mkr för två tillfälliga ersättningsavdelningar på Svartlösavägen 128.
 6. Stadsdelsnämnden fastställer att ersättningen till resultatenheten utförare för omsorg om funktionshindrade höjs för utförda LASS-timmar från 194 kr/tim till 201 kr/tim.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2004. Dnr 103-161-2004.

Stadsdelsnämnden redovisar ett sammanlagt prognostiserat överskott för 2004 om 4 mkr (inklusive resultatfond från 2003), vilket helt avser resultatenheterna. Inom överskottet återfinns ett underskott om 2.7 mkr som avser anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder). Detta underskott täcks dock av överskott inom nämndens direkta ansvarsområde. Prognosen präglas av viss osäkerhet främst beroende på att effekterna av årets löneförhandlingar ännu inte är kända. Dessutom rådet stor osäkerhet gällande antalet barn/elever under hösten 2004.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m) framlade ett annat förslag till beslut och därutöver ett särskilt uttalande.

Ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg anmälde att de lämnar förslaget utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation
Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

 1. Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar tertialrapport 1 och överlämnar följande uttalande till kommunstyrelsen.

Trots skattehöjning och mer pengar till stadsdelsnämnderna går flera verksamheter med underskott 2004. Detta räddas av överskott från 2003. Nu gäller det att dra åt svångremmen. Jättestora besparingar väntar enligt vad nu är känt. Vad kommer att hända med det prioriterade området barn och ungdom. Svikna vallöften är att förvänta när skolpengen måste minska och antalet barn i skolan och förskolan måste öka.

Omedelbar protokolljustering

§115 Förslag till ändring av riktlinjerna "Medföljare vid semesterresa" Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2004 förelåg med svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 000-131-2004.

Förslaget till ändring till av riktlinjerna "Medföljare vid semesterresa" innebär en anpassning av nuvarande riktlinjer till gällande rättspraxis med en snävare inriktning. Förvaltningen anser att nuvarande riktlinjer kan medföra betydande kostnader för en enskild stadsdel. Det är också viktigt att en riktlinje uppfattas som rimlig av övrig population. Förvaltningen delar utredningens förslag att gällande riktlinjer för medföljare vid semesterresa ska anpassas till aktuell rättspraxis. I de riktlinjer som föreslås anges att personer med funktionshinder bör ha rätt till medföljare vid semesterresa om någon resa inte gjorts under de närmaste två åren.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp), föreslog med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§116 Yttrande över motion av Jan Björklund m.fl. (fp): Minskning av möjligheten till taktikval på gymnasiet

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2004. Dnr 403-105-2004.

Motionären vänder sig mot den omfattning av valfrihet som införts inom gymnasieskolan vilket innebär att elever av taktiska skäl kan läsa ett s.k. reducerat program vilket var tänkt för elever med påtagliga studiesvårigheter. Förvaltningen har svårt att ha en uppfattning om motionärens framförda farhågor och synpunkter eftersom förvalt-ningens mandat inte innefattar gymnasieskolan.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande av övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§117 Projektansökningar till Miljömiljarden

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2004 förelåg med svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 310-072-2004.

Kommunstyrelsen har till Älvsjö stadsdelsnämnd remitterat ett urval av ansökningar till den s.k. Miljömiljarden. Förvaltningen anser inte att något av projektförslagen står i strid med Älvsjö stadsdelsnämnds/förvaltnings expertkompetens, planer eller uppdrag.

Tvärtom kompletterar alla de tre projektförslagen pågående och planerat miljöarbete i stadsdelen.

Förslag till beslut
Orförande Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och tjänstgörande ersättaren Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation
Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut.

 1. Älvsjö stadsdelsnämnde godkänner i huvudsak remissen samt
 2. anför därutöver följande

Oppositionen stödde inte beslutet om att i bokslutet för 2002 inrätta miljömiljarden.

Det är i grunden ett felaktigt sätt att använda skattebetalarnas medel. I den mån medel skall avsättas för miljöförstärkande åtgärder bör det redan från början vara för klart definierade insatser och tas inom den ordinarie budgeten.

De åtgärder som föreslås är lovvärda och det är tråkigt att vänstermajoriteten väljer en finansieringsform som är av engångskaraktär. Miljöarbetet borde istället inarbetas till en naturlig del av verksamheten. Eftersom beslutet nu är taget är det dock av stor vikt att de satsningar som görs är investeringar och inte används för driftskostnader.

När det gäller satsningen på mobilitetskontor bör det helt och hållet utgå. Att inrätta ett mobilitetskontor riskerar att skapa ytterligare onödig kommunal byråkrati. I arbetet med att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara transporter är personliga incitament en viktigare del än nya byråkratiska organisationer.

§118 Yttrande över Revisionskontorets årsrapport avseende av 2003 års verksamhet

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande om årsrapporten.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2004 förelåg med yttrande över revisionskontorets årsrapport 2003. Dnr 104-029-2004.

Revisorernas granskning av Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet under 2003 har inte givit anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet.

I årsrapporten framgår att

 • nämndens resultat för året är tillfredsställande
 • nämndens styrning och uppföljning har varit tillfredsställande
 • arbetet kring avvikelsehantering och anmälan enligt Lex Maria behöver utvecklas
 • nämndens bokslut och räkenskaper för år 2003 är rättvisande.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp), föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Omedelbar protokolljustering

§119 Yttrande rörande alkoholserveringstillstånd

Beslut
Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 april 2004. Dnr 309-153-2004.

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har översänt en ansökan om tillstånd för alkoholservering till stadsdelsnämnden för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att den aktuella restaurangen inte ska få servera alkohol och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut
Ordförande, Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Omedelbar protokolljustering

§120 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö servicehus

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Älvsjö servicehus.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2004. Dnr 504-167-2004.

Servicehusets 93 lägenheter erbjuder bostad för 103 boende. Enhetschefen är ansvarig för verksamheten. Personalen utför sitt arbete omsorgsfullt och deras bemötande är vänligt. Merparten av personalen har grundläggande utbildning. Information och brukarinflytande tryggas genom kontaktmannaskap. Vårdbehovet/omvårdnaden blir allt tyngre. Drygt hälften av de boende är inskrivna i hemsjukvården vilket innebär att de har ett kontinuerligt sjukvårdsbehov.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§121 Redovisning av avgifterna på mellanstadieklubbarna

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet för yttrande från föräldraföreningarna.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2004. Dnr 404-028-2004.

Förvaltningen har gjort en genomgång av avgifterna på stadsdelens mellanstadieklubbar. De två klubbar som drivs av stadsdelsnämnden tar ut den av kommunfullmäktige fastställda terminsavgiften på 200 kronor men tar ut något olika avgift för mellanmål och även lunch vid skolloven. De klubbar som drivs av föräldraföreningar får ta ut en avgift, som inte oskäligt avviker från kommunfullmäktiges fastställda terminsavgift samt därutöver måltidsavgift för erhållna måltider. De fyra föräldradrivna klubbarna har alla en högre avgift än de som drivs av stadsdelsnämnden. Förvaltningen föreslår att samtliga mellanstadieklubbar oavsett vem de drivs av från 2004-07-01 tar ut samma avgift.

Förslag till beslut
Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet för yttrande från föräldraföreningarna.

§122 Organisationstillhörighet för Sjöviksbackens dagliga verksamhet

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner att Enskede-Årsta stadsdelsnämnds verksamhet, Sjöviksbackens dagliga verksamhet kvarteret Långbro sjukhus 2 hus 2 B, överförs till Älvsjö stadsdelsnämnd.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2004.
Dnr 505-157-2004.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd har under ett flertal år bedrivit daglig verksamhet i lokaler vid Sjöviksbacken 62, Årstadal. På grund av nybyggnation i området sades lokalerna upp av fastighetsägaren och Sjöviksbackens dagliga verksamhet flyttades 2003-11-01 in i lokaler inom Långbro sjukhusområde. Eftersom lokalerna nu är förlagda inom Älvsjö stadsdelsnämnds område föreslås att verksamheten organisatoriskt överförs till Älvsjö stadsdelsnämnd från och med 2004-09-01. Stadsdelsnämnden har idag ingen egen daglig verksamhet och bedömde i verksamhetsplanen för 2004 att det finns ett behov av en lokal daglig verksamhet.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§123 Redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av inspektörernas förslag till "områden att utveckla" vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av de åtgärder som vidtagits med anledning av inspektörernas förslag till "områden att utveckla" inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2004.

Under oktober 2003 inspekterade stadens skolinspektörer Johan Skyttes barn- och ungdomsområde. Skolinspektörerna föreslog då sju utvecklingsområden för Johan Skyttes skolor. Rektors redovisning visar att utvecklingsarbetet startat och på några områden har skolorna gjort förändringar. Kärnan i inspektörernas rapport handlar om dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Handlingsplanen kommer att vara genomförd till december 2004.

Förslag till beslut
Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§124 Ändring av sammanträdestider

Beslut
Stadsdelsnämndens sammanträdestider hösten 2004 ändras enligt detta tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 20 april 2004.          
Dnr 002-062-2004.

Stadsdelsnämnden beslutade 2003-12-18 om sammanträdestider för år 2004. På grund av ändrad budgetordning i staden, som bl.a. påverkar nämndens beslut om verksamhetsplan för 2005, föreslås att sammanträdena den 4 och 25 november ställs in och ersätts med ett sammanträde den 2 december. I övrigt föreslås inga förändringar vad gäller datum för nämndens sammanträden.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§125 Ändrade priser för personalmåltid 2004

Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer föreliggande förslag på pris för subventionerad personalmåltid för år 2004.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2004.

Stadsdelsnämnden fastställde 2003 01 30 priser för år 2003 personalmåltider i enlighet med gällande skatteregler för fri kost. Riksskatteverket har fastställt ändrade schabloniserade förmånsvärden för år 2004 till 31 kronor/frukost och 62 kronor/lunch/middag. Förvaltningen föreslår dels mot bakgrund av Riksskatteverkets fastställda förmånsvärden, dels av personal- och organisationsnämndens beslut om subventioner från oktober 1990 att nämnden i konsekvens fastställer de subventionerade måltidspriserna till 20 kronor för frukost och 48 kronor för lunch. Priserna fastställs för år 2004 och tills vidare och beskattas till ett förmånsvärde om 11 kronor/frukost respektive 14 kronor/lunch.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§126 Rapport från inspektionen på förskolan "I Ur och Skur Vindleken"

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner bifogad inspektörsrapport rörande förskolan i "Ur och Skur Vindleken".

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2004. Dnr 402-184-2004. Inspektionen har ej kunnat påvisa att förskolan utmärks av några svagheter eller förbättringsområden gällande de prioriterade områdena Normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem, och samverkan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Inspektörernas sammanfattande bedömning är att det arbete som pågår vid förskolan "I Ur och Skur Vindleken" bör bevaras och utvecklas som ett gott exempel på förskoleverksamhet.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§127 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa mars 2004 statistik stadsdelsvis
* Ekonomiskt bistånd februari 2004 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören presenterade och delade ut "Vision Stockholm 2030" ett diskussions-underlag som tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen planerar att ta upp diskussionsunderlaget och K20 (20.000 nya lägenheter under mandatperioden) vid någon av informationskvällarna under hösten.

Nämnden kommer att ha en heldag om verksamhetsplan och budget 2005 den 15 oktober 2004.

§128 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Lars Hansson (fp) tog upp en skrivelse från föräldrar till barn i Montessoriklasserna i Solbergaskolan som är oroliga för att Montessoriklasserna ska läggas ned. Enligt förvaltningen kommer Solbergaskolan att kunna erbjuda en Montessoriinriktad verksamhet men på grund av för låg tillströmning av nya elever är det inte möjligt att ha renodlade Montessoriklasser till hösten. Förvaltningen har en dialog med föräldrar och lärare.

Olle Andretzky (m) anmälde en skrivelse om konsekvenserna av förändrade resursfördelningssystem. Av skrivelsen framgår bl.a. att han vill att förvaltningen skall redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas och vilka konsekvenser förslagen får för respektive verksamhetsområde. Enligt förvaltningen kommer svar att ges i samband med budgetprocessen.

§129 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 22 april och 4 maj 2004 anmäldes.