Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-06-22

Sammanträde 2004-06-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Information om nybyggnation i Älvsjö centrum, Långbroparken och Solberga
Frågestund besök Läs mer...ande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering. Protokoll 2004-05-25

3 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

4 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

5 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Anmälan av minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

8 Anmälan av protokoll från möte med Johan Skyttes föräldrastyrelse

9 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

11 Ny skolplan Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-173-04

I september 2004 skall Kommunfullmäktige besluta om en ny skolplan för Stockholms stad. Planen skall utgå från de krav och förutsättningar som anges i de nationella styrdokumenten. Den nu föreslagna skolplanen fokuserar på tre prioriterade utvecklingsområden: Lärande och kunskap; Elevhälsa och Elev- och föräldrainflytande. Förutom dessa utvecklingsområden tar förslaget upp tre strategier: Samverkan; Ledarskap; och Uppföljning, utvärdering och utveckling.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget men påpekar inom de föreslagna utvecklingsområdena att inriktningen av elevhälsan även bör innefatta ett uppdrag om samverkan mellan förskola/skola och individ och familjeomsorgen. Att utvecklingsområdet elev- och föräldrainflytande även bör ha en inriktning på ett reellt inflytande för föräldrar genom att åstadkomma fler lokala styrelser med föräldramajoritet. När det gäller de föreslagna strategierna påpekar förvaltningen vikten av samverkan mellan skola och arbetsliv för att på detta sätt göra undervisningen mer meningsbärande.


Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105
Ärendedokument
Bilaga (28 kb)

12 Förslag till nytt näringspolitiskt program för Stockholms stad 2004-2006 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 006-195-04

Stockholms Näringslivskontor AB har utarbetat ett förslag till nytt näringspolitiskt program för Stockholm vilket har lämnats till nämnden för yttrande. Programmet syftar till att fullgöra uppdraget att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i Stockholm.

Stadsdelsförvaltningen anser att programmet är ambitiöst och bedömer att det ger en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet med att utveckla Stockholm.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080

13 Strategi för IT i skolan Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-194-04

Utbildningsnämnden och samtliga stadsdelsnämnder har av kommunstyrelsen erhållit en remiss, utarbetad av styrgruppen för IT i skolan, ett förslag till e-strategi för Stockholms skolor. Remissen innehåller förslag på åtgärder inom sju särskilt viktiga områden, vilka dessutom är nedbrutna på de tre nivåerna: staden, stadsdelsnämnderna / utbildningsförvaltningen och skolorna. Förvaltningens synpunkter är att förslagen är allt för generellt hållna och att elevperspektivet saknas. I övrigt tillstyrker förvaltningen de avgivna förslagen.Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105
Ärendedokument
Bilaga (24 kb)

14 Inrättande av fler familjecentraler Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-123-04

Kristdemokraterna har genom Ewa Samuelsson lämnat förslag till kommunfullmäktige att fler familjecentraler ska inrättas i Stockholm. Förslaget kan tolkas som att socialtjänstens förebyggande verksamheter ska integreras med öppen förskola och den allmänna mödra- och barnhälsovården till en helhetsmässig verksamhet, kallad familjecentral. Ewa Samuelsson föreslår dock att stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på hur verksamheten vid en familjecentral ska läggas upp och hur samverkan med landstinget kan ske.

Förvaltningen anser att det, med tanke på de erfarenheter som för dagen finns om familjecentraler, är riskfyllt att föra samman verksamheter likt ovan i samma lokaler under en kort tidsrymd. Förvaltningen anser att detta i så fall ska ske stegvis med noggrann planering och nödvändiga förberedelser. För att lyckas väl i den målsättning motionen förespråkar måste även de bägge hudmännen ha lika stort intresse av att bevaka att familjecentralen har adekvat bemanning, kompetens och stöd för verksamhetens nödvändiga utveckling.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

15 Yttrande över förslag till detaljplan för kvarteret Granaten i Solberga Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 004-164-04

Stadsdelsnämnden har på remiss fått ett förslag till ny detaljplan över kvarteret Granaten i Solberga. Planen medger ny bebyggelse med 35 lägenheter i radhus och flerbostadshus på en tomt som tidigare bland annat utnyttjats av Stockholm Entreprenad. Förvaltningen ser positivt på ny bebyggelse i området som väsentligt kan förbättra områdets stadsmiljövärden samt bidra till stadsdelens bostadsförsörjning.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (24 kb)

16 Yttrande över SL:s trafikförändringar 2005 Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 004-148-04

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med synpunkter på SL:s trafikförändringar för år 2005. I remissmaterialet ingår en i mars 2004 beslutad utbudsplan för år 2004 som från i höst bland annat medför trafikförsämringar för ett antal busslinjer.

I den redan beslutade planen för 2004 får buss 143 förlängd tidtabell på kvällar vilket är positivt. Förvaltningen är dock bekymrad över de aviserade försämringarna på ett antal busslinjer, särskilt som stadsdelsnämnden tidigare framfört behovet av förbättrad kollektivtrafikförsörjning för just de områden som berörs, Solberga och södra Älvsjö. Behovet kvarstår av en förbättrad kollektivtrafikförsörjning av stadsdelen Solberga, bättre passning mellan bussar, pendeltåg och T-bana och ökad turtäthet på bussnätet under helger, kvällar och nätter. Detta gäller i första hand buss 142 och buss 144 som idag endast kör 30-minuterstrafik under kvällstid. Vidare bör buss 173 få utökad tidtabell på lördag- och söndagmorgnar.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (26 kb)

17 Yttrande över förslag till detaljplan för område vid kv Drivremmen i Västberga (asfaltverk och betongfabrik) Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 304-143-04

Stadsdelsnämnden har på remiss fått ett förslag till ny detaljplan över område vid kvarteret Drivremmen i Västberga industriområde. Planförslaget möjliggör att ett nytt asfaltverk kan anläggas som ersättning för asfaltverket i Hornsberg på Kungsholmen samt möjlighet att också inrymma en betongfabrik, en verksamhet som avses flyttas från befintlig plats vid Arlanda.

Förvaltningen efterlyser en fullständigare analys av platsens förutsättningar. Förslaget med tillhörande trafikutredningar har inte hittills på ett pedagogiskt sätt förklarat varför en tomtanslutning norrut mot Upplagsvägen inte är att föredra. Peabs disposition av anläggningarna inom tomten bör utredas vidare där ett alternativ med endast asfaltverk också utreds. Förvaltningen förutsätter också att placeringen av asfaltverket inom Västberga industriområde åtföljs av ett antal åtgärder som långsiktigt förbättrar områdets stadsmiljövärden, d v s att trafikproblemen åtgärdas på Västberga allé, att parkeringssituationen i industriområdet ses över samt byggande av cykelbanor utefter Västberga allé med tillhörande ny cykelbro över Åbyvägen.Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (36 kb)

18 Anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholm stads kompetensfons

Dnr: 200-211-04

Stadsdelsnämnden har 2003 12 18 godkänt förvaltningens förslag om förfarande och redovisning av projekt med medel från stadens kompetensfond. Beslut om medel har fattats av kommunstyrelsens personal och kvalitetsutskott (PKU) avseende dels Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård (samprojekt), dels dialoghand-ledning inom omsorgen om funktionshindrade. Därutöver har PKU beslutat att bevilja medel för ytterligare fem samprojekt med vissa övriga stadsdelsnämnder samt beviljat medel för att täcka vikariekostnader för medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade, som deltagit i av fonden anordnade basutbildningar.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Ärendedokument
Bilaga (25 kb)

19 Verksamhetsuppföljning av Pronestor i Stockholm AB

Dnr: 500-208-04

Långbrogården är ett sjukhem med 54 platser för personer över 65 år med demenssjukdomar. Pronestor i Stockholm AB är ett privatägt företag som till och med 2003-03-31 drivit Långbrogården. Från och med 2004-04-01, har ett ägarbyte skett och den nya ägaren är Attendo Care AB. Verksamheten kommer att drivas i egen regi av verksamhetschefen (franchaching). Uppföljningen redovisar Pronestors verksamhet vid Långbrogården för 2003. Den nya verksamhetschefens namn och antal boende vid besökstillfället 2004-05-10 framgår av bifogad bilaga.

Vården/omvårdnaden kan anses vara av god kvalitet bland annat på grund av att omvårdnadspersonalen är mycket mån om sina vårdtagare, utför sitt arbete omsorgsfullt och har ett vänligt bemötande. Den sociala dokumentationen har påbörjats. Det påbörjade kvalitetsarbetet stagnerade i utvecklingen under andra halvåret 2003. Merparten av personalen har grundutbildning. Ingen tillsvidareanställd sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut finns. Aktuell utbildningsplan för personalens vidareutveckling saknas.Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315
Ärendedokument
Bilaga (27 kb)

20 Förordnande att begära polishandräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 500-197-04

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Ärendedokument
Bilaga (26 kb)

21 Upphandling av vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel

Dnr: 105-191-04

Syftet med detta tjänsteutlåtande är att ge nämnden underlag för beslut om den inriktning som stadsdelsförvaltningen har att följa i arbetet med den kommande upphandlingen av entreprenör för den s k gatu- och parkverksamheten. Upphandlingen ska resultera i ett avtal som ska gälla fr o m 2005-10-01.

Som en del av detta redovisas gatu- och fastighetskontorets utredning gällande förutsättningar för egenregi avseende vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel. Stadsdelsförvaltningens bedömning är att varken hela eller delar av den aktuella verksamheten bör drivas i egen regi.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Ärendedokument
Bilaga (30 kb)

22 Nya gruppbostäder i kvarterat Sjöstöveln, Folkparksvägen 164, Solberga Gård

Dnr: 505-174-04

Älvsjö stadsdelsnämnd har 2002-11-26 i ett ärende Dnr 325-381-02 fattat beslut om inrättandet av två nya gruppbostäder i bostadsrättsföreningen Solberga Gård, kv. Sjöstöveln på Folkparksvägen 164. Gruppbostäderna kommer att utgöras av två separata enheter med vardera sex lägenheter för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Driftstart beräknas till september 2004. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om centrala förprojekteringsmedel, stimulansbidrag och startbidrag totalt 5,6 mnkr för nämnda byggnationer. Stimulansbidrag för beställarstöd har nämnden redan erhållit.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100
Ärendedokument
Bilaga (27 kb)

23 Nya gruppbostäder i kvarteret Golvet, Sjöholmsvägen 42

Dnr: 504-175-04

Älvsjö stadsdelsnämnd har 2002-05-30 i ett ärende med Dnr 326-222-02 fattat beslut om inrättandet av två nya gruppbostäder på Sjöholmsvägen 42.
Gruppbostäderna kommer att utgöras av två separata enheter med vardera fyra lägenheter för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Driftstart planeras till september 2004. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om centrala förprojekteringsmedel, stimulansbidrag och startbidrag till nämnda gruppbostäder. Stimulansbidrag till beställarstöd har nämnden redan erhållit.


Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

24 Uppföljning av AB Hattens hem för vård eller boende

Dnr: 599-207-04

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare. Hattens behandlingsmodell bygger på tolvstegsprogrammet. Uppföljningen av verksamheten på Hatten visar att behandlingen kan anses som god men också att verksamheten är i behov av ett aktivare kvalitetsarbete med utgångspunkt från gällande författningar avseende hur ett strukturerad kvalitetsarbete ska bedrivas (SOSFS 1998:8). Detta innebär att bl.a. följande förbättringsområden har identifierats; skriftlig metodbeskrivning av arbetet, årlig kompetensplanering, anvisningar om hur klagomålsarbetet sker och uppföljning av detta, dessutom riskbedömning och avvikelsehantering. All personal ska göras delaktiga i detta arbete, vilket ännu inte uppfyllts. Personalomsättningen har varit låg under året och behandlingens innehåll tycks dock professionell och av hög kvalitet. Personalen upplever sig delaktiga i utformningen av behandlingen.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

25 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

26 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

27 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-05-13

§130 Justering

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske tisdagen den 29 juni kl 16.00.

§131 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-05-25 justerats den 3 juni 2004.

§132 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 17 juni 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§133 Anmälan av protokoll från handikapprådets sammanträde

Utgick. Sammanträdet den 17 juni ställdes in.

§134 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-06-17 anmäldes och lades till handlingarna.

§135 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2004-05-26 anmäldes och lades till handlingarna.

§136 Anmälan av protokoll från möte med Johan Skyttes föräldrastyrelse

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2004-05-05 anmäldes och lades till handlingarna.

§137 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 137.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§138 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 138.

§139 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redovisade det ekonomiska utfallet för maj månad 2004.

§140 Ny skolplan Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 juni 2004. Dnr 403-137-2004.

I september 2004 skall kommunfullmäktige besluta om en ny skolplan för Stockholms stad. Planen skall utgå från de krav och förutsättningar som anges i de nationella styrdokumenten. Den nu föreslagna skolplanen fokuserar på tre prioriterade utvecklingsområden; Lärande och kunskap; Elevhälsa och elev- och föräldrainflytande. Förutom dessa utvecklingsområden tar förslaget upp tre strategier: Samverkan; Ledarskap; och Uppföljning, utvärdering och utveckling.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget men påpekar inom de föreslagna utvecklingsområdena att inriktningen av elevhälsan även bör innefatta ett uppdrag om samverkan mellan förskola/skola och individ- och familjeomsorgen. Att utvecklingsområdet elev- och föräldrainflytande även bör ha en inriktning på ett reellt inflytande för föräldrar genom att åstadkomma fler lokala styrelser med föräldramajoritet. När det gäller de föreslagna strategierna påpekar förvaltningen vikten av samverkan mellan skola och arbetsliv för att på detta sätt göra undervisningen mer meningsbärande.

Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) hade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp)framlade ytterligare ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) meddelade att hon lämnar förslaget utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt Mona Bergström (s) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen anföra följande.

Visst är det välkommet med ett ständigt pågående samtal om skolan mål, resultat och utveckling. Men den nu gällande skolplanen för Stockholms kommunala skolor antogs av kommunfullmäktige så sent som den 19 juni 2000. Arbetet med att förverkliga ambitionerna i denna pågår i staden och resultatet är att stadens skolor fortsatt förbättra måluppfyllelsen. Ändå väljer socialdemokraterna att riva upp och börja om på nytt. Nya planer och policydokument är knappast vad skolan framförallt behöver. Istället bör arbetet med att förverkliga intentionerna i den gällande skolplanen intensifieras.

Dagens skolpolitik är förödande för många elever - otillräckligt lärande, kravlöshet och bråk och stök – och är därför oförenlig med det moderna kunskapssamhällets krav. Det behövs en radikal omläggning av politiken.

Vi är övertygade om att lärandet stärks om vi ser den enskilde eleven. Därför vill vi ge varje elev och dennes föräldrar valfrihet och verkligt inflytande. På samma sätt ska lärare och skolledare ges frihet att avgöra hur de bäst hjälper till. Vår skolpolitik sätter barnens kunskaper i centrum och betonar tydligare föräldrars, elevers och lärares ansvar. Friheten att välja är grundläggande för att åstadkomma detta.

Våra politikers insats är också viktig, men måste förändras. Deras ansvar är det övergripande. Att se till att resurserna finns. Att dessa resurser når de elever som behöver dem bäst. Samt att ge frihet år föräldrar, elever och de professionella i skolan att utifrån vad som är bäst för varje elev nå de mål som politiken formulerat och framöver måste ta ett större ansvar för att följa upp.

Vi är övertygade om att detta är vägen mot en bättre skola. En skola där alla kan bättre: elever, lärare och skolledare. Och där politikerna också blir bättre på att leva upp till medborgarnas rättmätiga krav.

Skolans främsta uppgift ska vara att förmedla kunskaper. Gemensamt för alla skolor ska därför vara:

- att lärandet och kunskapen står i centrum

- att förväntningarna på elevernas prestationer är höga

- att samtliga elever uppnår uppställda kunskapskrav

- att föräldrarnas engagemang tillvaratas samt,

- att det finns goda ledare och inspirerande och kunniga lärare.

Varje skolmiljö måste präglas av lärande, skapande, trygghet, humanistiska värderingar, ordning och reda. Mobbning, droger och andra hot mot elevernas säkerhet och hälsa ska aldrig tolereras.

Men barn är inte lika. För att skapa motivation och för att tillvarata varje elevs fulla potential måste pedagogik och inriktning kunna skilja sig åt mellan olika skolor, oavsett om dessa är privata eller kommunala. Det är också en förutsättning för lärare och skolans ledare skall kunna ta sitt professionella ansvar. Skolor måste tillåtas vara olika, självständiga och förändringsbenägna.

Resurser måste tilldelas skolor på ett likvärdigt sätt. Likaså måste skolor utvärderas på ett likvärdigt sätt. Pengarna bör följa eleven och skickas direkt till skolan, oavsett huvudman. Resurserna till den enskilda skolan görs därmed helt beroende av föräldrars och barns fria val av skola. Därigenom skapas tydliga incitament till kvalitetsutveckling och goda lärarprestationer.

Föräldrarna har huvudansvaret för att tillsammans med sina barn fritt välja den skola som passar det egna barnet bäst. De enskilda skolorna, dess ledning och lärare, ska självständigt kunna välja pedagogik och hur man väljer att arbeta. I deras ansvar ligger att samtliga elever stimuleras till bästa möjliga studieresultat. I lärarnas ansvar ligger även att ta tillvara föräldrarnas ansvar, unika förutsättningar och engagemang för att de egna barnen ska lyckas. Eleverna har naturligtvis huvudansvaret för sitt eget lärande. Förutsättningen för kloka och genomtänkta val är i sin tur god information om elevers och skolors prestationer.

Politikens roll bör därför renodlas till att ställa tydliga kunskapskrav, att via skatter finansiera skolan, att utvärdera de uppnådda resultaten samt inte minst att säkerställa att elever, föräldrar, lärare och skolledare ges tillgång till information och underlag inför de viktiga beslut och val dessa får makt och ansvar att fatta. Väsentligt är även att politiken radikalt minskar den byråkrati som idag detaljstyr de kommunala skolorna och prioriterar om resurser till undervisning och utvärdering.

Däremot ska politiken inte detaljstyra skolan; inte lägga sig i pedagogik, skolans arbetsformer, lokalval eller IT-användning; inte göra någon skillnad mellan val av juridisk form eller huvudmannaskap, exempelvis huruvida skolan är offentlig eller privat, drivs som aktiebolag, ideell förening eller stiftelse; inte blanda ihop sin roll som uppdragsgivare och sin roll som utförare av utbildning.

Med denna skolpolitik kommer skolorna att konkurrera om föräldrars och elevers förtroende att få ta ansvar för elevernas lärande. Det kommer att stimulera till kvalitetsutveckling och goda lärarprestationer.

Utbildningsförvaltning bör därför ges i uppdrag att ge konkreta underlag och förslag till:

  1. tydliga, höga och mätbara kunskapsmål för alla elevers kunskaper
  2. tydliga krav på minimikunskaper som alla elever måste uppnå
  3. utformning av ett likvärdigt resursfördelningssystem där skolors finansiering, oavsett huvudmannaskap, helt bestäms av föräldrars och barns val av skola
  4. system för kontinuerlig utvärdering av skolors prestationer med hjälp av flera olika komplementära metoder och oberoende utvärderingsinstitut
  5. bred och tillförlitlig spridning av information till föräldrar och barn, liksom till lärare och skolledningar, om elevers och om skolors prestationer.
  6. en radikalt minskning av den byråkrati som idag detaljstyr de kommunala skolorna och omprioritering av resurser till undervisning och utvärdering.

Reservation

Ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta utlåtande som svar på remissen.

Den nya skolplanen är ett kortfattat dokument, fylld av allmängiltiga sanningar, som ger liten vägledning för eleverna, lärarna, skolledarna, föräldrarna och politikerna.

Den tar inte upp, i avsnittet om elevhälsa, vikten av den lokala samverkan mellan förskola/skola och individ- och familjeomsorgen.

Det står att elever, som behöver mer hjälp och stöd i sin utveckling än andra skall garanteras det, samtidigt som resurserna inom detta område minskas i vår stadsdel.

Den innehåller inget om ekonomiska styrmedel och effekterna av att skolledningen själv disponerar skolpengen.

Den kommer inte att bidra till utvecklingen av skolan i staden.

Omedelbar protokolljustering

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§141 Förslag till nytt näringspolitiskt program för Stockholms stad 2004-2006 Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2004. Dnr 006-195-2004.

Stockholms Näringslivskontor AB har utarbetat ett förslag till nytt näringspolitiskt program för Stockholm vilket har lämnats till nämnden för yttrande. Programmet syftar till att fullgöra uppdraget att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i Stockholm.

Stadsdelsförvaltningen anser att programmet är ambitiöst och bedömer att det ger en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet med at utveckla Stockholm.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Ledamöterna Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margretha Åkerberg (kd) anslöt sig till vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag till beslut enligt följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att

1. i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

 1. föreslå kommunstyrelsen att utarbeta en upphandlingspolicy för Stockholms stad där all verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner upphandlas i konkurrens
 2. därutöver anföra

Det var en stad på frammarsch som den socialdemokratiskt ledda vänstermajoriteten tog över i Stockholm efter valet 2002. Socialbidragsberoendet hade under de föregående minskat med nära 50 procent och arbetslösheten med 40 procent. Inte på 25 år har bostadsbyggandet varit så omfattanden som 2002.

Idag är bilden en helt annan. Genom sin skattechock har socialdemokraterna kraftigt försämrat Stockholms möjligheter att växa. Det allt bistrare näringslivsklimatet framgår även i Affärsvärldens stora tillväxtranking där Stockholm på ett år rasat från 3 till 69 plats.

Konjunkturen i Stockholm är den med råge svagaste i landet och arbetsmarknadsläget är allvarligt. Arbetslösheten i Stockholm har stigit kraftigt jämfört med samma tid för ett år sedan. Dagens dystra ekonomiska läge kan självklart till viss del förklaras av den svaga internationella konjunkturen och den nedgång för IT och telekom som skett under senaste år. Men samtidigt är utvecklingen i Stockholm oerhört mycket sämre än i övriga Sverige.

Ansvaret för detta faller tungt på den politik den nuvarande socialdemokratiskt ledda majoriteten för. På område efter område har de tagit beslut som är direkt tillväxtfientliga.

Utöver skattechocken så har man höjt avgifter för småföretagen, återinfört P-terrorn, minskat bostadsbyggandet och planerar nu för att införa biltullar. Till detta kommer majoritetens planer på att lägga ned flyget på Bromma samt den socialdemokratiska regeringens förslag om att ytterligare straffbeskatta stockholmarna via det interkommunala utjämningssystemet – detta t rots att regionen redan betalar 16 miljarder kronor varje år till andra kommuner och landsting.

Sett ur detta perspektiv borde arbetet med att åter få Stockholm att växa vara högst upp på den politiska dagordningen. Näringslivet måste vårdas för att säkerställa välståndet för stockholmarna, men dagens allvarliga situation är väsenskild från de löften och målsättningar som socialdemokraterna så stolt flaggade med före valet 2002. Till raden svikna löften angående biltullar, bostäder, förskolegrupper och friskolor kan vi lägga ytterligare ett – det svikna löftet om ett växande Stockholm med minskade klyftor.

Det allvarliga läget kräver en ny polititik för ett Stockholm som växer. Vi är beredda att ta Stockholm ur krisen genom att stödja i princip samtliga av Småföretagardelegationens förslag. Vi uppmanar samtidigt socialdemokraterna att överge sin tillväxtfientlig politik och säga ja till näringslivets förslag. Menar socialdemokraterna allvar med allt tal om tillväxt måste de agera i dessa frågor.

Stockholms Näringslivskontor AB (SNK) har potentialen att vara en viktig del i arbetet med att främja företagande och tillväxt i Stockholm. Men bilden av Stockholm som företagarstad skapas i hög utsträckning av näringslivets erfarenheter från de dagliga kontakterna med staden. Detta innebär att näringslivetsarbete inte endast är en uppgift för bolaget utan för samtliga nämnder i staden. Näringslivsperspektivet måste genomsyra stadens alla verksamheter och även stadens personal bör utbildas i företagandets villkor.

Det är särskilt viktigt att främja de många enmans- och fåmansföretag som är unika för Stockholm. Det måste vara en central uppgift för bolaget att stödja inte minst småföretagare i många fall invandrarföretagare – som driver små egna företag och affärer. Därför vill vi att arbetet med att förenkla det regel- och avgiftssystem som Stockholms småföretagare har att möta intensifieras.

Även den offentliga tjänstesektorn förtjänar en större uppmärksamhet. Det är viktigt att SNK även stödjer och bevakar företag som säljer tjänster till den offentliga sektorn. Fristående aktörer inom förskola, skola och äldreomsorg är viktiga för staden och konkurrensen bidrar dessutom till att stadens verksamheter som helhet präglas av mångfald och god kvalitet. Därför vill vi att all verksamhet i Stockholms stad utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas i konkurrens. Vi vill också ge stadens medarbetare möjlighet att knoppa av  verksamhet och driva den i enskild regi.

Stadens satsning på att marknadsföra Stockholm internationellt som etablerings- och besöksort ska fortsätta. Vi välkomnar därför de ansatser till ett samlat näringslivs- och marknadsföringsarbete i Stockholm som nu gått in i ett nytt skede till följd av den nya organisationen.

Inte minst inom marknadsföringsarbetet är det viktigt att för att öka effekten av stadens medel söka medfinansiering från berörda delar av näringslivet. Inriktningen är att stadens internationella marknadsföringsinsatser skall utgå från och grundas på ett antal för staden strategiska områden och branscher; TIME (Telecom, Information, Media och

Entertainment), medicin, finanssektor, miljöteknik och bioteknik. Ett vidgat TIME begrepp som även innehåller mode och design bör användas i större utsträckning.

Vikten av att samling sker kring att Stockholms stad är landets tillväxtmotor nummer ett kan inte nog understrykas. Denna samling är nödvändig i ett läge med en allt hårdare internationell konkurrens. Vi välkomnar därför det arbete som bedrivs i syfte att förbättra stadens marknadsföringsarbete.

Omedelbar protokolljustering

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§142 Strategi för IT i skolan Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen samtanför därutöver följande.

I remissen betonas att IT-användandet i skolorna syftar till att allmänt stimulera eleverna, öka elevernas lärande, göra skolarbetet roligare och verksamheten mer effektiv. Trots denna viktiga målangivelse finns inget i underlaget som visar att elevgrupper fått ha inflytande över utformningen av förslaget till e-strategi i Stockholms skolor.

Staden bör skyndsamt hitta en arbetsordning där företrädare för eleverna på ett tidigt stadium har möjlighet att påverka de förslag till beslut som kommer att vara viktiga för deras dagliga arbete i skolan.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 juni 2004. Dnr 031-2006-2004.

Utbildningsnämnden och samtliga stadsdelsnämnder har av kommunstyrelsen erhållit en remiss, utarbetad av styrgruppen för IT i skolan, ett förslag till e-strategi för Stockholms skolor. Remissen innehåller förslag på åtgärder inom sju särskilt viktiga områden, vilka dessutom är nedbrutna på de tre nivåerna: staden, stadsdelsnämnderna/utbildningsförvaltningen och skolorna. Förvaltningens synpunkter är att förslagen är allt för generellt hållna och att elevperspektivet saknas. I övrigt tillstyrker förvaltningen de avgivna förslagen.Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande. Ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot vandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Peter Modesta (mp) ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. och ledamoten Kenneth Persson (v) förslag till beslut.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande. IT kan erbjuda ett spännande verktyg för att ytterligare utveckla såväl pedagogiken och undervisningen i skolan som hur staden som helhet sköter sina åtaganden gentemot medborgarna. Det finns stor anledning att fortsätta det arbete med förbättrat IT-stöd som inleddes under den förra mandatperioden. Av särskild vikt inom skolans område är att staden fortsätter arbetet med att förbättra redovisningen av skolornas resultat och inriktning för att underlätta föräldrars och elevers val av skola.

Omedelbar protokolljustering

Bilagor
Bilaga (24 kb)

§143 Inrättande av fler familjecentraler Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 000-123-2004.

Kristdemokraterna har genom Ewa Samuelsson lämnat förslag till kommunfullmäktige att fler familjecentraler ska inrättas i Stockholm. Förslaget kan tolkas som att socialtjänstens förebyggande verksamheter ska integreras med öppen förskola och den allmänna mödra- och barnhälsovården till en verksamhet, kallad familjecentral. Ewa Samuelsson föreslår att stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på hur verksamheten vid en familje-central ska läggas upp och hur samverkan med landstinget kan ske.

Förvaltningen anser att det, med tanke på de erfarenheter som för dagen finns om familjecentraler, är riskfyllt att föra samman verksamheter likt ovan i samma lokaler under kort tidsrymd. Förvaltningen anser att detta så fall ska ske stegvis med noggranna planering och nödvändiga förberedelser. För att lyckas väl i den målsättning motionen förespråkar måste även de bägge huvudmännen ha lika stort intresse av att bevaka att familjecentralen har adekvat bemanning, kompetens och stöd för verksamhetens utveckling.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (30 kb)

§144 Yttrande över förslag till detaljplan för kvarteret Granaten i Solberga Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd avstyrker detaljplanen för kvarteret Granaten samt anför därutöver följande.

Förslaget till detaljplan omfattar 35 lägenheter i flerbostadshus och tvåvåningsradhus. Planområdet för kv Granaten ligger 60 m från Västberga Industriområde med en stor omlastningsterminal som bedriver verksamhet med långtradartrafik, en uppställningsplats för trailers finns på Lerkrogsvägen endast 30 m från nya bebyggelsen. Boverket anger som riktvärde 500 m mellan bostäder och omlastningsterminaler. Dessutom transporteras farligt gods i genomsnitt två gånger per dag bara 30 m från den planerade bebyggelsen. Boverkets riktlinjer är 100 m.

Detta innebär att det finns stor risk för att den nya bebyggelsen utsätts för störningar i form av buller avgaser m.m. dygnet runt. Även olycksrisken måste beaktas. Det är mycket svårt att senare komma till rätta med denna typ av störningar vilket tydligt framkommit på andra ställen i Stockholm. Att senare bygga bort olägenheter av detta slag är också mycket dyrt.

Om kvarteret skall bebyggas med bostäder borde de ges en utformning där bostäderna placeras mot Safirgränd och ges ett ordentligt skydd mot störningar från industriområdet. Garage och grönyta bör placeras som buffert för de boendes bästa.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2004.
Dnr 004-164-04.

Stadsdelsnämnden har på remiss fått ett förslag till ny detaljplan över kvarteret Granaten i Solberga. Planen medger ny bebyggelse med 35 lägenheter i radhus och flerbostadshus på en tomt som tidigare bl.a. utnyttjats av Stockholm Entreprenad. Förvaltningen ser positivt på ny bebyggelse i området som väsentligt kan förbättra områdets stadsmiljövärden samt bidra till stadsdelens bostadsförsörjning.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag. Ledamoten Torbjörn Erbe m.fl. (m) framlade ett annat förslag och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Lars Hansson m.fl. och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anslöt sig till Torbjörn Erbe m.fl (m) förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt ledamoten Torbjörn Erbes m.fl. (m) förslag till beslut.
Votering begärdes och verkställdes.
Votering utföll med 6 röster för ledamoten Torbjörn Erbe m.fl. (m) förslag till beslut och 5 röster för förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt (m), (fp), (kd) och (mp) förslag till beslut.

Reservation
Ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag till beslut.

Omedelbar protokolljustering

Bilagor
Bilaga (24 kb)

§145 Yttrande över SL:s trafikförändringar 2005 Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2004. Dnr 004-148-2004.

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med synpunkter på SL:s trafikförändringar för år 2005. I remissmaterialet ingår en i mars 2004 beslutad utbudsplan för år 2004 som från i höst bl.a. medför trafikförsämringar för ett antal busslinjer.

I den redan beslutade planen för 2004 får buss 143 förlängd tidtabell på kvällar vilket är positivt. Förvaltningen är dock bekymrad över de aviserade försämringarna på ett antal busslinjer, särskilt som stadsdelsnämnden tidigare framfört behovet av förbättrad kollektivtrafikförsörjning för just de områden som berörs, Solberga och södra Älvsjö. Behovet kvarstår av en förbättrad kollektivtrafikförsörjning av stadsdelen Solberga, bättre passning mellan bussar, pendeltåg och T-bana och ökad turtäthet på bussnätet under helger, kvällar och nätter. Detta gäller i första hand buss 142 och buss 144 som idag endast kör 30-minuterstrafik under kvällstid. Vidare bör buss 173 få utökad tidtabell på lördags- och söndagsmorgnar.

Förslag till beslut 
Ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) föreslog, med instämmande från övriga ledampter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Omedelbar protokolljustering

Bilagor
Bilaga (26 kb)

§146 Yttrande över förslag till detaljplan för område vid kv Drivremmen i Västberga (asfaltverk och betongfabrik) Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 maj 2004. Dnr 304-143-2004.

Stadsdelsnämnden har på remiss fått ett förslag till ny detaljplan över område vid Kvarterat Drivremmen i Västberga industriområde. Planförslaget möjliggör att ett nytt asfaltverk kan anläggas som ersättning för asfaltverket i Hornsberg på Kungsholmen samt möjlighet att också inrymma en betongfabrik, en verksamhet som avses flyttas från befintlig plats vid Arlanda.

Förvaltningen efterlyser en fullständigare analys av platsens förutsättningar. Förslaget med tillhörande trafikutredningar har inte hittills på ett pedagogiskt sätt förklarat varför en tomtanslutning norrut mot Upplagsvägen inte är att föredra Peabs disposition av anläggningarna inom tomten bör utredas vidare där ett alternativ med endast asfaltverk också utreds. Förvaltningen förutsätter också att placeringen av asfaltverket inom Västberga industriområde åtföljs av ett antal åtgärder som långsiktigt förbättrar områdets stadsmiljövärden, d.v.s. att trafikproblemen åtgärdas på Västberga allé, att parkeringssituationen i industriområdet ses över samt byggande av cykelbanor utefter Västberga allé med tillhörande ny cykelbro över Åbyvägen.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Omedelbar protokolljustering

Bilagor
Bilaga (36 kb)

§147 Anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholm stads kompetensfons

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholms stads kompetensfond.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2004. Dnr. 200-211-2004.

Stadsdelsnämnden har 2003 12 18 godkänt förvaltningens förslag om förvarande och redovisning av projekt med medel från stadens kompetensfond. Beslut om medel har fattats av kommunstyrelsens personal och kvalitetsutskott (PKU) avseende dels Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård (samprojekt), dels dialoghandledning inom omsorgen om funktionshindrade. Därutöver har PKU beslutat att bevilja medel för ytterligare fem samprojekt med vissa övriga stadsdelsnämnder samt beviljat medel för att täcka vikariekostnader för medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade, som deltagit i av fonden anordnade basutbildningar.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag

Bilagor
Bilaga (25 kb)

§148 Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården f.d. Pronestor i Stockholm AB

Beslut

    1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen avseende ramavtal för äldreomsorgsplatserna inom    Långbrogården.

 1. Stadsdelsnämnden delger Äldreomsorgsberedningens kansli samt Länsstyrelsen i Stockholms län nedan redovisade uppföljning.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2004. Dnr 500-208-2004.

Uppföljningen redovisar verksamheten vid Långbrogården, som är ett sjukhem med 54 platser för personer över 65 år med demenssjukdomar. Vid månadsskiftet ars/april 2004 övertog Attendo Care AB verksamheten från Pronestor i Stockholm AB. Verksamheten kommer att drivas i egen regi av verksamhetschefen (franchaching). Uppföljningen avser verksamheten under 2003.

Kvaliteten på verksamheten kan anses vara god. Utföraren har påbörjat ett förbättringsarbete som kommer att genomföras successivt. Förvaltningen föreslår att den nuvarande utföraren återkommer med åtgärdsförslag före årsskiftet samt att verksamhetsuppföljning genomförs 2005.

Förslag till beslut
Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (27 kb)

§149 Förordnande att begära polishandräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

 1. Älvsjö stadsdelsnämnd återkallar beslut 2003-03-27 § 58 om förordnanden att begära polishandräckning i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43.
 2. Älvsjö stadsdelsnämnd förordnar nedan angivna personer att begära polishandräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 43 § 1 st 2 p.
 3. Älvsjö stadsdelsförvaltning
  Chefen för individ- och familjeomsorg Lars-Gunnar Winsa,
  enhetschef Christina Berends och socialsekreterare Lena Walter-Lax

  Socialtjänstnämnden
  Socialjouren:
  Maja-Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson,
  Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Maria Larsson, Britt-Marie Martinsson Lind,
  Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj-Stina Samuelsson,
  Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson,
  Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maija Yrjänä.

  Placeringsenheten
  Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson.

  Maria ungdomsenhet: Christina Edlund Ahrnholm, Hans Andersson, Viveca Feldt,
  Göran Hägglund och Marja-Leena Kauppil

  Uppsökarenheten
  Solveig Björklund och Olvi Puhakka.

 4. Polismyndigheten underrättas om detta beslut genom protokollsutdrag.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2004. Dnr 500-197-2004.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (26 kb)

§150 Upphandling av vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av gatu- och parkskötsel i enlighet med de förutsättningar som anges i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2004. Dnr 105-191-2004.

Syftet med detta tjänsteutlåtande är att ge nämnden underlag för beslut om den inriktning som stadsdelsförvaltningen har att följa i arbetet med den kommande upphandlingen av entreprenör för den s.k. gatu- och parkverksamheten upphandlingen ska resultera i ett avtal som ska gälla fr.o.m. 2005-10-01.

Som en del av detta redovisas gatu- och fastighetskontorets utredning gällande förutsättningar för egenregi avseende vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel. Stadsdelsförvaltningens bedömning är att varken hela eller delar av den aktuella verksamheten bör drivas i egen regi.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Olle Andretzky (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (30 kb)

§151 Nya gruppbostäder i kvarterat Sjöstöveln, Folkparksvägen 164, Solberga Gård

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 500 tkr per Ny gruppbostad för förprojektering, 300 tkr per nytillkommen lägenhet och 500 tkr Per gruppbostad i startbidrag för två nya gruppbostäder i kvarteret Sjöstöveln, Solberga Gård, totalt 5,6 mnkr.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2004. Dnr 505-174-2004.

Älvsjö stadsdelsnämnd har 2002 11 26 i ett ärende dnr 325-381-02 fattat beslut om Inrättandet av två nya gruppbostäder i bostadsrättsföreningen Solbega Gård, kv. Sjöstöveln på Folkparksvägen 164. Gruppbostäderna kommer att utgöras av två separata enheter med vardera sex lägenheter för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Driftstart beräknas till september 2004. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om centrala förprojekteringsmedel, stimulansbidrag och  startbidrag totalt 5,6 mnkr för nämnda byggnationer. Stimulanbidrag för beställastöd har nämnden redan erhållit.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (27 kb)

§152 Nya gruppbostäder i kvarteret Golvet, Sjöholmsvägen 42

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 500 tkr per ny gruppbostad för projektering, 300 tkr per nytillkommen lägenhet och 500 tkr per gruppbostad i startbidrag för två nya gruppbostäder i kvarteret Golvet, Sjöholmsvägen 42, totalt 4,4 mnkr.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2004. Dnr 505-175-2004.

Älvsjö stadsdelsnämnd har 2002 05 30 i ett ärende med dnr 326-222-02 fattat beslut Om inrättandet av två nya gruppbostäder på Sjöholmsvägen 42. Gruppbostäderna kommer att utgöras av två separata enheter med vardera fyra lägenheter för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.Driftstart planeras till september 2004. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om centrala förprojekteringsmedel, stimulansbidrag och startbidrag till nämnda gruppbostäder.

Stimulansbidrag till beställarstöd har nämnden redan erhållit.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§153 Uppföljning av AB Hattens hem för vård eller boende

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid AB Hatten.
 2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens förslag till länsstyrelsen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 599-207-2004.

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare. Hattens behandlingsmodell bygger på tolvstegsprogrammet. Uppföljningen av verksamheten på Hatten visar att behandlingen kan anses som god men också att verksamheten är i behov av ett aktivare kvalitetsarbete med utgångspunkt från gällande författningar avseende hur ett strukturerat kvalitetsarbete ska bedrivas (SOSFS 1998:8). Följande förbättringsområden har identifierats; skriftlig metodbeskrivning av arbetet, årlig kompetensplanering, anvisningar om hur klagomålsarbetet sker och uppföljning av detta, riskbedömning och avvikelsehantering. All personal ska göras delaktiga i detta arbete, vilket ännu inte uppfyllts. Personalomsättningen har varit låg under året. Behandlingens innehåll är professionell och av hög kvalitet. Personalen upplever sig delaktiga i utformningen av behandlingen.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (27 kb)

§154 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

 • Arbetslösa april 2004 statistik stadsdelsvis
 • Ekonomiskt bistånd mars 2004 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören informerade om att de öppna sommaraktiviteterna annonserats i juni månads Informationsblad. När de gäller aktiviteterna inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade kommer förvaltningen att redovisa dessa vid nämndens sammanträde i augusti.

Stadsdelsdirektören informerade om att det är angeläget att stödja Långbro folkhögskola, som verkat ett antal år inom Långbroparken och vars kontraktsnart går ut, i att etablera sig permanent i Långbroparken.

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett underlag där det framgår att nämnden stödjer Långbro folkhögskola i att vara kvar i Långbroparken.

§155 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Majvi Andersson (s) togs upp en debattartikel i Dagens Nyheter där barnombudsmannen redogjorde för en enkät som besvarats av landets handikappråd varvid framkommit att barnperspektivet väldigt sällan lyfts fram av handikappråden. Majvi Andersson framförde att hos tycker att det är viktigt att handikapprådet i Älvsjö på ett tydligare sätt än hittills belyser de funktionshindrade barnens situation.

§156 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-05-13

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 204 05 13 anmäldes.

§157 Yttrande till Skolverket

§159 Nedläggning av faderskap