Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-08-26

Sammanträde 2004-08-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Information - redovisning av sommarens aktiviteter
Frågestund - besökande allmänhet ges m Läs mer...öjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering. Protokoll 2004-06-22

3 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

4 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

5 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

7 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

8 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

9 Ekonomisk månadsrapport

10 Översyn av gatu- och fastighetskontoret Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 300-217-04

Kommunstyrelsen har gett stadsdirektören i uppdrag att genomföra en översyn av gatu- och fastighetskontoret. Stadsdirektören har anlitat ett konsultföretag som konsultstöd i översynen. Konsulternas översyn presenteras i en rapport som har översänt till stadsdelsnämnden för yttrande.

Konsulternas förslag innebär att gatu- och fastighetskontorets uppgifter renodlas och inriktas mot gatu- och fastighetsnämndens kärnverksamhet. I utredningen föreslås att kontoret delas i två olika förvaltningar/kontor varav den ena ansvarar för trafikfrågor och den andra för exploatering/byggande/markfrågor. Vidare föreslås ett ändrat gränssnitt gentemot stadsdelsnämnderna som innebär att det nya trafikkontoret föreslås få helhetsansvaret för drift och underhåll av gatan och att stadsdelsnämnderna får ett visst utökat ansvar för parkverksamheten.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att det är positivt att gatu- och fastighetskontorets uppgifter renodlas, men är kritiskt till förslaget gällande det ändrade gränssnittet. Detta framför allt med anledning av att utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till medborgarperspektivet.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Ärendedokument
Bilaga (38 kb)

11 Förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 011-206-04

Kommunstyrelsen har översänt ett förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad till stadsdelsnämnden för yttrande. Syftet med den informationstekniska plattformen är bl a att föreslå tekniklösningar för att kunna genomföra den s k 24-timmarsmyndigheten.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att plattformen har en utformning som ligger i linje med de krav som ställs för att kunna införa 24-timmarsmyndigheten. Däremot ställer sig förvaltningen tveksam till vissa delar av den argumentation som förs i rapporten, som exempelvis att en centralisering av berörda IT-system skulle innebära en säkrare driftmiljö.


Handläggare: Björn Persson, 08-508 21 038
Ärendedokument
Bilaga (32 kb)

12 Framtida utveckling av Vårbergs sjukhem Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 504-176-04

Älvsjö stadsdelsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig till Kommunstyrelsen i ärendet gällande den framtida utvecklingen av Vårbergs sjukhem.

Skärholmens stadsdelsnämnd har enligt sammanträdesprotokoll 4/2004-04-22 beslutat att godkänna stadsdelsförvaltningens förslag att omvandla Vårbergs sjukhem. Skärholmens tjänsteutlåtande i genomförandeärendet är genomtänkt och samverkanssträvande. Ombyggnationen av Vårbergs sjukhem planeras att kvalitetshöja verksamheten, forskningsanknytas och kunna tillgodose behov även hos sina samverkansparter. Förvaltningen har därmed inga invändningar att lämna till ombyggnationsplanerna av Vårbergs sjukhem.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Ärendedokument
Bilaga (28 kb)

13 Förslag till strategi för Stockholms vattenarbete år 2004-2015 Remiss från miljöförvaltningen

Dnr: 004-199-04

Som ett led i framtagandet av ett vattenprogram för Stockholm har en strategi för stadens vattenarbete utarbetats. Strategin följer EU:s ramdirektiv för vatten och beskriver hur stadens sjöar och vattendrag ska uppnå en god vattenstatus innan år 2015. Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts yttra sig om strategin.

Förvaltningen ser positivt på vattenprogrammets ambitioner att skapa ett helhetsperspektiv på stadens vattenarbete. För att uppnå målen behövs att ett antal aktörer samverkar. För genomförandet krävs också samverkan med stadens grannkommuner. Hur denna samverkan ska ske bör förtydligas i avtal och överenskommelser. Inte minst för Långsjöns utveckling är det angeläget att överenskommelser med Huddinge kommun görs.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (28 kb)

14 Underlag till gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan för 2005 samt fleråring Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 004-200-04

Gatu- och fastighetskontoret (gfk) har begärt att från samtliga stadsdelsnämnder få in synpunkter och önskemål om åtgärder inom respektive geografiskt ansvarsområde som kan arbetas in i gfk:s verksamhetsplan för 2005 och i flerårsprogram. Förvaltningen framför önskemål om fortsatta satsningar på trafiksäkerhetsfrågor, underhåll av gatunätet och trottoarer samt ett antal park- och torgupprustningar där det också bör göras tillgänglighetsanpassningar.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (27 kb)

15 Revisionsrapporten "Så tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Stockholms stad" Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 104-029-04

Stadens revisionskontor har granskat skolbarnsomsorgen/fritidshemmen. En stor enkät-undersökning till personal och föräldrar med barn på ”fritids” har genomförts i syfte att ta reda på hur de ser på situationen vid fritidshemmen samt bedöma om lagens krav och stadens mål och ambitioner för verksamheten är uppfyllda. Revisionsrapporten har över-lämnats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Enligt revisionskontoret ger resultaten av enkäterna en mycket oroande bild av fritids-hemsverksamheten i Stockholms stad, även om både föräldrar och personal är nöjda med barnens trivsel och trygghet.

Förvaltningen ställer sig i stora delar bakom de ställningstaganden som revisorerna framför i revisionsrapporten. Förvaltningen menar att fritidshemsverksamheten skulle kunna vara av högre kvalitet om ytterligare medel anslogs för att kunna göra barngrupp-erna mindre och personaltätheten högre. Fritidshemmen i Älvsjö har dock en god peda-gogisk verksamhet med de resurser som står till buds.

Kvalitetsgarantier förekommer sporadiskt för fritidshemmen. I Älvsjö har varje skola inklusive fritidshemsverksamheten utarbetat kvalitetsgarantier men fritidshemsverksam-heten bör framgå tydligare inför 2005. Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmen har inte på ett systematiskt sätt används i förvaltningens arbete men inför arbetet med enhe-ternas verksamhetsplaner 2005 kommer detta att beaktas.

De enskilda fritidshemmen får bättre betyg än de kommunala. Detta förhållande visar enligt förvaltningens uppfattning, på vikten av en ökad samverkan mellan de kommunalt drivna och de fristående fritidshemmen. Detta både för att stimulera det pedagogiska utvecklingsarbetet som för att hitta goda förebilder. Förvaltningen instämmer också i att staden bör utarbeta relevanta nyckeltal och andra gemensamma verksamhetsdata för fritidshemmen.


Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

16 Schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskolverksamheterna Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 403-239-04

Utbildningsförvaltningen, avdelningen för elevstöd/enheten för särskolan har efter samråd med representanter för stadsledningskontoret och några stadsdelsförvaltningar tagit fram ett förslag till ett schabloniserat resursfördelningssystem för särskolan. Själva beräkningsarbetet för särskolschablonerna utgår från de schabloner som finns för grundskolan och dessa bildar storleksmässigt grunden för särskolans elever. Till dessa ”grundschabloner” läggs en resursförstärkning. Storleken på detta belopp är beroende av vilken av fem behovsgrupper eleven bedömts tillhöra. I särskolschablonerna ingår medel för alla extraresurser som krävs för att fullgöra skoluppdraget och innefattar även medel till lokaler, skolskjuts, modersmål och svenska som andraspråk. Samma schablonsystem bör enligt förslaget kunna gälla både för kommunalt drivna som fristående särskolor. De fristående skolorna ska dock inte tilldelas medel för myndighetsutövning som t. ex. beslut om mottagande.

Förvaltningens grundläggande uppfattning är att alla barn oberoende av etnisk- social bakgrund eller funktionshinder, vilka är boende/mantalsskrivna inom förvaltningens geografiska område, skall innefattas i förvaltningens ansvar och uppdrag. Därför välkomnar förvaltningen som ett första steg, ett resursfördelningssystem som decentraliserar resurserna till stadsdelarna där ansvaret för den obligatoriska undervisningen för alla barn oavsett eventuella funktionshinder bör ligga. På detta sätt ökar även tydligheten av ekonomistyrningen för särskolverksamheten. Det är dessutom förvaltningens principiella övertygelse att de flesta av de frågor som nu sköts centralt för särskolan som skolform, kan och bör decentraliseras till stadsdelarna. Förvaltningen konstaterar att många åtgärder återstår att genomföra, förutom ett förändrat resursfördelningssystem, innan organisation och ansvarsfrågorna för särskolan är lösta på ett tillfredsställande sätt för såväl eleverna, deras föräldrar och stadsdelarna.

Vad gäller det föreslagna fördelningssystemet uppmärksammar förvaltningen att de medel som skall fördelas är betydligt mindre än vad verksamheten i dag kostar. Detta beroende av att särskolans de senaste åren dragits med ett betydande underskott, vilket också prognostiseras för 2004.

Förvaltningen påpekar även vikten av att en genomlysning och konsekvensanalys genomförs vad gäller skolskjutsreglementet för särskolan samt dess administration och organisation. Detta eftersom den förslagna schablonen även inkluderas skolskjutskostnaderna, vilket är en betydande kostnad i särskolans budget.

Förvaltningen anser även att lokalkostnaderna skall lyftas ut ur det nu föreslagna schabloniserade fördelningssystemet och göras till ett tilläggsbelopp som differentieras i olika nivåer, allt efter elevernas behov. Detta skulle utifrån förvaltningens synsätt bidra till ett mer rättvis fördelning av lokalkostnaderna


Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105
Ärendedokument
Bilaga (38 kb)

17 Mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 407-238-04

Kulturnämndens förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten har remit-terats för yttrande från kommunstyrelsen till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd. Förslaget beskriver kolloverksamhetens målgrupp, omfattning, syfte, ansvar, mål, urvalsprinciper samt riktlinjer. Förvaltningen ställer sig i stora delar bakom förslaget men har också några synpunkter vad gäller målgrupp, kolloperioderna, när föräldrarna ska erhålla information om placering samt en av urvalsprinciperna.

Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105
Ärendedokument
Bilaga (32 kb)

18 Åtgärdsplan för uppföljning vid Långbrobergs servicehus

Dnr: 504-126-04

I enlighet med stadsdelsnämndens beslut genomfördes verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus under mars 2004. Resultatet redovisades för stadsdelsnämnden den 29 april 2004 då det också beslutades att verksamheten skulle presentera en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordrades. Som ett resultat av åtgärdsplanen har verksamhetens kvalitetsutveckling påskyndats. Förbättringsåtgärder har genomförts med att varje vårdtagare har aktuell ADL-status, rutiner har skapats för hygieniska aspekter och checklista för introduktion av inhyrd personal upprättats. Verksamhetsansvariga chefer arbetar vidare med kvalitetsutvecklingen för de områden där det krävs ett längre tidsperspektiv för åtgärderna och dessa beräknas vara färdigställda senast 2004-12-31.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315
Ärendedokument
Bilaga (26 kb)

19 Kvalitetsuppföljning av läkemedelshantering vid Älvsjö sjukhem och Solberga äldreboende

Dnr: 504-254-04

Enligt Socialstyrelsens författningssamling föreskrivs att läkemedelshanteringen ska vara säkerställd inom alla verksamheter som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen samt att rutiner och ansvarsfördelning ska dokumenteras i en lokal instruktion. Vid extern kvalitetsgranskning som genomförts av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har konstaterats bland annat att hanteringen av läkemedel endast delvis följer de givna reglerna. Samtliga enheter har namngivna sjuksköterskor med ansvar för rekvisition och för läkemedelskontroll. Vissa enheter har mycket god ordning, tydliga överskådliga rutiner för hanteringen av läkemedel medan andra har för mycket beställda läkemedel, sporadisk narkotikakontroll och bristande identifieringskontroll vid överlämnande av läkemedel.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315
Ärendedokument
Bilaga (30 kb)

20 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen med anledning av inspektion av verksamheten vid hantverkscafeet Rondellen

Dnr: 505-154-04

Arbetsmiljöverket har i sitt verksamhetsprogram för åren 2004 – 2006 prioriterat arbetsmiljöfrågor som berör organisatoriska förändringar, psykosociala och stressrelaterade arbetsmiljörisker. 2004-04-07 gjorde Arbetsmiljöverket en stickprovsinspektion av socialpsykiatrins verksamheten på Hantverkscaféet Rondellen, organiserad under verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Inspektionen innebar en genomgång av lokalerna samt frågor till ledningen om hur enheten arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån föreskriften AFS 2001:1 ”systematiskt arbetsmiljöarbete” och föreskriften AFS 1993:2 våld och hot i arbetsmiljön, kränkande särbehandling AFS 1993:17 och arbetsanpassningar och rehabilitering AFS 1994:1. Skyddsombudet för socialpsykiatrin samt personal på Rondellen deltog vid inspektionen.

Arbetsmiljöverket konstaterade vid inspektionen att de anställda på Hantverkscaféet Rondellen har en hög medvetenhet om hur det egna förhållningssättet påverkar målgruppen och har byggt upp en tillit och ett förhållningssätt som har betytt att i dagsläget är det relativt tryggt. Arbetsmiljöverket konstaterade dock att några delar av arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas för att kunna leva upp till intentionerna av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket anmodar verksamheten att skapa skriftliga rutiner som är specifika för socialpsykiatrins behov av arbetsmiljöarbete på Hantverkscaféet Rondellen. Dessa skriftliga rutiner ska följa gällande lagstiftning och tydliggöras för all personal på Rondellen. De skriftliga rutinerna ska även inbegripa en individuell riskbedömning innan beslut om biståndsinsats på Hantverkscaféet Rondellen har fattats på beställarenheten. Svaret till arbetsmiljöverket inbegriper en allsidig rutinbeskrivning av arbetsmiljöarbetet inom socialpsykiatrins utförarenhet som ska genomgå nödvändig dialog enligt samverkansavtalet och förankras bland all personal.

De brister Arbetsmiljöverket påvisar ska vara åtgärdade och behandlade enligt gällande samverkansavtal för Älvsjö stadsdelsförvaltning samt införas att gälla rutinmässigt inom Hantverkscaféet Rondellens verksamhet samt övriga verksamheter inom socialpsykiatrins utförarenhet senast fr o m 2005-01-01.


Handläggare: Gun Johansson, 08-508 21 207
Ärendedokument
Bilaga (34 kb)

21 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön på Älvsjö gruppbostad, Hus B Långsjövillan

Dnr: 124-457-03

Arbetsmiljöverket har i sitt verksamhetsprogram för åren 2004-2006 prioriterat arbetsmiljöfrågor som berör organisatoriska förändringar, psykologiska och social arbetsmiljörisker. 2004-04-08-04 genomförde arbetsmiljöinspektionen en stickprovsinspektion på Älvsjö gruppbostad, Hus B och huvudsakligen granskades det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, våld och hot i arbetsmiljön 1993:2, kränkande särbehandling AFS 1993:17, belastningsergonomi AFS 1981:1 och första hjälpen och krisstöd 1997:7. Arbetsmiljöinspektionen uppmärksammade vid inspektionen vissa brister i i arbetsmiljön och har ställt krav på åtgärder. Förvaltningen har vidtagit nödvändiga åtgärder enligt arbetsmiljöinspektionens krav. Analysen ska vara avslutad och rapport avlämnas till Arbetsmiljöinspektionen senast 2004-09-01.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100
Ärendedokument
Bilaga (32 kb)

22 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

22 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

23 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-06-17 och 2004-07-15.

§173 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske måndagen den 30 augusti kl 16.00.

§174 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-06-22 justerats den 29 juni 2004.

§175 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 19 augusti 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§176 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Protokoll från möte med lokala handikapprådet 2004-08-19 anmäldes och lades till handlingarna.

§177 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-08-19 anmäldes och lades till handlingarna.

§178 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen inflytandefrågor 2004-06-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§179 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 179.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§180 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 180.

§181 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redovisade det ekonomiska utfallet för juli månad 2004.

§182 Översyn av gatu- och fastighetskontoret Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den28 juni 2004. Dnr 300-217-04.

Kommunstyrelsen har gett stadsdirektören i uppdrag att genomföra en översyn av gatu- och fastighetskontoret. Stadsdirektören har anlitat ett konsultföretag som konsultstöd i översynen. Konsulternas översyn presenteras i en rapport som har översänts till stadsdelsnämnden för yttrande.

Konsulternas förslag innebär att gatu- och fastighetskontorets uppgifter renodlas och inriktas mot gatu- och fastighetsnämndens kärnverksamhet. I utredningen föreslås att kontoret delas i två olika förvaltningar/kontor varav den ena ansvarar för trafikfrågor och den andra för exploatering/ byggande/markfrågor. Vidare föreslås ett ändrat gränssnitt gentemot stadsdelsnämnderna som innebär att det nya trafikkontoret föreslås få helhetsansvaret för drift och underhåll av gatan och att stadsdelsnämnderna får ett visst utökat ansvar för parkverksamheten.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) hade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) meddelade att de lämnar förslaget utan eget ställningstagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut
Moderaterna åberopar i huvudsak tjänsteutlåtandet och anför följande.

Vi moderater har samma uppfattning som förvaltningen när det gäller renodlingen av gatuoch fastighetsnämndens kärnverksamheter men vill redan nu förvarna om att vi, om vi får bestämma efter 2006, kommer att avveckla stadsdelsnämnderna, vilket innebär att drift och underhåll av gator och parker kommer att förläggas centralt. Mot bakgrund av allt trassel som kan uppstå när det gäller snöröjningen en hård vinter kanske det redan nu kan övervägas att förlägga detta centralt.

Reservation
Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag till beslut enligt följande.

Förslag till beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak förvaltningens svar på remissen samt anför därutöver följande.

Utgångspunkten för en förbättring av stadens politiska och administrativa organisation måste vara att skapa bättre överblick, enkelhet, tydligare styrning, ökad insyn samt göra det lättare för medborgarna att hitta rätt instans i staden. Den politiska och administrativa organisationen bör vara transparent och uppmuntra medborgarna till delaktighet.

Inriktningen bör vara att stadsdelsnämnderna ges ett så heltäckande ansvar som möjligt för all lokal kommunal service som direkt berör medborgarna. Det bör också gälla vissa uppgifter som idag utförs av gatu- och fastighetskontoret. På så sätt skulle beslut om lokala trafikfrågor, belysning och funktionshinderanpassningar och hela ansvaret för parker och planteringar överföras till stadsdelsnämnderna.

Ett mer heltäckande lokalt ansvar gör det enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt. Gatu- och fastighetsnämnden är inte överordnad andra nämnder. Ändå blir följden av nämndens uppgifter att den får en ledande, samordnande och finansierande roll gentemot till exempel stadsdelsnämnderna.

Att i möjligaste mån renodla ansvarsuppgifterna och rollerna mellan olika sidoställda nämnder är mycket önskvärt.

Vetskapen om att organisationsförändringar skapar osäkerhet i tjänstemannaorganisationen och medför stora kostnader innebär att dessa bör ha en bred politisk uppslutning och vara väl förberedda.

Beslut i föreslagen storleksordning måste kunna gälla över längre tid. Vid alla omorganiseringar och inte minst i den omfattning som föreslås i remissen är det viktigt att ha perspektiv på hur man hanterar en stor neddragning av personalen.

Inom några år kommer ca en tredjedel av gatu- och fastighetskontorets personal att gå i pension. Ett rimligt personalpolitiskt förfarande skulle vara att låta en omorganisation ta tillvara de möjligheter naturliga avgångar ger.

Bilagor
Bilaga (38 kb)

§183 Förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2004. Dnr 031-966-04.

Kommunstyrelsen har översänt ett förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad till stadsdelsnämnden för yttrande. Syftet med den informationstekniska plattformen är bl.a. att föreslå tekniklösningar för att kunna genomföra den s.k. 24-timmarsmyndigheten.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att plattformen har en utformning som ligger i linje med de krav som ställs för att kunna införa 24-timmarsmyndighten.

Däremot ställer sig förvaltningen tveksam till vissa delar av den argumentation som förs i rapporten, exempelvis att en centralisering av berörda IT-system skulle innebära en säkrare driftmiljö.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) meddelade att de lämnar förslaget utan eget ställningstagande.

Bilagor
Bilaga (32 kb)

§184 Framtida utveckling av Vårbergs sjukhem Remiss från Kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2004. Dnr 505-176-04.

Skärholmens stadsdelsnämnd har enligt sammanträdesprotokoll 4 2004-04-22 beslutat att omvandla Vårbergs sjukhem. Samarbete och samverkan kommer att ske med samtliga intressenter. Enligt beslutet kommer omvandlingen att utvärderas och följas av en forskningsrapport.

Förvaltningen har inga invändningar mot ombyggnationsplanerna av Vårbergs sjukhem.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§185 Förslag till strategi för Stockholms vattenarbete år 2004-2015 Remiss från miljöförvaltningen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 juli 2004. Dnr 004-199-04.

Som ett led i framtagandet av ett vattenprogram för Stockholm har en strategi för stadens vattenarbete utarbetats. Strategin följer EU:s ramdirektiv för vatten och beskriver hur stadens sjöar och vattendrag ska uppnå en god vattenstatus innan år 2015. Förvaltningen ser positivt på vattenprogrammets ambitioner att skapa ett helhetsperspektiv på stadens vattenarbete. För att uppnå målen behövs att ett antal aktörer samverkar. För genomförandet krävs också samverkan med stadens grannkommuner. Hur denna samverkan ska ske bör förtydligas i avtal och överenskommelser. Inte minst för Långsjöns utveckling är det angeläget att överenskommelser med Huddinge kommun görs.

Förslag till beslut
Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§186 Underlag till gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan för 2005 samt fleråring Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 juli 2004. Dnr 004-200-04.

Gatu- och fastighetskontoret (gfk) har begärt att från samtliga stadsdelsnämnder få in synpunkter och önskemål om åtgärder inom respektive geografiskt ansvarsområde som kan arbetas in i gfk:s verksamhetsplan för 2005 och i flerårsprogram. Förvaltningen framför önskemål om fortsatta satsningar på trafiksäkerhetsfrågor, underhåll av gatunätet och trottoarer samt ett antal park- och torgupprustningar där det också bör göras tillgänglighetsanpassningar.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (27 kb)

§187 Revisionsrapporten "Så tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Stockholms stad" Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2004. Dnr 104-029-04.

Stadens revisionskontor har granskat skolbarnsomsorgen/fritidshemmen. En stor enkätundersökning till personal och föräldrar med barn på "fritids" har genomförts

i syfte att ta reda på hur de ser på situationen vid fritidshemmen samt bedöma om lagens krav och stadens mål och ambitioner för verksamheten är uppfyllda. Revisionsrapporten har överlämnats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Resultaten av enkäterna ger en mycket oroande bild av fritidshemsverksamheten i Stockholms stad, även om både föräldrar och personal är nöjda med barnens trivsel och trygghet.

Förvaltningen ställer sig i stora delar bakom de ställningstaganden som revisorerna framför i rapporten. Förvaltningen menar att fritidshemsverksamheten skulle kunna vara av högre kvalitet om ytterligare medel anslogs för att kunna göra barngrupperna mindre och personaltätheten högre. Fritidshemmen i Älvsjö har dock en god pedagogisk verksamhet med de resurser som står till buds.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är värt att observera att de enskilt drivna fritidshemmen får betydligt positivare omdöme än de kommunalt drivna både av personalen och föräldrarna. I vissa fall är skillnaden i omdömena anmärkningsvärt stor. Vi hoppas att majoriteten tar till sig detta och öppnar upp för enskilt drivna verksamheter inom alla våra verksamhetsområden.

Bilagor
Bilaga (40 kb)

§188 Schabloniserat resursfördelningssystem för drift av särskolverksamheterna Remiss från Kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2004. Dnr 407-238-04.

Utbildningsförvaltningen, avdelningen för elevstöd/enheten för särskolan har efter samråd med representanter för stadsledningskontoret och några stadsdelsförvaltningar tagit fram ett förslag till ett schabloniserat resursfördelningssystem för särskolan. Själva beräkningsarbetet för särskolschablonerna utgår från de schabloner som finns för grundskolan och dessa bildar storleksmässigt grunden för särskolans elever. Till dessa "grundschabloner" läggs en resursförstärkning.

Förvaltningens grundläggande uppfattning är att alla barn oberoende av etnisk tillhörighet, social bakgrund eller funktionshinder, vilka är boende/mantalsskrivna inom förvaltningens geografiska område, skall innefattas i förvaltningens ansvar och uppdrag. Därför välkomnar förvaltningen som ett första steg, ett resursfördelningssystem som decentraliserar resurserna till stadsdelarna där ansvaret för den obligatoriska undervisningen för alla barn oavsett eventuella funktionshinder bör ligga.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (38 kb)

§189 Mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2004. Dnr. 407-238-04.

Kulturnämndens förslag till mål och riktlinjer för sommarkoloniverksamheten har remitterats för yttrande från kommunstyrelsen till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd.

Förslaget beskriver kolloverksamhetens målgrupp, omfattning, syfte, ansvar, mål, urvalsprinciper samt riktlinjer. Förvaltningen ställer sig i stora delar bakom förslaget men har också några synpunkter vad gäller målgrupp, kolloperioderna, när föräldrarna ska erhålla information om placering samt en av urvalsprinciperna.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) hade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta. Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl (m) och Lars Hansson m.fl. (fp) anslöt sig till Margaretha Åkerbergs förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt förvaltningens förslag.

Reservation
Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd), vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) och ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag till beslut enligt följande.

Förslag till beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak förvaltningens svar på remissen och anför därutöver följande.

Det är värdefullt att sommarkolloverksamheten nu ska få gemensamma riktlinjer. Dock framstår det som märkligt att inriktningen dels är att alla ska få plats, dels att urvalskriterier föreslås. Om alla som söker får plats på kollo finns ju rimligen inget behov av urval. Det är viktigt att barn som kommer till kollo inte skiktas beroende på social bakgrund utan att integrationsperspektivet får vara tydligt. Kolloverksamhet som enbart skulle rikta sig till barn från socialt tunga miljöer kräver specialutbildad personal och betydligt högre personaltäthet.

Av utvärderingen framkommer att många barn och föräldrar önskar längre perioder. Kortare perioder har dock den fördelen att fler kan erbjudas plats varför perioderna inte bör förlängas. Den arbetsgrupp som deltagit i utarbetande av förslaget ville inte förlänga perioden utan ville prioritera att fler barn ska få åka.

En annan aspekt på kolloperioden längd berör de föräldrar med utländsk bakgrund som i dagsläget är tveksamma till att sända sina barn på kollo. Det finns en rädsla att barnen kan utsättas för oönskat inflytande under kollovistelsen. Det motståndet lär snarast öka om kolloperioden förlängs.

Under en stor del av barnens tid träffar de inte sina föräldrar. Mer tid med barnen är ett önskemål i de allra flesta familjer. Av det skälet bör staden prova "familjekollo" där barn och föräldrar kan tillbringa några veckor tillsammans. Det är rimligt att det avser familjer där den ekonomiska situationen inte medger semesterresor o dyl. Föreningen "Makalösa föräldrar" ordnar sådana till självkostnadspris och det brukar vara mycket uppskattat att få göra saker tillsammans som dessa familjer inte annars skulle ha möjlighet till.

Att tänka på inför nästa upphandling av kolloplatser
Grundutbildning för all personal som tjänstgör på kollot i omhändertagande vid olika skade- och sjukdomssituationer Under den gångna sommaren har det vid ett flertal tillfällen kommit förfrågningar till sjukvårdsupplysningen från orolig personal på olika kollon.

Det kan ha handlat om barn som trampat på en spik, slagit huvudet i bryggan, drabbats av getingbett, fått en fästing , halsont , feber mm.

Det är omtanke och ansvar att personalen vill skaffa sig kunskaper om hur ett "fall" på bästa sätt ska tas om hand. Det ska värderas högt.

Dock borde det ingå en grundutbildning av den personal som ska tjänstgöra på ett kollo. Det är ett stort ansvar för en ofta relativt ung personalgrupp och det kan skapa oro och osäkerhet.

I nästa centrala upphandling av kolloplatser ha med detta i kravspecificeringen (är osäker på hur det är formulerat idag). På ett tydligt sätt begära information om HUR varje aktör utbildar och planerar en adekvat utbildning för sin personal inom dessa specifika områden.

Bilagor
Bilaga (32 kb)

§190 Åtgärdsplan för uppföljning vid Långbrobergs servicehus

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande åtgärdsplan för Långbrobergs servicehus.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2004. Dnr 504-023-04.

I enlighet med stadsdelsnämndens beslut genomfördes verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus under mars 2004. Resultatet redovisades för stadsdelsnämnden den 29 april 2004 då det även beslutades att verksamheten skulle presentera en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordrades. Som ett resultat av åtgärdsplanen har verksamhetens kvalitetsutveckling påskyndats. Hittills har följande förbättringsåtgärder genomförts. För varje vårdtagare har aktuell ADL-status upprättats, rutiner har skapats för hygieniska aspekter och checklista för introduktion av inhyrd personal har utarbetats. Verksamhetsansvariga chefer arbetar vidare med kvalitetsutvecklingen för de områden där det krävs ett längre tidsperspektiv och detta arbete beräknas vara klart senast 2004-12-31.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (26 kb)

§191 Kvalitetsuppföljning av läkemedelshantering vid Älvsjö sjukhem och Solberga äldreboende

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen avseende kvalitetskontroll av Läkemedelshanteringen vid Solberga äldreboende och Älvsjö sjukhem.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 juli 2004. Dnr 504-254-04.

Enligt Socialstyrelsens författningssamling föreskrivs att läkemedelshanteringen ska vara säkerställd inom alla verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen samt att rutiner och ansvarsfördelning ska dokumenteras i en lokal instruktion. Vid extern kvalitetsgranskning som genomförts av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har konstaterats bland annat att hanteringen av läkemedel endast delvis följer de givna reglerna. Samtliga enheter har namngivna sjuksköterskor med ansvar för rekvisition och läkemedelskontroll. Vissa enheter har mycket god ordning, tydliga överskådliga rutiner för hanteringen av läkemedel medan andra har för mycket beställda läkemedel, sporadisk narkotikakontroll och bristande identifieringskontroll vid överlämnande av läkemedel.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande frånövriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (30 kb)

§192 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen med anledning av inspektion av verksamheten vid hantverkscafeet Rondellen

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar till Arbetsmiljöinspektionen överlämna och åberopa förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2004. Dnr 505-154-04.

Arbetsmiljöverket har i sitt verksamhetsprogram för åren 2004 – 2005 prioriterat arbetsmiljöfrågor som berör organisatoriska förändringar, psykosociala och stressrelaterade arbetsmiljörisker. 2004-04-07 genomförde Arbetsmiljöverket en stickprovsinspektion av socialpsykiatrins verksamhet vid hantverkskaféet Rondellen. Huvudsakligen granskades det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån föreskriften AFS 2001:1, Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2, Kränkande särbehandling AFS 1993:7 och Arbetsanpassningar och rehabilitering 1994:1.

Arbetsmiljöinspektionen uppmärksammade vid inspektionen vissa brister i arbetsmiljön. Bristerna ska vara åtgärdade och behandlade enligt gällande samverkansavtal för Älvsjö stadsdelsförvaltning samt införas att gälla rutinmässigt inom hantverkskaféet Rondellens verksamhet samt övriga verksamheter inom socialpsykiatrins utförarenhet senast fr.o.m. 2005-01-01.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Omedelbar protokolljustering

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§193 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön på Älvsjö gruppbostad, Hus B Långsjövillan

Beslut

  1. Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningensförslag.
  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som redovisas i ärendet.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2004. Dnr 124-457-04.

Arbetsmiljöverket har i sitt verksamhetsprogram för åren 2004 – 2006 prioriterat arbetsmiljöfrågor som berör organisatoriska förändringar, psykologiska och sociala arbetsmiljörisker. 2004-04-08 genomförde Arbetsmiljöinspektionen en stickprovsinspektion vid Älvsjö gruppbostad, hus B och huvudsakligen granskades det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, Våld och hot i arbetsmiljön 1993:2, Kränkande särbehandling AFS 1993:17, Belastningsergonomi AFS 1981 och Första hjälpen och krisstöd 1997:7.

Arbetsmiljöinspektionen uppmärksammade vid inspektionen vissa brister i arbetsmiljön och har ställt krav på åtgärder. Förvaltningen har vidtagit nödvändiga åtgärder enligt arbetsmiljöinspektionens krav. Analysen ska vara avslutad och rapport avlämnas till Arbetsmiljöinspektionen senast 2004-09-01.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (32 kb)

§194 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

  • Arbetslösa maj och juni 2004 statistik stadsdelsvis
  • Ekonomiskt bistånd april och maj 2004 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören besvarade de frågor som nämndens ledamöter och ersättare ställde vid sammanträdet i juni samt informerade om

- att landstinget den 6 oktober kl 17.30 – 21.00 kommer att bjuda in invånarna i Älvsjö för dialog om sjukvården.

- praktiska frågor angående Älvsjödagen den 4 september

§195 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Svante Haggren (s) undrade varför förvaltningen inte anslutit sig till "handslagsprojektet" (regeringen har avsatt pengar till kommunerna för att de ska kunna köpa aktiviteter av det lokala föreningslivet). Förvaltningen meddelade att representanter för projektet kommer att bjudas in till rektorsgruppen.

Kenneth Persson (v) uttryckte oro för att allt fler barn och ungdomar är överviktiga ochefterlyste en strategi för att komma till rätta med detta problem.

§196 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträden 2004-06-17 och 2004-07-15.

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-06-17 och 2004-07-15 anmäldes.