Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-09-23

Sammanträde 2004-09-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Allmän information från polisen

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering. Protokoll 2004-08-26

3 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

4 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

5 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2004-08-31. Kommer senare

7 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

8 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2004

Dnr: 103-304-04

I denna tertialrapport redovisar stadsdelsnämnden ett sammanlagt prognostiserat över-skott om 3,4 mkr (inklusive resultatfond från 2003), varav 1,6 mkr avser resultatenheter-na och 1,8 mkr avser ej fullt ut ianspråktagna medel inom främst äldreomsorg. Inom överskottet återfinns ett underskott om 2,1 mkr som avser anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder). Prognosen präglas av viss osäkerhet främst beroende på att alla effekter av årets löneförhandlingar ännu inte är kända. Dessutom råder det viss osäkerhet gällande antalet elever hösten 2004.

Tre av nämndens åtta resultatenheter prognostiserar ett överskott, en resultatenhet redovi-sar ett nollresultat och fyra resultatenheter redovisar ett underskott. Övriga enheter/
avdelningar uppvisar alla en budget i balans utom beställarenheten som i nuläget redovi-sar ett underskott om 0,5 mkr och sociala enheten som redovisar ett underskott om 1,4 mkr. Avsatta medel för främst omstrukturering m m inom äldreomsorgen täcker dessa underskott samt underskottet för anslag 2.

Nämndens generella åtaganden 2004 uppfylls hittills under året i huvudsak helt eller i hög grad. Inom området förbättra välfärden ges brukarna, föräldrarna och de anhöriga inom alla verksamhetsområden trygghet och möjligheter till inflytande. Förskolebarnen får förståelse för samhällets värdegrund samt stöd till att utvecklas och påbörja ett livs-långt lärande. Barngruppernas storlek inom förskolan har minskat. Omsorgstagarna och individ- och familjeomsorgens klienter får möjligheter till rehabilitering eller ett själv-ständigt liv utifrån vars och ens förutsättningar och tillgängliga resurser. Medarbetarna är i stort nöjda med sina möjligheter till delaktighet och inflytande. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Vad avser området bygga bostäder och utveckla Stockholm planeras en mängd olika bo-stadsprojekt i Älvsjö, inom vilka förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i dialog med medborgarna och de tekniska förvaltningarna.

Inom ramen för målet att Stockholms ska göras till en ekologiskt hållbar storstad kan framhållas stadsdelsnämndens fortsatta satsning på miljödiplomering av små och medel-stora företag i stadsdelen.

I syfte att bryta segregationen och utveckla demokratin arbetar nämnden vidare med att utveckla informationen och med att involvera medborgarna i arbetet med planärenden, genom de lokala råden, medborgarpanelen samt i brukarinflytandet. Verksamheterna ar-betar också med att främja integration, mångfald och tolerans.

Vad gäller målet att ta ansvar för ekonomin bedömer förvaltningen att enheternas resurs-användning i stort är effektiv. Befarade underskott inom enheterna har i huvudsak åtgär-dats.


Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079
Ärendedokument
Bilaga (116 kb)

10 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 300-221-04

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till trafiksäkerhetsprogram för Stockholm för yttrande. Programmet är tänkt att gälla under en femårsperiod, 2005 – 2010, och utgör grund för stadens beslut om policy, mål och strategier för trafiksäkerhetsarbetet i staden.
Trafiksäkerhetsarbetet ska fokusera på de svaga och mest utsatta trafikantgrupperna; barn, äldre, fotgängare och cyklister. Trafiksäkerhetsarbetet ska genomsyra alla stadens verksamheter. De kommunala förvaltningarna och bolagen och dess medarbetare ska vara föredömen och föregå med gott exempel.

Målet är att antalet dödade i trafiken ska halveras till år 2010. Kostnaderna för att uppnå målet beräknas till 75 mkr/år. Stadsdelsnämndernas åtaganden i enlighet med programmet handlar bland annat om trafiksäkerhetsarbete kopplat till missbruksvården, förbättrad trafikundervisning i skolorna, inventeringar och strategier för drift- och underhållsåtgärder av trottoarer, cykelbanor mm.

Förvaltningen ser positivt på att det föreslagna trafiksäkerhetsprogrammet tydliggör ansvar och åtaganden för olika aktörer i trafiksäkerhetsarbetet. Dock kräver programmet förtydliganden i vissa delar. Bland annat bör ökade kostnader för stadsdelsnämnderna belysas. Genomförandet av ett åtgärdsprogram förutsätter att ökade resurser kommer nämnderna till del. Stadsdelsförvaltningen förutsätter att full kompensation ges för de särskilda åtaganden som detta innebär.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (34 kb)

11 Förslag till 30-zoner Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 300-202-04

Älvsjö stadsdelsnämnd ombeds inkomma med synpunkter på införandet av 30-zoner i Stockholm. Förslaget innebär att hastighetsbegränsningen i Stockholms alla bostadsområden, förutom på huvudgatorna, blir 30 km/h. Införandet beräknas ske vid skolstarten i januari 2005.

Förvaltningen är positiv till införande av 30-zoner i bostadsområdena som förutom trafiksäkerhetsvinster också ökar tydligheten i skyltningen. Förvaltningen instämmer också i de boendes oro för de höga hastigheterna på huvudgatorna. I detta sammanhang är det av yttersta vikt att det finns säkra gångpassager vid barnens skolvägar. Därför är det önskvärt att åtgärder vid Älvsjös huvudgator prioriteras. Det är också önskvärt att 30- skyltning gäller dygnet runt, exempelvis vid Folkparksvägen genom Solberga, där boende idag klagar på de höga hastigheterna kvälls- och nattetid.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (28 kb)

12 Förslag till nytt tunnelpåslag och terminal för kraftledningstunnel vid Diamantbacken i stadsdelen Solberga i Stockholm Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 304-250-04

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för terminal och tunnelpåslag för kraftledningstunneln vid Diamantbacken i Solberga. Stadsdelsnämnden har fått förslaget för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att kraftledningen i Solberga läggs i tunnel. Genom tunnelnedläggningen kan risker med elektromagnetiska fält genom bostadsområdet minimeras. Tunnelnedläggningen möjliggör också bostadsbebyggelse, vilket ökar serviceunderlaget i stadsdelen. Terminalen och tunnelpåslaget är nödvändiga för genomförandet. De olägenheter som uppstår, framförallt under byggtiden, bedöms kompenseras av den nytta som en tunnelnedläggning medför.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (26 kb)

13 Skolans ansvar för kränkningar av elever Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 403-246-04

Förslag till ny lag som framgår i SOU-rapporten Skolans ansvar för kränkningar av elever har remitterats från kommunstyrelsen till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Lagen ska främja lika rättigheter och motverka diskriminering och annan kränkande behandling på skolområdet. Förvaltningen ställer sig helt bakom lagförslaget, som reglerar skadeståndsansvaret mot skolans elever.

Den ytterst ansvarige för överträdelser av lärare, andra anställda och medverkande i skolans verksamhet blir stadsdelsnämnden. Rektor får ansvar för skolans totala hand-lande när det gäller diskriminerande beslut och åtgärder samt dessutom för all personals agerande gentemot elever om detta är att betrakta som trakasserier och även vad gäller kränkningar som uppträder mellan eleverna. Rektor ska för skolan upprätta ett handlings-program för att motverka diskriminering och trakasserier samt förbud mot repressalier.

Elever och föräldrar kan ställa högre krav om en skola underlåter att anpassa sina lokaler för funktionshindrade att delta i skolverksamheten. Eleven ges nu möjlighet till skade-stånd om lagen inte följs.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Ärendedokument
Bilaga (32 kb)

14 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Dnr: 505-275-04

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2003 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av schablonsystemet. Översynen har genomförts av stadsdelsdirektören i Bromma stadsdelsförvaltning tillsamman med en arbetsgrupp med företrädare från bl a socialtjänstförvaltningen och stadsledningskontoret. I denna översyn ingick enbart förslag gällande det fasta anslaget medan kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att fortsätta arbetet med de övriga delarna.

I översynen framhålls att det nuvarande systemet är kostnadsdrivande, vilket medfört att kostnadsnivån idag är påtagligt högre än vad det skulle ha varit med ett annat system.
Arbetsgruppen anser att lösningen får sökas i ett system som fördelar resurser utifrån variabler som inte är beroende av beslut i stadsdelsnämnderna och som nyttjar så aktuell statistik som möjligt med uppgifter från enbart ett år. Arbetsgruppen menar att detta är genomförbart. Resursfördelning för avlösarservice föreslås dock inte, i detta läge, genomgå några förändringar utan ska som tidigare utgå enligt nuvarande system.

Det föreslagna fördelningssystemet skulle medföra relativt stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Studier har visat att de stadsdelsnämnder som får lägre fördelning kan minska på sina kostnader relativt snabbt genom att införa ett annat arbetssätt. För 2005 föreslås övergångsregler som innebär att den största sänkningen begränsas till 20% och att den största ökningen begränsas till 22%. Det nya systemet föreslås slå igenom fullt ut under 2006.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Ärendedokument
Bilaga (34 kb)

15 Nominering av ledamöter till den lokala styrelsen vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

Dnr: 499-278-04

Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079
Ärendedokument
Bilaga (26 kb)

16 Gemensam anbudsupphandling av park- och lekutrustning

Dnr: 105-293-04

Stadens upphandlingsentreprenör Kommentus Upphandling AB, fd MFO Upphandling AB, har tidigare genomfört upphandling av park- och lekutrustning åt stadsdelsnämnderna. Inför upphandling av nytt ramavtal har Kommentus Upphandling AB avböjt att åta sig uppdraget att genomföra en samordnad anbuds-
upphandling åt nämnderna. Stadsdelsnämnderna i söderort har därför initierat ett
samgående för att genomföra en gemensam anbudsupphandling av park- och lekutrustning. Förvaltningen föreslår därför stadsdelsnämnden beslutar att delta i planerad gemensam upphandling av park- och lekutrustning, uppdra åt tjänsteman vid Farsta stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen samt åt stadsdels-direktören vid Farsta stadsdelsförvaltning att genomföra samtliga erforderliga upphandlingsbeslut.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

17 Rapport om genomförd gemensam upphandling av ramavtal för städtjänster

Dnr: 105-334-03

Stadsdelsnämnden beslutade 2003 12 18 av låta genomföra en med stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta, Farsta, Liljeholmen, Skarpnäck och Vantör gemensam upphandling av ramavtal för diverse städtjänster avseende avtalsperioden 2004 07 01 – 2007 06 30. Upphandlingen som genomförts som en selektiv upphandling enligt 1 och 5 kapitlet lagen om offentlig upphandling (LOU) har administrerats av Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och med fullmakt för stadsdelsdirektören att å övriga nämnders vägnar fatta samtliga erforderliga beslut. Tilldelningsbeslutet som fattades 2004 04 28 angreps med en ansökan om överprövning och inhibition. Länsrätten avslog 2004 07 21 ansökan och det interimistiska beslutet upphörde därmed. Ett av de förlorande företagen begärde prövningstillstånd hos kammarrätten, vilken begäran avslogs 2004 08 23. Upphandlingen avslutades 2004 08 25.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Ärendedokument
Bilaga (29 kb)

18 Verksamhetsuppfäljning av Solberga äldreboende

Dnr: 504-208-04

Solberga äldreboende bedriver en väl fungerande verksamhet för personer över 65 år med demenssjukdomar. Vårdtagarna/de boende får en kvalificerad vård och omvårdnad. Inga anmälningar (Lex Maria, Lex Sara) har förekommit. Läkemedelshanteringen är säkerställd. Dokumentation har utvecklats. För hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter är personalbemanningen tillgodosedd och sjuksköterskor från bemanningsföretag anlitas endast vid sällsynta tillfällen. De flesta ur omvårdnadspersonalen har grundläggande utbildning. Vissa förbättringsområden har dock identifierats. Bland annat saknas mål för hälso- och sjukvården i verksamhetsplanen, individuella utprovade och dokumenterade inkontinenshjälpmedel finns inte för varje inkontinent vårdtagare, den sociala dokumentationen är ej lättillgänglig för samtliga anställda, arbetsplaner grundade på biståndsbeställningar saknas helt samt kvalitetspärmarna inom omsorgen för äldre är osystematiska/oöverskådliga och delvis inaktuella.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

19 Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder - Uppföljning av länsstyrelsens tillsynsresultat

Dnr: 505-177-04

Länsstyrelsen redogjorde i rapport nr 24 2003 ”Tillsyn av verksamhetsplanering och utbud av insatser” för kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Rapporten byggde på länsstyrelsens enkätundersökning som kommuner/stadsdelar i Stockholms län svarade på under juni 2002. Länsstyrelsen lämnade svaren till socialstyrelsen som sammanställde resultatet i en bilaga till en nationell rapport december 2003. Länsstyrelsen bedömde i denna rapport att Älvsjö enbart uppfyllde ett av tio kriterier, nämligen inom kategorin ”Övriga insatser utöver boende och sysselsättning”. I alla övriga nio kriterier bedömdes Älvsjö inte uppfylla godtagbart ställda krav på sin verksamhet.

Förvaltningen kan konstatera att de svar som förvaltningen lämnade inte till fullo var överensstämmande med den verklighet som förelåg inom socialpsykiatrin juni 2002 och därför gav en sämre bild av socialpsykiatrins verksamheter i Älvsjö än de i realiteten var. Ett exempel på detta är att länsstyrelsen bedömde att Älvsjö, enligt rapporten, inte hade tillgång till personliga ombud, trots att denna verksamhet startade 1 februari 2002.
Sammanfattningsvis kan nämnas att socialpsykiatrin i Älvsjö genomgått en kraftfull utveckling sedan 2002, bl a har metodutvecklingen kommit längre och en lokal samverkansöverenskommelse mellan stadsdelarna Älvsjö, Skärholmen, Hägersten och Liljeholmen samt psykiatrin har upprättats. Innehållet i överenskommelsen, som håller på att förankras inom landstinget och stadsdelarna, följs upp kontinuerligt.


Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Ärendedokument
Bilaga (46 kb)

20 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen med anledning av inspektion vid Havskattens gruppbostad och boendestöd

Dnr: 505-274-04

Arbetsmiljöverket har i sitt verksamhetsprogram för åren 2004-2006 prioriterat arbetsmiljöfrågor som berör organisatoriska förändringar, psykosociala och stressrelaterade arbetsmiljörisker. 2004-08-18 gjorde Arbetsmiljöverket en stickprovsinspektion av socialpsykiatriska verksamheterna Havskattens stödboende och Älvsjö boendestödsteam. Inspektionen innebar en genomgång av lokalerna samt frågor till enhetschef, personalen och skyddsombud om hur enheterna arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån föreskrifter AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete och föreskriften AFS 1993:2 våld och hot i arbetsmiljön, kränkande särbehandling AFS 1993:17, hur sjukskrivningar hanteras samt rutiner för arbetsanpassningar och rehabilitering AFS 1994:1.

Efter inspektionen kräver Arbetsmiljöverket att verksamheterna inom socialpsykiatrins utförarenhet ska vidta åtgärder.

Sammanfattningsvis kan nämnas att de brister Arbetsmiljöverket påpekar ska vara åtgärdade och behandlade enligt gällande samverkansavtal för Älvsjö stadsdelsförvaltning 2004-10-01 samt därefter börja gälla snarast möjligt.


Handläggare: Gun Johansson, 08-508 21 207
Ärendedokument
Bilaga (27 kb)

21 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

22 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

§197 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske onsdagen den 29 september kl 16.00.

§198 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-08-26 justerats den 30 augusti 2004.

§199 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 16 september 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§200 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Protokoll från möte med lokala handikapprådet 2004-09-16 anmäldes och lades till handlingarna.

§201 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-09-16 anmäldes och lades till handlingarna.

§202 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik, miljö- och planfrågor 2004-08-31 anmäldes och lades till handlingarna.

§203 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 203.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor fick i uppdrag att närmare studera det medborgarförslag som inkommit angående "för hög hastighet på huvudgatorna på grund av 30 km på övriga gator" samt möjligheten att införa 30 km/h utanför Konsum och anlägga ett övergångsställe där man lagt gatsten på Johan Skyttes väg i hörnet av stadsdelsförvaltningens hus.

Förvaltningen fick i uppdrag att via Informationsbladet uppmana Älvsjöborna att hålla hastighetsbegränsningen i synnerhet i närheten av förskolor och skolor samt att klippa träd och häckar så att sikten inte skyms.

§204 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 204.

§205 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2004

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med prognos för året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0,1 mkr för beställarstöd och 0,5 mkr för förprojekteringskostnader avseende nybyggnad av förskola på Täckhammarsvägen 21.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0,3 mkr för särproduktionskostnader avseende nybyggnation av förskola på Vantörsvägen 150.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 4,4 mkr för projektering, startkostnad samt särproduktionskostnader för gruppbostäder på Sjöholmsvägen 42.
 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 5,6 mkr för projektering, startkostnad samt särproduktionskostnader för gruppbostäderna på Folkparksvägen 160 och 162.
 6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0,1 mkr avseende beställarstöd för ombyggnad av Älvsjögruppbostad samt Långsjövillans gruppbostad.
 7. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0,4 mkr för tomgångshyra januari t o m september vid ombyggnation av gruppbostaden på Sjöholmsvägen.
 8. Stadsdelsnämnden uppmanar samtliga enheter att påbörja arbetet med att vidta åtgärder för att vid årets slut ha ett kostnadsläge som ligger i nivå med förväntad budget för 2005.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2004. Dnr 103-304-04.

Stadsdelsnämnden redovisar ett sammanlagt prognostiserat överskott om 3,4 mkr (inkl resultatfond från 2003), varav 1,6 mkr avser resultatenheterna och 1,8 mkr avser ej fullt ut ianspråktagna medel inom främst äldreomsorg. Inom överskottet återfinns ett underskott om 2,1 mkr som avser anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder). Prognosen präglas av viss osäkerhet främst beroende på att alla effekter av årets löneförhandlingar ännu inte är kända. Dessutom råder det viss osäkerhet gällande antalet elever hösten 2004.
Nämndens generella åtaganden 2004 uppfylls hittills under året i huvudsak helt eller i hög grad.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) hade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra. Nämnden beslutade utan omröstning
enligt ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. och Kenneth Persson (v) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Förslag till beslut

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver anföra följande:

Mot bakgrund av den kostnadsutveckling som nu sker befinner sig Stockholms stad i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Vänstermajoriteten låter utvecklingen skena i väg med öppna ögon och visar med all önskvärd tydlighet att de inte kan hålla i pengarna och generera förutsättningar för tillväxt.

Prognoserna för utvecklingen i stadsdelsnämnderna 2004 visar detta tydligt. Det sammanlagda underskottet i staden beräknades enligt Tertialrapport 1 till över 540 miljoner. Stadsdelsnämndernas sammanlagda beräknade underskott var efter juli månad 360 miljoner. Inget tyder på att det beräknade underskottet från T1:an blir mindre i denna tertialrapport.

Vi ser nu att utvecklingen pekar mot en stort underskott. Siffrorna i tertialrapporten talar sitt tydliga språk. Det framgångsrika arbetet som bedrevs under föregående mandatperiod för att minska bidragsberoendet har avbrutits och bidrar därför till starkt växande kostnader för socialbidrag. Sedan januari 2003 har antalet socialbidragsberoende i Stockholm ökat med 11 procent. Trots detta förmår inte majoriteten presentera några konkreta planer för hur underskotten skall vändas.

För Älvsjös del är kostymen för stor. Verksamheterna förbrukar ca 10 mkr mer än de ska och dessa besparingar måste göras omgående. Resursfördelningssystemet för skolan kommer att innebära betydande besparingar inom förskola och skola.

Det har förvarnats om att vi inte heller får kompensation för löne- och prisökningar.

Det är besparingar på tiotals mkr som måste till redan 2005!

Särskilt uttalande
Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Konsekvenser för Älvsjös ungdomar till följd av det beslut som kommunfullmäktige tagit gällande nya fördelningsnycklar.

Det är ju väl känt att det måste ske vissa omorganisationer för 2005 för att klara budgeten. För fritidsområdet gäller ett minskat bidrag med ca 1,8 miljoner kr.

Stor oro har redan spritt sig hos personal inom ungdomsgårdarna och hos ungdomarna.

Vilka verksamheter ska bort?

Vilka ska till?

Kommer de att finnas kvar?

En mängd frågor snurrar i de olika verksamheterna..

Självklar kommer det att bli förändringar.

Vi varnade för det orimliga i att ställa elever/ungdomar mot varandra när beslutet skulle tas i Kommunfullmäktige.

Det var ju redan ett socioekonomiskt hänsynstagande som rådde.

Det är bara att beklaga den nonchalans som visas ungdomar, samtidigt som majoriteten säger sig vilja satsa på de unga och integration.

Det blir en angelägen uppgift för majoriteten att förklara och försöka visa på vad som är BRA för Älvsjös ungdomar med detta beslut!

Omedelbar protokolljustering

§206 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010 Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 juli 2004. Dnr 300-221-04.

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till trafiksäkerhetsprogram för Stockholm för yttrande. Programmet är tänkt att gälla under en femårsperiod, 2005 – 2010, och utgör grund för stadens beslut om policy, mål och strategier för trafiksäkerhetsarbetet i staden. Trafiksäkerhetsarbetet ska fokusera på de svaga och mest utsatta trafikantgrupperna; barn, äldre, fotgängare och cyklister.

Trafiksäkerhetsarbetet ska genomsyra alla stadens verksamheter. De kommunala förvaltningarna och bolagen och dess medarbetare ska vara föredömen och föregå med gott exempel.

Målet är att antalet dödade i trafiken ska halveras till år 2010. Kostnaderna för att uppnå målet beräknas till 75 mkr per år. Stadsdelsnämndernas åtaganden i enlighet med programmet handlar bl.a. om trafiksäkerhetsarbete kopplat till missbruksvården, förbättrad trafikundervisning i skolorna, inventeringar och strategier för drift- och underhållsåtgärder av trottoarer, cykelbanor m.m.

Förvaltningen ser positivt på att det föreslagna trafiksäkerhetsprogrammet tydliggör ansvar och åtaganden för olika aktörer i trafiksäkerhetsarbetet. Dock kräver programmet förtydliganden i vissa delar. Bland annat bör ökade kostnader för stadsdelsnämnderna belysas. Genomförandet av ett åtgärdsprogram förutsätter att ökade resurser kommer nämnderna till del. Stadsdelsförvaltningen förutsätter att full kompensation ges för de särskilda åtaganden som detta innebär.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi saknar en beskrivning av effekten av införandet av trängselskatt.

§207 Förslag till 30-zoner Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 juli 2004. Dnr 300-202-04.

Älvsjö stadsdelsnämnd ombeds inkomma med synpunkter på införandet av 30-zoner i Stockholm. Förslaget innebär att hastighetsbegränsningen i Stockholms alla bostadsområden, förutom huvudgatorna, blir 30 km/h. Införandet beräknas ske vid skolstarten i januari 2005.

Förvaltningen är positiv till införande av 30-zoner i bostadsområdena som förutom trafiksäkerhetsvinster också ökar tydligheten i skyltningen. Förvaltningen instämmer också i de boendes oro för de höga hastigheterna på huvudgatorna. I detta sammanhang är det av yttersta vikt att det finns säkra gångpassager vid barnens skolvägar. Därför är det önskvärt att åtgärder vid Älvsjös huvudgator prioriteras. Det är också önskvärt att 30-skyltning gäller dygnet runt, exempelvis vid Folkparksvägen genom Solberga, där boende idag klagar på de höga hastigheterna kvälls- och nattetid.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Nämnden lämnade ett särskilt uttalande enligt följande.

I huvudsak finns ett brett stöd för att utvidga områdena i ytterstaden där maxhastigheten är 30 km/h. Många stockholmare lever och bor oskyddat och trafiken finns ofta nära inpå förskolor, skolor, bostadsområden, äldreboenden, gångvägar och frilufts- och rekreationsområden.

Den behandling av genomförandet av utvidgade 30-zoner som inledningsvis föreslogs, utan remiss till stadsdelsnämnderna, var inte tillfredsställande. Det är angeläget att stadsdelsnämnderna, som stadens lokala organ med omfattande medborgarkontakter nu får möjlighet att yttra sig formellt över förslaget.

Efterlevnaden av hastighetssänkningar är den springande punkten i förslaget. Att trafikanterna sänker hastigheten och anpassar den efter de yttre förutsättningarna är i grunden en moralisk fråga. Att göra omfattande eftermätningar på de gator där hastigheten sänkts är därför mycket viktigt. Hastighetsdämpande åtgärder bör i de fall efterlevnaden är dålig bli resultatet. Därför behövs att medborgarna rapporterar sina upplevelser. Det vore också önskvärt att polisen kunde skärpa sin hastighetsövervakning som ett led i genomförandet.

På de huvudgator som anges i förslaget för Älvsjö vill vi uppmana till att den 30-sträcka som finns på Långsjövägen ska gälla ÄNDA ner till Långbrodalsvägen.Det är en sträcka som har flera svåröverskådliga kurvor. På just denna vägsträcka går eller cyklar många skolbarn på väg till eller från skolan. Det är också angeläget att införa stopplikt vid korsningen Bromsvägen/Långbrodalsvägen där många skolbarn passerar på väg till skolan.Många medborgare använder också denna vägsträcka för att komma till den vackra Älvsjöskogen via Bergtorpsstigen eller för att vistas i "Hjuliusparken", vid Långbrodalsvägen. En med andra ord mycket frekventerad del av Långsjövägen.

§208 Förslag till nytt tunnelpåslag och terminal för kraftledningstunnel vid Diamantbacken i stadsdelen Solberga i Stockholm Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2004. Dnr 304-250-04.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för terminal och tunnelpåslag för kraftledningstunneln vid Diamantbacken i Solberga. Stadsdelsnämnden har fått förslaget för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att kraftledningen i Solberga läggs i tunnel. Genom tunnelnedläggningen kan risker med elektromagnetiska fält genom bostadsområdet minimeras. Tunnelnedläggningen möjliggör också bostadsbebyggelse, vilket ökar serviceunderlaget i stadsdelen. Terminalen och tunnelpåslaget är nödvändiga för

genomförandet. De olägenheter som uppstår, framförallt under byggtiden, bedöms kompenseras av den nytta som en tunnelnedläggning medför.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Omedelbar protokolljustering

§209 Skolans ansvar för kränkningar av elever Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2004. Dnr 403-246-04.

Förslag till ny lag som framgår i SOU-rapporten Skolans ansvar för kränkningar av elever har remitterats från kommunstyrelsen till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Lagen ska främja lika rättigheter och motverka diskriminering och annan kränkande behandling på skolområdet. Förvaltningen ställer sig helt bakom lagförslaget, som reglerar skadeståndansvaret mot skolans elever.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Omedelbar protokolljustering

§210 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2004. Dnr 000-275-04.

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av schablonsystemet.

Översynen har gjorts av stadsdelsdirektören i Bromma tillsammans med en arbetsgrupp med företrädare från bl.a. socialtjänstförvaltningen och stadsledningskontoret.

I översynen framhålls att det nuvarande systemet är kostnadsdrivande, vilket medfört att kostnadsnivån är påtagligt högre än vad den skulle ha varit med ett annat system. Arbetsgruppen anser att lösningen får sökas i ett system som fördelar resurser utifrån variabler som inte är beroende av beslut i stadsdelsnämnderna och som nyttjar så aktuell statistik som möjligt med uppgifter från enbart ett år.

Det föreslagna fördelningssystemet skulle medföra relativt stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Studier har visat att de stadsdelsnämnder som får lägre fördelning kan minska sina kostnader relativt snabbt genom att införa ett annat arbetssätt. För 2005 föreslås övergångsregler som innebär att den största sänkningen begränsas till 20 % och att den största ökningen begränsas till 22%. Det nya systemet föreslås gälla fullt ut under 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) meddelade att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Omedelbar protokolljustering

§211 Nominering av ledamöter till den lokala styrelsen vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

Beslut

 1. Ledamöter för läsåret 2004/2005 utses enligt följande:
  Pernilla Johansson Förälder Ekängens skola
  Kenneth Gottberg Förälder Johan Skytteskolan
  Ulf Värmå Förälder Johan Skytteskolan
  Torild Zetterström Förälder Gamla Långbrodals skola
  Mats Åberg Förälder Gamla Långbrodals skola
  Göran Haglund Förälder Kämpetorpsskolan
  Pelle Lidberg Förälder förskolorna
  Elevrepresentanter för Johan Skytteskolan och Parkskolan, utses i september
  Karin Grape Personal
  Agneta Palmér Personal
  Christer Oja Rektor

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2004. Dnr 499-278-04.

Förslag till beslutOrdföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§212 Gemensam anbudsupphandling av park- och lekutrustning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillsammans med stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör delta i gemensam anbudsupphandling av park- och lekutrustning.
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt tjänsteman vid Farsta stadsdelsförvaltning att administrera den gemensamma anbudsupphandlingen åt deltagande stadsdelsnämnder.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att delegera till stadsdelsdirektören för Farsta stadsdelsförvaltning att fatta samtliga erforderliga beslut för att genomföra anbudsupphandlingen, teckna avtal med vinnande leverantör samt under avtalsperioden fatta övriga beslut rörande avtalet.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti. Dnr 105-293-04.

Stadens upphandlingsentreprenör Kommentus Upphandling AB, f.d. MFO Upphandling AB, har tidigare genomfört upphandling av park- och lektutrustning åt stadsdelsnämnderna. Inför upphandling av nytt ramavtal har Kommentus Upphandling AB avböjt att åta sig uppdraget att genomföra en samordnad anbudsupphandling åt nämnderna. Stadsdelsnämnderna i söderort har därför initierat ett samgående för att genomföra en gemensam anbudsupphandling av park- och lekutrustning.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§213 Rapport om genomförd gemensam upphandling av ramavtal för städtjänster

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport över genomförd gemensam upphandling av ramavtal avseende städtjänster.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2004. Dnr 105-334-03.

Stadsdelsnämnden beslutade 2003 12 18 av låta genomföra en med stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta, Farsta, Liljeholmen, Skarpnäck och Vantör gemensam upphandling av ramavtal för diverse städtjänster avseende avtalsperioden 2004 07 01 – 2007 06 30. Upphandlingen som genomförts som en selektiv upphandling enligt 1 och 5 kapitlet lagen om offentlig upphandling (LOU) har administrerats av Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och med fullmakt för stadsdelsdirektören att å övriga nämnders vägnar fatta samtliga erforderliga beslut. Tilldelningsbeslutet som fattades 2004 04 28 angreps med en ansökan om överprövning och inhibition. Länsrätten avslog 2004 07 21 ansökan och det interimistiska beslutet upphörde därmed. Ett av de förlorande företagen begärde prövningstillstånd hos kammarrätten, som avslog begäran 2004 08 23. Upphandlingen avslutades 2004 08 25.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§214 Verksamhetsuppföljning av Solberga äldreboende

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Solberga äldreboende.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2004. Dnr 504-208-04.

Solberga äldreboende bedriver en väl fungerande verksamhet för personer över 65 år med demenssjukdomar. Vårdtagarna/de boende får en kvalificerad vård och omvårdnad. Inga anmälningar (Lex Maria, Lex Sarah) har förekommit.

Läkemedelshanteringen är säkerställd. Dokumentationen har utvecklats. För hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter är personalbemanningen tillgodosedd och sjuksköterskor från bemanningsföretag anlitas endast vid sällsynta tillfällen. Merparten av omvårdnadspersonalen har grundläggande utbildning. Vissa förbättringsområden har dock identifierats. Bland annat saknas mål för hälso- och sjukvården i verksamhetsplanen, individuella utprovade och dokumenterade inkontinenshjälpmedel finns inte för varje inkontinent vårdtagare, den sociala dokumentationen är ej lättillgänglig för samtliga anställda, arbetsplaner grundade på biståndsbeställningar saknas helt samt kvalitetspärmarna inom omsorgen för äldre är osystematiska/oöverskådliga och delvis inaktuella.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§215 Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder - Uppföljning av länsstyrelsens tillsynsresultat

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar till länsstyrelsen överlämna och åberopa förvaltningens svar.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 september 2004. Dnr 000-177-04.

Länsstyrelsen redogjorde i rapport nr 24 2003 "Tillsyn av verksamhetsplanering och utbud av insatser" för kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Rapporten byggde på länsstyrelsens enkätundersökning som kommuner/stadsdelar i Stockholms län svarade på under juni 2002. Länsstyrelsen lämnade svaren till socialstyrelsen som sammanställde resultatet i en bilaga till en nationell rapport i december 2003. Länsstyrelsen bedömde i denna rapport att Älvsjö enbart uppfyllde ett av tio kriterier, nämligen inom kategorin "Övriga insatser utöver boende och sysselsättning".

Förvaltningen kan konstatera att de svar som förvaltningen lämnade inte till fullo överensstämde med den verklighet som förelåg inom socialpsykiatrin i juni 2002 och därför gav en sämre bild av socialpsykiatrins verksamheter i Älvsjö än de i realiteten var. Ett exempel på detta är att länsstyrelsen bedömde att Älvsjö, enligt rapporten, inte hade tillgång till personliga ombud trots att denna verksamhet startade i februari 2002.

Sammanfattningsvis kan nämnas att socialpsykiatrin i Älvsjö genomgått en kraftfull utveckling sedan 2002, bl.a. har metodutvecklingen kommit längre och en lokal samverkansöverenskommelse mellan stadsdelarna Älvsjö, Skärholmen, Hägersten och Liljeholmen samt psykiatrin har upprättats. Innehållet i överenskommelsen, som håller på att förankras inom landstinget och stadsdelarna, följs upp kontinuerligt.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande frånövriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§216 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen med anledning av inspektion vid Havskattens gruppbostad och boendestöd

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar till Arbetsmiljöinspektionen överlämna och åberopa förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2004. Dnr 000-274-04.

Arbetsmiljöverket har i sitt verksamhetsprogram för åren 2004 – 2005 prioriterat arbetsmiljöfrågor som berör organisatoriska förändringar, psykosociala och stressrelaterade arbetsmiljörisker. 2004-04-07 genomförde Arbetsmiljöverket en stickprovsinspektion av socialpsykiatrins verksamhet vid hantverkskaféet Rondellen. Huvudsakligen granskades det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån föreskriften AFS 2001:1, Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2, Kränkande särbehandling AFS 1993:7 och Arbetsanpassningar och rehabilitering 1994:1.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§217 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

 • Arbetslösa juli 2004 statistik stadsdelsvis
 • Ekonomiskt bistånd juni 2004 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören besvarade de frågor som nämndens ledmöter och ersättare ställde vid föregående sammanträde samt informerade om

 • utvärdering av Älvsjödagen
 • inbjudan till ungdomsseminarium den 12 oktober kl 17.30 i Björkhagens skola
 • invigning av gruppbostäderna på Folkparksvägen den 5 oktober kl 13.00
 • heldag med nämnden den 15 oktober om budget och generella åtaganden

§218 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Lars Hansson (fp) meddelade att Älvsjö AIK, som i år fyller 90 år, vill sätta upp ett minnesmärke vid stugan i Älvsjöskogen. Vilka regler gäller? Vart skall de vända sig? Förvaltningen tar emot ansökan och vidarebefordrar den till rätt instans.

Svante Haggren (s) undrade om kontakt tagits med "handslagsprojektet". Enligt förvaltningen har representanter för projektet bjudits in till rektorsgruppen. Förvaltningen återkommer med rapport efter mötet.

Kåre Gustafsson (s) föreslog att den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor skulle få i uppdrag att i samråd med förvaltningen göra en informationsinsats om trafiksäkerhet i syfte att uppnå ett mjukare körsätt.

Lars Hansson (fp) tog upp problemet med trafiken till och från asfaltverket som planeras i Västberga industriområde. Kåre Gustafsson (s) informerade att borgarrådet Py Börjesson pratat med honom om ett möte angående asfaltverket. Kåre Gustafsson föreslog att ett möte anordnas tillsammans med Py Börjesson och den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor.

§219 Nedläggning av faderskap