Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-10-21

Sammanträde 2004-10-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om Lys, Kompa och Funka i Älvsjö - analys och kompetensutvecklingsplan inom om Läs mer...sorg om funktionshindrade.
Frågestund - besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden.

2 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

3 Anmälan om protokolljustering. protokoll 2004-09-23

3 Protokoll från lokala pensionärsrådet. Utgår

5 Protokoll från lokala handikapprådet

6 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

7 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

8 Anmälan av inkomna handlingarklagomål och synpunkter

9 Ekonomisk månadsrapport. Muntlig redovisning

10 Ändrad organisation inom Älvsjö stadsdelsförvaltning

Dnr: 012-328-04

I syfte att minska overheadkostnaderna, skapa en tydlig organisation utifrån brukarnas behov samt ge bättre förutsättningar för ett effektivt resursnyttjande föreslår förvaltningen att de tre verksamhetsområdena organiseras om till två verksamhetsområden. Skiljelinjen utgörs i huvudsak av att samtliga utförare som arbetar med barn utgör ett verksamhetsområde (förskola/skola) och resterande enheter utgörs av det andra verksamhetsområdet (social omsorg). De administrativa avdelningarna inklusive teknik- och miljöenheten berörs inte av detta förslag. Inom verksamhetsområdet förskola/skola föreslås att de nuvarande fyra barn- och ungdomsområdena slås samman till två barn- och ungdomsområden samt att Nätverkshuset tillförs verksamhetsområdet. De två fritidsgårdarna föreslås ingå i Nätverkshusets enhet. Resterande enheter, dvs såväl myndighetsutövande enheter som utförare, organiseras inom det nya verksamhetsområdet social omsorg. Inom detta verksamhetsområde kommer såväl delar av den tidigare individ- och familjeomsorgen samt hela äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade att vara organiserad. Biståndsbedömning av psykiskt funktionshindrade föreslås i fortsättningen vara organiserat inom beställarenheten och den socialpsykiatriska enheten föreslås slås samman med utförare för omsorg om funktionshindrade, då detta förväntas ge samverkansvinster. För övriga enheter inom social omsorg föreslås dock inga förändringar. Förvaltningen föreslår att den nya organisationen ska gälla från och med 2005-01-01.

Handläggare: Cecilia Uddenfeldt, 08-508 21 040
Ärendedokument
Bilaga (35 kb)

11 Återredovisning av uppdrag om pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 400-269-04

Stadsledningskontorets förslag om att samordna och underlätta stadens arbete kring insamling av information och resultat från de pedagogiska verksamheterna har remitterats från kommunstyrelsen till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Förslaget innehåller bl.a. en förteckning med uppgifter och dokument som bör ingå i en ny databas. Uppgifterna är de som ska redovisas till Skolverket/SCB samt de som är nöd-vändiga ur stadens övergripande perspektiv. Sorteringen har gjorts utifrån områdena kvalitet, ekonomi, elever, personal och organisation.

Förvaltningen ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag samt instämmer i att fortsatt utveckling och utredning bör göras. Förvaltningen vill särskilt framhålla de möjligheter som det nya datasystemet BoSko kan innebära och även det arbetssätt som Älvsjö stadsdelsförvaltning har utarbetat vad gäller enheternas framtagande av sina lokala arbetsplaner/verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar/verksamhetsberättelser.Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Ärendedokument
Bilaga (44 kb)

12 Motion om Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 200-294-04

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att Stockholm stad ska bli försökskommun för hushållstjänstavdrag enligt en finsk modell.

Förvaltningen lämnar ärendet utan eget ställningstagande eftersom frågan är av tydlig politisk karaktär.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Ärendedokument
Bilaga (25 kb)

13 Förbudsområden i de lokala ordningsföreskrifterna. Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnderna har av kommunstyrelsen getts i uppdrag att, tillsammans med närpolisen, göra en översyn av de alkoholförtäringsförbud som finns på allmän plats i de lokala ordningsföreskrifterna. Bakgrunden är en framställan av Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd om ett önskemål av en stadsövergripande policy kring dessa frågor.
I Älvsjö finns för närvarande inget område (förutom parkleken och skolgårdarna) som omfattas av alkoholförtäringsförbud. Förvaltningen har inga synpunkter på det generella förbudet som gäller parklekar och skolgårdar annat än att, om syftet med detta förbud är att det ska gälla miljöer där barn och ungdomar huvudsakligen vistas, bör förbudet i såfall utökas till att också gälla förskolor, lekparker, fritidsgårdar och friluftsbad. I övrigt anser förvaltningen att stöd finns i gällande lagstiftning för att stävja ordningsproblem och också att ingripa i de fall ungdomar befaras fara illa. Ambitionerna bör koncentreras till att bättre samordna polisens, socialtjänstens, föräldrars och frivilligas insatser. En utökning av alkoholförbudsområden riskerar att endast flytta eventuella problem till ett annat ställe.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (30 kb)

14 Genomförandebeslut avseende tillgänglighetsanpassning av Sjöängsskolan

Dnr: 403-044-04

Stadsdelsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut under våren 2004 om en tillgänglighetsanpassning och skolgårdsupprustning av Sjöängsskolan, Gripsholmsvägen 29. Efter det att SISAB, som är fastighetsägare, har projekterat och kostnadsberäknat ombyggnationen och skolgårdsupprustningen föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden fattar beslut om genomförande av tillgänglighetsanpassningen men inte av skolgårdsupprustningen. Förslaget innebär att huvuddelen av skolans lokaler samt skolgården görs tillgängliga för elever med funktionshinder. Åtgärderna genererar en tillkommande hyra med ca 600 tkr.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (28 kb)

15 Genomförandebeslut avseende nybyggnad av Äppelängens förskola

Dnr: 303-327-04

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler inom Sjöängens barn- och ungdomsområde samt för att tillskapa mer anpassade lokaler ur verksamhets- och arbetsmiljösynpunkt föreslår förvaltningen att nämnden fattar genomförandebeslut för nybyggnad av förskolan Äppelängen, Täckhammarsvägen 21. Nybyggnationen förutsätter att befintlig tre-avdelningsförskola rivs och ersätts med en fyra-avdelningsförskola. Hyreskalkylen indikerar en hyra på ca 1 700 tkr. Förvaltningen gör bedömningen att hyreskostnaden kan sänkas genom valet av byggsystem och genom bidrag från miljömiljarden till vissa investeringar.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (28 kb)

16 Redovisning av avgifterna på mellanstadieklubbarna

Dnr: 404-028-04

Förvaltningen har gjort en genomgång av avgifterna på stadsdelens mellanstadieklubbar. De två klubbar som drivs av stadsdelsnämnden tar ut den av kommunfullmäktige fast-ställda terminsavgiften på 200 kronor men tar ut något olika avgift för mellanmål och även lunch vid skolloven. De klubbar som drivs av föräldraföreningar får ta ut en avgift, som inte oskäligt avviker från kommunfullmäktiges fastställda terminsavgift samt därutöver måltidsavgift för erhållna måltider. De fyra föräldradrivna klubbarna hade under vårter-minen alla en högre avgift än de som drivs av stadsdelsnämnden. Förvaltningen föreslår att samtliga mellanstadieklubbar oavsett vem de drivs av från 2005-01-01 tar ut samma avgift.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Ärendedokument
Bilaga (36 kb)

17 Representationspolicy

Dnr: 099-326-04

Policy för stadens representation fastställs av kommunfullmäktige och det ankommer sedan på nämnderna att utifrån denna utforma en egen policy. Gällande policy för stadens representation m m beslutades av kommunfullmäktige 1999 03 22 (utl. 1999:33).
Stadsdelsnämndens policy för representation m m antogs av nämnden 1999 05 27.
Förvaltningen har med anledning av vissa ändringar i skattelagstiftningen avseende personalvårdande förmåner och reviderat cirkulär nr. 7/2004 om skattefria förmåner från stadsledningskontorets personalpolitiska avdelningen inarbetat dessa ändringar i nämndens policy för representation m m. Vidare föreslås vissa förtydliganden för att underlätta förståelse och tillämpning av policyn.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Ärendedokument
Bilaga (30 kb)

18 Införande av tillfälligt anställningsstopp i Älvsjö stadsdelsförvaltning

Dnr: 200-329-04

Enligt uppgift från stadens personalpolitiska avdelning (PPA) har staden för närvarande en övertalighet som omfattar ca 900 personer. Övertaligheten inkluderar i princip samtliga yrkeskategorier som är representerade i Stockholm stad med undantag för förskolelärare.

Inom Älvsjö stadsdelsförvaltning är de övertaliga för närvarande mycket få till antalet. Dock kan antalet förväntas öka under den kommande perioden eftersom budgetförutsättningar för 2005 troligen kommer att medföra personalminskningar inom enheterna/verksamheterna.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Ärendedokument
Bilaga (23 kb)

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

20 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

21 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2004-09-14

24 Yttrande till Stockholms tingsrätt

§228 Ny ersättare

Anmäldes att kommunfullmäktige 2004-09-20 § 15 utsett Iris Lindgren (fp) till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med 2004.

§229 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske tisdagen den 26 oktober kl 16.00.

§230 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-09-23 justerats den 30 september 2004.

§231 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Utgick på grund av att pensionärsrådets sammanträde var inställt.

§232 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Protokoll från möte med lokala handikapprådet 2004-10-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§233 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-10-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§234 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 234.

§235 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 235.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§236 Ekonomisk månadsrapport.

Ekonomichefen redovisade muntligt utfallet för september månad 2004.

§237 Förslag till ändrad förvaltningsorganisation

Stadsdelsnämnden fattar beslut enligt förvaltningens förslag.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den5 oktober 2004. Dnr 012-328-04.

Fr.o.m. 2005-01-01 föreslår förvaltningen att nuvarande tre verksamhetsområden organiseras om till två verksamhetsområden. Samtliga utförare som arbetar med barn utgör ett verksamhetsområde (förskola/skola) och resterande enheter utgörs av det andra verksamhetsområdet (social omsorg). De administrativ avdelningarna berörs inte av detta förslag.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Cathrine Samuelsson (kd) föreslog att ärendet i första hand skulle återremitteras och i andra hand föreslog de att det skulle bordläggas.

Beslutsgång
Ordföranden tog först upp förslaget om återremiss och fann att nämnden beslutat att avslå förslaget om återremiss. Han tog sedan upp förslaget om bordläggning och fann att nämnden beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Catrine Samuelsson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna hemställer att stadsdelsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för belysning av följande frågeställningar.

 1. Vilka administrativa och ekonomiska fördelar innebär den föreslagna organisationen för stadsdelsnämnden, förvaltningen, de berörda cheferna och medborgarna? Ge gärna exempel på vilka konsekvenser, positiva och negativa som förändringen innebär.
 2. Vilka besparingar förväntas den nya organisationen medföra?
 3. Innebär den nya organisationen, vars syfte är att nedbringa overheadkostnaderna, att viss övertalighet av personal kommer att uppstå och hur tacklar förvaltningen i sådant fall detta problem.
 4. När det gäller förslaget att tillskapa två skolområden finns det i förvaltningens skrivningar en brasklapp som handlar om Parkskolans förläggning och därmed var skiljelinjen mellan de två föreslagna områdens skall gå. Detta innebär enligt vårt sett att se på organisationsfrågan att ärendet om organisationsförändringen behöver beredas ytterligare innan beslut tages i ärendet.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp)och Cathrine Samuelsson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut att ej bordlägga ärendet enligt följande.

Vi vänder oss mot att beslut om organisationsförändring tas innan det är helt klart var gränslinjen mellan norra och södra barn- och ungdomsområdet skall gå och var Parkskolan ska placeras.

Nämnden beslutade därefter utan omröstning enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Cathrine Samuelsson (kd) meddelade att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§238 Pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna. Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den5 oktober 2004. Dnr 400-269-04.

Stadsdelsförvaltningen ställer sig bakom stadsledningskontorets förslag att samordna och underlätta stadens arbete kring insamling av information och resultat från de pedagogiska verksamheterna. Förslaget innehåller bl.a. en förteckning med uppgifter och dokument som bör ingå i en ny databas. Uppgifterna är de som ska redovisas till Skolverket/SCB samt de som är nödvändiga ur stadens övergripande perspektiv.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§239 Motion om Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden avslår motionen och anför därutöver följande.

Vi anser att det är orimligt att med allmänna medel subventionera den här typen av tjänster till enskilda individer.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2004. Dnr 200-294-04.

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att Stockholm stad sa bli försökskommun för hushållstjänstavdrag enligt en finsk modell.

Förvaltningen lämnar ärendet utan eget ställningstagande efter frågan är av tydlig politisk karaktär.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Cathrine Samuelsson (kd) hade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra. Nämnden beslutade utan omröstning enligt Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Cathrine Samuelsson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag till beslut enligt följande.

Förslag till beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar:
1. att tillstyrka motionen
2. att därutöver anföra följande:

Det system som införts i Finland har visat att det är möjligt att minska arbetslösheten samtidigt som man erbjuder rimliga förutsättningar för heltidsarbetande människor att klara sin livssituation. Att systemet nu permanentats och omfattar många användare visar tydligt att det finns både utbud och efterfrågan för den här typen av tjänster. Det är uppenbart att det också i Sverige finns ett behov av ett liknande system.

Precis som motionären anför finns många människor som idag har svårt att hantera sin livssituation därför att de både måste heltidsarbeta och sedan ägna ett antal timmar varje dag åt hushållsarbete. Ett system liknande det finska skulle kunna förbättra den livssituationen samtidigt som det erbjuder nya möjligheter för människor som idag går arbetslösa eller arbetar svart.

Stockholm skulle kunna tjäna mycket på att bli försökskommun för hushållsnära tjänster. Den delvis hemmagjorda lågkonjunkturen i huvudstaden förstärker bara behovet av att hitta nya vägar att minska arbetslösheten.

§240 Utvärdering av förbudsområden avseende alkoholförtäring på allmän plats. Remiss från kommunstyrelsen

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens utlåtande i sin redovisning av kommunstyrelsens uppdrag samt anför därutöver följande.

Alkoholförtäringsförbudet bör förutom parklekar och skolgårdar även omfatta miljöer där barn och ungdomar huvudsakligen vistas såsom förskolor, lekparker, fritidsgårdar och friluftsbad. För att komma till rätta med otryggheten i stadens parker krävs även fler poliser.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2004. Dnr 004-255-04.

Stadsdelsnämnderna har av kommunstyrelsen getts i uppdrag att, tillsammans med närpolisen, göra en översyn av de alkoholförtäringsförbud som finns på allmän plats i de lokala ordningsföreskrifterna. Bakgrunden är en framställan från Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd med önskemål om en stadsövergripande policy kring dessa frågor. I Älvsjö finns för närvarande inget område (förutom parkleken och skolgårdarna) som omfattas av alkoholförtäringsförbud. Förvaltningen har inga synpunkter på det generella förbudet som gäller parklekar och skolgårdar annat än att, om syftet med detta förbud är att det ska gälla miljöer där barn och ungdomar huvudsakligen vistas, bör förbudet i såfall utökas till att också gälla förskolor, lekparker, fritidsgårdar och friluftsbad.

Förslag till beslut
Mona Bergström (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Cathrine Samuelsson anslöt sig till Mona Bergström (s) förslag.

§241 Tillgänglighetsanpassning av Sjöängsskolan Genomförandebeslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att genomföra tillgänglighetsanpassning av Sjöängsskolan i enlighet med detta utlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet avseende skolgårdsupprustningenav Sjöängsskolan.
 3. Ärendet överlämnas till stadsledningskontorets finansavdelning för yttrande till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2004. Dnr 403-044-04.

Våren 2004 fattade stadsdelsnämnden ett inriktningsbeslut om tillgänglighetsanpassning och skolgårdsupprustning av Sjöängsskolan. Efter det att SISAB, som är fastighetsägare, har projekterat och kostnadsberäknat ombyggnationen och skolgårdsupprustningen föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden fattar beslut om genomförande av tillgänglighetsanpassningen men inte av skolgårdsupprustningen. Förslaget innebär att huvuddelen av skolans lokaler samt skolgården görs tillgängliga för elever med funktionshinder.

Åtgärderna genererar en tillkommande hyra med ca 600 tkr.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag avseende punkt 1 och 3 samt att återremittera punkt 2 för att i samråd med föräldrar och elever på Sjöängsskolan göra en prioriteringslista över den mest nödvändiga upprustningen av skolgården.

§242 Nybyggnad av Äppelängens förskola Genomförandebeslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om genomförande av nybyggnation av förskolan Äppelängen, Täckhammarsvägen 21, i enlighet med detta utlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelses ekonomiutskott omgenomförande av nybyggnation vid Äppelängens förskola samt om bidrag med 300 tkr avseende särproduktionskostnader.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den28 september 2004. Dnr 303-327-04.

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler inom Sjöängens barn- och ungdomsområde samt för att tillskapa mer anpassade lokaler ur verksamhets- och arbetsmiljösynpunkt föreslår förvaltningen att nämnden fattar ordförandebeslut för nybyggnad av förskolan Äppelängen, Täckhammarsvägen 21. Nybyggnationen förutsätter att befintlig tre-avdelningsförskola rivs och ersättas med en fyra-avdelningsförskola. Hyreskalkylen indikerar en hyra på ca 1 700 tkr. Förvaltningen gör bedömningen att hyreskostnaden kan sänkas genom valet av byggsystem och genom bidrag från miljömiljarden till vissa investeringar.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltnings förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande
Nämnden lämnade följande särskilda uttalande.

Mot bakgrund av att vi har ett beting att minska lokalkostnaderna reagerar vi mot den höga byggkostnaden och därav en hög hyreskostnad för stadsdelen.

Vi vill naturligtvis att barnen skall få tillgång till ändamålsenliga och miljövänliga lokaler. Därför är förslaget om genomförande av nybyggnation av förskolan Äppelängen, Täckhammarsvägen 21 ett bra förslag. Ser man däremot mot den beräknade hyreskostnaden som uppgår till ca 1 700 tkr eller ca 2 300 kronor per kvadratmeter blir man som ansvarig politiker förskräckt. Det får inte vara så att alltmer av förskolans budget går till lokaler och allt mindre till verksamheten.

Vår förhoppning är att Gatu- och fastighetskontoret med alla medel kommer att pressa byggkostnaderna och därmed stadsdelens hyreskostnad så att mer pengar kan gå till verksamheten med förskolebarnen.

§243 Redovisning av avgifterna på mellanstadieklubbarna Återremitterat ärende

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att mellanstadieklubbarna som drivs av barn- och ungdomsområden från 2005-01-01, utöver den av kommunfullmäktige beslutade avgiften om 200 kronor per termin, ska ta ut en avgift för mellanmål och även lunch vid skollov med 300 kronor per månad eller 20 kronor per dag.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att mellanstadieklubbarna som drivs av föräldraföreningar från 2005-01-01 endast får ta ut en terminsavgift med 200 kronor samt en avgift för mellanmål och även lunch vid skollov med 300 kronor per månad eller 20 kronor per dag.
 3. Stadsdelsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att inför 2005 göra en översyn av anslaget till mellanstadieverksamheten och parkleksverksamheten i Parkleken Kristallen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2004. Dnr 404-028-04.

Förvaltningen har gjort en genomgång av avgifterna på stadsdelens mellanstadiekubbar.

De två klubbar som drivs av stadsdelsnämnden tar ut den av kommunfullmäktige fastställda terminsavgiften på 200 kronor men tar ut något olika avgift för mellanmål och lunch vid skolloven. De klubbar som drivs av föräldraföreningar får ta ut en avgift, som inte oskäligt avviker från kommunfullmäktiges fastställda terminsavgift samt därutöver måltidsavgift för erhållna måltider. De fyra föräldradrivna klubbarna hade under vårterminen alla en högre avgift än de som drivs av stadsdelsnämnden. Förvaltningen föreslår att samtliga mellanstadieklubbar oavsett vem de drivs av från 2005-01-01 tar ut samma avgift.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§244 Policy för representation m.m.

Stadsdelsnämnden antar föreliggande förslag till policy för representation m.m.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2004. Dnr 099-326-04.

Förvaltningen har med anledning av bl.a. vissa ändringar i skattelagstiftningen avseende personalvårdande förmåner inarbetat dessa ändringar i nämndens policy för representation m.m.

Vidare har vissa förtydliganden gjorts för att underlätta förståelse och tillämpning av policyn.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§245 Begränsning av rekryteringsmöjligheterna inom Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget att begränsa rekryteringsmöjligheterna inom Älvsjö stadsdelsförvaltning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2004. Dnr 200-329-04.

Enligt personalpolitiska avdelningen (PPA) har staden en övertalighet som omfattar ca 900 personer. Övertaligheten inkluderar i princip samtliga yrkeskategorier som är representerade i Stockholm stad med undantag för förskollärare.

Inom Älvsjö stadsdelsförvaltning är de övertaliga för närvarande mycket få till antalet. Antalet kan dock förväntas öka under den kommande perioden eftersom budgetförutsättningarna för 2005 troligen kommer att medföra personalminskningar inom enheterna/verksamheterna.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§246 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om att det blir en uppföljning den 18 november av den ungdomskonferens som hölls i Björkhagens skola den 12 oktober. Inbjudan kommer.

Landstingets möte om närsjukvård den 6 oktober på Medborgarkontoret var mycket välbesökt och landstingets representanter var nöjda med att så många Älvsjöbor tog tillfället i akt och framförde sina synpunkter på hur närsjukvården bör organiseras.

Torsdagen den 11 november kl 18.30 kommer föräldrarna till elever i Parkskolan att bjudas in till en hearing om olika alternativ till Parkskolans framtida placering.

Extra nämndsammanträde
Nämnden beslutade om ett extra nämndsammanträde torsdagen den 18 november kl 18.30 då beslut om Parkskolans placering ska tas.

§247 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Lars Hansson (fp) meddelade att folkpartiet nominerar Iris Lindgren till ersättare i sociala delegationen efter Renas Awdal. Ärendet kommer upp på nästa nämndsammanträde.

Maj-Len Eklund (v) undrade utifrån en artikel i tidnigen Metro om det stämmer att Älvsjö saknar åtgärdsprogram för våld mot kvinnor och barn. Stadsdelsdirektören meddelade att det stämmer men att ett program är under utarbetande. På grund av hög personalomsättning på sociala enheten är programmet försenat.

Med anledning av polisens information om problem med mobilrån i Solberga vid förra nämndsammanträdet tog Majvi Andersson (s) upp att föräldrar och barn i Solberga ej blivit varnade och inte känner igen den bild som polisen gav. Enligt förvaltningen är det lugnt i Solberga och det var olyckligt att Solberga pekades ut som ett problemområde.

Jan Bressler (fp) framförde att det är angeläget att bryta ned brottsstatistiken så att ett område inte oförskyllt får dåligt rykte.

Utifrån ett anonymt brev som kommit till nämnden om bl.a. problem med lössläppta hundar föreslog Eva-Louise Erlandsson Slorach att skyltar om kopplingstvång för hundar skulle sättas upp i Solbergaskogen och Älvsjöskogen.

§248 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 16 september 2004 anmäldes.

§249 Yttrande över ansökan om adoption 4 kap 10 § FB

§251 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB