Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-11-18

Sammanträde 2004-11-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Parkskolans framtida lokalisering och gränsdragningen mellan de två barn- och ungdomsområdena

Dnr: 403-361-04

I detta ärende föreslås att Parkskolan, som nämnden förhyr genom ett rivningskontrakt som löper ut 2005-12-31, lämnar sina lokaler i Långbroparken under höstterminen 2005 och att ersättningslokaler placeras vid Johan Skytteskolan. Vidare föreslås att ingen intagning sker till år 6 vid enheten. Parkskolan glesas sedan ut successivt och ersättningslokalerna minskas för varje år för att slutligen helt avvecklas under vårterminen 2008.

Vidare redovisas i ärendet ett förslag till indelning av ansvarsområden för det norra respektive det södra barn- och ungdomsområdet. Detta som svar på det uppdrag som nämnden gav förvaltningen i samband med beslutet i oktober 2004 om en ny organisation för Älvsjö stadsdelsförvaltning.


Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105
Ärendedokument
Bilaga (85 kb)

§252 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske fredagen den 19 november kl 2004 kl 15.00.

§253 Parkskolans framtida lokalisering och gränsdragningen mellan de två barn- och ungdomsområdena

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att Parkskolan flyttas fr.o.m. höstterminen 2005 till förhyrda paviljonger vid Johan Skytteskolan på f.d. tekniktomten.
  2. Stadsdelsnämnden beslutar att Kämpetorps skola med tillhörande förskoleverksamheter ska tillhöra ansvarsområdet för södra barn- och ungdomsområdet.
  3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till tomställning av lediga skollokaler.

samt anför därutöver följande.

Vårt uppdrag i nämnden är att förse Älvsjös barn och ungdomar med en kvalitativt god grundskoleutbildning. Eftersom våra skolor är attraktiva har även elever utanför vårt område kunnat utnyttja möjligheten till fria val till våra skolor likväl som våra elever kan välja skolor utanför vårt område. Den friheten ställer stora krav på skolplanering och en flexibilitet i vår verksamhet. Det är också fallet när det gäller ut- och inflyttningar i vårt område som är svåra att helt och hållet förutse, men trots detta är det nödvändigt att vi har en kapacitet att ta emot alla våra elever på ett bra sätt med fin kvalité och höga pedagogiska ambitioner. Den här möjligheten har även inneburit att det varit möjligt att med god tillströmning av elever utveckla olika profilering inom stadsdelen utifrån pedagogiska erfarenheter och föräldrars och ungdomars önskemål.

Vi anser att Parkskolan har utarbetat ett värdefullt undervisningskoncept och en bra miljö för elevers lärande och vi vill ge skolans ledning och personal vårt stöd för ett fortsatt arbete enligt den målsättning som nu vunnit elevers och föräldrars helhjärtade stöd, så länge detta efterfrågas i en föränderlig värd med många pedagogiska influenser m.m.

Vi ser den obalans som finns i vårt område när det gäller skollokaler och uppdrar åt förvaltningen, att tillsammans med chefen för Södra barn- och ungdomsområdet, göra en bedömning av hur stor paviljongbyggnad, som behöver förhyras för att täcka behovet av ändamålsenliga lokaler för Parkskolan. Det är också viktigt att man av ekonomiska skäl tar tillvara alla de samverkansmöjligheter när det gäller lokaler m.m. som kan finnas inom barn- och ungdomsområdet för att på det sättet inte belasta området med för höga fasta kostnader på bekostnad av resurser för undervisning.

För den obalans som förvaltningen förväntar inom det norra barn- och ungdomsområdet framförallt med anledning av Enskede Årsta stadsdelsnämnds utbyggnad av skolkapaciteten i Östberga, är det nödvändigt att förvaltningen tillsammans med chefen för detta område skyndsamt klarar ut situationen och återkommer med analys och förslag till framtida undervisningskapacitet i det området med ev. förslag till tomställning av ledigblivna lokaler.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2004. Dnr 403-361-04.

Parkskolan, som nämnden förhyr genom ett rivningskontrakt som löper ut 2005-12-31, föreslås lämna sina lokaler i Långbroparken under höstterminen 2005 och att ersättningslokaler placeras vid Johan Skytteskolan. Vidare föreslås att ingen intagning sker till år 6 vid enheten. Parkskolan glesas sedan ut successivt och ersättningslokalerna minskas för varje år för att slutligen helt avvecklas under vårterminen 2008.

Vidare redovisas i ärendet ett förslag till indelning av ansvarsområden för det norra respektive det södra barn- och ungdomsområdet. Detta som svar på det uppdrag som nämnden gav förvaltningen i samband med beslutet i oktober 2004 om en ny organisation för Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Förslag till beslut
 Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (kd) och Kenneth Persson (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Olle Andretzky m.fl. (m), Lars Hansson m.fl. (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) anslöt sig till Kåre Gustafsson m.fl. (s), Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) förslag till beslut.

 

Bilagor
Bilaga (84 kb)