Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-12-02

Sammanträde 2004-12-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsplan 2005
Frågestund besökande allmänhet ges möjlighet att ta u Läs mer...pp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering Protokoll 2004-10-21 och 2004-11-18

3 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

4 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

5 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

7 Anmälan av protokoll från möte 2004-09-30 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor

8 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

10 Ekonomisk månadsrapport Muntlig redovisning

11 Verksamhetsplan och budget 2005 Kommer senare

12 Upprustning av skolgården vid Sjöängsskolan

I samband med genomförandebeslut av tillgänglighetsanpassningen av Sjöängsskolan 2004-10-21 återremitterade stadsdelsnämnden ärendet i den del som omfattade skolgårdsupprustningen. Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) har därefter omarbetat förslaget och lämnat en offert på ett reviderat förslag som i huvudsak tar tillvara de önskemål som framförts från elever, föräldrar och skolpersonal. De föreslagna åtgärderna medför en tillkommande årshyra om 150 tkr.Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Ärendedokument
Bilaga (24 kb)

13 Fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr: 002-342-04

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Ärendedokument
Bilaga (22 kb)

14 Verksamhetsuppföljning vid Blomsterfonden i Liseberg

Dnr: 504-362-04

Blomsterfonden Liseberg bedriver en fungerande verksamhet för personer över 65 år som har demenssjukdomar eller andra fysiska sjukdomar. Verksamhetsuppföljningen visar att det finns väl utarbetade ”Kvalitetspolicy- och styrdokument” dels enligt Socialtjänstlagen (SoL; SOSFS 1998:8) och dels enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 1996:24). Det skriftliga informationsutbudet till de boende/anhöriga/närstående är tillgodosett. Bemötandet av de boende är vänligt. Inget Lex Sarah-ärende har förekommit. Vårdtagarna/de boende får en kvalificerad vård och omvårdnad. För hälso- och sjukvårdande arbetsuppgifter är personalbemanningen tillgodosedd. Personalomsättningen har minskat med 10 % sedan 2003. De flesta ur omvårdnadspersonalen har grundläggande utbildning. Två Lex Maria anmälningar har förekommit varav den ena har anmälts även till Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd (HSA). Vissa förbättringsområden har dock identifierats. Säkerställning av identifiering vid läkemedelsöverlämnande och valmöjlighet mellan två maträtter ska erbjudas samt kod finnas vid varje utgång. Dessutom ska avvikelser vid uteblivna aktiviteter, individuella utprovade inkontinenshjälpmedel och munhälsovård dokumenteras i omvårdnadsjournalerna.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315
Ärendedokument
Bilaga (32 kb)

14 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

15 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

16 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

19 Yttrande till Stockholms tingsrätt angående adoption

20 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg omsorg om funktionshindrade

21 Gemensam upphandling av tvättservice inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

22 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater

Dnr: 309-364-04

Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Bilagor
Bilaga (22 kb)

§252 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske torsdagen den 9 december kl 17.00.

§253 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-10-21 justerats den 26 oktober 2004 och protokoll 2004-11-18 den 19 november 2004.

§254 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 25 november 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§255 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Protokoll från möte med lokala handikapprådet 2004-11-25 anmäldes och lades till handlingarna.

§256 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-11-25 och 2004-12-02 anmäldes och lades till handlingarna.

§257 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll från Johan Skyttes föräldrastyrelse den 21 september 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§258 Anmälan av minnesanteckningar från möte 2004-09-30 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor

Minnesanteckningar från möte 2004-09-30 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor anmäldes och lades till handlingarna.

§259 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 259.

§260 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 260.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§261 Ekonomisk månadsrapport. Muntlig redovisning

Ekonomichefen redovisade muntligt utfallet för oktober månad 2004.

§262 Verksamhetsplan och budget 2005

Stadsdelsnämnden beslutar att bordlägga verksamhetsplan och budget för 2005.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2004.
Dnr 102-380-04.

Stadsdelsdirektören redovisade förändringar gällande budget för 2005 jämfört med budget  för 2004 enligt tidigare uppdrag från nämnden.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att ärendet skulle bordläggas.

§263 Upprustning av skolgården vid Sjöängsskolan

Stadsdelsnämnden godkänner att upprustning av skolgården vid Sjöängsskolan genomförs i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november
2004. Dnr 403-044-04.

I samband med genomförandebeslut av tillgänglighetsanpassningen av Sjöängsskolan 2004-10-21 återremitterade stadsdelsnämnden ärendet i den del som omfattade skolgårdsupprustningen.

Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) har därefter omarbetat förslaget och lämnat en offert på ett reviderat förslag som i huvudsak tar tillvara de önskemål som framförts från elever, föräldrar och skolpersonal. De föreslagna åtgärderna medför en tillkommande årshyra om 150 tkr.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustavsson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (24 kb)

§264 Fyllnadsval till sociala delegationen

Som ersättare i sociala delegationen för tiden till och med 2004 utses Iris Lindgren (fp).

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2004. Dnr 002-342-04.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (22 kb)

§265 Verksamhetsuppföljning vid Blomsterfonden i Liseberg

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Blomsterfonden Liseberg.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2004. Dnr 504-362-04.

Blomsterfonden Liseberg bedriver en fungerande verksamhet för personer över 65 år som har demenssjukdomar eller andra fysiska sjukdomar.

Vissa förbättringsområden har identifierats. Säkerställning av identifiering vid läkemedelsöverlämnande och valmöjlighet mellan två maträtter ska erbjudas samt kod finnas vid varje utgång. Dessutom ska avvikelser vid uteblivna aktiviteter, individuella utprovade inkontinenshjälpmedel och munhälsovård dokumenteras i omvårdnadsjournalerna.

Förslag till beslut 
Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (32 kb)

§266 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater gällande restaurang Älvgården.

Cecilia Uddenfeldt     Christer Edfeldt
Stadsdelsdirektör       Avdelningschef

ÄRENDET
Restaurang Älvgården i Älvsjö centrum har ansökt om förnyat tillstånd för de fyra värdeautomater som restaurangen har att gälla fr o m 2005-01-01 och två år framåt. Nuvarande tillstånd gäller t o m 2004-12-31. Ansökan har remitterats till nämnden för yttrande.

Det är lotteriinspektionen som efter ansökan utfärdar tillstånd till AB Svenska Spel för respektive spelställe. Lotteriinspektionen utöver också tillsyn och kontroll över spelen. Detta ska således inte förväxlas med förströelsespel för vilka stadsdelsnämnden har tillsynsansvaret.

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att inte restaurangens tillstånd för värdeautomater ska förlängas varför nämnden föreslås tillstyrka ansökan.

______________________________________

Bilaga
Remissen

§267 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Anmälan av protokoll från sociala delegations sammanträden 2004-09-28, 2004-10-14 och 2004-11-18 anmäldes.

§267 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

- Arbetslösa september 2004 statistik stadsdelsvis
- Ekonomiskt bistånd augusti 2004 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

Polis på Medborgarkontoret
För att förbättra servicen och öka tryggheten för allmänheten har polisnämnden för södra polisdistriktet beslutat om en försöksverksamhet som innebär att polis kommer att finnas på Medborgarkontoret någon eller några gånger i veckan efter årsskiftet.

Brottsstatistik i Solberga
Aktuell brottsstatistik i Solberga utifrån adresser där brotten begåtts kommer att skickas ut till nämnden. Kriminaliteten i Solberga är inte så oroväckande som det föreföll vid polisens redovisning vid nämndsammanträdet i september. Pendeltågsstationen, där många människor passerar, är belägen i Solberga och många av brotten sker i anslutning till pendeltågsstationen.

Handslaget
Representanter för "Handslaget", idrottsföreningarna och barn- och ungdomsområdena i Älvsjö träffades den 30 november. Ytterligare ett möte kommer att anordnas före jul då en ledningsgrupp kommer att utses. Verksamheten kommer att vända sig till barn i år 3 – 6 och ske i direkt anslutning till skoldagen. Bidrag utgår med ca 1 miljon kronor.

Snörapport
Under november månad har hälften av den snö som beräknas falla under en normal vinter kommit vilket orsakat en del problem. På de hela taget har snöröjningen fungerat tillfredsställande förutom vid Juvelarområdet. Gatu- och fastighetskontorets snöcontroller har varit ute och kontrollerat snöröjning och halkbekämpning i Älvsjö. På en skala 0 – 2 hamnade Älvsjö på 1.4, vilket innebär att Älvsjö kom på fjärde plats i staden.

Så vill älvsjöborna ha framtidens sjukvård
Materialet från landstingets dialog om framtidens hälso- och sjukvård finns nu utlagd på vår hemsidan.

§268 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Kåre Gustafsson (s) informerade om att han deltagit i ett skolseminarium den 8 oktober, Ungdom och Kultur den 18 november samt i ett seminarium om sysselsättning den 19 november.

Även Peter Modesta (mp) har deltagit i dessa seminarier.

Nämnden beslutar att Kåre Gustafsson (s) får delta i Rådslag om missbrukarvården den 20 december.

Svante Haggren (s) undrade om det är möjligt att använda barackerna som idag står på Lisebergs bollplan till Parkskolan. Enligt förvaltningen ska upphandlingen av baracker ske via Sisab.

Mona Bergström (s) framförde att hon anser det viktigt att information om Kompetensfonden når ut i organisationen så att de medarbetare som har behov av kompetensutveckling får del av utbildningarna som erbjuds.

Mona Bergström (s) framförde ett tack till de medarbetare som den 25 november presenterade de barn- och ungdomsprojekt som pågår i stadsdelen. Enligt Mona Bergström pågår ett mycket intressant arbete med många kreativa förslag till lösningar.

§271 Yttrande till Stockholms tingsrätt angående adoption

§272 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg omsorg om funktionshindrade

§273 Gemensam upphandling av tvättservice inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade