Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-01-13

Sammanträde 2005-01-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

§1 Anmälan av ersättare till Älvsjö stadsdelsnämnd 2005

Anmäldes att kommunfullmäktige 2004-12-14 § 25 utsett Magnus Karlsson (s) till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd för år 2005.

§2 Utseende av justerare och beslut om justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket ska tisdagen den 18 januari kl 17.00.

§3 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2004-12-16 justerats den 22 december 2004.

§4 Val av social delegation 2005

1. Stadsdelsnämnden utser Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Maj-Len Eklund (v), Torbjörn Erbe (m), Jan Bressler (fp) och Margaretha Åkerberg (kd) till ledamöter för 2005.

2. Gun Högbacke (s), Kenneth Rönnquist (mp), Johan Nilsson (m) och Iris Lindgren (fp) utses till ersättare.

3. Till ordförande utses Kåre Gustafsson (s) och till vice ordförande Torbjörn Erbe (m).

4. Ersättarna skall vid förfall för ledamot inträda i följande ordning:
För ordförande och ledamöterna Andersson (s) och Bergström (s) inträder ersättarna Rönnquist (mp), Högbacke (s), Lindgren (fp), Nilsson (m), för ledamoten Eklund (v) inträder ersättarna Högbacke (s), Rönnquist (mp), Lindgren (fp), Nilsson (m), för vice ordföranden inträder ersättarna Nilsson (m), Lindgren (fp), Rönnquist (mp), Högbacke (s), för ledamoten Bressler (fp) inträder Lindgren (fp), Nilsson (m), Rönnquist (mp), Högbacke (s) och för ledamoten Åkerberg (kd) inträder ersättarna Nilsson (m), Lindgren (fp), Rönnquist (mp), Högbacke (s).

5. Sociala delegationens ordförande Kåre Gustafsson (s) och vice ordförande Torbjörn Erbe (m) ges förordnande att fatta beslut som enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ankommer på nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2004. Dnr 002-430-04.

Stadsdelsnämnden beslöt 1996-12-11 att inom sig inrätta en social delegation bestående av sju ledamöter och fyra ersättare. Sociala delegationen har därefter valts för ett år i taget.

§5 Övriga frågor

Lars-Gunnar Winsa informerade om hur flodvågskatastrofen i Asien drabbat Älvsjö och hur förvaltningen tillsammans med kyrkan och vårdcentralen arbetat med krisen.

Den 14 januari besöker Annika Billström Älvsjö för att ta del av hur de  rabbade skolorna arbetar med katastrofen.

Särskilt uttalande
Nämnden gjorde följande uttalande med anledning av katastrofen.

Vi uttalar vårt djupa deltagande med anhöriga och vänner till de som drabbats
av katastrofen i Asien. Vi uttalar också vårt stora stöd till alla anställda, som nu och framöver, gör fantastiska insatser i kontakten med de drabbade.