Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-01-27

Sammanträde 2005-01-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Sammanträdet inleds med en ceremoni ledd av kyrkoherde Torkil Nilson, Brännkyrka församlin Läs mer...g, med anledning av katastrofen i Asien.
Frågestund - besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

Öppet sammanträde

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering. Protokoll 2005-01-13

3 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

4 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

5 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Anmälan av protokoll från sammanträde med föräldrastyrelsen Johan Skytteskolan 2004-11-17

7 Anmälan av protokoll från möte 2004-11-24 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

8 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag.

10 Muntlig föredragning om bokslutssiffrorna för 2004

11 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2005

Dnr: 102-407-04

Stadsdelsförvaltningens enheter har i dialog med förvaltningsledningen tagit fram kvali-tetsgarantier för 2005.

Utgångspunkter när garantierna har tagits fram har varit stadens budget, nämndens in-riktningsmål och generella åtaganden, brukarnas önskemål och uppfattning om verksam-heterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar. Hänsyn har också tagits till enheternas arbetssätt och resursanvändning i förhållande till åtaganden och budget.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att verksamheternas kvalitetsgarantier är trovärdiga och kan uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå bedöms i stort stämma överens med nämndens generella åtagandena även om vissa förbättringsområden finns för några en-heter.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (48 kb)

12 Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 009-330-04

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att en årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad genomförs.

Stadsdelsförvaltningen anser att motionen ligger väl i linje med stadens intentioner gällande arbetet med att bryta segregationen samt att det i övrigt är ett utmärkt förslag, varför stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka motionen.


Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Bilagor
Bilaga (26 kb)

13 Cykelplan för Stockholms ytterstad Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 302-360-04

Gatu- och fastighetskontoret har upprättat ett förslag till cykelplan för Stockholms ytterstad, vilket har tillsänts Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Planen ska utgöra ett planeringsinstrument för att ge ökad och säker cykling samt utgöra underlag för inriktningsbeslut under tio år framåt. Planen identifierar olika planeringsprinciper, brister i cykelnätet samt föreslår åtgärder som i söderort bland annat handlar om anläggande av 53 km nya gång- och cykelbanor. Flera av dessa föreslås anläggas i Älvsjö.

Förvaltningen ser positivt på de åtgärder som föreslås i Älvsjö. Förvaltningen vill därutöver särskilt påpeka vikten av trafiksäkerhetsåtgärder i de cykelstråk som fortsatt kommer att ligga i blandtrafik, exempelvis på Götalandsvägen och Långsjövägen. Rondellen vid Älvsjövägen bör också byggas om. Behovet av utökade och säkra cykelparkeringar i och kring Älvsjö centrum är också stort.

Dock hade det, med tanke på planens långa horisont (15 år), varit önskvärt med ett bredare samrådsförfarande för att också kunna identifiera lokala behov och för kunna inhämta synpunkter från barn och unga i stadsdelarna. Cykelplanen bör därför också ha fokus på lokala resemönster i allmänhet och på cyklandet till skolorna i synnerhet.


Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (34 kb)

14 Ny detaljplan för kvarteret Armborstet i stadsdelen Solberga Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-365-04

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Armborstet i stadsdelen Solberga (intill Älvsjö centrum). Stadsdelsnämnden har fått förslaget för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse men förstår också den oro som finns från närboende beträffande skuggning och insyn. Med hänsyn till detta förordar förvaltningen en sänkning av byggnadshöjden mot Älvsjövägen samt efterfrågar en mer genomarbetad gestaltning av bebyggelsen som också kan berika stadsmiljön utefter Älvsjövägen.


Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (26 kb)

15 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 502-366-04

Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (39 kb)

16 Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och efektivare offentlig tillsyn Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 000-424-04

Regeringen beslutade i september 2000 att ge en utredare uppdraget att utreda hur den statliga tillsynen bl a kan göras tydligare och effektivare. Utredningens slutbetänkande har nu överlämnats, vilken har remitterats till staden. Kommunstyrelsen har i sin tur underremitterat betänkandet till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd.

Utredningens förslag gällande den offentliga tillsynen får enligt förvaltningens
bedömning mycket liten påverkan, om ens någon, på stadsdelsnämndens verksamhetsansvar. Stadsdelsförvaltningen lämnar därför endast principiella synpunkter på utredningen.


Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Bilagor
Bilaga (31 kb)

17 Utvärdering av lokal föräldrastyrelse inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

Dnr: 499-278-04

Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes lokala styrelse hade under läsåret 2003/2004 genom stadsdelsnämndens delegation ansvaret för verksamhetsplanerna inom barn- och ungdomsområdet. Den lokala styrelsen har under läsåret aktivt arbetat med bl a lokalfrågor, elevdemokrati, läxläsning och skrivscheman, skolmat och skolmiljö. Det har under läsåret varit relativt svårt för styrelsen att hantera delegationen som helhet, men styrelsens arbete med de enskilda frågorna har påverkat verksamhetsplaneringen. Styrelsen har också deltagit i att följa upp verksamhetens resultat.

Styrelsen har med elevrepresentanterna och via föräldraråd arbetat med att utveckla brukarinflytandet inom barn- och ungdomsområdet, bl a avseende elevdemokrati och styrelsens kommunikation med föräldraråden.

Under utvärderingen har uppkommit frågor om hur den lokala styrelsens mandat ska beskrivas. I ärendet beskrivs mandatet enligt följande: Den lokala styrelsen ska som ett självförvaltningsorgan och med stadsdelsnämndens delegation företräda brukarna och utveckla brukarinflytandet för att bidra till en bättre förskola och skola. Uppdraget ska utföras inom ramen för stadsdelsnämndens övergripande mål och budget.

Förvaltningen bedömer att styrelsen gör ett ambitiöst arbete för att förbättra verksamheterna och brukarinflytandet i enskilda frågor. Det är relativt svårt för styrelsen att utifrån delegationen driva det långsiktiga arbetet. Detta ska dock ses mot bakgrund av föräldrarepresentanternas begränsade tid för uppdraget med hänsyn till arbete och familjeliv. Styrelsens omfattande ansvar, för hela tolv enheter som företrädare för omkring 1800 barn/elever med föräldrar, är också försvårande när det gäller att driva och utveckla arbetet inom delegationen. Stadsdelsnämnden uppdrar år styrelsen att utreda och ta fram förslag till hur lokala styrelser inom södra barn- och ungdomsområdet ska organiseras i framtiden utifrån den föreslagna nya skollagstiftningen.

Förvaltningen menar att det är viktigt att styrelsen kan fortsätta att vara en positiv kraft för att utveckla verksamheterna, och att den företräder och driver sina brukargruppers intressen. Det är samtidigt viktigt att brukarinflytandet balanseras i förhållande till alla Älvsjös medborgares intressen så som dessa uttrycks i stadsdelsnämndens mål samt i demokratiprocesserna och besluten inom nämndens ansvarsområden.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar år den lokala styrelsen att utreda och ta fram förslag till hur lokala styrelser inom södra barn- och ungdomsområdet ska organiseras från och med läsåret 2005/2006 utifrån den föreslagna nya skollagstiftningen


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (49 kb)

18 Åtgärdsplan för Långbrogården

Dnr: 504-003-05

Länsstyrelsen har tillsammans med Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet besökt Långbrogården 2004-09-29 för verksamhetsgranskning med utgångspunkt från de boendes/vårdtagarnas trygghet och säkerhet. Båda myndigheterna har konstaterat att
personalen bemöter de boende/vårdtagare med omtanke, respekterar deras integritet och att deras närstående känner sig trygga men kvalitetsarbetet måste intensifieras genom ett tydlig definierat verksamhetsmål samt att förbättring av dokumentation/journalföring och översyn av personalbemanning måste göras. Länsstyrelsen redovisar i sin sammanfattade bedömning att verksamheten inte kan redovisa hur den enskildes behov av service och omvårdnad planeras och genomförs enligt Socialtjänstlagen. Socialstyrelsen bedömer att en översyn av läkemedelshantering enligt givna regler måste genomföras omgående. Länsstyrelsen har begärt en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordras med syfte på att verksamhetens kvalitetsutveckling påskyndas. Däremot har Socialstyrelsen inte begärt någon åtgärdsplan.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315
Bilagor
Bilaga (27 kb)

19 Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning

Dnr: 000-410-04

Till stadsdelsnämnden inkom 2004-12-16 en begäran från länsrätten i
Stockholms län om yttrande över överklagat beslut. Överklagat beslut avser
”Parkskolans framtida lokalisering samt ansvarsområden för norra respektive
södra barn- och ungdomsområdet” och togs av Älvsjö stadsdelsnämnd 2004-11-18
§ 253. Omprövning har begärts av fem klassombud i Sjöängsskolans föräldraförening.

Stadsdelsnämnden hemställer att klagandes talan lämnas utan bifall.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Bilagor
Bilaga (33 kb)

20 Förslag om ändrade skolupptagningsområden för Älvsjö respektive Liljeholmens stadsdelsnämnder

Dnr: 403-004-05

I detta ärende föreslås att Älvsjö stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om ändrat skolupptagningsområde så att respektive nämndens geografiska gräns även utgör gräns för skolupptagningsområdet.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att de föreslagna ändringarna underlättar såväl skolplaneringen som hanteringen av kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd när skolupptagningsområdena sammanfaller med stadsdelsgränserna.

Detta innebär att de gator som idag tillhör Solbergaskolans upptagningsområde men ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde, föreslås överföras till Liljeholmens stadsdelsnämnd. Ändringen föreslås gälla från läsåret 2005/2006.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars Stensborg, 08-508 21 105
Bilagor
Bilaga (31 kb)

21 Lärotider för Älvsjös grundskolor läsåret 2005/2006

Dnr: 403-011-05

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Bilagor
Bilaga (24 kb)

23 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Slutet sammanträde

24 Anmälan av protokoll från sociala delegationens sammanträde 2004-12-07 och 2004-12-16

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

26 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende 4 kap 10 § föräldrabalken

27 Anbudsupphandling av renhållning, vinterväghållning och parkskötsel inom Älvsjö stadsdelsområde

§6 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske måndagen den 31 januari kl 17.00.

§7 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2005-01-13 justerats den 18 januari 2005.

§8 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 20 januari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§9 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Protokoll från möte med lokala handikapprådet den 20 januari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp den 20 januari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§11 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes föräldrastyrelse den 17 november 2004

Protokoll från Johan Skyttes föräldrastyrelse den 17 november 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Anmälan av protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§13 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 13.

§14 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 14.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§15 Muntlig föredragning om bokslutssiffrorna för 2004

Ekonomichefen redovisade muntligt bokslutssiffrorna för 2004.

§16 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2005

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2005.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 december 2004. Dnr 102-407-04.

Stadsdelsförvaltningens enheter har i dialog med förvaltningsledningen tagit fram kvalitetsgarantier för 2005.

Utgångspunkter när garantierna har tagits fram har varit stadens budget, nämndens inriktningsmål och generella åtaganden, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar. Hänsyn har också tagits till enheternas arbetssätt och sursanvändning i förhållande till åtaganden och budget.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att verksamheternas kvalitetsgarantier är trovärdiga och kan uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå bedöms i stort stämma överens med nämndens generella åtaganden även om vissa örbättringsområden finns för några enheter.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (48 kb)

§17 Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Remiss från kommunstyrelsen

Älvsjö stadsdelsnämnd avslår motionen och anför därutöver följande.

Att arrangera en sådan karneval som föreslås är ett jättelikt projekt som skulle kräva mycket resurser. Att ålägga varje medverkande förening eller grupp att själva stå för sin del av kostnaderna är orimliga eftersom de ofta är ideella föreningar med kärv ekonomi. Om ett projekt som den föreslagna karnevalen ska baseras på medverkande föreningar bör initiativet komma från dessa.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 december 2004. Dnr 009-330-04.

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att en årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad genomförs.

Stadsdelsförvaltningen anser att motionen ligger väl i linje med stadens intentioner gällande arbetet med att bryta segregationen samt att det i övrigt är ett utmärkt förslag, varför stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka motionen.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle avslå motionen samt därutöver ett tillägg.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Cathrin Samuelsson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (s), (v) och (mp):s förslag till beslut.

Votering begärdes och verkställdes.

Ledamot som bifaller (s), (v) och (mp):s förslag till beslut röstar ja.
Ledamot som bifaller (m), (fp) och (kd):s förslag till beslut röstar nej.

Votering utföll med 6 ja-röster – ordförande Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson (s), ledamoten Majvi Andersson (s), ledamoten Svante Haggren (s), tjänstgörande ledamoten Gun Högbacke (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) mot 5 nej-röster – vice ordförande Olle Andretzky (m), ledamoten Torbjörn Erbe (m), ledamoten Lars Hansson (fp), tjänstgörande ledamoten Jan Bressler (fp) och tjänstgörande ledamoten Cathrin Samuelsson (kd).

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt (s), (v) och (mp):s förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp)och tjänstgörande ersättaren Cathrin Samuelsson (kd) reserverade sig motnämndens beslut till förmån för sitt eget förslag.

 

Bilagor
Bilaga (26 kb)

§18 Cykelplan för Stockholms ytterstad Remiss från gatu- och fastighetskontoret

1. Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen förutom i den del som rör rondellen vid Älvsjövägen.

2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

Rondellen Älvsjövägen/Johan Skyttes väg bör inte bara byggas om. Vårt krav är att denna rondell, i likhet med antingen hela eller delar av Älvsjövägen, ska läggas ner i tunnel. Att enbart bygga om rondellen så att en cykelbana tillskapas är inte den helhetslösning som krävs för att trafiken genom Älvsjös centrala delar ska bli säkrare och smidigare för bilismen men framförallt tryggare för Älvsjös invånare.

Älvsjös medborgare har genom sina organisationer, både politiska och andra, under många år begärt att få Älvsjövägen i tunnel. Detta krav har stadsdelsnämndens politiker från samtliga partier ställt sig bakom, vilket också framförts vid ett flertal tillfällen från nämnden till staden centralt.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar till den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor att bevaka utbyggnaden av cykelbanor i Älvsjö.

Ärendet
Älvsjö stadsdelsnämnd hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2005. Dnr 302-360-04.

Gatu- och fastighetskontoret har upprättat ett förslag till cykelplan för Stockholms ytterstad, vilket har tillsänts Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Planen ska utgöra ett planeringsinstrument för att ge ökad och säker cykling samt utgöra underlag för inriktningsbeslut under tio år framåt. Planen identifierar olika planeringsprinciper, brister i cykelnätet samt föreslår åtgärder som i söderort bland annat handlar om anläggande av 53 km nya gång- och cykelbanor. Flera av dessa föreslås anläggas i Älvsjö.

Förvaltningen ser positivt på de åtgärder som föreslås i Älvsjö. Förvaltningen vill därutöver särskilt påpeka vikten av trafiksäkerhetsåtgärder i de cykelstråk som fortsatt kommer att ligga i blandtrafik, exempelvis på Götalandsvägen och Långsjövägen. Rondellen vid Älvsjövägen bör också byggas om. Behovet av utökade och säkra cykelparkeringar i och kring Älvsjö centrum är också stort.

Dock hade det, med tanke på planens långa horisont (15 år), varit önskvärt med ett bredare samrådsförfarande för att också kunna identifiera lokala behov och för att kunna inhämta synpunkter från barn och unga i stadsdelarna. Cykelplanen bör därför också ha fokus på lokala resemönster i allmänhet och på cyklandet till skolorna i synnerhet.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§19 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Armborstet Remiss från stadsbyggnadskontoret

1. Älvsjö stadsdelsnämnd avslår förvaltningens förslag till svar på remissen.

  1. Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att det femvåningshus som planeras närmast villorna på Danska gränd och Segervägen inte skall byggas samt anför därutöver följande.

Vi ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse, men menar att det femvåningshus som planeras närmast villorna på Danska gränd och Segervägen inte skall byggas. Huset kommer alldeles för nära villorna med allvarliga konsekvenser  för miljö och insyn.
Ett alternativ vore att köpa ut samtliga nio villor, vilket skulle skapa en större markyta för att bygga ett större bostads/affärshus. Även om en sådan lösning inte är aktuell nu, så kan den bli det på sikt.
Den totala mängden lägenheter bör inte minska i projektet.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2005. Dnr 302-365-04.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Armborstet i stadsdelen Solberga (intill Älvsjö centrum). Stadsdelsnämnden har fått förslaget för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse men förstår också den oro som finns från närboende beträffande skuggning och insyn.
Med hänsyn till detta förordar förvaltningen en sänkning av byggnadshöjden mot Älvsjövägen samt efterfrågar en mer genomarbetat gestaltning av bebyggelsen som också kan berika stadsmiljön utefter Älvsjövägen.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Cathrin Samuelsson (kd) framlade ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter en kort ajournering anslöt sig (s), (v) och (mp) till (m), (fp) och (kd):s förslag till beslut.

Bilagor
Bilaga (26 kb)

§20 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsengällande betänkandet.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2005. Dnr 000-366-04.

Regeringen tillsatte i november 2002 en utredning med uppdrag att utvärdera och göra en översyn av 1994 års skuldsaneringslag. Utredningen, som antog namnet. Skuldsaneringsutredningen, överlämnade betänkandet "Ett steg mot enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande" (SOU 2004:81) till regeringen i augusti 2004.

Skuldsaneringsutredningen har som mål att förenkla och effektivisera skuldsaneringsförfarandet eftersom det nuvarande systemet för skuldsanering är ineffektivt samt onödigt långdraget och omständligt.

Förvaltningen anser att den nya lagstiftningen innebär att enskilda skuldtyngda personer kan få bättre hjälp och att den kommunala rådgivningen kan nå skuldsatta personer med rådgivning i ett tidigare skede.

Förvaltningen bedömer också att den kommunala skuldrådgivningen blir tydligare och får en bredare kompetens genom den samordningsroll som Konsumentverket föreslås få i förslaget.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (39 kb)

§21 Förslag om en tydligare och efektivare offentlig tillsyn Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2004. Dnr 000-424-04.

Regeringen beslutade i september 2000 att ge en utredare uppdraget att utreda hur den statliga tillsynen bl.a. kan göras tydligare och effektivare. Utredningens slutbetänkande har nu överlämnats, vilken har remitterats till staden. Kommunstyrelsen har i sin tur underremitterat betänkandet till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd.

Utredningens förslag gällande den offentliga tillsynen får enligt förvaltningens bedömning mycket liten påverkan, om ens någon, på stadsdelsnämndens verksamhetsansvar. Stadsdelsförvaltningen lämnar därför endast principiella synpunkter på utredningen.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (31 kb)

§22 Utvärdering av lokal föräldrastyrelse inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

  1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande utvärdering av den lokalaStyrelsens arbete inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde läsåret 2003/2004.
  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt den lokala styrelsen att utreda och ta fram förslag till hur lokala styrelser inom södra barn- och ungdomsområdet ska organiseras från och med läsåret 2005/2006 utifrån den föreslagna nya skollagstiftningen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2005. Dnr 499-278-04.

Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes lokala styrelse hade under läsåret 2003/2004 genom stadsdelsnämndens delegation ansvaret för verksamhetsplanerna inom barn- och ungdomsområdet. Den lokala styrelsen har under läsåret aktivt arbetat med bl.a. lokalfrågor, elevdemokrati, läxläsning och skrivscheman, skolmat och skolmiljö. Det har under läsåret varit relativ svårt för styrelsen att hantera delegationen som helhet, men styrelsens arbete med de enskilda frågorna har påverkat verksamhetsplaneringen. Styrelsen har också deltagit i att följa upp verksamhetens resultat.

Styrelsen har med elevrepresentanterna och via föräldraråd arbetat med att utveckla brukarinflytandet inom barn- och ungdomsområdet, bl.a. avseende elevdemokrati och styrelsens kommunikation med föräldraråden.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt den lokala styrelsen att utreda och ta fram förslag till hur lokala styrelser inom södra barn- och ungdomsområdet ska organiseras från och med läsåret 2005/2006 utifrån den föreslagna nya skollagstiftningen.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (49 kb)

§23 Åtgärdsplan för Långbrogården

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande åtgärdsplan för Långbrogården

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att senare under våren bjuda in den nya chefen för Långbrogården till nämnden för att förvissa sig om att nödvändiga åtgärder vidtagits.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2005. Dnr 5004-003-05.

Länsstyrelsen har tillsammans med Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet besökt Långbrogården i september 2004 för verksamhetsgranskning med utgångspunkt från de boendes/vårdtagarnas trygghet och säkerhet. Länsstyrelsen redovisar i sin sammanfattande bedömning att verksamheten inte kan redovisa hur den enskildes behov av service och omvårdnad planeras och genomförs enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen bedömer att en översyn av läkemdelshantering enligt givna regler måste genomföras omgående. Länsstyrelsen har begärt en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordras för att skynda på verksamhetens kvalitetsutveckling. Socialstyrelsen har inte begärt någon åtgärdsplan.

Förslag till beslut
Ordföranden Petr Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, tt nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (27 kb)

§24 Lärotider för Älvsjös grundskolor läsåret 2005/2006

Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa lärotider läsåret 2005/2006 för Älvsjös grundskolor enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2005. Dnr 403-011-05.

Ärendet redovisar läsåret 2005/2006 för Älvsjö grundskolor med avseende på när elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar och studiedagar är utlagda.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (24 kb)

§25 Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning

Stadsdelsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Länsrätten i Stockholms län och hemställer om att klagandes talan lämnas utan bifall.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2004. Dnr 000-410-04.

Till stadsdelsnämnden inkom den 16 december 2004 en begäran från Länsrätten i Stockholms län om yttrande över överklagat beslut. Överklagat beslut avser "Parkskolans framtida lokalisering samt ansvarsområden för norra respektive södra barn- och ungdomsområdet" och togs av Älvsjö stadsdelsnämnd den 18 november 2004 § 253. Omprövning har begärts av fem klassombud i Sjöängsskolans föräldraförening.

Stadsdelsnämnden hemställer att klagandes talan lämnas utan bifall.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (33 kb)

§26 Förslag om ändrade skolupptagningsområden för Älvsjö respektive Liljeholmens stadsdelsnämnder

Stadsdelsnämnderna hemställer hos kommunstyrelsen att ändra skolupptagningsområdets gräns för Älvsjö respektive Liljeholmens stadsdelsnämnder, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2005. Dnr 403-404-05.

I detta ärende föreslås att Älvsjö stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om ändrat skolupptagningsområde så att respektive nämnds geografiska gräns även utgör gräns för skolupptagningsområdet.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att de föreslagna ändringarna underlättar såväl skolplaneringen som hanteringen av kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd när skolupptagningsområdena sammanfaller med stadsdelsgränserna.

Detta innebär att de gator som idag tillhör Solbergaskolans upptagningsområde men ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde, föreslås överföras till Liljeholmens stadsdelsnämnd. Ändringen föreslås gälla från läsåret 2005/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Cathrin Samuelsson (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och tjänstgörande ledamoten Cathrin Samuelsson (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Förvaltningens förslag till beslut avslås.
  2. Därutöver anförs följande.

Här har vi ett praktexempel på hur illa stadsdelsnämndsgränserna fungerar. Egentligen borde barn med behov av särskilt stöd ha en central peng som följer dem. Då först finns det en verklig valfrihet för dessa barn.

Bilagor
Bilaga (31 kb)

§27 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

Söderortsvisionen
En ny reviderad upplaga har kommit som delades ut till nämndens ledamöter och ersättare. Kommer att tas upp som tema vid något av nämndens sammanträden under året.

Polis på medborgarkontoret
Polisnämnden har godkänt att en polis kommer att finnas två gånger i veckan på Medborgarkontoret. Verksamheten som är en försöksverksamhet kommer att starta i mars och utvärderas efter fyra månader. När polisen ej är på plats kan personalen på Medborgarkontoret lämna ut blanketter till allmänheten som kan faxa sina anmälningar till polisen i Västberga eller lämna dem i en låda. Personalen på Medborgarkontoret kan ej ta emot anmälningar.

Nämndsammanträdet i maj
Med anledning av utdelning av hedersbelöningar i stadshuset den 19 maj flyttas nämndens sammanträde till onsdagen den 18 maj.

Möte med gruppledarna och referensgruppen för förskola/skola
Stadsdelsdirektören påminde om mötet måndagen den 31 januari kl 17.00 om Parskolans lokaler. Tjänsteutlåtandet kommer upp på februarisammanträdet.

Förskolekön
2004 12 31 fanns 1.017 barn inskrivna inom barnomsorgen, vilket i genomsnitt innebär 17 barn per avdelning. Det står ett 60-tal barn i kön, vilket innebär att ca hälften kommer tacka ja till en placering under våren. Det finns en avdelning på Speldosan som kan öppnas, 12 platser på Solkatten, några platser på Vandrarskon och till hösten öppnar en ny avdelning på Äppelängen. Det innebär att vi kommer att klara barnomsorgsgarantin.

§28 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Med anledning av att stormen gått hårt fram i Älvsjöskogen undrade Majvi Andersson (s) vem som ansvarar för skötseln av skogen. Enligt förvaltningen har röjningsarbete efter stormen gjorts men enligt Majvi Andersson finns det fortfarande träd som kan orsaka olyckor varför förvaltningen ska göra ytterligare kontroll.

Svante Haggren (s) undrade om Johan Skytteskolan deltagit i det utvecklingsarbete som omkringliggande högstadieskolor haft med Brännkyrka gymnasium. Förvaltningen återkommer med svar.

Lars Hansson (fp) undrade vilka konsekvenser det försämrade budgetläget inom äldreomsorgen får för bemanningen på äldreboendena.

Peter Modesta (mp) informerade om att han varit på ett möte med hyresgästföreningarna i Solberga som framfört önskemål om rastgård för hundar. Frågan tas upp i den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor.

§29 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 7 och 16 december 2004 anmäldes.

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§31 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§32 Anbudsupphandling av renhållning, vinterväghållning och parkskötsel inom Älvsjö stadsdelsområde