Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-02-17

Sammanträde 2005-02-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsberättelsen för 2004
Frågestund besökande allmänhet ges möjligh Läs mer...et att ta upp frågor med den samlade nämnden

Öppet sammanträde

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering Protokoll 2005-01-27

3 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

4 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

5 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Anmälan av protokoll från sammanträde med föräldrastyrelsen i Johan Skytteskolan

7 Anmälan av protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

8 Anmälan av protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

9 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

10 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter. Ärendelista. Dokumentlista.

11 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2004

Dnr: 102-020-05

Handläggare: Lars Ericsson, 08-508 21 079

12 Ersättningspaviljonger för Parkskolan

Dnr: 308-030-05

För att tillmötesgå behovet av ersättningslokaler för Parkskolan inom södra barn- och ungdomsområdet föreslår förvaltningen en förhyrning av paviljonger. Paviljongerna placeras i anslutning till Johans Skytteskolans gymnastiksal på den så kallade tekniktomten och hyreskalkylen baseras på en förhyrning under en femårsperiod. Hyreskalkylen indikerar en hyra på 3 808 tkr. Lokalerna på drygt 1900 kvm ersätter ca 3000 kvm som idag förhyrs på rivningskontrakt inom Långbro sjukhusområde.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (30 kb)

13 Förslag till detaljplan för område vid kvarterat Jullovet i Liseberg. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 303-327-05

Stadsdelsnämnden har fått ett förslag till ny detaljplan över område intill kvarteret Jullovet i Liseberg för yttrande. Området ligger inom Enskede-Årstas stadsdelsnämnd med direkt angränsning till Älvsjö stadsdelsnämnd. Planen medger ny bebyggelse med 10 radhus på en tomt som tidigare utnyttjats för bland annat parkering intill Lisebergs bollplan. Förvaltningen ser positivt på ny bebyggelse i området som väsentligt kan förbättra områdets stadsmiljövärden.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (24 kb)

14 Förslag angående LSS - särskilt personligt stöd Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 505-439-04

Denna remiss gällande LSS – särskilt personligt stöd (SOU) 2004:103) har av kommunstyrelsen remitterats till stadsledningskontoret, socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna i Maria Gamla stan, Spånga- Tensta och Älvsjö för yttrande. Betänkandet rör frågor på hjälpmedelsområdet såväl för yngre som äldre med funktionshinder.

Uppdraget för LSS - Särskilt personligt stöd avser följande förtydliganden av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 reglering av insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd)
 tillämpningsområdet för 23 § LSS samt
 kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar för personer som bor i bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna.

Utredningen lägger fram två förslag; ett huvudförslag som tydligt klargör LSS-lagens intentioner och som motpol ett alternativförslag, vilket enligt förvaltningen kan medföra en försämrad kvalitet av insatser för brukarna. Alternativförslaget kan också öka gränsdragningsproblematiken mellan huvudmännen vilket enbart försvårar nuvarande tolkningsbekymmer. Förvaltningen anser huvudförslaget vara mer tydligt och att det skulle vara bäst att kommunerna övertog ansvaret för insatsen råd och stöd (särskilt personligt stöd). Förvaltningen anser att om alternativförslaget genomförs bör förslaget innehålla en riktad uppföljning avseende konsekvenserna av förslaget.

Utredarens förslag till ändring av beteckning rådgivning och annat personligt stöd till ny beteckning enligt 9 § 1 LSS till särskilt personligt stöd anser förvaltningen vara ett förtydligande av insatsen och mer relevant till insatsens innebörd.

Förvaltningen har inget att erinra gällande utredarens förslag rörande tillståndsplikten för enskilt bedriven verksamhet och ser inga vägande skäl för ändring av nuvarande bestämmelser i § 23 LSS.


Handläggare: Roger Blomqvist och Hans Stavrot, 08-508 21 100 och 08-508 21 521
Bilagor
Bilaga (41 kb)

15 Avveckling av dagens stadsdelsnämnder - ge makten till medborgarna Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 004-346-04

Jan Björklund (fp) m fl föreslår i en motion bl a att dagens 18 stadsdelsnämnder avvecklas och att 12 nya områdesnämnder inrättas med huvudansvar för bland annat socialtjänst, biståndsbedömning i omsorgen, viss fysisk verksamhet och lokal kultur- och föreningsverksamhet. Vidare föreslås att ansvaret för driften av förskola, skola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade överförs till kommungemensamma nämnder.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att områdesnämnder med ansvar för vissa lokala frågor riskerar att skapa en otydlig organisation med en förvirring hos medborgarna om vart man ska vända sig med sina frågor. Det vore bättre att fullt ut skapa centrala facknämnder med ett tydligt verksamhetsansvar alternativt att behålla stadsdelsnämnderna och låta dem ansvara för alla de frågor som är av lokal karaktär (inkl pengfinansierade verksamheter) och som kompletteras med vissa centrala facknämnder som av effektivitetsskäl svarar för frågor som kräver ett kommunövergripande perspektiv.


Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Bilagor
Bilaga (30 kb)

16 Översyn av socialtjänstnämnden

Dnr: 000-442-04

På uppdrag av kommunstyrelsen har en översyn av socialtjänstnämnden genomförts. Översynen presenteras i en konsultrapport vilken har remitterats till stadsdelsnämnden för yttrande. Syftet med översynen har varit att se hur väl nämnden uppfyller sina målsättningar och sitt reglemente samt skapa förutsättningar för att öka effektiviseringen i hela verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen delar i huvudsak rapportens överväganden och ställningstaganden, bl a att ansvaret för beredning av principiella och stadsövergripande socialtjänstfrågor flyttas till stadsledningskontoret, att delar av verksamheten även fortsättningsvis är intäktsfinansierad samt att det finns behov av en översyn av rutinerna för tak-över-huvudet-garantin.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Bilagor
Bilaga (32 kb)

17 Den obligatoriska särskolan

Fr.o.m. 1 januari 2005 överfördes ansvaret för den obligatoriska särskolan från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna. För att finansiera särskolans verksamhet i stadsdelarna infördes ett schabloniserat resursfördelningssystem. Inom Älvsjö finns två träningsskolor, Broskolan och Mockasinen, vilka har elever från drygt hälften av stadsdelarna i staden. Förvaltningen kan konstatera att efter en grundlig genomgång av befintliga kostnader och förväntade intäkter kommer underskott att uppstå för budgetåret 2005 efter förvaltningens genomförda åtgärder. Detta gäller för Mockasinen med 1,2 mkr och Broskolan med 0,5 mkr. Under förutsättning att elevantalet förblir konstant bedömer förvaltningen att enheterna ska ha en budget i balans vid ingången av budgetåret 2006.

Broskolans hyreskontrakt går ut 2005-12-31 och måste ersättas med nya lokaler. Utbildningsförvaltningen har försökt finna lämpliga ersättningslokaler inom rimlig hyresnivå utan framgång. Förvaltningen arbetar med uppdraget och har för avsikt att återkomma till nämnden i maj om eventuella förhyrning av ersättningslokaler alternativt avveckling av Broskolan.


Handläggare: Cecilia Uddenfeldt, 08-508 21 040
Bilagor
Bilaga (31 kb)

18 Anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholms stads kompetensfond

Dnr: 200-037-05

Stadsdelsförvaltningen har 2003 12 18 godkänt förvaltningens förslag om förfarande och redovisning av projekt med medel från stadens kompetensfond. Beslut om medel har fattats av kommunstyrelsens personal och kvalitetsutskott (PKU) avseende Kompetenscentrum (KC) inom äldreomsorg och äldrevård (förlängt samprojekt), MST-verksamhet (Multi Systemic Therapy) inom individ- och familjeomsorg (samprojekt) samt Sinnesstimulering, aktivering och avslappning för gravt demenssjuka äldre vid Solberga äldreboende. Dessutom har PKU beviljat medel för ytterligare ett samprojekt med andra stadsdelsnämnder. Därutöver anordnar kompetensfonden basutbildningar där vikariekostnader för medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade täcks av medel från fonden. Vidare arrangeras kontinuerligt föreläsningar och seminarier för chefer och medarbetare.

Handläggare: Sivan Arvidsson, 08-508 21 074
Bilagor
Bilaga (31 kb)

19 Redovisning av genomförd tilsyn gällande automatspelstillstånd och försäljning av folköl och tobak

Dnr: 309-038-05

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror. Stadsdelsnämnden hade också tillsynen av automatspeltillstånden men detta ansvar överfördes till Lotteriinspektionen 2005-01-01. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2004.

Beträffande automatspeltillstånd finns det inom stadsdelsnämndens geografiska ansvarsområde tre tillståndshavare men samtliga saknar för närvarande spelautomater. Inom området finns sju försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt 13 försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egentillsynsprogram


Handläggare: Håkan Dahl, 08-508 21 076
Bilagor
Bilaga (31 kb)

20 Redovisning av kartläggning avseende hälso- och sjukvårdsinsatser samt kvaliteten i särskilda boendeformer vid fem stadsdelsnämnder

Dnr: 506-034-05

Uppföljning av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för sjunde året i följd inom fem stadsdelsnämnder; Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. Vid uppföljningen har följande nio kriterier, förutom allmänna uppgifter, undersökts; läkemedel, näringsintag (nutrition), tandvård-munstatus, hud, inkontinens, infektioner, fall och fallskador samt övriga omvårdnadsbehov. Vid årets undersökning ställdes frågan om verksamheternas hälso- och sjukvårdsmål. I vissa av kriterierna ingår också hur uppgifter i samband med vård och omvårdnad dokumenteras i omvårdnadsjournalerna. Vårdtagarnas ålder och kön har också registrerats.
Kartläggningen har genomförts genom att kvalitetsindikatorer tagits fram som belyser olika delar av hälso- och sjukvårdsinsatserna och som är gemensamma för verksamheterna.

De utvalda kvalitetsindikatorerna pekade på en förbättring för vårdtagarna inom de flesta områdena. Bland annat visade undersökningen att antalet vårdtagare med inkontinensproblematik och med trycksår har minskat. Andelen riskbedömningar inom områdena, trycksår, malnutrition, fallskador och MRSA (Meticilin-Resistenta Stafylokockus Aureus)-smittspårning har ökat. Dessutom har vårdtagarnas kontinuerliga kontakter med tandvården intensifierats. Antalet vakanta sjukskötersketjänster har minskat och dokumentationen avseende omvårdnadsjournalerna har förbättrats.

Det negativa utfallet var att sex av tio vårdtagare hade en hög läkemedelskonsumtion, d.v.s. intog fem eller fler läkemedel per dag. Den allmänna omvårdnaden har ökat, d.v.s. antalet personer som exempelvis behöver hjälp med av- och påklädning samt uppstigning/sänggående, behov av hjälp/tillsyn vid näringsintag och hjälp med läkemedelshantering. Andelen vårdtagare som har individuellt ordinerad rullstol för förflyttning har också ökat.

Inom Älvsjö stadsdelsförvaltning finns Stockholms stads största äldreboende för diagnostiserade dementa vårdtagare. I stort sätt hade vårdtagarna i Älvsjö lägst konsumtion av dels lugnande läkemedel, 18,4 %, mot Farsta, 25,6 % och dels sömnmedel, 24,7 %, i förhållande till Farsta, 40,8 %. Beträffande aktuell ADL-status hade Älvsjö det högsta antalet, 57,6 %, medan det för Liljeholmen endast var 9,2 %. De flesta antalet dubbelinkontinenta fanns inom Älvsjö, 51,4 %, i förhållande till Liljeholmen, 15,7 %. Av vårdtagarna i Älvsjö med inkontinensproblem hade endast 77,7 % individutprovade inkontinenshjälpmedel medan de i Liljeholmen hade 99,4 %. Beträffande fallriskbedömningar som dokumenterats i omvårdnadsjournalerna har Älvsjö minst antal, 81,2 %, i förhållande till Vantör och Liljeholmen där 100 % har dokumenterats. Samtliga former av frihetsinskränkande åtgärder förekommer i Älvsjö och trots detta var antalet frakturer efter fall inom de senaste 3 månaderna högst här, 3,1 %, i förhållande till Farsta, 1,2 %. De flesta av vårdtagarna har ordinerad rullstol i Älvsjö, 56,3 %, och minst i Liljeholmen, 47,6 %. När det gällde andelen vårdtagare som har ordinerats bälte/säkerhetssele av läkare har Älvsjö högst antal, 21,5 %, i förhållande till Liljeholmen, 5,7 %. Nära hälften, 40,3 %, behövde hjälp av minst 2 personer i Älvsjö jämfört med Liljeholmen, 20,5 %.
Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315
Bilagor
Bilaga (39 kb)

21 Ändring av sammanträdedatum

Dnr: 002-042-05

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Bilagor
Bilaga (21 kb)

22 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

23 Program för nya bostäder i Solberga

Dnr: 302-017-05

Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (30 kb)

24 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Slutet sammanträde

25 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

26 Muntlig föredragning med anledning av läånsstyrelsens tillsynsrapport avseende Solberga äldreboende

§34 Anmälan om protokolljustering Protokoll 2005-01-27

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2005-01-27 justerats den 31 januari 2005.

§35 Anmälan av protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 10 februari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§36 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från möte med lokala handikapprådet den 10 februari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§37 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp den 10 februari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§38 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes föräldrastyrelse

Protokoll från möte med Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes föräldrastyrelse den 6 december 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§39 Anmälan av protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Protokoll från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor den 15 december 2004 och 19 januari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§40 Anmälan av protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor den 20 januari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§41 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 41.

§42 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 42.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§43 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2004

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2004 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2005. Dnr 102-020-05.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkberg (kd) framlade ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (s), (v) och (mp):s förslag till beslut.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget beslut enligt följande.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsberättelse och bokslut för 2004 till kommunfullmäktige och revisorerna samt anför därutöver följande.

Det är glädjande att förvaltningsledningen, övriga chefer och all personal inom nämndens olika verksamhetsområden har gjort ett mycket gott arbete till gagn för Älvsjöborna. En god budgethållning råder inom stadsdelsnämnden

Inom förskolan har inte majoriteten förmått minska barngrupperna i enlighet med sina löften.

Föräldrar som hört av sig till oss uppger att det inte rör sig om minskade barngrupper. I stället finns det anledning att förmoda att barngrupperna kommer att öka, intäktsökning, i det södra rektorsområdet på grund av de resursminskningar som gjorts när det gäller barn med behov av särskilt stöd i detta område.

Inom skolområdet är resultaten goda men en större fokusering på elevernas kunskapsnivåer måste till i Kämpetorpsskolan och Solbergaskolan.

Integrationsarbetet synes flummigt. Vi vill se påtagliga resultat för satsade resurser.

Andelen lokalkostnader inom förskola och grundskola ligger på 20 procent av totalen. Detta är alldeles för högt. Resurserna skall gå till undervisningen så långt möjligt är.

Planarbetet med Älvsjö C och omformningen av Älvsjös station. går för långsamt. Planeringen för hur trafiken på Älvsjövägen skall lösas har inte ens påbörjats trots att Annika Billström för åtskilliga år sedan lovade att söka lösa problemet. Det gäller att inte helt strypa företagsamheten i Älvsjö genom att avleda all biltrafik.

Fortfarande är det problem med samarbetet med landstinget i frågor där vi i stadsdelen har visst ansvar och landstinget ett annat. Många medborgare hamnar mellan stolarna. I avvaktan på att den sittande statliga utredningen ger förslag om vad som skall hända med landstingen vill vi att gemensamma nämnder inrättas.

Sjukskrivningarna är alldeles för höga. Vi utgår från att förvaltningen tillsammans med försäkringskassan minskar sjukfrånvaron. Se ledaren i DN den 10 februari 2005.

Slutligen kan vi konstatera att det är majoritetens smala lycka att många resultatenheter har med sig överskott från tidigare år. Det går inte i långa loppet att tulla på överskotten utan att göra någonting åt grundproblemet, nämligen att öka intäkterna eller reducera kostnaderna. Detta kommer att bli särskilt kännbart för skolan under 2005- 2006 då kommunfullmäktige fattat beslut om att reducera ersättningen till skolorna i Älvsjö utifrån de socioekonomiska faktorerna. Utöver den av stadshuset beslutade reduceringen så har även inom Älvsjö gjorts en socioekonomisk omfördelning som ytterst drabbar barnen med behov av särskilt stöd i det södra rektorsområdet. Det är inte villaboendet och inkomsterna som skall styra ersättningen utan barnens behov!

Vårt vallöfte inför 2007 är att så fort vi kommer till makten kommer vi att återställa ersättningen till skolorna så som den var innan reduceringen. Ersättningen till grundskolorna skall vara lika över hela staden. När det gäller barn med särskilda behov skall en inventering ske av dessa och skall ersättning utgå efter behov oavsett vilket rektorsområde som barnet finns i.

Särskilt uttalande
Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Barngruppernas storlek
I bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2004 är det omöjligt att utläsa barngruppernas storlek.

I de olika barn och ungdomsområdenas beskrivningar av verksamheter inom de olika områdena finns det inte en enda rad eller beskrivning på HUR stora barngrupperna är eller har förändrats.

Detta ser vi som en stor brist och vill få det redovisat från respektive barn och ungdomsområde.

Förvaltningen skriver att barngruppernas storlek har minskat (sid 5). Hur har de kommit till den slutsatsen?

Var finns underlaget?

Familjedaghemmen
Familjedaghemmen behöver en renässans i staden. För många familjer som värdesätter små barngrupper och en hemlik miljö är de ett bra alternativ. Därför behövs en informationssatsning och särskilda åtgärder för att locka fler att arbeta som dagbarnvårdare. Familjedaghem ska vara ett likvärdigt alternativ till förskola.

För Älvsjös del har det varit ett ganska konstant antal familjedaghem en längre tid. Att det är stor efterfrågan till de familjedaghem som finns i det södra barn- och ungdomsområdet är väl känt.

Idag står ca 30 barn i kö till barnomsorgen. Prognoser visar ett stigande antal barn.

SDN får ersättning för de barn som vistas i familjedaghemmen. Den summan är 4800 kronor per barn och år. Detta gäller från och med den 30 sept 2004.

Här har något hänt som INTE är tillfredsställande!

Denna ersättning har EJ kommit familjedaghemmen till godo. Eller kallas den något annat?

När föräldrar erbjuds plats inom barnomsorgen ges också familjedaghemmen en presentation?

Vi har upprepade gånger frågat om detta och fått till svar att så sker. Hur kommer det sig då att så många föräldrar INTE känner till att det finns familjedaghem i Älvsjö?

Ingen har sett annonser efter nya familjedaghem.

Frågorna är många och vi vill med kraft påpeka den upplevda nonchalans som vi menar att denna fråga behandlas på.

Kristdemokratarena vill med tydlighet anmoda förvaltningen att vara aktiva i att finna nya familjedaghem.

Att föra över det tillägg till familjedaghemmen som kommit SDN tillhanda till dem det berör.

Omedelbar protokolljustering

§44 Ersättningspaviljonger för Parkskolan

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar om förhyrning av ersättningspaviljonger för Parkskolan i enlighet med detta utlåtande.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om förhyrning av ersättningspaviljonger för Parkskolan.
 3. För att inte i onödan försena projektet uppdras åt förvaltningen att inom befintliga ekonomiska ramar göra praktiska lösningar i det fortsatta planeringsarbetet.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat denm10 februari 2005. Dnr 308-030-05.

För att tillmötesgå behovet av ersättningslokaler för Parkskolan inom södra barn- och ungdomsområdet föreslår förvaltningen en förhyrning av paviljonger. Paviljongerna placeras i anslutning till Johan Skytteskolans gymnastiksal på den så kallade tekniktomten och hyreskalkylen baseras på en förhyrning under en femårsperiod.

Hyreskalkylen indikerar en hyra på 3 808 tkr. Lokalerna på drygt 1900 kvm ersätter ca 3000 kvm som idag förhyres på rivningskontrakt inom Långbro sjukhusområde.

Förslag till beslut
Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Bilagor
Bilaga (30 kb)

§45 Förslag till detaljplan för område vid kvarterat Jullovet i Liseberg. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2005. Dnr 303-327-04.

Stadsdelsnämnden har fått ett förslag till ny detaljplan över område intill kvarteret Jullovet i Liseberg för yttrande. Det aktuella området ligger inom det geografiska ansvarsområdet för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd men angränsar till det geografiska ansvarsområdet för Älvsjö stadsdelsnämnd. Planen medger ny bebyggelse med 10 radhus på en tomt som tidigare utnyttjats för bland annat parkering intill Lisebergs bollplan. Förvaltningen ser positivt på ny bebyggelse i området som väsentligt kan förbättra områdets stadsmiljövärden.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Omedelbar protokolljustering

Bilagor
Bilaga (24 kb)

§46 Förslag angående LSS - särskilt personligt stöd Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2005. Dnr 000-439-04.

Regeringen beslutade i oktober 2001 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera vissa frågor på hjälpmedelsområdet och lämna förslag till åtgärder samt att förtydliga vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I februari 2002 utvidgades uppdraget till att utredaren även skulle se över systemet för arbetshjälpmedel.

Uppdraget för LSS- och hjälpmedelsutredningen avser följande förtydliganden av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 • reglering av insatsen rådgivning och anat personligt stöd (råd och stöd)
 • tillämpningsområdet för 23 § LSS samt
 • kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar för personer som bor i bostad med särskild anpassad bostad för vuxna

Utredningen lägger fram två förslag; ett huvudförslag som tydligt klargör LSS-lagens intentioner och ett alternativförslag, vilket enligt förvaltningen kan medföra en försämrad kvalitet för brukarna. Alternativförslaget kan också öka gränsdragningsproblematiken mellan huvudmännen. Förvaltningen anser att huvudförslaget är tydligare och det bästa vore om kommunerna tog över ansvaret för insatsen råd och stöd (särskilt personligt stöd). Om alternativförslaget genomförs bör det innehålla en uppföljning av de konsekvenser förslaget får.

Utredarens förslag till ändring av beteckning rådgivning och annat personligt stöd till ny beteckning enligt 9 § 1 LSS till särskilt personligt stöd anser förvaltningen vara relevant och ett förtydligande av insatsen.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Bilagor
Bilaga (41 kb)

§47 Avveckling av dagens stadsdelsnämnder - ge makten till medborgarna Remiss från kommunstyrelsen

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd avslår motionen och anför därutöver följande.

Motionärerna berör frågeställningar, som noggrant övervägs inom SPO-utredningen.

I motsats till motionärerna vill vi stärka stadsdelsnämnderna och vidga den lokala demokratin, delaktigheten och inflytandet. Vi vill också göra samhällets resurser och service tillgänglig för det stora flertalet och att allt sker i öppen dialog och inte över huvudet på medborgarna i slutna rum hos centrala nämnder och förvaltningar. Det här bygger på vår erfarenhet av en mycket positiv utvecklingen inom stadsdelsnämndernas områden.

Vi undrar vad det är som styr motionärerna med detta statiskt återkommande  budskap. Det är beklagligt med den låsning de visar och att de är dåligt informerade om vad som sker i stadsdelsnämnderna alternativt de är omöjliga att påverka av lokala FP-företrädare.

Motionärerna säger att idag är verkligheten en annan än när stadsdelsnämnderna bildades, men drar som vi ser det helt ologiska slutsatser ur ett medborgarperspektiv och stadsdelsperspektiv. För oss är det självklart och nödvändigt för den fortsatta demokratiska utvecklingen i staden att behålla, bevara och utveckla stadsdelsnämnderna.

Den beskrivning av målstyrning eller hierarkisk styrning som motionärerna tror gäller i kommunala verksamheter är felaktig. Vi känner inte alls igen den beskrivningen av kommunala verksamheter, utan tvärtemot motionärernas synpunkter drivs de på ett mycket bra sätt utan onödiga hierarkiska överbyggnader och med ett omfattande samråd och stort inflytande. Vi har en långtgående decentraliserad verksamhet i Älvsjö och kommer med fasa ihåg de ständiga inhopp och centralstyrningar som skedde under FP:s ledning av skolroteln under förra mandatperioden. Det är ingen situation vi vill ha åter. För oss framstår det med all tydlighet att motionärerna vill göra individen ensam och sårbar med sin peng. Det blir också mycket svårt för brukarna att ha möjligheter att sätta sig in i alla frågor för att kunna göra sina val och att överblicka konsekvenserna av valen.

Under alla år sedan stadsdelsnämndsreformen har vi i Älvsjö klarat vårt uppdrag på ett bra sätt. Vi har också utvecklats vidare mot de mål som uppsattes och dagens stadsdelsnämnder är något annat än de som tillsattes 1996. Den genomlysning som skedde har också nu några år på nacken och den känns irrelevant idag. Utifrån vår stadsdel ser vi både demokratiska, organisatoriska och ekonomiska fördelar med dagens organisation.

Inget är så bra så att det inte kan bli bättre, men motionärerna bör betänka att demokratisk utveckling kommenderas inte fram, den utvecklas i positiv samverkan när många människor vill påverka och låta sig påverkas.

De verksamheter som motionärerna vill ha centraliserade förefaller vara de typiska FP-frågorna under förra mandatperioden. Är det så att man försöker "boa" in sitt område i händelse av en önskad utveckling i kommande val, utan hänsyn tagen till vad medborgarna har störst behov av.

Att dra bort besluten över skolan från stadsdelsnämnderna och centralisera allt detta får till konsekvens att man slår sönder det lokala arbetet som utvecklats mellan skolan och förskolan. Samverkan som utvecklats med individ- och familj med hela sitt stödbatteri kommer att återgå till att handla om revirtänkande. Skolhälsan kräver att vi har ett helhetsperspektiv. Vad motionärerna pläderar för är en återgång till gammalt revirtänkande och detta missgynnar framförallt människor som behöver vårt stöd i utsatta situationer.

Vår organisation har nu satt sig och fortsätter att utvecklas och medborgarna är minst av allt betjänta av nya förändringar. Vågar motionärerna i demokratisk ordning fråga medborgarna?

Är det dessutom bara så att motionärerna vill döpa om de lokala nämnderna för att sätta sin prägel, så bör man nog ta sig en funderare till. Medborgarna har redan idag ett stort problem med de lokala frågor som fortfarande ligger kvar centralt och det känns alltid fel att behöva hänvisa till centrala nämnder och förvaltningar som för dem upplevs helt ologiska.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2005. Dnr 004-346-04.

Jan Björklund (fp) m fl föreslår i en motion bl a att dagens 18 stadsdelsnämnder avvecklas och att 12 nya områdesnämnder inrättas med huvudansvar för bl a socialtjänst, biståndsbedömning i omsorgen, viss fysisk verksamhet och lokal kultur- och föreningsverksamhet. Vidare föreslås att ansvaret för driften av förskola, skola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade överförs till kommungemensamma nämnder.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att områdesnämnder med ansvar för vissa lokala frågor riskerar att skapa en otydlig organisation med en förvirring hos medborgarna om vart man ska vända sig med sina frågor. Det vore bättre att fullt ut skapa centrala facknämnder med ett tydligt verksamhetsansvar alternativt att behålla stadsdelsnämnderna och låta dem ansvara för alla de frågor som är av lokal karaktär (inkl pengfinansierade verksamheter) och som kompletteras med vissa centrala facknämnder som av effektivitetsskäl svarar för frågor som kräver ett kommunövergripande perspektiv.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Lars Hansson m fl (fp) framlade ytterligare ett annat förslag och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) framlade ett fjärde förslag och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt (s), (v) och (mp):s förslag.

Reservation 
Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut  
Moderaterna åberopar detta yttrande som svar på remissen Vi delar Jan Björklunds och folkpartiets syn på stadsdelsnämnderna i stort. Uppdelningen av Stockholm i stadsdelsnämnder är konstlad och felaktig. Den mellannivå med extra byråkrater och extra politiker som stadsdelsnämndsorganisationen innebär ger inte ökad demokrati eller ökat inflytande för medborgarna. Uppskattningsvis fyra procent eller cirka 700 miljoner kronor per år av stadsdelsnämndernas kostnader är i dag administration. Stadsdelsnämnderna utgör en onödig byråkratisk mellannivå och skall därför avskaffas.

Med en modell där resurserna förs direkt till verksamheterna enligt medborgarnas val utan att passera en byråkratisk nämndsorganisation kan valfriheten ökas, den ekonomiska rundgången minskas och det medborgerliga inflytandet stärkas. Den ekonomiska ersättningen från staden ska därför gå direkt till utföraren efter invånarens val, inte via stadsdelsnämnder eller annan onödig byråkrati.

Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheterna samt skapa utrymme för skattesänkningar. Erfarenheterna från sammanslagningen av stadsdelnämnder som genomfördes när Stockholm gick från 24 till 18 stadsdelsnämnder visar på en stor besparingspotential.

Genom att administrationen av förskolan, skolan, äldreomsorgen samt omsorgen om de funktionshindrade lyfts från stadsdelsnämnderna tillses också att verksamheten ges lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor.

Ansvaret för hantering av individärenden kan i en stad av Stockholms storlek inte samlas centralt. Sociala distriktsnämnder skall därför ansvara för individ- och familjeomsorg samt försörjningsstöd.

Reservation
Ledamoten Lars Hansson m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Folkpartiet åberopar detta yttrande som svar på remissen.

En av politikens viktigaste uppgifter handlar om att ge varje enskild medborgare möjlighet att fatta avgörande beslut för sitt liv och sin framtid. En annan central uppgift handlar om att garantera alla medborgare samma grundläggande service, oavsett var i staden man råkar vara bosatt.

Stockholms stadsdelsnämnder utgör idag på flera sätt ett hinder mot dessa grundläggande uppgifter. Inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade och barn i behov av särskilt stöd finns en begränsad valfrihet, stadsdelsarrest.

Inom skola och förskola sker en suboptimering av lokaler och personalresurser, som ökar kostnaderna och minskar valfriheten.

Motionens förslag om att flytta makten över utbildning och omsorg från stadsdelsnämnderna till varje enskild medborgare genom pengsystem, skulle innebära tydliga förbättringar av valfriheten och jämlikheten för stockholmarna.

De nya lokala nämnder som förespråkas i motionen skulle också motsvara allmänhetens förväntningar på ett bättre sätt än dagens stadsdelsnämnder. Den kartläggning som nyligen genomförts av Stockholms stad – Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati – visar tydligt att den huvudsakliga dialogen mellan medborgare och politiker handlar om fysisk verksamhet och lokala stadsmiljöfrågor. Snöröjning, sandning, parkskötsel och 30-zoner är vanliga frågor på öppna nämndmöten, enligt rapporten. Av de stadsdelsnämnder som har medborgarförslag, uppger de flesta att förslagens innehåll i huvudsak handlar om den yttre miljön.

Många av de krav som förs fram av medborgarna ägs med andra ord inte av stadsdelsnämnden.

Med de nya lokala nämnder som föreslås i motionen, skulle medborgarnas intresse för att diskutera fysisk verksamhet och miljöfrågor bättre kunna tillgodoses. Samtidigt bidrar förslaget till att öka valfriheten för den enskilde medborgaren.

Reservation
Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag samt anför därutöver följande.

Det huvudsakliga motivet till stadsdelsnämndernas tillkomst är att få ett samlat tjänstemannaansvar för lokala frågor och lokala politiker som förmår lyssna till medborgarna. En sådan organisation kommer att vara både ekonomiskt effektiv och bidra till demokratisk förankring. De politiska besluten bör fattas så nära varje medborgare som möjligt. Beslut som kan fattas av enskilda, av familjer eller av andra små naturliga gemenskaper ska inte föras upp till någon politisk nivå.

Den politiska och administrativa organisationen bör uppmuntra medborgarna till delaktighet, vara enkel att förstå och vara transparent. Inriktningen att ge stadsdelsnämnderna ett så heltäckande ansvar som möjligt för all kommunal service som direkt berör medborgarna är därför riktig. Ett mer heltäckande ansvar gör det enklare för medborgarna att utkräva ansvar av sina politiker och att vända sig till rätt instans direkt. att ge stadsdelsnämnderna ansvar för fler verksamhetsområden är troligen också kostnadseffektivt.

I Stockholms stad är stadsdelsnämnderna en lämplig nivå för många sådana beslut och de utgör en praktisk organisation för reellt medborgarinflytande. Den geografiska närheten till ett medborgarkontor och till dem som är ansvariga för verksamheten har stor betydelse. Att utveckla stadsdelsnämndernas ansvar med frågor som berör medborgarna och under-lättar för dem att ta kontakt med tjänstemän och politiker är en riktig inriktning.

Olika former av pengsystem är ett sätt att öka valfriheten och ge människor makt över sin egen vardag. Staden bör införa en familjerådgivningspeng, ett system med flyktingpeng och SFI-peng, samt ett pengsystem som gör att äldre kan välja sitt eget boende. Sådana pengsystem skulle öka medborgarens möjlighet att själv välja utförare.

När barn i friskolor söker kontakt med socialtjänsten eller går till idrottsplatsen under skoltid berörs de av stadsdelsnämnders verksamhet. Den äldre som får hemtjänst av en privat utförare kanske deltar i dagverksamhet på servicehuset eller har en anhörig som får stöd av stadsdelsförvaltningen. Utvecklandet av eget val genom olika former av valfrihets-/pengsystem innebär inte att det inte finns behov av stadsdelsnämnder.

För de frågor som behöver avgöras på politisk väg bör det ske så nära medborgarna som möjligt. I Stockholms stad är stadsdelsnämnderna en lämplig nivå för många sådana beslut och de utgör en praktisk organisation för reellt medborgarinflytande. Den geografiska närheten till ett medborgarkontor och till de som är ansvariga för verksamheten har stor betydelse. Att utveckla stadsdelsnämndernas ansvar med frågor som berör medborgarna och underlättar för dem att ta kontakt med tjänstemän och politiker är en riktig inriktning.

Stadsdelsnämnderna bör ges större frihet att utforma verksamheten i sitt område. För detta behövs tydliga mål, uppsatta av kommunfullmäktige, men stor frihet att själva välja medel.

Stadsdelsnämnderna bör utvecklas så att de får ett alltmer heltäckande ansvar för både budget, planering och uppföljning inom sina verksamhetsområden. Det är otillfredsställande att centrala nämnder i så stor utsträckning förfogar över medel för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och andra åtgärder i verksamhet som drivs av stadsdelsnämnderna.

Bilagor
Bilaga (30 kb)

§48 Översyn av socialtjänstnämnden

Beslut
Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2005. Dnr 000-442-04.

På uppdrag av kommunstyrelsen har en översyn av socialtjänstnämnden genomförts. Översynen presenteras i en konsultrapport vilken har remitterats till stadsdelsnämnden för yttrande. Syftet med översynen har varit att se hur väl nämnden uppfyller sina målsättningar och sitt reglemente samt skapa förutsättningar för att öka effektiviseringen i hela verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen delar i huvudsak rapportens överväganden och ställningstaganden, bl a att ansvaret för beredning av principiella och stadsövergripande socialtjänstfrågor flyttas till stadsledningskontoret, att delar av verksamheten även fortsättningsvis är intäktsfinansierad samt att det finns behov av en översyn av rutinerna för tak-över-huvudet-garantin.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Bilagor
Bilaga (32 kb)

§49 Den obligatoriska särskolan

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta ärende för kännedom till berörda stadsdelsnämnder med barn inskrivna i Broskolan.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att i tertialrapport 1 återkomma med en konsekvensbeskrivning.

Ärendet
Fr o m den 1 januari 2005 överfördes ansvaret för den obligatoriska särskolan från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna. För att finansiera särskolans verksamhet i stadsdelarna infördes ett schabloniserat resursfördelningssystem.

Inom Älvsjö finns två träningsskolor, Broskolan och Mockasinen, vilka har elever från drygt hälften av stadsdelarna i staden. Förvaltningen kan konstatera att efter en grundlig genomgång av befintliga kostnader och förväntade intäkter kommer underskott att uppstå för budgetåret 2005 efter förvaltningens enomförda åtgärder. Detta gäller för Mockasinen med 1,2 mkr och Broskolan med 0,5 mkr. under förutsättning att elevantalet förblir konstant bedömer förvaltningen att enheterna ska ha en budget i balans vid ingången av budgetåret 2006.

Broskolans hyreskontrakt går ut 2005-12-31 och måste ersättas med nya lokaler.

Utbildningsförvaltningen har försökt finna tillämpliga ersättningslokaler inom rimlig hyresnivå utan framgång. Förvaltningen arbetar med uppdraget och har för avsikt att återkomma till nämnden i maj om eventuell förhyrning av ersättningslokaler alternativt avveckling av Broskolan.

Förslag till beslut
Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Bilagor
Bilaga (31 kb)

§50 Anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholms stads kompetensfond

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens anmälan av pågående projekt finansierade med medel från Stockholms stads kompetensfond.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2005. Dnr 200-037-05.

Stadsdelsnämnden har 2003 12 18 godkänt förvaltningens förslag om förfarande och redovisning av projekt med medel från stadens kompetensfond. Beslut om medel har fattats av kommunstyrelsens personal och kvalitetsutskott (PKU) avseende MST-verksamhet (Multi Systemic Therapy) inom individ- och familjeomsorg (samprojekt), Sinnesstimulering, aktivering och avslappning för gravt demenssjuka äldre vid Solberga äldreboende samt kompetenscentrum (KC) inom äldreomsorg och äldrevård (förlängt samprojekt). Dessutom har PKU beviljat medel för ytterligare ett samprojekt med andra stadsdelsnämnder, BUS-KOMPIS, där Kista stadsdelnämnd är projektägare. Därutöver anordnar kompetensfonden basutbildningar där vikarekostnader för medarbetare inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade täcks av medel från fonden. Vidare arrangeras kontinuerligt föreläsningar och seminarier för chefer och medarbetare.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Olle Andretzky (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (31 kb)

§51 Redovisning av genomförd tilsyn gällande automatspelstillstånd och försäljning av folköl och tobak

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2005. Dnr 309-038-05.

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror. Stadsdelsnämnden hade också tillsynen av automatspeltillstånden men detta ansvar överfördes till Lotteriinspektionen 2005-01-01. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2004.

Beträffande automatspeltillstånd finns det inom stadsdelsnämndens geografiska ansvarsområde tre tillståndshavare men samtliga saknar för närvarande spelautomater.

Inom området finns sju försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt 13 försäljningställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckigt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egentillsynsprogram.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag

Bilagor
Bilaga (31 kb)

§52 Redovisning av kartläggning avseende hälso- och sjukvårdsinsatser samt kvaliteten i särskilda boendeformer vid fem stadsdelsnämnder

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av kartläggningen avseende hälso- och sjukvårdsinsatser samt beslutar att föreslagna åtgärder vidtages för att

förbättra säkerhet och kvalitet i de särskilda boendeformerna enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att varje verksamhet formulerar mål för hälso- och sjukvården.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2005. Dnr 506-035-05.

Uppföljningen av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för sjunde året i följd inom fem stadsdelsnämnder; Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. Årets undersökning pekar på en förbättring för vårdtagarna inom de flesta områden. Omvårdnadsbehovet har ökat hos de flesta.

Det mest oroande i kartläggningen är att sex av tio vårdtagare har en hög läkemedelskonsumtion.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (39 kb)

§53 Ändring av sammanträdedatum

Beslut
Stadsdelsnämndens sammanträde den 19 maj 2005 flyttas till den 18 maj.

Ärendet
Stadsdelsnämnden beslutade 2004-12-16 om sammanträdestider för år 2005. Det har nu visat sig att sammanträdet den 19 maj 2005 sammanfaller med en av de två dagar då Stockholms stad delar ut hedersbelöningar. Flera av stadsdelsförvaltningens medarbetare kommer den 19 maj mottaga Stockholms stads hedersbelöning med efterföljande middag i Blå Hallen i stadshuset, där bl a stadsdelsnämndens ordförande och stadsdelsdirektören kommer att delta. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att nämnden sammanträder onsdagen en 18 maj istället för den 19 maj som tidigare gällt.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (21 kb)

§54 Program för nya bostäder i Solberga

Beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2005.

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till program för nya bostäder i Solberga för yttrande. Programmet innehåller 12 delområden som möjliggör byggande av drygt 600 lägenheter. Fyra av delområdena förutsätter tunnel- förläggning av kraftledningen genom bostadsområdet, vilket beräknas vara genomfört tidigast år 2010 – 2012. Av övriga delområden har gatu- och fastighetsnämnden markanvisat sju områden för byggande av ca 350 lägen-heter. Ett område är aktuellt för byggnation av kontor eller hotell.

Förvaltningen är positiv till att Solberga förtätas med ny bebyggelse i enlighet med det framtagna programmet. Den nya bebyggelsen utgör ett bra underlag för bibehållen och utökad service i området. Eftersom parkeringssituationen redan idag är ansträngd i området bör det göras en parkeringsutredning för hela Solberga inför det fortsatta planarbetet.

Den mycket korta remisstiden har inneburit att förvaltningens planer på att inhämta synpunkter från barn och ungdomar inte hunnits med. Det är önskvärt  med ett utökat barn- och ungdomsperspektiv på den fortsatta planeringen.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (30 kb)

§55 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa december 2004 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

Samarbete med Brännkyrka gymnasium

Johan Skytteskolan känner inte till det utvecklingsarbete som närliggande högstadieskolor har haft med Brännkyrka gymnasium.

Bemanningen inom äldreomsorgen

Solberga äldre boende

 • planerad neddragning med fyra anställningar blev två – en sjuksköterska natt och ett vårdbiträde natt. Vakanshållning av en tjänst i utbildningsgruppen under innehavarens tjänstledighet.

Älvsjö sjukhem

 • neddragning ekonomibiträde 40 % av en heltid, vakanshållning av en sjukskötersketjänst dagtid samt vakanshållning 25 % arbetsterapeut.

Älvsjö servicehus

* vakanshållning 75 % vaktmästartjänst.

Älvsjödagen

* Kommer i år att äga rum lördagen den 28 maj.

Landstingets sjukvårdsberedning för Söderort

 • Träffar nämnden den 18 maj kl 15.00 – 17.00 för att diskutera  befolkningens hälsa och behov av närsjukvård.

Studiebesök

 • Önskemål om studiebesök framförs till nämndsekreteraren så ordnar förvaltningen detta. Förvaltningen informerar i sin tur enheterna om att  de kan framföra önskemål om att ta emot studiebesök av nämndens ledamöter och ersättare.

§56 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Med anledning av att det är problem med lösspringande hundar i stadsdelen föreslog Mona Bergström (s) att förvaltningen tar in en notis i Informationsbladet om att det råder kopplingstvång.

Kåre Gustafsson (s) framförde önskemål om att få delta i en konferens den 18 – 19 april 2005 anordnad av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting om IFO utvägar 2005.

Stadsdelsnämnden beslutar att Kåre Gustafsson får delta i konferensen den 18 – 19 april.

Kenneth Rönnqvist (mp) undrade om Älvsjös skolor deltar i skolutvecklings-programmet NTA, som är ett skolutvecklingsprogram med målsättningen att stödja grundskolans lärare i deras strävan att stimulera barn och ungdomars intresse för biologi, kemi, fysik och teknik. Förvaltningen återkommer med svar.

Med anledning av att revisorerna i en rapport framfört att det behövs en för staden gemensam mobbningsplan undrade Kenneth Rönnqvist hur det ser ut i skolorna i Älvsjö. Enligt förvaltningen finns ingen gemensam mobbningsplan i Älvsjö men alla skolor har mobbningsplaner som är utformade utifrån varje skolas behov.

Mona Bergström (s) föreslog att Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) skulle delta i den arbetsgrupp som förbereder Älvsjödagen.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet beslutade att utse Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) till representant i arbetsgruppen som förbereder Älvsjödagen.

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna deltog ej i beslutet.

Ordföranden Peter Modesta (mp) informerade om att vårdcentralen gärna deltar vid Älvsjödagen i maj.

Mona Bergström (s) tog, med anledning av att Stockholmshem ansökt om bygglov i Långbro Park för ett hundrafemtiotal lägenheter, upp att det är viktigt att bevaka behovet av förskoleplatser.