Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-03-17

Sammanträde 2005-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Klockan 18.00
Information om handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer Läs mer... Frågestund - besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

Öppet sammanträde

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering. Protokoll 2005-02-17

3 Protokoll från lokala pensionärsrådet

4 Protokoll från lokala handikapprådet

5 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

8 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

9 Ekonomisk månadsuppföljning

10 Budgetunderlag för 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Dnr: 102-088-05

I detta ärende redovisas nämndens budgetunderlag för år 2006 med inriktning för 2007 och 2008. Här beskrivs övergripande arbetet med att minska barngrupperna inom förskoleverksamheten, planerad anpassning av heldygnsplatser inom äldreomsorgen, samarbetet med landstinget, hur nämnden bidrar till att uppfylla målet om ökat bostadsbyggande och att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, omstruktureringsbehov m m.
Bilagor
Bilaga (53 kb)

11 Redovisning av riktlinjer för hälso- och sjukvården

Dnr: 506-077-05

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763 § 24) föreskriver att det inom den kommunala verksamheten ska finnas medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att en god och säker vård/omvårdnad tillgodoses. Socialstyrelsen lämnar fortlöpande föreskrifter samt allmänna råd. Dessa föreskrifter/allmänna råd sammanställs av MAS:en i form av riktlinjer. Riktlinjerna samlas i en pärm som ska finnas tillgänglig för samtliga anställda på varje enhet för att därigenom medverka till att säkerställa en god och säker vård/omvårdnad inom stadsdelsnämndens särskilda boendeformer.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315
Bilagor
Bilaga (28 kb)

12 Redovisning av avvikelserapporter för 2004

Dnr: 506-078-05

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24) finns bestämmelser om att avvikelsehantering och riskanalys ska ingå i kvalitetssystemet. Vid såväl löpande verksamhetstillsyn som tematisk verksamhetstillsyn har det framkommit brister i rapportering av avvikelser, vilket påverkar patientsäkerheten. Avvikelserna gäller framför allt fall och fallskador, läkemedelshanteringen samt vissa incidentavvikelser. Vidare har det framkommit brister i rutinerna för identifiering, analys, bedömning och åtgärdsförslag för att förebygga risker. Sammanställningarna av rapporterna visar att verksamheterna inte helt uppfyller sina rapporteringsskyldigheter. Avvikelser avseende läkemedelshantering förekommer inom båda servicehusen och försvunna läkemedel (lätt narkotika) har rapporterats från Älvsjö sjukhem.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315
Bilagor
Bilaga (36 kb)

13 Uppföljning av ramavtal gällande HVB-hem i Björntorp, HB Vallby HVB-hem och Rimbogården

Dnr: 505-064-05

Förvaltningens uppföljning av ramavtalen mellan samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden med HVB-hem i Björntorp, HB Vallby HVB-hem och Rimbogården för psykiskt funktionshindrade visar på välfungerande verksamheter med vissa förbättringsområden. Uppföljningen visar bl a att brukarnas rätt till individualisering, trygghet och inflytande säkerställs och att det befintliga utbudet av aktiviteter och stöd för ett aktivt liv borgar för möjlighet till livskvalitet. Exempel på förbättringsområden är avsaknaden av ett samlat kvalitetssystem på två ställen.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030
Bilagor
Bilaga (28 kb)

14 Om rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer

Dnr: 309-044-05

Den 1 juni 2005 införs rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer. Med anledning av detta föreslår Margareta Olofsson (v) i en skrivelse till kommunstyrelsen att stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda ansvarsförhållandena kring tillsyn och kontroll av rökförbudet. Skrivelsen har överlämnats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot förslaget att stadsledningskontoret utreder ansvarsförhållandet, men påpekar samtidigt rimligheten i att socialtjänstnämnden utövar denna tillsyn i samband med att tillsynen av alkoholutskänkningen genomförs.


Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Bilagor
Bilaga (25 kb)

15 Projektansökningar till miljömiljarden Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 310-052-05

Älvsjö stadsdelsnämnd har från kommunstyrelsen fått en remiss med ett urval ansökningar till den så kallade Miljömiljarden. Förvaltningen anser inte att något av projektförslagen står i strid med de planer eller uppdrag som Älvsjö stadsdelsnämnd har inom miljöområdet. Tvärtom kompletterar flera av de sju projektförslagen pågående och planerat miljöarbete i stadsdelen.

Handläggare: Paola Ponzio, 08-508 21 086
Bilagor
Bilaga (27 kb)

16 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Armborstet Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-081-05

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Armborstet 1 i stadsdelen Solberga (intill Älvsjö centrum). Stadsdelsnämnden har fått förslaget för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse och föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget till ny detaljplan.


Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (26 kb)

17 Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

Dnr: 502-079-05

Utifrån regeringens proposition 1997 om kvinnofrid har flera insatser gjorts inom landet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Sedan 1996 har Stockholms län ingått i samverkansprojektet Operation kvinnofrid och 1999 antog staden en handlingsplan för kvinnofrid.

Älvsjö stadsdelsförvaltning saknar ett sammanhållet sätt att arbeta för kvinnofrid, varför förvaltningen har tagit fram detta förslag till handlingsplan. I denna handlingsplan ges i första hand kunskap samt konkreta råd och anvisningar åt de medarbetare inom förvaltningen som i sitt arbete möter kvinnor som utsätts för våld av män som de har eller har haft en nära relation med. Handlingsplanen innehåller även förhållningssätt till det våld som kan förekomma i samkönade relationer och mellan vuxna barn och deras föräldrar. Slutligen finns ett avsnitt om förebyggande arbete samt en plan för genomförande, förankring och uppföljning.Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (34 kb)

18 Bidrag till lokala förenings- och kulturlivet under 2005

Dnr: 009-001-05

Stadsdelsnämnden har också 2005 avsatt 250 tkr som stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. För att kunna komma i fråga krävs att föreningen/organisationen har en lokal förankring så att stödet kommer Älvsjös medborgare tillgodo samt att den tänkta insatsen kan ses som ett kom-plement till nämndens verksamhetsansvar. Stödet ska företrädesvis gå till kulturaktivite-ter för barn och ungdomar men också till andra former av aktiviteter riktade till barn och ungdomar, funktionshindrade eller äldre.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 25 ansökningar om totalt 337 500 kronor.

Stadsdelförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 20 av förening-arna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 249 tkr.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Bilagor
Bilaga (54 kb)

19 Priser för personalmåltider år 2005 och tills vidare

Dnr: 200-075-05

Stadsdelsnämnden fastställde 2004-05-25 priser för år 2004 gällande personalmåltider i enlighet med gällande skatteregler för fri kost. Skatteverket har fastställt ändrade schabloniserade förmånsvärden för år 2005 till 32 kronor för frukost och 64 kronor för lunch resp middag. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av dels skatteverkets fastställda förmånsvärden och dels av personal- och organisationsnämndens beslut om subventioner från oktober 1990, att nämnden fastställer de subventionerade måltidspriserna till 21 kronor för frukost och 50 kronor för lunch resp middag. Priserna fastställs för år 2005 och tills vidare och beskattas till ett förmånsvärde om 11 kronor för frukost och 14 kronor för lunch resp middag.

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Bilagor
Bilaga (25 kb)

20 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2005

Dnr: 000-080-05


Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för 2005 omfattas av fem tävlingsklasser. Stadsdelsförvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar förskolan i Ur och Skur Vindleken i tävlingsklassen förskola, Kämpetorpsskolan i tävlingsklassen skola och Sulvägens gruppbostad i tävlingsklassen övrig vård och omsorg. Inom tävlingsklasserna ”äldreomsorg” och ”övrig verksamhet” föreslås ingen nominering.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (28 kb)

22 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

Dnr: 002-068-05

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Bilagor
Bilaga (22 kb)

23 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

24 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Slutet sammanträde

25 Muntlig föredragning med anledning av länsstyrelsens tillsynsrapport avseende Solberga äldreboende

§58 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske tisdagen den 22 mars kl 17.00.

§59 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2005-02-17 justerats den 22 februari 2005.

Mona Bergström (s) påpekade en felaktighet i protokollet. § 47 Avveckling av dagens stadsdelsnämnder – ge makten till medborgarna under Förslag till beslut skall vara

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle avslå motionen samt därutöver ett tillägg.

§60 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 10 mars 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§61 Protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från möte med lokala handikapprådet den 10 mars 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§62 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp den 10 mars 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§63 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Protokoll från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor den 23 februari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§64 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 64.

§65 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 65.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§66 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redovisade muntligt det ekonomiska utfallet för februari månad.

§67 Budgetunderlag för 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Stadsdelsnämnden godkänner budgetunderlaget för 2006 och inriktningen för 2007 och 2008 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen samt anför därutöver följande.

De övergripande målen för stadsdelsnämnden är under perioden att

 • Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna i Älvsjö
 • Medverka till att bygga bostäder och utveckla Älvsjö
 • Göra Älvsjö till en ekologiskt hållbar stadsdel
 • Bryta segregationen och fördjupa demokratin i Älvsjö
 • Ta ansvar för ekonomin

En fråga av mycket hög prioritet när det gäller att förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna i Älvsjö är goda förutsättningar för äldreomsorgen och därmed en trygg verksamhet för de äldre i vårt område. De kvalitetsmål vi satt upp för äldreomsorgen i Älvsjö måste hållas inom alla verksamheter oavsett driftsform.

Vi vill under 2005-06 med stöd från kompetensfonden inleda ett försök med förkortad arbetstid vid Älvsjö sjukhem.

Vi vill på försök i liten skala starta ett utvecklingsarbete med en öppen hemtjänst i Älvsjö i kommunal regi.

Vi vill med start redan i år inleda ett planeringsarbete för att strukturera om Långbrobergs servicehus som läggs ner 2007 till att i första hand bli bostäder för äldre. För äldre som har fått ändrade förhållanden och inte vill eller kan bo kvar i sin villa eller lägenhet, för att den inte uppfyller de behov man har för att kunna bo kvar i sin bostad så länge man önskar.

Det är rimligt att detta seniorboende tillskapas med hyresrätt, eftersom de seniorboenden som planeras i vårt område är bostadsrätter.

För att våra verksamheter ska ha tillgång till vikarier vill vi starta ett försök med en vikariepool i första hand inom barnomsorgen men så småningom vidgat till övriga områden.

För att få ett bra underlag för detta ser vi gärna en samverkan med angränsande stadsdelsförvaltningar. Denna pool skulle även kunna användas för sysselsättningsfrämjande verksamhet ihop med Jobbcentrum.

I samverkan med Jobbcentrum vill vi också inleda ett sysselsättningsprojekt för att hålla Älvsjö rent.

En prioriterad uppgift är att enträget fortsätta arbetet med att minska barngrupperna inom förskoleverksamheterna i Älvsjö. Genom detta bidrar vi till att barnen i Älvsjö får en bättre omsorg och får växa upp under bra förhållanden med god omtanke och stor trygghet i linje med FN:s barnkonvention.

Den enskilde elevens rätt att uppnå läroplanens mål står i fokus i alla våra skolor. Stor kraft ska ägnas åt värdegrundsfrågor och krafttag tas mot all form av mobbning, rasism, trakasserier och utanförskap.

Vår ambition för 2005 är att integrationsfrågan förs upp på dagordningen i alla våra verksamheter under året både när det gäller vår roll som arbetsgivare/arbetstagare, elev/brukare och servicegivare till medborgarna. Detta arbete ska fortsätta och utvecklas ytterligare de kommande åren.

Grundläggande för integrationsarbetet är alla människors lika värde.

Vi vill i år och de kommande åren ägna all kraft åt medmänniskors lika rätt till en plats i vårt samhälle.

En huvudfråga blir att bekämpa arbetslösheten och ohälsoproblemen i vårt område.

För människor - som av olika skäl hamnat i arbetslöshet/ohälsa - ska rehabilitering, utbildning och olika formera av sysselsättning även i våra verksamheter användas som ett konstruktivt verktyg för att göra dem anställningsbara och därigenom minimera att de tvingas leva på försörjningsstöd.

Stadsdelsnämnden har av KF ålagts ett tydligt demokrati-, befolknings- och utvecklingsansvar. En vidgad demokratisk dialog med olika lokala aktörer har inletts av stadsdelsnämnden och ska vidareutvecklas under kommande år.

Det är viktigt att ta vara på de möjligheter som finns genom kompetensfonden för att ge de anställda möjligheter till utbildning och att delta i projekt som handlar om nya arbetsmetoder, att använda ny teknik i sitt arbete, att öka medarbetarnas inflytande, delaktighet och arbetstillfredsställelse m.m. och att få utrymme för att omsätta dessa kunskaper i det dagliga arbetet.

Trafik- och gatumiljöfrågorna måste ha fortsatt hög prioritet i hela Älvsjö. Stadsdelsnämnden står fast vid sin bedömning att i anslutning till utbyggnaden av Älvsjö centrum är det nödvändigt att Älvsjövägen tunnelförläggs inom centrumområdet för att undvika att ett nytt centrum tillskapas som är delat av en fyrfilig motorled.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2005. Dnr 102-088-05.

I detta ärende redovisas nämndens budgetunderlag för år 2006 med inriktning för 2007 och 2008. Här beskrivs övergripande arbetet med att minska barngrupperna inom förskoleverksamheten, planerad anpassning av heldygnsplatser inom äldreomsorgen, samarbetet med landstinget, hur nämnden bidrar till att uppfylla målet om ökat bostadsbyggande och att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, omstruktureringsbehov m m.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande och hänvisar till m, fp och kd:s gemensamma budgetförslag.

Bilagor
Bilaga (53 kb)

§68 Redovisning av riktlinjer för hälso- och sjukvården

Stadsdelsnämnden lägger detta ärende till handlingarna samt uppdrar till förvaltningen att informera och utbilda personalen inom stadsdelsnämndens särskilda boendeformer om riktlinjerna för hälso- och sjukvården.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2005. Dnr 506-077-05.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763 § 24) föreskriver att det inom den kommunala verksamheten ska finnas medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att en god och säker vård/omvårdnad tillgodoses. Socialstyrelsen lämnar fortlöpande föreskrifter samt allmänna råd. Dessa föreskrifter/allmänna råd sammanställs av MAS.en i form av riktlinjer. Riktlinjera samlas i en pärm som ska finnas tillgänglig för samtliga anställda på varje enhet för att därigenom medverka till att säkerställa en god och säker vård/omvårdnad inom stadsdelsnämndens särskilda boendeformer.

Förslag till beslut
Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog att nämnden skulle uppdra till förvaltningen att informera och utbilda personalen inom stadsdelsnämndens särskilda boendeformer om riktlinjerna för hälso- och sjukvården.

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§69 Redovisning av avvikelserapporter för 2004

 1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av avvikelserapporterna för hälso- och sjukvården.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att fallriskbedömning samt kontinuerlig uppföljning/utvärdering genomförs för varje vårdtagare.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat en 24 februari 2005. Dnr 506-078-05.

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem inom hälso-och sjukvården (SOSFS 1996:24) finns bestämmelser om att avvikelsehantering och riskanalys ska ingå i kvalitetssystemet. Vid såväl löpande verksamhetstillsyn som tematisk verksamhetstillsyn har det framkommit brister i rapportering av avvikelser, vilket påverkar patientsäkerheten. Avvikelserna gäller framför allt fall och fallskador, läkemedelshanteringen samt vissa incidentavvikelser. Vidare har framkommit brister i rutinerna för identifiering, analys, bedömning och åtgärdsförslag för att förebygga risker. Sammanställningarna av rapporterna visar att verksamheterna inte helt uppfyller sina rapportringsskyldigheter. Avvikelser avseende läkemedelshantering förekommer inom båda servicehusen och försvunna läkemedel (lätt narkotika) har rapportrats från Älvsjö sjukhem.

Förslag till beslut
Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (36 kb)

§70 Uppföljning av ramavtal gällande HVB-hem i Björntorp, HB Vallby HVB-hem och Rimbogården

Älvsjö stadsdelsnämnd lägger detta ärende till handlingarna.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2005. Dnr 505-064-05.

Förvaltningens uppföljning av ramavtalen mellan samtliga stadsdelsnämnder och Socialtjänstnämnden med HVB-hem i Björntorp, HB Vallby HVB-hem och Rimbogården för psykiskt funktionshindrade visar på välfungerande verksamheter med vissa förbättringsområden. Uppföljningen visar bl a att brukarnas rätt till individualisering, trygghet och inflytande säkerställs och att det befintliga utbudet av aktiviteter och stöd för ett aktivt liv borgar för möjlighet till livskvalitet. Exempel på förbättringsområden är avsaknaden av ett samlat kvalitetssystem.

Förslag till beslut
Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§71 Om rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen samt anför därutöver följande.

När det gäller tillsyn och kontroll av rökförbudet i serveringsmiljöer vill vi betona vikten av proportionalitet i sanktioner enligt alkohollagen. Det är viktigt att överträdelserna är både upprepade och väsentliga för att bli föremål för ingripanden enligt alkohollagen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2005. Dnr 309-044-05.

Den 1 juni 2005 införs rökförbud i restauranger och andra serveringsmiljöer med anledning av detta föreslår Margareta Olofsson (v) i en skrivelse till kommunstyrelsen att stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda ansvars-förhållandena kring tillsyn och kontroll av rökförbudet. Skrivelsen har över-lämnats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot förslaget att stadslednings-kontoret utreder ansvarsförhållandet, men påpekar samtidigt rimligheten i att socialtjänstnämnden utöver denna tillsyn i samband med att tillsynen av alkoholutskänkningen genomförs.

Förslag till beslut
Ledamoten Torbjörn Erbe (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Bilagor
Bilaga (25 kb)

§72 Projektansökningar till miljömiljarden Remiss från Kommunstyrelsen

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2005. Dnr 310-052-05.

Älvsjö stadsdelsnämnd har från kommunstyrelsen fått en remiss med ett urval ansökningar till den så kallade Miljömiljarden. Förvaltningen anser inte att något av projektförslagen står i strid med de planer eller uppdrag som Älvsjö stadsdelsnämnd har inom miljöområdet. Tvärtom kompletterar flera av de sjuprojektförslagen pågående och planerat miljöarbete i stadsdelen.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (27 kb)

§73 Förslag till detaljplan för del av kvarteret Armborstet Remiss från stadsbyggnadskontoret

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissensamt anför därutöver följande.

Vi kan inte acceptera det resursslöseri som anges i ärendet att Älvsjövägen ska byggas om i väntan på en tunnelförläggning.

I anslutning till att Älvsjö centrum nu byggs om, är det nödvändigt att Älvsjövägen tunnelförläggs inom centrumområdet för att undvika att ett nytt centrum tillskapas som delas av en fyrfilig motorled.

I det här sammanhanget kan vi inte enbart diskutera framkomlighet och säkerhet i ett kort perspektiv. Det är nödvändigt att ta fasta på miljöförvaltningens påpekande att luftkvaliteten riskerar att överskrida eller att åtminstone vara farligt nära gällande norm och detta kompletteras även med en hög bullernivå som gör att man nu måste bestämma sig för att göra en ordentlig och långsiktig lösning av Älvsjövägen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2005. Dnr 308-081-05.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Armborstet 1 i stadsdelen Solberga (intill Älvsjö centrum). Stadsdelsnämnden har fått förslaget för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse och föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget till ny detaljplan.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Särskilt uttalande
Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Trafiken på Älvsjövägen är hård och farlig för de oskyddade trafikanterna. Framkomligheten för kollektivtrafiken måste förbättras. Älvsjövägen måste snarast byggas om i enlighet med vad de trafikplanerare som tittat på frågan kommit fram till. Vi föreslår att frågan behandlas i den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor.

Särskilt uttalande
Ordföranden Peter Modesta (mp), vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Parkeringstalet är för lågt! Bör vara minst 0.7.

Särskilt uttalande
Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Olyckligt att man inte behandlade kv Armborstet 1 och 2 samtidigt.

Bilagor
Bilaga (26 kb)

§74 Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för komplettering av handlingsplanen med vägledning av den skrivelse som överlämnats till förvaltningen.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2005. Dnr 502-079-05.

Utifrån regeringens proposition 1997 om kvinnofrid har flera insatser gjorts inom landet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Sedan 1966 har Stockholms Län ingått i samverkansprojektet Operation kvinnofrid och 1999 antog staden en handlingsplan för kvinnofrid.

Älvsjö stadsdelsförvaltning saknar ett sammanhållet sätt att arbete för kvinnofrid, varför förvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan.

Förslag till beslut
Ledamoten Majvi Andersson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle återremittera ärendet för komplettering av handlingsplanen med de synpunkter som vägledning som hon framfört i en skrivelse.

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§75 Bidrag till lokala förenings- och kulturlivet under 2005

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till en sammanlagd kostnad av 250 tkr enlig följande och enligt vissa villkor angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:

 1. Integrationsföreningen Bryggan beviljas 20 tkr
 2. Älvsjö AIK Fritid beviljas 6 tkr
 3. Älvsjö Ju-jutsuklubb beviljas 1 tkr
 4. DHR, Söder om Söder beviljas 5 tkr
 5. SPF, Brännkyrka beviljas 25 tkr
 6. SPF, Fruängen beviljas 5 tkr
 7. PRO, Brännkyrka beviljas 12 tkr
 8. PRO Fruängen beviljas 2 tkr
 9. PRO, Solberga beviljas 5 tkr
 10. PRO, Älvsjö-Herrängen beviljas 25 tkr
 11. Röda Korset Älvsjökretsen beviljas 11 tkr
 12. Förtroenderådet Älvsjö servicehus beviljas 15 tkr
 13. Förtroenderådet Långbrobergs servicehus beviljas 6 tkr
 14. Solberga Bollklubb beviljas 3 tkr
 15. Älvsjö AIK Skidorientering beviljas 3 tkr
 16. Föreningen Herrängens Gård beviljas 3 tkr
 1. Rädda Långsjön beviljas 4 tkr
 2. Långsjö Fastighetsägareförening beviljas 3 tkr
 3. Brännkyrka Hembygdsförening beviljas 90 tkr

Stadsdelsnämnden beviljar därutöver bidrag till

Filadelfiaförsamlingen/Örbykyrkan 4 tkr
Älvsjö Konstförening 2 tkr

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2005. Dnr 009-001-05.

Stadsdelsnämnden har också 2005 avsatt 250 tkr som stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. För att kunna komma i fråga krävs att föreningen/organisationen har en lokal förankring så att stödet kommer Älvsjös medborgare tillgodo samt att den tänkta insatsen kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar. Stödet ska företrädesvis gå till kulturaktiviteter för barn och ungdomar men också till andra former av aktiviteter riktade till barn och ungdomar, funktionshindrade eller äldre.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 25 ansökningar om totalt 337 500 kronor.

Stadsdelförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 20 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 249 tkr.

Förslag till beslut
Tjänstgörande ledamoten Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag gällande punkterna 1 – 16 samt 18 – 20 med ett tillägg.

Bilagor
Bilaga (54 kb)

§76 Priser för personalmåltider år 2005 och tills vidare

Stadsdelsnämnden fastställer föreliggande förslag på pris för subventionerade personalmåltider för år 2005 och tills vidare.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2005. Dnr 200-075-05.

Stadsdelsnämnden fastställde 2004 05 25 priser för år 2004 personalmåltider i enlighet med gällande skatteregler för fri kost. Skatteverket har fastställt ändrade schabloniserade förmånsvärden för år 2005 till 32 kronor/frukost och 64 kronor/lunch resp middag. För-valtningen föreslår dels mot bakgrund av Skatteverkets fastställda förmånsvärden, dels av personal- och organisationsnämndens beslut om subventioner från oktober 1990 att nämnden i konsekvens fastställer de subventionerade måltidspriserna till 21 kronor för frukost och 50 kronor för lunch. Priserna fastställs för år 2005 och tills vidare och beskattas till ett förmånsvärde om 11 kronor/frukost resp 14 kronor/lunch.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (25 kb)

§77 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2005

Stadsdelsnämnden nominerar förskolan I Ur och Skur Vindleken, Kämpetorpsskolan och Sulvägens gruppbostad till kvalitetsutmärkelsen 2005.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2005. Dnr 000-080-05.

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för 2005 omfattas av fem tävlingsklasser. Stadsdelsförvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar förskolan i Ur och Skur Vindleken i tävlingsklassen förskola, Kämpetorpsskolan i tävlingsklassen skola och Sulvägens gruppbostad i tävlingsklassen övrig vård och omsorg. Inom tävlingsklasserna "äldreomsorg" och "övrig verksamhet" föreslås ingen nominering.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§78 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

Stadsdelsnämnden utser Lars-Erik Drakengren till ledamot i det lokala handikapprådet för 2005 – 2006.

Ärendet
S
tadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2005. Dnr 002-068-05.

Stadsdelsnämnden utsåg 2004-12-16 fyra ledamöter till lokala handikapprådet enligt nomineringar från handikapporganisationernas samarbetsorgan Kommun-HSO. Handikapprådet ska bestå av 7 ledmöter. Kommun-HSO har nu meddelat fyllnadsnominering till en av de vakanta platserna. I enlighet med denna nominering föreslås att Lars-Erik Drakengren, som representerar SRF (Synskadades Riksförbund i Stockholm stad), utses till ledamot i lokala handikapprådet i Älvsjö.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (22 kb)

§79 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

Ekonomiskt bistånd december 2004 statistik stadsdelsvis.

Förvaltningen informerade om följande.

Antal barn i förskoleavdelningarna och personaltätenheten 2004-12-31

* Totalt 60 avdelningar med 1 016 barn vilket innebär 16.9 barn per avdelning. Totalt 190 personal, vilket innebär en personaltäthet på 0.19 per barn och 5.3 barn per personal.

Skillnaden mellan förvaltningens betygsredovisning och skolverkets

* Förvaltningen redovisar betyg för samtliga elever inkl förberedelseklasserna i stadsdelens skolor. Skolverket redovisar ej betygen för eleverna i förberedelseklasserna.

Polis på Medborgarkontoret

* Fr.o.m. den 21 mars kommer polis att finnas på Medborgarkontoret måndag och onsdag kl 9 – 11.

Informationskväll

* Informationskvällen om demokrati- befolknings- och utvecklingsansvar flyttas till torsdagen den 7 april kl 18 – 20.

Älvsjödagen

* Det är nu klart med SL och Busslink om avspärrningarna.

§80 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Mona Bergström (s) informerade om att vid förskolerådets sammanträde den 23 februari var endast hon och Kåre Gustafsson (s) närvarande på grund av att mötet kolliderade med andra möten. Rådet kräver att minst tre partier deltar i rådets möten annars ställs mötet in. För att undvika att olika möten kolliderar föreslår Mona Bergström (s) att nämndsekreteraren gör ett schema över nämndens olika möten.

Lars Hansson (fp) tog upp att det är angeläget att förvaltningen kontinuerligt följer och redovisar hur arbetet med utbyggnaden av Långbrohallen fortskrider.

Mona Bergström (s) informerade om att referensgruppen för förskola och skola samt Christer Oja haft ett möte med Christer Lindgren om Långbrohallen och att det vore bra med ett nytt möte.

Nämnden beslutar att bjuda in Christer Lindgren till ett öppet sammanträde för presentation av projektet.

Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson (s) och Majvi Andersson (s) framförde önskemål om att delta i ett seminarium som länsstyrelsen anordnar om tillsyn av särskilt boende i sju kommuner/stadsdelar den 7 april 2005.

Stadsdelsnämnden beslutar att Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson (s) och Majvi Andersson (s) får delta i seminariet den 7 april 2005.

Kåre Gustafsson (s) framförde att han vill delta i en temadag som socialtjänstförvaltningen anordnar den 3 juni 2005 med organisationer och föreningar som organiserar och stödjer människor med psykiska funktionshinder.

Stadsdelsnämnden beslutar att Kåre Gustafsson (s) får delta i temadagen den 3 juni 2005.

Med anledning av att en person blivit påkörd på Folkparksvägen föreslog Majvi Andersson (s) att den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik- miljö- och planfrågor skulle driva frågan om ett övergångsställe vid busshållplatsen Folkparkvägen/Safirgränd för att undvika olyckor i framtiden.

§81 Muntlig föredragning med anledning av länsstyrelsens tillsynsrapport avseende Solberga äldreboende