Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-04-21

Sammanträde 2005-04-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om Söderortsvisionen
Frågestund besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp Läs mer...frågor med den samlade nämnden

Öppet sammanträde

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering Protokoll 2005-03-17

3 Protokoll från lokala pensionärsrådet

4 Protokoll från lokala handikapprådet

5 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

6 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Minnesanteckningar från Älvsjö förskoleråd

8 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

9 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

10 Ekonomisk månadsuppföljning

11 Återremitterat ärende Handlingsplan för kvinnofrid och mod våld i nära relationer

Dnr: 520-079-05

Utifrån regeringens proposition 1997 om kvinnofrid har flera insatser gjorts inom landet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Sedan 1996 har Stockholms län ingått i samverkansprojektet Operation kvinnofrid och 1999 antog staden en handlingsplan för kvinnofrid.

Älvsjö stadsdelsförvaltning saknar ett sammanhållet sätt att arbeta för kvinnofrid, varför förvaltningen har tagit fram detta förslag till handlingsplan. I denna handlingsplan ges kunskap samt råd och anvisningar åt de medarbetare inom förvaltningen som i sitt arbete möter kvinnor som utsätts för våld av män som de har eller har haft en nära relation med. Handlingsplanen innehåller även förhållningssätt till det våld som kan förekomma i samkönade relationer samt mellan vuxna barn och deras föräldrar. Slutligen finns ett avsnitt om förebyggande arbete samt en första plan för genomförande, förankring och uppföljning.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (34 kb)

12 Aktuelltprövning av Översiktsplan 99 och inför arbetet med att ta fram en för staden gemensam framtidsbild "vision Stockholm 2030". Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr: 302-013-05

Stadsbyggnadskontoret har remitterat en aktuelltprövning av Översiktplan 99 samt tillhörande ”Vision Stockholm 2030” till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Remissinstanserna förutsätts inkomma främst med synpunkter på översiktsplanens aktualitet, hur arbetet med Vision 2030 kan utvecklas och vilka frågor som bör studeras vidare i den kontinuerliga översiktsplaneringen.

Förvaltningen efterlyser tydligare och bättre samordning i staden när det gäller planering för kommunal service i nya bostadsområden, att barn och ungas perspektiv på ett tidigt stadium lyfts in i all planering, att ”Vision Stockholm 2030” kunde vara mer visionär ur ett hållbarhetsperspektiv samt att också ”Vision för söderort” tydligare integreras i denna vision. Smalhusdelen i stadsdelen Solberga har också förutsättningar för att klassas som en kulturhistoriskt värdefull miljö och bör inarbetas i översiktsplanen.


Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (28 kb)

13 Ang modersmålet som grund Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 405-065-05

I samband med kommunfullmäktiges beslut om stadens budget för 2005 gavs direktiv att en ny organisation för modersmålsundervisning skulle tas fram. Utredningen Med moders-målet som grund har bl.a. överlämnats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Förvaltningen är kritisk mot det sätt som verksamheten inom Språkcentrum organiserats och fungerat och är därför positiv till en förändring. Den i remissen förordade projekt-organisationen och de mandat som föreslås ställer sig förvaltningen dock tveksam till. Förvaltningen vänder sig också emot förslaget att under resten av 2005 överföra befintlig personal till stadsdelarna och enskilda skolenheter. Detta ställningstagande stärks då det också föreslås omfattande kompletterande fortbildningsinsatser för att Språkcentrums personal skall uppnå högskolebehörighet.

Förvaltningen menar att det bör finnas en central instans som erbjuder skolenheterna och stadsdelarna modersmålsundervisning i olika språk. Denna instans bör utvecklas i sam-verkan mellan stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen utifrån skolfor-mernas reella kompetensbehov inom området.

Att staden ska bygga upp egna forskningscentrum förefaller överflödigt när detta redan finns inom ämnesområdet vid t.ex. Lärarhögskolan, Södertörns höskola och Stockholms universitet. Enligt förvaltningens uppfattning är det därför tveksamt om det finns anled-ning att avsätta medel motsvarande sex heltidstjänster till en enhet vars tjänster vi ännu ej vet innehållet i eller funktionen av.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Bilagor
Bilaga (35 kb)

14 Uteserveringar året om Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 307-083-05

Remitterat ärende från kommunstyrelsen avser en motion i kommunfullmäktige i vilken det föreslås att de regler som begränsar tidsperioden för uteserveringars tillstånd ska avskaffas och att uteserveringar därmed ska tillåtas i staden året runt.

Förvaltningen är i stort positiv till att tillåta uteserveringar året runt i staden, förutsatt att förvaltningarna ges rimlig tid för att anpassa upplåtelseavtalen så att drifts- och ansvarfrågor tydliggörs


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (24 kb)

15 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholm stad 2005-2007 Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 004-082-05

I direktiven till Stockholms stads konsumentnämnd anges att nämnden bl a ska arbeta fram ett konsumentpolitiskt program med riktlinjer för stadens samlade konsument-
verksamhet. Ett konsumentpolitiskt program är nu utarbetat vilket har översänts till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att det konsumentpolitiska handlingsprogrammet är utförligt och ambitiöst. Det kommer dock troligen vara en stor utmaning för flera av stadsdelsnämnderna att med befintliga resurser och faktisk kompetens klara av att leva upp till handlingsplanens ambitioner.


Handläggare: Samhällsvägledare Håkan Dahl, 08-508 21 076
Bilagor
Bilaga (28 kb)

16 Anmälan av genomförd gemensam anbudsupphandling avseende lek- och parkutrustning

Dnr: 105-293-04

Stadsdelsnämnden har 2004 09 23 beslutat att tillsammans med stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör delta i en gemensam anbudsupphandling av park- och lekutrustning för utomhusbruk. Vid samma tillfälle beslutade nämnden att uppdra åt tjänsteman vid Farsta stadsdels-förvaltning att administrera upphandlingen åt sig samt delegerade till stadsdelsdirektören för Farsta stadsdelsförvaltning att fatta samtliga erforderliga beslut för att genomföra upphandlingen, teckna avtal med vinnande leverantörer. Upphandlingen har avslutats
2005 03 01 och avtal har tecknats med de två vinnande leverantörerna Hags Aneby AB och Nifo-Lappset AB. Förvaltningen anmäler härmed fattade upphandlingsbeslut samt avlämnar rapport över genomförd anbudsupphandling.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Bilagor
Bilaga (23 kb)

17 Nominering av ny ledamot till södra barn- och ungdomsområdets föräldrastyrelse

Dnr: 403-121-05

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Bilagor
Bilaga (22 kb)

18 Internkontrollplan för år 2005

Dnr: 100-145-05

Varje år ska nämnden upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av rutiner och processer. Den interna kontrollen är en del av uppföljningen som ingår i det integrerade ledningssystemet. Följande fyra rutiner och processer kommer särskilt att kontrolleras/belysas under år 2005,

- Medarbetarnas delaktighet och inflytande
- Rutiner för avgiftshantering inom förskola och skolbarnsomsorg
- Rutiner för hantering av ärenden med LASS-ersättning från försäkringskassan
- IT-säkerheten.


Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Bilagor
Bilaga (32 kb)

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

20 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Slutet sammanträde

21 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2005-03-17

22 Tilldelningsbeslut i anbudsupphandling av larmtjänster

23 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 3 § andra stycket FB

25 Information om om- och tillbyggnadsplanerna för Långbrohallen

§82 Justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske onsdagen den 27 april  kl 17.00.

§83 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2005-03-17 justerats

den 22 mars 2005.

§84 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 14 april 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§85 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Utgick med anledning av att sammanträdet den 14 april 2005 ställdes in.

§86 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp den 14 april 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§87 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Protokoll från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och

planfrågor den 23 februari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

 

Eftersom hela Solbergaskogen f n är ett hundrastsområde, vilket innebär att

kopplingstvång ej råder, fick förvaltningen i uppdrag att undersöka om det är

möjligt att göra någon ”delning av skogen” så att även de som är rädda för

hundar har tillgång till skogen.

§88 Anmälan av minnesanteckningar från Älvsjö förskoleråd

Minnesanteckningar från Älvsjö förskoleråd den 23 februari 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§89 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 89.

§90 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 89.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§91 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redovisade muntligt det ekonomiska utfallet för mars månad.

§92 Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer Återremitterat ärende

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer.

Ärendet
Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari. Dnr 502-079-05.

Utifrån regeringens proposition 1997 om kvinnofrid har flera insatser gjorts inom landet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Sedan 1966 har Stockholms

Län ingått i samverkansprojektet Operation kvinnofrid och 1999 antog staden en handlingsplan för kvinnofrid.

Älvsjö stadsdelsförvaltning saknar ett sammanhållet sätt att arbete för kvinnofrid, varför förvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan.

Förslag till beslut
Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§93 Aktuelltprövning av Översiktsplan 99 samt "vision Stockholm 2030". Remiss från stadsbyggnadskontoret

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2005. Dnr 302-013-05.

Stadsbyggnadskontoret har remitterat en aktuelltprövning av Översiktsplan 99 samt tillhörande "Vision Stockholm 2030" till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Remissinstanserna förutsätts inkomma främst med synpunkter på översiktsplanens aktualitet, hur arbetet med "Vision 2030" kan utvecklas och vilka frågor som bör studeras vidare i den kontinuerliga översiktsplaneringen.

Förvaltningen efterlyser tydligare och bättre samordning i staden när det gäller planering för kommunal service i nya bostadsområden, att barn och ungas perspektiv på ett tidigt stadium lyfts in i all planering, att "Vision Stockholm 030" kunde vara mer visionär ur ett hållbarhetsperspektiv samt att också Vision för söderort" tydligare integreras i denna vision. Smalhusdelen i stadsdelen Solberga har också förutsättningar för att klassas som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Förvaltningen vill också framhålla stadsdelsnämndens önskemål om en fortsatt prioritering av arbetet med att lösa trafikmiljöproblemen på Älvsjövägen.

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Inger Swahn m.fl. (fp) och Margaretha Åkeberg (c) föreslog att nämnden i huvudsak skulle bifalla förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Inger Swahn m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Det är positivt att en långsiktig vision om Stockholm kommit till stånd. Visionen är i många delar bra, men det är ett antal viktiga synpunkter som behöver förtydligas och lyftas fram.

Det är viktigt att ta ställning till att Bromma flygplats ska få finnas kvar även efter 2011, då avtalet löper ut. Bromma och Arlanda är visserligen konkurrenter till viss del – men staden behöver inte ställa de två flygplatserna och satsningar mot varandra. För att Stockholm skall fortsätta att ha ett livskraftigt och växande näringsliv är det oerhört viktigt att Bromma flygplats finns kvar i framtiden, då det inte finns något realistiskt alternativ.

En av visionens viktigare utmaningar är att skapa bra förutsättningar för Stockholm som en företagsstad. För att företagen ska kunna skapas, finnas och växa i Stockholm så krävs både nya bostäder och nya ringleder. Lokal straffbeskattning som biltullar förbättrar inte företagsklimatet på något sätt.

Stockholm har under sin historia varit beroende av vattnet som transportvägar och handelsvägar. Stockholm är en hamnstad och fortfarande finns det en stor hamnverksamhet som är nödvändig för att de som bor här ska kunna köpa varor. Hamnens verksamhet har utvecklats enormt under de senaste årtiondena. En snabbt växande del av hamnens verksamhet är numera kryssningsfartyg som lägger till i Stockholm. Det är en utveckling vi bejakar. I en framtida vision är det vitigt att hamnens verksamhet och bostadsplaner noga gås igenom för att försöka få en stad med bostadsbebyggelse och hamnverksamhet i harmoni.

För kunna bryta segregationen och utanförskapet i Stockholm måste staden se till att ge människorna möjlighet att växa och utvecklas. Ett sätt som visat sig både få människor att växa och dessutom skapat bättre miljö i närområdet är att människor äger sitt boende. Staden behöver hyreslägenheter men också en aktiv planering av bostäder som ägs av de boende. Förslaget att från majoriteten att lägga allmännyttan i stiftelseform är mot bakgrund härav barockt.

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§94 Med modersmålet som grund Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2005. Dnr 322-435-05.

I samband med kommunfullmäktiges beslut om stadens budget för 2005 gavs direktiv att en ny organisation för modersmålsundervisning skulle tas fram.

Förvaltningen är kritisk mot det sätt som verksamheten inom Språkcentrum organiserats och fungerat och är därför positiv till en förändring. Den i remissen förordade projektorganisationen och de mandat som föreslås ställer sig förvaltningen dock tveksam till.

Förvaltningen vänder sig också emot förslaget att under resten av 2005 överföra befintlig´personal till stadsdelarna och enskilda skolenheter. Detta ställningstagande stärks då det också föreslås omfattande kompletterande fortbildningsinsatser för att Språkcentrums personal skall uppnå högskolebehörighet.

Förvaltningen menar att det bör finnas en central instans som erbjuder skolenheterna och stadsdelarna modersmålsundervisning i olika språk. Denna instans bör utvecklas i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen utifrån skolformernas reella kompetensbehov inom området.

Att staden ska bygga upp egna forskningscentrum förefaller överflödigt när detta redan finns inom ämnesområdet vid t.ex. Lärarhögskolan, Södertörns högskola och Stockholms universitet. Enligt förvaltningens uppfattning är det därför tveksamt om det finns anledning att avsätta medel motsvarande sex heltidstjänster till en enhet vars tjänster vi ännu ej vet innehållet i eller funktionen av.

Förslag till beslut
 
Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Inger Swahn m.fl. (fp) och  ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

En nedläggning av språkcentrum skulle leda till försämrad kvalitet inom modersmålsundervisningen. I stället för att sprida ut modersmålslärarna bland stadsdelsnämnderna bör denna viktiga kompetens behållas på en för staden gemensam nivå.

Bilagor
Bilaga (35 kb)

§95 Uteserveringar året om Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2005. Dnr 307-083-05.

Remitterat ärende från kommunstyrelsen avser en motion i kommunfullmäktige i vilken det föreslås att de regler som begränsar tidsperioden för uteserveringars tillstånd ska avskaffas och att uteserveringar därmed ska tillåtas i staden året runt.

Förvaltningen är i stort positiv till att tillåta uteserveringar året runt i staden, förutsatt att förvaltningarna ges rimlig för att anpassa upplåtelseavtalen så att drifts- och ansvarsfrågor tydliggörs.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Olle Andretzky (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (24 kb)

§96 Konsumentpolitiskt handlingsprogram för Stockholm stad 2005-2007 Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2005. Dnr 004-082-05.

I direktiven till Stockholms stads konsumentnämnd anges att nämnden bl.a. ska arbeta fram ett konsumentpolitiskt program med riktlinjer för stadens samlade konsumentverksamhet. Ett konsumentpolitiskt program är nu utarbetat vilket har översänts till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att det konsumentpolitiska handlingsprogrammet är utförligt och ambitiöst. Det kommer dock troligen att vara en stor utmaning för flera av stadsdelsnämnderna att med befintliga resurser och faktisk kompetens klara av att leva upp till handlingsplanens ambitioner.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Inger Swahn m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkeberg (kd) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation
Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Inger Swahn m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar att

  1. avslå förvaltningens förslag till beslut
  2. som svar på remissen anföra följande:

Den rödgröna majoriteten har instiftat en Konsumentnämnd. Beslutsärendena nämnden avhandlat är få och har i huvudsak syftat till att begränsa handel.

Det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk. Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Konsumentnämnden skall därför avvecklas.

Stockholm har varit en fungerande handelsplats utan ett konsumentpolitiskt handlingsprogram i över 750 år. Vi finner därför ingen anledning till att införa ett nu.

Istället borde staden ta ett större ansvar för att underlätta för företagande och handel. För att stärka stockholmaren som kund krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för enskilda och företagare.

Bilagor
Bilaga (28 kb)

§97 Anmälan av genomförd gemensam anbudsupphandling avseende lek- och parkutrustning

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna föreliggande rapport över genomförd gemensam anbudsupphandling av park- och lekutrustning för utomhusbruk.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2005. Dnr 105-293-04.

Stadsdelsnämnden har 2004 09 23 beslutat att tillsammans med stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör delta i en gemensam anbudsupphandling av park- och lekutrustning för utomhusbruk.

Vid samma tillfälle beslutade nämnden att uppdra åt tjänsteman vid Farsta stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen åt sig samt delegerade till stadsdelsdirektören för Farsta stadsdelsförvaltning att fatta samtliga erforderliga beslut för att genomföra upphandlingen, teckna avtal med vinnande leverantörer. Upphandlingen har avslutats 2005 03 01 och avtal har tecknats med de två vinnande leverantörerna Hags Aneby AB och Nifo-Lappset AB.

Förvaltningen anmäler härmed fattade upphandlingsbeslut samt avlämnar rapport över genomförd anbudsupphandling.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (23 kb)

§98 Nominering till lokal styrelse med föräldramajoritet i södra barn- och ungdomsområdet i Älvsjö

Till ledamot i den lokala styrelsen med föräldramajoritet i södra barn- och ungdomsområdet utses för vårterminen 2005 Åsa Nilsson.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2005. Dnr 403-121-05.

Stadsdelsnämnden utsåg 2004-09-20 ledamöter till lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes barn- och ungdomsområde för läsåret 2004/2005. Sedan årsskiftet 2004/2005 har barn- och ungdomsområdena omorganiserats och består idag av det norra och det södra barn- och ungdomsområdet. Till ny ledamot har föräldrastyrelsen nominerat Åsa Nilsson,  förälder Herrängens skola, efter avgående ledamoten Kenneth Gottberg, förälder Johan Skytteskolan.

Förslag till beslut
Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (22 kb)

§99 Internkontrollplanen

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande internkontrollplan.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2005. Dnr 2005-04-04.

Varje år ska nämnden upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av rutiner och processer. Den interna kontrollen är en del av uppföljningen som ingår i det integrerade ledningssystemet. följande fyra rutiner och processer kommer särskilt att kontrolleras/belysas under år 2005.

  • Medarbetarnas delaktighet och inflytande
  • Rutiner för avgiftshantering inom förskola och skolbarnsomsorg
  • Rutiner för hantering av ärenden med LASS-ersättning från försäkringskassan
  • IT-säkerheten

Förslag till beslut
Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (32 kb)

§100 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

* Ekonomiskt bistånd januari 2005 statistik stadsdelsvis

* Arbetslösa januari 2005 statistik stadsdelsvis

Förvaltningen informerade om följande.

* Biblioteket har stängt de två sista veckorna i juli.

* Fältassistenterna Mariella Gonzales och Thomas Grossman informerade om beredskapen inför Valborgsmässofirandet och vilka aktiviteter som finns för ungdomarna i stadsdelen under kvällen. Veckan före Valborg pågår en antilangningskampanj i alla stadsdelar och personal från Nätverkshuset kommer att stå vid pendeltågsstationen i rusningstid på eftermiddagarna och dela ut information.

§101 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Följande handlingar anmäldes.

* Ekonomiskt bistånd januari 2005 statistik stadsdelsvis

* Arbetslösa januari 2005 statistik stadsdelsvis

Förvaltningen informerade om följande.

* Biblioteket har stängt de två sista veckorna i juli.

* Fältassistenterna Mariella Gonzales och Thomas Grossman informerade om beredskapen inför Valborgsmässofirandet och vilka aktiviteter som finns för ungdomarna i stadsdelen under kvällen. Veckan före Valborg pågår en antilangningskampanj i alla stadsdelar och personal från Nätverkshuset kommer att stå vid pendeltågsstationen i rusningstid på eftermiddagarna och dela ut information.

§102 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2005-03-17

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 17 mars 2005 anmäldes.

§103 Tilldelningsbeslut i anbudsupphandling av larmtjänster

§104 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§105 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 3 § andra stycket FB

§106 Information om om- och tillbyggnadsplanerna för Långbrohallen