Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-05-18

Sammanträde 2005-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information - kreativa ungdomar
Frågestund - besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp Läs mer... frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering. Protokoll 2005-04-21.

3 Protokoll från lokala pensionärsrådet

4 Protokoll från lokala handikapprådet

5 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

6 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

7 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

8 Protokoll från södra barn- och ungdomsområdets föräldrastyrelse den 7 mars 2005

9 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter. Ärendelista. Dokumentlista.

10 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

11 Tertialrapport 1

Dnr: 103-155-05

I denna tertialrapport redovisar stadsdelsnämnden ett sammanlagt prognostiserat över-skott för 2005 om 1,8 mkr (inklusive resultatfond från 2004). Överskottet avser centrala kostnader om 1,3 mkr och anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) om 1,8 mkr. Härtill kommer att resultatenheterna visar ett beräknat sammanlagt underskott om 1,3 mkr.

Årsprognosen präglas av osäkerhet främst avseende resultatenheternas förväntade intäk-ter samt effekten av planerade kostnadsminskningar. Dessutom råder för nämndens samtliga verksamheter en osäkerhet vad de nya reglerna för långtidssjukskrivna ger för merkostnad samt kostnadseffekterna av årets löneförhandlingar.

Av nämndens sex resultatenheter prognostiserar två överskott om sammanlagt 1,5 mkr och fyra underskott om sammanlagt 2,8 mkr. De två träningsskolorna Mockasinen och Broskolan visar ett beräknat underskott om sammanlagt 2,9 mkr. Underskott redovisas även för park- och gatuverksamheten om 0,6 mkr som beror på förväntad kostnadsökning för nytt entreprenadavtal fr o m hösten. Övriga enheter/avdelningar uppvisar en budget i balans eller smärre avvikelser. Avsatta medel för främst omstrukturering m m inom äld-reomsorg och överskott inom den gemensamma administration täcker i nuläget under-skotten för särskolorna och gatu- och parkverksamheten.

Barnomsorgsgarantin uppfylls och för att uppnå detta har barngrupperna i förskolan blivit något större under våren. Förskoleutbyggnaden fortlöper under året med ytterligare ca 30 platser och barngruppernas storlek bedöms åter minska under hösten. De äldres möjlig-heter till att delta i planering av sin egen omsorg och service säkerställs och utvecklas. Medarbetarna ges goda möjligheter till delaktighet och inflytande i arbetet.

Nämnden bidrar till ett hållbart trafiksystem genom ett aktivt arbete med vinterväghåll-ningen. Övergång till alternativa drivmedel stimuleras bl a genom nämndens Agenda 21-arbete riktat till företag i Älvsjö.

Stockholms utveckling mot en ekologiskt hållbar storstad stöds genom nämndens utöka-de insatser i Agenda 21-arbetet. Detta avser exempelvis miljödiplomering av företag, bättre avfallshantering och återvinning samt arbetet med hållbar utveckling inom för-skolor och skolor.

Medborgarna ges möjligheter till insyn och deltagande i de demokratiska processerna
bl a genom möjligheten att ge synpunkter inför nämndens yttranden, debattera med nämndpolitikerna på webbplatsen och delta i medborgarpanelen. Nämndens utvecklings-arbete för ett utökat demokratiansvar har påbörjats.Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

12 Yttrande över SL:s trafikförändringar 2006 Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 300-122-05

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med synpunkter på SL:s trafikförändringar för år 2006. I remissmaterialet ingår en utbudsplan för år 2005 samt en redovisning av planeringen av trafikförändringar i samband med trängselskatteförsöket.

Älvsjös medborgare har, via bl a debattforum på stadsdelens hemsida, framfört en mängd synpunkter på remissen. Älvsjöföretagarna och stadsdelens ungdomsråd har också lämnat synpunkter. Synpunkterna handlar i hög grad om förbättrad service på befintliga linjer, framförallt på tidiga mornar och kvällar. Många synpunkter handlar också om bättre passning mellan olika kollektivtrafikslag samt olika trafikmiljöåtgärder. Bussar som körs för fort på trånga villagator framförs också som ett generellt problem. Förvaltningen bedömer att de synpunkter som inkommit till förvaltningen är relevanta varför SL och trafikkontoret ombedes beakta dessa i den fortsatta planeringen. Förvaltningen vill särskilt framhålla behovet av en förbättrad kollektivtrafik för boende i norra Långbroområdet och att behov finns av ökad turtäthet för de bussar som under 2004 drabbats av försämringar, bland annat buss 141 som numera endast körs i entimmestrafik på kvällstid.


Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (30 kb)

13 Införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott Remiss från Kommunstyrelsen

Dnr: 503-039-05

Ann-Katrin Åslund, Folkpartiet liberalerna har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag på att staden ska införa tidsgaranti som innebär att minderåriga som gripits av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn. Motionen redogör för att ungdomsbrottsligheten blir allt grövre, att nästan varannan person som misstänks för misshandel av barn 7 – 14 år är yngre än 20 år, att fyra av tio rånmisstänkta är yngre än 20 år samt att bland kända gärningsmän för skadegörelse är 40 procent 20 år eller yngre.

Förvaltningen anser att motionen tar upp en bristfällig aspekt i samhällets tillrättavisning av unga lagöverträdare. Motionens målsättning att socialtjänsten ska kunna hålla en sådan tidsgaranti på två dygn gällande unga lagöverträdare anser förvaltningen vara orealistisk utifrån den verklighet som polis och socialtjänst verkar i idag.

För att få en tidsgaranti att fungera måste polisens informationssystem gentemot socialtjänsten förbättras avsevärt. Förvaltningen bedömer att socialtjänsten måste organisera sig på sådant sätt att en specialiserad funktion kan skapas som har fokus på unga lagöverträdare för att kunna agera snabbt. Socialtjänsten kan också genom omprioriteringar inom handläggningen gynna tidsutrymme för att effektivare kunna samverka med polisen.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (28 kb)

14 Brottsofferjourernas finansiering Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 599-090-05

Remitterat ärende från kommunstyrelsen avser en motion till kommunfullmäktige i vil-ken föreslås att Stockholms stad tillskriver riksdag och regering med begäran om att ver-ka för att brottsofferjourerna finansieras med statliga medel.

Förvaltningen är positiv till förslaget i motionen. Brottsofferjourerna bedriver ett viktigt arbete som bidrar till den enskildes trygghet och till att upprätthålla rättssamhället. På grund av att brottsoffrens situation och rättigheter i huvudsak är en statlig samt för landet gemensam angelägenhet bör deras verksamhet finansieras med statliga medel. I dagens läge är brottsofferjourerna beroende av lokal bidragsgivning.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (26 kb)

15 Yttrande över revisionsrapport

Revisorerna för Älvsjö stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2004. Revisionens granskning har inte givit anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet.

I årsrapporten framgår bl.a. att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är bra, nämndens styrning och uppföljning är tillräcklig samt nämndens bokslut och räkenskaper för år 2004 är rättvisande.


Handläggare: Ekonomichef Teenie Bennerholt, 08-508 21 039
Bilagor
Bilaga (35 kb)

16 Tillsyn av särskilt boende i Älvsjö

Dnr: 504-128-05

Länsstyrelsen i Stockholms län begär i sitt beslut från 2005-03-18 yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd som beskriver hur nämnden planerar att öka bostadsstandarden inom Solberga äldreboende och Älvsjö sjukhem. Av yttrandet ska det framkomma hur den enskildes integritet och självbestämmande ska tillgodoses för de boende som delar bostad samt de boende som saknar hygienutrymmen.

I tillsynen av nämnda äldreboenden under 2004 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att bostadsstandarden inom dessa äldreboenden inte uppfyllde de krav som kan ställas på fullgod bostadsstandard. Länsstyrelsens utgångspunkter var 1 kap. 1 § 5 kap. 4-6 §§ SoL, propositionen 1997/98 Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken och Boverkets byggregler BFS 2002:19 BBR 10.

Beträffande dubbelrummena planerar stadsdelsnämnden att följa stadens äldreomsorgsplan 2006 – 2010 som föreskriver att staden ska avveckla alla kvarvarande dubbelboenden under planperioden. Därmed kommer Solberga äldreboende att minskas med 17 platser och Älvsjö sjukhem med 3 platser.

På grund av att förvaltningen inte ser akuta behov hos boende eller anhöriga att snabbt avveckla dubbelboendena kommer minskningen att ske successivt under planperioden.

Gällande avsaknad av hygienutrymmen inom Älvsjö sjukhem kräver denna brist åtgärder i form av en omfattande ombyggnad. En sådan ombyggnad för med sig höga kostnader samtidigt som det föranleder en 20-procentig minskning av antalet platser på sjukhemmet. En eventuell ombyggnation kräver därför att en noggrann analys kan göras gällande rådande ekonomiska förutsättningar för äldreboendet de kommande åren liksom framtida behov av äldreboende i sjukhemsmiljö.

Älvsjö stadsdelsnämnd kommer i planeringen för antalet äldreboenden i Älvsjö under planperioden 2006 – 2010 att inbegripa den analys som konsultföretaget Solving, Bohlin & Strömberg genomför under 2005 gällande behovet av äldreboende på kort som lång sikt inom stadsdelsgrupp 5; Skärholmen, Liljeholmen, Hägersten och Älvsjö. Äldreboendenas faktiska bostadsstandard av idag och tillgången av äldreboende i staden är andra viktiga variabler i den planering nämnden gör för planperioden.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (40 kb)

17 Förhyrning av lokaler för skolidrott

Dnr: 303-186-05

Utifrån Älvsjö AIK:s förfrågan om stadsdelsnämndens avsikter vad gäller framtida förhyrning i Långbrohallen har förvaltningen genomfört en översiktlig inventering av behov, kostnader och andra möjligheter till externförhyrningar. Förvaltningen anser att Älvsjö AIK bedriver en för Älvsjö mycket värdefull barn-, ungdoms- och fritidsverksamhet i Långbrohallen. Dock gör förvaltningen bedömningen att ekonomiskt utrymme saknas för att öka inhyrningen i Långbrohallen jämfört med dagens nivå.
I stället föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för lokaler för inomhusidrott i syfte att uppnå högre lokaleffektivitet.


Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (37 kb)

18 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus och gruppboende

Dnr: 504-159-05

Långbrobergs servicehus och gruppboende drivs sedan 1994 av Attendo Care AB.
Det är en väl fungerande verksamhet som följer de riktlinjer som avtalet anger för vården, omvårdnaden och omsorgen utifrån behov och önskemål. Verksamheten har under det gångna året arbetat med bl.a. åtgärdsplanen som togs fram vid uppföljningen
2004 gällande hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL). Arbetet fortsätter med att säkerställa dokumentationen för HSL och SoL.


Handläggare: Katarina Asp, 08-508 21 315
Bilagor
Bilaga (25 kb)

19 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Slutet sammanträde

20 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2005-04-14

21 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

22 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB

23 Tilldelningsbeslut i anbudsupphandling av renhållning, vinterväghållning och parkskötsel inom Älvsjö stadsdelsområde

24 Muntlig presentation av handlingsplaner utifrån länsstyrelse- och MAS-rapporter

§107 Justering

Ledamoten Lars Hansson (fp) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske onsdagen den 25 maj kl 10.00.  

§108 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2005-04-21 justerats

den 27 april 2005.

§109 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 12 maj 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§110 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde den 12 maj anmäldes och

lades tillhandlingarna.

§111 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträde den 9 mars, 23 mars och 11 april 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§112 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp den 12 maj 2005 anmäldes

och lades till handlingarna.

§113 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Protokoll från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och

planfrågor den 27 april 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

 

Nämnden uppdrog till den tvärpolitiska arbetsgruppen att bevaka att infarten

till asfaltverket blir via Upplagsvägen.

§114 Protokoll från södra barn- och ungdomsområdets föräldrastyrelse

Protokoll från södra barn- och ungdomsområdets föräldrastyrelses sammanträde den 7 mars 2005  anmäldes och lades till handlingarna.

 

§115 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 115.

 

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av inkomna skrivelser och protokollsutdrag.

§116 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 116.

§117 Tertialrapport 1

1.   Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 med prognos för

året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.

 

2.   Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för i

ärendet redovisade objekt om sammanlagt 4,1 mkr.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

12 maj 2005. Dnr 103-155-05.

 

Stadsdelsnämnden redovisar ett sammanlagt prognostiserat överskott för 2005 om 1,8 mkr (inklusive resultatfond från 2004). Överskottet avser centrala kostnader om 1,3 mkr och anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) om 1,8 mkr. Härtill kommer att resultatenheterna visar ett beräknat sammanlagt underskott om 1,3 mkr.

 

Årsprognosen präglas av osäkerhet främst avseende resultatenheternas förväntade intäkter samt effekten av planerade kostnadsminskningar. Dessutom råder för nämndens samtliga verksamheter en osäkerhet vad de nya reglerna för långtidssjukskrivna ger för merkostnad samt kostnadseffekterna av årets löneförhandlingar.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) framlade ett annat förslag till beslut.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 

Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen och anför

därutöver följande.

 

Vi hänvisar till förvaltningschefen har ordet på s 3-4. Majoriteten har ett tufft jobb att se till att hålla budgeten 2006, när underskotten på resultatenheterna börjar blomma fullt ut. Det är inte bara lokalkostnaderna som behöver minskas utan nedskärningarna måste ske i den direkta verksamheten, vilket kommer att drabba kvaliteten inom barnomsorg och skola.

 

Hur löser man särskolans särskilda problem? Så stora underskott måste i förlängningen drabba de barn som är mest behövande. Detta är en ren skandal!

§118 Yttrande över SL:s trafikförändringar 2006 Remiss från gatu- och fastighetskontoret

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen samt

anför därutöver följande.

 

Vi tar oss för pannan när vi läser SL:s standardsvar i bilaga 2. Mot bakgrund av den massiva kritik som Älvsjöborna riktat mot SL vad gäller turtäthet, storleken på bussar i villaområden m.m. frågar vi oss om SL är till för kunderna. Det verkar inte så!

 

Vi vill understryka att vi ställer oss bakom medborgarnas krav och önskemål beträffande kollektivtrafiken, bussarnas turtäthet o.s.v., på det sätt som kommer till uttryck i den breda dialog vi fört med älvsjöborna, och som bifogas.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

25 april 2005. Dnr 300-122-05.

 

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med synpunkter på SL:s trafikförändringar för år 2006. I remissmaterialet ingår en utbudsplan för år 2005 samt en redovisning av planeringen av trafikförändringar i samband med trängselskatteförsöket.

 

Älvsjös medborgare har, via bl.a. debattforum på stadsdelens hemsida, framfört

en mängd synpunkter på remissen. Älvsjöföretagarna och stadsdelens ungdomsråd

har också lämnat synpunkter. Synpunkterna handlar i hög grad om förbättrad service

på befintliga linjer, framförallt på tidiga morgnar och kvällar. Många synpunkter

handlar också om bättre passning mellan olika kollektivtrafikslag samt olika

trafikmiljöåtgärder, bussar som körs för fort på trånga villagator framförs också som

ett generellt problem. Förvaltningen bedömer att de synpunkter som inkommit till

förvaltningen är relevanta varför SL och trafikkontoret ombedes beakta dessa i den

fortsatta planeringen. Förvaltningen vill särskilt framhålla behovet av en förbättrad

kollektivtrafik för boende i norra Långbroområdet och att behov finns av ökad turtäthet för de bussar som under 2004 drabbats av försämringar, bl.a. buss 141 som numera endast körs i entimmestrafik på kvällstid.

 

 Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

 

Beslutsgång

Efter en kort ajournering enade sig nämnden om ett gemensamt uttalande.

§119 Införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott Remiss från Kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för komplettering med en beskrivning

av hur samarbetet mellan polis och socialtjänst fungerar i Älvsjö.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 000-039-05.

 

I en motion till fullmäktige föreslår Ann-Katrin Åslund, (fp) att staden ska införa en

tidsgaranti som innebär att minderåriga som grips av polis kallas till samtal med

socialtjästen inom högst två dygn. Detta med anledning av att ungdomsbrottsligheten

blir allt grövre och att nästan varannan person som misstänks för misshandel av barn

7 – 14 år är yngre än 20 år, fyra av tio rånmisstänkta är yngre än 20 år samt att bland

kända gärningsmän för skadegörelse är 40 % 20 år eller yngre.

 

Utifrån den verklighet polis och socialtjänst verkar idag är det orealistiskt att socialtjänsten ska kunna hålla en tidsgaranti på två dygn gällande unga lagöverträdare. För att en tidsgaranti ska fungera måste polisens informationssystem gentemot socialtjänsten förbättras avsevärt. Förvaltningen bedömer att socialtjänsten måste organisera sig på sådant sätt att en specialiserad funktion kan skapas som har fokus på unga lagöverträdare för att kunna agera snabbt.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet för

komplettering med en beskrivning av hur samarbetet mellan polis och socialtjänst

fungerar i Älvsjö.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky  m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och

ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt

förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden

beslutat att återremittera ärendet.

 

 Reservation

Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl (fp) och

ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 

Vi är ense med motionärerna om att ett bra sätt att styra bort minderåriga från brottets bana är att ha en effektiv polis och socialtjänst som samarbetar på ett snabbare och effektivare sätt än vad som sker i dag. Vi är naturligtvis med på noterna när det gäller snabba ingripanden. Att sätta upp tidsgränser som motionärerna har gjort kräver betydande resursförstärkningar både från statligt och kommunalt håll. Dagens verklighet är en helt annan. Vi har en socialtjänst som är skrivbordsorienterad och en polis som mer sysslar mer med bevakningsuppdrag än brottsförebyggande och brottsbeivrande verksamhet. Det står ungdomarna ganska fritt att begå brott utan beivrande. Stockholm är i dag en otrygg stad där en promenad på kvällen kan få ödesdigra resultat. Den politiska makten borde ägna sig mer åt dessa frågor än interna strider och tal om skattehöjningar för välfärdens skull. Välfärden består ytterst i att känna sig trygg i hemmet och ute på gator och torg

§120 Brottsofferjourernas finansiering Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

6 maj 2005. Dnr 000-090-05.

 

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att Stockholms stad tillskriver riksdag

och regering med begäran om att verka för, att brottsofferjourerna finansieras med

statliga medel.

 

Förvaltningen är positiv till förslaget i motionen. Brottsofferjourerna bedriver ett

viktigt arbete som bidrar till den enskildes trygghet och till att upprätthålla rätts-

samhället. Eftersom brottsoffrens situation och rättigheter i huvudsak är en

statlig och för landet gemensam angelägenhet bör deras verksamhet finansieras med

statliga medel. I dagens läge är brottsofferjourerna beroende av lokal bidragsgivning.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Kåre Gustafsson (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§121 Yttrande över revisionsrapport

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande om

årsrapporten.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat

den 3 maj 2005. Dnr 102-020-05.

 

Revisorerna för Älvsjö stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens

verksamhet under år 2004. Revisionens granskning har inte givit anledning till

anmärkning. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden

och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2004 års verksamhet.

 

I årsrapporten framgår bl.a. att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga

resultat är bra, nämndens styrning och uppföljning är tillräcklig samt nämndens

bokslut och räkenskaper för år 2004 är rättvisande.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§122 Tillsyn av särskilt boende i Älvsjö

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar till länsstyrelsen överlämna och åberopa

förvaltningens svar.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 504-128-05.

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt yttrande om hur nämnden planerar att öka bostadsstandarden vid Solberga äldreboende och Älvsjö sjukhem. Vid tillsynen 2004 gjorde länsstyrelsen bedömningen att bostadsstandarden  inte uppfyllde de krav som kan ställas på fullgod bostadsstandard.

 

När det gäller dubbelrummen planerar stadsdelsnämnden att följa stadens äldreomsorgsplan 2006 – 2010 vilket innebär att dubbelrummen vid Solberga äldreboende kommer att avvecklas successivt under planperioden.

 

Avsaknaden av hygienutrymmen vid Älvsjö sjukhem kräver en omfattande ombyggnad som medför höga kostnader samtidigt som det innebär en 20-procentig minskning av antalet platser. En noggranna analys måste därför göras utifrån rådande ekonomiska förutsättningar för äldreboenden de kommande åren liksom framtida behov av äldreboende i sjukhemsmiljö.

 

I planeringen för antalet äldreboenden i Älvsjö under planperioden 2006 – 2010 kommer stadsdelsnämnden även att ta hänsyn till den analys som konsultföretaget Solving, Bohlin & Strömberg genomför under 2005 gällande behovet av äldreboenden på kort och lång sikt inom stadsdelarna; Skärholmen, Liljeholmen, Hägersten och Älvsjö. Andra viktiga variabler i den planering nämnden gör för planperioden är äldreboendenas faktiska bostadsstandard idag och tillgången på äldreboende i staden.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§123 Lokaler för inomhusidrott och förhyrning av Långbrohallen

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och ger förvaltningen

i uppdrag att utreda behov och förhyrningar av externa lokaler i enlighet med

detta utlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

2 maj 2005. Dnr 303-186-05.

 

Utifrån Älvsjö AIK:s förfrågan om stadsdelsnämndens avsikter vad gäller framtida

förhyrning i Långbrohallen har förvaltningen genomfört en översiktlig inventering

av behov, kostnader och andra möjligheter till externförhyrningar. Förvaltningen

anser att Älvsjö AIK bedriver en för Älvsjö mycket värdefull barn-, ungdoms- och

fritidsverksamhet i Långbrohallen. Dock gör förvaltningen bedömningen att ekonomiskt utrymme saknas för att öka inhyrningen i Långbrohallen jämfört med dagens nivå.

Istället föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att

utreda behov och förutsättningar för lokaler för inomhusidrott i syfte att uppnå högre

lokaleffekt.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och

ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

 

Vår uppfattning är att det är rektorerna som skall ha hela skolschablonen och få

bestämma över vilka lokaler eleverna skall ha tillgång till, naturligtvis i samråd

med skolbarnen och föräldrarna. I vår politiska värld finns ingen anledning att

lägga sig i vad rektor gör så länge han eller hon gör det bra. Gör rektor ett dåligt

jobb skall rektor bytas ut.

 

Vill rektor Oja hyra gympatider i Långbrohallen eller nyttja befintliga lokaler

är det hans sak och inte vår.

 

Om vi kommer till makten kommer vi att låta rektor handla efter sitt huvud och

skolschablonen kommer att vara densamma i hela staden !!

§124 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus och gruppboende

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid

Långbrobergs servicehus och gruppboende.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat

den 28 april 2005. Dnr 504-159-05.

 

Långbrobergs servicehus och gruppboende drivs sedan 1994 av Attendo Care AB.

Det är en väl fungerande verksamhet som följer de riktlinjer som avtalet anger

för vården, omvårdnaden och omsorgen utifrån behov och önskemål. verksamheten

har under det gångna året arbetat med bl.a. åtgärdsplanen som togs fram vid uppföljningen 2004 gällande hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL). Arbetet fortsätter med att säkerställa dokumentationen för HSL och SoL.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter,

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§125 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

 

*    Ekonomiskt bistånd februari 2005 statistik stadsdelsvis

*    Arbetslösa mars                    2005  statistik stadsdelsvis

 

Förvaltningen informerade om följande.

 

Kollo

354 ansökningar har inkommit i år mot 460 förra året, vilket förmodligen

beror på differentierade avgifter. Ca 75 % har fått sitt förstahandsval.

 

Sommaraktiviteter

Nedanstående verksamheter  kommer att ha aktiviteter i sommar

 

-         Nätverkshuset

-         Långbrodals ungdomgård

-         parkleken Kristallen

-         norra barn- och ungdomsområdet - sommarskola

-         äldre- och handikappomsorgen kommer att anordna olika aktiviteter för brukare

 

En förteckning över alla aktiviteter kommer att finnas tillgänglig i

 

Feriearbeten

164 ansökningar har inkommit och 53 ungdomar kommer att kunna få jobb inom

olika verksamheter i stadsdelen. Förvaltningen har prioriterat ungdomar med

funktionshinder och de som av andra skäl har svårt att ordna sommarjobb.

 

Temakväll 26 maj

Information om biståndsbedömning och diskussion om ev bildande av en

referensgrupp för äldre- och handikappomsorg. Inbjudan skickas ut separat.

 

Älvsjödagen 28 maj

Ordföranden ansvarar för nämndens medverkan.

 

Policy för klottersanering

Klottersanering av murar, räcken och lekställningar som stadsdelen ansvarar för ingår

i entreprenörens uppdrag och genomförs 1 – 2 gånger per år. Anmälan om klotter ska åtgärdas inom fem dagar. I stadsdelen finns härutöver 19 olika aktörer som var och en har ansvar för sitt område. Allmänheten uppmanas i regel att vända sig direkt till den som ansvarar för det objekt som är nedklottrat. Medborgarkontoret har en lista över samtliga kontaktpersoner.

 

Hundrastgård i Solberga

Frågan ännu ej löst – ligger f.n. hos stadens jurister.

§126 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) undrade hur planeringen inför skolavslutningen ser ut. Enligt förvaltningen sammanfaller inte skolavslutningen för Älvsjö och Huddinge i år.Planeringen för skolavslutningen pågår för fullt på skolorna.

 

Margaretha Åkerberg (kd) undrade om ryktena om nedläggning av Långbrodals ungdomsgård stämmer. Enligt förvaltningen finns det inga planer på att lägga ned ungdomsgården, däremot är det möjligt att förvaltningen måste hitta alternativa lokaler.

 

Svante Haggren (s) undrade om gården vid Äppelängen kommer att utökas eftersom det förefaller som om gården blir mindre nu när ett nytt hus uppförs. Enligt förvaltningen uppförs huset på en annan del av tomten vilket innebär att gården blir mindre. Personalen har varit delaktig i planeringen och har inte sett några nackdelar med placeringen eftersom  det finns stora grönytor i anslutning till gården.

 

Jan Bressler (fp) informerade om att Sjöängsskolan deltar i ”Flickaprojektet” som går

ut på att stärka flickorna. Enligt Jan Bressler är det ett viktigt projekt men det är lika

angeläget att arbeta med pojkarna för att förhindra framtida våld. Personal, ungdomar

och barn kan vi nå via förskolor, skolor och våra övriga verksamheter, men hur kan vi

jobba med attitydförändringar hos den vuxna befolkningen i stadsdelen. Olika förslag diskuterades. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma i frågan.

§127 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

 Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 14 april 2005 anmäldes.

 

§128 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§129 Yttrande till Stockholms tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB

§130 Tilldelningsbeslut i anbudsupphandling av renhållning, vinterväghållning och parkskötsel inom Älvsjö stadsdelsområde

§131 Muntlig presentation av handlingsplaner utifrån länsstyrelse- och MAS-rapporter