Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-06-16

Sammanträde 2005-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Frågestund - besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering Protokoll 2005-05-18

3 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

4 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

5 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

6 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

7 Anmälan av protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

8 Anmälan av protokoll från södra barn- och ungdomsområdets föräldrastyrelse

9 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor

10 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter. Ärendelista. Dokumentlista.

11 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

12 Anmälan av personalföreträdare

13 Ekonomisk månadsuppföljning

14 Återremitterat ärende Införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott

Dnr: 503-039-05

Ann-Katrin Åslund, Folkpartiet liberalerna har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag på att staden ska införa tidsgaranti som innebär att minderåriga som gripits av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn. Motionen redogör för att ungdomsbrottsligheten blir allt grövre, att nästan varannan person som misstänks för misshandel av barn 7 – 14 år är yngre än 20 år, att fyra av tio rånmisstänkta är yngre än 20 år samt att bland kända gärningsmän för skadegörelse är 40 procent 20 år eller yngre.

Förvaltningen bedömer att en tidsgaranti på två dygn inte kan fungera om inte polisens informationssystem gentemot socialtjänsten förbättras samtidigt som socialtjänsten måste göra omprioriteringar för att på ett effektivare sätt bemöta polisens behov av samverkan. Detta kan ske på många olika sätt från socialtjänstens sida. Ett sätt är att utöka de centrala resurserna som socialtjänsten har inom polisen gällande ungdomsbrott, ett annat att stadsdelarna enskilt/gemensamt med grannstadsdelar delar på en extra resurs på polisen.

Förvaltningens bedömning är att polis och socialtjänst tidsmässigt borde gynna utveckling som förkortar handläggningstiden från begånget ungdomsbrott till relevant åtgärd/ingripande. Målsättningen borde vara att varje begånget ungdomsbrott skulle inom maximalt två veckor föranleda en strukturerad nätverksträff mellan polisen, brottsutövaren, dennes vårdnadshavare och socialtjänsten.

Slutligen anser förvaltningen att en strukturerad modell för samverkan behöver ställas upp mellan polisen, socialtjänsten, medlingsverksamheten och medlarna för att medling mellan utövare och offer skulle komma igång mer effektivt.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (34 kb)

15 Översyn av resursfördelningsystem för socialpsykiatrin Remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 505-169-05

Kommunstyrelsen har i uppdrag enligt budget 2005 angett att arbetet med översynen av resursfördelningssystemet inom socialpsykiatrin ska fortsätta i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna. Insatserna för personer med psykiskt funktionshinder omfattar enligt stadens policy en god bostad, ett fungerande boendestöd, arbete/sysselsättning och meningsfull fritid.

Förslaget till ny resursfördelning innebär att vuxennyckeln inom individ- och familjeomsorgen omfattar två delar; dels missbrukarvården och dels socialpsykiatrin. Vidare föreslås ett strukturindex omfattande fem variabler som underlag för beräkningen av resursfördelning inom socialpsykiatrin. De nya variablerna föreslås bestå av andel bostäder i allmännyttan, andel förtidspensionärer 25 – 64 år, andel ensamstående låginkomsttagare (< 120 000 kr) utan barn 30 – 64 år, andel sjukpenningförsäkrade 16 – 64 år med minst 15 sjukpenningdagar och andel med högst grund-/folkskola 25 – 64 år. På detta sätt bedöms de nya nycklarna bättre kunna styra resurserna till målgruppens behov jämfört med nuvarande nycklar.

De föreslagna variablerna ges samma vikt eftersom det i forskning inte finns belägg för att någon av variablerna har större betydelse än den andra. Den nya variabeln ”Andel bostäder i allmännyttan” är troligen störst orsak till förskjutningar i resursfördelningen mellan stadsdelarna. Modellen har fördelen att effekten av förändringar i variabelvärdena lätt kan följas.

Variablerna som styr resursfördelningen inom dagens vuxennycklar (missbrukarvården och socialpsykiatrin) är grupperade i strukturvariabler (55 % viktning), alkoholindex (15 % viktning), narkotikaindex (15 % viktning) och
socialpsykiatriindex (15 % viktning).

Det nya förslaget skulle medföra att tio stadsdelsnämnder erhåller ökad kostnadsram medan åtta får minskad kostnadsram. För Älvsjös del innebär förslaget en utökad kostnadsram med 1 300 tkr för 2006.

Socialpsykiatrins utförarenhet har behov av att utveckla antalet boendeplatser och boendestöd i stadsdelen. Dessutom krävs större variation av arbetstränings-/sysselsättningsplatser inom stadsdelen, speciellt med inriktning mot unga psykiskt funktionshindrade personer. Förvaltningen avser under 2006 även att samarbeta med grannstadsdelarna gällande arbetsträning för unga psykiskt funktionshindrade personer. Eftersom det inte framkommer hur nycklarna för missbrukarvården kommer att se ut för 2006 kan inte förvaltningen bedöma den sammanlagda betydelsen för Älvsjö gällande vuxennyckeln (missbrukarvården och socialpsykiatrin).

Genom förslaget gällande socialpsykiatrin ser förvaltningen dock vissa möjligheter till att åstadkomma en breddning av utförarenhetens insatser för psykiskt funktionshindrade personer i Älvsjö de kommande åren.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget till ny resursfördelningsmodell, förutom att denna skulle ha behövts kompletteras med nycklarna för missbrukarvården för att få en överblick av hur stadsdelarnas vuxenvård kommer att påverkas helhetsmässigt.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (35 kb)

16 Renhållningsordning för Stockholms stad. Föreskrifter och avfallsplan 2006-2010. Remiss från renhållningsförvaltningen

Dnr: 300-153-05

I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige har renhållningsnämnden utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning som ska börja gälla år 2006. Förslaget, som tillsänts Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande, består av förändrade föreskrifter och en avfallsplan som ska identifiera strategiska mål för avfallshanteringen.

Förvaltningen anser att avfallsplanen är ambitiös och intressant men mer fokus bör läggas på utveckling som leder till att det blir både enklare och billigare för boende och verksamheter att hantera sitt avfall på rätt sätt. Förvaltningen efterfrågar också större tydlighet avseende ansvarsfördelningen i de föreslagna åtgärderna.


Handläggare: Paola Ponzio, 08-508 21 086
Bilagor
Bilaga (37 kb)

17 Underlag för planering av parkprojekt 2006-2008 Remiss från f d gatu- och fastighetskontoret

Dnr: 305-176-05

Gatu- och fastighetskontoret (f d) har begärt att från respektive stadsdelsnämnd få in önskemål om parkinvesteringar som ska fungera som underlag till fördelning av investeringsmedel till stadsdelsnämnderna. Förvaltningen framför önskemål om återställning av mark intill lekplatsen vid Prästgårdsgärde, en skötselplan för Långbrogårdsparken samt en satsning på en ”vattenpark” vid Sjöängen.

Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (26 kb)

18 Yttrande över ansökningar gällande etableringar av friskolor inför läsåret 2006/2007

Dnr: 403-201-05

Skolverket har remitterat friskoleansökning från The international academy of knowledge and languages HB till Stockholms stad. Skolan ansöker om att organisera verksamheten som enparallellig F-6 skola inom Älvsjö stadsdelsområde. Skolan riktar sig till elever med utländsk bakgrund. Stadsdelsnämnden ska yttra sig i ärendet.

Inom Älvsjö stadsdelsnämnds geografiska ansvarsområde finns för närvarande tre friskolor med likartade profiler som den nu aktuella friskolan. Samtidigt visar de kommunala skolorna i Älvsjö en överkapacitet med drygt 400 skolplatser, varför det nu pågår en översyn för att minska antalet platser och därmed kostnader för skollokaler.

Stadsdelsförvaltningen anser att utbudet av utbildningsplatser med denna inriktning och profil väl täcker det behov som finns inom stadsdelsområdet. Trots en övereta-blering av skolplatser inom nämndens geografiska ansvarsområde har förvaltningen ingen erinran mot att den fristående skolan The international academy of knowledge and languages HB etableras i området, då förvaltningen bedömer att skolan inte kommer att konkurrera med de kommunala skolorna p.g.a. skolans specifika profil.


Handläggare: Eva Danielsson, 08-508 21 317
Bilagor
Bilaga (38 kb)

19 Säkerhetsprogram Älvsjö stadsdelsförvaltning

Dnr: 012-195-05

Handläggare: Ulf Aldenberg, 08-508 21 088
Bilagor
Bilaga (21 kb)

20 Inriktning för arbetet med nämndens demokrati-, befolknings- och utvecklingsansvar

Dnr: 000-211-05

Stadsdelsnämnderna har getts ett utökat ansvar för de demokratiska processerna i form av ett demokrati-, befolknings- och utvecklingsansvar.

I detta ärende redovisas hur nämnden för närvarande ger medborgare förutsättningar för att vara delaktiga och få inflytande. För att ytterligare utveckla demokratifrågan och ge medborgare möjlighet till reell påverkan föreslås att det under hösten 2005 anordnas ett temamöte i en Älvsjös stadsdelar, att medborgare ges möjlighet att få kommunicera med företrädare för annan myndighet/organisation som ansvarar för frågor som är av stor betydelse för medborgarna samt att nämnden förlägger ett nämndsammanträde på annan plats inom området än den ordinära.


Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080
Bilagor
Bilaga (36 kb)

21 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö servicehus

Dnr: 504-203-05

Älvsjö servicehus är en väl fungerande verksamhet som följer de riktlinjer och ramar som finns för vården, omvårdnaden och omsorgen utifrån behov och önskemål. Verksamheten har under det gångna året framförallt arbetat med SoL dokumentationen, genomgång av ADL status och fallriskanalyser. Arbetet fortsätter med att säkerställa dokumentationen för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL).

Handläggare: Katarina Asp, 08-508 21 315
Bilagor
Bilaga (32 kb)

22 Ansökan om statligt stöd genom kompetensstegen för kvalitets- och kompetensutveckling inom omsorg om äldre

Dnr: 204-112-05

Behoven av kompetensutveckling i Älvsjös tre olika kommunala äldreboenden Solberga äldreboende, Älvsjö sjukhem och Älvsjö servicehus ser olika ut. Solberga äldreboende har genom stöd från KC - Kompetenscentrum byggt ut en egen introduktions- och utbildningsenhet. Utbildningsenheten tillser att verksamhetens personal kompetensutvecklas kontinuerligt utefter individuella och för verksamheten viktiga behov vilket ger förutsättningar till att säkerställa en långsiktigt god kvalitet i vården.

Älvsjö sjukhem och Älvsjö servicehus saknar sådan introduktions- och utbildningsenhet varför denna prioriteras som nr 1 av ansökningarna.

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker från Kompetensstegen om medel till fyra olika projekt;
1. Systematiserad kompetensutveckling – omvårdnad och rehabilitering
2. Förhållningssätt vid aktivitet och måltidssituationer
3. Kontinuerlig utbildning i munhälsovård
4. Kompetensutvecklingsaktiviteter i samverkan med KC - Kompetenscentrum

Målsättningen är att projekten på lång sikt ska tillgodose en verksamhetsnära kompetens- och kvalitetsutveckling som gynnar en utveckling mot att varaktigt stödja personal i äldreomsorgen till att professionellt kunna bemöta komplexa vårdbehov hos äldre omsorgstagare.

Genom kopplingen till Kompetenscentrum kan de tre olika verksamhetsprojekten nå stöd till projektplanering, genomförande, dokumentation och utvärdering vilket ger utrymme för andra verksamheter i staden/landet att få del av projektens resultat.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (34 kb)

23 Komplettering och ändringar i delegationsförteckningen

Dnr: 012-204-05

Kompletteringarna i delegationsförteckningen gäller de delar av särskoleverksamheten som överförs från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna den 1 juli 2005. Ändringarna berör området "Ekonomi" och Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg" samt "Förskoleklass, klass".

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

24 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

25 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Slutet sammanträde

26 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2005-05-12

27 Nedskrivning/avskrivning av fordringar

§3 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 9 juni 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§4 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Utgick med anledning av att handikapprådets sammanträde den 9 juni ställdes in.

§5 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträde den 4 och 31 maj 2005 nmäldes och lades till handlingarna.

§6 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp den 9 juni 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§7 Anmälan av protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Protokoll från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor den 25 maj 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

 

Hundrastgård i Solberga - förslag från hyresgästföreningen i Solberga.

 

Förvaltningen fick i uppdrag att rekommendera hyresgästföreningen att kontakta brukshundklubben som arrangerar hundhållningskurser.

§8 Anmälan av protokoll från södra barn- och ungdomsområdets föräldrastyrelse

Protokoll från södra barn- och ungdomsområdets föräldrastyrelses sammanträde den 19 april 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

 

Nämnden framförde önskemål om att få ta del av protokollen tidigare.

§9 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytande-frågor den 28 april 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter. Ärendelista. Dokumentlista.

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.Bilaga § 141.

 

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av inkomna skrivelser och protokollsutdrag.

§11 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 142.

§12 Anmälan av personalföreträdare

Personalföreträdare anmäldes enligt följande

 

Kommunal  sektion 7
ordinarie Margaretha Molin

ersättare Majlen Molin

§13 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet för maj månad.

§14 Återremitterat ärende Införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott

Remiss från kommunstyrelsen

 

Beslut

 

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 000-039-05.

 

I en motion till fullmäktige föreslår Ann-Katrin Åslund, (fp) att staden ska införa en tidsgaranti som innebär att minderåriga som grips av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn. Detta med anledning av att ungdomsbrottsligheten blir allt grövre. Förvaltningen bedömer att en tidsgaranti på två dygn för ungdomar som begår brott kräver förändring av både polisens och socialtjänstens arbete.

 

Det är angeläget att polis och socialtjänst arbetar för att förkorta handläggningstiderna för ungdomsbrott. Tiden mellan brott och en strukturerad nätverksträff mellan polis, gärningsman, dennes vårdnadshavare och socialtjänst bör vara maximalt två veckor.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande. Socialförvaltningens redogörelse visar tydligt att staden inte alls klarar att uppfylla sina riktlinjer, nämligen att alla barn och ungdomar ska kontaktas inom en vecka från det att socialtjänsten fått anmälan om brott. Tvärtom finns exempel på hur ungdomar som misstänkt för brott inte kontaktas på flera månader, eller i värsta fall inte alls. Det är också mycket allvarligt att reaktionerna mot unga som begår brott skiljer sig kraftigt mellan olika stadsdelar.

Behovet av en tidsgaranti för snabba ingripanden från socialtjänsten är tydligt. En sådan garanti skulle tvinga fram prioriteringar av ungdomsbrott som i förlängningen skulle leda till att färre unga fortsätter begå brott, till en följd av tidiga ingripanden. En tidsgaranti skulle också skapa förutsättningar till likabehandling, oavsett vilken stadsdel man råkar bo i.

§15 Översyn av resursfördelningsystem för socialpsykiatrin Remiss från kommunstyrelsen

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande.

Dnr 000-169-05.

 

Kommunstyrelsen har i uppdrag enligt budget 2005 angett att arbetet med översynen av resursfördelningssystemet inom socialpsykiatrin ska fortsätta i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna. Insatser för personer med psykiskt funktionshinder omfattar enligt stadens policy en god bostad, ett fungerande boendestöd, arbete/sysselsättning och meningsfull fritid. Vuxennyckeln inom individ- och familjeomsorgen föreslås fördelas i två delar omfattande dels missbrukarvården, dels socialpsykiatrin. Detta i syfteatt på ett bättre sätt styra resurserna till målgruppens behov.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter attnämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten

Margaretha Åkerberg (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

 

Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen delpåse vilket är mycket bra. Allt tyder på att det föreslagna resursfördelningssystemet på ett bättre sätt svarar mot behovet av medel än nuvarande system. Det nya förslaget innebär att stadsdelar som tidigare missgynnats i resursfördelningen i högre grad kompenseras för de kostnader man har inom socialpsykiatrin.

De ekonomiska effekterna av det föreslagna resursfördelningssystemet ger dock stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Exempelvis Kungsholmen får 3.8 milj kronor mindre i det nya systemet vilket motsvarar nästan 14 % av deras nuvarande tilldelning. Detta motiverar att någon form av övergångsregler eller kompensation kan ges för att de människor som idag är föremål för socialpsykiatrins insatser i dessa stadsdelsnämnder inte ska drabbas.

 

I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att vissa stadsdelar har många invånare med psykiska funktionsnedsättningar. Exempelvis höga antal schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräckligt stort förklaringsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett ”psykindex”. Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsledningskontoret i samarbete med landstinget

§16 Renhållningsordning för Stockholms stad. Föreskrifter och avfallsplan 2006-2010. Remiss från renhållningsförvaltningen

Beslut

 

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

4 maj 2005. Dnr 300-153-05.

 

I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige har renhållningsnämnden utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning som ska börja gälla år 2006. Förslaget, som tillsänts Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande, består av förändrade föreskrifter och en avfallsplan som ska identifiera strategiska mål för avfallshanteringen.

 

Förvaltningen anser att avfallsplanen är ambitiös och intressant men mer fokus bör läggas på utveckling som leder till att det blir både enklare och billigare för boende och verksamheter att hantera sitt avfall på rätt sätt. Förvaltningen efterfrågar också större tydlighet avseende ansvarsfördelningen i de föreslagna åtgärderna.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl.(m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

 

Ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden Peter Modesta (mp) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

 1.   att som svar på remissen anföra:


Stockholm har som Sverige största stad särskilda behov vad gäller kommunal service gentemot medborgarna. Vid utformningen av avfallsplanen är väsentligt att se till storstadens särskilda behov och till medborgarnas vardagssituation. En avfallsplan måste ha sin utgångspunkt i verklighetens behov, inte i teoretiska målsättningar. 

 

Exempelvis är det viktigt att konsekvent hålla sig till ett medborgarperspektiv där enskilda individernas olika förutsättningar är vägledande för utformning av renhållningsordningen. Moderaterna vill till att börja med framhålla att vi ställer oss positiva till avfallsplanens mål om fastighetsnära insamling. Men frågan innefattar ett flertal aspekter som måste utredas vidare innan man kan införa detta på bred front.

Avfallsmängder

Avfallsplanen och renhållningsarbetet skall enligt förslaget syfta till att förhindra uppkomst av avfall. Det är en målsättning som i flera stycken kan accepteras, men det finns starka invändningar värda att ta på allvar. Den första invändningen är att ekonomisk tillväxt i regel leder till ökade avfallsmängder. Ju mer produkter som säljs, desto mer förpackningar och kasserade gamla varor måste tas om hand. Detta måste inte vara något negativt, förpackningar kan brännas och ge energi. Kasserade produkter kan återvinnas eller på annat sätt tas tillvara.

Det andra är att äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och andra grupper saknar förutsättningar att fullt ut delta i en avfallshantering där ingenting får slängas eller brännas utan sortering.

Särskilt gäller detta den sorteringshysteri som för tillfället kommit över majoriteten när det gäller hushållssopor. Argumenten mot sortering och kompostering av hushålls- och matavfall är välkända.

 

Vi anser att det nu är viktigt att hitta alternativa former till den rådande sorteringshysterin. Exempelvis bör man se över möjligheterna att väga hushållsavfall i olika boendeformer.

 

Insamling av avfall

Insamling av avfall bör även i fortsättningen utföras på entreprenad efter upphandling. Utvärderingar visar att upphandlingar leder till en effektiv förvaltning och en för skattebetalarna god ekonomisk hushållning med skattemedel. Inga skäl talar för att staden i någon del skulle återta insamlingen till egen regi. Andra utredningar på området visar också på hur optimal effektivitet och ekonomi bäst erhålles med upphandlade entreprenader inom detta område.

 

Det är även viktigt att staden är med och driver på utveckling av alternativa insamlingssystem för hushållsavfall och utsorterade avfallsfraktioner som idag hamnar på återvinningsstationerna. I framtiden blir även en begriplig information mot medborgare en allt viktigare beståndsdel av insamlingssystemet. En god renhållning står och faller med medborgarnas acceptans och aktiva deltagande. Det i sin tur ställer krav på olika individuellt anpassade lösningar.

 

Omhändertagande av avfall

Förbränning av omhändertaget avfall har visat sig vara den överlägset mest effektiva behandlingsmetoden. Moderna förbränningsanläggningar är såväl praktiskt, som miljö- och samhällsekonomiskt överlägsna andra metoder. 

 

Försöken med utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall i en-och flerfamiljsbostäder måste avbrytas. Det 35 procentiga målet är en flummig skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Majoritetens visar genom detta återigen hur politiska målsättningar överordnas stockholmarnas bästa och en fungerande vardag för hårt pressade familjer.  Moderaterna vill istället sätta den enskilda människans behov av ett fungerande vardagsliv i första rummet. 

 

Stockholmarna, framtiden och avfallshanteringen

Mycket av regelverket på miljö- och renhållningsområdet är nu styrt av EU-direktiv, svenska lagar och förordningar. Största problemet mot en effektiv och medborgaranpassad avfallshantering är just nu miljöbalken. Det är bland annat i miljöbalken som inriktningen på långt drivna tvingande regler regleras. När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende. Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallsplan fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till medborgarnas och den enskilda människans särskilda behov.  

 

Reservation

Ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade

sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande. 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande.

Stockholms källsorteringssystem är i kris och måste göras om i grunden. Källsortering i sig ska inte utgöra ett mål. Om det är mer miljö- och samhällsekonomiskt lönsamt att avskaffa sortering av vissa avfallsprodukter ska detta ske. Sorteringsmålen är felkonstruerade. Invånarna lägger ner tid och kraft på att i många fall sortera avfall som man lika gärna kan skicka till förbränning, medan liten kraft läggs på sortering av det miljöfarliga avfallet.

 

Farligt avfall har, om det inte tas om hand på rätt sätt, en skadlig inverkan på miljön.

Folkparitet vill radikalt förändra källsorteringen. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna och inte på sådant som man lika gärna kan bränna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och  bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen.

Den politiska majoriteten i Stadshuset har som nytt mål att 35 procent av (32 000 ton) matavfallet skall sorteras ut från hushåll och restauranger. Folkpartiet motsätter sig detta experiment. Storskalig kompostering eller rötning är inte det bästa sättet att ta tillvara hushållens matavfall. Kompostering har hittills mest levererat dålig lukt och en slutprodukt som ingen vill ha. Både från kompostering och rötning avges metan som är 20 gånger farligare för växthuseffekten än koldioxid.

Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas ska baseras på en helhetsbedömning. Återvinning ska aldrig vara ett självändamål. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och  ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. För andra produkter är insamling och materialåtervinning självklart.

Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbildstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.

Omedelbar protokolljustering

§17 Underlag för planering av parkprojekt 2006-2008 Remiss från f d gatu- och fastighetskontoret

Beslut

 

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på gatu- och fastighetskontorets begäran om underlag för planering av parkprojekt 2006-2008.

  

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat

den 24 maj 2005. Dnr 305-176-05.

 

Gatu- och fastighetskontoret (f d) har begärt att från respektive stadsdelsnämnd få in önskemål om parkinvesteringar som ska fungera som underlag till fördelning av investeringsmedel till stadsdelsnämnderna. Förvaltningen framför önskemål om återbeställning av mark intill lekplatsen vid Prästgårdsgärde, en sköteselplan för Långbrogårdsparken samt en satsning på en ”vattenpark” vid Sjöängen.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Säkerhetsprogram Älvsjö stadsdelsförvaltning

Beslut

 

Stadsdelsnämnden lägger föreliggande säkerhetsprogram till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2005. Dnr 012-195-05.

 

Föreliggande säkerhetsprogram har utarbetats inom planerings- och utvecklingsavdelningen. Programmet har behandlats av förvaltningsgruppen den 9 juni 2005. Säkerhetsprogrammet ersätter den lokala säkerhetspolicy för Älvsjö stadsdelsförvaltning som nämnden beslutade om 1998-05-28.

 

Syftet med programmet är bl.a. att klarlägga ansvarförhållanden inom förvaltningen vad gäller olika säkerhetsfrågor och att höja riskmedvetenheten inom enheterna m.m. Dessutom redovisas exempel på olika risksituationer och hur man kan förebygga dessa. Programmet föreläggs nämnden för kännedom och nämnden föreslås därför besluta att lägga ärendet till handlingarna.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Yttrande över ansökningar gällande etableringar av friskolor inför läsåret 2006/2007

Remiss från utbildningsförvaltningen

 

Beslut

 

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat

den 2 juni 2005. Dnr 403-201-05.

 

Skolverket har remitterat friskoleansökning från The international academy of knowledge and languages HB till Stockholms stad. Skolan ansöker om att organisera verksamheten som enparallellig F-6 skola inom Älvsjö stadsdelsområde. Skolan riktar sig till elever med utländsk bakgrund.

 

Inom Älvsjö stadsdelsnämnds geografiska ansvarsområde finns f n tre friskolor med likartade profiler som den nu aktuella friskolan. Samtidigt visar de kommunala skolorna i Älvsjö en överkapacitet med drygt 400 skolplatser, varför det nu pågår en översyn för att minska antalet platser och därmed kostnader för skollokaler.

 

Förvaltningen anser att utbudet av utbildningsplatser med denna inriktning och profil väl täcker det behov som finns inom stadsdelsområdet. Trots en överetablering av skolplatser inom nämnden har förvaltningen ingen erinran mot att den fristående skolan The international academy of knowledge and languages HB etableras i området, då förvaltningen bedömer att skolan inte kommer att konkurrera med de kommunala skolorna p.g.a. skolans specifika

profil.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Peter Modesta (mp), vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi hälsar den nya friskolan välkommen till Älvsjö!

§19 Inriktning för arbetet med nämndens demokrati-, befolknings- och utvecklingsansvar

Beslut

 

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet redovisad inriktning.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2005. Dnr 000-211-05.

 

Stadsdelsnämnden har getts ett utökat ansvar för de demokratiska processerna i form av ett demokrati-, befolknings- och utvecklingsansvar.

 

I detta ärende redovisas hur nämnden för närvarande ger medborgare förutsättningar att vara delaktiga och få inflytande. För att ytterligare utveckla demokratifrågan och ge medborgare möjlighet till reell påverkan föreslås att det under hösten 2005 anordnas ett temamöte i Älvsjös stadsdelar, att medborgare ges möjlighet att få kommunicera med företrädare för annan myndighet/organisation som ansvarar för frågor som är av stor betydelse för medborgarna samt att nämnden förlägger ett nämndsammanträde på annan plats inom området än den ordinära.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö servicehus

Följande handlingar anmäldes.

 

* Arbetslösa april 2005 statistik stadsdelsvis

 

Förvaltningen informerade om följande.

 

Skolavslutningen

 

Skolorna i Älvsjö hade avslutning den 8 juni, i Huddinge och Hägersten den 9 juni och Kunskapsskolan den 10 juni. Det var förhållandevis lugnt den 8 juni när skolorna i Älvsjö slutade. Nätverket bestående av polis, fältassistenter och föräldravandrare hade läget under

kontroll.

 

Budgetarbetet

 

Nämnden kommer att ha en heldag fredagen den 28 oktober för att gå igenom budgeten för 2006.

 

Möte med FUB

 

FUB Stockholm ( (För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna) har framfört önskemål om att träffa nämnden för att informera om FUB och vad det innebär att ha en utvecklingsstörning samt för att se hur verksamheten med läsombud fungerar i stadsdelen. Nedanstående ledamöter och ersättare anmälde intresse att träffa FUB

 

Majvi Andersson

Jan Bressler

Maj-Len Eklund

Kåre Gustafsson

Lars Hansson

Peter Modesta

Margaretha Åkerberg

 

Nämndsammanträdet i augusti

 

Nämndens sammanträde i augusti kommer att förläggas till Johan Skytteskolan.

§21 Ansökan om statligt stöd genom kompetensstegen för kvalitets- och kompetensutveckling inom omsorg om äldre

Beslut

 

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande ansökan till Kompetensstegen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2005. Dnr 204-112-05.

 

Behoven av kompetensutveckling i Älvsjös tre kommunala äldreboenden, Solberga äldreboende, Älvsjö sjukhem och Älvsjö servicehus ser olika ut. Solberga äldreboende har genom stöd från KC – Kompetenscentrum byggt ut en egen introduktions- och utbildningsenhet. Älvsjö sjukhem och Älvsjö servicehus saknar sådan introduktions- och utbildningsenhet varför ansökan om medel till kompetensutveckling för dessa enheter prioriteras. 

 

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker från kompetensstegen om medel till fyra projekt; Systematiserad kompetensutveckling – omvårdnad och rehabilitering

1.      Förhållningssätt vid aktivitet och måltidssituationer

2.      Kontinuerlig utbildning i munhälsovård

3.      Kompetensutvecklingsaktiviteter i samverkan med KC – Kompetenscentrum

 

Målsättningen är att projekten på lång sikt ska tillgodose en verksamhetsnära kompetens- och kvalitetsutveckling som gynnar en utveckling mot att varaktigt stödja personal i äldreomsorgen till att professionellt kunna bemöta komplexa vårdbehov hos äldre omsorgstagare.

 

Genom kopplingen till Kompetenscentrum kan de tre verksamhetsprojekten få stöd i projektplanering, genomförande, dokumentation och utvärdering vilket gör det möjligt för andra verksamheter i staden/landet att ta del av projektens resultat.

 

Förslag till beslut

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Komplettering och ändringar i delegationsförteckningen

Beslut

 

Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna kompletteringar och ändringar i delegationsförteckningen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 012-204-05.

 

Kompletteringarna i delegationsförteckningen gäller de delar av särskoleverksamheten som överförs från utbildningsnämnden till stadsdelnämnderna den 1 juli 2005. Ändringarna berör området ”ekonomi” och ”Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” samt ”Förskoleklass, skola”.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Mona Bergström (s) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Lars Hansson (fp) informerade om att han och Margaretha Åkerberg (kd) representerade stadsdelsnämnden när Älvsjö AIK firade sitt 90-årsjubileum den 28 maj.

 

Mona Bergström (s) undrade om Långbrobergs servicehus ska omvandlas till bostäder för hemlösa med anledning av att hon hört ordföranden i de hemlösas förening informera om att 70 hemlösa ska flytta till Älvsjö. Enligt förvaltningen ska dessa personer evakueras till industriområdet i Älvsjö med anledning av att Stadshagens hotellhem ska renoveras.

 

Mona Bergström (s) undrade hur många elever i år 9 som ej var godkända i kärnämnena. Enligt förvaltningen är sammanställningen ej klar. Kommer att redovisas i tertialrapport 2.

 

Mona Bergström (s) undrade om det är någon minskning av elever i våra skolor. Enligt förvaltningen är det en klass mindre i Sjöängsskolan och plus 40 elever i Solbergaskolan. Förvaltningen återkommer med aktuella siffror för samtliga skolor.

 

 Margareta Åkerberg (kd) tackade förvaltningen för ett fint arrangemang vid Älvsjödagen.

 

Majvi Andersson (s) framförde ett särskilt tack till ungdomarna i ungdomsrådet som

”lät sig lånas ut”.

 

Svante Haggren (s) framförde att det är problem med ledamöternas mailboxar som ibland ”svämmar över” av post. Han undrade om det är möjligt med en mailadress via förvaltningen. Förvaltningen återkommer med besked.

§25 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2005-05-12

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 14 april 2005 anmäldes.

§26 Nedskrivning/avskrivning av fordringar