Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-08-25

Sammanträde 2005-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00
Klockan 18.00
Information om den tvärvetenskapliga inriktningen vid Johan Skytteskolan
Frågestund besökande allmänhet ges möjlighet att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan om protokolljustering

Beslutsärenden

3 Förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material Långbro 13:1, Linbodavägen Dnr 271-2005-308

Dnr: 271-2005-308

Gällande bygglov för återvinningsplatsen på Linbodavägen har gått ut. Ansökan avser förlängning av tidigare beviljat lov. Bygglovet föreslås förlängas att gälla till 2006-12-31 med villkor och föreskrifter enligt vad som anges tjänsteutlåtandet.

Handläggare: Ewa Lönnqvist, 08-508 23 088
Bilagor
Bilaga (42 kb)

4 Förordnande att begära polishandräckning Dnr 273-2005-500

Dnr: 273-2005-500

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Bilagor
Bilaga (36 kb)

5 Förordnande av rättegångsombud Dnr 274-2005-003

Dnr: 274-2005-003

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Bilagor
Bilaga (34 kb)

6 Yttrande till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljön vid Folkparksvägens gruppbostad 1 Dnr 277-2005-205

Dnr: 277-2005-205

Arbetsmiljöverket har efter inspektion underrättat förvaltningen om ett eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen. Besöket var föranlett av en anmälan till arbetsmiljöverket från förvaltningen med anledning av ett inbrott i Folkparksvägens gruppbostad 2005-05-23. Vid besöket/inspektionen 2005-06-10 gjordes en genomgång av lokalerna och frågor rörande hur enheten arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet ställdes till ledningen för enheten. Arbetsmiljöverket uppmärksammade vissa brister i arbetsmiljön på Folkparksvägens gruppbostad 1 och enligt underrättelse AIST 2005/26063 kan arbetsmiljöverket komma att ställa vissa krav på åtgärder inom verksamheten. Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande kan verket också sätt ut ett vitesbelopp om förvaltningen inte följer föreläggandet.

Huvudskyddsombudet för omsorg om funktionshindrade och en medarbetare, tillika skyddsombud deltog vid inspektionen.


Handläggare: Enhetschef Roger Blomqvist, 08-508 21 100
Bilagor
Bilaga (34 kb)

7 Utbyggnad av förskoleplatser Dnr 279-2005-402

Dnr: 279-2005-402

För att ytterligare tillmötesgå behovet av förskolelokaler inom nämndens geografiska ansvarsområde och för att ge förutsättningar för att ytterligare minska barngruppernas storlek, föreslås tillfällig utbyggnad vid två förskolor; Snöripan och Rödkulla. Dessa föreslås utökas med vardera en avdelning i separata förskolepaviljonger som placeras intill befintliga byggnader.

Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (34 kb)

Remissärenden

8 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder Dnr 224-2005-502

Dnr: 224-2005-502

Kommunstyrelsen förslår i remissen att stadens fördelningsmodell för utbetalt ekono-miskt bistånd också ska användas för medelstilldelning för handläggning av ekonomiskt bistånd samt för arbetsmarknadsåtgärder.

Budgeten för ekonomiskt bistånd fördelas idag i två delar, en för utbetalt bistånd och en för handläggning. För utbetalt bistånd baseras fördelningen på uppgifter om sysselsätt-ning kombinerat med arbetslöshet, inkomst, områdets attraktivitet och utbildningsnivå. För handläggning av ekonomiskt bistånd grundas tilldelningen på antalet ärenden. För arbetsmarknadsåtgärder fördelas anslaget baserat på olika mått på arbetslöshet i länsar-betsnämndens statistik.Av remissen framgår att den nu gällande fördelningen av medel till handläggning av eko-nomiskt bistånd inte är objektivt grundad eller mäter relevanta behov då den bygger på stadsdelsförvaltningarnas egen handläggningsstatistik. Modellen ger därmed inte heller incitament till effektivisering. Fördelningsmodellen för arbetsmarknadsåtgärder är inte heller relevant, då den grundas på uppgifter från länsarbetsnämndens statistik, vilken inte speglar stadsdelsnämndens målgrupp.

De variabler som finns i den nuvarande resursfördelningsmodellen för utbetalt ekono-miskt bistånd är objektiva och mäter relevanta behov. Budgetfördelningen kan därmed inte påverkas av förvaltningarnas handläggning. Modellen ger också incitament till effek-tiviseringar. Därför föreslås att fördelningsmodellen för utbetalt ekonomiskt bistånd ska gälla även för handläggning av ekonomiskt bistånd samt för arbetsmarknadsåtgärder. För 2006 förslås att en övergångslösning ska tillämpas för fördelning av budget för arbets-marknadsåtgärder.

Förvaltningen är positiv till stadsledningskontorets förslag till resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen bedömer att den föreslagna resursfördelningsmodellen för handläggning av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är rättvis och att den i enlighet med stadens krav mäta relevanta behov i verksamheten. Det är positivt att modellen baseras på objektiva och av nämnderna opåverkbara variabler, att den är lättare begriplig jämfört med tidigare, och att den ger incitament till effektiviseringar.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (31 kb)

9 Förslag om uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra

Dnr: 247-2005-500

Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

10 Underlag till trafikkontorets verksamhetsplan för 2006 samt flerårsplan Dnr 266-2005-306

Dnr: 266-2005-306

Inför planeringen av verksamhetsplan 2006 med tillhörande flerårsplan begär trafikkontoret att respektive stadsdelsnämnd lämnar önskemål om åtgärder på gatumark. I detta tjänsteutlåtande föreslår förvaltningen åtgärder gällande fortsatta satsningar på trafiksäkerhetsfrågor, underhåll av gatunätet och trottoarer samt torgupprustningar där det också bör göras tillgänglighetsanpassningar. Förvaltningen föreslår också att stadsdelsnämnden begär att trafiknämnden och marknämnden prioriterar insatser som är kopplade till projekten ”Säker och lekvänlig skolväg” och ”Solbergavisionen”.Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (44 kb)

11 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder Dnr 223-2005-505

Dnr: 223-2005-505

Kommunfullmäktige uppdrog i stadens budget för 2003 åt kommunstyrelsen att i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av schablonsystemet inom omsorgen om funktionshindrade, i förhållande till utbyggnadsbehov samt styrnings- och resursfrågor. Översynen ledde under en första etapp till ett beslut om ett nytt system för det s k fasta anslaget, vilket gäller fr o m 2005.

Remissen avser översynens andra etapp, som i huvudsak avser de verksamheter som finansieras med schabloner, samt avlösarservicen. Arbetet har i den andra etappen bedrivits inom en arbetsgrupp med företrädare för socialtjänstförvaltningen, stadsledningskontoret och fem stadsdelsförvaltningar.

De analyser som redovisas i remissen visar på att det nuvarande fördelningssystemet inte fördelar pengar som svarar mot de verkliga behoven, att systemet är kostnadsdrivande och inte ger incitament till effektiviseringar.

Enligt förslaget till nytt resursfördelningssystem ska ett centralt kansli inrättas för nivåplacering av personer som har biståndsbedömts av stadsdelsförvaltningen för en viss insats. Ett nivåsystem införs som baseras på behov istället för som i dag, baserat på insatsens tidsåtgång. Förslaget innebär också att en schablonnivå införs också för de personer som har den högsta behovsnivån, samt att en grundnivåschablon för personer med relativt små behov av insatser införs. Slutligen anges i förslaget att skillnaderna i kronor mellan de nya ersättningsnivåerna bör vara mindre än i dag.

Förvaltningen är positiv till stadsledningskontorets förslag. Fördelningen av resurser ska inte påverkas av beslut i berörd stadsdelsförvaltning. Det är istället rimligt att fördelningen baseras på för staden gemensamma kriterier som utgår från vårdbehovet. För att göra sådana bedömningar på ett rättvist och konsekvent sätt behövs en för staden gemensam enhet för beslut om nivåplacering. Biståndsbedömningarna ska liksom tidigare utföras av stadsdelsförvaltningarna, exempelvis avseende boende, daglig verksamhet, avlösarservice eller personlig assistans..

Förvaltningen stöder förslaget att en grundnivåschablon inrättas, då detta bedöms stimulera arbetet med att utforma insatser som kräver mindre resurser och är mer anpassade till behoven. Det är också positivt att en schablonnivå för den högsta nivån inom respektive verksamhet införs, då det nuvarande systemet med fördelning enligt verklig kostnad är tydligt kostnadsdrivande samt bygger på oklara kriterier och kostnadsberäkningar.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030
Bilagor
Bilaga (48 kb)

12 Ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen Dnr 160-2005-404

Dnr: 160-2005-404

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Bilagor
Bilaga (40 kb)

Anmälningsärenden

13 Ekonomisk månadsrapport Muntlig redovisning

14 Rapport om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Dnr 272-2005-105

Dnr: 272-2005-105

Stadsdelsnämnden beslutade 2004 12 02 att delta i stadsdelsgemensam anbuds-upphandling av bemanningstjänster för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.
Vidare beslutade nämnden att uppdra åt stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdels-förvaltning att å nämndens vägnar fatta samtliga erforderliga beslut för att genomföra upphandlingen samt att besluta om löpande frågor kring upphandlingen och de ramavtal som den leder till. Upphandlingen har avslutats och ramavtal tecknats för nio (9) yrkes-kategorier för avtalsperioden 2005 09 01 – 2007 09 30 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Bilagor
Bilaga (34 kb)

15 Rapport om gemensam upphandling av tvättservice inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Dnr: 348-2004-105

Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna i Farsta, Hägersten, Katarina-Sofia, Skarpnäck, Vantör och Älvsjö har hösten 2004 beslutat att upphandla tvättservice inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Upphandlingen avser endast de utförarenheter som drivs i kommunal regi. Nämnderna beslutade samtidigt att uppdra till stadsdelsdirektören i Hägersten att å respektive nämnds vägnar fatta samtliga erforderliga beslut för att genomföra upphandlingen, teckna avtal med vinnande anbudsgivare samt att under avtalsperioden fatta övriga beslut avseende avtalet. Avtal har tecknats med Kemisk Tvättindustri i Södermalm AB. Avtalstiden är 2005-09-01 t.o.m. 2007-08-31 med möjlighet till två års förlängning.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Bilagor
Bilaga (35 kb)

16 Uppföljning av korttidstillsyn vid Jorielskolan Dnr 248-2005-506

Dnr: 248-2005-506

Jorielskolan är en grundskola med en integrerad särskola. Huvudman för skolan är Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Målgruppen är skolungdomar över 12 år som har varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder med anledning av utvecklingsstörning eller autism.

Älvsjö stadsdelsförvaltning har ansvar för uppföljningen av skolans korttidstillsyn Korttidstillsynen sker i anslutning till skoldagen samt under lov.

Uppföljningen påvisar en välfungerande verksamhet. Rätten till individualisering, trygghet och inflytande säkerställs inom verksamheten. Förbättringsområden konstaterades vara;
- beskrivning av hur kvalitetsarbetet bedrivs
- social dokumentation
- synpunkts- och klagomålshantering
- kompetensutvecklingsplaner finns men behöver utvecklas
Resultaten av denna tillsyn kommer verksamheten att följa upp under 2005-2006.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030
Bilagor
Bilaga (28 kb)

17 Tillsyn av HVB-hemmet Hatten AB Dnr 51-2005-500

Dnr: 51-2005-500

Stadsdelsnämnden ansvarar i enlighet med 7 kap 1§ SoL för årlig tillsyn av HvB-hemmet Hatten, adress Korngränd 1 i Älvsjö. I ärendet redovisas årets tillsyn, genomförd under maj-juni.

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare som bedrivs enligt tolvstegsmodellen. Tillsynen har i huvudsak utgått från Hattens organisation och arbete ställt i förhållande till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten.

Verksamheten uppfyller i stort de allmänna råden gällande kvalitetssystem. Systemet har tagits fram gemensamt av personalen och föreståndaren, och bedöms därför vara väl förankrat. Den enskilde tillförsäkras ett respektfullt bemötande, adekvat information och inflytande. Behandlingen stödjer på ett tydligt sätt den enskildes förmåga till att ta ansvar för sitt tillfrisknande och sitt liv. Verksamheten har tydliga, dokumenterade rutiner för att fastställa, följa upp och utvärdera mål för den enskilde. Rutinerna inbegriper även hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser samt för personalens planering och utförande av arbetet i övrigt.

I huvudsak uppfyller HvB-hemmet Hatten socialstyrelsens tillämpliga föreskrifter och allmänna råd på ett bra sätt. Verksamhetens förbättringsområden anges nedan under rubrik ”förvaltningens synpunkter”.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (29 kb)

18 Inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

19 Anmälan av delegationsbeslut

20 Pensionärsrådets protokoll

21 Handikapprådets protokoll

22 Förvaltningsgruppens protokoll

23 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

24 Protokoll från södra barn- och ungdomsrådets föräldrastyrelse

26 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll 12 juni 2005 Sekretesslagen 7:4

28 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad Dnr 265-2005-105 Sekretesslagen 6:2Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

Beslutsärende - tillägg

29 Studieresa till London Dnr 280-2005-502

Dnr: 280-2005-502

Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden peter Modesta justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att nämndens protokoll 2005-06-16 justerats den 22 juni 2005.

§3 Förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material Långbro 13:1, Linbodavägen

1.        Älvsjö stadsdelsnämnd beviljar bygglov att gälla 2006-12-31 med       

villkor och föreskrifter enligt vad om anges i föreliggande tjänste-   utlåtande. Detta med stöd av kap 8 §§ 2.2 och 14 plan- och bygglagen (PBL).

 

2.        Stadsdelsnämnden beslutar att sända tjänsteutlåtande och protokollsutdrag till marknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, renhållningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och entreprenören.

 

Ärendet

Gällande bygglov för återvinningsplatsen på Linbodavägen har gått ut.

Ansökan avser förlängning av tidigare beviljat lov. Bygglovet föreslås

förlängas att gälla till 2006-12-31 med villkor och föreskrifter enligt

vad som anges i tjänsteutlåtandet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 augusti 2005. Dnr 271-2005-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag samt anmälde därutöver ett särskilt uttalande.

 

Särskilt uttalande

Vi konsumenter har idag skyldighet att sortera vårt avfall. Dessutom har vi i vårt område skyldighet att avlämna det utsorterade på någon

av de återvinningsstation som finns i området.

 

Dessa stationer är dåligt utformade, för få och med för små behållare.

Dessutom har många ännu efter flera år inte förstått att sopor ej får läggas här och definitivt inte utanför behållarna. Detta medför att kringboende och besökare ofta möts av en mycket skräpig miljö som till och med kan vara en sanitär olägenhet.

 

Detta måste ses över och vi i stadsdelen måste förbättra vad som kan göras lokalt men även påtala dessa brister till entreprenören och renhållningsförvaltningen. För att få ett bättre system borde krafttag tas och detta borde innefatta bättre stationer, fastighetsnära hämtning, fler platser som måste utformas för allas trevnad. Även bevakning och beivring av felaktigt handhavande (d.v.s. miljöbrott) måste kanske komma ifråga.

Bilagor
Bilaga (42 kb)

§4 Förordnande att begära polishandräckning

1.      Alvsjö stadsdelsnämnd återkallar beslut 2004-06-22 § 149 om

förordnanden att begära polishandräckning i ärenden enligt

      lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43.

 

2.      Älvsjö stadsdelsnämnd förordnar i ärendet angivna personer att

begära polishandräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 1 st 2 p.

 

3.      Polismyndigheten underrättas om detta beslut genom protokolls-

utdrag.

 

Ärendet

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande   daterat den 9 augusti 2005. Dnr 273-2005-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (36 kb)

§5 Förordnande av rättegångsombud

Älvsjö stadsdelsnämnd utfärdar rättegångsfullmakt för stadsjuristen      Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde.

 

Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket.

 

Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och        kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna

Annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

 

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat

den 9 augusti 2005. Dnr 274-2005-003.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§6 Yttrande till Arbetsmiljöverket om arbetsmiljön vid Folkparksvägens gruppbostad 1

1.      Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar till  Arbetsmiljöverket.

 

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har efter inspektion underrättat förvaltningen om ett  eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen. Besöket var föranlett av en anmälan till Arbetsmiljöverket från förvaltningen med anledning av ett inbrott i Folkparksvägens gruppbostad 2005-05-23.  Vid besöket/inspektionen 2005-06-10 uppmärksammade Arbetsmiljöverket vissa brister i arbetsmiljön vid Folkparksvägens gruppbostad 1, som kan innebära vissa krav på åtgärder. Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande kan verket också sätta ut ett vitesbelopp om förvaltningen inte följer föreläggandet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 277-2005-205.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§7 Utbyggnad av förskoleplatser

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att söka bygglov för en eventuell  utbyggnad med en avdelning vardera vid förskolorna Snöripan, Snöripsvägen 32 och Rödkulla, Långängsvägen 56.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett ärende i september 2005 som beslyser barnomsorgssituationen i Älvsjö samt vilka konsekvenser en eventuell utbyggnad får för barn och personal vid Snöripan och Rödkulla.

 

Ärendet

För att ytterligare tillmötesgå behovet av förskolelokaler inom nämndens geografiska ansvarsområde och för att g förutsättningar för att

Ytterligare minska barngruppernas storlek, föreslås tillfällig utbyggnad vid två förskolor; Snöripan och Rödkulla. Dessa föreslås utökas

med vardera en avdelning i separata förskolepaviljonger som placeras intill befintliga byggnader.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 25 juli 2005. Dnr 279-2005-402.

 

Förslag till beslut

     Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s)

     och ledamoten Kenneth Persson (v) lade fram ett förslag till beslut

     föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta.

   

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

      m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att

      nämnden skulle återremittera ärendet.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden

beslutat enligt ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre

Gustafsson m.fl. (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) förslag till

beslut.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg reserverade sig mot

beslutet med hänvisning till eget beslut enligt följande.

 

Innan vi fattar beslut vill vi att följande frågor ska redovisas.

 

1.      Kösituationen i norra och södra området

2.      Barngruppernas storlek fördelade på små och stora barn på våra daghem

3.      Hur fungerar barnomsorgsgarantin i Älvsjö?

4.      Vilken personal har vi på respektive daghem och vilken är deras kompetens?

5.      Vilken inställning till paviljongbyggnaderna har personalen och föräldrarna till barnen på dessa båda daghem

 

 

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§8 Studieresa till London

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö-, och planfrågor samt en ledamot i sociala delegationen deltar i en studieresa till London den 5 – 7 oktober.

 

Ärendet

Enheten för arbete och bistånd arbetar med nämndens uppdrag att starta ett arbetslag för arbetssökande som ska jobba med i första hand utemiljöfrågor. Teknik- och miljöenheten har inlett ett samarbete med Solbergaskolan och Dalskolan kring frågor som handlar om barns och ungdomars möjligheter att påverka planeringen i stadsdelen Solberga. I samband med planeringen kring detta arbete avser båda enheterna att tillsammans med personal från Solbergaskolan genomföra en gemensam studieresa till London för att bl.a. besöka projekt som organiseras av  ”Groundworks”, huvudsakligen arbetsmarknadsprojekt kopplade till stadsdelsförnyelse.

 

För att bereda nämnden insyn i nydanande stadsmiljöprojekt och ge ytterligare referenser till planeringen för Solberga och det arbetsmarknadsprojekt som ska startas där, föreslår förvaltningen att den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor deltar i studieresan till London.

 

      Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

      daterat den 29 juli 2005. Dnr 280-2005-502.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Kåre Gustavsson (s) föreslog att nämnden skulle bifalla  förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

     Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet.

 

§9 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder

1.      Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på

remissen.

 

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen bedömer att den föreslagna resursfördelningsmodellen för handläggning av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är rättvis och att den i enlighet med stadens krav mäter relevanta behov i verksamheten. Det är positivt att modellen baseras på objektiva och av nämnderna opåverkbara variabler, att den är mer begriplig jämfört med tidigare, och att den ger incitament till effektiviseringar.

 

Stadsdelsförvaltningens hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 juli 2005. Dnr 224-2005-502.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m) och ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

 

Socialbidragsberoendet i Stockholm har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än 13000 hushåll är i dag helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörjning. Majoritetens mål att halvera socialbidragsberoendet till år 2004 misslyckades fullständigt.

 

För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas.

 

Bilagor
Bilaga (31 kb)

§10 Förslag om uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra

1.      Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på

remissen.

 

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen har gemensamt tagit fram en rapport om stadens uppföljningsansvar för ungdomar i åldrarna 16 – 19 år samt inrättande av s.k. navigatorcentra. Bakgrunden är bl.a. en ändring i skollagen fr.o.m 1 juli 2005 som innebär ett förtydligat ansvar för kommunernas del vad avser ungdomar 16 – 19 år, som inte studerar vidare efter grundskolan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 juli 2005. Dnr 247-2005-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 

Särskilt uttalande
Vice ordförande Olle Andretzky m.fl. (m) och ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstaterades att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterade vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

 

Den modell som föreslås med så kallade Navigatorcentra visar inte på något särskilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem.  För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte särskilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

 

De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att medföra att de får problem. Det huvudsakliga ansvaret för deras livssituation innehar de själva. Förslaget genomsyras av ett socialdemokratiska omhändertagandeperspektiv.

 

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

 

En nyligen genomförd undersökning visar att elever som genomgått de tvååriga yrkesförberedande utbildningarna klarat sig bättre på arbetsmarknaden än vad vi ser idag i den treåriga gymnasieskolan.

 

Det krävs också kraftfulla insatser för att bryta bidragsberoendet. Vuxna personer som är fullt arbetsföra har en skyldighet att efter förmåga försöka bidra till sin egen försörjning. Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst - som inte är jobbinriktad - bidrar snarare till att förvärra än att bryta utanförskapet.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett särskilt uttalande

enligt följande.

 

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstateras att mellan

25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt

söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterar vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan.

 

Att dessa ungdomar inte har fångats upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst för skolan.

 

Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete. Den föreslagna modellen Navigatorcentra ter sig dock märklig med tanke på den roll stadsdelsnämndernas socialtjänst och ungdomsarbete har. Det framgår inte av förslaget vilket verksamhetsinnehåll eller syfte Navigatorcentra skulle ha, som inte redan idag fullgörs eller skulle kunna fullgöras av SDN.

 

För att lösa de grundläggande problem med ungas utanförskap hjälper inte särskilda Navigatorcentra. Det krävs en omläggning av den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken. Som exempel bör särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning skapas där eleverna tillbringar en del av tiden skolan och en del av tiden i arbetslivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 Underlag till trafikkontorets verksamhetsplan för 2006 samt flerårsplan

1.      Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som under-

lag till trafikkontorets verksamhetsplan för 2006 samt flerårsplan.

 

2.      Älvsjö stadsdelsnämnd begär att trafiknämnden prioriterar åtgärder kopplade till projektet ”Säker och lekvänlig skolväg” i enlighet

med detta tjänsteutlåtande.

 

3.      Älvsjö stadsdelsnämnd begär att trafiknämnden och marknämnden

genomför en gemensam satsning på ”Solbergavisionen” i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Inför planeringen av verksamhetsplan 2006 med tillhörande flerårsplan begär trafikkontoret att respektive stadsdelsnämnd lämnar önskemål om åtgärder på gatumark. Förvaltningen föreslår åtgärder gällande fortsatta satsningar på trafiksäkerhetsfrågor, underhåll av gatunätet och trottoarer samt torgupprustningar där det också bör göras tillgänglighetsanpassningar. Förvaltningen föreslår också

att stadsdelsnämnden begär att trafiknämnden och marknämnden prioriterar insatser som är kopplade till projekten ”Säker och lekvänlig skolväg” och ”Solbergavisionen”.

 

      Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

      daterat den 19 juli 2005. Dnr 266-2005-306.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (44 kb)

§12 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

 Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på

     remissen.

 

2.  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Enligt förslag till nytt resursfördelningssystem ska ett centralt kansli inrättas för nivåplacering av personer som har biståndsbedömts av stadsdelsförvaltningen för en viss insats. Ett nivåsystem införs som baseras på behov istället för som idag, baseras på insatsens tidsåtgång. Förslaget innebär också att en schablonnivå införs för de personer som har den högsta behovsnivån samt att en grundnivåschablon för personer med relativt små behov av insatser införs. Slutligen anges i förslaget att skillnaderna i kronor mellan de nya ersättningsnivåerna bör vara mindre än i dag.

      Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande        

daterat den 14 juli 2005. Dnr 223-2005-505.

 

Förslag till beslut

      Ordföranden Peter Modesta (mp) ledamoten Kåre Gustafsson m.fl.

      (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle

     ställa sig bakom förvaltningens förslag.

    

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson        

     (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ett förslag till  

     beslut och föreslog att nämnden skulle beslut enligt det. 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enlig förvaltningens förslag.

 

Reservation

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson 

     (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot be-

     slutet med hänvisning till eget förslag.

 

     

Förslag till beslut

 

Att som svar på remissen anföra:

 

Staden ska skapa förutsättningar för att ge de funktionshindrade så stor valfrihet som möjligt. Alla människor skall tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning skall, så långt det är möjligt ha, samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering.

 

Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller funktionshindrades situation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring.

 

Valfriheten skall öka inom omsorgen om funktionshindrade. Kundval har införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice. Valfrihet även inom de särskilda boendeformerna skall införas.

 

De funktionshindrade har rätt till likvärdig vård, omsorg och service oavsett var i staden de bor. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning samt får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ett problem i stadens egen verksamhet gäller bristerna i samordningen med andra huvudmän.

 

Ett påtagligt problem för vissa brukare inom socialpsykiatrin gäller den stadsdelsarrest de upplever finns när det gäller deras möjlighet att nyttja daglig verksamhet i andra stadsdelsnämndsområden än där de själva bor. Denna stadsdelsarrest måste upphävas.

Bilagor
Bilaga (36 kb)

§13 Ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen

Stadsdelsnämnden avstyrker motionen.

 

Ärendet

Kristina Axén Olin (m) m.fl. föreslår i en motion bl.a. ett pengsystem för förskola, familjedaghem där resurserna går direkt till den verksamhet som föräldrarna väljer, likvärdighetsgaranti för barn i behov av särskilt stöd samt en stadsövergripande webbportal där föräldrar kan välja barnomsorg. Dessutom föreslås att stadens medarbetare uppmuntras att ombilda sina verksamheter till fristående förskolor. De fristående verksamheterna ska också es samma möjligheter till stöd vid utbyggnad av verksamhet och kompetensutveckling för medarbetare som de kommunala verksamheterna.

 

Stadsdelsförvaltningen menar att nuvarande förskoleschablon och förskolepeng som nu gäller för de kommunala förskolorna är rättvis och ger jämförbara villkor inom respektive stadsdel. Förvaltningen ser inte att de kommunala förskolorna skulle få ett ökat inflytande och ansvar med föreslagen fördelningsprincip. Den gemensamma webbportalen planeras redan att genomföras inom kort. Förvaltningen kan dock inte

se att den kommer att medföra en säkrare och snabbare handläggning och inte heller en bättre överblick över planering och prognoser.  Förvaltningen har inte något emot att etableringsfrihet för enskilda alternativ ska råda och att kommunala verksamheter ska uppmuntras att ombilda sina verksamheter till fristående skolor.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 8 augusti 2005. Dnr 160-2005-404.

 

Förslag till beslut

     Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s)

     och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle av 

      avstyrka motionen.

 

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

 

     (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog bifall till

     motionen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden

beslutat att avstyrka motionen.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett särskilt uttalande

enligt följande.

 

I ett rättvist samhälle borde alla barn ha rätt att få del av samhällets

subventioner, oavsett vilken barnomsorg som föräldrarna väljer under småbarnsåren. Ett ekonomiskt alternativ bör finnas för att öka valfriheten för småbarnsföräldrar, generell välfärd ska definitionsmässigt gälla för alla.

Bilagor
Bilaga (40 kb)

§14 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet för juli månad.

§15 Rapport om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport om genomförd gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2004 12 01 att delta i stadsdelsgemensam anbudsupphandling av bemanningstjänster för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Upphandlingen har avslutats och ramavtal tecknats för nio (9) yrkeskategorier för avtalsperioden 2005 09 01 – 2007 09 30 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande    daterat den 19 juli 2005. Dnr 272-2005-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§16 Rapport om gemensam upphandling av tvättservice inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande redovisning av genomförd

upphandling.

 

Ärendet

Stockholms stad genom stadsdelsnämnderna i Farsta, Hägersten, Katarina-Sofia, Skarpnäck, Vantör och Älvsjö har hösten 2004 beslutat att upphandla tvättservice inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Upphandlingen avser endast de utförarenheter som drivs i kommunal regi. Avtal har tecknats med Kemisk Tvättindustri i Södermalm AB. Avtalstiden är 2005-09-01 t.o.m. 2007-08-31 med möjlighet till två års förlängning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 348-2004-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (35 kb)

§17 Uppföljning av korttidstillsyn vid Jorielskolan

Älvsjö stadsdelsnämnd lägger detta ärende till handlingarna.

 

Ärendet

Jorielskolan är en grundskola med en integrerad särskola. Huvudman för skolan är Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Målgruppen är skolungdomar över 12 år som har varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder med anledning av utvecklingsstörning eller autism.

 

Alvsjö stadsdelsnämnd har ansvar för uppföljningen av skolans

korttidstillsyn som sker i anslutning till skoldagen samt under lov.

 

Uppföljningen påvisar en välfungerande verksamhet. Rätten till indiivdualisering, trygghet och inflytande säkerställs inomverksamheten. Expempel på förbättringsområden är social dokumentation och synpunkts- och klagomålshantering.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 juli 2005. Dnr 248-2005-506.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (99 kb)

§18 Tillsyn av HVB-hemmet Hatten AB

Älvsjö stadsdelsnämnd lägger detta ärende till handlingarna.

 

Ärendet

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare som bedrivs enligt tolvstegsmodellen. Tillsynen har i huvudsak utgått från Hattens organisation och arbete ställt i förhållande till socialstyrelsens föreskrifter.

 

Verksamheten uppfyller i huvudsak socialstyrelsens tillämpliga föreskrifter och allmänna råd på ett bra sätt.

 

Stadsdelsförvaltningens hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2005. Dnr 51-2005-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (29 kb)

§19 Inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdrag

§20 Anmälan av delegationsbeslut

      Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänste-

      män enligt delegation för tiden juni – augusti 2005 till handlingarna.

 

      Ärendet

      Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes och lades

      till handlingarna. Bilaga § 20.

§21 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 18 augusti 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Handikapprådets protokoll

 

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 18 augusti 2005

anmäldes och lades till handlingarna.

§23 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 18 augusti

2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§24 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för

trafik-, miljö- och planfrågor den 22 juni 2005 anmäldes och lades till

handlingarna.

§25 Protokoll från södra barn- och ungdomsrådets föräldrastyrelse

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från södra barn- och ungdomsområdets föräldrastyrelses

sammanträde den 18 maj anmäldes och lades till handlingarna.

§26 Övrigt från verksamheten

      Stadsdelsdirektören informerade om att presidiet beslutat att

      inte planera några informationskvällar under hösten eftersom

      mycket tid kommer att ägnas åt skollokalfrågan. Första mötet

      äger rum den 7 september kl 15.00 – 19.30. Den 17 november

      anordnas ett möte  i  Solbergaskolan där medborgarna i Solberga får

      möjlighet att framföra synpunkter och ställa frågor till nämndens le-

      damöter och ersättare. Därutöver kommer SL under hösten att bjuda in

      till ett möte med medborgarna.

 

      Konsumentnämnden kommer att förlägga sitt nämndsammanträde

      till Älvsjö den 24 november och då kommer förvaltningen att

      informera om hur Älvsjö hanterar konsumentfrågor.

 

      Förskolan Äppelängen invigs tisdagen den 30 augusti kl 15.00.

 

      Föräldraföreningen i Sjöängsskolan har bjudit in till ett möte

     den 13 september kl 19.00.

 

     Stadshuset har inbjudit till ett informationsmöte om stadens resurs-

     fördelningssystem onsdagen den 12 oktober kl 16.00 – 17.30.

 

§27 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

     Svante Haggren (s) tog upp att det är viktigt att ordföranden kallar till

     möten som är förlagda till dagtid för att ledamöter och ersättare ska

     kunna begära tjänstledighet.

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll 12 juni 2005

      Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna

 

      Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 12 juni 2005

     anmäldes och lades till handlingarna

§29 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad