Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-10-27

Sammanträde 2005-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om Stockholmsförsöket med trängselskatt som startar 3 januari 2006.
Medborgar Läs mer...na är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan om protokolljustering protokoll 2005-09-22

Beslutsärenden

3 Stadsdelsnämnden beslutar om genomförande av tillfällig utbyggnad med en avdelning vid förskolan Gårdsstugan på Gårdsstigen 19

Dnr: 279-2005-402

För att tillmötesgå det akuta behovet av förskolelokaler inom det södra barn- och ung-domsområdet och för att ge förutsättningar för att ytterligare minska barngruppernas storlek föreslås förskolan Gårdsstugan på Gårdstigen 19 utökas med en avdelning i separat förskolepaviljong som placeras intill befintlig byggnad. Förvaltningen bedömer att den nya avdelningen kan tas i bruk vid årsskiftet 2005/2006 i avvaktan på mer långsiktiga alternativ.

Biträdande rektor har tillsammans med personalen diskuterat olika organisatoriska lösningar. Gårdstugan har idag en småbarnsgrupp med 16 barn och en storbarnsgrupp med 22 barn. Då paviljongen står klar kan storbarnsgruppen flyttas över från huvudbyggnaden till paviljongen. I huvudbyggnaden kommer det då att bli två avdelningar med yngre barn. Till den nya avdelningen kommer 12 småbarn att tas in. Ambitionen är att på sikt minska antalet barn i syskongruppen till 18 barn och i småbarnsgrupperna till 14 barn.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

4 Fyllandsnominering till stadsdelsnämndens handikappråd

Dnr: 068-2005-002

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Ändring av sammanträdesdatum

Dnr: 351-2005-002

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

6 Stockholms stads brottsförebyggande program

Dnr: 290-2005-004

Stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till brottsförebyggande program för Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningen anser att det är ett angeläget och viktigt område som programmet omfattar och att det är positivt att staden med detta program föreslås ta ett stadsgemensamt grepp om denna fråga. Dock anser förvaltningen att programmet skulle behöva vara mer konkret för att de lokala brottsförebyggande råden ska uppfatta programmet som ett stöd i det fortsatta arbetet.

Handläggare: Stadsdelsdirektör Cecilia Uddenfeldt, 08-508 21 040

7 Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad

Dnr: 253-2005-099

Remitterat ärende från kommunstyrelsen avser en motion till kommunfullmäktige i vilken föreslås att kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag till en för stadens nämnder och
styrelser gemensam policy för hur våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda ska hanteras. Vidare föreslås i motionen att stadens nämnder och styrelser ska erbjuda sina förtroendevalda utbildning i dessa frågor.

Förvaltningen menar att hot och våld mot förtroendevalda är helt oacceptabelt. Ingen ska vid fullgörande av ett politiskt förtroendeuppdrag behöva känna rädsla för egen eller anhörigas del. Mot bakgrund av att omfattningen av hot och våld mot politiker förefaller att öka är det mycket viktigt att öka förtroendevaldas kunskaper om hur hot- och våldssituationer uppstår och hur man kan hantera dessa.

Det är angeläget att staden tar ett samlat ansvar för att systematiskt bedriva ett förebyggande säkerhetsarbete inom stadsledningen såväl som på nämndnivå. Förvaltningen stödjer motionens förslag om en gemensam policy för hur hot och våld ska hanteras samt att stadens nämnder och styrelser ska erbjuda sina förtroendevalda utbildning om dessa frågor.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

8 Underlag till trafikkontorets tillgänglighetsprojekt inför verksamhetsplan 2006 samt fleråring

Dnr: 333-2005-399

Tillgänglighetsprojektet inom trafikkontoret har begärt att från respektive stadsdelsnämnd få in synpunkter och önskemål om tillgänglighetsårgärder i stadens parker. Önskemålen ska utgöra underlag som kan arbetas in i verksamhetsplan för 2006 samt i flerårsprogram. Förvaltningen framför önskemål om utredning och åtgärder för förbättrad tillgänglighet och belysning genom Älvsjöskogen, parkvägsupprustningar i Bergtorpskärret och "Klackparken" samt generella åtgärder som fler och mer tillgängliga parkbänkar

Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

9 Ekonomisk månadsrapport Muntlig föredragning

10 Handlingsplan för Älvsjö sjukhem

Dnr: 337-2005-504

Uppföljning av Älvsjö sjukhem, 2005-09-22, visade att verksamheten behövde utveckla kvalitetsarbetet dels enligt socialtjänstlagen (SoL; SOSFS 1998:8) och dels enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 1996:24).

Verksamheten har använt uppföljningen som underlag för förbättringsarbete. En arbetsgrupp bildades och har utarbetat en handlingsplan som redovisats 2005-09-30. Handlingsplanen består av 31 utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården och 18 inom den sociala omsorgen. Varje förbättringsområde har prioriterats 1-4 där 1 har högst prioritet. Förbättringarna genomförs successivt och beräknas vara helt klara senast hösten 2006.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

11 Åtgärdsplan gällande resultatenheten omsorg om funktionshindrade

Dnr: 349-2005-505

Resultatenheten omsorg om funktionshindrade uppvisade i septemberuppföljningen ett prognosticerad underskott på totalt 3,3 mkr för 2005. Det prognosticerade underskottet ligger därmed på 4,8 % av årets beräknade omsättning, 68 mkr.

I dialog med resultatenhetschefen september 2005 beslutade förvaltningsledningen att resultatenheten har i uppdrag att ligga i fas med fastställt kostnadsläge till januari 2006.

Resultatenheten ska vid årsskiftet 2006-2007 ha en budget i balans.

Förvaltningen kommer att ha en särskild uppföljning av åtgärdsplanens resultat månatligen fr o m oktober 2005.
Handläggare: Enhetschef Roger Blomqvist, 08-508 21 100
Bilagor
Bilaga (42 kb)

12 Stadsdelsförvaltningens deltagande i ett EU-projekt avseende stöd till Phuket efter flodvågskatastrofen

Dnr: 296-2005-004

Europas huvudstäder har gemensamt engagerat sig i arbetet med att stödja återuppbyggnadsarbetet efter flodvågskatastrofen i sydostasien. Detta har lett fram till att organisationen ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) har engagerats för detta ändamål, tillsammans med Stockholm och den italienska staden Ancona.

ICLEI:s europeiska sekretetariat har under året lett arbetet med att ta fram en projektansökan till EU-kommissionen. Projektet syftar till att öka Phukets stads och intilliggande samhällens återhämtningsförmåga efter katastrofer. I samband med detta ska också det lokala samhällets hållbarhet i stort förbättras.

Stockholm och Ancona ingår som partners i ansökan och Stockholm representeras av Älvsjö stadsdelsförvaltning. Ansökan sänds till EU-kommissionen senast 2005-10-25. Enligt den i ansökan redovisade projektplanen är det tänkt att projektet ska ledas och samordnas av ICLEI. Stadsdelsförvaltningen deltar i vissa delar, bl a vid workshops och erfarenhetsutbyte i annan form.

I arbetet med att hantera situationen efter flodvågen, har förvaltningen fått betydelsefull erfarenhet avseende akut och långsiktigt posttraumatiskt stöd till de drabbade barnen och familjerna. Detta är den huvudsakliga anledningen till Älvsjös engagemang i projektet. Angränsande frågor där Älvsjö kan bidra till projektet är etablerande av krishanteringsplaner, ledning av krisorganisationen samt koordination av de insatser som de olika intressenterna bidrar med, exempelvis vårdcentralen, kyrkan etc.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

13 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Pensionärsrådets protokoll 18 oktober Kommer senare

16 Handikapprådets protokoll 20 oktober Kommer senare

17 Förvaltningsgruppens protokoll 20 oktober Kommer senare

18 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor 1 september

19 Protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 28 september

20 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsrådet 14 september

21 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde 12, 21 och 27 september

23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

24 Sociala delegationens protokoll 15 september och 10 oktober

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll.

§2 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att nämndens protokoll 2005-09-22 justerats den 28 september 2005.

§3 Utbyggnad av förskoleplatser vid Gårdsstugan på Gårdsstigen 19

Stadsdelsnämnden beslutar om genomförande av tillfällig utbyggnad med en avdelning vid förskolan Gårdsstugan på Gårdsstigen 19.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2005. Dnr 279-2005-402.

 

För att tillmötesgå det akuta behovet av förskolelokaler inom det södra barn- och ungdomsområdet och för att ge förutsättningar för att ytterligare minska barngruppernas storlek föreslås förskolan Gårdsstugan på Gårdsstigen 19 utökas med en avdelning i separat förskolepaviljong som placeras intill befintlig byggnad. Förvaltningen bedömer att den nya avdelningen kan tas i bruk vid årsskiftet 2005/2006 i avvaktan på mer långsiktiga alternativ.

 

Biträdande rektor har tillsammans med personalen diskuterat olika organisatoriska lösningar. Gårdsstugan har idag en småbarnsgrupp med 16 barn och en storbarnsgrupp med 22 barn. Då paviljongen står klar kan storbarnsgruppen flyttas över från huvudbyggnaden till paviljongen. I huvudbyggnaden kommer det då att bli två avdelningar med yngre barn. Till den nya avdelningen kommer 12 småbarn att tas in. Ambitionen är att på sikt minska antalet barn i syskongruppen till 18 barn och i småbarnsgrupperna till 14 barn.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Fyllnadsnominering till stadsdelsnämndens handikappråd

Stadsdelsnämnden utser Bo Klasson till ledamot i nämndens handikappråd för 2005 - 2006.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2005. Dnr 068-2005-002

 

Stadsdelsnämnden utsåg 2004-12-16 fyra ledamöter till nämndens handikappråd enligt nomineringar från handikapporganisationernas

samarbetsorgan,  Kommun-HSO. 2005-03-17 utsågs ytterligare en

ledamot. Handikapprådet ska bestå av 7 ledamöter. Kommun-HSO

har nu nominerat ytterligare en person till en av de vakanta platserna.

I enlighet med denna nominering föreslås att Bo Klasson, som repre-

senterar DHR (De Handikappades Riksförbund Stockholmsavdelning), utses till ledamot i  Älvsjö stadsdelsnämnds handikappråd.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Ändring av sammanträdesdatum

Stadsdelsnämndens sammanträde den 1 december 2005 flyttas till den 30 november.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2005. Dnr 351-2005-02.

 

Stadsdelsnämnden beslutade 2004-12-16 om sammanträdestider för år

2005. Det har nu visat sig att sammanträdet den 1 december 2005 sammanfaller med Stockholms Arbetarkommuns nomineringsmöte inför valet 2006. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att nämnden

Sammanträder onsdagen den 30 november istället för den 1 december.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (1 kb)

§6 Stockholms stads brottsförebyggande program

1.      Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på

remissen samt anför därutöver följande.

 

2.  Vi stödjer pensionärsrådets yrkande att pensionärsorganisationerna

ska representeras i det centrala brottsförebyggande rådet för att ta tillvara de äldres intressen i detta arbete.

 

3.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2005. Dnr 290-2005-004.

 

Stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till brottsförebyggande program för Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningen anser att det är ett angeläget och viktigt område som programmet omfattar och att det är positivt att staden med detta program föreslås ta ett stadsgemensamt grepp om denna fråga. Dock anser förvaltningen att programmet skulle behöva vara mer konkret för att de lokala brottsförebyggande råden ska uppfatta programmet som ett stöd i det fortsatta arbetet.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden, Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

 

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder.

Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

 

Den svenska forskningen lider också av en tydlig slagsida eftersom man i stort sett alltid utgår från hypotesen att brottslighet helt kan förklaras av s.k. sociala orsaker. Internationellt har man haft andra utgångspunkter och modeller som lägger större vikt på faktorer och åtgärder som påverkar på individnivå, snarare än hela samhället. 

 

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretition. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

 

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Det brottsförebyggande rådet bör utformas med en tydligare ledarfunktion och med operativt syfte. Det bör bestå av ett fåtal personer med tydlig beslutförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan fungera som ett verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt och införa en 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

 

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. Dessutom har vi länge krävt att staden inleder och intensifierar arbetet med belysning.

 

Sambandet mellan brott och straff måste därutöver tydliggöras. Inte minst är detta viktigt när det rör sig om unga brottslingar. Polis och socialtjänst måste omedelbart kontakta den unga brottslingen och åtgärder snabbt vidtas. Det är genom att tydliggöra sambandet mellan brott och straff som en avskräckande effekt uppnås vilket flertalet internationella exempel visar på.

                     

§7 Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad

1.      Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar till

tillgänglighetsprojektets begäran om underlag till verksamhetsplan för 2006 samt flerårsplan.

 

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2005. Dnr 333-2005-399.

 

Tillgänglighetsprojektet inom trafikkontoret har begärt att från respektive stadsdelsnämnd få in synpunkter och önskemål om tillgänglighetsåtgärder i stadens parker. Önskemålen ska utgöra underlag som kan arbetas in i verksamhetsplan för 2006 samt i flerårsprogram. Förvaltningen framför önskemål om utredning och åtgärder för förbättrad tillgänglighet och belysning genom Älvsjöskogen, parkvägsupprustningar i Bergtorpskärret och ”Klackparken” samt generella åtgärder som fler och mer tillgängliga parkbänkar.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Underlag till trafikkontorets tillgänglighetsprojekt inför verksamhetsplan 2006 samt fleråring

1.      Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar till

tillgänglighetsprojektets begäran om underlag till verksamhetsplan för 2006 samt flerårsplan.

 

2.   Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2005. Dnr 333-2005-399.

 

Tillgänglighetsprojektet inom trafikkontoret har begärt att från respektive stadsdelsnämnd få in synpunkter och önskemål om tillgänglighetsåtgärder i stadens parker. Önskemålen ska utgöra underlag som kan arbetas in i verksamhetsplan för 2006 samt i flerårsprogram. Förvaltningen framför önskemål om utredning och åtgärder för förbättrad tillgänglighet och belysning genom Älvsjöskogen, parkvägsupprustningar i Bergtorpskärret och ”Klackparken” samt generella åtgärder som fler och mer tillgängliga parkbänkar.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet

för september månad.

§10 Handlingsplan för Älvsjö sjukhem

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens handlingsplan för Älvsjö sjukhem.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den4 oktober 2005. Dnr 337-2005-504.

                     

Uppföljning av Älvsjö sjukhem, 2005-09-22, visade att verksamheten behöver utveckla kvalitetsarbetet dels enligt socialtjänstlagen (SoL; SOSF 1998:8) och dels enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 1996:24).

Verksamheten har använt uppföljningen som underlag för förbättringsarbete. En arbetsgrupp bildades som har utarbetat en handlingsplan som redovisats 2005-09-30. Handlingsplanen består av 31 utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården och 18 inom den sociala omsorgen. Varje förbättringsområde har prioriterats på en skala 1 – 4 där 1 har högst prioritet. Förbättringarna genomförs successivt och beräknas vara helt klara senast hösten 2006.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Åtgärdsplan gällande resultatenheten omsorg om funktionshindrade

Stadsdelsnämnden godtar förvaltningens redogörelse.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2005. Dnr 349-2005-505.

Resultatenheten omsorg om funktionshindrade uppvisade i septemberuppföljningen ett prognostiserat underskott på totalt 3.3 mkr för 2005. Det prognostiserade underskottet ligger därmed på ca 4.8 % av årets beräknade omsättning, 68 mkr. I dialog med resultatenhetschefen i september 2005 gav förvaltningsledningen resultatenheten i uppdrag att ligga i fas med fastställt kostnadsläge i januari 2006. Resultatenheten ska vid årsskiftet 2006-2007 ha en budget i balans.

Förvaltningsledningen kommer att ha en särskild uppföljning av åtgärdsplanens resultat varje månad fr o m oktober 2005.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

 

Bilagor
Bilaga (42 kb)

§12 Stadsdelsförvaltningens deltagande i ett EU-projekt avseende stöd till Phuket efter flodvågskatastrofen

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning avseende deltagande i ICLEI:s (International Council for Local Environmental Initiatives) projektansökan ”Post-Tsunami Programme” till EU-kommissionen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärende i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2005. Dnr 269-2005-004.

 

Europas huvudstäder har gemensamt engagerat sig i arbetet med att stödja återuppbyggnadsarbetet efter flodvågskatastrofen i sydostasien. Detta har lett fram till att organisationen ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) har engagerats för detta ändamål, tillsammans med Stockholm och den italienska staden Ancona.

 

Stockholm och Ancona ingår som partners i ansökan och Stockholm representeras av Älvsjö stadsdelsförvaltning. Enligt den i ansökan redovisade projektplanen är det tänkt att projektet ska ledas och samordnas av ICLEI. Stadsdelsförvaltningen deltar i vissa delar, bl.a. vid workshops och erfarenhetsutbyte i annan form.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Med anledning av skrivelse från hyresgästföreningen Kristallen om

stora missförhållanden på pizzerian vid Kristalltorget fick ordföranden

i uppdrag att skicka en skrivelse till polisen, tillståndsenheten och

Stockholmshem.

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänstemän enligt delegation i september 2005 till handlingarna.

§15 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den18 oktober 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Handikapprådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde den 20

oktober anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Förvaltningsgruppens protokoll 20 oktober

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 20 oktober

2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor den 1 september 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte med  tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor den 28 september 2005 anmäldes och lades till

handlingarna.

§20 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte med föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdet 14 september 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§21 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträden  den 12, 21 och 27 september anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

 

·        Reglemente för stadsdelsnämnderna. Fullmäktigebeslut 23 maj 2005 

     *     Arbetslösa juli 2005                                   statistik stadsdelsvis

·        Ekonomiskt bistånd juni 2005                   statistik stadsdelsvis

 

Förvaltningen informerade om följande.

 

Möte om kollektivtrafiken på Medborgarkontoret den 3 oktober

Ett fyrtiotal personer kom till mötet om kollektivtrafiken som SL och

Busslink bjudit in till.

 

      Möte om kollektivtrafiken i söderort

      SL  hade bjudit in politiker och tjänstemän i söderort till ett möte om

      kollektivtrafiken inför

 

     Medborgarmöte i Solberga den 17 november kl 19.00

     Ett möte där Solbergaborna ges möjlighet att framföra synpunkter

     och ställa frågor till nämndens ledamöter och ersättare.

 

     e-skrivbord och mailadress

     De ledamöter och ersättare som önskar e-skrivbord och mailadress

     Älvsjö stadsdelsförvaltning kan anmäla detta till nämndsekreteraren.

 

     Personlig assistans

     Med pengar från Kompetensfonden pågår ett arbete att utarbeta en

     handbok för personliga assistenter som beskriver hur man som

     personlig assistent ska förhålla sig i olika situationer.

 

     Fest på Älvsjömässan den 28 oktober

     En privat arrangör har anordnat en fest för 6.000 ungdomar på Älvsjö-

     mässan.  Det finns en stor oro för att festen ska urarta.  Fältassistenter

     från Älvsjö och andra stadsdelar kommer att bevaka festen.

     

 

 

§23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Svante Haggren (s) tackade för en intressant och givande studieresa till London.

 

     Olle Andretzky (m) framförde önskemål om en ny rapport i slutet av

året om barngruppernas storlek och personalgruppernas sammansättning motsvarande den rapport som presenterades i slutet av 2004.

 

Nämnden uppdrog till förvaltningen att ta fram en rapport om barngruppernas storlek och personalgruppernas sammansättning i slutet

av året.

 

Margaretha Åkerberg (kd) undrade om förvaltningen annonserat

efter fler dagmammor. Förvaltningen återkommer med svar.

 

Margaretha Åkerberg (kd) undrade även hur det går med Mockasinens

träningsskola. Enligt förvaltningen har stadsledningskontoret kommit med ett bud som skulle minska hyreskostnaden med ca 1.2 milj.

 

Kåre Gustafsson (s) meddelade att han enligt beslut av presidiet deltagit i en konferens i Malmö den 28 och 29 september anordnad av Föreningen Sveriges Socialchefer.  Han har även deltagit i ett seminarium anordnat av länsstyrelsen om Social krisberedskap den 19 oktober.

 

Kåre Gustafsson (s) framförde önskemål om att delta i en konferens

anordnad av länsstyrelsen om alkohol- och narkotikaförebyggande insatser den 14 november samt en konferens på Stockholmsmässan den 23 november ”Samarbete gör södra Stockholm starkare” anordnad

av arena huddinge.

 

Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson (s) och Eva-Louise Erlandsson-

Slorach framförde önskemål om att delta i en konferens anordnad av

Stockholm stad den 24 – 25 november ”Lika möjligheter – allas ansvar”.

 

Nämnden beslutade att Kåre Gustafsson (s) får delta i ovanstående

seminarier och konferenser samt att Peter Modesta (mp) och

Eva-Louise Erlandsson-Slorach får delta i konferensen ”Lika

Möjligheter – allas ansvar”.