Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll 2006-01-12

Beslutsärenden

3 Lärotider för Älvsjös kommunala grundskolor läsåret 2006/2007

Dnr: 406-2005-403

Ärendet redovisar läsåret 2006/2007 för Älvsjös kommunala grundskolor med avseende på när elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar och studiedagar är utlagda.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Bilagor
Bilaga (34 kb)

4 Förlängning av ramavtal avseende vård för barn, ungdomar och familjer

Dnr: 111-2003-105

2003 upphandlade socialtjänstförvaltningen enskilt driven vård för barn, ungdomar och familjer för socialtjänstnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Avtalet är treårigt med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningen föreslår att avtalsperioden förlängs för de företag som har verksamheter i de kategorier som omfattar dygnetruntvård i HVB och jourfamiljehem. Förvaltningen föreslår vidare att tjänsteman vid socialtjänstförvaltningen ges i uppdrag att under 2006 på nytt upphandla vård i kategorierna öppenvård, mellanvård och träningsboende för socialtjänstnämndens
och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Avtalstiden föreslås bli 2007 01 01 –
2009 12 31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008
Bilagor
Bilaga (38 kb)

5 Förlängning av ramavtal "Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS"

Dnr: 218-2003-105

Stadsdelsnämnden beslutade 2003-01-30 att uppdra åt socialtjänstförvaltningen att under 2003, för stadsdelsnämndens räkning, genomföra förenklad upphandling av vissa boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt dalig verksamhet enligt LSS.
Vidare uppdrog stadsdelsnämnden åt förvaltningschefen vid socialtjänstförvaltningen att efter stadsdelsnämndens beslut å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden beslut om och göra smärre justeringar i ramavtalen.
Förvaltningschefen vid socialtjänstförvaltningen har sedermera tecknat ramavtal med sextiosju enskilda vårdgivare.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om förlängning av ramavtalet med två år i enlighet med gällande förlängningsklausul.
Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Bilagor
Bilaga (64 kb)

6 Studieresa till Bryssel med anledning av stadsdelsförvaltningens arbete med EU-frågor

Dnr: 007-2006-005

Dagligen fattas beslut på europeisk nivå som påverkar stadens verksamheter. Detta gäller exempelvis rättslig påverkan, miljöarbete och stadsplanering, kommunal tillsyn och kontroll, principer för finansiering, lokal utveckling, stadens roll som arbetsgivare och produktionen av välfärdstjänsterna.

EU skapar möjligheter i stadens utvecklingsarbete och förvaltningarna ska via samarbete och projekt inom EU hämta nya idéer och impulser till att kunna leverera så effektiv och bra service som möjligt till medborgarna. Mot bakgrund av detta avser stadelsdirektören att under våren 2006 genomföra en studieresa till Bryssel, med besök på EU-institutioner och kommunala verksamheter. Medel för resan ingår i stadsdelsnämndens budget för 2006.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (32 kb)

7 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2006

Dnr: 008-2006-102

Enheterna inom verksamhetsområdena förskola/skola och social omsorg har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2006.

Garantierna har tagits fram utifrån stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar.

Stadsdelsförvaltningen bedömer det trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgarantier ska uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå stämmer i stort överens med den ambitionsnivå som avses i nämndens mål för verksamhetsområdena. Några enheter anger en högre nivå. Flera enheter redovisar också ambitioner att under 2006 vidareutveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Vissa enheter behöver förbättra uppföljning inkluderande klagomålshantering, brukarinflytande, resursanvändning samt medarbetarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling.

Resultatenheten för omsorg om psykiskt och fysiskt funktionshindrade omorganiserades under slutet av 2005. Med anledning av detta har arbetet med kvalitetsgarantierna försenats. Förvaltningen återkommer med ett särskilt ärende gällande resultatenhetens kvalitetsgarantier i februari.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (66 kb)

8 Arbetsmiljörevision 2005

Dnr: 004-2006-102

Enligt gällande myndighetsföreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 § 11 ska arbetsgivaren varje år följa upp/revidera det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Revisionen ska dokumenteras om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Den årliga arbetsmiljörevisionen genomförs av nämndens kontrakterade företagshälsovård, Haluxa AB (fd. Kvalita, Johanneshovshälsan). Revisionen har enligt partsgemensamt urval genomförts på tjugoen enheter inom förvaltningen och av dessa har femton klarat kravnivå 7, där högsta nivå är 9. Skyddsombuden på de reviderade enheterna har deltagit i revisionen. Resultatet av revisionen har 2005-12-01 behandlats vid en konferens med huvudskyddsombuden som har givits möjlighet att lämna en s.k. second opinion. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreliggande rapport över genomförd arbetsmiljörevision 2005.

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Bilagor
Bilaga (43 kb)

Remissärenden

9 Förslag till detaljplan för kv Spiggen 20 i Långsjö

Dnr: 392-2005-302

Ett förslag till detaljplan för kv Spiggen 20 i Långsjö har inkommit till stadsdelsnämnden.

Syftet med planen är att fastigheten Spiggen ska kunna delas i tre fastigheter med byggrätt för två fristående småhus på vardera 120 kvm i högst två våningar.
Två bilplatser per lägenhet ska anordnas på egen mark. Riktvärdena för buller bedöms att klaras enligt förslaget.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget på ny bostadsbebyggelse på fastigheten Spiggen 20.


Handläggare: Plansekreterare Anna Ambjörn, 08-508 21 036
Bilagor
Bilaga (34 kb)

10 Förslag till detaljplan för mobilmast vid Myrvägen

Dnr: 386-2005-308

Ett förslag till detaljplan för en mobilmast vid Myrvägen i Långsjö har inkommit till stadsdelsförvaltningen för yttrande.

Förslaget omfattar en basstation med en 36 meter hög mast samt fyra teknikutrymmen som byggs ihop till en sammanhängande länga. Anläggningen ska användas gemensamt av fyra operatörer.

Enligt Statens strålskyddsinstitut utgör inte basstationer för mobiltelefoni någon risk ur strålskyddssynpunkt. Det kan dock inte uteslutas att det finns andra effekter som kan vara skadliga.
Planområdet ligger sydväst om korsningen mellan Myrvägen och Korkskruven.
Avståndet till närmaste bostadshus är ca 55 meter.

Den 6 december 2005 hölls samrådsmöte som omfattade samtliga 7 master som föreslås olika placeringar i Stockholm. Synpunkter framfördes bl a av en boende vid Myrvägen
som ansåg att masten istället bör placeras på andra sidan Myrvägen, ett stycke in i Älvsjöskogen, med anledning av oron för strålningsrisker.

Förvaltningen har inget att invända mot ett uppförande av mobilmast i området men anser att de synpunkter som framkommit bör beaktas och föreslår att masten placeras enligt de boendes förslag, på andra sidan av Myrvägen i Älvsjöskogen.


Handläggare: Plansekreterare Anna Ambjörn, 08-508 21 036
Bilagor
Bilaga (42 kb)

11 Förslag till detaljplan för mobilmast vid Linbodavägen/Vantörsvägen

Dnr: 385-2005-308

Ett förslag till detaljplan för en mobilmast vi Långbro bollplan, vid Linbodavägen /Vantörsvägen, har inkommit till stadsdelsförvaltningen för yttrande.

Förslaget omfattar en basstation med en 42 meter hög mast samt fyra teknikutrymmen som byggs ihop till en sammanhängande länga. Anläggningen ska användas gemensamt av fyra operatörer. I planområdets närhet finns tre skolor samt ett gruppboende.

Enligt Statens strålskyddsinstitut utgör inte basstationer för mobiltelefoni någon risk ur strålskyddssynpunkt. Det kan dock inte uteslutas att det finns andra effekter som kan vara skadliga.


Byggföretaget NCC har vid det aktuella området framfört önskemål att uppföra
ett antal radhus. I NCC:s planering för området ingår en modifiering av bollplanen, en mindre konstgräsplan samt omdisponering och eventuell upprustning av den befintliga
BMX-banan.

Med anledning av närheten till främst skolorna, idrottsområdet och gruppboendet samt möjligheterna att använda området för bostäder anser förvaltningen att förslaget på en mobilmast vid Långbro bollplan/Linbodavägen bör avslås.Handläggare: Plansekreterare Anna Ambjörn, 08-508 21 036
Bilagor
Bilaga (43 kb)

12 Yttrande över revisionskontorets rapport: Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling

13 En modern kunskapsskola i Stockholm

Anmälningsärenden

14 Muntlig föredragning av bokslutssiffrorna för 2005

15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

17 Uppföljning av ramavtal gällande HVB-hem i Björntorp och HB Vallby HVB-Hem

Dnr: 001-2006-105

Förvaltningens uppföljning av ramavtalen med HVB-hem i Björntorp och HB Vallby HVB-hem för psykiskt funktionshindrade visar på välfungerande verksamheter med vissa förbättringsområden. Brukarnas rätt till individualisering, trygghet och inflytande säkerställs. Utbud av aktiviteter och stöd för ett aktivt liv borgar för möjlighet till god livskvalitet.Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030
Bilagor
Bilaga (36 kb)

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från handikapprådet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Peter Modesta (mp) och vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att justera dagens protokoll, vilket ska ske måndagen den 30 januari 2006.

§2 Anmälan av föregående protokoll 2006-01-12

Anmäldes att protokoll 2006-01-12 justerats den 16 januari.

§3 Lärotider för Älvsjös kommunala grundskolor läsåret 2006/2007

Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa lärotider läsåret 2006/2007 för Älvsjös kommunala grundskolor enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Ärendet redovisar läsåret 2006/2007 för Älvsjös kommunala grundskolor med avseende på när elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar och studiedagar är utlagda.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 januari 2006. Dnr 406-2005-403.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§4 Förlängning av ramavtal avseende vård för barn, ungdomar och familjer

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga upphandlade ramavtal som

      gäller dygnetruntvård samt jourfamiljehem för barn, ungdomar

      och familjer med psykosociala svårigheter att gälla under

      2007-01-01 – 2008-12-31.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra åt tjänsteman vid social-

      tjänstförvaltningen att genomföra upphandling av träningsboende,

      mellanvård samt öppenvård för barn, ungdomar och familjer.

 

 

Ärendet

2003 upphandlade socialtjänstförvaltningen enskilt driven vård för barn, ungdomar och familjer för socialtjänstnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Avtalet är treårigt med möjlighet till två års förlängning.  Förvaltningen föreslår att avtalsperioden förlängs för de företag som har verksamheter i de kategorier som omfattar dygnetruntvård i HVB och jourfamiljehem. Förvaltningen föreslår vidare att tjänsteman vid socialtjänstförvaltningen ges i uppdrag att under 2006 på nytt upphandla vård i kategorierna öppenvård, mellanvård och träningsboende för socialtjänstnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Avtalstiden föreslås bli 2007 01 01 – 2009 12 31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2006. Dnr 111-2003-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Bilagor
Bilaga (38 kb)

§5 Förlängning av ramavtal "Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS"

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga ramavtal enligt bilaga, att

      gälla under tiden 2007-01-01 – 2008-12-31.

 

2.      Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till

      vårdgivarna och till socialtjänstförvaltningen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2003-01-30 att uppdra åt socialtjänstförvaltningen att under 2003, för stadsdelsnämndens räkning, genomföra förenklad upphandling av vissa boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt daglig verksamhet enligt LSS. Vidare uppdrog stadsdelsnämnden åt förvaltningschefen vid socialtjänstförvaltningen att efter stadsdelsnämndens beslut å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden beslut om och göra smärre justeringar i ramavtalen. Förvaltningschefen vid socialtjänstförvaltningen har sedermera tecknat ramavtal med sextiosju enskilda vårdgivare.

 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om förlängning av ramavtalet med två år i enlighet med gällande förlängningsklausul.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 december 2005. Dnr 218-2003-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (64 kb)

§6 Studieresa till Bryssel med anledning av stadsdelsförvaltningens arbete med EU-frågor

Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsdirektören under våren 2006 ska genomföra en studieresa till Bryssel.

 

Ärendet

Dagligen fattas beslut på europeisk nivå som påverkar stadens verksamheter, exempelvis gällande rättslig påverkan, principer för finansiering, lokal utveckling, stadens roll som arbetsgivare och produktion av välfärdstjänsterna.

 

EU skapar möjligheter i stadens utvecklingsarbete och förvaltningarna ska via samarbete och projekt inom EU hämta nya idéer och impulser för att kunna leverera så effektiv och bra service som möjligt till medborgarna. Förvaltningen planerar att, i samverkan med internationella avdelningen på stadsledningskontoret, intensifiera arbetet med EU-frågorna. Mot bakgrund av detta ska stadsdelsdirektören tillsammans med cheferna i den utvidgade ledningsgruppen och förvaltningens EU-samordnare (sammanlagt 16 personer) under våren 2006 genomföra en studieresa till Bryssel, med besök på EU-institutioner och verksamheter som äldreomsorg, skola m m. Beslut om EU-arbetet och studieresan fattades i stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2006.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

Daterat den 4 januari 2006. Dnr 007-2006-005.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (32 kb)

§7 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2006

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2006.

 

Ärendet

Enheterna inom verksamhetsområdena förskola/skola och social omsorg har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2006.

Garantierna har tagits fram utifrån stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar.

 

Stadsdelsförvaltningen bedömer det trovärdigt att verksamheternas      kvalitetsgarantier ska uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå stämmer i stort överens med den ambitionsnivå som avses i nämndens mål för verksamhetsområdena. Några enheter anger en högre nivå. Flera enheter redovisar också ambitioner att under 2006 vidareutveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet.

 

Vissa enheter behöver förbättra uppföljning inkluderande klagomålshantering, brukarinflytande, resursanvändning samt medarbetarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling.

 

Resultatenheten för omsorg om psykiskt och fysiskt funktionshindrade

omorganiserades under slutet av 2005. Med anledning av detta har arbetet med kvalitetsgarantierna försenats. Förvaltningen återkommer med ett särskilt ärende gällande resultatenhetens kvalitetsgarantier i februari.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2006. Dnr 008-2006-102.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m).

 

Vi hänvisar till ärende 13 moderaternas motion om ”En modern kunskapsskola i Stockholm”, där det framgår hur skolan skulle utformas

om moderaterna kom till makten.

Bilagor
Bilaga (66 kb)

§8 Arbetsmiljörevision 2005

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport över genomförd

revision av nämndens system för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

 

Ärendet

Enligt gällande myndighetsföreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:1 § 11 ska arbetsgivaren varje år följa upp/revidera det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Revisionen ska dokumenteras om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Den årliga arbetsmiljörevisionen genomförs av nämndens kontrakterade företagshälsovård, Haluza AB (f d Kvalita, Johanneshovshälsan). Revisionen har enligt partsgemensamt urval genomförts på tjugoen enheter inom förvaltningen och av dessa har femton klarat kravnivå 7, där högsta nivå är 9.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2006. Dnr 004-2006-205.

  

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (43 kb)

§9 Förslag till detaljplan för kv Spiggen 20 i Långsjö

Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på

remissen.

 

Ärendet

Ett förslag till detaljplan för kv Spiggen 20 i Långsjö har inkommit till

     stadsdelsnämnden.

Syftet med planen är att fastigheten Spiggen ska kunna delas i tre fas-        tigheter med byggrätt för två fristående småhus på vardera 120 kvm i högst två våningar. Två bilplatser per lägenhet ska anordnas på egen mark. Riktvärdena för buller bedöms att klaras enligt förslaget.

 

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget om ny bostadsbebyggelse på fastigheten Spiggen 20.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2005. Dnr 392-2005-302.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lämnade ett särskilt uttalande.

 

Älvsjö är ett mycket trivsam och populärt område. Ett av skälen är att det INTE har förtätats hur som helst. De ursprungliga tomterna är inte stora nog, för att dela på för eventuell nybyggnation.

Visst ska det beredas möjlighet till nybyggnationer, MEN detta måste ske med stor omtanke om den befintliga miljön och trafiken.

 

  • I det aktuella ärendet krävs NY DETALJPLAN för att MINSKA arean av mark som inte får bebyggas.

      Ett stort observandum till denna tilltänkta handling. Den är unik             

            och kan komma att bereda väg för mindre lämpliga och genom 

            tänkta bygglov.

 

  • Att det dessutom i det aktuella ärendet görs avsteg från de miljömål som staden satt upp beträffande bullernivåer är högst anmärkningsvärt! I det aktuella ärendet är bullermätningar i på de två tomterna gjorda och alla värden överstiger de rekommenderade nivåerna.

 

  • Trafiken på Bromsvägen ned mot Långbrodalsvägen är stark.   Många skolbarn och personer som ska till busshållplatsen, går denna sträcka och korsar Långbrodalsvägen, på övergångsstället som finns där, just där Bromsvägen kommer ned mot Långbrodalsvägen. En mycket tät och snabb trafik på Långbrodalsvägen gör denna korsning till en riskfylld trafiksituation.

 

Vi har uppmärksammat Gatunämnden på situationen och föreslagit 30 km på Bromsvägen ända ner till Långbrodalsvägen samt stopplikt där. MEN detta har inte befunnits motiverat. OM det nu kommer ett hus utmed Långbrodalsvägen blir sikten ännu mer skymd och en stopplikt vore nödvändig.

 

Vi vill med dessa påpekanden göra berörda parter uppmärksamma på de avsteg som man nu kanske gör sig beredda att ta. Det är ett stort ansvar Stadsbyggnasdkontoret tar som påverkar trafik och miljö i området.

Bilagor
Bilaga (34 kb)

§10 Förslag till detaljplan för mobilmast vid Myrvägen

Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Ett förslag till detaljplan för en mobilmast vid Myrvägen i Långsjö har  inkommit till stadsdelsförvaltningen för yttrande. Förslaget omfattar en basstation med en 36 meter hög mast samt fyra teknikutrymmen.

 

Planområdet ligger sydväst om korsningen mellan Myrvägen och Korkskruven. Avståndet till närmaste bostadshus är ca 55 meter.

 

Den 6 december 2005 hölls samrådsmöte omfattande 7 master med förslag på olika placeringar i Stockholm. Synpunkter framfördes bl a av en boende vid Myrvägen som ansåg att masten istället bör placeras på andra sidan Korkskruven, ett stycke in i Älvsjöskogen.

 

Förvaltningen har inget att invända mot ett uppförande av mobilmast i området men anser att de synpunkter som framkommit bör beaktas och föreslår att masten placeras enligt de boendes förslag, på andra sidan av Korkskurven i Älvsjöskogen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2005. Dnr 386-2005-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (42 kb)

§11 Förslag till detaljplan för mobilmast vid Linbodavägen/Vantörsvägen

1.      Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar   

      på remissen.

 

2.      Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

 

Det finns inget vetenskapligt bevis för att strålningen från en mast            av detta slag skulle vara skadlig för människor. På grund härav och då dessa master behövs för den alltmer tilltagande mobilkommunikationen är vi för att mobilmaster sätts upp men mastens placering vid idrottsplatsen är olämplig inte minst utifrån att den kommer att störa förortsbilden på ett synnerligen oestetiskt sätt. Runt den höga masten finns bara lågbebyggelse i form av kedjehus, villor, gruppboende och skola. Dessutom stör masten verksamheten vid idrottsplatsen. Vi förordar att masten sätts upp i ett skogsparti kanske utmed Vantörsvägen där ett ganska stort skogsparti finns. Där skulle masten vara föga störande.

 

De rättsfall som finns tillgängliga talar sitt tydliga språk. När en mast placeras i ett skogsparti så godkänns den, annars sker en prövning med hänsyn till bebyggelsen.

 

Om masten mot förmodan byggs skall idrottsplatsen kompenseras för minskad markanvändning.

 

Ärendet

Ett förslag till detaljplan för en mobilmast vid Långbro bollplan vid Linbodavägen/Vantörsvägen har inkommit till stadsdelsförvaltningen för yttrande. Förslaget omfattar en basstation med en 42 meter hög mast samt fyra teknikutrymmen. I planområdets närhet finns tre skolor samt ett gruppboende.

 

Byggföretaget NCC har vid det aktuella området framfört önskemål om att uppföra ett antal radhus. I NCC:s planering för området ingår en modifiering av bollplanen, en mindre konstgräsplan samt omdisponering och eventuell upprustning av den befintliga BMX-banan.

 

Med anledning av närheten till främst skolorna, idrottsområdet och gruppboendet samt möjligheterna att använda området för bostäder anser förvaltningen att förslaget om en mobilmast vid Långbro bollplan/Linbodavägen bör avslås.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2005. Dnr 385-2005-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

Bilagor
Bilaga (43 kb)

§12 Yttrande över revisionskontorets rapport: Skolornas arbete för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar.

 

Ärendet

Revisionskontoret har under flera år granskat arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling i Stockholms skolor. De fyra rapporterna visar ett en stor majoritet av eleverna trivs bra i skolan men det finns ett antal elever som ofta känner sig otrygga, utanför eller mobbade. Många elever säger också att de vuxna i skolan sällan eller aldrig märker om elever behandlar varandra illa.

 

Revisorerna upprepar sin rekommendation om att det behövs en för staden gemensam policy för att främja skolans arbete mot alla former av kränkande behandling. Revisorerna menar att Skolplanen respektive Strategin för elevhälsa i Stockholms stad inte tillgodoser de krav som kan ställas på en för staden gemensam policy i dessa frågor.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 januari 2006. Dnr 403-2005-404.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s)

och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg lade fram ett annat förslag till beslut.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att ge utbildningsförvaltningen i upp-      

      uppdrag att återkomma med förslag om policy mot mobbning och     

      annan kränkande behandling.

 

2.      Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

 

Stadens revisorer har under flera år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom de nuvarande Skolplanen och Strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetades av den borgerliga majoriteten, men avslogs av socialdemokraterna efter valet.

 

Det är oacceptabelt att inte lyssna på revisorernas kritik och utarbeta en stadsövergripande policy mot kränkande behandling. Tusentals barn mobbas i Stockholms skolor varje år samtidigt som vi vet att mobbning och annan kränkande behandling kan bekämpas mer effektivt än vad som sker idag. Men då räcker det inte att som socialdemokraterna nöja sig med otydliga formuleringar i skolplanen.

 

I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid kraftigt minskat mobbningen. I vår grannkommun Sollentuna pågår nu ett ambitiöst arbete med att genom liknande metoder främja trygghet och arbetsro i skolan. Stockholm borde följa deras exempel och inte som socialdemokraterna nöjer sig med vackra ord och otydliga planer.

 

Bilagor
Bilaga (48 kb)

§13 En modern kunskapsskola i Stockholm

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

 

Ärendet

Kristina Axén Olin m fl (m) föreslår i en motion en reformagenda för Stockholms skolor med 15 punkter som bl a innebär satsning i skolår 0-3 så att alla 7-åringar ska kunna lösa, obligatorisk grundskola från förskoleklassen men med rätt att börja som 5-åring, flexibel skolstart och antal skolår, satsningar på särskolan och barn i behov av särskilt stöd, fler förskollärare och mer pedagogik i förskolan, obligatorisk kunskapskontroll i skolår 2, 5, 8 och 9, krav på skiftliga omdömen och betyg från skolår 5, nolltolerans mot mobbning, våld och droger, säkrare skolor och nolltolerans mot klotter, bekämpa skolket, fler profilklasser och stöd till studiemotiverade elever, högre krav i gymnasieskolan och en modern lärlingsutbildning, avskaffa stadsdelsnämnderna och inrätta ett avknoppningskansli, fler och bättre lärare samt att kunna välja skola och barnomsorg via webben.

 

Stadsdelsförvaltningen instämmer i att en satsning på skolan är helt avgörande för hur eleverna kommer att lyckas under hela sin utbildning. Att tidigt fånga upp elevernas behov av stimulans och extra stöd är ett grundläggande arbete i all skolplanering. Barn utvecklas och mognar i olika takt och därför är det redan idag möjligt att elever går en längre eller kortare utbildning i grundskolan. För att föräldrar och elever ska ges möjlighet att påverka elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling ska alla få skriftliga dokumenterade studieresultat i form av en beskrivning av måluppfyllelse.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2006. Dnr 373-2005-403.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s), ledamoten Kenneth Persson (v) och ledamoten Lars Hansson m fl (fp)

föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) föreslog bifall till motionen vilket även ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) gjorde förutom punkt 13  ”avskaffa stadsdelsnämnderna”.

 

Beslutsgång

Ordföranden Peter Modesta (mp) ställde förslagen mot varandra och

fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) och ledamoten Margaretha

Åkerberg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget

förslag.

 

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden bifaller motionen samt anför därutöver följande.

 

Vi tycker att förvaltningen ställt sig mycket positiv till motionen, vilket gläder oss.

 

De senaste decennierna har socialdemokraterna steg för steg minskat kunskapens betydelse i den svenska skolan. Tre stora undersökningar den senaste tiden (Skolverkets NU-03, OECD:s PISA-rapport och TIMSS) visar alla att svenska elevers kunskaper står sig allt sämre.

Sverige tappar placeringar i både matematik, läsfärdighet och naturkunskap. Undersökningarna visar också på att skillnaderna mellan skolor och kommuner växer och en växande spännvidd mellan hög- och lågpresterande elever där antalet lågpresterande elever ökar. En av PISA-rapportens slutsatser är att skolan inte längre förmår att kompensera för social bakgrund, samtidigt som Skolverket konstaterar att det är ”alarmerande att resultaten för dem som befinner sig på den nedre delen av skalan har försämrats så drastiskt på bara tre år”.

 

I dagens svenska skola lämnar en av fyra elever grundskolan utan fullständiga kunskaper. En av tio elever uppnår inte behörighet till gymnasieskolans nationella program. Tre av tio elever fullföljer inte sina gymnasiestudier inom föreskriven tid och en av åtta elever i årskurs nio har så bristande kunskaper i matematik att de inte kan anses uppfylla kursplanens kunskapskrav.

 

Problemen i Stockholms skolor är på många sätt samma som i övriga landet. Kvalitetsredovisningen för stadens pedagogiska verksamheter 2004 visar de stora problem som skolväsendet i Stockholm står inför. Elva procent av eleverna som lämnar grundskolan är inte behöriga till gymnasiet, avhoppen från de yrkesförberedande programmen är omfattande och det individuella programmet är numera gymnasieskolans största studieväg i årskurs ett.

 

Samtidigt har socialdemokraterna svikit de flesta av sina vallöften till Stockholms barn, elever och föräldrar:

 

Barngrupperna i förskolan har inte minskats med två barn som utlovats, tvärtom ökar de på många håll.

 

Socialdemokraternas löfte om att införa tak för antalet barn i förskolan har heller inte uppfyllts.

 

Trots löften om att erbjuda likvärdiga villkor mellan fristående och kommunala anordnare har majoriteten försämrat villkoren för fristående förskolor och skolor.

 

Löftet om att alla barn som lämnar grundskolan ska ha godkända kunskaper i svenska, engelska och matematik är lika långt från att vara uppfyllt som när socialdemokraterna tillträdde.

 

Löftet om att alla elever ska komma in på sitt förstahandsval på gymnasiet är inte heller uppfyllt.

 

Det vi ser är en total avsaknad av idéer om hur Stockholms skolor och förskolor skall bli bättre. Framförallt saknar socialdemokraterna varje ansats till att förtydliga ansvaret och sätta upp tydliga och mätbara mål för förskolornas och skolornas verksamhet. Istället för att sätta tydliga mål för vad som ska förbättras väljer socialdemokraterna att sluta mäta resultaten.

 

Alternativet till socialdemokraternas politik är en modern kunskapsskola som ser den enskilde individen. Det gäller både i barnomsorgen och i grund- och gymnasieskolan. Därför vill vi ge varje elev och dennes föräldrar valfrihet och verkligt inflytande. På samma sätt skall lärare och skolledare ges frihet att avgöra hur de bäst löser uppgiften. Vår skolpolitik sätter barnens kunskaper i centrum och betonar tydligare föräldrars, elevers och lärares ansvar. Friheten att välja är grundläggande för att åstadkomma detta.

 

Politikens roll bör renodlas till att ställa tydliga kunskapskrav, att via skatter finansiera skolan, att utvärdera de uppnådda resultaten samt att säkerställa att elever, föräldrar, lärare och skolledare ges tillgång till information och underlag inför de viktiga beslut och val dessa får makt och ansvar att fatta.

 

I en tid då skoldebatten präglas av slagord som hälsostrategier, gruppsamverkan och resultatutjämning är det viktigt att slå fast skolans syfte, mål och mening. Skolan är den kanske enda sant fungerande välfärdspolitiken – kunskaper och färdigheter är avgörande verktyg för individens möjlighet att förverkliga sitt livsprojekt.

Bilagor
Bilaga (54 kb)

§14 Muntlig föredragning av bokslutssiffrorna för 2005

Ekonomichefen redogjorde muntligt för bokslutssiffrorna för

2005.

§15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som

 

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, protokollsutdrag.

 

Bilaga § 32.

§16 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i december 2005 till handlingarna.

 

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i

december 2005.

 

Bilaga § 16.

§17 Uppföljning av ramavtal gällande HVB-hem i Björntorp och HB Vallby HVB-Hem

Älvsjö stadsdelsnämnd lägger detta ärende till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningens uppföljning av ramavtalen med HVB-hem i Björntorp och HB Vallby HVB-hem för psykiskt funktionshindrade visar på välfungerande verksamheter med vissa förbättringsområden. Brukarnas rätt till individualisering, trygghet och inflytande säkerställs. Utbud av aktiviteter och stöd för ett aktivt liv borgar för möjlighet till god livskvalitet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 januari 2006. Dnr 001-2006-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2006-01-19 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§19 Protokoll från handikapprådet

 

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde den 19 januari 2006 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

 Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 19 januari 2006 anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Budget och bokslutsseminarium

Förvaltningen inbjuder till ett budget och bokslutsseminarium

torsdagen den 9 februari kl 18.00. Inbjudan kommer att skickas ut.

 

Biblioteksråd

Kommunfullmäktige beslutade i december att biblioteksråd ska inrättas i samtliga stadsdelsnämnder fr o m 2006. Varje råd ska bestå av tre

ledamöter samt tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och kultur-

förvaltningen. Rådet ska vara rådgivande och främja samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek.

 

Kvinnofrid/samverkan förskola/skola - socialtjänst

En styrgrupp har bildats som ska ta fram en handlingsplan för samarbetet mellan förskola/skola och socialtjänst.

En temakväll kommer att anordnas den 4 maj.

 

Matte/no profiler

Förvaltningen informerade om att det sker ett samarbete mellan de båda barn- och ungdomsområdena vilket innebär att det i stort sett inte är någon skillnad mellan de olika högstadieskolorna i stadsdelen när  det gäller matte/no profilerna.

 

Snöröjning

För att säkra skolvägen för ”Gående skolbuss” plogas Långsjövägen på båda sidorna mellan Myrvägen och Nyckelpigsvägen till en kostnad

av 6 000 kronor per gång.

 

     Jan Björklund

Lars Hansson (fp) kommer att överlämna blommor från nämnden och

förvaltningen till Jan Björklund som lämnar stockholmspolitiken i

februari.

 

 

 

 

 

 

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Svante Haggren (s) informerade om att Sisab kommer att starta ett

projekt för att få ned kostnaderna för skadegörelse och klotter på

skolorna i staden. Eftersom Johan Skytteskolan ligger på femte plats

när det gäller skadegörelse ansåg Svante Haggren det angeläget att

Älvsjö deltar i projektet för att få ned kostnaderna för skadegörelse.

 

Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) tog återigen upp frågan om att

Herrängsvägen bör vara huvudled likaväl som Långbrodalsvägen.

Förvaltningen fick i uppdrag att utarbeta förslag till skrivelse som nämnden ska skicka till trafiknämnden.

 

Kåre Gustafsson (s) önskar delta i ett seminarium om hemlöshet som anordnas av socialtjänstförvaltningen den 10 februari samt nio seminarier som anordnas av staden om det handikappolitiska programmet

under våren.

 

Nämnden beslutade att Kåre Gustafsson får delta i ovannämnda

seminarier.

 

Olle Andretzky (m) undrade om Älvsjö uppfyller den utlovade

barnomsorgsgarantin. Enligt förvaltningen klarade vi inte garantin

i januari på grund av att av paviljongerna försenades och barnen därmed får plats först i mars. Fr o m mars klarar Älvsjö att uppfylla garantin.

 

Olle Andretzky (m) efterlyste en månadsvis redovisning i samband med stadsdelsnämndens sammanträden om det aktuella läget angående barnomsorgsgarantin. Om stadsdelen inte skulle klara garantin önskade Olle Andretzky (m) en åtgärdsplan med förslag på åtgärder för att kunna uppfylla garantin.

 

Janne Bressler (fp) undrade hur det ser ut med elevvårdspersonal

inom de två barn- och ungdomsområdena. Förvaltningen redogjorde för den aktuella situationen.

 

Utifrån önskemål från en medborgare fick förvaltningen i uppdrag

att se över informationstavlor för Föreningsmeddelanden.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.