Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-03-23

Sammanträde 2006-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om miljöanpassning av lokaler.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och Läs mer...diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll 2006-02-16

Beslutsärenden

3 Budgetunderlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Dnr: 95-2006-102

I detta ärende redovisas nämndens budgetunderlag för år 2007 med inriktning för 2008 och 2009. Här beskrivs övergripande arbetet med att öka kvaliteten och måluppfyllelsen inom förskola och skola, beräknat antal barn/elever inom verksamheterna, utveckling av insatser för kvarboende inom äldreomsorgen, behovet av utbyggnad av verksamheter inom omsorgen om personer med funktionshinder, hur nämnden bidrar till att uppfylla målet om ökat bostadsbyggande och att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, omstruktureringsbehov m m.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (78 kb)

4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2006, omsorg om funktionshindrade

Dnr: 008-2006-102

Enheterna inom omsorg om fysiskt och psykiskt funktionshindrade har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2006. Garantierna har tagits fram utifrån stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar. Förvaltningsledningen bedömer att det är trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgarantier ska uppfyllas.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2006.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

5 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2006

Dnr: 088-2006-000

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för 2006 omfattas av fem tävlingsklasser. Stads-delsförvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar Kämpetorpsskolan i täv-lingsklassen skola, Solberga vård- och omsorgsboende i tävlingsklassen äldreomsorg och Enheten för arbete och bistånd i tävlingsklassen övrig vård och omsorg.Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (37 kb)

6 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2006

Dnr: 031-2006-008

Stadsdelsnämnden har också 2006 avsatt 250 tkr som stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. För att en före-ning ska kunna komma i fråga krävs att föreningen/organisationen har en lokal förank-ring så att stödet kommer Älvsjös medborgare tillgodo samt att den tänkta insatsen kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar. Stödet ska företrädesvis gå till kulturaktiviteter för barn och ungdomar men också till andra former av aktiviteter riktade till barn och ungdomar, funktionshindrade eller äldre.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 18 ansökningar om totalt 305 840 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 16 av föreningarna/ frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 181 tkr samt att överskjutande medel, 69 tkr, ska användas till Älvsjödagen


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

7 Inrättande av biblioteksråd samt val av ledamöter

Dnr: 080-2006-009

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att biblioteksråd ska inrättas i samtliga stadsdelsnämnder. I beslutet ingår en instruktion för biblioteksråden med biblio-teksrådets uppgifter, rådets sammansättning och rådets arbetsformer.

I Älvsjö finns redan ett omfattande samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek. Inrättandet av ett biblioteksråd får ses som ett sätt att ytterligare främja detta samarbete.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att välja de tre ledamöterna Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s), Maj-Len Eklund (v) och Iris Lindgren (fp) till stadsdelens biblioteksråd för 2006 samt av dessa utse Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) som ordförande och sammankallande i rådet.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051
Bilagor
Bilaga (43 kb)

8 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus och gruppboende

Dnr: 068-2006-500

Långbrobergs servicehus och gruppboende drivs sedan 1994 av Attendo Care AB.
Det är en väl fungerande verksamhet som följer de riktlinjer som avtalet anger för vården, omvårdnaden och omsorgen. Verksamheten har under det gångna året arbetat med att förbättra hälso- och sjukvården samt den sociala omsorgen. Arbetet fortsätter med att säkerställa dokumentationen för HSL och SoL.Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

9 Vattenpark vid Sjöängen

Dnr: 091-2006-305

Stadsdelsnämnderna har sedan årsskiftet ansvaret för parkinvesteringar i stadens parker.

Önskemål har funnits sedan flera år kring utvecklande av Sjöängen intill Brännkyrka kyrka till en ”vattenpark”. Markkontoret har på förvaltningens uppdrag påbörjat en programutredning för upprustning och utveckling av området. Syftet är att utveckla områdets rekreationsvärden och biologiska värden. Projektet har kostnadsberäknats till ca 12,3 mkr inklusive garantiskötsel och budgetreserv. Medel har avsatts med 1 mkr i Älvsjö stadsdelnämnds budget för parkinvesteringar under innevarande år. Delfinansiering planeras också att ske från markkontoret via byggexploateringsprojekt i Solberga. Övrig finansiering söks av stadsdelsnämnden via markkontoret ur kommunfullmäktiges investeringsbudget för parkinvesteringar för år 2007-2009. Statsbidrag har också sökts via kommunstyrelsen från regeringen avseende lokala naturvårdsprojekt. Projektering, samråd med boende mm, genomförs under 2006. Genomförandebeslut fattas tidigast under hösten 2006 för eventuellt genomförande under 2007 och 2008.Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

10 Upprustning av lekplats intill kv Sandaletten vid Prästgårdsgärde i Solberga

Dnr: 092-2006-305

Stadsdelsnämnderna har sedan årskiftet ansvaret för parkinvesteringar i stadens parker.

Lekplatsen vid kvarteret Sandaletten invid Prästgårdsgärde i Solberga har sedan flera år ett angeläget behov av upprustning och markkontoret har på förvaltningens uppdrag tagit fram ett förslag till upprustning för genomförande under sommarhalvåret 2006. Projektet har kostnadsberäknats till 3 mkr. Finansieringen klaras i huvudsak genom medel från markkontoret (2 mkr). Därutöver finansieras projektet via medel till parkinvesteringar avsatta i budget 2006 till Älvsjö stadsdelsnämnd (totalt 0,78 mkr) samt med medel från tillgänglighetsprojektet (0,22 mkr).


Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (38 kb)

11 Internkontrollplan för 2006

Dnr: 027-2006-100

Varje år ska nämnden upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av rutiner och processer. Den interna kontrollen är en del av uppföljningen som ingår i det integrerade ledningssystemet. Följande fem rutiner och processer kommer särskilt att kontrolleras/belysas under år 2006,

- Rutiner för avgiftshantering inom förskola och skolbarnsomsorg
- Rutiner för uppsägning av plats inom förskola och kolbarnsomsorg pga obetalda avgifter
- Rutiner för hantering av ärenden med LASS-ersättning från försäkringskassan
- Införandet av systematiskt brandskyddsarbete på förvaltningens enheter
- Rutiner för rapportering av skadeanmälningar till S:t Eriks föräkring


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

12 Super-Nanny till barnfamiljerna

Dnr: 430-2005-500

Kristdemokraterna har genom Ewa Samuelsson lämnat förslag till kommunfullmäktige att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att utreda behovet av och efterfrågan från barnfamiljer för en kommunal Super-Nanny.

Förvaltningen anser att det finns mer behov av förebyggande arbete och tidiga insatser i familjer än stadsdelsförvaltningarna kan erbjuda. Förvaltningens uppfattning är dock att det är särskilt viktigt att det förebyggande stödet och de tidiga insatserna är kvalitativa och att en uppföljning över de resultat som uppnåtts kan göras efter stödets slut tillsammans med föräldrarna.

Förvaltningens uppfattning är att man i staden ibland tenderar till att starta nya projekt utan att ha följt upp att tidigare framgångsrika projekt kan permanentas.Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (39 kb)

13 Socialt program för att minska prostitutionen

Dnr: 021-2006-500

Socialtjänstnämnden fick 2004 uppdraget att revidera stadens sociala program för att minska prostitution (KF:2001-09-17). Stockholms stad vill med programmet visa på områden där staden kan understödja den svenska lagstiftningen och bidra till minskad efterfrågan av sexuella tjänster och till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Förslaget till socialt program för att minska prostitution anger att stadens nämnder och bolag inte ska anlita hotell, taxibolag, restaurang eller annan näringsidkare som i sin verksamhet främjar köp av sexuella tjänster eller förmedlar pornografi. Vidare föreslås att staden ska delta i olika samarbetsnätverk med syfte att förebygga och begränsa prostitution.

I förslaget anges stadsdelsnämndernas ansvar i arbetet för att minska prostitution inom områdena förebyggande arbete, uppsökande arbete samt vård och behandling. Bl a ska skolorna arbeta förebyggande och socialtjänsten ska arbeta uppsökande samt erbjuda insatser till enskilda köpare och säljare av sexuella tjänster.

Förvaltningen är positiv till förslaget till socialt program för att minska prostitution, och framhåller vikten av att socialtjänstförvaltningen samordnar och stödjer stadens arbete med dessa frågor.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079
Bilagor
Bilaga (46 kb)

14 Yttrande över Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande avseende arbetsmiljörisker i trä- och metallslöjdsalar

Dnr: 036-2006-401

Arbetsmiljöverket har på basis av vunna erfarenheter från det avslutade s.k. Träprojektet, skola, tillställt stadsdelsnämnden ett tillsynsmeddelande daterat 2006-01-16. I tillsynsmeddelandet ställs krav på nämnden att genomföra undersökning och riskbedömning av befintliga maskiner och handredskap i förvaltningens trä-och metallslöjdsalar. Nämnden ska enligt 7 kapitlet 3 § arbetsmiljölagen (AML) lämna besked om vidtagna åtgärder
till senast 2006-04-15. Begärd undersökning och riskbedömning har genomförts vid förvaltningens sex grundskolor. Förvaltningen föreslår nämnden att som yttrande över Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande överlämna föreliggande tjänsteutlåtande.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

15 Yttrande över Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende arbetsmiljön vid Sjöängsskolan

Dnr: 403-2006-402

Arbetsmiljöverket har 2005-11-08 besökt Sjöängsskolan. Inspektionen syftade till att i första hand gå igenom skolans rutiner vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete, våld och hot, kränkande särbehandling, första hjälpen och krisstöd. I verkets efterföljande inspektionsmeddelande av 2005-12-02 underrättades stadsdelsnämnden om de brister i arbets-miljön som konstaterats vid inspektionen med krav enligt 7 kapitlet 3 § arbetsmiljölagen (AML) på besked om vidtagna åtgärder till senast
2006-03-01. Nämnden har därefter beviljats uppskov med beskedet till 2006-04-01. Förvaltningen föreslår nämnden att som yttrande över Arbets-miljöverkets inspektionsmeddelande överlämna föreliggande tjänste-utlåtande.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

17 Yttrande rörande alkoholserveringstillstånd

Dnr: 114-2006-309

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har översänt en ansökan om utökad tid för alkoholservering till stadsdelsnämnden för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att den aktuella restaurangen inte ska få utökad serveringstid av alkohol och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.


Handläggare: Samhällsvägledare Håkan Dahl, 08-508 21 076

18 Stockholms miljöprogram 2007-2010

Dnr: 053-2006-310

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till miljöprogram 2007-2010 på remiss. Remisstiden sträcker sig till 7 april. Förvaltningen ställer sig positiv till programförslaget men har en del synpunkter och förslag till ändringar. Exempelvis är en del av nyckeltalen svåra att följa upp. Integreringen av miljöprogrammet med ILS- arbetet och uppföljningen av delmål och nyckeltal är viktiga frågor som kvarstår och behöver ses över.

Anmälningsärenden

19 Ekonomisk månadsrapport Muntlig redovisning

19 Studieresa till London 5-7 oktober 2005

Dnr: 280-2006-502

Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

21 Samverkansavtal om aktiv rehabilitering för boende inom Brännkyrka församling

Dnr: 089-2006-500

Kommunfullmäktige har i budgeten 2006 med inriktning för 2007 och 2008 angett målet att öka förvärvsfrekvensen inom staden. För att detta mål ska uppnås har kommunfullmäktige uppdragit år stadsdelsnämnderna att etablera lokala samverkansöverenskommelser med arbetsförmedlingen och andra lokala aktörer. Förvaltningen tecknade 2005-12-16 i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag ett samverkansavtal om aktiv rehabilitering för boende inom Brännkyrka församling.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning gällande samverkansavtal om aktiv rehabilitering för boende inom Brännkyrka församling och lägger ärendet till handlingarna


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

22 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

23 Anmälan av delegationsbeslut

26 Förvaltningsgruppens protokoll Kommer senare

27 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdet 2005-12-19

29 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

31 Anbudsupphandling av drift av servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga och Älvsjö vård- och omsorgsboenden

32 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

33 Gemensam upphandling av projekt- och byggledningskonsult

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket ska ske

onsdagen den 29 mars 2006.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2006-02-16 justerats den 22 februari.

§3 Budgetunderlag för 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Stadsdelsnämnden godkänner budgetunderlaget för 2007 och inriktningen för 2008 och 2009 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 

Omedelbar justering.

 

Ärendet

Nämndens budgetunderlag för år 2007 med inriktning för 2008 och 2010 redovisas i detta ärende. Här beskrivs det övergripande arbetet med att öka kvaliteten och måluppfyllelsen inom förskola och skola, beräknat antal barn/elever inom verksamheterna, utveckling av insatser för kvarboende inom äldreomsorgen, behovet av utbyggnad av verksamheter inom omsorgen om personer med funktionshinder, hur nämnden bidrar till att uppfylla målet om ökat bostadsbyggande och att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, omstruktureringsbehov m.m.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2006. Dnr 95-2006-102.

 

Beslutsgång

Ordföranden Peter Modesta (mp) ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande med hänvisning till sina respektive budgetförslag för 2006.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Lars Hansson m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Underlaget för budget år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 baserar sig på kommunfullmäktiges budget för 2006 med inriktning för åren 2007 och 2008. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige som prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg, och som ger större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet.

 

Som underlag för arbetet med 2007 års budget och beräkningar för 2008 och 2009 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2006 års budget.

Bilagor
Bilaga (78 kb)

§4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2006, omsorg om funktionshindrade

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2006.

 

Ärendet

Enheterna inom omsorg om fysiskt och psykiskt funktionshindrade har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2006. Garantierna har tagits fram utifrån stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar. Förvaltningsledningen bedömer att det är trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgarantier ska uppfyllas.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2006. Dnr 8-2006-102.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2006

Stadsdelsnämnden nominerar Kämpetorpsskolan i tävlingsklassen skola, Solberga vård och omsorgsboende i tävlingsklassen äldreomsorg och enheten för arbete och bistånd i tävlingsklassen övrig vård och omsorg till kvalitetsutmärkelsen 2006.

 

Omedelbar justering.

 

Ärendet

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för 2006 omfattas av fem tävlingsklasser. Stadsdelsförvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar Kämpetorpsskolan i tävlingsklassen skola. Solberga vård- och omsorgsboende i tävlingsklassen äldreomsorg och enheten för arbete och bistånd i tävlingsklassen övrig vård och omsorg.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2006. Dnr 88-2006-000.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (37 kb)

§6 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2006

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till en sammanlagd kostnad av 181 tkr enlig följande och enligt vissa villkor angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:

 

1.    Integrationsföreningen Bryggan bevilja                 s                    20 tkr

2.    Älvsjö AIK Fritid beviljas                                                         11 tkr

3.    SPF, Brännkyrka beviljas                                                         25 tkr

4.    SPF, Fruängen beviljas                                                               6 tkr

5.    PRO, Brännkyrka beviljas                                                        15 tkr

6.    PRO, Solberga beviljas                                                              5 tkr

7.    PRO, Älvsjö-Herrängen beviljas                         30 tkr

8.    Förtroenderådet Älvsjö servicehus beviljas          10 tkr

9.    Förtroenderådet Långbrobergs servicehus beviljas                       7 tkr

10   Älvsjö Konstförening beviljas                                 2 tkr

11.  Solberga Bollklubb beviljas                                    3 tkr

12.  Älvsjö AIK Skidorientering beviljas                                             4 tkr

13.  Föreningen för hörselskadade och Döva Barn med

       Familjer beviljas                                                    20 tkr

14.  Älvsjö missionsförsamling/Älvsjökyrkan beviljas      5 tkr

15.  Långsjö Fastighetsägareförening beviljas                    3 tkr

16.  Brännkyrka Hembygdsförening beviljas                 15 tkr

 

Stadsdelsnämnden beslutar att överskjutande medel, 69 tkr, ska användas till Älvsjödagen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har också 2006 avsatt 250 tkr som stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. För att en förening ska kunna komma i fråga krävs att föreningen/organisationen har en lokal förankring så att stödet kommer Älvsjös medborgare tillgodo samt att den tänkta insatsen kan ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar. Stödet ska företrädesvis gå till kulturaktiviteter för barn och ungdomar men också till andra former av aktiviteter riktade till barn och ungdomar, funktionshindrade eller äldre.

 

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 18 ansökningar om totalt 305 840 kronor.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 16 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 181 tkr samt att överskjutande medel, 69 tkr, ska användas till Älvsjödagen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2006. Dnr 31-2006-008.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Inrättande av biblioteksråd samt val av ledamöter

1.      Stadsdelsnämnden inrättar ett biblioteksråd.

 

2.      Stadsdelsnämnden utser de tre ledamöterna Eva-Louise Erlands-

      son-Slorach (s), Maj-Len Eklund (v) och Iris Lindgren (fp) att

      ingå i stadsdelens biblioteksråd för 2006.

 

3.      Stadsdelsnämnden utser Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) till

      rådets ordförande och sammankallande.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att biblioteksråd ska inrättas i samtliga stadsdelsnämnder. I beslutet ingår en instruktion för biblioteksråden med biblioteksrådets uppgifter, rådets sammansättning och rådets arbetsformer.

 

I Älvsjö finns redan ett omfattande samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek Inrättandet av ett biblioteksråd får ses som ett sätt att ytterligare främja detta samarbete.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att välja de tre ledamöterna Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s), Maj-Len Eklund (v) och Iris Lindgren (fp) till stadsdelens biblioteksråd för 2006 samt av dessa utse Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) som ordförande och sammankallande i rådet.

 

Stadsdelsförvaltningens hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2006. Dnr 80-2006-009.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky  m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi motsätter oss inrättandet av biblioteksråd. Om det ändå inrättas bör rådet ha en bättre genusbalans. Förslaget har tre kvinnor och ingen man. Vi föreslår att Peter Modesta (mp) också ingår i rådet som ordförande. Det förbättrar genusbalansen betydligt.

§8 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs servicehus och gruppboende

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrobergs servicehus och gruppboende.

 

Ärendet

Långbrobergs servicehus och gruppboende drivs sedan 1994 av Attendo Care AB. Det är en väl fungerande verksamhet som följer de riktlinjer som avtalet anger för vården, omvårdnaden och omsorgen.

Verksamheten har under det gångna året arbetat med att förbättra hälso- och sjukvården samt den sociala omsorgen. Arbetet fortsättar med att säkerställa dokumentationen för HSL och SoL.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 februari 2006. Dnr 68-2006-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Vattenpark vid Sjöängen

1.      Älvsjö stadsdelsnämnd fattar inriktningsbeslut för anläggande av     

      en vattenpark i Sjöängen.

 

2.      Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar beslutet för kännedom till

      Idrottsnämnden.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har sedan årsskiftet ansvaret för parkinvesteringar i stadens parker.

 

Önskemål har funnits sedan flera år kring utvecklande av Sjöängen intill Brännkyrka kyrka till en ”vattenpark”. Markkontoret har på förvaltningens uppdrag påbörjat en programutredning för upprustning och utveckling av området.  Syftet är att utveckla områdets rekreationsvärden och biologiska värden. Projektet har kostnadsberäknats till ca 12,3 mkr.

 

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut för anläggande av en vattenpark vid Sjöängen. Projektering, samråd med boende m.m., genomförs under 2006. Genomförandebeslut fattas tidigast under hösten 2006 för eventuellt genomförande under 2007 och 2008.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2006. Dnr 91-2006-305.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Upprustning av lekplats intill kv Sandaletten vid Prästgårdsgärde i Solberga

Stadsdelsnämnden beslutar om genomförande av upprustning av lekplats intill kv. Sandaletten i Solberga i enlighet med detta utlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har sedan årsskiftet ansvaret för parkinvesteringar i stadens parker.

 

Lekplatsen vid kvarteret Sandaletten invid Prästgårdsgärde i Solberga har sedan flera år ett angeläget behov av upprustning och markkontoret har på förvaltningens uppdrag tagit fram ett förslag till upprustning för genomförande under sommarhalvåret 2006.  Projektet har kostnadsberäknats till 3 mkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2006. Dnr 92-2006-305.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§11 Internkontrollplan för 2006

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande internkontrollplan.

 

Ärendet

Varje år ska nämnden upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av rutiner och processer. Den interna kontrollen är en del av uppföljningen som ingår i det integrerade ledningssystemet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2006. Dnr 27-2006-100.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Super-Nanny till barnfamiljerna

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Ewa Samuelsson (kd) föreslår i skrivelse att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till stadsdelsnämnderna att utreda barnfamiljernas behov och efterfrågan av en kommunal Super-Nanny.

 

Förvaltningen anser att det finns större behov av förebyggande arbete och tidiga insatser i familjer än stadsdelsförvaltningarna kan erbjuda.

Förvaltningens uppfattning är dock att det är särskilt viktigt att det förebyggande stödet och de tidiga insatserna är av hög kvalitet och att uppföljning av de resultat som uppnåtts görs tillsammans med föräldrarna.

 

Förvaltningens uppfattning är att man i staden tenderar att starta nya projekt utan att undersöka om tidigare framgångsrika projekt kan permanentas.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 430-2005-500.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) ledamoten Lars Hansson

m fl  (fp) hade ett eget förslag till beslut.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

 

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

att motionen anses besvarad med följande:

 

Vi delar Ewa Samuelsson och kristdemokraternas uppfattning gällande vikten av snabba insatser för familjer i behov av insatser och stöd. Det är viktigt att det finns ett breddat utbud av stödinsatser för barnfamiljer i behov hjälp. Frivilligorganisationer och ideella organisationer har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Insatser avseende Super Nanny-stöd är av sådan art att många familjer i Stockholm kan anse sig behöva motsvarande hjälp stundom. Det borde därför finnas möjlighet till en normal marknad även för dessa tjänster.

 

Vi anser att det är bra att stadsdelsnämnderna utreder behovet av och efterfrågan från barnfamiljer i stadsdelen gällande Super Nanny-stöd.  

 

Det bör framhållas att Älvsjö är väl försörjd på detta område med Nätverkshuset som tar hand om sådana här frågor. Kanske något att studera och ta efter.

§13 Socialt program för att minska prostitutionen

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Omedelbar justering.

 

Ärendet

Socialtjänstnämnden fick 2004 uppdraget att revidera stadens sociala program för att minska prostitutionen (KF:2001-09-17). Stockholms stad vill med programmet visa på områden där staden kan understödja den svenska lagstiftningen och bidra till minskad efterfrågan av sexuella tjänster och till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

 

Förslaget till socialt program för att minska prostitution anger att stadens nämnder och bolag inte ska anlita hotell, taxibolag, restaurang eller annan näringsidkare som i sin verksamhet främjar köp av sexuella tjänster eller förmedlar pornografi. Vidare föreslås att staden ska delta i olika samarbetsnärverk med syfte att förebygga och begränsa prostitution.

 

I förslaget anges stadsdelsnämndernas ansvar i arbetet för att minska

prostitution inom områdena förebyggande arbete samt vård och behandling. Bl.a. ska skolorna arbeta förebyggande och socialtjänsten ska arbete uppsökande samt erbjuda insatser till enskilda köpare och säljare av sexuella tjänster.

 

Förvaltningen är positiv till förslaget till socialt program för att minska prostitution, och framhåller vikten av att socialtjänstförvaltningen samordnar och stödjer stadens arbete med dessa frågor.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2006. Dnr 21-2006-500.                                    

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ett eget förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att

nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

1.  att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

 

2.  att därutöver anföra

 

Ett socialt program för att minska prostitutionen är angeläget av flera skäl. Dels innebär det en tydlig politisk markering att detta är en prioriterad fråga, där staden är beredd att möta nya problem med nya arbetsmetoder och ställa nödvändiga resurser till förfogande. Dels ger det personalen inom de berörda verksamheterna, såväl inom socialtjänstförvaltningen som ute i stadsdelarna, tydliga mål att arbeta efter och verktyg att utvärdera de insatser som görs.

 

Fortfarande finns emellertid flera brister i det förslag till program som föreligger. Det gäller inte minst inom nya och växande problemområden som Internetprostitution och trafficking.

 

Prostitutionen via Internet är på många sätt oerhört allvarlig. Såväl polis som socialtjänst vittnar om att denna form av könshandel är svår att komma åt. Många nätprostituerade har också en social situation som till stora delar skiljer sig från den problembild som många gatuprostituerade har, något som ställer ytterligare krav på socialtjänsten i arbetet med att hjälpa människor att ta sig ur prostitutionen.

 

I den delrapport från projektet mot nätprostitution som redovisas i ett annat ärende till nämnden framgår tydligt det mycket stora behovet av fortsatt arbete med denna fråga. Då krävs också tydliga politiska prioriteringar av frågan. En fortsatt prioritering av resurser för arbete mot Internetprostitutionen är mycket angeläget, liksom en samverkan med de frivilligorganisationer som besitter kunskaper i frågan.

 

Som sägs i programmet behövs det en god tillgång till vård och behandling. Det sägs vidare att det ofta är en lång process att ta sig ur prostitution. Idag finns det stöd i form av särskild gynekologmottagning, krisbearbetning samt stödsamtal. Inga direkta behandlingshem eller andra vårdalternativ finns.

 

Erfarenheter från Prostitutionscentrum visar att det finns en tydlig brist på behandlingsalternativ för kvinnor som försöker komma ur sin situation. Många är så skadade av åratal av övergrepp och missbruk att de behöver stöd under en längre tid. Kvinnorna har ofta drabbats av övergrepp som barn och skadats psykiskt på vägen Samtalsterapin behöver därför kompletteras med nya behandlingsalternativ, i möjligaste mån i samarbete med landstinget.

 

Vi föreslår därför att socialtjänstförvaltningen ser över behovet av ytterligare behandlingsalternativ för denna grupp.

 

När det gäller trafficking har det nya förslaget till program en alltför avvaktande hållning. Samordningsprojekt och förändrad lagstiftning har skapat bättre möjligheter för staden att hjälpa de personer som utsatts för internationell könshandel. Men de löser inte problemen. Stadens insatser för traffickingoffer måste öka, i samarbete med frivilligorganisationer. Bland annat handlar det om att erbjuda boende och andra former av stöd för dessa människor.

 

Vi vänder också starkt emot förfaringssättet att överlämna ärenden för personer som utsatts för trafficking till stadsdelarna. Risken är stor att stadsdelarna mycket sällan får sådana ärenden, och därmed saknar den kunskap och de kontaktkanaler som krävs för att erbjuda ett bra stöd. Ärenden med personer som utsatts för trafficking bör hanteras centralt av staden.

 

Förslaget till nytt program tar upp vikten av att arbeta förebyggande mot prostitution. Det är mycket bra. Vi vill dock peka på behovet av en ökad kunskapsöverföring mellan prostitutionsenheten och stadsdelarna. Prostitutionsenheten har också ett viktigt uppdrag som katalysator för att få igång arbetet på exempelvis skolor. Vi vill understryka att uppdraget att arbeta förebyggande inte får utdelas passivt utan måste innehålla krav på uppföljning.

 

Skolan har en central roll att spela i det förebyggande arbetet mot barn och ungdomar, och inte bara när det gäller att informera om prostitution. Ungas språkbruk är en viktig fråga, en annan handlar om de alltmer populära hemsidorna på Internet där framför allt ungdomar triggas att vika ut sig. Från sajter som porrigast.se är steget till prostitution kanske kortare än många vuxna förstår.

 

Programförslaget understryker vikten av ett helhetsperspektiv i arbetet för att minska prostitutionen. Detta är helt riktigt. Men ambitionen att ta ett helhetsgrepp på frågan får inte fastna på förslag som enbart handlar om krav på porrfria hotell eller förbud mot viss typ av reklam. Arbetet för att bryta prostitutionen måste gå avsevärt djupare än så.

 

Till sist vill vi också understryka vikten av att kontinuerligt utvärdera det arbete som görs för att motverka prostitutionen i stadens olika verksamheter.

 

 

 

 

 

 

 

§14 Yttrande över Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande avseende arbetsmiljörisker i trä- och metallslöjdsalar

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som

yttrande över Arbetsmiljöverkets tillsynsmeddelande, AIST 2006/1462, avseende arbetsmiljörisker i trä- och metallslöjdsalar.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har på basis av vunna erfarenheter från det avslutade s.k. Träprojektet, skola, tillställt stadsdelsnämnden ett tillsynsmeddelande daterat 2006-01-16. I tillsynsmeddelandet ställs krav på nämnden att genomföra undersökning och riskbedömning av befintliga maskiner och handredskap i förvaltningens trä- och metallslöjdsalar. Nämnden ska enligt 7 kapitlet 3 § arbetsmiljölagen (AML) lämna besked om vidtagna åtgärder till senast 2006-04-15. Begärd undersökning och riskbedömning har genomförts vid förvaltningens sex grundskolor.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2006. Dnr 36-2006-401.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Yttrande över Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande avseende arbetsmiljön vid Sjöängsskolan

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som yttrande över Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, AIST 2005/52612, om arbetsmiljön vid Sjöängsskolan.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har 2005-11-08 besökt Sjöängsskolan. Inspektionen syftade till att i första hand gå igenom skolans rutiner vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete, våld och hot, kränkande särbehandling, första hjälpen och krisstöd. I verkets efterföljande inspektionsmeddelande av 2005-12-02 underrättades stadsdelsnämnden om de brister i arbetsmiljön som konstaterats vid inspektionen med krav enligt 7 kapitlet 3 § arbetsmiljölagen (AML) på besked om vidtagna åtgärder.

 

Stadsdelsförvaltnngen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2006. Dnr 403-2005-401.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Yttrande rörande alkoholserveringstillstånd

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om utökad serveringstid.

 

Omedelbar justering.

 

Ärendet

Långbro Wärdshus, Långbro Park, Hus 07, 125 59 Älvsjö ansöker om utökad tid för alkoholservering inomhus till allmänheten och till slutna sällskap mellan kl 11.00 och 02.00 och utomhus mellan kl 11.00 och 02.00.

 

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att den aktuella restaurangen inte ska få utökad serveringstid av alkohol och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2006. Dnr 114-2006-309.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Stockholms miljöprogram 2007-2010

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ett förslag till miljöprogram 2007 – 2010 på remiss. Förvaltningen ställer sig positiv till programförslaget men har en del synpunkter och förslag till ändringar. Exempelvis är en del av nyckeltalen svåra att följa upp. Integreringen av miljöprogrammet med ILS-arbetet och uppföljningen av delmål och nyckeltal är viktiga frågor som kvarstår och behöver ses över.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2006. Dnr 53-2006-310.

 

Beslutsgång

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet.

 

§19 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redovisade muntligt det ekonomiska utfallet för februari månad.

§20 Studieresa till London 5-7 oktober 2005

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

 

Ärendet

Enheten för arbete och bistånd, pedagoger från Solbergaskolan, Dalskolan och förskolan Vandrarskon samt teknik- och miljöenheten genomförde tillsammans med representanter från stadsdelsnämndens tvärpolitiska grupp för trafik-, miljö- och planfrågor en studieresa till London 5 – 7 oktober 2005. Syftet med resan var att ge erfarenhetsutbyte, nya samarbetspartners och nya intryck kring likartade projekt som också har påbörjats eller kommer att aktualiseras i Älvsjö.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovist ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2006. Dnr 280-2005-502.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Samverkansavtal om aktiv rehabilitering för boende inom Brännkyrka församling

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning gällande samverkansavtal om aktiv rehabilitering för boende inom Brännkyrka församling och lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budgeten 2006 med inriktning för 2007 och 2008 angett målet att öka förvärvsfrekvensen inom staden. För att detta mål ska uppnås har kommunfullmäktige uppdragit åt stadsdelsnämnderna att etablera lokala samverkansöverenskommelser med arbetsförmedlingen och andra lokala aktörer. Förvaltningen tecknade 2005-12-16 i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag ett samverkansavtal om aktiv rehabilitering för boende inom Brännkyrka församling.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2006. Dnr 89-2006-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som

kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser och protokollsutdrag.

 

Bilaga § 22.

§23 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i februari 2006 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i februari 2006.

 

Bilaga § 23.

§24 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 16 mars 2006 anmäldes och lades till handlingarna.

§25 Handikapprådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde

den 16 mars 2006 anmäldes och lades till handlingarna.

§26 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 16 mars 2006

anmäldes och lades till handlingarna.

 

§27 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte 2005-12-19 med föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdet anmäldes och lades till handlingarna.

§28 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Temakvällar

Den 4 maj presenterar de två barn- och ungdomsområdena, sociala enheten och Nätverkshuset hur samverkan mellan förskola/skola och

socialtjänst fungerar.

 

Medborgarmötet i det södra området är flyttat till den 30 maj.

 

Ökat valdeltagande

Med anledning av ny lagstiftning har stadsdelsnämnderna inte möjlighet att arbeta som valambassadörer eller valinformatörer utan ansvaret ligger hos valnämnden. Om kommunstyrelsen haft bättre kännedom om den nya lagstiftningen hade förutsättningarna för ansökan om medel för ökat valdeltagande sett annorlunda ut. Bra om inflytandegruppen studerar lagstiftningen närmare.

 

Snöröjning

Med anledning av att bl a handikapprådet uttryckt önskemål om att alla villainfarter ska öppnas har förvaltningen undersökt vad det skulle kosta. Det finns ca 5 000 villor i Älvsjö och enligt entreprenören skulle kostnaden uppgå till 1.2 milj.

§29 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Olle Andretzky (m) undrade, med anledning av Revisionskontorets rapport angående stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa, vilka

projekt Älvsjö har, som finansieras av Kompetensfonden. Förvaltningen har samarbete med Jobbcentrum som har ett projekt som finansieras av Kompetensfonden och där socialsekreterare från Älvsjö deltar i utbildning av socialsekreterare från andra stadsdelar. Dessutom bedriver Älvsjö ett projekt ”Håll Älvsjö Rent” som ej finansieras av Kompetensfonden.

 

Olle Andretzky (m) ville med anledning av den ökade våldsbrottsligheten veta hur det ser ut i Älvsjö. Enligt förvaltningen är det inte något stort problem. Den brottslighet som förekommer är framför allt villainbrott och bilstölder.

 

Margaretha Åkerberg (kd) undrade hur det ser ut med ansökningar
till kollo. Enligt förvaltningen är det betydligt färre ansökningar än

tidigare år. En tendens som gäller för hela staden.

 

Mona Bergström (s) föreslog att presidiet får i uppdrag att planera
ett öppet möte om miljön.

 

Mona Bergström (s) föreslog, med anledning av att det vid förskolerådets möte i veckan framförts önskemål om fler dagmammor, att annons införs i Informationsbladet.

 

Kåre Gustafsson (s) önskar delta i en konferens om ungdombrottslighet som anordnas av Hassela Solidaritet den 7 juni.

Nämnden beslutar att Kåre Gustafsson får delta i konferensen den
7 juni.

 

Kåre Gustafsson (s) föreslog med anledning av det mycket dåliga gatuunderhållet i Älvsjö att ordföranden skulle skriva ett brev till trafiknämnden.

 

Majvi Andersson (s) framförde å hela nämndens vägnar ett stort

tack för den trevliga och välarrangerade festen i februari.

 

 

 

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 16 februari 2006 anmäldes och lades till handlingarna

§31 Anbudsupphandling av drift av servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga och Älvsjö vård- och omsorgsboenden

§32 Gemensam upphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

§33 Gemensam upphandling av projekt- och byggledningskonsult