Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Sammanträdet inleds med musikunderhållning kl 17.45. Därefter följer en lokal Valdebatt so Läs mer...m leds av Jonas Hallberg. Sammanträdet förjar därefter i direkt anslutning till debatten.

1 Val av justerare och dag för justering Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärende

2 Utökade insatser till äldre i ordinärt boende

Dnr: 312-2006-504

Förvaltningen har under 2005 – 2006 sett över behoven inom stadsdelens äldreomsorg samt tagit del av statistik och de inventeringar som gjorts av de äldres behov och de förändringar som sker inom vård- och omsorgsboenden i Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen och Älvsjö. Stadens äldreomsorgsplan för 2006-2010 ställer också nya krav på äldreomsorgen, bl a att under planperioden göra en modernisering av stadens vård- och omsorgsboenden, innebärande bl a en avveckling av kvarvarande dubbelrum.

Förvaltningen har i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag tillsatt en anställning (s k fixartjänst) som ska stödja äldre över 75 år i ordinärt boende och som saknar hemtjänst. Denna anställning kallas i kommunfullmäktiges uppdrag ”vaktmästarservice” och föreslås utgå från en träffpunkt för äldre.

Förvaltningen utvecklar även samordningen med landstinget genom kompetenscentrum som ombildats för detta behov. Vidare föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden inrättar en ny dagvårdsverksamhet i anslutning till Solberga vård- och omsorgsboende. Kostnaden för att starta verksamheten beräknas uppgå till ca 700 tkr och täcks av avsatta medel för omstrukturering inom äldreomsorg.

Förvaltningens bedömning är att dessa förbättringar innebär ett minskat behov av platser i särskilda boendeformer på sikt och därigenom en lägre totalkostnad för äldreomsorgen, förutom den kvalitetshöjning detta medför för de äldre.


Handläggare: Hans Stavrot, Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21521, 08-508 21 309

Remissärenden

3 Översyn av stadens administration

Dnr: 207-2006-012

Hösten 2005 tillsatte stadsdirektören ett projekt med uppdraget att se över stadens administration. Syftet har varit att klargöra möjligheter till kostnadsminskningar, effektivisering och omfördelning av resurser till stadens kärnverksamheter. Projektet föreslår i sin slutrapport att en förvaltning för gemensam service inrättas. Den nya förvaltningen föreslås bl a hantera IT-support, upphandling, växel, löneadministration och konsultstöd för lokalfrågor.

Förvaltningen uppfattar rapporten som en nyttig genomlysning av stadens administrativa stödfunktioner och stöder i huvudsak projektets analyser och förslag. Detta gäller särskilt de förslag som bör medföra kvalitetsförbättringar exempelvis inom lokaladministration och upphandlingar.

Inrättandet av en förvaltning för gemensam administrativ service rymmer också vissa möjligheter till ökad produktivitet och besparingar. Förvaltningen menar dock att trots att en gemensam service kommer att tillhandahålla ett omfattande administrativt stöd, kommer ändå betydande stödfunktioner att behöva finnas kvar inom stadsdelsförvaltningarna för att de effekter som utredningen föreslår ska uppnås. Förvaltningen uppfattar också att vissa slutsatser vad gäller andra effektiviseringseffekter, exempelvis för lokalinvesteringar och upphandlingar, har gjorts på relativt lösa antaganden. Därför är det tveksamt om den besparingspotential som redovisas (ca 217 mkr/år) är realistisk.

Förvaltningen menar att om den föreslagna förvaltningen för gemensam service skall sälja det infrastrukturella IT-stödet i staden så är det viktigt att drift och support också av övriga IT tjänster ingår, inkluderande förvaltningarnas lokala system. Detta skulle förutsätta att förvaltningarnas lokala behov kartläggs närmare innan det går att klargöra vilka tjänster den gemensamma servicefunktionen ska erbjuda.

Det är av stor vikt att bemanningen av den nya förvaltningen för gemensam service genomförs på ett samordnat sätt tillsammans med stadsdelsförvaltningarna. Detta särskilt för att minimera risken att personer med olika funktionshinder kommer i kläm samt för att underlätta omställningen av arbetsuppgifter för de berörda.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Revidering av stadens riktlinjer "Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder" och "Riktlinjer för riksfärdstjänst"

Dnr: 249-2006-505

Kommunstyrelsen har tillsänt bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd remiss med förslag på reviderade riktlinjer för ”Insatser enligt Lagen om stöd och särskild service för vissa funktionshindrade, LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder” och ”Riktlinjer för färdtjänst”. Sedan de nuvarande riktlinjerna antogs i april 2002 har kännedom om olikheter mellan stadsdelarna i bedömningarna föranlett en revidering av tidigare riktlinjer.

De frågor som behandlats är demens och personkrets 2 i LSS, avslag vid resursbrist, riksfärdtjänst – generella tillstånd, resor till och från daglig verksamhet; fråga om egenavgift, frågor om avlösarservice och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS.

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjer är väl genomtänkt.

Förvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna kommer att bli kostnadsdrivande, men anser i övrigt att de nya riktlinjerna är väl genomtänkta i syfte att uppnå stadens tillgänglighetsmål.Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030

5 Yttrande avseende länsstyrelsens tillsyn av Älvsjö sjukhem avdelning 8 b

Dnr: 283-2006-501

Länsstyrelsens sociala enhet har besökt Älvsjö sjukhem 8B, 2006-05-05 och bl.a. riktat kritik mot den bristfälliga sociala dokumentationen samt angående de äldres delaktighet i planeringen av omsorgen. Länsstyrelsen redovisar i sin sammanfattade bedömning att verksamheten inte kan redovisa hur den enskildes behov av service och omvårdnad, enligt Socialtjänstlagen, planeras och genomförs. Kritiken gäller med utgångspunkt från de boendes trygghet och säkerhet och avser ostrukturerad arbetsledning, brister i självbestämmande och delaktighet, avsaknad av genomförandeplanering samt individanpassade boendeaktiviteter och en integritetsbevarande boendemiljö. Kvalitetsarbetet måste förbättras genom att den sociala dokumentationen intensifieras.
Verksamheten har tydliggjort arbetsledningens ansvarsområde, påbörjat förändringsarbetet bl.a. utbildningsinsatser gällande bemötande, successivt införande av de sociala dokumentationerna och integritetsbevarande åtgärder i form av stängda lägenhetsdörrar, nyckel till lägenheterna samt individanpassat trygghetslarm. Resultatenhetschefen har presenterat en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordras.Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

6 Yttrande om promemoriorna "Barns rätt till information" och "Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn" samt om skrivelsen "Vissa frågor rörande ungdomsvården"

Dnr: 308-2006-503

Kommunstyrelsen har remitterat två promemorior från regeringskansliet samt en skrivelse från statens institutionsstyrelse till nämnden för yttrande. Remissen innehåller förslag gällande olika lagar och förordningar som styr barn- och ungdomsvården.

Ändringarna gällande promemoriorna ska träda i kraft den 1 juli 2007 och övergångs¬bestämmelser bedöms inte vara nödvändiga. I lagförslaget gällande SiS och ungdoms¬vården framgår det inte när ändringarna föreslås börja gälla.

Förvaltningen anser att rättssäkerheten kräver att socialtjänsten utvecklar metoder för information till och kommunikation med barn och unga i de ärenden som berör dem.Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

7 Motion om minnesplats för våldets offer

Dnr: 399-2006-263

Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Ewa Samulesson (kd) om inrättande av en minnesplats för våldets offer till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Förvaltningen anser att motionärens förslag till en permanent minnesplats inte ska ersätta spontanuttryck för sorg och deltagande, exempelvis ljus och blommor vid platsen för dådet, utan ses som ett komplement till dessa. I övrigt har förvaltningen inget att invända mot förslaget och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen.

Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

8 Yttrande gällande tillstånd till spel på värdeautomater

Dnr: 325-2006-309

Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080

Anmälningsärenden

9 Anmälan av genomförd upphandling av upphandlingskonsulter(UK)

Dnr: 326-2006-105

Stadsdelsnämnden har deltagit i en stadsgemensam upphandling av upphandlingskonsulter. Upphandlingen har administrerats av upphandlingsenheten vid stadsledningskontoret. Efter genomförd anbudsutvärdering har avtal tecknats med Kommentus Gruppen AB, AffärsConcept i Stockholm AB, Fasticon AB och Kommunlex AB.
Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

10 Redovisning gällande nedläggning av Långbrobergs servicehus

Dnr: 313-2006-504

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2004 att omvandla ett antal av stadens servicehus till seniorboende med hyresrätt. I Älvsjö gällde beslutet Långbrobergs servicehus. Hyresvärden Micasa har ansvar för utvecklingen av seniorboendet.

Långbrobergs servicehus omvandlas till seniorboende fr.o.m. 2007-08-01. I enlighet med kommunstyrelsens beslut kommer Micasa efter detta datum att hyra ut lägenheterna till boende som önskar skriva seniorboendekontrakt. Fr.o.m. detta datum ansvarar landstinget för primärvården för dem som bor kvar i seniorlägenheterna.

Boende som väljer att bo i servicehus även fortsättningsvis kommer i första hand att erbjudas servicehusboende inom Älvsjö vård- och omsorgsboende. De boende som väljer att bo kvar i seniorboendet på Långbroberg får ett beslut från sin biståndsbedömare på att servicehusboendet upphör fr.o.m. 2007-08-01.

De åtta personer som bor i gruppboendet för demenssjuka på Långbrobergs servicehus slussas ut till en avdelning inom Älvsjö vård- och omsorgsboende som tar över arbetsgivaransvaret för personalen på gruppboendet i Långbrobergs servicehus fr.o.m. 2006-11-01.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, enhetschef för beställarenheten Hans Stavrot, 08-508 21 309, 508 21 521

11 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

Dnr: 324-2006-504

Älvsjö servicehus är en väl fungerade verksamhet. Organisationen är tydlig och väl förankrad hos personalen och följer de riktlinjer samt ramar som finns för vården, omvårdnaden och omsorgen utifrån behov och önskemål. Tryggheten är garanterad för den enskilde genom det personliga trygghetslarmet, individanpassat kontaktkort och kontinuiteten i personalbemanningen. Respekt för individens autonomitet säkerställs genom ett kontrakt gällande tillträdet till den enskildes bostad. Personalens bemötande är vänligt och de är tillgängliga vid behov av hjälp. Verksamheten visar positiv utveckling genom att ett ankomstsamtal genomförts med samtliga boende och att det finns ett bra förtroende/samarbete mellan de boende och samtliga yrkeskategorier. Likaså gäller detta även informationen till de boende och anhöriga, matens kvalitet, minskade klagomål, utevistelser samt anpassade aktiviteter, dokumenterade personligt utskrivna inkontinenshjälpmedel och fallriskbedömning av de nyinflyttande. Vissa områden behöver dock förbättras bl.a. beträffande de individuella arbetsplanerna i de sociala dokumentationerna, personalens basala hygienrutiner, vårdplanering för hälso- och sjukvården samt riskbedömningar för fallrisk, undernäring samt trycksår för samtliga vårdtagare som är inskrivna i hemsjukvården.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

12 Ekonomisk månadsrapport Muntlig föredragning

13 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Pensionärsrådets protokoll Kommer senare

16 Förvaltningsgruppens protokoll Kommer senare

17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

21 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

23 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1 och 2 föräldrabalken (FB)

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

Tillkommet ärende

26 Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Akvamarinen (cirkusplatsen) i Solberga

Dnr: 310-2006-308

Ett förslag till ny detaljplan för område vid kvarteret Akvamarinen (Cirkusplatsen) i stadsdelen Solberga har tillsänts stadsdelsnämnden för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för kontor, bilhandel och verkstad.
Byggnationen medför ett tillskott av arbetsplatser i Solberga vilket också kan stärka stadsdelens serviceunderlag. Eftersom byggnationen tar i anspråk vissa grönytor, inklusive en mindregrusplan, efterfrågar förvaltningen en fortsatt dialog över hur grusplanen ska kompenseras. Eftersom Solberga idag karaktäriseras av träd och grönska och den föreslagna bebyggelsen också i hög grad annonserar stadsdelen Solberga, efterlyser förvaltningen en grönare gestaltning mot Folkparksvägen än den föreslagna.


Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 30 augusti.

 

Anmäldes att protokoll 2006- 06-15 justerats den 20 juni.

§2 Utökade insatser till äldre i ordinärt boende

Stadsdelsnämnden inrättar en dagvårdsverksamhet i anslutning till Solberga vård- och omsorgsboende till en kostnad av ca 700 tkr samt

i övrigt godkänner vad som anges i detta tjänsteutlåtande

 

Ärendet

Förvaltningen har under 2005 och 2006 gjort en inventering av behoven inom stadsdelens äldreomsorg. Stadens äldreomsorgsplan för 2006-2010 ställer nya krav på äldreomsorgen, bl a att under planperioden avveckla kvarvarande dubbelrum vid stadens vård- och omsorgsboenden.

 

Förvaltningen har i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag tillsatt en anställning (s k fixartjänst) som ska stödja personer över 75 år i ordinärt boende och som saknar hemtjänst. Denna anställning kallas i kommunfullmäktiges uppdrag ”vaktarmästarservice” och föreslås utgå från en träffpunkt för äldre.

 

Förvaltningen föreslår dessutom att stadsdelsnämnden inrättar en ny dagvårdsverksamhet i anslutning till Solberga vård- och omsorgsboende. Kostnaden för att starta verksamheten beräknas uppgå till ca 700 tkr och täcks av avsatta medel för omstrukturering inom äldreomsorg.

 

Förvaltningens bedömning är att dessa förbättringar innebär ett minskat behov av platser i särskilda boendeformer på sikt och därigenom en lägre kostnad för äldreomsorgen förutom den kvalitetshöjning detta medför för de äldre.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 312-2006-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Översyn av stadens administration

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

Ärendet

Hösten 2005 tillsatte stadsdirektören ett projekt med uppdraget att se över stadens administration. Syftet har varit att klargöra möjligheter till kostnadsminskningar, effektivisering och omfördelning av resurser till stadens kärnverksamheter. Projektet föreslår i sin slutrapport att en förvaltning för gemensam service inrättas. Den nya förvaltningen föreslås bl a hantera IT-support, upphandling, växel, löneadministration och konsultstöd för lokalfrågor.

 

Förvaltningen uppfattar rapporten som en nyttig genomlysning av stadens administrativa stödfunktion och stöder i huvudsak projektets analyser och förslag. Detta gäller särskilt de förslag som bör medföra kvalitetsförbättringar exempelvis inom lokaladministration och upphandlingar.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2006. Dnr 207-2006-012.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§4 Revidering av stadens riktlinjer "Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder" och "Riktlinjer för riksfärdstjänst"

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått förslag på reviderade riktlinjer för ”Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder” och ”Riktlinjer för riksfärdtjänst” på remiss från kommunstyrelsen. Nuvarande riktlinjer, som antogs i april 2002, har reviderats med anledning av att det framkommit olikheter mellan stadsdelarna i bedömningarna.

 

De frågor som behandlas är demens och personkrets 2 i LSS, avslag vid resursbrist, riksfärdtjänst – generella tillstånd, resor till och från daglig verksamhet; fråga om egenavgift, frågor om avlösarservice och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS.

 

Förvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna kommer att bli kostnadsdrivande, men anser i övrigt att de är väl genomtänkta i syfte att uppnå stadens tillgänglighetsmål.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2006. Dnr 249-2006-505.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Yttrande avseende länsstyrelsens tillsyn av Älvsjö sjukhem avdelning 8 b

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande handlingsplan för Älvsjö sjukhem avdelning 8 b som svar till länsstyrelsen.

 

Ärendet

Länsstyrelsens sociala enhet har besökt Älvsjö sjukhem avdelning 8 B den 5 maj 2006 och bl a riktat kritik mot den bristfälliga sociala dokumentationen och att de äldre inte ges möjlighet att delta i planeringen av omsorgen.

 

Resultatenhetschefen har presenterat en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 juni 2006. Dnr 283-2006-501.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s), ledamoten Kenneth Persson (v), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi ställer oss inte bakom åsikten att det är ”beklagligt att vissa personer har uttalat sig negativt gällande ledningens organisationsförmåga”. Vår uppfattning är tvärtom att det är viktigt att personalen vågar och vill framföra synpunkter och förslag även om de är negativa.

§6 Yttrande om promemoriorna "Barns rätt till information" och "Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn" samt om skrivelsen "Vissa frågor rörande ungdomsvården"

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat två promemorior från Regeringskansliet samt en skrivelse från Statens Institutionsstyrelse till nämnden för yttrande. Remissen innehåller förslag till förändringar i olika lagar och förordningar som styr barn- och ungdomsvården.

 

Ändringarna gällande promemoriorna ska träda i kraft den 1 juli 2007 och övergångsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga. I lagförslaget gällande SiS och ungdomsvården framgår inte när ändringarna föreslås börja gälla.

 

Förvaltningen anser att rättssäkerheten kräver att socialtjänsten utvecklar metoder för information till och kommunikation med barn och unga i de ärenden som berör dem.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2006. Dnr 308-2006-503.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§7 Motion om minnesplats för våldets offer

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat en motion av Ewa Samuelsson (kd) om inrättande av en minnesplats för våldets offer för yttrande. Förvaltningen anser att motionärens förslag till en permanent minnesplats inte ska ersätta spontanuttryck för sorg och deltagande, exempelvis ljus och blommor vid platsen för dådet, utan ses som ett komplement till dessa. I övrig har förvaltningen inget att invända mot förslaget och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker motionen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den18 juli 2006. Dnr 399-2006-263.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Yttrande gällande tillstånd till spel på värdeautomater

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

 

Ärendet

Restaurang Älvgården i Älvsjö har ansökt om att få utöka antalet värdeautomater från nuvarande fyra stycken till fem stycken. Lotteriinspektionen, som utfärdar tillstånd till AB Svenska Spel för respektive spelställe samt utövar tillsyn och kontroll över spelen, har överlämnat ansökan till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

 

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att en utökning av antalet värdeautomater på den aktuella restaurangen skulle möta något hinder, varför stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka ansökan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2006. Dnr 325-2006-309.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Akvamarinen (cirkusplatsen) i Solberga

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Ett förslag till ny detaljplan för område vid kvarteret Akvamarinen (Cirkusplatsen) i stadsdelen Solberga har tillsänts stadsdelsnämnden för yttrande.

 

Förvaltningen ser positiv på att området planläggs för kontor, bilhandel och verkstad. Byggnationen medför ett tillskott av arbetsplatser i Solberga vilket också kan stärka stadsdelens serviceunderlag. Eftersom byggnationen tar vissa grönytor i anspråk, inklusive en mindre grusplan, efterfrågar förvaltningen en fortsatt dialog om hur grusplan en ska kompenseras. Eftersom Solberga idag karaktäriseras av träd och grönska och den föreslagna bebyggelsen också i hög grad annonserar stadsdelen Solberga, efterlyser förvaltningen en grönare gestaltning mot Folkparksvägen än den föreslagna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2006. Dnr 310-2006-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Persson (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vänsterpartiet ansluter sig till de synpunkter som framförts av de boende (via Mart Lagus m fl) i området kring Kristalltorget och Kristallvägen enligt nedan;

 

  • Flytta bilparkeringen på gården (kv Akvamarinen1) till fältet direkt norr om det planerade bostadshuset. Detta är de boendes viktigaste önskemål. Grönområdet norr om huset bibehålls. Parkeringen anläggs på ett område som idag fungerar som fotbolls plan. Enligt de boende har denna plan knappast använts under de senaste 30 åren då den ligger skuggigt, fuktigt och i en mycket bullrig miljö. Ungdomarna vistas nu och säkert i framtiden i den närbelägna Solbergaparken.

 

  • Anlägg anslutningen från föreslagen p-plats på den befintliga infarten till fotbollsplanen. Denna infart användes nyligen, under minst två års tid, av arbetsfordon /personbilar under ombyggnaden av E4:an vilket säkerhetsmässigt fungerade utmärkt. För ytterligare säkerhet bör en övergång från Folkparksvägen direkt söder om Safirgränd anläggas.

 

  • Flytta den planerade bebyggelsen ca 7 m norrut. Därigenom bibehålls den befintliga fickparkeringen längs Kristallvägen, vilket främjar tillgängligheten till Kristalltorgets affärer.

           Behålla parkeringsplatserna längs med Kristallvägen 10 oförändrade i Stockholmshems regi.

 

 Positiva effekter av föreslagna åtgärder

 

·        Bättre miljö, inga bilar på gården, säkrare för barn/vuxna, bättre luft, minskat buller, mer bibehållen grönska, mindre ingrepp i terrängen.

 

·        Bättre trafikförhållanden. P-platser finns för besökande till Kristalltorget. Kv Akvamarien 1:s bilar bidrar inte till eventuella trafikproppar vid korsningen Kristallvägen – Folkparksvägen.

 

·        Avsevärt lägre exploateringskostnader, samt mindre ingrepp på gården samt ”färdiga” p-platser på fältet.

 

§10 Anmälan av genomförd upphandling av upphandlingskonsulter(UK)

Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av beslut om tilldelning av kontrakt efter genomförd stadsgemensam upphandling av upphandlingskonsulter.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har deltagit i en stadsgemensam upphandling av upphandlingskonsulter. Upphandlingen har administrerats av upphandlingsenheten vid stadsledningskontoret. Efter genomförd anbudsutvärdering har avtal tecknas med Kommentus Gruppen AB, AffärsConcept i Stockholm AB, Fasticon AB och Kommunalex AB.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 juli 2006. Dnr 326-2006-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Redovisning gällande nedläggning av Långbrobergs servicehus

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2004 att omvandla ett antal av stadens servicehus till seniorboende med hyresrätt. I Älvsjö gällde beslutet Långbrobergs servicehus. Hyresvärden Micasa har ansvar för utvecklingen av seniorboendet.

 

Långbrobergs servicehus omvandlas till seniorboende fr o m 2007-08-01. I enlighet med kommunstyrelsens beslut kommer Micasa efter detta datum att hyra ut lägenheterna till boende som önskar skriva seniorboendekontrakt. Därefter ansvarar landstinget för primärvården för dem som bor kvar i seniorlägenheterna.

 

Boende som väljer att bo i servicehus fortsättningsvis kommer i första hand att erbjudas servicehusboende inom Älvsjö vård- och omsorgsboende.

 

De åtta personer som bor i gruppboendet för demenssjuka vid Långbrobergs servicehus slussas ut till en avdelning inom Älvsjö vård- och omsorgsboende som tar över arbetsgivaransvaret för personalen på gruppboendet fr o m 2006-11-01. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2006. Dnr 313-2006-504.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden

beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 

Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att beslutet

om nedläggning av Långbrobergs servicehus rivs upp samt anför

därutöver följande.

 

Vi ser med stor oro på hur stadens äldreboenden läggs ned och hur servicehus omvandlas till vanliga lägenheter i rasande fart. Under mandatperioden har majoriteten stoppat, lagt ned eller omstrukturerat över 1700 platser i olika typer av äldreboenden. En stor del av detta är den snabba omvandlingen av servicehus till seniorbostäder.

Seniorbostäderna har i många fall i praktiken blivit servicehus utan service.

 

Hittills under mandatperioden har över 1000 platser i servicehus omvandlats till seniorlägenheter. Majoriteten har visserligen sagt att inga fler beslut om omvandling ska tas, men beslutet om Långbrobergs servicehus är redan fattat och om majoriteten får som den vill kommer servicehuset att omvandlas nästa år. Detta trots att servicehuset är mycket populärt och många av de boende är oroliga för vad som ska hända efter nedläggningen.

 

Vi vill ha en mångfald av boendeformer. För många är det viktigt att få bo kvar i sin vanliga bostad även när behoven av omsorg ökar. Att få bo kvar i sitt hem ska vara en möjlighet och får inte förvandlas till tvång men för många kan ensamheten vara ett stort problem och därför är boende där äldre kan träffas och umgås angeläget och viktigt. För vissa passar ett seniorboende, för andra ett servicehus.

För att maximera valfriheten bör servicehusen därför som boendeform finnas kvar och utvecklas.

 

Vi anser att det fortfarande finns möjlighet att rädda Långbrobergs servicehus.

 

§12 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Älvsjö servicehus.

 

Ärendet

Älvsjö servicehus är en väl fungerande verksamhet. Organisationen är tydlig och väl förankrad hos personalen och följer de riktlinjer och ramar som finns för vården, omvårdnaden och omsorgen utifrån behov och önskemål. Vissa områden behöver dock förbättras bl a de individuella arbetsplanerna, personalens basala hygienrutiner, vårdplanering för hälso- och sjukvården samt riskbedömningar för fallrisk, undernäring samt trycksår för samtliga vårdtagare som är inskrivna i hemsjukvården.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 juli 2006. Dnr 324-2006-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för de ekonomiska utfallet t o m

juli månad 2006.

§14 Inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

1. Stadsdelsnämnden godkänner yttrande 2006-06-21 till Länsstyrel-   

    sen angående Siken 24 Stockholm S som undertecknats av ord-    

    föranden Peter Modesta och vikarierande stadsdelsdirektör Lars-

    Gunnar Winsa.

 

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder

    som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokolls-

    utdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, medborgarförslag och synpunkter.

 

Bilaga § 14.

 

 

 

§15 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i juni 2006 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i juni 2006.

 

Bilaga § 15.

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2006-08-17 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2006-08-17 anmäldes och lades tillhandlingarna.

§18 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2006-06-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Möte med Sisab

Torsdagen den 21 september kl 17.00 i Älvsjörummet.

 

Invigning av Solbergagården

Socialborgarrådet, Margareta Olofsson, inviger Solbergagården

onsdagen den 30 augusti kl 13.00.

§20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Cathrine Samuelsson (kd) undrade hur sommaraktiviteterna fungerat. Förvaltningen återkommer med redovisning vid nästa sammanträde.

 

Cathrine Samuelsson (kd) tog återigen upp problem med klotter som

inte tas bort. Hon anmälde klotter på en mur på Långsjövägen för minst ett halvår sedan och det är ännu ej borttaget. Enligt förvaltningen ansvarar trafikkontoret för borttagandet av klottret. Förvaltningen har anmält till trafikkontoret men ingenting har hänt.

 

Stadsdelsnämnden beslutar att hemställa hos trafikkontoret att klottret på muren vid Långsjövägen saneras omedelbart.

      

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-06-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

§24 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § punkt 1 och 2 föräldrabalken (FB)

§26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)