Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-11-30

Sammanträde 2006-11-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Kl 18. Presentation av Stockholms stads drogvaneundersökning.

Den öppna frågestunden börjar kl 18.

Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning Läs mer...till den öppna frågestunden, dock senast kl 19. Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Anskaffning av företagshälsovård för år 2007

Dnr: 407-2006-205

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

4 Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material, Herrängen 1:1, Herrängsplan

5 Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinninsplats för källsorterat material Långsjö 1:1 Svartlösavägen/Strandängsstigen

6 Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material, Långbro 13:1, Linbodavägen

7 Stadsdelsnämndens sammanträdestider i januari 2007

Dnr: 416-2006-002

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

8 Plan för vård- och omsorgsboenden för stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö

Dnr: 379-2006-504

Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030

9 Genomförandebeslut för uppställning av förskolepaviljonger vid Johan Skytteskolan

Dnr: 391-2006-402

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler i södra barn- och ungdoms-området föreslås att stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut för en uppställning av förskolepaviljonger med tre avdelningar inom kvarteret Fisksumpen vid Johan Skytteskolan. Preliminär årshyra för paviljongerna uppgår enligt SISAB:s hyresoffert till 1,94 mnkr.

Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083

10 Inriktningsbeslut för ny förskola vid Sjöängsskolan

Dnr: 430-2006-402

Kommer senare

11 Uppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende med inriktning på demensvård

Dnr: 417-2006-504

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

12 Arbetsmiljörevision år 2006

Dnr: 414-2006-205

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

Remissärenden

13 De hemlösas situation

Dnr: 383-2006-500

Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

14 Granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler

Dnr: 411-2006-303

Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080

Anmälningsärenden

15 Uppföljning av ramavtal gällande HVB-hem i Björntorp

Dnr: 409-2006-505

Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030

16 Uppföljning av ramavtal gällande Vallby HVB-hem

Dnr: 410-2006-505

Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030

17 Stockholmsundersökningen avseende ungdomars drogvanor 2006

Dnr: 413-2006-503

Stadens utrednings- och statistikkontor (USK) har under våren 2006 på uppdrag av Precens inom socialtjänstförvaltningen genomfört den s k Stockholmsundersökningen avseende ungdomars drogvanor m m i staden och inom respektive stadsdelsområde.

Den totala alkoholkonsumtionen bland pojkar i år 9 har enligt undersökningen fördubblats sedan den föregående undersökningen som genomfördes 2004, medan flickornas konsumtion är i stort oförändrad. Samtidigt är det fler ungdomar i år 9 som inte dricker alls jämfört med föregående undersökning. De som går i år 9 2006 och som nyttjar alkohol dricker betydligt mer jämfört med motsvarande grupp som gick i år 9 2004.

Solbergaskolan har enligt undersökningen en högre andel ungdomar som är högkonsumenter av alkohol än genomsnittet för staden.

I ärendet redovisas och kommenteras också ett urval av resultatet från de delar av undersökningen som handlar om brott och utsatthet för brott, psykisk ohälsa, skola och fritid samt risk- och skyddsfaktorer.

Förvaltningen redovisar också arbetet med tidiga insatser för ungdomar i riskzonen, det drogpreventiva arbetet samt det allmänt förebyggande arbete som genomförs och planeras.Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

18 Ekonomisk månadsrapport

19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

21 Protokoll från pensionärsrådet

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

23 Protokoll från biblioteksrådet

24 Minnesanteckningar från förskolerådet

25 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

26 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdet

27 Protokoll från föräldrastyrelsen i norra barn och ungdomsrådet

29 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

30 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

31 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

Peter Modesta (mp) utsågs att tillsammans med ordföranden Olle Andretzky (m) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 7 december.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2006-10-26 justerats den 1 november 2006.

§3 Anskaffning av företagshälsovård för år 2007

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att anskaffa företagshälsovård genom

avrop från upphandlat ramavtal om företagshälsovård.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna under-

avtal med Kvalita Haluxa Arbetsmiljö AB.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har avtal om företagshälsovård med Kvalita Haluxa Arbetsmiljö AB till och med 2006-12-31. Anskaffning har skett genom avrop från av staden upphandlat ramavtal om företagshälsovård. Ramavtalet har förlängts med ett år, då staden har för avsikt att genomföra en ny upphandling av företagshälsovård under 2007. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att teckna underavtal med Kvalita Haluxa Arbetsmiljö AB genom avrop från förlängt ramavtal för perioden 2007-01-01 – 2007-12-31.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2006. Dnr 407-2006-205.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material, Herrängen 1:1, Herrängsplan

Med stöd av 3 kap 2 § i plan- och bygglagen (PBL) avslår stadsdelsnämnden ansökan om förlängning av bygglov enligt vad som anges i föreliggande tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Gällande bygglov för återvinningsplatsen på Herrängsplan går ut 2006-12-31 och en ansökan har inkommit till nämnden om förlängning av bygglovet. Nämnden föreslås avslå ansökan eftersom återvinningsstationen har en olämplig placering ur trafiksäkerhetssynpunkt.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2006. Dnr 372-2006-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinninsplats för källsorterat material Långsjö 1:1 Svartlösavägen/Strandängsstigen

Med stöd av 8 kap 2 § p 2 och 14 § i plan- och bygglagen (PBL) beviljar stadsdelsnämnden bygglov att gälla till 2011-09-15 med villkor och föreskrifter enligt vad som anges i föreliggande tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Gällande bygglov för återvinningsplatsen på Svartlösavägen/Strandängsstigen går ut 2006-12-31 och en ansökan har inkommit till nämnden om förlängning av bygglovet. Nämnden föreslås förlänga bygglovet t o m 2011-09-15 med villkor och föreskrifter i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2006. Dnr 370-2006-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ansökan om förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material, Långbro 13:1, Linbodavägen

Med stöd av 8 kap 2 § p 2 och 14 § i plan- och bygglagen (PBL) beviljar stadsdelsnämnden bygglov att gälla till 2007-12-31 med villkor och föreskrifter enligt vad som anges i föreliggande tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Gällande bygglov för återvinningsplatsen på Linbodavägen går ut 2006-12-31 och en ansökan om förlängning av bygglovet t o m 2011-09-15 har inkommit till nämnden. Nämnden föreslås besluta att förlänga bygglovet att gälla längst t o m 2007-12-31 med villkor och föreskrifter enligt vad som anges i tjänsteutlåtandet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2006. Dnr 371-2006-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Stadsdelsnämndens sammanträdestider i januari 2007

Stadsdelsnämnden sammanträder den 11 januari 2007 samt den 25 januari 2007.

 

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens beslut i november 2005 ska nämndens budget/verksamhetsplan för 2007 vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 31 januari 2007. Förvaltningen föreslår därför att nämnden sammanträder dels den 11 januari 2007 för att då bl a välja representanter till den sociala delegationen, dels den 25 januari 2007 för att då bl a besluta om verksamhetsplan för 2007.

 

 Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterade den 2 november 2006. Dnr 416-2006-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Plan för vård- och omsorgsboenden för stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö

Stadsdelsnämnden godkänner planen för vård- och omsorgsboenden och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

I stadens anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2006 anges att stadsdelsnämnderna under hösten 2006 ska redovisa uppdaterade planer för vård- och omsorgsboenden. Stadsdelsnämndsgrupp 5, innehållande Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen samt Älvsjö ska presentera en gemensam plan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat. Dnr 379-2006-504.

    

Förslag till beslut

Ordföranden Olle Andretzky m fl (m), Lars Hansson m fl (fp), Margaretha Åkerberg (kd) och Peter Modesta föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

 Kåre Gustafsson m fl (s) och Maj-Len Eklund (v) deltog ej i beslutet.

 

Särskilt uttalande

Ordförande Olle Andretzky m fl (m), Lars Hansson m fl (fp), Margaretha Åkerberg (kd) och Peter Modesta (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Den borgerliga alliansen i Älvsjö vill peka på de problem som kan uppstå när det gäller att bevara Långbroberg som servicehus. Naturligtvis skall vi göra allt för att servicehuset skall få nya hyresgäster till de nu tomställda lägenheterna samt försöka få in alternativa verksamheter i huset. Vi vill dock flagga för att det trots allt kan bli ekonomiska problem för nämnden, vilka måste lösas på det ena eller andra sättet om inte allt detta går i lås.

 

 

§9 Genomförandebeslut för uppställning av förskolepaviljonger vid Johan Skytteskolan

1.      Stadsdelsnämnden beslutar om uppställning av förskolepaviljonger med tre avdelningar inom kvarteret Fisksumpen vid Johan Skytteskolan.

 

2.   Stadsdelsnämnden hemställer om godkännande av genomförande-

      beslutet hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler i södra barn- och ungdomsområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut för en uppställning av förskolepaviljonger med tre avdelningar inom kvarteret Fisksumpen vid Johan Skytteskolan. Preliminär årshyra för paviljongerna uppgår enligt SISAB:s hyresoffert till 1,94 mnkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2006. Dnr 391-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Uppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende med inriktning på demensvård

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende med inriktning på demensvård.

 

Ärendet

Uppföljningen av Solberga demensboende visar att verksamheten har ett utvecklat kvalitetsarbete dels enligt socialtjänstlagen (SoL; SOSFS 2006:11), dels enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 2005:12). Vårdtagarna/de boende får en kvalificerad vård och omvårdnad. Verksamheten har ISO-certifierats under hösten.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2006. Dnr 417-2006-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Arbetsmiljörevision år 2006

1.      Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport över genomförd revision av nämndens system för systematiskt miljöarbete (SAM).

 

2.   Nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma om sex måna-

      der med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits vid de enheter

      som ej redovisat ett tillfredsställande resultat vid årets arbetsmiljö-

      revision.     

 

Ärendet

Enligt gällande myndighetsföreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:1 11 §, ska arbetsgivaren varje år följa upp/revidera det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Den årliga arbetsmiljörevisionen genomförs av nämndens kontrakterade företagshälsovård Haluxa Arbetsmiljö (f d Kvalita, Johanneshovshälsan).

 

Revisionen har enligt partsgemensamt urval genomförts på tjugoen enheter inom förvaltningen. Resultatet av revisionen har 2006-11-01 behandlats vid en konferens med huvudskyddsombuden som givits möjlighet att lämna en s k second opinion.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärenden i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november2006. Dnr 414-2006-205.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

§13 De hemlösas situation

Stadsdelsnämnden överlämnar följande svar på remissen.  

 

Vi har inget att invända mot att hemlösa får sin bostadssituation löst. Vi hänvisar till den budget i stadshuset som kommer att antas i december 2006 där vi vill på olika sätt lösa de hemlösas situation. Det bör poängteras att det oftast är en lång väg att vandra för en hemlös med missbruksproblem eller psykiska störningar. Först och främst gäller tag över huvudet garantin. På detta kan följa vård och omsorg och småningom en försökslägenhet om kan övergå i ett vanligt boende. Det är ganska vanligt att både privata och allmännyttiga fastighetsägare hjälper till med försökslägenheter. Planeringen av bostäder måste naturligen ske efter det behov som kan finnas.

 

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslås ett antal åtgärder i syfte att förbättra de hemlösas situation i staden. Bl a föreslås att staden vid beslut om nya bostadsområden eller större bostadshusprojekt ska ange hur stor andel av lägenheterna som minst ska reserveras för sociala ändamål samt att staden ska föreslå frivilligorganisationer att rekrytera ”coacher” för hemlösa.

 

Förvaltningen anser att det är viktigt att hemlösa så långt det är möjligt och lämpligt utifrån den enskildes förutsättningar kan rehabiliteras och bo som andra människor samt att lägenheter erbjuds de hemlösa i olika typer av bostadsområden. Förvaltningen instämmer även i att det kan vara positivt för den enskilde hemlöse att få stöd av en s k coach  genom frivilligorganisationerna.

 

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 november 2006. Dnr 383-2006-500.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Olle Andretzky m fl (m), Lars Hansson m fl (fp), Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Peter Modesta (mp) anslöt sig till (m), (fp) och (kd) förslag.

 

Kåre Gustafsson m fl (s) och Maj-Len Eklund (v) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

§14 Granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

 

Ärendet

Stadens revisionskontor har genomfört en granskning av styrning, uppföljning, finansiering och redovisning av ny-, om- och tillbyggnad i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler. Resultatet av granskningen redovisas i en promemoria som översänds till berörda nämnder för yttrande.

 

Stadsdelsförvaltningen delar revisionskontorets uppfattning att stadens regelverk för förändringar i förhyrda lokaler bör ses över. Vidare är det viktigt att staden skapar ett system som ger förutsättningar för ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt arbetssätt samt att beslut, lagar och avtal kan efterlevas. Revisionskontorets granskning visar med önskvärd tydligt att detta är nödvändigt.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2006. Dnr 411-2006-303.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Uppföljning av ramavtal gällande HVB-hem i Björntorp

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande.

 

Ärendet

Stadens revisionskontor har genomfört en granskning av styrning, uppföljning, finansiering och redovisning av ny-, om- och tillbyggnad i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler. Resultatet av granskningen redovisas i en promemoria som översänds till berörda nämnder för yttrande.

 

Stadsdelsförvaltningen delar revisionskontorets uppfattning att stadens regelverk för förändringar i förhyrda lokaler bör ses över. Vidare är det viktigt att staden skapar ett system som ger förutsättningar för ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt arbetssätt samt att beslut, lagar och avtal kan efterlevas. Revisionskontorets granskning visar med önskvärd tydligt att detta är nödvändigt.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2006. Dnr 411-2006-303.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Uppföljning av ramavtal gällande Vallby HVB-hem

Stadsdelsnämnden lägger detta ärende till handlingarna samt överlämnar ärendet till socialtjänstförvaltningen.

 

Ärendet

Förvaltningens uppföljning av ramavtalet med HVB-hem i Björntorp för psykiskt funktionshindrade visar på en välfungerande verksamhet.

Brukarnas rätt till individualisering, trygghet och inflytande säkerställs. Utbud av aktiviteter och stöd för ett aktivt liv borgar för möjlighet till god livskvalitet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 oktober 2006. Dnr 409-2006-000.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Stockholmsundersökningen avseende ungdomars drogvanor 2006

Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Stadens utrednings- och statistikkontor (USK) har under våren 2006 på uppdrag av Precens inom socialtjänstförvaltningen genomfört den

s k Stockholmsundersökningen avseende ungdomars drogvanor m m i staden och inom respektive stadsdelsområde.

 

Den totala alkoholkonsumtionen bland pojkar i år 9 har enligt undersökningen fördubblats sedan den föregående undersökningen som genomfördes 2004, medan flickornas konsumtion är i stort oförändrad. Samtidigt är det fler ungdomar i år 9 som inte dricker alls jämfört med föregående undersökning. De som går i år 9 2006 och som nyttjar alkohol dricker betydligt mer jämfört med motsvarande grupp som gick i år 9 2004.

 

Solbergaskolan har enligt undersökningen en större andel ungdomar som är högkonsumenter av alkohol än genomsnittet för staden.

 

I ärendet redovisas och kommenteras även ett urval av resultatet från de delar av undersökningen som handlar om brott och utsatthet för brott, psykisk ohälsa, skola och fritid samt risk- och skyddsfaktorer.

 

Förvaltningen redovisar även arbetet med tidiga insatser för ungdomar i riskzonen, det drogpreventiva arbetet samt det allmänt förebyggande arbete som genomförs och planeras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 november 2006. Dnr 413-2006-503-2006.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t o m oktober månad.

§19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

 Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

Bilaga § 19.

§20 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i oktober månad till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i oktober månad.

 

Bilaga § 20.

§21 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Pensionärsrådet protokoll 2006-11-23 anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

      Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2006-11-23 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§23 Protokoll från biblioteksrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från biblioteksrådet 2006-09-07 anmäldes och lades till handlingarna.

§24 Minnesanteckningar från förskolerådet

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från förskolerådet 2006-09-20 anmäldes och lades till handlingarna.

§25 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2006-11-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§26 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn och ungdomsområdet 2006-09-13 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§27 Protokoll från föräldrastyrelsen i norra barn och ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från föräldrastyrelsen i norra barn och ungdomsområdet 2006-10-26 anmäldes och lades till handlingarna.

§28 Övrigt från verksamheten

Ungdomsrådet

Representanter från ungdomsrådet, Josefin, Carita, Andreas och Stefan informerade om hur ungdomsrådet som bildades våren 2005 ser ut idag. Ungdomsrådet består av en styrelse på tio personer, femton aktiva medlemmar och övriga medlemmar är alla ungdomar i Älvsjö. Ungdomsrådet vill vara med och påverka ungdomars situation i Älvsjö. Ungdomarna har många projekt på gång och vill jobba för ett enat Älvsjö.

 

Målning cykelbana utanför stadsdelsförvaltningens huvudkontor vid

Johan Skyttes väg

Trafikkontoret har utrett frågan och besiktning på plats medförde att

trafikkontoret bedömer det ej som genomförbart eftersom det uppstår problem vid övergångställena mot Älvsjövägen och Älvsjö stationsplan.

 

P-platser utanför Älvsjö vård- och omsorgsboende

2-timmarsparkering finns på gatan utanför servicehuset och där görs nu återkommande övervakningsinsatser från p-vakterna för att stävja långtidsparkering. Eftersom det är gatumark kan inga p-platser reserveras för vård- och omsorgsboendet.

 

 

§29 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Svante Haggren (s) undrade med anledning av han sitter i Brännkyrka kyrkas Diakonia hur riktlinjerna ser ut för bistånd till tandvård eftersom det är många som söker hjälp till tandvård hos Diakonia. Förvaltningen återkommer med besked.

 

Lars Hansson (fp) informerade om att Älvsjö AIK planerar tre konstgräsbanor i stadsdelen.

 

Svante Haggren (s) informerade om att det inte finns några toaletter inplanerade vid den nya idrottsplatsen i Liseberg som ligger inom Enskede-Årstas område.

 

Avgående ledamöterna, Mona Bergström (s), Kåre Gustafsson (s), Lars Hansson (fp), Inger Swahn (fp), Margaretha Åkerberg (kd) och ersättarna Johan Nilsson (m) och Catherine Samuelsson (kd) framförde följande.

 

Vi tackar för oss. Det har varit många intressanta år. Vi vill önska alla i nämnden lycka till i fortsättningen. Till förvaltningsledningen och all personal vill vi framföra ett varmt tack för det goda arbete som utförs och som bidrar till att Älvsjö har ett gott rykte bland invånarna.  

 

 

§30 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationen 2006-11-16 anmäldes och lades till

handlingarna.

§31 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)