Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-25

Sammanträde 2007-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetsplan och budget 2007

Dnr: 002-2007-102

Utdelad vid sammanträde 2007-01-11

Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

Anmälningsärenden

4 Muntlig föredragning av bokslutssiffrorna för 2006

7 Protokoll från pensionärsrådet

8 Protokoll från handikapprådet

9 Protokoll från förvaltningsgruppen

11 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

13 Nedskrivning av fordran avseende löneskuld

14 Nedskrivning av kundfordringar

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 30 januari.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-01-11 justerats den 16 januari 2007.

§3 Verksamhetsplan och budget 2007

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för år 2007 inklusive omslutningsförändringar om totalt 100,6 mkr i ökade kostnader och intäkter.

2.      Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter

enligt regler för ekonomisk förvaltning.

-           Älvsjö södra skolområde

-           Älvsjö norra skolområde

-           Älvsjö särskolor

-           Solberga vård- och omsorgsboende

-           Älvsjö vård- och omsorgsboende

-           resultatenhet 1, förskolorna Sylvester, Äppelängen, Prästängen samt dagbarnvårdare

-           resultatenhet 2, förskolorna Skogsgläntan, Vandrarskon och Solängen

-           resultatenhet 3, förskolorna Vindleken, Bullerbyn och Lillskogen

-           resultatenhet 4, förskolorna Ekbacken, Matrisen och Fantasia

-           resultatenhet 5, förskolorna Speldosan, Snöripan, Solkatten samt dagbarnvårdare

-           resultatenhet 6, förskolorna Mullegården, Örtagården och

Emilia

-           resultatenhet 7, förskolorna Rödkulla, Långsjö, Grindstug-

an och Akleja

3.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,4 mkr i investeringsbudget för 2007 avseende ökade utgifter för Sjörövarparkens lekplats och skateboardrampen vid Bergtorpskärret.

4.      Nämnden uppdrar till förvaltningen att omedelbart undersöka möjligheten att ordna föräldradrivna mötesplatser för ungdomar i skolans lokaler eller i andra lämpliga lokaler.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

 

    Vi kommer att följa frågan om hur intaget till Johan Skytteskolan kommer

     att gestalta sig under tiden fram till dess att utbildningsnämnden tar över

     ansvaret för skolan.

       

 

  

 

 

 

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2007. Dnr 002-2007-102.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) lade fram ytterligare ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Beslutsgång

Efter ställda propositioner på föreliggande förslag beslutade stadsdelsnämnden enligt ordförandens förslag.

 

Reservation

Vice ordförande Majvi Andersson m fl (s) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

     Förslag till beslut

 

  1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för verksamhets­plan och budget för 2007 och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en verksam­hetsplan och budget i enlighet med det som anförs i denna reservation

 

  1. att behålla de båda ungdomsgårdarna i Solberga och Långbro

 

3.      att inrätta ett ungdomens hus med verksamhet för något äldre ungdomar

 

 

4.      att bibehålla biståndsbedömningen för äldreomsorg som förgående år

 

5.      att bibehålla biståndsbedömningen för SL-kort enligt nuvarande riktlinjer

 

 

Alliansens nedskärningar

Älvsjös ekonomi går bra liksom stadens i övrigt. Stockholms ekonomi är välskött och vi befinner oss i en god konjunktur. Men en högkonjunktur varar inte för evigt. Att ut­nyttja det utrymme som idag finns till att sänka skatten är inte en långsiktig och an­svarsfull prioritering. Det är snarare ideologiskt mo­tiverat. Socialdemokra­terna vill istället använda det utrymme som i dag finns för att utveckla verksam­heter, satsa mer på personal och kompetensutveck­ling. Sådana satsningar kom­mer brukare och medborgare till del och inne­bär att det blir lättare att möta sämre tider.

 

Den skattesänkning som alliansen genomfört innebär kraftiga ned­skärningar i de flesta av verksamheterna. Vid en jämförelse mellan socialdemokraternas förslag till budget för Älvsjö och den borgerliga påsen blir skillnaden hela 11.4 mkr, en ökning med 2 %.

 

Lokal demokrati

Demokratin ska genomsyra all verksamhet i vår stadsdel. Älvsjöbornas vilja ska få genomslag i utformningen av stadsdelens verksamheter. Vi vill att brukarna ska ha delaktighet och inflytande inte bara genom att välja mellan olika utförare utan fram­förallt genom att påverka utformningen av den verk­samhet man är i behov av.

 

Vi är motståndare till att grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorg och mel­lansta­die­verksamheten centraliseras. Vi vill att exempelvis besluten om vilka elever som ska ges särskilt stöd i skolan inte ska fattas vare sig enskilt hemma vid matbordet eller av en central handläggare. Vi anser att sådana beslut bör fattas i stadsdel­snämnden där detalj- och lokalkännedomen finns.

 

Stadsdelsnämnderna är slagkraftiga verktyg att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och samord­ningsvinster mellan olika verksamheter. Vi befarar att det i en centraliserad utbild­nings­förvaltning kan bli svårt att ta till vara lokala initi­ativ och att få överblick över alla möj­ligheter till samverkan. Centraliseringen av grundskolan kommer därmed att in­nebära lägre effektivitet. Stora organi­satoriska förändringar innebär ekono­miska kostnader men också oro för personalinskränkningar och ett merarbete för persona­len i stads­delsförvalt­ningen. Inte minst bekymmersamt är att föräldrar, ele­ver och skolans per­sonal kommer långt bort från besluten och den lokala påver­kansmöjlig­heten.

 

 

Utbildning, barn och ungdom

Förskolan                                                               

Kunskap och lärande stärker människor. Ökade kunskaper ger människor större för­utsättningar att utvecklas, påverka sina liv och få mer inflytande i samhället.

I förskolan ska alla barn ges samma möjlighet att utvecklas och ha roligt tillsam­mans med andra barn. Därför är det viktigt att förskolan är en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsätt­ningar. Det kräver små barn­grup­p­er och välutbildad personal, men också lokaler och gårdar där bar­nen kan tri­vas och som uppmuntrar till lek och lust att lära. Inga barn ska ute­stängas för att de­ras föräld­rar inte har råd. Därför har vi socialdemokrater infört maxtaxan och sett till att alla barn har rätt att gå i förskolan. Vi satsar 1.6 mkr mer på förskolan än alliansen.

Älvsjö är i behov av fler förskoleplatser. För att täcka behovet i Sol­berga med omnejd föreslår vi att förvaltningen undersöker möjlighe­terna att inrätta för­sko­leplatser i, eller vid, Solbergaskolan. Vi anser att det skulle ge stora fram­tida samordningsvinster för förskolan och sko­lan samtidigt som ungdomarna vid Solberga ungdomsgård skulle slippa att ideligen se sin verksamhet hotad.  

Vi vill fortsätta satsningen på minskade barngrupper i förskolan. Anta­let barn i små­barnsgrupperna (1-3 år) bör inte vara fler än 14 barn per grupp med sikte på 12 barn. För de äldre barnen (4-5 år) bör inte grup­perna bestå av fler än 18 barn per grupp med sikte på 16 barn.

 

Det är viktigt att antalet anställda med pedagogisk utbildning ökar och alla an­ställda inom barnomsorgen ska erbjudas fortbildning och kompe­tensut­veckling.

 

Den betalningsfria månaden i förskolan ska kvarstå. Socialdemo­kraternas mål är att på sikt göra förskolan avgiftsfri, dock först efter att kvaliteten är säkrad.

 

 

Grundskolan och särskolan – stadsdelsnämndens ansvar

Grundskolan och särskolan ska även fortsättningsvis vara stadsdelsnämn­dens ansvar. Beslut som till exempel rör elever i behov av särskilt stöd i skolan ska fattas på en nivå så nära eleven som möjligt och inte av en cen­tral handläggare. En stor utbild­ningsförvalt­ning kommer inte att kunna ta till vara lokala initiativ och att få överblick över sam­verkans­möjligheter inom skolan. En centralise­ring av grundskolan och särskolan innebär stora orga­nisatoriska föränd­ringar som i sin tur innebär ekonomiska kost­nader, lägre effektivitet, oro bland personal och föräldrar och i slutändan är det ele­verna som drab­b­as av en omorganisa­tion. Alla barn har inte lika förutsättningar och alla skolor har inte samma vill­kor. Lika chan­ser kräver olika resurser.

 

Vi anser att skolbarnsomsorgen ska anordnas och bedrivas i nära samar­bete med skola, föräldrar och barn. Vi tror inte det gynnar verksamheten att flytta den till en central nämnd som inte har det lokala greppet. Skolbarns­omsorgen ska anordnas på ett tryggt och säkert sätt och ha ett varierat ar­betssätt alltifrån läxläsningshjälp till fritidsaktiviteter av skilda slag.

 

För det halvår grund­skolan och skolbarnsomsorgen är kvar inom stadsdels­nämnden satsar so­cialdemokraterna 0.8 mkr mer för skolan, 0.2 mkr för särskolan och 2.2 mkr mer för skolbarnsom­sorgen (gäller för helår) än vad alliansen gör i sin budget.

 

Vi socialdemokra­ter vill behålla alla grund­skolor i Älv­sjö och särskilt satsa för att få Solberga­skolan att klara elev­ned­gången 2007 innan nybyggnationen i området gör att elevantalet ökar. För oss är det själv­klart att alla barn har rätt att gå i en bra skola.

 

Fortfarande går alltför många barn och ungdomar igenom grund­skolan och gym­nasiet utan att klara kärnämnena svenska, engelska och matematik. Därför vill vi rikta insatserna till de skolor och elever som har det tuffast, bland annat genom att an­ställa fler speciallärare och studie och yrkesvägledare i alla grundskolor. Vi vill också göra en särskild satsning på bättre kunskaper i mate­matik och svenska där de indivi­duella utvecklingsplanerna i högstadiet får en central roll.  Vi an­ser inte att det ska vara betyg i tidig ålder. Dagens system med utveck­lingssamtal räcker.

Segregationen mellan skolor måste överbryggas, alla elever måste ges samma möj­ligheter oavsett vilken inkomst familjen har eller vilken bak­grund man kom­mer ifrån. Skolan ska ha höga, tydliga och positiva för­väntningar på eleverna, och ta hänsyn till elevers olika bakgrund och förutsättningar.

 

Alla elever ska uppleva skolan som en trygg plats med en god arbetsmiljö, fri från mobbing och med respekt för varandras åsikter.

 

Ungdomsgårdar och Ungdomens hus

Älvsjös unga måste ges goda förutsättningar till aktiv verksamhet på fritiden. Vi vill behålla och utveckla ungdomsverksamheten i Älvsjö i samarbete med medbor­garna och då särskilt lyssna på de unga i de områden som berörs. Det är viktigt att satsa på gemensamma träffloka­ler för Älvsjös ungdomar. Att starta ett ungdomens hus i Nät­verkshusets gamla loka­ler som syftar till ökad integ­ration är vällovligt. Men vi accepterar inte att det sker på bekost­nad av minskade träffpunkter för de unga.

 

Vi vill samtidigt som verksamheten med ungdomens hus byggs upp i Älvsjös centrala delar behålla de populära och välbesökta ungdoms­gårdarna Solberga och Långbrodal.

 

Vi ser det som mycket viktigt med träffpunkter som tillgodoser såväl de yngre som de lite äldre ungdomarnas behov av aktiviteter och förströ­elser. Erfaren­hetsmässigt vet vi att deras intresseområden inte alltid sammanfaller.

 

Vår uppfattning är att möjligheterna för unga att ta sig till verksamheter som lig­ger längre bort från hemmet starkt begränsas av att SL-resorna blivit betyd­ligt dyrare. Ingen kommer heller att kunna köpa biljetter på bussen. Bussarna i Älv­sjö går dess­utom sällan, särskilt på kvällstid och de når inte ut i hela Älv­sjöom­rådet.

 

Vi vill skapa en säker miljö för Älvsjös barn och ungdomar. Alla ska på ett tryggt och enkelt sätt kunna ta del av den service som stadsdelen tillhanda­håller. Föräld­rar och kringboende ska känna full trygghet med den verksam­het stadsdelen bedri­ver för barn och unga.

 

Det kan få stora konsekvenser att låta de riktigt unga, från 12 år, ta sig till Älvsjö-stationsområdet och ungdomens hus på egen hand. Många för­äldrar tillåter inte att barnen håller till i Älvsjö centrum på kvällstid och deras alterna­tiv blir då att ”hänga ute” i det egna bostadsområdet med mycket starkt be­grän­sade möjligheter till meningsfulla aktiviteter. 

 

Vi vill frigöra resurser som gör att t.ex. arbetet vid Långsjön under sommarferi­erna kan fortsätta.

 

Socialdemokraternas förslag till budget ger 2.4 mkr mer för området barn och ungdom än den borgerliga alliansens förslag

 

Äldreomsorg med alternativ och valfrihet

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och so­cial ge­menskap. De är våra mest erfarna samhällsmedborgare och de har rätt att själva bestämma över sina liv. Det är en självklar rättighet att alla äldre ska ha ett reellt inflytande över sin vardag. Den äldre människan har precis som den yngre, olika be­hov. De som vill och kan ska, så långt det är möjligt, ha rätt att bo kvar hemma men när man behöver det ska man känna sig säker på att det finns plats på ett omvård­nadsboende. I vårt förslag till budget satsas 1,3 mkr mer än i det borgerliga förslaget.

 

Älvsjö ska vara en bra stadsdel att åldras i oavsett om man är frisk eller är i be­hov av vård och omsorg. För den äldres trygghet är det viktigt att ett fun­gerande nät­verk mellan kommun och landsting byggs upp. Den som blir i behov av lä­karinsat­ser ska vara säker på att snabbt få kontakt med läkare och vården.

Vi satsar på att ge alla över 75 år rätt till två timmars hemtjänst per vecka utan bi­ståndsbedömning. Vår målsättning är att alla äldre ska få hjälp och stöd i var­dagslivet enligt sina egna önskemål.

 

Äldre som inte får hemtjänst genom biståndsbedömning kan ändå känna ett be­hov av lite extra stöd i vissa vardagssysslor eller av att få sällskap på pro­mena­den. Vi fortsätter satsningen med avgiftsfria ”fixar­tjänster” för att hjälpa äldre i hemmet med riskfyllda vardagssysslor. Vi vill undersöka möjligheten att låta hemmaboende äldre kunna utnyttja äldreboendenas resurser som att äta lunch där, få hjälp med att sköta hygienen, träffa sjuksköterskan, osv.

 

Trygghet är en grundsten för välmående. Alla äldre ska känna sig trygga i sitt hem och ofta kan det räcka med att man vet att man kan kalla på hjälp vid be­hov. Vi sat­sar därför på att ge trygghetslarm till alla över 80 år som önskar det.

 

Många äldre bor ensamma kvar i den egna bostaden och det gör att det finns ett be­hov av mötesplatser. Vi vill fortsätta och utveckla det nyinrättade äldre­ca­féet. Där ska de äldre själva, gärna tillsammans med frivilligorganisationer, kunna påverka aktivi­teterna, kanske skapa möjligheter till gemensamma målti­der eller bara hålla öppet för sam­varo.

 

Måltiden är en viktig del för en persons livskvalitet. De enskilda äldre som be­viljats bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Detta ska vara oberoende av kom­munal eller privat utfö­rare. Det är en viktig valfrihetsreform.

 

Vi tillför resurser för att täcka kostnader för kvalitetshöj­ningar på grund av nya riktlin­jer, två timmars hemtjänst per vecka utan biståndsbedöm­ning för alla över 75 år, trygghetslarm för alla över 80 år samt träffpunkter för äldre.

 

För dem som vårdar anhö­riga och närstående ska det finnas ett varie­rat ut­bud av stöd och hjälpinsatser Här utgör dagverksamheter, kort­tidsvistelse, växelvård och av­lösning i hemmet viktiga verksamheter för stöd och avlast­ning. För anhö­rigvårdaren är det också oerhört viktigt att få en snabb och adekvat information.

 

När äldre ansöker om vård- och omsorgsboenden med hemtjänst ska upple­vel­sen av otrygghet och det allmänna hälsotillståndet beaktas i bedömningen. Önskemål om ett visst boende ska också tillgodoses så långt det är möjligt.

 

För att ge äldre en god vård och omsorg behövs en bra arbetsmiljö och perso­nal med adekvat utbildning. En kontinuerlig kompetensutveckling för personalen är viktig, lik­som en kontinuerlig ledarutveckling för che­ferna. Det är också viktigt att se över per­sonaltätheten så att det finns tillräckligt med personal dygnet runt.

 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Alla personer med funktionsnedsättning ska garanteras en bra omsorg, vård och ser­vice. De och deras anhöriga ska också kunna känna trygghet i att det finns en bra omsorg när de behöver det. Insatserna ska utformas med respekt för den en­skildes önskemål och val.

 

Det prioriterade arbetet handlar om fysisk tillgänglighet, delaktighet och be­mö­tande. Vi vill verka för att underhåll i gatumiljön och snöröjning ska plane­ras så att särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. Därut­över bör även intresset och engagemanget för ökad tillgänglighet stimule­ras. Vår satsning ger 0.5 mkr mer än alliansens förslag.

 

Hinder för delaktighet i samhället måste identifieras och undanröjas. Diskrimi­ne­ring måste förebyggas och bekämpas.

 

Möjligheten för äldre och för personer med funktionsnedsättning att få hjälp med snöröjning vid villainfarter eller annat boende ska bibehållas.

 

En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är tillgång till kulturaktivite­ter och en i övrigt meningsfull fritid.

 

Individ och familj

Vi gör resursförstärkningar för barn och unga och vi vill ge extra stöd till unga brottsoffer. Vi satsar på ökat uppsökande arbete mot hemlösa. Olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas. Förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdom ska prioriteras. För området individ och familj satsar socialdemokraterna 1.5 mkr mer än alliansen.

 

Hemlöshet

Vår målsättning är att ingen i Älvsjö ska behöva sakna bostad. Genom sam­arbete med hyresvärdar ska signaler om att någon riskerar hemlös­het tidigt fångas upp så att åtgärder kan sättas in.

 

Att tidigt erbjuda skuldsanering till människor med skulder som hind­rar att hy­ran betalas, kan förhindra att hyresskulderna växer så att vräk­ning med åtföl­jande risk för hemlöshet och ett utanförskap uppstår.

 

Barn och unga

En trygg uppväxt är en förutsättning för att bli en trygg vuxen och motverkar kriminalitet, droger och förtryck. Det är stadsdelens uppgift och ansvar att förhindra att något barn i Älvsjö växer upp under oacceptabla för­hållanden. Insatser där barn är inblandade ska alltid utgå från barnets bästa i enlighet med FNs barnkonvention. Föräldrar ska få stöd och hjälp i sin för­äldraroll.

 

Åtgärder mot missbruk 

Missbruk hotar inte bara missbrukarens egen hälsa och livskvalitet utan också närståendes. Sambandet mellan missbruk och kriminalitet är starkt. Arbetet mot missbruk innefattar både förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling. Det förebyggande arbetet ska ske där barn och unga befinner sig; hemma, i skolan, i föreningslivet, på ungdomsgårdar och i andra öppna ungdomsmiljöer.

 

Vi vill ytterligare intensifiera det förebyggande arbetet. Vi ser också att sam­ordningsvinster kan göras genom ett utvecklat samarbete mellan närlig­gande stadsdelar när det gäller missbruksvård, socialpsykiatri, försörjnings­stöd, arbetsmarknad och budget och skuldrådgivning.

 

Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Älvsjö stadsdel har ett stort ansvar för att underlätta för personer med psy­kiska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att de kan ha en egen bostad, ett fungerande boendestöd, arbete/daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot behovet av boende och daglig sysselsättning för unga psykiskt funktionshindrade. Kommun och landsting ska samverka utifrån den enskildes skiftande behov av stöd och vård.

 

Ekonomiskt bistånd

Det yttersta skyddsnätet, när ingen annan försörjning är möjlig, är ekono­miskt bi­stånd från socialtjänsten. Ekonomiskt bistånd är samhällets redskap för att med­borgaren alltid ska vara garanterad en viss miniminivå av lev­nadsstandard. Det ska i första hand ses som en tillfällig insats präglad av stor aktivitet som ska leda till egen för­sörjning. I grunden gäller att så många som möjligt ska vara i arbete med egen för­sörjning. De sociala trygghetssy­stemen måste inriktas på att den enskilde ska komma till meningsfull sys­selsättning efter sina förutsättningar.

 

I Älvsjö ska vi utifrån våra specifika förutsättningar vidareutveckla olika ar­betssätt för att nå målet om att minska antalet personer med ekono­miskt bistånd. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd som försörjning ska få hjälp och stöd för att komma tillbaka till arbetslivet.

 

Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är ofta i be­hov av att röra sig utanför sitt bostadsområde för att söka jobb, handla, upp­rätthålla ett normalt socialt liv, etc. Därför skall även SL-kort inkluderas i lev­nadsomkost­naderna.

 

Den nedskärning som borgarna genomför genom att strikt bevilja SL-kort bara för arbetsrelaterade resor innebär en kraftig försämring för dem som har det allra svå­rast ekonomiskt i stads­de­len. I en del fall kan det få som konsekvens att den som är beroende av ekono­miskt bistånd samtidigt drabbas av ett slags stadsdelsar­rest.

 

Det socialdemokratiska förslaget till budget för ekonomiskt bistånd har 0.7 mkr mer än den borger­liga alliansens budget.

 

Arbetsmarknadsåtgärder – Individen i arbete

Kampen mot arbetslösheten är socialdemokraternas viktigaste fråga. Alla männi­skor har rätt till ett meningsfullt arbete med en anställning som är trygg och en lön som det går att leva på. Ett eget arbete och möjlighet till självförsörjning är viktigt för att känna delaktighet i samhällsgemenskapen. Därför lägger vi 0,4 mkr mer än alliansen i vårt förslag till budget.

 

Utgångspunkten att alla människor har arbetsförmåga och att alla männi­skors kom­petens och arbetsförmåga ska tillvaratas måste genomsyra stadsdelens insatser på det arbetsmarknadspolitiska området.

 

Arbetslöshet bland unga är ett särskilt allvarligt problem. Stor vikt ska läggas på in­satser för att motverka arbetslöshet bland ungdomar ge­nom att erbjuda dem feriear­beten och andra arbetsmarknadsinsatser.

 

Det är oerhört viktigt att Älvsjö satsar resurser på sommarjobb. Resur­serna ska i första hand riktas till de ungdomar som bedöms sakna egna vä­gar till ett sommarjobb. Vi anser att sommarjobbssatsningen ska ligga kvar på förra årets nivå.

 

Kultur

Kulturutbudet i vår stadsdel ska stärkas och utökas. Att ha tillgång till kultur­upplevel­ser stärker och fördjupar demokratin. Vi vill att tillgängligheten till kultur av olika slag utökas och vi vill även arbeta för att den fysiska tillgäng­ligheten till kulturutbudet ökar.

 

För att utöka medborgarnas möjligheter till kultur vill socialdemokra­terna återin­föra nolltaxan för samlingslokaler.

 

Alla barn och ungdomar i Älvsjö ska ges möjlighet att uppleva, och själva utöva, olika former av kultur. Vi vill att Älvsjö stadsdel satsar på en kultursek­re­terare som arbetar med att stärka och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

 

Konsumentvägledning

Älvsjö ska erbjuda medborgarna en lättillgänglig konsumentvägledning där informa­tion till barn och unga prioriteras. Älvsjöborna ska genom konsu­mentverksamheten och arbetet med Agenda 21 få ökade möjligheter till en hållbar och hälsosam livs­stil. Älvsjös invånare ska som kon­sumenter kunna göra genomtänkta val och där ska konsumentverksamheten hjälpa till för att öka kunskap och information om al­ternativ, rättigheter och skyldigheter.

 

Integration och jämställdhet

Vi vill kraftfullt motverka alla tendenser till segregation och utanförskap. Vi fortsätter med projektet Bryggan i Nätverkshuset. Arbetet för ökad integra­tion och jämställd­het ska genomsyra alla verksamheter i Älvsjö stadsdel. I skolor och förskolor ska integ­rations- och jämställdhetsprojekt initieras och uppmuntras.

 

Stadsmiljön

Älvsjö ska vara en ren, vacker och trygg plats där alla medborgare känner sig välkomna och tillfreds med sin närmiljö. Vi vill arbeta för att minska nedskräpningen och motverka klotter och skade­görelse. Detta ar­bete måste ske i samverkan med andra offentliga och privata aktö­rer. Vi eftersträvar en 24 timmars-regel om klotter­sa­nering.

 

Vi vill avsätta resurser för att försköna stadsdelens torg och parker och skapa fler belysta promenadstråk. Genom satsningar på kultur och idrott skapas platser för möten mellan människor. Dessa möten bidrar till ökat deltagande och samhällsan­svar.

 

Stadsmiljöverksamheten bedrivs effektivast decentraliserat där god lo­kalkän­ne­dom och engagemang kan ge kraft och riktning åt arbetet med städning, snöröj­ning, barmarksrenhållning och skötsel av lekparker och parker.

 

Vi vill genomföra s.k. trygghetsvandringar och låta Älvsjö­borna själva vara med och påverka prioriteringar i sitt område.

 

Vi vill fortsätta arbetet med att helt eller delvis få Älvsjövägen i tun­nel.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar

 

-         att verksamhetsplan och budget för Älvsjö stadsdelsförvaltning upprättas enligt Vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige samt vad som anförs i denna reservation.

 

-         att SL-kort beviljas enligt kommunstyrelsens senast reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2004-06-02) tills kommunstyrelsen fastställer annat

 

-         att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av plan- och åtgärdslista enligt stadens e handlingsprogram för barnkonventionen

 

 

-         att förvaltningen får i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå målen i stadens handikappolitiska program.

 

 

Samt att därutöver anföra följande;

 

Gemenskap, kreativitet, framtid

Vänsterpartiet vill skapa ett Stockholm som bygger på gemenskap och kreativitet, en stad som är jämställd och rättvis och som styrs med en politik som håller för framtiden. Vår vision är en öppen stad med många icke-kommersiella träffpunkter för båda unga och äldre. Gemenskap och kultur ska finnas i hela staden och inte bara för de välbärgade. Vi vill att Stockholm ska bli den stad i världen som utvecklar en modell för att komma till rätta med klimatfrågan genom smart teknik och hushållning. I vår moderna stad minskar biltrafiken genom trängselavgifter och pengarna satsar vi på en bättre kollektivtrafik.

 

Vänsterpartiet vill minska de ekonomiska och sociala klyftorna i staden istället för att sänka skatten och avvisar därför alla nedskärningar. Vi satsar 283,5 mnkr mer på stadsdelsnämnderna i staden totalt än de borgerliga partierna, bland annat ytterligare pengar till äldreomsorgen (100,8 mnkr), individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatrin (42,9 mnkr), förskolan (35,7 mnkr) och skolbarnsomsorgen (37,2 mnkr räknat på hela året).

 

Vi har satt också satt undan pengar av stadens överskott till en Rättvisemiljard som vi vill använda för att öka rättvisan i staden, till skillnad från borgarna som vill satsa de mesta pengarna på att bygga vägar. Vänsterpartiet vill bygga fler boenden för hemlösa, främst kvinnor. Vi vill utveckla förebyggande arbete för att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. Lågutbildade medarbetare ska få kompetensutveckling, vilket gynnar främst kvinnor. Miljörättvisa ska skipas med klimatsatsningar och sjörestaureringar. Vår rättvisemiljard kommer långsiktigt att minska stadens kostnader. Vi har också investeringspengar för att kunna fortsätta att bygga ut förskolan (300 mnkr), vård- och omsorgsboenden (100 mnkr), IT (500 mnkr) samt för en ytterstadssatsning tillsammans med boende (450 mnkr).

 

Världens mest tillgängliga huvudstad

Vänsterpartiet satsar 25 mnkr mer varje år än majoriteten på tillgänglighetsåtgärder. Med tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar menas delaktighet och inflytande för alla, vilket är en demokratifråga. Begreppet tillgänglighet omfattar både fysisk tillgänglighet, värdigt bemötande och tillgänglighet till kommunikation/information.

 

Vi vill prioritera att lekplatser, fritidsgårdar, skyddade boenden och offentliga lokaler ska bli tillgängliga för alla. All viktig information ska finnas på olika medier, exempelvis Daisy-format (cd) och teckenspråk. Enligt stadens gällande handikappolitiska program ska en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå de handikappolitiska inriktningsmålen finnas i verksamhetsplanen, vilket förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletteras med.

 

FN:s konvention om barnets rättigheter

Enligt stadens gällande handlingsprogram för barnkonventionen ska alla nämnder årligen i verksamhetsprogrammet redovisa plan och åtgärdslista för vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att konventionens intentioner ska förverkligas. Förvaltningens verksamhetsplan behöver kompletters med en sådan redovisning.

 

Sveriges bästa arbetsgivare

Vi vill att staden ska bli Sveriges bästa arbetsgivare och vill därför fortsätta att höja lönerna för de lägst avlönade och sänka arbetstiden främst inom äldreomsorgen och förskolan. Vänsterpartiet har avsatt 20 mnkr för att höja lägsta lön till 16 000 kr för alla medarbetare i staden och 20 mnkr för att fortsätta försöken med förkortad arbetstid. Våra satsningar ökar rättvisan främst för kvinnorna, vilket är ett av våra mål för oss som feministiskt parti.

 

Rättvis politik för boende, trafik och miljö

Vänsterpartiet vill ge alla rätten till en bra bostad till rimligt pris i en bra miljö. Vi vill bygga minst 10 000 nya hyresrätter och satsa på fastighetsnära källsortering. Vi vill ha återinföra trängselavgifter, bygga fler cykelvägar och tvärbanor i norra och södra förorterna samt utöka 30-zonerna. Våra satsningar på kollektivtrafik gynnar främst lågavlönade och kvinnor.

 

Utveckla deltagande demokrati i stadsdelsnämnderna

Vänsterpartiet vill behålla våra 18 stadsdelsnämnder för att värna om och utveckla den lokala demokratin, till skillnad från det borgerliga styret i staden. Vi vill uppmuntra politiker och medarbetare att arbeta mer med deltagande demokrati i stadsdelarna.

 

Vi vill ha en öppen stad som är trygg för alla. Trygghet är att veta att våra gamla trivs på servicehuset och barnen har det bra i förskolan. Att veta att våra ungdomar har en meningsfylld fritid och lär sig för livet i skolan. Att ha ett hem och vara trygg hemma, oavsett ålder och kön. Att våga gå från tunnelbanan om kvällen och jogga i skogen. Trygghet är att människor med funktionsnedsättningar kan komma fram på gatorna, lekplatserna och in i husen, precis som alla andra. Trygghet är att ha ett arbete, en lön som går att leva på och att orka jobba till pensionen. Trygghet är att ha en skälig levnadsnivå för människor som har försörjningsstöd, kunna resa med SL till släkt och vänner, som alla andra.

 

Vänsterpartiet vill ha kvar grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorgen, mellanstadieverksamheten, snöröjningen och barmarksrenhållningen i stadsdelsnämnderna. Vi vill uppmuntra våra medarbetare att utveckla kvaliteten i kommunala verksamheter istället för att uppmana dem att bli egna företagare. Vi vill inte att förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden som vi byggt upp solidariskt ska säljas ut för att drivas med vinstintressen. Med vår politik skulle hundratals medarbetare slippa övertalighet och våra medborgare skulle bemötas som ägare av stadens verksamheter och inte som kunder på en marknad.

 

I Älvsjö  har vänsterpartiet avsatt 7,5 mnkr  mer än majoriteten för att utveckla stadsdelsnämnderna tillsammans med medborgarna.

 

 

 

Förskola

Vänsterpartiet tycker att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill fortsätta att stärka kvaliteten i förskolan och utveckla det livslånga lärandet och jämställdhetsarbetet enligt förskoleplanen som antogs av vår tidigare majoritet.

 

Vi höjer schablonen med 1,5 procent, det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 4 procent och barnomsorgsgarantin med 1 procent. Vi säger också nej till majoritetens beslut att föräldrar måste betala förskoleavgift även för juli månad.

 

Vänsterpartiets budget innebär att Älvsjö får 1,3 mnkr mer än vad majoriteten ger till förskoleverksamheten.

 

Grundskola

Vänsterpartiet vill ha en rättvis skola med kvalitet och vill arbeta enligt skolplanen som antogs av vår tidigare majoritet. Vi vill att skolan ska vara en mötesplats för elever oavsett bakgrund. Här får barn och unga chansen att lära för livet, men också lära sig mer om sig själva och uppmuntras till öppenhet för det som är nytt och annorlunda. Livskunskap är ett ämne som vi vill se på alla skolor som en del i ett aktivt folkhälso- och trygghetsarbete. Vi vill också lyfta fram behovet av fortsatt utveckling inom språk, modersmål och matematik. Arbetet mot det hedersrelaterade våldet är en viktig del av skolans jämställdhetsarbete och skolans medarbetare behöver därför ha aktuell kompetens inom området.

 

Alla elever ska ha rätten att gå i en inkluderande skola, vilket kräver att olika yrkesgrupper samarbetar. Arbetet i arbetslag behöver stimuleras, så att pedagogiska lösningar kan utvecklas som underlättar att eleverna kan gå kvar i sina klasser. Elever med funktionsnedsättningar och deras föräldrar måste liksom andra elever och föräldrar ha rätt till inflytande i planeringen av skolgången. Vi tror inte på ökade disciplinåtgärder i skolan utan snarare en kunskapstörstande demokratiskt styrd skola med en åldersadekvat elevmakt.

 

Vänsterpartiet höjer schablonen med 1 procent, det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 4 procent och skolpliktsbevakningen med 1 procent. Vi satsar lika mycket pengar på skolan som majoriteten, men ökar omfördelningen till fattiga stadsdelar eftersom det är där som måluppfyllelsen behöver stärkas mest.

 

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen är ett eftersatt område som behöver extra resurser, bland annat för att minska barngruppernas storlek. Schablonen höjs därför med 4 procent. Vänsterpartiets budget innebär att Älvsjö får 0,9 mnkr mer än vad majoriteten ger till skolbarnsomsorgen för det halvår den får vara kvar i stadsdelsnämnden.

 

Särskola

Stadsdelsnämndernas övertagande av särskolan har ökat integreringen mellan särskolan och övriga skolan. Vi höjer schablonerna med samma procentsatser som majoriteten men behåller särskolan i stadsdelarna för att fortsätta arbetet mot en inkluderande skola för alla.

 

     Verksamhet för barn och ungdom

Fritidsutbudet för barn och ungdomar behöver förbättras och nå alla oavsett bakgrund samt nå flickor och pojkar i samma utsträckning. Vänsterpartiet satsar på fritidsklubbar och icke-kommersiella träffpunkter som också ska vara tillgängliga för unga med funktionsnedsättning. Ungdomarna i stadsdelen skall vara med och utforma ungdomsverksamheten.  Vänsterparitet är för ett bibehållande av de två ungdomsgårdarna, Solberga ungdomsgård och Långbrodals ungdomsgård, som finns i stadsdelen samt att för de äldre ungdomarna skapa ett Ungdomens hus.

Älvsjö bör se över möjligheterna att återinföra en ungdomsmottagning i området.

Gratis Internet ska finnas på fritidsgårdarna.

 

Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå på vanligt kollo, vilket måste bevakas i förfrågningsunderlaget inför upphandling. Öppna förskolor och parklekar spelar en viktig roll för många barn, och ska även vara tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar.

 

Vänsterpartiets budget innebär att Älvsjö får 0,6 mnkr mer än majoriteten ger till verksamheten för barn och ungdom under första halvåret då mellanstadieverksamheten fortfarande är kvar i stadsdelsnämnden.

 

Kultur- och föreningsverksamhet

Kulturen och föreningslivet spelar en viktig roll för att berika våra liv och överbrygga klyftor i samhället. För att öka möjligheten till kulturupplevelser satsar vi ytterligare 5 mnkr för barn, unga och äldre i förorterna, där medborgarna ska vara delaktiga i hur pengarna används. Vi överför 1,6 mnkr från konsumentnämnden för riktade insatser till unga i konsumentfrågor. Det ska finnas en kultursekreterare som samordnar och utvecklar det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningsbidragen ska fördelas på ett jämställt sätt.

 

Vänsterpartiets budget innebär att Älvsjö får 0,2 mnkr mer än majoriteten ger till kultur- och föreningsverksamheten.

 

Äldreomsorg

Vänsterpartiet gör en stor satsning på en generös och jämställd biståndsbedömning, förebyggande insatser, goda arbetsvillkor och fler anställda för att öka omsorgen om våra äldre. Vi vill att äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen som undergräver den viktiga kontinuiteten och tryggheten för äldre.

 

Allt fler äldre med stora behov bor hemma, vilket ställer krav på hemtjänstens organisation i form av nya arbetsformer och ökad flexibilitet. Alla som får hjälp av hemtjänsten ska ha en kontaktperson. Människor med olika behov ska kunna få hemtjänst som passar deras behov. Mobila vårdteam för multisjuka äldre utvecklas tillsammans med landstinget. Våra medarbetare inom hemtjänsten behöver och har rätt till fortsatt handledning och kompetensutveckling. Staden har en stor resurs i flerspråkiga medarbetare inom hemtjänsten.

 

Genom nya riktlinjer för äldreomsorgen samt 4 timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning får äldre verklig frihet att påverka innehållet i hjälpen. De kan välja att gå på promenad eller ha en pratstund istället för dammtorkning just den dagen. Äldre ska kunna välja att ha hjälp att laga maten hemma eller få matlådor. Gratis ”fixartjänster” och sociala mötesplatser är förebyggande och ökar livskvaliteten. Rätten att få städning varannan vecka och fönsterputs minst en gång per år ska slås fast. Alla oavsett var de bor har rätt till samma och en jämställd bedömning av rätten till hemtjänst. Hemtjänsten ska inte som majoriteten föreslår erbjuda tilläggstjänster som betalas separat, vilket riskerar att öka orättvisorna.

 

Utbyggnaden av seniorboenden i hyresrätt är en annan förebyggande insats som bör fortsätta. I de nya riktlinjerna för äldreomsorgen som vänsterpartiet vill ha ges äldre rätt att välja servicehuslägenhet i hela staden. Den enskildes upplevelse av otrygghet och allmänna hälsotillstånd ska räcka som skäl för att få servicehuslägenhet. Äldre ska kunna påverka det val av boende som ger störst trygghet. Det ska finnas vård- och omsorgsboenden med olika inriktningar som demenssjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar eller andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. Vi vill också undersöka möjligheterna att starta ytterligare en närvårdscentral under mandatperioden.

 

Vänsterpartiets budget innebär att Älvsjö får 2,7 mnkr mer än vad majoriteten ger till äldreomsorgen.

 

 

 

 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Rätten till individuell behovsprövning är grundläggande och måste förbättras för personer med funktionsnedsättningar. Den individuella planen ökar den enskildes inflytande och samordningen av insatser och arbetet med att öka planerna ska därför främjas. Beslutade insatser ska verkställas i skälig tid, vilket stadsdelsnämnden måste beakta i sin planering. Det får inte förekomma oklarheter i handläggnings- och kostnadsansvaret inom stadsdelsnämnden, eftersom det försvårar tillgången till rätt stödinsatser för den enskilde.

 

Viktiga förutsättningar för delaktighet är arbete och sysselsättning samt en meningsfull fritid. Ungdomar med funktionsnedsättningar ska erbjudas sommarjobb. Kunskapen om den resurs som människor med funktionsnedsättning är för staden måste spridas. Samverkan med handikapporganisationerna och lokala handikapprådet ska utvecklas.

 

Rätten till bostad gäller alla. En långsiktig och samordnad planering krävs för att öka utbyggnaden och utveckla olika modeller av boenden och stödformer. Förutsättningarna för gruppbostad eller annan bostad med särskild service ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

 

Heminstruktörer för syn- och hörselskadade även för äldre ska finnas i tillräcklig omfattning i och behovet av kompetensutveckling tillgodoses. Erfarenheterna från Lys, Kompa och Funka ger en god grund för den fortsatta kompetensutvecklingen. Genusutbildning för medarbetarna är viktigt för att biståndet ska beviljas och utföras på ett jämställt sätt

 

Vänsterpartiets budget innebär att Älvsjö får 0,5 mnkr mer än vad majoriteten ger till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

 

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Socialtjänsten ska arbeta efter en demokratisk syn och tro på människors förmåga att fatta beslut. Tidiga insatser som information, rådgivning och andra serviceinsatser utan registrering förebygger behov av bistånd och ska byggas ut. Människor som behöver kontakt med socialtjänsten ska ha inflytande över vilka insatser som behövs. Samverkan med klient- brukar- och frivilligorganisationer kompletterar men ersätter aldrig kommunens ansvar. Brukarråd och brukarrevisioner ökar kvaliteten i socialtjänstens insatser. Samverkan mellan stadsdelsnämnderna behövs för att tillgodose behoven. Socialtjänstens arbete baseras på kunskap, erfarenhet, utvärdering och forskning om vad som fungerar och ger resultat.

 

I första hand ska insatser för barn och unga bedrivas på hemmaplan men när det inte är möjligt ska vården bedrivas i nära samverkan med barnet, familjen, fritiden och skolan. Barn i familjehem tillhör de mest utsatta och har rätt till en planerad vård och skolgång som noga följs upp av socialtjänsten.

 

Information till tonårsföräldrar om alkohol och andra droger ska fortsätta liksom information och rådgivning till unga vuxna. Vård och behandling för människor som missbrukar inriktas på långsiktiga vårdkedjor i samverkan med den enskilde. Den gemensamma strategin för missbrukarvårdens utveckling som tagits fram av vår tidigare majoritet ska genomföras.

 

En viktig uppgift är att söka upp hemlösa och motivera till stöd och behandling. Hemlösa kvinnor ska särskilt uppmärksammas. Fortsatt uppsökande arbete på härbärgen av stadsdelsnämnder som har många direktintag. En vårdkedja ska skapas för härbärgesboende med gravt missbruk och psykiska problem.

 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem, vars omfattning behöver synliggöras för att tillräckliga åtgärder ska sättas in. Stadsdelsnämnderna behöver utveckla kompetens och rutiner för riskbedömningar liksom för insatser mot hedersrelaterat våld. Stöd till kvinnor och barn ingår i socialtjänstens insatser och är prioriterat.

 

Rätten till bostad gäller alla. Utbyggnaden av gruppbostäder och stödboenden i samverkan med landstinget ska intensifieras för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Förutsättningarna för gruppbostad eller alternativa boendeformer ska prövas i alla nya bostadsprojekt.

 

Sysselsättning, studier, praktik och arbete ska erbjudas genom ökad samverkan i staden samt med studieförbund, organisationer och lokala näringslivet. Samarbetet med landstinget ska utvecklas för personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik. Uppsökande arbete och stöd till anhöriga ska fortsätta.

 

Genom Vänsterpartiets ”Rättvisemiljard” kan utbyggnaden av bostäder åt hemlösa och människor med missbruk och psykiska funktionsnedsättningar öka. En storsatsning på förebyggande arbete kan inledas för barn och unga i riskzonen, bland annat med kompetensutveckling, myndighetssamverkan och åtgärdsprogram för alla barn som far illa.

 

Vänsterpartiets budget innebär att Älvsjö får 0,9 mnkr mer än vad majoriteten ger till individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri.

 

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet vill säkra medborgarnas möjligheter till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor. Barmarksrenhållning och snöröjning behålls i stadsdelsnämnderna och arbetet för att minska nedskräpningen ska fortsätta. Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker och vi satsar därför 18 mnkr i ökade parkinvesteringar. Vi ökar även investeringarna med 9 mnkr i staden totalt för att skapa ökad trygghet i parker och joggingspår. Miljösamordnare och agenda 21 funktion ska finnas i varje stadsdelsnämnd. Vänsterpartiet satsar 2,6 mnkr mer på verksamheten i staden jämfört med majoritetens budget.

 

Flyktingmottagande

Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla introduktionsinsatser som förkortar vägen till arbete. Alla flyktingar ska få individuella handlingsplaner. En meningsfull introduktion ska också ges till dem som av hälsoskäl inte kan delta i en arbetsinriktad introduktion. Flyktingmottagningen skapar goda förutsättningar för att informera om barns och kvinnors rättigheter enligt FN:s konventioner. Vänsterpartiet avvisar nedskärningar i flyktingmottagandet.

 

Ekonomiskt bistånd

Vi befarar att regeringens försämring av a-kassan och minskade arbetsmarknadsåtgärder leder till att fler tvingas söka ekonomiskt bistånd. Det råder även osäkerhet om hur många som behöver ekonomiskt bistånd på grund av det ökade flyktingmottagandet.

 

Alla människor med ekonomiskt bistånd ska få insatser anpassade efter deras individuella förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Handlingsplaner ska finnas för alla sökande och följas upp regelbundet om det inte är tillfälligt bistånd. Vänsterpartiet står upp för den individuella behovsbedömningen enligt socialtjänstlagen och tar avstånd från borgarnas krav på motprestation som huvudregel. Vi avvisar också förslaget om en enda modell för arbetssökarverksamhet, eftersom förutsättningarna är olika i olika delar av staden.

 

Barns behov ska uppmärksammas då vuxna söker ekonomiskt bistånd. Innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl.

 

Vi avvisar den borgerliga stadsdelsarresten för människor som tvingas leva på ekonomiskt bistånd. SL-kortet ska fortsätta att ingå i normen för att tillförsäkra alla en skälig levnadsnivå, enligt kommunstyrelsens senast reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (2004-06-02).  Vi vill att staden centralt tar fram variabler som tydligt speglar sambandet mellan ohälsa och ekonomiskt bistånd, eftersom nuvarande resursfördelningsmodell inte fångar upp alla behov. Det innebär att vissa stadsdelsnämnder får alldeles för liten budget för ekonomiskt bistånd, vilket kan leda till restriktivare handläggning och försämrad likställighet i staden.

 

Vänsterpartiets budget innebär att Älvsjö får 0,7 mnkr mer än vad majoriteten ger till ekonomiskt bistånd.

 

Arbetsmarknadsåtgärder

Lokala basverksamheter och stadsövergripande arbetsmarknadsverksamheter ska fortsätta att utvecklas i samverkan mellan stadsdelsnämnderna, vuxenutbildningen samt arbetsförmedlingen. Det arbete som utvecklats med stöd av kompetensfonden och som varit framgångsrikt bör övergå i ordinarie verksamhet.

 

Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras. Det är av stor vikt att öka kunskapen om befintliga arbetsmarknadspolitiska stödinsatser för människor med funktionsnedsättningar. Det coaching-projekt som initierats i samverkan med kommunstyrelsens handikappråd för personer med funktionsnedsättning bör kunna bidra till att utveckla arbetsmarknadsinsatserna för en grupp som har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

 

Vänsterpartiet avsätter 10 mnkr mer än majoriteten till feriejobb och 5 mnkr mer till Navigatorcentrum som vänder sig till unga i hela staden som hamnat utanför skolan och arbetsmarknaden.

 

 Reservation

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens

beslut med hänvisning till eget förslag.

 

      Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att

 

1.          avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2007

 

2.          återremittera budget och verksamhetsplan till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige som grund

 

3.             kompetensen inom miljö- och energiområdet bevaras

 

4.             följa Konsumentverkets normer för konsumentvägledare vilket för Älvsjös del skulle motsvara en heltidstjänst

 

5.              genomföra en väsentlighets- och riskanalys som omfattar stadsdelsnämndens alla verksamheter, inte enbart IT-säkerheten

 

6            minst 15 % av de livsmedel som serveras i stadsdelens verksamheter ska vara ekologiska

 

7.              vid upphandlingar ska Stockholms stads klausuler mot diskriminering tillämpas

 

8.              säkerställa att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 

9.              kunna införa krav på motprestation för att få försörjningsstöd

 

10.            förhindra att barnfamiljer vräks

 

11.            alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 

12.            därutöver anföra följande

 

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2007 präglas av nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Samtidigt uppgår omstruktureringskostnaderna i staden till 250 miljoner kronor. Dessa pengar skulle komma till större nytta för invånarna om man i stället använde dem ute i verksamheterna; inom förskola, skola, äldreomsorg, miljöarbete m. m..

 

I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 264 Mkr mer än den borgerliga majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2007 betyda ca 7 Mkr mer för Älvsjö än i det nu liggande förslaget. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

 

Centraliseringarna och sammanslagningarna av flera verksamheter innebär en drastisk nerbantning av kompetensen inom förvaltningen, som i stället måste upphandla externa tjänster. Då är det ännu viktigare att man säkerställer dessa tjänsters kvalitet genom en väl fungerande upphandlingsfunktion inom förvaltningen och en effektiv uppföljning. För att försäkra sig om att den föreslagna omfattande organisationsförändringen ger mervärde krävs en seriös riskanalys, vilket saknas i majoritetens förslag.

 

Det är mycket allvarligt att Miljö- och Agenda 21-verksamheten skärs ned. Dessa åtgärder medför försämring av det lokala miljöarbetet. I stället är det angeläget att stärka och utveckla miljö- och demokratiarbetet genom att ytterligare utveckla Agenda 21-verksamheten. För Älvsjös del innebär detta en 2/3-dels tjänst.

 

Det är av vikt att poängtera ett genomgående miljöperspektiv. En väsentlig del i arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser är att minska energiförbrukningen. Förvaltningen bör därför bibehålla tillräcklig kompetens som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll.

 

Genom globaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är bra t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl. a. för att kunna arbeta mer mot barn och ungdomar och även mot företag.

 

Matens betydelse för äldre är onekligen stor, men även för barn spelar maten en viktig roll. Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat spelar stor roll för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är viktigt att andelen ekologiskt odlad mat i stadsdelens verksamheter ökar kraftigt.

 

Efter många års arbete har Miljöpartiet lyckats få in en klausul mot diskriminering i stadens upphandlingar. Det är viktigt att arbeta vidare med detta verktyg. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

 

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Det är mycket viktigt att leva upp till socialtjänstlagens krav på individuella bedömningar före avslag. Familjer ska inte behöva riskera att få en hel månads försörjningsstöd indraget därför att man tex har varit sjuk någon dag utan att hinna meddela detta i tid.

 

Indragningen av ungdomsgårdarna görs utan konsekvensanalys. Yngre ungdomar har större behov av trygghet och att få finnas i sitt närområde. Vi befarar ett stort bortfall av de yngre barnen om flytten till Nätverkshuset blir av. Ungdomsgården får därför ej den stödjande funktion den är avsedd för. Vi anser därför att ungdomsgårdarna för vara kvar i någon form.

 

Vi anser att fixartjänsten skall permanentas och erbjudas alla pensionärer i stadsdelen, helst gratis eller till lågt pris.

§4 Muntlig föredragning av bokslutssiffrorna för 2006

.

Ekonomichefen redogjorde muntligt för bokslutssiffrorna för

2006.

§5 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål

och synpunkter.

 

Stadsdelsdirektören informerade om att medborgarförslagen kommer

som tidigare att redovisas på separat lista och om nämnden anser förslaget intressant uppdrar nämnden till förvaltningen att bereda ett ärende.

 

 

 

 

Bilaga § 5.

§6 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt

delegation till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation.

 

Bilaga § 6

§7 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Pensionärsrådets protokoll 2007-01-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§8 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Handikapprådets protokoll 2007-01-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§9 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2007-01-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

 

Invigning av Kravatten

I morgon den 26 januari kl 13 inviger ordföranden Karl Bern (fp) Kravatten som är en verksamhet för unga med psykisk ohälsa. Alla är välkomna.

 

Introduktion för ledamöter och ersättare

Den 22 januari hölls introduktion för nämndens ledamöter och ersättare vid vilken Bengt Göransson och förvaltningsledningen medverkade. Torsdagen den 29 mars kl 18 – 21 anordnar juridiska avdelningen utbildning i juridik för nämndens ledamöter och ersättare.

 

Samråd om förslag till detaljplan för del av Älvsjö centrum

Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas den 13 februari

kl 17 – 20 på Medborgarkontoret.

 

Möte med ungdomsrådet

Söndagen den 18 februari kl 15 presenterar ungdomsrådet den trivselundersökning som de gjort på de tre högstadieskolorna i stadsdelen.

§11 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Svante Haggren (s) informerade om att han tagit del av de APT-protokoll från Sjöängsskolan gällande Gröna Huset som han efterfrågade vid nämndens sammanträde den 11 januari. Av protokollen framgår att förvaltningen fullgjort sina skyldigheter.

 

Eftersom det är många nya ledamöter i nämnden föreslog Olle Andretzky (m) att nämnden skulle göra en studieresa eller någon annan gemensam aktivitet för att lära känna varandra. Nämnden uppdrog till presidiet att komma med förslag.

§12 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§13 Nedskrivning av fordran avseende löneskuld

§14 Nedskrivning av kundfordringar