Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsberättelsen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll 2007-01-25

Beslutsärenden

3 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2006

Dnr: 102-030-2007

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska varje nämnd årligen avge en berättelse med redogörelse för verksamheten under det närmast föregående räkenskapsåret. Till verksamhetsbe-rättelsen ska nämndens bokslut fogas. Nämndens verksamhetsberättelse och bokslut med bilagor och specifikationer ska lämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för re-spektive nämnd. Ärendet ska också överlämnas till stadsledningskontoret.

I bokslut och verksamhetsberättelse ska nämnden redovisa på vilket sätt den fullgjort sitt ansvar. Det ska klart framgå hur nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges mål i relation till det eko-nomiska resultatet. Inför arbetet med verksamhetsberättelsen har stadsledningskontoret utarbetat anvisningar som bl a anger att berättelsen kan innehålla två delar; del ett vänder sig till kommun-styrelsen och nämnden medan del två enbart är till för att lämna kompletterande och mer detalje-rad redovisning till nämnden.

Till ärendet hör bilagor och blanketter för ekonomiska resultat enligt stadsledningskontorets an-visningar. För detta redogörs närmare under rubrik ”ekonomiskt resultat” på sid 15. Dessutom redovisas i bilaga 4 nämndens kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna och i bilaga 6 nämndens samverkansavtal om aktiv rehabilitering för boende inom Brännkyrka försam-ling.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2007

Dnr: 102-008-2007

Enheterna inom verksamhetsområdena förskola/skola och social omsorg har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2007.

Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar.

Stadsdelsförvaltningen bedömer det trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgarantier ska uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsnivå stämmer i stort överens med den ambitionsnivå som avses i nämndens mål för verksamhetsområdena. Några enheter anger en högre nivå. Flera enheter redovisar i verksamhetsplaneringen också ambitioner att under 2007 vidareutveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Vissa enheter behöver förbättra uppföljning inkluderande klagomålshantering, brukarinflytande, resursanvändning samt medarbetarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsutveckling.Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

5 Lärotider för Älvsjös kommunala grundskolor läsåret 2007/2008

Dnr: 403-042-2007

Ärendet redovisar läsåret 2007/2008 för Älvsjös kommunala grundskolor med avseende på när elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar och studiedagar är utlagda.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

6 Ändring av delegationsordning

Dnr: 002-047-2007

I bokslutet för 2006 uppvisar beställarenheten ett stort underskott, vilket är att hänföra
främst till ökat antal placeringar i särskilda boenden. Vidtagna åtgärder har inte kunnat bringa budgeten i balans, varför gällande delegationsordning behöver ändras. Enligt gällande ordning har biståndsbedömarna befogenhet att med några få undantag fatta beslut om bistånd till äldre. Förvaltningen föreslår således att delegationsordningen ändras på så sätt att befogenhet att fatta beslut om placeringar i särskilda boenden, avlastning/växelvård, dagvård samt om öppen hemtjänst från och med nivå 10 ska
innehas av enhetschef i samråd med verksamhetsområdeschefen för social omsorg.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

7 Genomförandebeslut för uppställning av förskolepaviljong vid Citrusgårdens förskola

Dnr: 402-467-2006

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i solbergaområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut för uppställning av en förskolepaviljong med en avdelning vid förskolan Citrusgården,
Folkparksvägen 161. Tillkommande årshyra för paviljongen uppgår till ca 0,5 mkr.


Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

8 Genomförandebeslut för inrättandet av en förskoleavdelning i "Gröna huset" vid Sjöängsskolan

Dnr: 402-468-2006

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i Örby slott och Lisebergsområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut för inrättandet av en förskoleavdelning i ”Gröna huset” vid Sjöängsskolan, Mälsåkersvägen 14. Befintlig rast- och skolbarnsomsogsverksamhet i lokalen flyttas in i tomställda f.d folktandvårdslokaler i Sjöängsskolan. Kostnader för nödvändiga ombyggnader beräknas till ca 800 tkr och genererar ett uppskattat hyrestillägg med ca 60 tkr/år

Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

9 Verksamhetsuppföljning vid Blomsterfonden Liseberg

Dnr: 504-044-2007

Blomsterfonden Liseberg bedriver verksamhet för personer över 65 år. Verksamhetsuppföljningen visar att de boende är nöjda med vården och omvårdnaden. Boendet är trivsamt och ger en hemkänslan eftersom de boende har sina egna tillhörigheter. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Personalen erbjuder olika gruppaktiviteter och de bemöter de boende med respekt. Ledningen är engagerad för att kunna erbjuda god och säker vård med utbildad personal. Verksamheten har ett väl utarbetat kvalitetssystem med undantag för att det saknas mätbara mål för hälso- och sjukvården. De individuella omvårdnadsplanerna ger intryck av att den enskildes inflytande inte är beaktat, eftersom den boendes/anhörigas och kontaktmannens underskrifter saknas. Den enskildes integritet är begränsad genom att enheterna är låsta utan att synliga koder anges i anslutning till de låsta dörrarna. Dokumentationen enligt socialtjänstlagen (SoL) respektive hälso- och sjukvårdslagen (HSL) förvaras olåst och är tillgängliga för obehöriga. Vissa riktlinjer för hälso- och sjukvården och utvärderingar av riskbedömningarna saknas.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

10 Gemensam upphandling av entreprenör för drift och skötsel av dammanläggningar och fontäner

Dnr: 305-046-2007

Nuvarande avtal för drift och skötsel av dammanläggningar och fontäner löper ut 2007-03-31. Stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen samt trafikkontoret planerar för en gemensam upphandling av årsenterprenör. För att förenkla administrationen av upphandlingen föreslås att samtliga beslut för de deltagande nämnderna delegeras till direktören i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

11 Parkinvesteringar 2008

Dnr: 305-045-2007

Stadsdelsnämnderna ombeds inkomma till exploateringskontoret med önskemål om investeringar i stadsdelsnämndens parker under 2008. Förvaltningen föreslår att framställan görs om medel till parkupprustningar i Bergtorpskärret och Vivelparken och i övrigt avvakta resultatet av arbetet med parkplanen innan nya förslag tas fram.

Därutöver bör exploateringskontoret uppmärksammas om en förskjutning av medelsanvändningen för Sjöängens vattenpark, eftersom projektet försenats med anledning av nödvändigheten av en vattendom inför fortsatt projektering.Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

Remissärenden

12 Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Dnr: 300-043-2007

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med synpunkter på trafikkontorets utredning gällande snöhantering och snöbortforsling i Stockholms stad.
Hela remissmaterialet finns tillgängligt på www.stockholm.se/tk/snöhantering
Utredningen gör jämförande analyser av olika alternativ till sjötippning av snö för snöhanteringen utifrån olika miljöaspekter, ekonomi mm.

Förvaltningen förordar utredningens ena alternativ med landdeponier inom en radie av 7 km till Stockholms centrum och med möjligheter till att använda snö som en resurs för fjärrkyleproduktion. Det förslag till snödeponi för fjärrkyleproduktion som redovisas intill Fortums kylanäggning i centrala Älvsjö ser förvaltningen som ett bra förslag, inte minst ur transportsynpunkt. Detta förutsätter dock att ytan under sommartid kan återställas i gott skick som parkmiljö och för bollspel.


Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Pensionärsrådets protokoll

16 Handikapprådets protokoll

17 Förvaltningsgruppens protokoll

18 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordförande Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske onsdagen den 21 februari.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-01-25 justerats den 30 januari 2007.

§3 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2006

Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2006 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2007. Dnr 30-2007-102.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2007

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2007.

 

Ärendet

Enheterna inom verksamhetsområdena förskola/skola och social omsorg har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2007.

 

Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarnas önskemål och uppfattning om verksamheterna samt enheternas tidigare resultat och uppföljningar.

 

Stadsdelsförvaltningen bedömer det trovärdigt att verksamheternas kvalitetsgarantier ska uppfyllas. Verksamheternas kvalitetsmål stämmer i stort överens med den ambitionsnivå som avses i nämndens mål för verksamhetsområdena. Några enheter anger en högre nivå. Flera enheter redovisar i verksamhetsplaneringen också ambitioner att under 2007 vidareutveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2007. Dnr 001-2007-102.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Lärotider för Älvsjös kommunala grundskolor läsåret 2007/2008

Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa lärotider läsåret 2007/2008 för Älvsjös kommunala grundskolor enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Ärendet redovisar läsåret 2007/2008 för Älvsjös kommunala grundskolor med avseende på när elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar och studiedagar är utlagda.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2007. Dnr 042-2007-403.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ändring av delegationsordning

Delegationsordningen ändras i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

I bokslutet för 2006 uppvisar beställarenheten ett stort underskott, vilket är att hänföra främst till ökat antal placeringar i särskilda boenden. Vidtagna åtgärder   har inte kunnat bringa budgeten i balans, varför gällande delegationsordning behöver ändras. Enligt gällande ordning har biståndsbedömarna befogenhet att med några få undantag fatta beslut om bistånd till äldre. Förvaltningen föreslår således att delegationsordningen ändras på så sätt att befogenhet att fatta beslut om placeringar i särskilda boenden, avlastning/växelvård, dagvård samt om

öppen hemtjänst från och med nivå 10 ska innehas av enhetschef i samråd med verksamhetsområdeschefen för social omsorg.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2007. Dnr 057-2007-002.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde de två förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

 

 

Förslag till beslut

 

Vi yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

 

I alliansens verksamhetsplan aviserades restriktivare biståndsbedömningar för de äldre i Älvsjö. Mot detta beslut reserverade vi oss. För att sätta tryck bakom beslutet om restriktivare biståndsbedömningar lägger nu den borgerliga alliansen ett förslag om ändring i delegationsordningen.

 

Vi oroar oss för att de föreslagna åtgärderna kommer att begränsa de äldres möjlig­heter att i tid få sina omsorgsbehov tillgodosedda. Det finns en risk för att det kom­mer att ställas ännu högre krav på den äldres hjälpbehov, vilket avsevärt kan för­svåra för dem att komma i åtnjutande av adekvata åtgärder, som placering i särskilda boenden, avlastning/växelvård, dagvård samt öppen hemtjänst fr o m nivå 10.

 

Det saknas beskrivningar på vad förslagen om restriktivare biståndsbedömningar och ändring av delegationsordningen kan få för konsekvenser för de äldre. Det är t ex uppenbart att valfriheten kommer att få stryka på foten. Självfallet måste ett under­skott som uppstår i en budget bli föremål för granskning och förslag till åtgärder. Det är angeläget att noga gå igenom såväl avvikelserna som att undersöka orsakerna till dem. Att ta till indragningar i delegationen och utfärda order om restriktivare bi­ståndsbedömningar utan att först undersöka andra möjligheter till rättelse tror vi är att ta till alltför drastiska åtgärder vilket på både kort och lång sikt kan medföra problem och bekymmer för de äldre som drabbas av åtgärderna.

 

Vi föreslår   

 

att  förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur budgeten för äldre­omsorgen ska komma i balans. I ärendet ska beskrivningar på vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna förväntas få för de äldre, finnas med.  

 

 

§7 Genomförandebeslut för uppställning av förskolepaviljong vid Citrusgårdens förskola

Stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut för uppställning av en förskolepaviljong med an avdelning vid förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161.

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i Solbergaområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut för uppställning av en förskolepaviljong med en avdelning vid förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161. Tillkommande årshyra för paviljongen uppgår till ca 0,5 mkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2007. Dnr 467-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§8 Genomförandebeslut för inrättandet av en förskoleavdelning i "Gröna huset" vid Sjöängsskolan

 

Stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut för inrättande av en förskoleavdelning i ”Gröna huset” vid Sjöängsskolan, Mälsåkersvägen 14.

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i Örby slott och Lisebergsområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut för inrättandet av en förskoleavdelning i ”Gröna huset” vid Sjöängsskolan, Mälsåkersvägen 14. Befintlig rast- och skolbarnsomsorgsverksamhet i lokalen flyttas in i tomställda f d folktandvårdslokaler i Sjöängsskolan. Kostnader för nödvändiga ombyggnader beräknas till ca 800 tkr och genererar ett uppskattat hyrestillägg med ca 60 tkr/år.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2007. Dnr 468-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

§9 Verksamhetsuppföljning vid Blomsterfonden Liseberg

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Blomsterfonden Liseberg.

 

Ärendet

Blomsterfonden Liseberg bedriver verksamhet för personer över 65 år.

Verksamhetsuppföljningen visar att de boende är nöjda med vården och omvårdnaden. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal dygnets alla timmar. Ledningen är engagerad och erbjuder god och säker vård med utbildad personal. Verksamheten har ett väl utarbetat kvalitetssystem med undantag för att det saknas mätbara mål för hälso- och sjukvården.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2007. Dnr 044-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Gemensam upphandling av entreprenör för drift och skötsel av dammanläggningar och fontäner

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling av årsentreprenör för drift och skötsel av dammanläggningar och

fontäner.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören vid Hägerstens

stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

 

3.      Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med

rapport om hur egenkontrollen av plaskdammar fungerar.

 

 

Ärendet

Nuvarande avtal för drift och skötsel av dammanläggningar och fontäner löper ut 2007-03-31. Stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen samt trafikkontoret planerar för en gemensam upphandling av årsentreprenör. För att förenkla administrationen av upphandlingen föreslås att samtliga beslut för de deltagande nämnderna delegeras till direktören i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2007. Dnr 046-2007-305.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

§11 Parkinvesteringar 2008

Älvsjö stadsdelsnämnd gör en framställan till exploateringskontoret om medel till investeringsprojekt i enlighet med detta utlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnderna ombeds inkomma till exploateringskontoret med önskemål om investeringar i stadsdelsnämndens parker under 2008. Förvaltningen föreslår att framställan görs om medel till parkupprustningar i Bergtorpskärret och Vivelparken och i övrigt avvakta resultatet av arbetet med parkplanen innan nya förslag tas fram.

 

Därutöver bör exploateringskontoret uppmärksammas om en förskjutning av medelsanvändningen för Sjöängens vattenpark, eftersom projektet försenats med anledning av nödvändigheten av en vattendom inför fortsatt projektering.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2007. Dnr 045-2007-305.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med synpunkter på trafikkontorets utredning gällande snöhantering och snöbortforslling i Stockholms stad. Utredningen gör jämförande analyser av olika alternativ till sjötippning av snö för snöhanteringen utifrån olika miljöaspekter, ekonomi m m.

 

Förvaltningen förordar utredningens ena alternativ med landdeponier inom en radie av 7 km till Stockholms centrum och med möjligheter till att använda snö som en resurs för fjärrkyleproduktion. De förslag till snödeponi för fjärrkyleproduktion som redovisas intill Fortums kylanläggning i centrala Älvsjö ser förvaltningen som ett bra förslag, inte minst ur transportsynpunkt. Detta förutsätter dock att ytan under sommartid kan återställas i gott skick som parkmiljö och för bollspel.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2007. Dnr 043-2006-300.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

Bilaga § 13.

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i januari till handlingarna

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i januari månad.

§15 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Pensionärsrådets protokoll 2006-02-08 anmäldes och lades till handlingarna.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Handikapprådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Handikapprådets protokoll 2007-02-08 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§17 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2007-02-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Ungdomsrådets protokoll 2006-10-19, 2006-11-07, 2006-11-09, 2006-11-15, 2006-11-20, 2006-12-03, 2006-12-11, 2007-01-07, 2007-01-17

anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Övrigt från verksamheten

Påminnelse om studiebesöken för nämndens ledamöter och ersättare

Onsdagen den 21 februari inleds programmet med information om

enheten för arbete och bistånd, sociala enheten, beställarenheten, Medborgarkontoret och Nätverkshuset. Därefter följer studiebesök ute

i verksamheterna den 7 och 14 mars. Anmälan inför varje tillfälle till

nämndsekreteraren.

 

Extra nämndsammanträde i februari

Stadsdelsnämnden har fått en remiss ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning” från kommunstyrelsen. Nämndens remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

 

Med anledning av ovanstående beslutade stadsdelsnämnden om extra nämndsammanträde tisdagen den 27 februari kl 18.00.

 

Extra nämndsammanträde i april

Enligt tidigare anvisningar från stadsledningskontoret skulle nämndernas underlag till budget för 2008 och inriktning 2009 och 2010

vara stadsledningskontoret tillhanda den 23 mars men på grund av

försenade anvisningar är inlämningen framflyttad till den 25 april.

 

Stadsdelsnämnden beslutade om extra nämndsammanträde måndagen den 23 april kl 18.00.

 

Ställ frågor till dina politiker på webbplatsen

Varje parti utser en representant som svarar på medborgarnas frågor på webbplatsen. Anmälan görs till Elisabeth Carlö.

 

 

 

 

 

§20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Svante Haggren (s) undrade om förvaltningen gjort någon konsekvensbeskrivning och riskanalys med anledning av de personalnedragningar som ska genomföras under våren. Enligt förvaltningen görs alltid konsekvensbeskrivningar i samband med personalnedragningar.

Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med det systematiska miljöarbetet.

 

Maj-Len Eklund (v) undrade, med anledning av ett brev hon fått från Framtidståget, hur situationen ser ut för de romska barnen i Solbergaskolan. Förvaltningen återkommer med rapport.

 

Gun Högbacke (s) tog upp frågan om Långbrobergs framtid. Enligt förvaltningen pågår diskussioner med stadshuset och Micasa och

besked väntas inom en snar framtid.

 

Torbjörn Erbe (m) undrade hur det fungerar med anmälningar av

lokaler för barnomsorg och skola till miljöförvaltningen. Enligt

miljöbalken ska lokaler där undervisning eller vård bedrivs anmälas till miljöförvaltningen. Förvaltningen återkommer med rapport.

 

 

 

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)