Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-04-23

Sammanträde 2007-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats

Tema

Presentation av Miltonprojektet

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Budgetunderlag för 2008 med inriktning för 2009 och 2010

Dnr: 123-2007-102

I detta ärende redovisas nämndens budgetunderlag för år 2008 med inriktning för 2009 och 2010. Här beskrivs övergripande nämndens strategiska satsningar för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål, kvantitativa uppgifter om verksamhetsområdena, förändringar i förutsättningar samt prioriteringar som ligger till grund för verksamheten.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2007

Dnr: 069-2007-000

Stadsdelsnämnden har för 2007 avsatt 200 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter företrädesvis för barn och ungdomar eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 28 ansökningar om totalt 533 200 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 24 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 200 000 kronor.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Ändringar och kompletteringar i delegationsförteckningen

Dnr: 047-2007-000

Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsbestämmelser, bl a med anledning av att förskolorna är resultatenheter sedan i början av året samt att merpart¬en av stadsdelsnämndernas ansvar för stadsmiljöfrågor överflyttats till trafik- och renhållnings¬nämnden.

Förvaltningen föreslår därutöver vissa kompletteringar och ändringar föranledda av ny lagstiftning samt förändringar i stadens riktlinjer.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Internkontrollplan för 2007

Dnr: 126-2007-000

Varje år ska nämnden upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av rutiner och processer. Internkontrollen är en del av uppföljningen som ingår i det integrerade ledningssystemet. Följande fyra rutiner och processer kommer särskilt att granskas under 2007:

• rutiner för dödsboanmälan
• rapportering av delegationsbeslut
• rekrytering
• hantering av personlig assistansärenden med LASS-ersättning


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

7 Hälso- och sjukvårdsinsatser vid särskilda boendeformer för äldre

Dnr: 114-2007-605

Uppföljningen av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för nionde året i följd inom fem stadsdelsförvaltningars äldreboenden; Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. I undersökningen deltog totalt 1 189 boende varav 1 057 personer var inskrivna i hemsjukvården. Resultatet visar att behovet av såväl hälso- och sjukvård som allmän omvårdnad har minskat. Behovet av syrgas, sonder, läkemedel i injektionsform och infusioner är alla exempel på hälso- och sjukvårdsinsatser som minskat. Även andelen sår minskar. Behovet av rullstolar och liftar har ökat marginellt. Undersökningen visar vidare att flera avled under 2006 jämfört med 2005.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

Remissärenden

8 Yttrande avseende ansökan om att driva daglig verksamhet gällande Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB

Dnr: 087-2007-502

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt ett yttrande av stadsdelsnämnden avseende en ansökan från Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB om att få tillstånd att driva verksamhet enligt 23§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan avser daglig verksamhet som ska inrymmas i lokaler på adress Solberga Hagväg 4 i Älvsjö.

Förvaltningen har inget att erinra mot att Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB ges tillstånd att driva dagverksamhet i enlighet med ansökan.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

9 Justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd

Dnr: 125-2007-000

Stockholms brand- och räddningsnämnd föreslår en justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till stadsdelsnämnden för yttrande.

Förvaltningen har inget att erinra mot de i remissen föreslagna justeringarna.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

10 Servicetjänster till äldre

Dnr: 116-2007-504

Stadsdelsnämnden har fått tjänsteutlåtandet ”Servicetjänster till äldre” på remiss från
kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret föreslår i sitt tjänsteutlåtande (dnr 327-2163) att servicetjänster för äldre ska utföras under 2007 inom ramen för stadsdelsnämndernas förebyggande arbete.
Servicetjänster ska tillhandahållas kostnadsfritt för personer över 75 år som inte har annan hemtjänst. Äldrenämnden får i uppgift att följa utvecklingen av verksamhet och kostnader och återkomma i tertialrapport 2/2007 med redovisning. Som underlag för tjänsteutlåtandet finns en skrivelse av Margareta Olofsson (v), Elisabeth Brandt-Ygerman (s) och Christopher Öhman (mp) överlämnad den 10 maj 2006 till kommunstyrelsen om servicetjänster i hemtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning att servicetjänsten ska ges utan biståndsbeslut, vara avgiftsfri och erbjudas personer som fyllt 75 år. Stadsdelsförvaltningen instämmer även i att en uppföljning och analys av kostnader och verksamhet bör göras till tertialrapport 2/2007.

I Älvsjö stadsdelsnämnd pågår, liksom i övriga stadsdelsnämnder i staden, olika projekt
finansierade med stimulansmedel från både Kompetensstegen och Socialstyrelsen inom det förebyggande området för äldre boende hemma och vissa av dem gemensamt med landstinget. Det är viktigt att dessa projekt genomförs och utvärderas innan beslut fattas om nya förebyggande insatser.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport

13 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

14 Pensionärsrådets protokoll

16 Förvaltningsgruppens protokoll

17 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde

18 Protokoll från södra barn- och ungdomsrådets föräldrastyrelse

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

22 Redovisning av åtgärder efter Skolverkets kritik mot Långbrodalsskolan

23 Yttrande till Skolverket angående brister i förskoleverksamheten vid förskolan Äppelängen

24 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbruksvård

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske fredagen den 27 april.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-03-22 justerats den 28 mars 2007.

 

§3 Budgetunderlag för 2008 med inriktning för 2009 och 2010

Stadsdelsnämnden godkänner budgetunderlaget för 2008 och inriktningen för 2009 och 2010 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2007. Dnr 123-2007-102.

 

       Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m)

föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten

Kenneth Rönnquist (mp) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

     Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

     Förskolan

Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under sin fortsatta skolgång. Därför måste Älvsjö stadsdel kunna garantera en förskola med god kvalitet och små barngrupper. Den borgerliga politiken kommer att leda till att barngrupperna i förskolan kommer att bli större och att kvaliteten riskerar att försämras.

 

      Barn och ungdom

Vi vill behålla ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal samtidigt som vi vill satsa på ett ungdomens hus i Älvsjö. Det har gått bra för ekonomin. Stockholm mår väl av att Sverige befinner sig i en högkonjunktur och det finns utrymme för satsningar. Att i det läget göra som alliansen, sänka skatten och satsa på att sälja ut alla verksamheter och tillgångar, drabbar givetvis våra barn och ungdomar som inte har möjligheter att själva satsa på sin egen fritidverksamhet. Vi tror istället att rejäla satsningar på barn och ungdomar sparar pengar för framtiden.

 

      Äldreomsorg

Vi vill ha nya riktlinjer med tydliga kvalitetsförstärkningar för de äldre. Rätt till utevistelse och promenader måste slås fast. Det ska vara möjligt för den enskilde att t ex välja mellan matlådor eller hjälp att tillaga maten. Vi vill också att äldre som känner sig oroliga ska ha rätt till plats på äldreboende. Inte någon av våra äldre invånare skall behöva bli allvarligt sjuk innan de uppmärksammas och får stöd. I staden har socialdemokraterna velat godkänna nya riktlinjer för äldre som innehåller förslag om kvalitetshöjningar och som syftar till att säkerställa en likställighet för de äldre och ökad rättssäkerhet. Tyvärr har den borgerliga majoriteten i staden valt att förhala detta beslut.

 

      Fixartjänsten

Under den förra mandatperioden infördes en s k fixartjänst i Älvsjö. De äldre i Älvsjö fick rätt till avgiftsfri hjälp av fixarna. Så tycker vi att det ska fortsätta vara. Älvsjös äldre har visat sig uppskatta sin fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt när man börjat bli lite stel eller yr. Men den faktiska hjälpen ”Fixar-Patrik” gett är inte den enda vinsten, när antalet olyckor i de äldres hem minskar är det en stor vinst i minskat lidande för varje enskild person som slipper skada sig, men det är också en ekonomisk vinst för stadsdelen.

 

Vi anser nu att det är dags att gå vidare och vi vill ta bort begränsningen i antalet timmar som de äldre kan få fixarhjälp. Vi vill också att rätten till fixarhjälp ska utökas till att gälla alla över 67 år med inriktningen att sänka åldersgränsen till 65 år. Alla ska omfattas oavsett om den enskilde har biståndsbedömd hemtjänst eller inte.

 

     Demokrati

Det är tydligt att den borgerliga majoriteten inte har för avsikt att utveckla demokratin i Älvsjö. Ingenstans i förslaget till beslut nämns ordet demokrati. Däremot talas det om att nämnden aktivt ska arbeta för att all verksamhet som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas och upphandlas och insatser ska göras för att stimulera och uppmuntra medarbetare att avknoppa verksamheter.

 

Istället för att arbeta för att flytta besluten närmare dem det berör, för att öka insynen i beslutsprocesserna och för att ge medborgarna möjligheter till ökat inflytande, präglas den borgerliga politiken av centralisering, flytt av beslut och bortprioriteringar av utåtriktat informationsarbete.

 

För oss socialdemokrater är det viktigt att skapa ett samhälle där medborgarna har inflytande över de beslut som berör dem, att ge dem möjlighet att vara en del av samhället de lever och verkar i. För att detta ska ske måste den politiska ledningen vara tydlig med att demokratiarbete är viktigt. Det utåtriktade informationsarbetet och kontakterna mellan beslutsfattare och medborgare måste utvecklas och nya mötesplatser ständigt skapas.

 

Det är genom ständig demokratiutveckling man skapar förutsättningar för legitimitet och fortsatt förtroende för det demokratiska politiska system som vi har. Inte minst i tider med politikerförakt och svikande valdeltagande är detta viktigt. Om människor visar förakt för politik och politiker och sviktar i sin vilja att delta i allmänna val är det allvarliga tecken på bristande demokrati. Genom den borgerliga majoritetens bristande ambition när det gäller arbetet med demokrati, riskerar dessa två förödande konsekvenser att fördjupas.

 

     Upphandling/avknoppning

Verksamhetens innehåll och dess betydelse för invånarna ska vara utgångspunkten vid organiseringen av den offentliga sektorn. Men det är tydligt att alliansen med moderaterna i spetsen sätter formen och ideologiska låsningar framför välfärdens kvalitet. Med nuvarande policys dikterade av stadens borgerliga majoritet är det omöjligt för stadsdelarna och dess personal att planera och utveckla verksamheten. Vi är oroliga för att det kommer att leda till en sämre kvalitet.

 

Vi välkomnar mångfald i välfärden. Men mångfald uppnås inte genom att privatisera väl fungerande kommunal verksamhet. Vidare anser vi att det är orimligt att privatisera kommunal verksamhet utan någon som helst ekonomisk kompensation för verksamhetens immateriella tillgångar (exempelvis varunamn och personalens kompetens).

 

Det vägledande vid konkurrensutsättning av verksamhet i vår stadsdel måste alltid vara Älvsjös invånares bästa. Vi motsätter oss konkurrensutsättning som drivs av ideologisk rigiditet och som därmed riskerar att i förlängningen ge Älvsjöborna sämre och dyrare välfärd. Vidare är det för oss självklart att – när och om upphandling ska ske – ställa sociala krav och miljökrav för att på så sätt använda upphandlingen som ett redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

 

Utmaningsrätten innebär att vem som helst när som helst kan kräva privatisering av väl fungerande kommunal välfärd. Utmaningsrätten kommer att skapa oro och otrygghet bland barnen i skolan och deras föräldrar, bland de äldre och hos alla andra som brukar vår gemensamma välfärd och inte minst bland våra medarbetare ute i verksamheterna. Vi vill ge Älvsjös invånare och Älvsjös medarbetare trygghet och arbetsro. Därför säger vi nej till utmaningsrätten.

 

      Medarbetarna

I socialdemokratisk politik framhålls alltid medarbetarnas arbete, utbildning och personliga engagemang som framgångsfaktorer för ett lyckat kvalitetstänkande i våra verksamheter. Vi vill satsa på utbildning, vidareutbildning och kompetenshöjande åtgärder för medarbetarna.

 

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vänsterparitet vill skapa ett Stockholm som bygger på gemenskap och kreativitet, en stad som är jämställd och rättvis och styrs med en politik som håller för framtiden.

Vänsterparitet vill värna och utveckla den lokala demokratin, till skillnad från den borgerliga alliansen som styr i staden.

Vänsterparitet vill uppmuntra såväl medarbetare som politiker att arbeta mer med deltagande demokrati i stadsdelen. Vi vill uppmuntra våra medarbetare att utveckla kvaliteten i kommunal verksamhet istället för att uppmuntra dem till att bli egna företagare. Vi vill inte att det som vi byggt upp solidariskt skall säljas ut för att drivas i vinstintresse.

 

Vi vill ha trygghet för alla, att veta att våra gamla trivs och barnen har det bra i förskolan, att våra ungdomar har en meningsfylld fritid. Trygghet är att ha ett arbete, en lön att leva på. Trygghet är att ha en skälig levnadsnivå för dem som har försörjningsstöd, att de skall kunna röra sig i staden och ta del av de utbud som finns att resa med SL till släkt och vänner, som alla andra.

 

Förskolan

Förskolan är en av de viktigaste verksamheter som stadsdelen har ansvar för och stadsdelsnämnden ska arbeta med att minska barngrupperna i samband med en utbyggnad av den kommunala förskolan.

Barnen skall, tillsammans med sina föräldrar och utifrån sina förutsättningar ha inflytande och vara delaktiga i hur förskolans miljö och verksamheten utformas.

Andelen förskollärare skall öka och strategier och metoder skall utvecklas för att integrera jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga arbetet. Fortsatta satsningar skall göras gällande kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom förskolan.

 

+Verksamhet för barn och ungdomar

Vänsterpartiet värnar om ett brett fritidsutbud för barn- och ungdomar oavsett bakgrund och att utbudet når flickor och pojkar i samma utsträckning. För vänsterpartiet är det självklart att ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal är oerhört viktiga och behöver finnas kvar för de yngre barnen. som ett komplement till Ungdomens hus i Älvsjö centrum för de äldre ungdomarna. Vänsterpartiet anser att ungdomarnas egen delaktighet är oerhört viktig och en självklar utifrån ett demokratiperspektiv.

 

Kultur och föreningsverksamhet

Kulturen har en viktig funktion för att berika våra liv och förebygga klyftor i samhället. I stadsdelen skall finnas en kultursekreterare som samordnar och utvecklar det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna. Kulturen bör vara tillgänglig för alla som bor i stadsdelen även de personer som lyfter försörjningsstöd skall beviljas SL kort för att via kollektiva färdmedel ta sig till olika kulturutbud i de övriga delarna av staden.

 

Äldreomsorg

Det finns fortsatta behov av ombyggnad, modernisering och omstrukturering av vård- och omsorgsboenden och behovet av boenden med demens och psykiskt funktionsnedsättning behöver särskilt beaktas.

Vänsterparitet gör stora satsningar på en generös och jämställd biståndsbedömning, före- byggande insatser så som ”fixartjänst” till personer över 67 år och fortsatt satsning på öppen träffpunkt.

Goda arbetsvillkor för de anställda för att öka omsorgen om våra äldre. Vi vill att äldreomsorgen skall värnas mot privata vinstintressen som undergräver kontinuitet och tryggheten för de äldre. 

Maten är av stor livskvalitetsfråga och de äldre skall kunna välja att ha hjälp med att laga hemma.

Anhörigstödet behöver utvecklas och det skall finnas verksamheter som kan ge råd och stöd till anhöriga tex. genom anhörigcirklar eller anhörigkonsulteter.

Samverkan med landstinget behöver vidareutvecklas med gemensamma studiedagar/ kompetens dagar mellan stadsdelens hemtjänst och hemsjukvården.

 

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri

I första hand skall insatser för barn och unga bedrivas på hemmaplan men när det inte är möjligt skall vården ske i nära samverkan med barnet, familjen, fritiden och skolan. Barnperspektivet måste alltid vara rådande.

Våld i familjen är ett folkhälsoproblem och behöver synliggöras för att tillräckliga åtgärder ska sättas in och måste vara insatser som prioriteras.

Det arbete som Nätverkshuset och medarbetarna där gör för familjer och ungdomar skall uppmuntras och vidareutvecklas såväl de förebyggande insatserna som de behandlande. Nätverkshusets placering vid Prästgårdsgärdet skall behållas.

Tillgången på droger är ett ökande problem, information till tonårsföräldrar om alkohol och andra droger ska fortsätta liksom information och rådgivning till unga vuxna. Vård och behandling skall inriktas på långsiktiga vårdkedjor med samverkan med den enskilde.

Insatser för unga vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar skall permanentas och vidareutvecklas under planperioden för att om även omfatta den grupp av unga vuxna med psykiskt funktionsnedsättningar som inte idag ingår i målgruppen.

 

Ekonomiskt bistånd

Vänsterparitet befarar att den borgerliga alliansens politik kommer att leda till att allt fler tvingas söka ekonomiskt bistånd och allt fler fattiga familjer kommer att finnas i stadsdelen. Vänsterpartiet står upp för den individuella behovsbedömningen enligt socialtjänstlagen och tar avstånd från borgarnas krav på motprestation som huvudregel, det finns personer som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande men inte heller är berättigade sjukersättning. Barns behov skall uppmärksammas och barnkonventioner följas.

 

Arbetsmarknadsåtgärder

Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättningar skall prioriteras. Vänsterpartiet är öppet för att antalet OSA-platser ökas.

Lokala basverksamheter och stadsövergripande arbetsmarknadsåtgärder skall fortsätta i samverkan mellan stadsdelsnämnderna.

 

      Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt

följande

     

            - i budgetunderlaget ska följande inarbetas:

 

                      - tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter

 

                      - en miljöpolicy

 

- en upphandlingspolicy, med särskilt fokus på förfrågningsunder-   lagens kvalité och miljökrav i upphandlingarna och med antidiskrimineringsklausuler

 

                      - 3/4 tjänst som miljö/Agenda 21-samordnare inrättas

 

- barngruppernas storlek minskas

 

- minst 15 procent av de livsmedel som serveras i stadsdelens verksamheter ska vara ekologiska

 

- det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 

- verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling ska erbjudas alla arbetssökande med försörjningsstöd

 

- krav på motprestation ska inte vara huvudregel för att få försörjningsstöd

                     

- alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort   

 

- barnfamiljer ska inte kunna vräkas

 

Det är viktigt med ett genomgående miljöperspektiv. En väsentlig del i arbetet med utsläppsminskning av växthusgaser är att reducera energiförbrukningen. Förvaltningen bör bibehålla kompetens och arbeta mot förvaltningens egna verksamheter, mot företag och hushåll.

 

Centraliseringarna och sammanslagningarna av flera verksamheter och stadsdelar innebär en drastisk nerbantning av kompetensen inom förvaltningen, som i stället måste upphandla externa tjänster. Det är ännu viktigare att man säkerställer dessa tjänsters kvalitet genom en väl fungerande upphandlingsfunktion inom förvaltningen och en effektiv uppföljning.

§4 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2007

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet och uppdrar åt förvaltningen att  endast bedöma ansökningar från de föreningar som bedriver verksamhet i stadsdelen samt att beakta Älvsjö konstförenings ansökan vid fördelningen av föreningsbidraget.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2007 avsatt 200 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter företrädesvis för barn och ungdomar eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

 

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 28 ansökningar om totalt

533 200 kronor.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 24 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 200 000 kronor.

 

      Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

      daterat den 12 april 2007. Dnr 069-2007-001.

 

Beslutsgång

Nämnden beslutade att återremittera ärendet.  

§5 Ändringar och kompletteringar i delegationsförteckningen

Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna ändringar och kompletteringar i delegationsförteckningen.

 

Ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsbestämmelser, bl a med anledning av att grundskolan förs över till utbildningsförvaltningen den 1 juli och att förskolorna därmed är egna resultatenheter sedan i början av året samt att merparten av stadsdelsnämndernas ansvar för stadsmiljöfrågor överflyttas till trafik- och renhållningsnämnden.

 

Förvaltningen föreslår därutöver vissa kompletteringar och ändringar föranledda av ny lagstiftning samt förändringar i stadens riktlinjer.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2007. Dnr 047-2007-002

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Internkontrollplan för 2007

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande internkontrollplan.

 

Ärendet

Varje år ska nämnden upprätta en internkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av rutiner och processer. Internkontrollen är en del av uppföljningen som ingår i det integrerade ledningssystemet.

Följande fyra rutiner och processer kommer särskilt att granskas under 2007.

 

·        rutiner för dödsboanmälan

·        rapportering av delegationsbeslut

·        rekrytring

·        hantering av personlig assistansärenden med LASS-ersättning

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den4 april 2007. Dnr 126-2007-100.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Hälso- och sjukvårdsinsatser vid särskilda boendeformer för äldre

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen avseende hälso- och sjukvårdsinsatserna vid de särskilda boendeformerna för äldre.

 

Ärendet

Uppföljningen av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för nionde året i följd inom fyra stadsdelsförvaltningars

äldreboenden; Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. I undersökningen deltog total 1 189 boende varav 1 057 personer inskrivna i hemsjukvården. Resultatet visar att behovet av såväl hälso- och sjukvård som allmän omvårdnad har minskat. Behovet av syrgas, sonder, läkemedel i injektionsform och infusioner är alla exempel på hälso- och sjukvårdsinsatser som minskat. Även andelen sår minskar. Behovet av rullstolar och liftar har ökat marginellt. Undersökningen visar vidare att flera avled under 2006 jämfört med 2005.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 114-2007-506.

 

 Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Yttrande avseende ansökan om att driva daglig verksamhet gällande Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB

Stadsdelsnämnden åberopar yttrandet som svar på länsstyrelsens remiss och lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har begärt ett yttrande av stadsdelsnämnden avseende en ansökan från Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB om att få tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan avser daglig verksamhet som ska inrymmas i lokaler på adress Solberga Hagväg 4 i Älvsjö.

 

Förvaltningen har inget att erinra mot att Stöd och Resurs Unga Vuxna i Stockholm AB ges tillstånd att driva dagverksamhet i enlighet med ansökan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2007. Dnr 087-2007-502.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stockholms brand- och räddningsnämnd föreslår en justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till stadsdelsnämnden för yttrande.

 

Förvaltningen har inget att erinra mot de i remissen föreslagna justeringarna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2007. Dnr 125-2007-399.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Servicetjänster till äldre

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått tjänsteutlåtandet ”Servicetjänster till äldre” på remiss från kommunstyrelsen. 

 

Stadsledningskontoret föreslår i sitt tjänsteutlåtande (dnr 327-2163) att servicetjänster för äldre ska utföras under 2007 inom ramen för stadsdelsnämndernas förebyggande arbete. Servicetjänster ska tillhandahållas kostnadsfritt för personer över 75 år som inte har annan hemtjänst. Äldrenämnden får i uppgift att följa utvecklingen av verksamhet och kostnader och återkomma i tertialrapport 2/2007 med redovisning. Som underlag för tjänsteutlåtandet finns en skrivelse av Margareta Olofsson (v), Elisabeth Brandt-Ygerman (s) och Christopher Öhman (mp) överlämnad den 10 maj 2006 till kommunstyrelsen om servicetjänster i hemtjänsten.

 

Stadsdelsförvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning att servicetjänsten ska ges utan biståndsbeslut, vara avgiftsfri och erbjudas personer som fyllt 75 år. Stadsdelsförvaltningen instämmer även i att en uppföljning och analys av kostnader och verksamhet bör göras till tertialrapport 2/2007.

 

I Älvsjö stadsdelsnämnd pågår, liksom i övriga stadsdelsnämnder i staden, olika projekt finansierade med stimulansmedel från både Kompetensstegen och Socialstyrelsen inom det förebyggande området för äldre boende hemma och vissa av dem gemensamt med landstinget. Det är viktigt att dessa projekt genomförs och utvärderas innan beslut fattas om nya förebyggande insatser.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2007. Dnr 116-2007-504.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Upptakten till ”Fixar-Malte” i Höganäs var den höga rehabkostnaden för höftfrakturer och lårbensbrott som så ofta inträffade i hemmet när seniorer skulle byta gardiner och glödlampor m m. Vi anser att alla seniorer över 75 år skall få rätt till ”fixartjänsten” inklusive de som har hemtjänst. Personalen inom hemtjänsten kan inte klara alla de arbeten som ”fixartjänsten” inkluderar. När anhöriga och grannar inte kan hjälpa till är det bra att ha ”fixartjänsten” att tillgå!

 

Det finns inget hinder mot att flera stadsdelsnämnder lägger ut ”fixartjänsten” på entreprenad.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi vill klargöra Socialdemokraternas ståndpunkt i två viktiga äldrereformer.

 

För det första: Socialdemokraterna vill permanenta den försöksverksamhet som varit med ”fixartjänster”. Åldersgränsen skall vara 67 år med inriktningen 65 år. Ingen tidsbegränsning skall gälla. Verksamheten skall utvärderas efter ett år. Alla ska omfattas oavsett om den enskilde har biståndsbedömd hemtjänst eller inte.

 

För det andra: Socialdemokraterna vill införa en valfrihetsreform för de äldre över 75 år. Alla skall garanteras två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. Kostnaden för detta debiteras utifrån den ordinarie hemtjänsttaxan, eller utreds vidare utifrån den skrivelse socialdemokraterna i staden lagt tidigare.

 

Dessa två förslag har blandats ihop i kommentarer från majoriteten i mediedebatten. Hanteringen av fixartjänsterna och de konstiga turerna kring remittering och beslut i nämnderna har inte varit klargörande. Slutsatsen bör vara att ärenden inte av något skäl skall forceras igenom om det råder delade meningar kring sakfrågor eller processen kring beslutsordningar.

 

Vi ser med tillfredsställelse på att vaktmästarservicen föreslås behållas avgiftsfri. Tidigare utspel från borgarrådet Ewa Samuelsson (kd) har talat om avgiftsnivåer på 185 kronor i timmen. Det tror vi hade varit förödande för vaktmästarservicen eftersom så få hade haft råd att utnyttja den och hela syftet då hade gått förlorat.

 

Vi vänder oss emot att det ska vara en begränsning på antal timmar per år som de äldre får använda sig av servicen. Vi anser inte att det ska finnas någon sådan begränsning.

 

Särskilt uttalande

Ledamöterna Maj-Len Eklund (v) och Kenneth Rönnquist (mp) anmälde

ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Förebyggande insatser riktade till äldre ger stora vinster för den enskilde och för samhället i stort. Välbefinnandet och livskvaliteten bevaras högre upp i åldrarna samtidigt som resurserna för vård och omsorg kan styras och utökas till de som bäst behöver det när den egna förmågan inte räcker till. Vi välkomnar därför att den borgerliga majoriteten kommer med ett förslag om kostnadsfri vaktmästarservice, även om förslaget har sina brister. Vi anser att servicetjänster för äldre självfallet ska införas som en permanent tjänst i stadens äldreomsorg, till skillnad från stadsledningskontorets förslag som endast gäller år 2007.

 

Det är bra att servicetjänster i form av vaktmästartjänster föreslås bli kostnadsfria, eftersom avgifter skulle motverka poängen med förebyggande arbete. Vi vill dock inte ha den föreslagna begränsningen av rätten att utnyttja servicen för dem som redan har annan hemtjänst. Vaktmästarservicen erbjuder andra tjänster än den biståndsbedömda hemtjänsten och det finns därför inga skäl att äldre med hemtjänst ska förnekas tillgång till servicen.

 

Vaktmästartjänsterna är en förebyggande insats som är väldigt individuell och bör därför inte tidsbegränsas

I motsats till stadsledningskontoret ser vi inga risker med att vaktmästarservicen ska tränga undan annan viktig verksamhet, tvärtom måste en ökad användning av servicen ses som positivt även om kostnaderna blir högre än den borgerliga majoritetens budget. Vi anser det vara väl investerade pengar i och med att servicen förebygger framtida biståndsbehov.

 

Landstinget har en nyckelroll i folkhälsoarbetet och är därför en naturlig samarbetspart i utvecklingen av stadens förebyggande och uppsökande arbete bland äldre. Exempelvis kan samverkan sökas inom områden som förebyggande hembesök, hälsosamtal och friskvård. Samverkan med föreningslivet är också viktigt, men snarare för att motverka ohälsa på grund av ensamhet och bristande social gemenskap än att förebygga fallolyckor i hemmet.

 

Vi kan i motsats till stadsledningskontoret inte se några skäl att sammankoppla servicetjänster för äldre med förslag i riksdagen om skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Servicetjänster är en del i äldreomsorgens förebyggande och uppsökande arbete. Skattesubventionerade hushållsnära tjänster är däremot ett sätt att gynna redan välbeställda grupper, vilket kan dra undan resurser för äldreomsorgen.

 

Skrivelsen om servicetjänster i hemtjänsten från Margareta Olofsson (v), Christopher Ödmann (mp) och Elisabeth Brandt-Ygeman (s) lyfter även fram behovet av utredning av möjligheten att erbjuda äldre hjälp med serviceinsatser – det vill säga inom hemtjänsten - med förenklad biståndsbedömning. Tyvärr har stadsledningskontoret inte besvarat den frågan, varför skrivelsen måste återremitteras i denna del.

 

Enligt den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre (prop.2005/06:115) har socialnämnden även fortsättningsvis rätt att själv avgöra vilket underlag som behövs för att fatta beslut enligt socialtjänstlagen. Däremot måste alltid en prövning göras i varje enskilt fall.

I utvecklingsplanen konstateras att i vissa ärenden kan det räcka med en mycket begränsad utredning, vilket kan upplevas som positivt av den äldre och frigöra biståndshandläggarna från onödig administration.

 

Försöket med förenklad biståndsbedömning i Stockholms stad har enligt utvärderingen av Stiftelsen Äldrecentrum uppskattats både av pensionärer och av hemtjänstchefer. Båda grupperna vill införa modellen i den ordinarie verksamheten. Den förenklade handläggningen har varit tidsbesparande och har gett de äldre ett ökat inflytande över hjälpen. Kostnaderna för försöket var lägre än väntat och marginella i förhållande till de totala kostnaderna för hemtjänsten.

 

Vi anser mot bakgrund av det lyckade försöket att ett visst antal timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning för äldre över 67 år ska införas i hela staden. De resurser som frigörs genom den minskade administrationen ska användas för att utveckla självbestämmandet i hela hemtjänsten, så att det även kommer hemtjänsttagare med omfattande hjälp till del.

 

§11 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet

t o m mars månad.

§12 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation.

 

 

      Bilaga § 12.

§13 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna medborgarförslag, skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

Bilaga § 13.

 

§14 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Pensionärsrådets protokoll 2007-04-19 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Handikapprådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Handikapprådets sammanträde 2007-04-19 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2007-04-19 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§17 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde

§18 Protokoll från södra barn- och ungdomsrådets föräldrastyrelse

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte 2007-02-20 med föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdet anmäldes och lades till handlingarna.

 

§19 Övrigt från verksamheten

Temakvällar

Inbjudan har gått ut till två temakvällar i maj. Den 3 maj informerar förvaltningen om omsorg om funktionshindrade och den 24 maj om äldreomsorg.

 

SL-kort

Förvaltningen besvarade de frågor som ledamoten Maj-Len Eklund (v) ställt med anledning av ändrade riktlinjer för beviljande av bistånd till

SL-kort.

 

Neddragning av personal

Förvaltningen redogjorde för den neddragning av antalet personer som gjorts eller planeras med anledning av att grundskolan överförs till utbildningsförvaltningen den 1 juli.

 

Valborgsmässofirande

Inför Valborg har broschyren ”Det spelar ingen roll var alkoholen kommer ifrån” delats ut till alla tonårsföräldrar i staden Två fältassistenter och ytterligare två personer från Nätverkshuset kommer att vara ute i området under kvällen. Samverkan sker med närliggande stadsdelar.

§20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Karl  Bern (fp) har tagit initiativ till att EU-flaggan i fortsättningen ska hänga tillsammans med Stockholms stads flagga vid entrén till huvudkontoret.

 

Svante Haggren (s) tog upp Bohlin & Strömbergs lokaleffektiviseringsrapport av skollokaler, som bl a föreslår att Dalskolan och paviljongerna vid Johan Skytteskolan ska läggas ned. Rapporten har ännu inte behandlats.

 

Lollo Lindahl anmälde att hon vill delta i den konferens som stadsdelsförvaltningen och KC-Kompetenscentrum anordnar om äldreomsorg den 31 maj.

 

Stadsdelsnämnden beslutar att Lollo Lindahl får delta i ovanstående konferens.

§21 Protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Sociala delegationens protokoll 2007-04-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Redovisning av åtgärder efter Skolverkets kritik mot Långbrodalsskolan

§23 Yttrande till Skolverket angående brister i förskoleverksamheten vid förskolan Äppelängen

§24 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbruksvård