Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregårende protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetsuppföljning vid Solberga vård- och omsorgsboende

Dnr: 002-217-07

Solberga vård- och omsorgsboende är en väl fungerade verksamhet med 123 platser för personer med demenssjukdomar. Boendet är trivsamt och verksamheten fokuserar på de boendenas trygghet och säkerhet samt på bevarade av de boendes integritet. Enheterna är låsta med kodlås och synlig kod/anvisning till kod är angiven till de låsta dörrarna med undantag av gruppboendena.

Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Personalen erbjuder olika gruppaktiviteter och bemöter de boende med respekt. Kontaktmannaskapet är väl utvecklat och personalens kompetensutveckling pågår fortlöpande. Professionella informationsbroschyrer finns tillgängliga. Anhörigråd finns och anhörigmöten anordnas regelbundet. Inga anmälningar gällande Lex Sarah till Länsstyrelsen eller Lex Maria till Socialstyrelsen har förekommit under året.

Vissa förbättringsområden har dock identifierats. Verksamhetens kvalitetssystem uppfyller inte helt kraven enligt Socialstyrelsens föreskrifter dels för sociala insatser och dels för hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12, SOSFS 2006:11). Dokumentationerna för såväl de sociala insatserna som för hälso- och sjukvården förs via ett av Stockholms stads datasystem. Flertalet av genomförandeplanerna inom de sociala dokumentationerna är inte undertecknade av de anhöriga/närstående. Flertalet omvårdnadsjournaler är bristfälligt förda. Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår saknas i flera omvårdnadsjournaler. Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har gjort ett anmält besök vid korttids-/daggästsvistelser under november 2006.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

5 Ändring av sammanträdesdatum

Dnr: 002-217-2007

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

6 Stockholms offentliga kranar

Dnr: 304-132-2007

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen med en motion från Mirja Räihä Järvinen (s) med förslag till fler offentliga vattenkranar. Förvaltningen tillstyrker motionen förutsatt att Stockholm Vatten tar ansvar för drift och underhåll av fontänerna.

Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

7 Svar på revisionskontorets årsrapport avseende 2006 års verksamhet

Dnr: 194-177-2007

Revisorerna för Älvsjö stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2006. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet.

I årsrapporten framgår bl.a. att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt nämndens bokslut och räkenskaper för år 2006 är rättvisande.


Handläggare: Tomas Snees, 08-508 21 065

8 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Sjöängsskolan

Dnr: 401-403-2007

Arbetsmiljöverket genomförde ett uppföljningsbesök 2007-03-09 vid Sjöängsskolan, Gripsholmsvägen 29, Älvsjö. Besöket föranleddes av tidigare ställda krav från Arbetsmiljöverket att åtgärda brister enligt inspektionsmeddelande daterat den 29 november 2005 och enligt begäran om kompletterande upplysningar den 6 juli 2006.

Vid besöket 2007-03-09 framkom att alla punkter utom tre och fem var helt åtgärdade. När det gäller punkt nio så kommer bullernivån i matsalen att åtgärdas under sommaren 2007.


Handläggare: Mattias Nordh, Peter Ramstedt, Hans-Olof Nilsson, 08-508 21 400

9 Rutiner för besiktningspliktiga kokgrytor - Yttrande till Arbetsmiljöverket

Dnr: 310-094-2007

Arbetsmiljöverket har i tillsynsbrev av 2007-03-08 med beteckning AIST 2007/10711 gjort en förfrågan till stadsdelsnämnden gällande kokgrytor som är besiktningspliktiga anordningar enligt föreskrifterna i AFS 2005:3. Förfrågan ska vara besvarad senast
2007-05-15. Arbetsmiljöverket har sedermera medgivit nämnden uppskov med svar till 2007-06-15. Ifrågavarande besiktningspliktiga kokgrytor finns vid Solbergaskolan, Långbrodalsskolan, Sjöängsskolan och Herrängens skola samt på Älvsjö servicehus och Långbrobergs servicehus. Båda servicehusrestaurangerna drivs på entreprenad, där entreprenören enligt avtal ansvarar inför tillsynsmyndigheten för att upplåtna besiktnings-pliktiga kokgrytor uppfyller gällande föreskrifter. Registerutdrag från ackrediterade besiktningsorganet Inspecta över utförda resp. planerade besiktningar bifogas ärendet.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till Arbetsmiljöverket.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

9 Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Dragspelet 17 i stadsdelen Herrängen

Dnr: 308-219-2007

Kommer senare

Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

10 Mötesplatser för ungdomar

Dnr: 407-218-2007

Stadsdelsnämnden uppdrog i samband med beslutet om verksamhetsplan och budget för 2007 åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att starta föräldradrivna mötesplatser för ungdomar 12-14 år i eller i anslutning till högstadieskolornas lokaler.

Föräldragrupperna vid skolorna har informerats om, och involverats i diskussioner kring starten av mötesplatserna. Detta har ännu inte lett till att någon verksamhet har påbörjats. I ärendet redovisas förvaltningens genomförda insatser samt vad som uppnåtts och planeras för det fortsatta arbetet med denna fråga.

Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt skolorna att fortsätta och intensifiera arbetet med att engagera föräldrarna i att starta och driva mötesplatserna. Nämnden föreslås följa upp frågan med skolorna under hösten.

I och med stadens omorganisation 2007-07-01 övergår skolorna till utbildningsförvaltningen, som därmed får det fortsatta ansvaret för arbetet med mötesplatserna i anslutning till respektive 6-9-skola. Stadsdelsförvaltningen avser att bidra med en anställd på heltid inom Ungdomens hus med uppgiften att stödja föräldragrupperna i att starta och driva verksamheterna.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

11 Halvårsrapport över genomförda förbättringsförslag i 2006 års arbetsmiljörevision

Dnr: 205-191-2007

Vid stadsdelsnämndens möte 2006-11-30 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att återkomma om sex månader med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits vid de enheter som ej redovisat ett tillfredsställande resultat vid 2006 arbetsmiljörevision.
Förvaltningen har följt upp hur långt de fjorton berörda enheterna kommit med att åtgärda rekommenderade förbättringsförslag. Elva enheter har antingen påbörjat och delvis genomfört föreslagna förbättringar eller fullt ut genomfört samtliga förslag. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna föreliggande rapport.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

12 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga till äldre som hjälper och vårdar närstående

Dnr: 504-210-2007

För tredje året i rad har länsstyrelsen i Stockholms län fått medel att fördela i syfte att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående äldre. Bidraget är riktat till kommunal verksamhet och ansökan ska förankras i nämnden.

Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner ansökan om totalt 1 480 tkr för att starta ett projekt i syfte att synliggöra de anhörigas situation, förebygga utbrändhet hos anhöriga samt att förbättra de anhörigas livskvalitet. Målet är att anhörigstödet ska bli varaktigt och integreras i de ordinarie verksamheterna under förutsättning att länsstyrelsen beviljar stimulansbidrag till projektet Genom det tvååriga projektet skapas tidsutrymme för att anpassa projektmålet till de ordinarie rutinerna.


Handläggare: Resultatenhetschef Åke Cronander, Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 550, 508 21 309

13 Ansökan om projektmedel från Kompetensstegen

Dnr: 504-211-2007

Kommunerna har möjlighet att ansöka om medel till nya projekt eller till redan påbörjade projekt från Kompetensstegen för tredje året i rad. Förvaltningen har olika projekt igång med tidigare beviljade medel från Kompetensstegen och söker nu om medel till fortsättning på dessa projekt.

Förvaltningens föreslår att stadsdelsnämnden godkänner ansökan om de beskrivna tre projekten till en kostnad av totalt 1 995 tkr samt följer projekten i syfte att de integreras i de ordinarie verksamheterna, under förutsättning att Kompetensstegen beviljar de ansökta projektmedlen.


Handläggare: Resultatenhetschef Ann-Christine Hansson, MAS Edit Fonad, Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 515, 315, 309

14 Ekonomisk månadsrapport

15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16 Anmälan av delegationsbeslut

17 Pensionärsrådets protokoll

18 Protokoll från möte med föräldrastyrelsen i södra skolområdet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

24 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

25 Anmälan till länsstyrelsen enligt Lex Sarah

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 20 juni 2007

§2 Anmälan av föregårende protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-05-15 justerats den 22 maj.

§3 Verksamhetsuppföljning vid Solberga vård- och omsorgsboende

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Solberga vård- och omsorgsboende med inriktning på demensvård.

 

Ärendet

Solberga vård- och omsorgsboende är en väl fungerade verksamhet med 123 platser för personer med demenssjukdomar. Boendet är trivsamt och verksamheten fokuserar på de boendenas trygghet och säkerhet samt på bevarade av de boendes integritet. Enheterna är låsta med kodlås och synlig kod/anvisning till kod är angiven till de låsta dörrarna med undantag av gruppboendena.

 

Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Personalen erbjuder olika gruppaktiviteter och bemöter de boende med respekt. Kontaktmannaskapet är väl utvecklat och personalens kompetensutveckling pågår fortlöpande. Professionella informationsbroschyrer finns tillgängliga. Anhörigråd finns och anhörigmöten anordnas regelbundet. Inga anmälningar gällande Lex Sarah till länsstyrelsen eller Lex Maria till Socialstyrelsen har förekommit under året.

 

Vissa förbättringsområden har dock identifierats såsom verksamhetens kvalitetssystem som inte helt uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens föreskrifter och dokumentationen i omvårdnadsjournalerna är bristfällig.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet ett tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2007. Dnr 197-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Ändring av sammanträdesdatum

Stadsdelsnämndens sammanträde den 20 september 2007 flyttas till den 17 september.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 11 januari 2007 om sammanträdestider för år 2007. Det har nu visat sig att sammanträdet den 20 september sammanfaller med en årlig konferens vid vilken flera av stadsdelsförvaltningens chefer brukar delta varför stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden flyttar septembersammanträdet till måndagen den 17 september.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2007.Dnr 217-2007-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Stockholms offentliga kranar

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen med en motion från Mirja Räihä Järvinen (s) med förslag till fler offentliga vattenkranar. Förvaltningen tillstyrker motionen förutsatt att Stockholm vatten tar ansvar för drift och underhåll av fontänerna

 

Stadsdelsförvaltnignen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den22 maj 2007. Dnr 132-2007-304.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

      Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskild uttalande.

 

Förutom vattenfontäner på ställen där det finns offentliga cykelpumpar är det angeläget att det finns tillgång till dricksvatten vid större samlingsplatser som t ex Kungsträdgården.

§6 Svar på revisionskontorets årsrapport avseende 2006 års verksamhet

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på revisionskontorets årsrapport 2006.

 

Ärendet

Revisorerna för Älvsjö stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2006. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet.

 

I årsrapporten framgår bl a att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt nämndens bokslut och räkenskaper för år 2006 är rättvisande.

 

Stadsdelsförvaltnignen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2007. Dnr 177-2007-104.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Sjöängsskolan

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde ett uppföljningsbesök 2007-03-09 vid Sjöängsskolan, Gripsholmsvägen 29, Älvsjö. Besöket föranleddes av tidigare ställda krav från Arbetsmiljöverket att åtgärda brister enligt inspektionsmeddelande daterat den 29 november 2005 och enligt begäran om kompletterande upplysningar den 6 juli 2006.

 

Vid besöket 2007-03-09 fram att alla punkter utom tre och fem var helt åtgärdade. När det gäller punkt nio så kommer bullernivån i matsalen att åtgärdas under sommaren 2007.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2007. Dnr 403-2007-401.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§8 Rutiner för besiktningspliktiga kokgrytor - Yttrande till Arbetsmiljöverket

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har i tillsynsbrev av 2007-03-08 med beteckning AIST 2007/10711 gjort en förfrågan till stadsdelsnämnden gällande kokgrytor som är besiktningspliktiga anordningar enligt föreskrifterna i AFS 2005:3. Ifrågavarande besiktningspliktiga kokgrytor finns vid Solbergaskolan, Långbrodalsskolan, Sjöängsskolan och Herrängens skola samt på Älvsjö servicehus och Långbrobergs servicehus. Båda servicehusrestaurangerna drivs på entreprenad, där entreprenören enligt avtal ansvarar inför tillsynsmyndigheten för att upplåtna besiktningspliktiga kokgrytor uppfyller gällande föreskrifter. Registerutdrag från ackrediterade besiktningsorganet Inspecta över utförda respektive planerade besiktningar bifogas ärendet. Förvaltningen föreslå att nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till Arbetsmiljöverket.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2007. Dnr 094-2007-310.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Dragspelet 18 i stadsdelen Herrängen

Som svar på remissen anför stadsdelsnämnden följande.

 

Stadsdelsnämnden avstyrker detaljplanen för fastigheten Drag-

spelet 18 eftersom den syftar till att möjliggöra en delning av fastigheten i två delar och detta skulle leda till en helt ny praxis i byggnadslovsärenden vilket inte med gällande plan.

 

Ärendet

Ett förslag till detaljplan över fastigheten Dragspelet 18 i stadsdelen Herrängen har upprättats av stadsbyggnadskontoret och tillsänts stadsdelsförvaltningen för remissyttrande. Planförslaget syftar till att möjliggöra en delning av fastigheten Dragspelet 18. Planändringen innebär ingen nybyggnation eller förändring av befintlig byggnad inom fastigheten, vilket är ett parhus i två våningar. En opinion finns i södra Älvsjö mot en ”smygförtätning” av villaområdena genom att tillåta uppförande av parhus och därefter medge fastighetsdelning visa nyupprättade detaljplaner.

 

Förvaltningen har inga synpunkter på detaljplanens syfte att möjliggöra fastighetsdelning utan förutsätter att denna följer gällande lagstiftning. Förvaltningen efterlyser dock att planen bättre illustrerar hur p-platser ska inordnas inom fastigheterna, d v s inom kvartersmark.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2007. Dnr 219-2007-000.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) hade ett eget förslag.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom Torbjörn Erbes (m) förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist deltog ej i beslutet.

§10 Mötesplatser för ungdomar

1.      Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

 

2.   Stadsdelsnämnden uppdrar åt skolorna att fortsätta och intensifiera

      arbetet med att engagera föräldrarna i att starta och driva mötes-

      platser för ungdomar 12-14 år.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en upp-

följning tillsammans med de ansvariga skolorna under hösten.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden uppdrog i samband med beslutet om verksamhetsplan och budget för 2007 åt förvaltningen att undersöka möjligheterna

att starta föräldradrivna mötesplatser för ungdomar 12-14 år i eller i anslutning till högstadieskolornas lokaler.

 

Föräldragrupperna vid skolorna har informerats om, och involverats i diskussioner kring starten av mötesplatserna. Detta har ännu inte lett till att någon verksamhet har påbörjats. I ärendet redovisas förvaltningens genomförda insatser samt vad som uppnåtts och planeras för det fortsatta arbetet med denna fråga.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2007. Dnr 218-2007-407.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) hade ett eget förslag som ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anslöt sig till.

 

Beslutsgång

Ordföranden Karl Bern (fp) ställde förslagen mot varandra och ansåg att nämnden beslutat att anta förvaltningens förslag.

 

 

 

Omröstning

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) begärde omröstning. Förvaltningens förslag utsågs till huvudförslag.

 

Därefter genomfördes omröstningen enligt följande:

 

                Den som stödjer ordförandens förslag att nämnden ska ställa

                sig bakom förvaltningens förslag röstar ja. Den som stödjer

                Majvi Anderssons förslag röstar nej.

 

Omröstningen utföll med 6 ja och 5 nej.

 

´Ja´ röstade Karl Bern (fp), Olle Andretzky (m), Torbjörn Erbe (m),

Inger Braun (m) Lollo Lindahl (m), Pär Hommerberg (fp)

 

´Nej´ röstade Majvi Andersson (s), Svante Haggren (s), Gun Högbacke (s), Maj-Len Eklund (v), Kenneth Rönnquist (mp).

 

Nämnden hade alltså beslutat anta förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar

 

att            avslå förvaltningens förslag till beslut

 

att            behålla ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal i oförändrat skick med verksamhet företrädesvis för yngre ungdomar

 

att            avbryta alla försök att tvinga föräldrarna i norra respektive södra barn- och ungdomsområdet att starta och driva mötesplatser för ungdomar 12-14 år

 

att            omedelbart avbryta alla planer på att inrätta förskoleavdelningar i ungdomsgården i Solberga

 

att            inrätta förskoleplatser i Dalskolan i avvaktan på att lokalerna återigen behövs för skolverksamhet

 

att            ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag som bygger på att ungdomsgårdarna bibehålls och att förskoleplatser inrättas i Dalskolan

 

 

Under många år har de något yngre ungdomarna i Älvsjö haft tillgång till två ungdomsgårdar. Verksamheten vid de båda ungdomsgårdarna är omvittnat god. När nu alliansen väljer att spara pengar för att få råd med skattesänkningar har de redan i sitt allra första år vid makten fattat beslutet att ta dom pengarna från de yngre ungdomarna och föreslagit nedläggning av ungdomsgårdarna. För Solbergaungdomarnas del handlar det dessutom om att ta ifrån dem deras lokaler. Alliansen gör inte ens ett försök att lägga ut verksamheten på entreprenad eller låta den konkurrensutsättas på något sätt överhuvudtaget. Nej, utan förgående diskussion har beslutet fattats över Solbergabornas huvuden – ungdomsgården ska bort, där ska det byggas om för att ge utrymme åt förskoleverksamhet.

 

Om förskoleverksamheten i Älvsjö vet vi att det är alliansens avsikt att den ska konkurrensutsättas. Alltså tar man ungdomarnas egen gård i akt och mening att låta privatkapitalistiska intressen bedriva verksamhet där inom barnomsorgen.

 

För att i någon mån visa sin välvilja mot Älvsjös riktigt unga befolkning har man gett förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att starta föräldradrivna mötesplatser för ungdomar 12-14 år i eller i anslutning till högstadieskolornas lokaler.

Då frågan om en eventuell flytt av Solberga ungdomsgård var uppe till diskussion under föregående mandatperiod stod det fullständigt klart att vare sig Solbergas ungdomar eller deras föräldrar ansåg att Solbergaskolan var ett alternativ att bedriva fritidsförlagd ungdomsverksamhet i. De allvarligaste skälen mot, var att skolan har ett läge som ligger avskilt från bebyggelse och med mörka skog- och buskagebeväxta vägar dit. Att skolan ligger mycket nära Västberga industriområde med en mängd långtradare parkerade i omedelbar närhet till skolan var ytterligare ett tungt vägande skäl emot. Många har vittnat om oönskade händelser i och kring långtradarna i Västberga industriområde och varken föräldrarna eller ungdomarna – framförallt flickorna – kände sig trygga och bekväma med en ungdomsgård i anslutning till Solbergaskolan.

 

Den dåvarande majoriteten lyssnade på medborgarnas vilja och Solberga ungdomsgård fick vara kvar i oförändrat skick.

 

Alliansen har misslyckats med att få igång en föräldradriven verksamhet för ungdomar både vid Solberga och vid Långbrodal. Detta är inte så konstigt. Vi menar att det är att ställa alltför höga krav på föräldrar som redan har svårt att få sina livspussel att gå ihop, att de därutöver ska tvingas driva ungdomsgård på kvällstid. Älvsjö har hög förvärvsfrekvens och det är inte en orimlig åsikt att skolungdomarnas föräldrar mer än väl kan förvänta sig att samhället anordnar en trygg och meningsfull ungdomsverksamhet i anslutning till där ungdomarna bor.

 

Vi anser också att skolorna har andra och viktigare uppgifter än att intensifiera arbetet med att engagera föräldrarna i att tillsammans med Nätverkshuset starta och driva mötesplatser för ungdomar i anslutning till högstadieskolorna. Att dessutom skyffla över uppgiften på utbildningsförvaltningen från den 1 juli 2007 är enligt vår mening bara ett sätt för Älvsjöalliansen att dra sig undan sitt politiska ansvar och föra över det till någon annan.

 

Vi föreslår att alliansens tidigare beslut om nedläggning av ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal dras tillbaka och att ett nytt beslut fattas innebärande att dessa båda ungdomsgårdar behålls och drivs i likhet med hur verksamheten bedrivits under de senaste åren.

 

I Älvsjö finns det ett stort behov av förskoleplatser, så stort att nämnden till och med mot flera föräldrars önskan fattat beslut om att ställa upp paviljonger. Nu finns det ett gyllene tillfälle att anordna förskoleplatser i Dalskolan som, i och med den samordnade undervisningen med Solbergaskolan, står tom. Att utnyttja Dalskolan till förskoleplatser är ur flera synpunkter mycket bra. Dels är det en f-5 skola och mycket finns redan som passar till förskoleverksamhet dels finns där gott om plats för många förskolebarn. Dessutom ligger lokalerna bra till, nära till lek och promenader i skogen och nära till Kristallparken.

 

Älvsjö expanderar. Det byggs nytt och förtätas som aldrig förr. Inom några år kommer det med all sannolikhet att behövas fler skolplatser igen. Då finns Dalskolan där, redo att med några få förändringar ta emot skolbarnen igen.

 

Vi föreslår att förskoleplatser inrättas i Dalskolan i avvaktan på att lokalerna återigen behövs för skolverksamhet.

 

Och sist men inte minst: Vårt förslag att utnyttja Dalskolan till förskola möjliggör att ungdomsgården i Solberga kan fortsätta att utnyttjas till det den är specialbyggd för, nämligen av ungdomar och deras fritidsverksamheter.

 

Glöm inte att det som är bra för ungdomar är också bra för samhället. Redan nu ser vi en ökad förstörelse runt om i Älvsjö med bl a bränder, klotter och sönderslagna busskurer och bänkar. I revisionsrapporten för 2006 varnas för en ökad alkoholkonsumtion bland de riktigt unga. Att i ett sådant läge spara in och minska på ungdomsverksamheten är, i ett både kort och långt perspektiv, huvudlöst. 

§11 Halvårsrapport över genomförda förbättringsförslag i 2006 års arbetsmiljörevision

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande halvårsrapport över genomförda förbättringsförslag i 2006 arbetsmiljörevision.

 

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens möte 2006-11-30 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att återkomma om sex månader med redovisning av vilka åtgärder som vidtagits vid de enheter som ej redovisat ett tillfredsställande resultat vid 2006 arbetsmiljörevision. Förvaltningen har följt upp hur långt de fjorton berörda enheterna kommit med att åtgärda rekommenderade förbättringsförslag. Elva enheter har antingen påbörjat och delvis genomfört föreslagna förbättringar eller fullt ut genomförts samtliga förslag. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna föreliggande rapport.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2007. Dnr 191-2007-205.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag - förstärkt stöd till anhöriga till äldre som hjälper och vårdar närstående

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om stimulansmedel till länsstyrelsen om 1 480 tkr i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

För tredje året i rad har länsstyrelsen i Stockholms län fått medel att fördela i syfte att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående äldre. Bidraget är riktat till kommunal verksamhet och ansökan ska förankras i nämnden.

 

Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner ansökan om totalt 1 480 tkr för att starta ett projekt i syfte att synliggöra de anhörigas situation, förebygga utbrändhet hos anhöriga samt att förbättra de anhörigas livskvalitet. Målet är att anhörigstödet ska bli  varaktigt och integreras i de ordinarie verksamheterna under förutsättning att länsstyrelsen beviljar stimulansbidrag till projektet Genom det tvååriga projektet skapas tidsutrymme för att anpassa projektmålet till de ordinarie rutinerna.

 

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2007. Dnr 210-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om projektmedel från Kompetensstegen

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om projektmedel, 1 995 tkr,

till Kompetensstegen i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Kommunerna har möjlighet att ansöka om medel till nya projekt eller till redan påbörjade projekt från Kompetensstegen för tredje året i rad. Förvaltningen har olika projekt igång med tidigare beviljade medel från Kompetensstegen och söker nu om medel till fortsättning på dessa projekt.

 

Förvaltningens föreslår att stadsdelsnämnden godkänner ansökan om de beskrivna tre projekten till en kostnad av totalt 1 995 tkr samt följer projekten i syfte att de integreras i de ordinarie verksamheterna, under förutsättning att Kompetensstegen beviljar de ansökta projektmedlen

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2007. Dnr 211-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§14 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet

för maj månad.

§15 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

Bilaga § 15.

§16 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

Bilaga § 15.

§17 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2007-06-07 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från möte med föräldrastyrelsen i södra skolområdet

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte med föräldrastyrelsen i Södra skolområdet

      2007-03-29 och 2007-04-24 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2007-06-07 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Övrigt från verksamheten

Studieresor till Bryssel och Barcelona

Rektor Christer Oja rapporterade om den studieresa till Bryssel som han och de biträdande rektorerna inom det södra barn- och ungdomsområdet gjort under våren. Rektor Anki Averstedt informerade om

det norra barn- och ungdomsområdets resa till Barcelona.

 

Heldag om budgeten för 2008

Måndagen den 22 oktober kommer nämnden att ha en heldag om budgeten för 2008.

 

Skolavslutningen

Skolavslutningen var enligt fältarbetarna lugn.

 

Kollo

I år inkom 235 ansökningar till kollo vilket är 60 färre än förra året.

Däremot är det en mindre andel som avbokat varför det totalt är 30 färre barn som åker på kollo i år mot förra året. Det finns inte längre några specialinriktade kollon utan det som erbjuds är traditionell

kolloverksamhet. Den största gruppen som ansökt är barn i åldern 10 – 12 år och den minsta gruppen barn i åldern 7 – 9 år.

 

Feriearbeten

130 ungdomar har sökt feriearbete och 38 har fått arbete inom stadsdelen.

 

Blomlådeprojektet

Vid förra sammanträdet fick nämnden en fråga om blomlådeprojektet. Frågan har vidarebefordrats till trafikkontoret som har ansvarat för projektet.

 

Egenkontroll av plaskdammar

Förvaltningen redogjorde för de regler som gäller för kontroll av plaskdammar.

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Pär Hommerberg (fp) meddelade att distributionen av Informationsbladet inte fungerar. Förvaltningen bad att de som inte får Informationsbladet kontaktar stadsdelsdirektören eller Elisabeth Carlö.

 

Majvi Andersson (s) undrade om det stämmer att den muslimska skolan på Långbroområdet ska flytta till Dalskolans lokaler. Enligt förvaltningen finns det flera intressenter. Sisab ansvarar för uthyrningen av skollokaler.

 

Svante Haggren (s) rapporterade att han varit på två intressanta seminarier, ett om mobbing den 25 april och ett om adoption den 13 juni.

 

Maj-Len Eklund (v) undrade vad som hänt med förskolerådet. Enligt  förvaltningen har Göran Sjödin, verksamhetsområdeschef för barn och unga, fått i uppdrag att inrätta ett föräldraråd för övergripande förskolefrågor.

 

Majvi Andersson (s) tackade förvaltning och personal för gott arbete under första halvåret och önskade alla en glad och trevlig sommar.

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokollet anmäldes och lades till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2007-05-25 anmäldes och lades till handlingarna.

§25 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

§26 Anmälan till länsstyrelsen enligt Lex Sarah