Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-11-29

Sammanträde 2007-11-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetsplan och budget 2008

Dnr: 337-2007-102

Kommer senare

4 Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö vårterminen 2007

Dnr: 362-2007-402

Sveriges kommuner ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna på uppdrag av Skolverket. Förvaltningens kvalitetsredovisning för vårterminen 2007 innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen för verksamheten har uppnåtts liksom målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2007. På förskolorna finns en hög ambitionsnivå och en uttalad vilja att utveckla verksamheten i den riktning som målen anger. Samtliga förskolor redovisar arbetssätt som väl stämmer överens med vad som anses relevant för respektive mål.

Inom målområdet normer och värden och ansvar och inflytande har förskolorna arbetat på ett tillfredställande sätt för att nå måluppfyllelsen och målen bedöms i hög grad uppnådda. Inom målområdet utveckling och lärande har förskolorna arbetat på ett mycket tillfredställande sätt och målen bedöms helt uppnådda. Inom målområdet samverkan med förskoleklass och skola har målet delvis uppnåtts.

Förskolorna har utvecklats i en tydlig riktning mot högre kvalitet. Förskolorna har dock fortfarande svårigheter att beskriva sina resultat och därmed också sina analyser och bedömning av måluppfyllelsen. Detta blir således ett viktigt utvecklingsområde under läsåret 2007/2008.

Kvalitetsredovisning lämnas vidare till utbildningsnämnden som underlag för stadens samlade kvalitetsredovisning.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Avveckling av två kommunala förskolor inför avknoppning

Dnr: 074-2007-402

Stadsdelsnämnderna har kommunfullmäktiges uppdrag att aktivt arbeta med att stödja och uppmuntra personal att knoppa av sin verksamhet för att driva den i enskild regi. Förskolecheferna Anita Granlund och Annette Strandljung inkom 2007-10-01 med en formell begäran om att få knoppa av två av sina fem förskolor. Dessa förskolor är Emilia på Långbrovägen 55 och Örtagården på Örtagårdsvägen 1-3.

Förvaltningen bedömer att förskoleenheterna har ekonomiska förutsättningar och en fungerande verksamhet med god kvalitet. Av personalen ställer sig 74 % positiva till en avknoppning och 11% har uttryckt en viss tveksamhet men ändå tagit ställning för att arbeta kvar efter en eventuell avknoppning. Av de föräldrar som svarat på förfrågan har 68 % ställt sig positiva, neutrala alternativt positiva under förutsättning att personalen arbetar kvar på förskolorna. Förvaltningen gör därmed bedömningen att avknoppningen är möjlig att genomföra utan några allvarliga hinder och föreslår att stadsdelsnämnden fr.o.m. 2008-02-01 avvecklar de två förskolorna, under förutsättning att utbildningsnämnden beviljar anordnaren tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i enskild regi.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

6 Ny organisation för förskolor i Älvsjö

Dnr: 343-2007-402

Med anledning av den ojämna storleken på de nuvarande förskoleenheterna, den fortsatta utbyggnaden och de beslutade avknoppningarna, har förvaltningen arbetat fram ett förslag till ny enhetsorganisation inom förskolan. Förslaget till ny enhetsorganisation förslås träda i kraft 2008-01-01.

I samband med att förvaltningen genomfört organisationsöversynen har föräldrar och personal framfört önskemål om att flytta den nuvarande verksamheten på förskolan Solkatten Långbrodalsvägen 1 B, till paviljongerna på Älvsjövägen 62. För att ge förskolan Solkatten, Långbrodalsvägen 1 B bättre förutsättningar för sin fortsatta verksamhet, föreslår stadsdelsförvaltningen att verksamheten flyttar till paviljongerna på Älvsjövägen 62. Flytten kan ske i samband med att de nu evakuerade förskoleavdelningarna Matrisen och Knyttegården på Älvsjövägen 62, flyttar in i sina ordinarie förskolor 2008-04-01.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

7 Öppning av snövallar

Dnr: 335-2007-306

Förvaltningen har tidigare aviserat nämnden om att man inför vintersäsongen 2007/2008 skulle återkomma med tydligare och restriktivare riktlinjer för så kallade prioriterade öppningar av snövallar.

Antalet prioriterade öppningar har ökat successivt år för år, från ett femtontal 1997/1998 till ca 130 under 2006/2007. Älvsjö är den stadsdel i staden som i särklass beviljat flest prioriterade öppningar.

Förvaltningen föreslår att endast äldre och personer med fysisk funktionsnedsättning, som redan har en biståndsbedömd insats och där det föreligger ett mycket tydligt behov av hjälp med öppning av snövall inom ett dygn, medges beslut om sådan öppning. Personer med olika medicinska hinder
för snöskottning kan alltså inte längre med hänvisning endast till ett läkarintyg erbjudas denna service. Riktlinjerna föreslås gälla från 2007-11-30.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, Kerstin Medin, Karin Söderling, 08-508 21 309, 508 21 521, 508 21 083

8 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn och ungdomar med psykosociala svårigheter

Dnr: 324-2007-500

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

9 Redovisning av riktlinjer för hälso- och sjukvården

Dnr: 334-2007-506

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763 § 24) föreskriver att det ska finnas medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom den kommunala verksamheten som ansvarar för att följa upp vården och omvårdnaden. Socialstyrelsen lämnar fortlöpande föreskrifter samt allmänna råd. Dessa föreskrifter/allmänna råd sammanställs av MAS i form av riktlinjer. Riktlinjerna samlas i en pärm som ska finnas tillgänglig för samtliga anställda på varje enhet för att därigenom medverka till att säkerställa en god och säker vård/omvårdnad inom Älvsjö stadsdelsförvaltnings särskilda boendeformer.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

10 Centrala upphandlingar av ramavtal

Dnr: 309-2007-105

Kommunstyrelsen har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-03-26 och då antagen policy för upphandling och konkurrensutsättning lagt föreliggande förslag till områden för centralupphandling av ramavtal. Förfarandet med central-upphandling innebär att ansvaret för anskaffning av beslutade varor/tjänster överförs från stadens nämnder till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att administrera upphandlingsuppdraget. Kommun-styrelsen avser att träffa avtal med servicenämnden att upphandla ifrågavarande ramavtal. Föreslagna avtalsområden är sådana där varorna/tjänsterna inte bedöms som specifika för en verksamhet inom en särskild nämnd, utan utgör stöd till respektive kärnverksamhet. Stadsdelsförvaltningen ställer sig helt bakom föreliggande förslag på varor/tjänster som bör centralupphandlas liksom skälen för sådan upphandling.

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

11 Riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad

Dnr: 004-2007-300

Kommunstyrelsen har ombett Älvsjö stadsdelsnämnd att yttra sig om förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområden i Stockholms stad. Bakgrunden är att det i en växande stad råder stor konkurrens om mark och att det då är av stor vikt att tillgodose behovet av mark både för bostadsbyggande, infrastruktur och företagande.

Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget på inriktning för de företagsområden som ligger i Älvsjö. Inte minst mot bakgrund av att flera företagsområden håller på att omvandlas till andra ändamål än vad översiktsplanen förespråkar visar dock förslaget på behovet av en ny översiktsplan.


Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Förlängning av entreprenadavtal för vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel

Dnr: 330-2007-105

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förlänger entreprenadavtalet med Stockholm Entreprenad AB från och med 2008-10-01 till 2010-09-30 för de delar av park- och gatuskötseln som ligger inom nämndens ansvarsområde. De delar inom gällande kontrakt som ligger inom trafiknämndens ansvar överlämnas till trafikkontoret för ställningstagande. Förvaltningen har för närvarande ett gott samarbete med entreprenören och avser att fortsätta att noggrant följa upp avtalet i avsikt att bibehålla och förbättra kvaliteten.

Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

13 Ekonomisk månadsrapport

14 Inkomna handlingar, klagomål, och synpunkter

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från handikapprådet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

20 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

24 Yttrande till tingsrätten angående adoption enligt föräldrabalken

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 4 december.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-10-25 justerats den 30 oktober 2007.

§3 Verksamhetsplan och budget 2008

§4 Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö vårterminen 2007

Beslut

 

1.  Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för förskolorna

     vårterminen 2007.

 

2.      Stadsdelsnämnden överlämnar kvalitetsredovisningen till utbildnings-

nämnden.

 

Ärendet

Sveriges kommuner ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna på uppdrag av Skolverket. Förvaltningens kvalitetsredovisning för vårterminen 2007 innehåller en bedömning av i vilken mån de nationella målen för verksamheten har uppnåtts liksom målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2007. På förskolorna finns en hög ambitionsnivå och en uttalad vilja att utveckla verksamheten i den riktning som målen anger. Samtliga förskolor redovisar arbetssätt som väl stämmer överens med vad som anses relevant för respektive mål.

 

Inom målområdet normer och värden och ansvar och inflytande har förskolorna arbetat på ett tillfredsställande sätt för att nå måluppfyllelsen och målen bedöms i hög grad uppnådda. Inom målområdet utveckling och lärande har förskolorna arbetat på ett mycket tillfredsställande sätt och målen bedöms helt uppnådda. Inom målområdet samverkan med förskoleklass och skola har målet delvis uppnåtts.                    

 

Förskolorna har utvecklats i en tydlig riktning mot högre kvalitet. Förskolorna har dock fortfarande svårigheter att beskriva sina resultat och därmed också sina analyser och bedömning av måluppfyllelsen. Detta blir således ett viktigt utvecklingsområde under läsåret 2007/2008.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2007. Dnr 326-2007-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Avveckling av två kommunala förskolor inför avknoppning

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att fr.o.m. 2008-02-01 avveckla de kommunala

förskolorna Emilia Långbrovägen 55 och Örtagården Örtagårdsvägen 1-3,

under förutsättning att utbildningsnämnden beviljar anordnaren tillstånd att

      bedriva förskoleverksamhet i enskild regi.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna nödvändiga avtal

med anordnaren.

 

Ärendet

      Stadsdelsnämnderna har kommunfullmäktiges uppdrag att aktivt arbeta med att stöd-

      ja och uppmuntra personal att knoppa av sin verksamhet för att driva den i enskild

      regi. Förskolecheferna Anita Granlund och Anette Strandljung inkom 2007-10-01

      med en formell begäran om att få knoppa av två av sina fem förskolor. Dessa för-

      skolor är Emilia på Långbrovägen 55 och Örtagården på Örtagårdsvägen 1-3.

 

Förvaltningen bedömer att förskoleenheterna har ekonomiska förutsättningar och en fungerande verksamhet med god kvalitet. Av personalen ställer sig 74 % positiva till en avknoppning och 11 % har uttryckt en viss tveksamhet men ändå tagit ställning för att arbeta kvar efter en eventuell avknoppning. Av de föräldrar som svarat på förfrågan har 68 % ställt sig positiva, neutrala alternativt positiva under förutsättning att personalen arbetar kvar på förskolorna. Förvaltningen gör därmed bedömningen att avknoppningen är möjlig att genomföra utan några allvarliga hinder och föreslår att stadsdelsnämnden fr.o.m. 2008-02-01 avvecklar de två förskolorna, under förutsättning att utbildningsnämnden beviljar anordnaren tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i enskild regi.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2007. Dnr 074-2007-402.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) föreslog i första hand att ärendet skulle återremitteras och om inte detta vinner gehör att förvaltningens förslag skulle avslås.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (m) anmälde att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp frågan om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag.

 

Omröstning

Omröstning begärdes.  Den som anser att ärendet skall avgöras idag röstar ja och den som anser att ärendet skall återremitteras röstar nej.

 

Omröstningen utföll med 6 ja och 5 nej.

 

´Ja´ röstade: Karl Bern (fp), Olle Andretzky (m), Ewa Bendegard (m), Inger Braun (m), Lollo Lindahl (m) och Pär Hommerberg (fp).

 

´Nej´ röstade: Majvi Andersson (s), Svante Haggren (s), Gun Högbacke (s), Maj-Len Eklund (v) och Kenneth Rönnquist (mp).

 

Nämnden hade alltså beslutat att ärendet skulle avgöras idag.

 

Ordföranden ställde sedan de två förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Omröstning

Omröstning begärdes. Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som anser att förvaltningens förslag skall avslås röstar nej.

 

Omröstningen utföll med 6 ja och 4 nej.

 

´Ja´ röstade: Karl Bern (fp), Olle Andretzky (m), Ewa Bendegard (m), Inger Braun (m), Lollo Lindahl (m) och Pär Hommerberg (fp).

 

´Nej´ röstade: Majvi Andersson (s), Svante Haggren (s), Gun Högbacke (s), Maj-Len Eklund (v).

 

Nämnden hade alltså beslutat att ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Reservation

       Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) reserverade sig med hänvisning till eget

       förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar

 

att            i första hand återremittera ärendet

 

om detta inte vinner gehör

 

att            avslå förvaltningens förslag till beslut

 

Vi motsätter oss avknoppning av förskolorna Emilia Långbrovägen 55 och Örtagården Örtagårdsvägen 1-3 . Vi anser att ärendet inte är tillräckligt utrett. Förvaltningen föreslår att endast ta betalt för fast och lös egendom. Inte ett ord om att sätta ett pris på marknadsvärdet av den goodwill en väl inarbetad verksamhet har, värdet på övertagandet av ”kundunderlaget” d.v.s. barnen som kommer att gå kvar på förskolorna, eller värdet av att ta över ledning och personal som stadsdelen satsat resurser på i form av vidare­utbildning och kompetenshöjningar.

 

I ärendet framgår att det finns tveksamheter från framförallt föräldrarna men också personal till avknoppningen. I en så stor förändring som det här är fråga om måste en större överens­stämmelse råda. Föräldrarna har bjudits in på inte mindre än 7 möten och ändå är bara 52 procent odelat positiva. Svarsalternativen som redovisas är också fler än de svarsalternativ som förfrågningsunderlaget visar.

 

Vilka konsekvenser kommer det att innebära för stadsdelens egen del när det gäller den egna driften av kvarvarande förskolor? Förskolorna som nu föreslås avknoppas är de med låga hyreskostnader. Det torde innebära att kostnaderna för den egna verksamheten kommer att stiga. Vi måste få en genomlysning av hur det påverkar den egna verksamheten inte bara kostnadsmässigt. Vi vill också se förslag till lösningar, t ex om avgifterna ska höjas, barnantalet i grupperna öka, eller om det kommer att bli nedskärningar av personal.

 

Alliansens iver att sälja ut våra gemensamma tillgångar är så stor att de satsar en hel del resurser på att hjälpa de medborgare som vill ta över någon del av den offentliga verksamheten. Redan i förberedelsearbetet för avknopp­ningar läggs en hel del skattepengar ned som stöd till enskilda. Flertalet exempel visar att kommuner inte värderat på rätt sätt och inte tagit ut marknadsmässiga ersätt­ningar och om lagligheten i detta pågår utredningar. Jurister på SKL har ifrågasatt om det över­huvudtaget går att privatisera kommunala kärnverksamheter. Det pågår utredningar för att utröna om det är fullt lagligt att genomföra avknoppningar så som hitintills skett.

 

Dessutom ser vi inte att avknoppningen ökar mångfald och valfrihet i Älvsjös förskolor eftersom Framtidens Barn AB enligt sin ansökan har för avsikt att bedriva traditionell förskoleverksamhet precis som de gjort i kommunal regi.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att inte avveckla de två kommunala förskolorna utan att dessa bibehålls i kommunal regi
  2. Därutöver anföra följande

 

Vänsterpartiet motsätter sig att avveckling och avknoppning av de två förskolorna Emilia och Örtagården.

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat en utredning kring avknoppning och dess laglighet och vad gäller att verksamheter säljs till underpris, den utredningen är ännu inte klar.

 

Att låta anställda köpa kommunala förskolor innebär att kommunen säljer sin verksamhet till ett underpris, en verksamhet som medborgarna i generationer har varit med om att bygga upp. Man betalar för inventarier men inte för ”kundkretsen”, kvaliteten i verksamheten eller det ”varumärke” som byggts upp av våra skattepengar. Den borgerliga politiken ger den som av- knoppar rätten att välja russinen ur kakan och lämna kvar dyra förskolelokaler  i kommunen. Genom att nu släppa ifrån sig billiga lokaler minskar möjligheten till en bra lokalplanering i stadsdelen.

 

En avknoppning innebär en genväg till privat företagsamhet under förmånliga villkor som gynnar den som avknoppar i jämförelse med andra privata förskolor som startas från grunden. Vi klandrar inte de anställda som väljer att avknoppa eftersom många inte har något annat val. Nuvarande majoritet har klart uttalat att de vill gynna privata alternativ och om man inte av- knoppar så kan någon helt utomstående ta över verksamheten genom utmaningsrätten.

 

Att föräldrar ställer sig positiva till avknoppning är inte svårt att förstå, om man trivs med sin förskola så flyttar man inte barnet för att driftsformen ändrar. Inte heller anställda som trivs på sin arbetsplats bryter upp utan vidare.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat en utredning kring avknoppning och dess laglighet och vad gäller att verksamheter säljs till underpris, den utredningen är ännu inte klar.

 

Det liggande förslaget innebär inte konkurrensneutralitet. Förskolor med gynnsamma hyror vinner på avknoppning. Andra konkurrenter missgynnas därför. Det finns ingen klausul som förhindrar att verksamheten säljs vidare.

 

Att låta anställda köpa kommunala förskolor innebär att kommunen säljer sin verksamhet till underpris. Man betalar för inventarier men inte för ”kundkretsen”, kvaliteten i verksamheten eller det ”varumärke” som byggts upp av våra skattepengar. Den borgerliga politiken ger den som avknoppar rätten att välja russinen ur kakan och lämna kvar dyra förskolelokaler i kommunen. Genom att nu släppa ifrån sig billiga lokaler minskar möjligheten till en bra lokalplanering i stadsdelen.

 

En avknoppning innebär en genväg till privat företagsamhet under förmånliga villkor som gynnar den som avknoppar i jämförelse med andra privata förskolor som startas från grunden. Vi klandrar inte de anställda som väljer att avknoppa eftersom många inte har något annat val. Nuvarande majoritet har klart uttalat att de vill gynna privata alternativ och om man inte avknoppar så kan någon helt utomstående ta över verksamheten genom utmaningsrätten.

 

Att föräldrar ställer sig positiva till avknoppning är inte svårt att förstå, om man trivs med sin förskola så flyttar man inte barnet för att driftsformen ändrar. Inte heller anställda som trivs på sin arbetsplats bryter upp utan vidare.

 

Förvaltningen har inte visat vad kostnaden blir för kvarvarande verksamheter. Har förvaltningen råd att driva förskola i fortsättningen med samma kvalitet som de avknoppade när möjligheterna till att fördela lokalkostnaderna blir begränsade.

 

§6 Ny förskoleorganisation för förskolor i Älvsjö

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att fr o m 2008-01-01 inrätta en ny organisation för

förskoleverksamheten i  Älvsjö i enlighet med detta tjänsteutlåtande. Beslutet gäller under förutsättning att de avknoppande förskolecheferna beviljas tillstånd från utbildningsnämnden att driva förskola i enskild regi.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att flytta verksamheten vid förskolan Solkatten,

Långbrodalsvägen 1 B, till förskolepaviljongerna på Älvsjövägen 62, i samband med att de nu evakuerade förskoleavdelningarna flyttar in i sina ordinarie förskolor 2008-04-01.

 

Ärendet

Med anledning av den ojämna storleken på de nuvarande förskoleenheterna, den fortsatta utbyggnaden och de beslutade avknoppningarna, har förvaltningen arbetat fram ett förslag till ny enhetsorganisation inom förskolan. Förslaget till ny enhetsorganisation föreslås träda i kraft 2008-01-01.

 

I samband med att förvaltningen genomfört organisationsöversynen har föräldrar och personal framfört önskemål om att flytta den nuvarande verksamheten på förskolan Solkatten Långbrodalsvägen 1 B, till paviljongerna på Älvsjövägen 62. För att ge förskolan Solkatten, Långbrodalsvägen 1 B bättre förutsättningar för sin fortsatta verksamhet, föreslår stadsdelsförvaltningen att verksamheten flyttar till paviljongerna på Älvsjövägen 62. Flytten kan ske i samband med att de nu evakuerade förskoleavdelningarna Matrisen och Knyttegården på Älvsjövägen 62, flyttar in i sina ordinarie förskolor 2008-04-01.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

15 november 2007. Dnr 343-2007-402.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att ärendet skulle bordläggas.

 

Beslutsgång

Ordföranden Karl Bern (fp) tog upp förslaget om bordläggning och fann att nämnden beslutat att ärendet skulle avgöras idag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till

eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet samt anför därutöver följande.

 

Ärendet har uppkommit utifrån den borgerliga majoritetens beslut i fullmäktige, att ge som uppdrag till förvaltningarna och stadsdelsnämnderna, att aktivt arbeta för att stödja och uppmuntra personal att knoppa av sin verksamhet för att driva den i egen regi. Det har inneburit för Älvsjö stadsdelsnämnd att vid mötet den 25 oktober 2007 fattades det beslut om avveckling inför avknoppning av fyra kommunala förskolor och vid dagens sammanträde ytterligare ett beslut om avveckling av två förskolor.

 

Med tanke på att den pågående utredningen kring avknoppning i SKL samt att ett ärende i Bromma stadsdelnämnd angående avknoppning och försäljning överklagats till länsrätten och att inhibition begärts är det för tidigt att ta ställning till en ny förskoleorganisation.

 

Oavsett om vänsterpartiet är emot avknoppning eller inte, är det viktigaste just nu att avvakta vilken ställning SKL och länsrätten tar.

 

 

 

 

 

 

§7 Öppning av snövallar

Stadsdelsnämnden godkänner riktlinjerna för prioriterad öppning av snövallar.

 

Ärendet

Förvaltningen har tidigare aviserat nämnden om att man inför vintersäsongen 2007/2008  skulle återkomma med tydligare och restriktivare riktlinjer för så kallade prioriterade öppningar av snövallar.

                     

Antalet prioriterade öppningar har ökat successivt år för år, från ett femtontal 1997/1998 till ca 130 under 2006/2007. Älvsjö är den stadsdel i staden som i särklass beviljat flest prioriterade öppningar.

 

Förvaltningen föreslår att endast äldre och personer med fysisk funktionsnedsättning, som redan har en biståndsbedömd insats och där det föreligger ett mycket tydligt behov av hjälp med öppning av snövall inom ett dygn, medges beslut om sådan öppning. Personer med olika medicinska hinder kan alltså inte längre med hänvisning endast till ett läkarintyg erbjudas denna service. Riktlinjerna föreslås gälla från 2007-11-30.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2007- Dnr 335-2007-306.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) lade fram ett annat förslag till beslut som ledamoten Maj-Len Eklund (v) anslöt sig till.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

 

Förslag till beslut

 

Att fortsättningsvis erbjuda alla i Älvsjö, mot uppvisande av läkarintyg, hjälp med öppning av snövall vid villainfarterna.

 

Att därutöver anföra:

 

Det är cyniskt att låta äldre människor välja mellan att flytta från ett hem man haft under åtskilliga år eller att vara insnöade under perioder av vinterhalvåret. Att för en ynka skattelättnad – som för de flesta ger ca 40 kr per månad – dra in den nödvändiga hjälpen med snöskottning för äldre och sjuka i Älvsjö, är upprörande.

 

Regelverket med att köra upp snö längs kanterna på den sidan av gatan som saknar ljusstolpar, orsakar att höga vallar med snö samlas utanför entréerna till husen på den sidan. Det ger problem för många som blir instängda utan möjlighet att ta sig ut. Under en lång rad av år har de personer som kunnat uppvisa läkarintyg fått hjälp av förvaltningen med att inom ett dygn öppna upp snövallarna. Detta vill nu alliansen i besparingssyfte ta bort. Att de personer som av hälsoskäl utsätts för direkt livsfara om de själva försöker skotta bort dessa massiva snövallar har också ett pris, ett mänskligt. De borgerliga politikerna i Älvsjö borde värdesätta förekomsten av liv och hälsa hos äldre och sjuka, vilket inte är fallet om deras förslag med att slopa hjälpen med snöskottning genomförs.

 

 

 

§8 Ramavtal för köp av vård och behandling för barn och ungdomar med psykosociala svårigheter

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till socialtjänstförvaltningen att, för stadsdelsnämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB), jourfamiljehemsverksamheter samt akut- och utredningsplatser i dygnet-runt-vård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter och som är i behov av stödinsatser enligt SoL och LVU i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning till lika villkor i två år.

 

2.   Stadsdelsnämnden beslutar att socialtjänstdirektören får i uppdrag att å

      nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens

      vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att

bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen samt att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

 

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att

utreda vilken typ av upphandlingsform som kan vara lämpligast och

återkomma till stadsdelsnämnderna med förslag i samband med förslag

i samband med ställningstagandet till förfrågningsunderlag.

 

  1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstdirektören att besluta om till-

delning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har tidigare deltagit i gemensam upphandling av dygnet-runt-vård för barn, ungdomar och familjer med behov av insatser från socialtjänstens sida. Nuvarande ramavtal har förlängts och löper ut den 31 december 2008. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden deltar i en förnyad upphandling inom detta område.

 

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 december 2007. Dnr 324-2007-500.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

 

 

 

§10 Centrala upphandlingar av ramavtal

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har ombett Älvsjö stadsdelsnämnd att yttra sig om förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområden i Stockholms stad. Bakgrunden är att det i en växande stad råder stor konkurrens om mark och att det då är av stor vikt att tillgodose behovet av mark både för bostadsbyggande, infrastruktur och företagande.

 

Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget på inriktning för de företagsområden som ligger i Älvsjö. Inte minst mot bakgrund av att flera företagsområden håller på att omvandlas till andra ändamål än vad översiktsplanen förespråkar visar dock förslaget på behovet av en ny översiktsplan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

      11 oktober 2007. Dnr 004-2007-300.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) ställde sig i huvudsak bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

Att i huvudsak anta beslut om förslag till riktlinjer för utvecklingen av Stadens företagsområden i enlighet med bilagt tjänsteutlåtande, dock med följande ändringar och tillägg.

 

Att verksamhetsområden belägna så att det ges möjlighet till miljövänliga transportsätt av råvaror och gods, per spår och båt, särskilt skall värnas.

 

Att expansion av verksamhetsområden ska undvikas på bekostnad av värdefull natur- och parkmark.

 

Att därutöver anföra följande:

 

Historiskt sett har olika, främst industriella, verksamheter tvingats att flytta från staden allt längre ut i regionen. Viss omvandling av äldre verksamhetsområden kommer alltid att fortgå.

Dock gäller det att ha ett helhetsperspektiv på staden, att undvika för långa transporter och om vi önskar se en funktionsblandad levande stad med olika typer av arbetsplatser gäller det att måna om våra befintliga verksamhetsområden. Därför är det viktigt att följa den långsiktiga inriktningen i gällande Översiktsplan som tydligt pekar på stadens behov att utöver att skapa bostäder även fortsatt avsätta områden som verksamhetsområden, terminalområden och för kommunalteknisk försörjning. Områden som möjliggör transporter med båt och tåg ska särskilt värnas men det är också viktigt att verksamhetsområdet har god kollektivförsörjning för dem som jobbar där och att det utgör en säker och trivsam gång- och cykelmiljö.

Det är viktigt att undvika att exploatera befintliga naturområden. Stockholmarna både de som lever och arbetar i staden behöver sina grönområden. (Succén, Silicon Valley, är ett mycket naturskönt område, däri ligger mycket av dess attraktionskraft).

Det är bra att detta underlagsmaterial har tagits fram då det ger en god överblick. Vissa detaljer och inriktningar kring olika företagsområden kan diskuteras, men detta får ske i det enskilda plansammanhanget.

 

Några få saker kan nämnas, såsom att det är viktigt att bibehålla de enda två terminalområden som staden har pekat ut och att även att ha kvar möjligheten att utveckla Skrubbaområdet. Det är vidare tveksamt att det ur försörjningssynpunkt viktiga Slakthusområdet skall omvandlas till bostadsområde.

 

               

 

 

 

 

§11 Förlängning av entreprenadavtal för vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att förlänga avtalet med Stockholm Entreprenad

AB, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

2.      Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till trafikkontoret för ställningstagan-

de i de delar som avser gatumark.

 

3.      Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att teckna förlängnings-

avtal.

 

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förlänger entreprenadavtalet med Stockholm Entreprenad AB från och med 2008-10-01 till 2010-09-30 för de delar av park- och gatuskötseln som ligger inom nämndens ansvarsområde. De delar inom gällande kontrakt som ligger inom trafiknämndens ansvar överlämnas till trafikkontoret för ställningstagande. Förvaltningen har för närvarande ett gott samarbete med entreprenören och avser att fortsätta att noggrant följa upp avtalet i avsikt att bibehålla och förbättra kvaliteten.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2007. Dnr 330-2007-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§12 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t o m oktober månad.

§13 Redovisning av riktlinjer för hälso- och sjukvården

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av riktlinjer för hälso- och sjukvården.

 

Ärendet

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763 § 24) föreskriver att det ska finnas medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom den kommunala verksamheten som ansvarar för att följa upp vården och omvårdnaden. Socialstyrelsen lämnar fortlöpande föreskrifter samt allmänna råd. Dessa föreskrifter/allmänna råd sammanställs av MAS i form av riktlinjer. Riktlinjerna samlas i en pärm som ska finnas tillgänglig för samtliga anställda på varje enhet för att därigenom medverka till att säkerställa en god och säker vård/omvårdnad inom Älvsjö stadsdelsförvaltnings särskilda boendeformer.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2007. Dnr 334-2007-506.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

 

 

 

 

 

§14 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål, och synpunkter

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, medborgarförslag, klagomål och synpunkter.

 

 

 

Bilaga § 14.

§15 Delegationsbeslut

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, medborgarförslag, klagomål och synpunkter.

 

 

 

Bilaga § 14.

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2007-11-22 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2007-11-22 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2007-11-22  och 2007-11-29  anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollen från ungdomsrådets sammanträde 2007-10-15 och 2007-11-05 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

2007-10-24 anmäldes och lades till handlingarna.

 

Mötet den 5 december ställs in eftersom den nya plansekreteraren börjar först i januari. Ny tid meddelas senare.

§21 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

2007-10-24 anmäldes och lades till handlingarna.

 

Mötet den 5 december ställs in eftersom den nya plansekreteraren börjar först i januari. Ny tid meddelas senare.

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Majvi Andersson (s) framförde önskemål om att Åke Cronander vid tillfälle

rapporterar om resan till Mallorca som Solberga vård- och omsorgsboende

gjort tillsammans med några av de boende. Förvaltningen föreslog att resan tas upp som tema vid sammanträdet i januari.

 

Karl Bern (fp) tog återigen upp problemen vid återvinningsstationen vid parkeringen  vid Herr Stens väg. Förvaltningen har varit i kontakt med trafikkontoret som meddelat att i avvaktan ombyggnad kommer ingenting att göras åt återvinningsstationen.

 

Olle Andretzky (m) framförde att nedskräpningen vid Älvsjö station förvärrats. Enligt förvaltningen har SL inte svarat på det brev som Karl Bern och Majvi Andersson skrev under och som skickades till SL i oktober.

 

Olle Andretzky (m) undrade om det var möjligt för nämndens ledamöter och ersättare att följa fältarbetarna en kväll i deras arbete i stadsdelen. Enligt förvaltningen kan intresserade  anmäla sig till nämndsekreteraren.

 

Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) undrade om skolorna utnyttjar simbassängen i Långbrohallen. Enligt förvaltningen köper skolorna tid.

§23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

       Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

      Protokoll från sociala delegationen 2007-11-15 anmäldes och lades till handlingar-

      na..         

§24 Yttrande till tingsrätten angående adoption enligt föräldrabalken