Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-12-18

Sammanträde 2007-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om parkplanen
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med pol Läs mer...itikerna i stadsdelsnämnden

1 Anmälan av ersättare i stadsdelsnämnden

2 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

4 Verksamhetsplan och budget för år 2008

Dnr: 337-2007-102

Denna verksamhetsplan och budget riktas till både kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden och innehåller nämndens planerade arbete för att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

Inom ramen för målet Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök beskrivs nämndens insatser på områdena arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Vidare redovisas hur arbetet med att sköta och utveckla stadsdelsområdets parker och grönområden ska bedrivas, den lokala kulturverksamheten samt brottförebyggande och trygghetsskapande insatser med mera.

Vad gäller målet valfrihet och kvalitet ska utvecklas och förbättras redovisas nämndens insatser för att stärka den enskildes aktiva val samt bidra till mångfald inom verksamhetsområdena. Därutöver beskrivs hur nämnden avser att arbeta för att uppfylla stadens mål inom förskolan, äldreomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar samt inom individ- och familjeomsorgen.

Under rubriken stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva redovisas nämndens budget. Nämnden konstaterar att budgetförutsättningarna för året inte är helt givna vilket eventuellt kan medföra revideringar av nämndens budget för det andra halvåret. Vidare redogörs för hur nämndens ska styra verksamheterna för att prioritera, säkerställa måluppfyllelse, effektiv resursanvändning och budgethållning. Därutöver redovisas riskhantering och säkerhetsarbete med mera.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2008

Dnr: 345-2007-002

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för 2007, uppföljning av budget 2008, underlag till budget för 2009 med beräkningar för 2010 och 2011 samt budget/verksamhetsplan för 2009. Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

Dnr: 004-2007-002

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdels-
nämndens pensionärsråd för 2008


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

7 Anskaffning av företagshälsovård för första kvartalet 2008

Dnr: 348-2007-205

Stadsdelsnämnden har avtal om företagshälsovård med Kvalita Haluxa AB
Arbetsmiljö AB till och med 2007-12-31. Anskaffningen har skett genom avrop från av staden upphandlat ramavtal om företagshälsovård. Ramavtalet har förlängts till och med 2008-03-31 för att ansluta till stadens nya ramavtal, som kommer att träda i kraft 2008-04-01. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att teckna underavtal med Kvalita Haluxa Arbetsmiljö AB genom avrop från förlängt ramavtal för perioden 2008-01-01 – 2008-03-31.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

Remissärenden

8 Förslag till detaljplan för område vid Långbro bollplan

Dnr: 329-2007-308

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till detaljplan för område vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro på remiss. Förslaget möjliggör byggande av 34 bostäder i rad/parhus och en upprustning och kvalitetshöjning av natur-, idrotts- och rekreationsvärden i området.

Förvaltningen ser positivt på förslaget som medför en markant kvalitetshöjning av området. Förutom tillkommande bebyggelse som ökar serviceunderlaget i stadsdelen möjliggör planen anläggande av ett sammanhängande park/förbindelsestråk från Mickelsbergsvägen till Spindelvägen, att naturvärden bibehålls och utvecklas, att tryggheten ökar ur olika aspekter samt att rekretationsvärden för lek ökar väsentligt inom området. Gränsdragningar förbättras med tydligare ansvarsområden för olika ändamål. Sammantaget ser förvaltningen att förslaget bidrar till en positiv utveckling av hela området.


Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

9 Förslag till IT-program för Stockholms stad

Dnr: 327-2007-011

I stadens budget för 2007 anges att en gemensam IT-strategi för staden och Stockholms Stadshus AB inklusive dotterbolagen ska utarbetas. Antalet styrdokument inom IT-området ska reduceras och ambitionen ska därför vara att ett nytt IT-program för Stockholms stad ska utformas samt ersätta ett antal befintliga styrdokument inom IT-området Programmet ska börja tillämpas i verksamheterna från 1 juli 2008.

IT-programmet beskriver stadens förhållningssätt och inriktning för hur användningen och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik ska fungera i staden. Programmet kommer även att öka tillgängligheten till stadens information och service genom digitala tjänster på stadens webbplats.

IT-programmet anger stadens förhållningssätt till och inriktning för hur användningen och utvecklingen av informations- kommunikationsteknik ska gå till i staden. IT-programmet beskriver hur IT ska användas för att nå stadens mål.

IT-programmet ska gälla för stadens nämnder och Stockholms Stadshus AB inklusive dotterbolagen. Dokumentet beslutas av kommunfullmäktige och förvaltas av kommunstyrelsen.
Förvaltningen är i princip positiv till förslaget till nytt IT program för staden även om det är oklart hur slutresultatet kommer att se ut eftersom hänvisning görs till dokument som kommer att ersättas eller förändras.


Handläggare: IT-chef Björn Persson, 08-508 21 038

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk månadsrapport

11 Anmälan av yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr: 100-2007-402

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

12 Arbetsmiljörevision år 2007

Dnr: 349-2007-205

Enligt gällande myndighetsföreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 §11 ska arbetsgivaren varje år följa upp/revidera det systematiska arbetsmiljö-arbetet (SAM). Revisionen ska dokumenteras om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Den årliga arbetsmiljörevisionen genomförs av stadsdelsnämndens kontrakterade företagshälsovård Kvalita Haluxa Arbetsmiljö AB. Revisionen har enligt partsgemensamt urval genomförts på sjutton enheter inom förvaltningen. Av de reviderade enheterna har tretton klarat kravnivå 7, där högsta nivå är 9. Fyra av enheterna – två förskole- och två skolenheter - har klarat noll till fyra av fem bedömda variabler upp till nivå 7. Skyddsombud alternativt huvudskyddsombud har deltagit i revisionen på berörda enheter. Resultatet av revisionen behandlades 2007-11-08 vid en konferens med huvudskyddsombuden som givits möjlighet att lämna en s.k. second opinion. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner föreliggande rapport över genomförd arbetsmiljörevision 2007.

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

13 Kvinnofridsprojektet Athena - slutredovisning

Dnr: 277-2007-502

Älvsjö stadsdelsförvaltning har gemensamt med stadsdelsnämnderna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen gjort en slutredovisning till länsstyrelsen över vad som genomförts och vilka medel som förbrukats inom ramen för kvinnofridsprojektet Athena. Redovisningen föreläggs här stadsdelsnämnden för kännedom.

Handläggare: Verksamhetsområdeschef Göran Sjödin, 08-508 21 070

15 Pensionärsrådets protokoll

16 Protokoll från handikapprådet

17 Förvaltningsgruppens protokoll

18 Protokoll från ungdomsrådet

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Anmälan av ersättare

Anmäldes att kommunfullmäktige 2007-11-26 utsett Enrique Portocarrero

(s) till ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd för tiden till och med 2007.

§2 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket skall ske fredagen den 21 december.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-11-29 justerats den 4 december 2007.

§4 Verksamhetsplan och budget för år 2008

1.  Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen

verksamhetsplan och budget för år 2008 inklusive omslutningsförändringar

           om 100,2 mnkr.

 

2.      Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt

regler för ekonomisk förvaltning:                                             

-         Solberga vård- och omsorgsboenden

-         Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla

-         Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten

-         Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan samt familjedaghem i Herrängen

-         Resultatenhet 4, förskolorna Skogsgläntan och Vandrarskon

-         Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen

-         Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt familjedaghem i Solberga.

 

Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.

 

Den erkänt höga kvalitet som förskolorna i Älvsjö håller både vad gäller pedagogik och tillgänglighet skall fortsätta att stärkas. Mångfalden av utförare inom barnomsorgen skall öka för att ge föräldrarna en ökad valfrihet. En viktig del i detta är den förskolepeng som införs från den 1 juli 2008. Personal som vill utveckla sin verksamhet genom att själva ta över driften genom avknoppning skall stödjas. Alliansen förutsätter att barnomsorgsgarantin för 2008 klaras och att alla ansträngningar vidtas för att behålla barngrupperna vid eller under kommunfullmäktiges mål om maximalt 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i syskongrupperna.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 december 2007. Dnr 337-2007-102.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Olle Andretzky (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) lade fram ytterligare ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt

ledamoten Olle Andretzkys (m) förslag.

 

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

  1. att avslå alliansens förslag till budget för 2008

 

  1. att avslå förslaget till aktivitetsplan för 2008

 

  1. att stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för verksamhets­plan och budget för 2008 och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en verksam­hetsplan och budget i enlighet med vad som anförs nedan

 

  1. att återupprätta de båda ungdomsgårdarna i Långbrodal och Solberga, med början i Solberga.

 

5.   att i kriterierna för biståndsbedömning för vård och omsorgsboenden väga in    upplevelsen av oro, otrygghet och det allmänna hälsotillståndet hos de äldre.

 

 

Socialdemokraternas budget för staden bygger på att vi tar ansvar för stadens verksamheter i sin helhet. Socialdemokraternas förslag till budget omfattar för Älvsjö stadsdelsnämnds del 485,7 miljoner kronor. Det är 12,6 miljoner kronor mer än alliansens budget. Vi vill använda dessa medel för att utveckla och förbättra kvaliteten i stadsdelens verksamheter med en särskild satsning på yngre ungdomar.

 

Vi vill stoppa den huvudlösa privatiseringsvågen som alliansen tvingar fram. Alliansens krav att all verksamhet ska säljas ut liknar inget annat än gamla tiders fattigauktioner. De som bjuds ut på marknaden är alla medborgare som är i behov av barnomsorg, skola, vård och omsorg. Vi vill istället satsa våra gemensamma resurser på egen-regi-verksamheterna. I de fall en upphandling ska ske ska alltid den egna regin kunna lägga ett anbud. Enheterna ska ha en för året realistisk budget för att kunna ta ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Anslag 1 och anslag 2 ska redovisas var för sig. Anslagens över- eller underskott ska inte belasta varandra.

 

      Lokal demokrati

 

Demokratin ska genomsyra verksamheten i vår stadsdel. Älvsjöbornas vilja ska ha betydelse i utformningen av stadsdelens verksamheter. Brukarna ska ha delaktighet och inflytande inte bara genom att välja mellan olika utförare utan fram­förallt genom möjligheten att påverka utformningen av den verk­samhet man är i behov av. Stadsdelsnämnderna är slagkraftiga verktyg att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och samord­ningsvinster mellan olika verksamheter. Grundskolan, särskolan, skolbarnsomsorg och mel­lansta­die­verksamheten ska återföras till stadsdelsnämnderna.

 

    

 

     Mål för lokal demokrati:

·        Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö.

·        Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna.

 

      Förskoleverksamhet

 

I förskolan ska alla barn ges samma möjlighet att utvecklas och ha roligt tillsam­mans med andra barn. Förskolan ska vara en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsätt­ningar. Det kräver små barn­grup­p­er och välutbildad personal, men också lokaler och gårdar där bar­nen kan tri­vas och som uppmuntrar till lek och lust att lära.

Behovet av förskoleplatser måste kunna täckas på annat sätt än att ta Solberga ungdomsgård i anspråk.  För att täcka behovet i Sol­berga med omnejd vill vi ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjlighe­terna att inrätta för­sko­leplatser på annat sätt och på annan plats i Solberga än den nu ianspråktagna ungdomsgården. Samarbete mellan skola och förskola måste utvecklas. Ungdomsgården ska bevaras.  

Vi vill ha minskade barngrupper i förskolan. Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka och alla an­ställda inom barnomsorgen ska erbjudas fortbildning och kompe­tensut­veckling. Den betalningsfria månaden i förskolan ska återinföras.

 

     Mål för förskolan:

·        Kvaliteten i förskolan ska stärkas.

·        Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska inte vara fler än 14 med en målsättning på 12 barn per grupp. För de äldre barnen (4-5 år) ska grupperna inte bestå av fler än 18 barn med en målsättning på 16 barn.

·        Barngruppernas storlek ska minskas utifrån målsättningen att det inte minskas på antalet personal.

·        Alla ska få förskoleplats inom utsatt tid.

·        Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras.

·        Föräldrautbildning och samtal, såsom i Komet, ska erbjudas till föräldrar som har barn i förskolan.

·        Den fristående förskoleverksamheten ska vara organisatoriskt placerad under stadsdelsnämnderna.

·        I våra förskolor ska finnas verksamhet med olika pedagogiska och verksamhetsmässiga inriktningar och vi satsar på kompetensutveckling i språkutveckling och flerspråkighet i förskolan.

·        Antalet anställda med pedagogisk utbildning ska öka.

·        Införa en avgiftsfri månad per år inom förskolan.

·        Öppen förskoleverksamhet ska finnas för dem som inte har sina barn i förskolan.

 

 

     Verksamhet för barn och ungdom

 

Det är mycket viktigt med träffpunkter som tillgodoser såväl de yngre som de lite äldre ungdomarnas behov av aktiviteter och förströ­else. Vi vill upprätta ungdomsgårdsverksamhet för yngre ungdomar i deras närområden.   Möjligheterna för alla unga att ta sig till nöjen och fritidsaktiviteter som lig­ger längre bort från hemmet vill socialdemokraterna tillgodose genom återinförandet av enhetstaxan i kollektivtrafiken och med lägre biljettpris.

 

En trygg uppväxt är en förutsättning för att bli en trygg vuxen och motverkar kriminalitet, droger och förtryck. Det är stadsdelens uppgift och ansvar att förhindra att något barn växer upp under oacceptabla för­hållanden. Insatser där barn är inblandade ska alltid utgå från barnets bästa i enlighet med FNs barnkonvention. Föräldrar ska få stöd och hjälp i sin för­äldraroll.

 

     Mål för barn och unga:

·        Upprätta ungdomsgårdsverksamhet i närmiljö för yngre ungdomar.

·        Unga människors inflytande över den egna vardagen ska öka.

·        Barn och unga ska erbjudas en bred fritidsverksamhet.

·        Alla barn mellan 9 och 16 år ska erbjudas en plats på kollo.

·        Resurser frigörs så att verksamhet för unga kan fortsätta under sommarferi­erna, vid Långsjön.

 

      Äldreomsorg med alternativ och valfrihet

 

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och so­cial ge­menskap. Alla äldre ska ha ett reellt inflytande över sin vardag. De som vill och kan ska, så långt det är möjligt, ha rätt att bo kvar hemma men när man behöver det ska man känna sig säker på att det finns plats på ett omvård­nadsboende. För de äldres trygghet är det viktigt att ett fun­gerande nät­verk mellan kommun och landsting byggs upp.

 

Alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad bi­ståndsbedömning. Målsättningen är att alla äldre ska få hjälp och stöd i var­dagslivet enligt sina egna önskemål.

 

Äldre som inte får hemtjänst genom biståndsbedömning kan ändå känna ett be­hov av extra stöd i vissa vardagssysslor eller av att få sällskap på pro­mena­den. Vi fortsätter satsningen med avgiftsfria ”fixar­tjänster” för att hjälpa äldre i hemmet med riskfyllda vardagssysslor. Vi vill undersöka möjligheten att låta hemmaboende äldre kunna utnyttja äldreboendenas resurser som att äta lunch där, få hjälp med att sköta hygienen, träffa sjuksköterskan, osv.

 

Alla äldre ska känna sig trygga i sitt hem och ha möjlighet att kalla på hjälp vid be­hov. Vi sat­sar därför på att ge trygghetslarm till alla över 80 år som önskar det.

 

För att bryta social isolering och ensamhet satsar vi på mötesplatser för äldre. Vi vill fortsätta att utveckla äldre­ca­féet där de äldre själva, gärna tillsammans med frivilligorganisationer, ska kunna påverka aktivi­teterna. Behovet av fler äldrecaféer i stadsdelen ska undersökas.

Måltiden är en viktig del för livskvaliteten. De äldre som be­viljats bistånd i form av hemtjänst ska själva avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda oberoende av om hjälpen ges av kom­munal eller privat utfö­rare. Maten ska vara vällagad, näringsriktig och aptitligt serverad. För anhö­rigvårdare och närstående ska det finnas ett varie­rat ut­bud av stöd och hjälpinsatser för avlastning, som t ex tillgång till dagverksamheter, kort­tidsvistelse, växelvård, utbildningsinsatser och av­lösning i hemmet.

 

Vid ansökan om vård- och omsorgsboenden med hemtjänst ska upple­vel­sen av oro, otrygghet och det allmänna hälsotillståndet beaktas i bedömningen. Önskemål om ett visst boende ska tillgodoses så långt det är möjligt.

 

För att ge äldre en god vård och omsorg behövs perso­nal med adekvat utbildning och en bra arbetsmiljö. En kontinuerlig kompetensutveckling för personalen är viktig, lik­som ledarutveckling för che­ferna. Per­sonaltät­heten anpassas så att det finns tillräckligt med personal dygnet runt.

 

     Mål för äldreomsorgen:

·        Graden av nöjdhet inom vård- och omsorgsboenden ska öka.

·        Graden av nöjdhet bland hemtjänstmottagare ska öka.

·        Valfriheten när det gäller inriktning på omvårdnadsboendena ska öka.

·        Tillgången till kommunala alternativ garanteras.

·        Avgiftsfria fixartjänster erbjuds alla som har fyllt 67 år.

·        Äldre som har bistånd i form av hemtjänst ska själva få avgöra om de vill ha hemlagad mat eller matlåda. Maten ska vara vällagad, näringsriktig och aptitligt serverad.

·        För äldre som ansöker om vård- och omsorgsboende med hemtjänst ska oro, social isolering, otrygghet och den egna upplevelsen av ohälsa beaktas i bedömningen.

·        Personaltätheten ska vara tillfredställande dygnet runt.

·        Det ska finnas ett varierat utbud av stöd- och hjälpinsatser och kompetensutveckling till dem som vårdar anhöriga och närstående.

·        Följa upp genomförandeplaner och redovisa avsteg från insatser som inte varit genomförda enligt den äldres egen vilja och önskemål.

·        Ökad kvalitetskontroll.

·        Alla över 75 år får rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning.

·        Utveckla träffpunkter för äldre, gärna tillsammans med föreningslivet

·        Genomföra kontinuerlig kompetensutveckling för personalen. Satsa på kunskapsutbyte mellan anhörigvårdare, frivilligorganisationer och personal.

·        Erbjuda alla över 80 år, som önskar det, trygghetslarm.

 

      Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

 

Ett modernt och rättvist Älvsjö ger människor med funktionshinder möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten för alla ska öka, det är grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas. Personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna känna trygghet i att det finns en bra omsorg, vård och service när de behöver det. Insatserna ska utformas med respekt för den en­skildes önskemål och val.

 

Det prioriterade arbetet handlar om fysisk tillgänglighet, delaktighet och be­mö­tande. Underhåll i gatumiljön såväl sommar som vinter ska plane­ras så att särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. Därut­över bör även intresset och engagemanget för ökad tillgänglighet stimule­ras. En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är tillgång till kulturaktivite­ter och en i övrigt meningsfull fritid.

 

Älvsjö stadsdel har ett stort ansvar för att underlätta för dem som har psy­kiska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att de kan ha en egen bostad, ett fungerande boendestöd, ett arbete eller daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot behovet av boende och daglig sysselsättning för unga psykiskt funktionshindrade. Kommun och landsting ska samverka utifrån den enskildes skiftande behov av stöd och vård.

 

      Mål för stöd och service till personer med funktionsnedsättning:

·        Servicen och omsorgen ska utvecklas på ett sådant sätt att personer med funktionshinder får ökad självständighet och delaktighet.

·        Arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering ska intensifieras.

·        Vid tillsyn och underhåll av den fysiska närmiljön ska särskild hänsyn tas till personer med funktionshinder.

·        Träffpunkten Hantverkscaféet Rondellen, som ökar möjligheten till aktivitet och delaktighet i samhället ska utvecklas.

·        En inventering görs av behovet av att tillgängliggöra våra egna lokaler inom- och utomhus.

 

      Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

 

Alla människor har rätt till ett liv präglat av självständighet, delaktighet och respekt. Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. För att uppnå detta måste samhället arbeta förebyggande i form av tidiga och rätt riktade insatser.

 

Alla som har behov av insatser ska behandlas med värdighet. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhällets skyddsnät fungera. Den som är hemlös och/eller har missbruksproblem ska få hjälp att ändra sin livssituation. Kvinnor och barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp ska erbjudas stöd och skydd. Kampen mot våld i hemmet ska fortsätta.

 

Vi gör resursförstärkningar för barn och unga och vi vill ge extra stöd till unga brottsoffer. Förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdom ska prioriteras.

 

      Mål för Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

·        Ingen Älvsjöbo ska bli hemlös.

·        Droganvändningen bland unga ska minska.

·        Antalet våldsutsatta kvinnor och barn ska minska.

·        Fler personer med funktionshinder ska ha arbete, en sysselsättning eller studera då det ökar möjligheterna till ett självständigt liv.

·        Människor med psykosociala problem ska i ökad utsträckning uppleva sin dagliga verksamhet som meningsfull.

·        Genom samarbete mellan hyresvärdar, socialtjänst och kronofogdemyndighet ska vräkningar motarbetas.

·        Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras, särskilt gäller detta barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar.

·        Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.

·        Samarbetet med frivilligorganisationer, polis, sociala och rättsvårdande myndigheter ska öka.

·        Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter.

·        De unga psykiskt funktionshindrades situation och behov ska särskilt uppmärksammas såsom satsning på daglig verksamhet för unga inom socialpsykiatrin

·        Unga vuxna med psykosocial problematik ska prioriteras.

 

     Ekonomiskt bistånd

 

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. Vår grundinställning är att alla människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. När det ekonomiska skyddsnätet saknas ska samhället finnas som stöd. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar.

 

I Älvsjö ska vi vidareutveckla olika ar­betssätt för att nå målet om att minska antalet personer med ekono­miskt bistånd. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd som försörjning ska få hjälp och stöd för att komma tillbaka till arbetslivet.

 

Även personer med ekonomiskt bistånd har be­hov av att röra sig utanför sitt bostadsområde för att söka jobb, handla, upp­rätthålla ett normalt socialt liv, etc. Därför skall även SL-kort inkluderas i lev­nadsomkost­naderna. Den nedskärning som alliansen genomfört genom att strikt bevilja SL-kort bara för arbetsrelaterade resor innebär en kraftig försämring för dem som har det allra svå­rast ekonomiskt i stads­de­len. Det kan få som konsekvens att den som är beroende av ekono­miskt bistånd samtidigt drabbas av ett slags stadsdelsar­rest.

 

     Mål för ekonomiskt bistånd:

·        Antalet personer som har egen försörjning ska öka.

·        Barnperspektivet ska alltid tas i beaktande vid bedömning av ekonomiskt bistånd.

·        Unga arbetslösa ska prioriteras inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.

·        Genom uppsökande verksamhet ska ungdomar som inte påbörjat eller som avbrutit sin gymnasieutbildning i förtid, följas upp.

·        SL-kortet ska inkluderas i levnadsomkostnaderna och ingå i det ekonomiska biståndet.

 

     Arbetsmarknadsåtgärder

 

Att kunna försörja sig själv på eget arbete är grundläggande för människans möjlighet till att leva ett gott och rikt liv. Alla männi­skor har rätt till ett arbete med en anställning som är trygg och en lön som det går att leva på. Utgångspunkten att alla människor har arbetsförmåga och att alla männi­skors kom­petens och arbetsförmåga ska tillvaratas ska vara vägledande för stadsdelens insatser på det arbetsmarknadspolitiska området.

 

Arbetslöshet bland unga är ett särskilt allvarligt problem. Stor vikt ska läggas på in­satser för att motverka arbetslöshet bland ungdomar ge­nom att erbjuda feriear­beten och andra arbetsmarknadsinsatser. Resurser måste skapas för att ordna sommarjobb till unga. Feriearbetena bör i första hand riktas till de unga som bedöms sakna egna vä­gar till ett sommarjobb.

 

      Mål för arbetsmarknadsåtgärder:

·        Ökad sysselsättningsgrad.

·        Minska arbetslösheten bland ungdomar.

·        Samverka och om möjligt samlokalisera verksamheterna med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, landstinget, flyktingintroduktion och vuxenutbildning.

·        Samarbeta med det lokala näringslivet.

·        I samverkan med de arbetssökande ska individuella utvecklingsplaner utarbetas.

·        Arbetslinjen ska prioriteras.

·        Satsningar ska göras på sommarjobb för unga.

 

      Flyktingmottagande

 

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och rikt liv. De flyktingar vi tar emot i Älvsjö ska känna sig välkomna. De ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och en god språkundervisning. I våra verksamheter ska ingen diskriminering förekomma.

      Mål för flyktingmottagande:

·        Andelen nyanlända flyktingar som får eget arbete under introduktionsperioden ska öka.

·        Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende.

·        Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed ges möjlighet till egen försörjning.

·        Flyktingbarn och -ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola.

 

      Kultur – Föreningsliv – Konsumentvägledning

 

I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs tillgång till rika kulturupplevelser och möjligheten att vara aktiv medborgare.

Kulturutbudet i vår stadsdel ska stärkas och utökas. Vi vill att tillgängligheten till kultur av olika slag utökas och vi vill även arbeta för att den fysiska tillgäng­ligheten till kulturutbudet ökar.

 

För att utöka medborgarnas möjligheter till kultur vill socialdemokra­terna säkerställa tillgången till samlingslokaler.

 

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva, och själva utöva, olika former av kultur. Vi vill att Älvsjö stadsdel satsar på en kultursek­re­terare som arbetar med att stärka och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

 

Vi vill erbjuda medborgarna en lättillgänglig konsumentvägledning där informa­tion till barn och unga prioriteras. Älvsjöborna ska genom konsu­mentverksamheten och arbetet med Agenda 21 få ökade möjligheter till en hållbar och hälsosam livs­stil. Invånarna ska som kon­sumenter kunna göra genomtänkta val och konsumentvägledningen ska hjälpa till för ökad kunskap och information om al­ternativ, rättigheter och skyldigheter.

 

     Mål för verksamheten:

·        Kulturutbudet ska utökas.

·        Samarbetet mellan det lokala kulturlivet och skolorna ska öka.

·        Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

·        Medborgarna ska erbjudas en lättillgänglig konsumentvägledning där information till barn och unga prioriteras.

·        Stärka och utveckla verksamheten genom att tillsätta en kultursekreterare.

 

      Stadsmiljö och trygghet

 

Alla har rätt till att leva i en ren, fräsch och trygg miljö. Parker, lekparker och torg ska vara rena och välskötta och ge Älvsjöborna möjligheter till rekreation, möten och naturupplevelser i närmiljön. Nedskräpning, klotter och skade­görelse ska minska. Detta ar­bete ska ske i samverkan med såväl offentliga som privata aktö­rer.

Arbetet med att försköna stadsdelens torg och parker och skapa fler belysta promenadstråk ska fortsätta. Genom satsningar på kultur och idrott skapas platser för möten mellan människor. Dessa möten bidrar till ökat deltagande och större samhällsan­svar. Vintertid ska äldre och sjuka kunna få hjälp med att få hindrande snövallar vid villainfarten bortskottad.

 

Vi vill att Älvsjö ska vara en trygg och säker stadsdel att vistas i alla timmar på dygnet. Samarbetet inom ÄlvBrå ska fortsätta. Vi vill verka för att polisen besöker skolorna i vårt område. Vi vill särskilt uppmärksamma de ungdomar som socialtjänsten får meddelande om och tidiga insatser måste vidtas när vi får kännedom om ungdomar som begått brottsliga handlingar även om de kan tyckas bagatellartade.

 

Vi vill genomföra fler trygghetsvandringar och låta Älvsjöborna själva vara med och påverka prioriteringar i sitt område.

 

Vi vill fortsätta arbetet med att helt eller delvis få Älvsjövägen i tun­nel.

 

     Mål för stadsmiljö och trygghet:

·        Älvsjöbornas upplevelse av en stadsdel som erbjuder tillgängliga, inbjudande och spännande miljöer för rekreation och fritid i närområdet ska öka.

·        Återinföra Agenda 21-samordnare.

·        Tidiga insatser för ungdomar som begått brottsliga handlingar

·        Trygghetsvandringar i stadsdelen

 

       Integration och jämställdhet

 

Vi vill kraftfullt motverka alla tendenser till segregation och utanförskap. Vi vill fortsätta med projektet Bryggan i Nätverkshuset. Ungdomens hus som är en av de viktigaste mötesplatserna för äldre ungdomar i Älvsjö, ska i sin verksamhet ha integration och jämställdhet som ett av sina främsta mål. Arbetet för ökad integra­tion och jämställd­het ska framhållas i alla verksamheter i stadsdelen.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

      Förslag till beslut

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att avslå stadsdelsförvaltningens förslag till verk-

samhetsplan och budget för 2008.

 

  1. Förslaget till aktivitetsplan för 2008 avslås.

 

  1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ändra förslaget till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiet reservationsbudget i kommunfullmäktige och vad som anförs i denna reservation.

 

  1. Förvaltningen får i uppdrag att återinrätta Solberga och Långbrodals ungdomsgårdar

 

5.      Därutöver framförs följande

 

     Världens friaste stad – för alla

 

Vänsterpartiet vill att Stockholm ska vara världens friaste stad – för alla, och inte bara för de mest välbeställda som de borgerliga partierna värnar om. I vår vision för Stockholm år 2030 visar vi hur vår stad kan bli en modern, ekologiskt hållbar, rättvis, trygg och tillgänglig stad som ständigt lär av sina invånare och sina medarbetare. I vårt Stockholm kan barn växa upp med goda levnadsförhållanden oavsett bakgrund. I vårt Stockholm har vi utrotat hemlösheten och där är ingen fånge i sin stadsdel för att man inte har råd att köpa SL-kort.

 

I vårt Stockholm ökar välfärden och vi säger därför nej till den privatisering av kommunal verksamhet som den borgerliga majoriteten genomför i rask takt. Den offentliga välfärden är tryggast för invånarna men behöver utvecklas för att svara mot de höga krav på kvalitet som vänsterpartiet ställer på verksamheten. Samverkan med ideella föreningar och brukarkooperativ är däremot positiv när det ger staden ett mervärde.

 

Krav på meddelarskydd, god arbetsmiljö, rimliga anställningsvillkor samt den tidigare anti-diskrimineringsklausulen ska finnas med i all upphandling. Staden ska minska miljöbelastningen i sin egen verksamhet och genom miljöanpassad upphandling. Energieffektivisering ska göras med minst två procent per år i stadens verksamheter och 30 procent av stadens inköpta mat ska vara ekologisk.

 

Vår budget för Stockholms stad år 2008 bygger på att skatten återställs till 2006 års nivå. Vi har därför möjlighet att lägga omkring 350 mnkr mer i kvalitetssatsningar på stadsdelsnämnderna jämfört med de borgerliga partiernas budget samt omkring 275 mnkr mer i kvalitetssatsningar på grundskolorna, skolbarnsomsorgen, särskolan och mellanstadieverksamheten som vi vill återföra till stadsdelsnämnderna. Dessutom behåller vi 177 mnkr i stadsdelsnämnderna inom ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder för att värna skälig levnadsnivå och ha kvar den lokala arbetsmarknadsverksamheten.

 

Med vänsterpartiets budget hade vi sluppit alla de nedskärningar i stadsdelsnämnderna som de borgerliga partierna bygger sin budget på. Istället får stadsdelsnämnderna ytterligare 87,4 mnkr mer till äldreomsorg, 54,0 mnkr till individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri, 32,8 mnkr till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, 76,2 mnkr till förskola, 20,3 mnkr till kultur- och föreningsverksamhet samt ytterligare15,9 mnkr mer till verksamhet för barn och unga.

 

Med vänsterpartiets budget för de pedagogiska verksamheterna hade vi sluppit nedläggningar av välfungerande skolor. Vi hade fått behålla en lokal demokrati där föräldrar och elever kunde ställa lokala politiker till svars på stadsdelsnämndens öppna frågestunder istället för att mötas av slutna sammanträdesrum i utbildningsnämnden. Med vår budget hade vi satsat stort på skolan med tonvikt på de lägre årskurserna, anställt jämställdhetspedagoger och kulturarbetare i skolan, riktat stöd till fritidsklubbar i fattiga områden samt ökat modersmålsstödet och integrerat det språkutvecklande arbetet i hela undervisningen.

 

Dessutom satsar vi 60 mnkr för personalreformer som gynnar stadsdelsnämnderna. Det handlar om rätt till heltid, höjda löner för de lägst avlönade och en arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen – satsningar på våra medarbetare som också bidrar till att höja kvaliteten i våra verksamheter som direkt riktar sig till brukarna.

 

Vänsterpartiet har också en Miljömiljard, en Rättvisemiljard och en Förortsmiljard för ökad lokal och global miljörättvisa, kompetensutveckling för de som har de tyngsta och lägst avlönade jobben, utbyggnad av bostäder för hemlösa och människor med funktionsnedsättningar, en tillgänglig stad för alla, upprustning av förorterna i dialog med invånarna samt en bred satsning på förebyggande arbete för att nå barn och unga i riskzonen.

 

     Förskola

 

Vänsterpartiet anser att förskolorna är en av de viktigaste verksamheter som staden har ansvar för. Vi vill utveckla och inte avveckla den kommunala förskolan genom avknoppning. Vi vill stödja det livslånga lärandet med start i förskolan i samverkan med grundskolan, vilket starkt gynnas av att skolorna återförs till stadsdelsnämnderna. Vänsterpartiet vill fortsätta att minska barngrupperna i förskolan och säger därför nej till nedskärningar.

 

Vi motsätter oss införandet av vårdnadsbidraget som tar resurser från förskolan och gynnar familjer med god ekonomi. Vårdnadsbidraget blir en kvinno- och integrationsfälla för de (kvinnor) som av olika skäl använder bidraget som alternativ till arbetsinkomst.

 

I vänsterpartiets budget fördelar vi mer resurser till stadsdelsområden med större socioekonomiska behov, för att barnen ska kunna utveckla modersmålet. Vi vill öka informationen till föräldrar om förskolans pedagogiska betydelse för språkutvecklingen. Alla förskolor får tillgång till handledning av jämställdhetspedagoger.

 

Vi återinför en avgiftsfri månad för förskoleavgiften i juli. Dessutom höjer vi barnomsorgspengen med 5 procent så att förskolorna kan ta emot alla barn som önskar plats. Med vår budget får alla föräldrar gångavstånd till en kommunal förskola och slipper oroa sig över att förskolan övergår i privat drift.

 

      Förskolan i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Älvsjö stadsdelsnämnd får 2,7 mnkr mer till förskoleverksamheten.

 

Vänsterpartiet  blir allvarligt bekymrad över den risk och väsentlighetsanalys som förvaltningen presenterar i sitt underlag och som pekar på hög sannolikhet och bedömd allvarlig väsentlighet på flere punkter gällande förskolan i stadsdelen.

 

Vänsterpartiet anser att för att motverka det bör stadsdelsnämnden bibehåller förskolorna i kommunal regi och fortsätter hålla barngruppstorleken nere. I vänsterpartiets budget finns utrymme för att utveckla förskolan och att fortsätta hålla barngrupperna nere.

 

    

    Verksamhet för barn och ungdom

 

Vänsterpartiet anser att varje stadsdel ska ha icke-kommersiella och tillgängliga fritidsgårdar med jämställd fritidsverksamhet av hög kvalitet. Vi säger därför nej till nedskärningar. Öppna förskolor och parklekar spelar en viktig roll och ska vara tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar. Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på vanligt kollo, även unga med funktionsnedsättningar.

 

Ungas inflytande ska uppmuntras, exempelvis genom ungdomsråd eller andra former för inflytande som ungdomarna föredrar. Det är viktigt att också samverka med handikapporganisationernas ungdomsavdelningar för att alla unga ska få möjlighet till inflytande.

 

Vi tar bestämt avstånd från att lägga fritidsgårdar och parklekar för barn och ungdom på entreprenad eller att vältra över ansvaret för öppna förskolan på frivilligorganisationer.

 

     Verksamhet för barn och ungdom i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Älvsjö stadsdelsnämnd får 0,5 mnkr mer till verksamheten för barn och ungdom.

 

Vänsterpartiet anser att det är självklart att ungdomsgårdarna i Långbrodal och Solberga återupprättas för de yngre ungdomarna som ett komplement till  Ungdomens hus i Älvsjö centrum för de äldre ungdomarna.

 

     Kultur- och föreningsverksamhet

 

Vänsterpartiet anser att kulturen har en avgörande roll för att överbrygga klyftor i samhället och säger därför nej till nedskärningar. Vi vill att alla stadsdelsnämnder ska ha tillgång till kultursekreterare som ger service om kulturutbudet till förskolor, skolor och äldreboenden. Barn, unga och äldre i förorterna ska ges fler möjligheter till kulturupplevelser genom riktade pengar och ökat inflytande över hur pengarna fördelas.

 

Genom att återinföra SL-kortet i normen kan förortsbor med ekonomiskt bistånd ta del av det fria inträdet på Stadsmuseet och Kulturhuset. En stor del av arrangemangen på festivalerna Ung-08 och Kulturfestivalen ska läggas i förorterna. Vi vill även att kulturnämnden ska stödja visning av kvalitetsfilm i förorterna, exempelvis Folkets Hus i Rinkeby, Årsta och Rågsved.

 

Konsumentvägledning ska finnas och vara tillgänglig för både ungdomar och andra som har behov av rådgivning.

 

Vi vill att stadsdelsnämnderna ska samverka med föreningslivet för att stärka användningen av de kommunala samlingslokalerna, som är omistliga för en levande stadsdel. Vänsterpartiet tillför pengar för att kunna stödja byalag och samhällsföreningar. Centralt tillför vi pengar för att kunna stödja kvinnoorganisationer som arbetar för jämställdhet.

 

      Kultur- och föreningsverksamhet i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Älvsjö stadsdelsnämnd får 0,7 mnkr mer till kultur- och föreningsverksamheten.

 

      Äldreomsorg

 

Vänsterpartiet anser att vår äldreomsorg ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver kontinuiteten och tryggheten för de äldre. Vi säger därför nej till konkurrensutsättning och centralisering av äldreomsorgen. Den ska istället vara i huvudsak gemensamt ägd och lokalt styrd samt jämställd och hållbar där kreativa medarbetare har krafter kvar att njuta av livet när de själva går i pension. Vi vill därför ha en personalreform med rätt till heltid och sju timmars arbetsdag som innefattar bland annat kompetensutveckling, träning och handledning.

 

Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för de äldre och deras erfarenheter i livet samt utgå från ett genusperspektiv och anti-diskriminering. Fixartjänsterna ska gälla alla över 67 år utan en övre maxgräns. Fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning ska erbjudas äldre över 75 år. Sociala mötesplatser ska finnas i hela staden, där de äldre har inflytande över utbudet av kultur och sociala aktiviteter. Genom att flera av våra medarbetare har omsorgsutbildning och kontinuerlig fortbildning får vi en äldreomsorg av högsta kvalitet.

 

Vänsterpartiet vill att äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i hemtjänsten, boendet och de sociala aktiviteterna. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Kvinnor som vårdar sin make ska få lika mycket stöd som män som vårdar sin maka. Olika kollektiva äldreboenden ska finnas - kommunala seniorboenden, vård- och omsorgsboenden och servicehus i alla stadsdelsområden. Bemanningen i demensboenden ska öka. Äldre ska kunna välja att bo nära barn och vänner. Otrygghet och ålder ska vägas in för att få plats på servicehus. Lösningar måste hittas för att ha restauranger på servicehusen, exempelvis genom sociala kooperativ.

 

      Äldreomsorg i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Älvsjö stadsdelsnämnd får 2,3 mnkr mer till äldreomsorgen, förutom ökade resurser för att kunna erbjuda heltidsanställningar, högre lön till de lägst avlönade samt en arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen.

 

Vänsterpartiet motsätter sig att Älvsjö sjukhem och Solberga vård- och omsorgsboende konkurrensutsätts genom central upphandling samt att utreder ”fixartjänsten” under 2008.

 

     Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

 

Vänsterpartiet vill ha en god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar, och säger självklart nej till konkurrensutsättning. En beredskap måste finnas så att brukarna inte drabbas av minskade resurser på grund av det nya resursfördelningssystemet.

 

Alla med insatser enligt LSS ska erbjudas en individuell plan. Bemanningen ska vara tillräcklig i hela verksamheten. Medarbetarna ska få genusutbildning. Verksamheterna ska samordnas så att brukarna får de insatser de behöver, särskilt viktigt är att uppmärksamma att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte ramlar mellan stolarna.

 

Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad och måste därför snarast möjligt i samverkan med handikapporganisationer och handikappråd ta fram en åtgärdsplan som grundas på Funktionshindersombudsmannens årsrapport. Förutsättningar för gruppbostad eller andra bostäder med anpassat stöd ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behovet av boende för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska utredas.

 

Kvinnor med funktionsnedsättningar som utsätts för mäns våld ska ha samma rätt till stöd och skydd som andra kvinnor. Unga med funktionsnedsättningar ska få feriejobb och kunna ha en aktiv fritid som andra ungdomar. Arbetslösa med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i coachingprojekt som tagits fram tillsammans med Kommunstyrelsens handikappråd.

 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Älvsjö stadsdelsnämnd får 1,2 mnkr mer till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

 

     Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

 

Vänsterpartiet vill stärka hela individ- och familjeomsorgen och socialpsykiatrin med fokus på att öka tryggheten för barn och unga som får insatser genom den sociala barnavården. Vi säger självklart nej till konkurrensutsättning av socialtjänsten. Vi satsar på förebyggande och tidiga insatser för barn, ungdomar och unga vuxna i riskzonen, vilket ger möjlighet att på sikt hjälpa många fler till ett gott liv. Genom att inrätta brukarråd och utföra brukarrevisioner vill vi öka delaktigheten och kvaliteten i socialtjänstens insatser.

 

Barn med föräldrar som missbrukar eller har psykiska problem ska erbjudas stödverksamhet. Föräldrautbildningen Komet ska erbjudas alla föräldrar. Ungdomsmottagningarna ska få resurser att arbeta med information om HIV/Aids. Förmåga att bedöma hedersrelaterat förtryck utvecklas genom kompetensutveckling i socialtjänsten, förskolan och grundskolan. 

 

En central åtgärdsplan ska tas fram i samverkan med stadsdelsnämnderna för att stärka tillsynen av familjehemsvården. Utbildning, handledning och rekrytering av familjehemmen ska utvecklas och vara kvar i stadsdelsnämnderna.

 

Vänsterpartiet har en nollvision för hemlösheten som vi vill förverkliga genom att samarbeta bland annat med hemlösas organisationer, bostadsbolagen och socialtjänstnämnden. Vi ökar anslagen till missbruksvården och säger nej till den borgerliga majoritetens nedskärningar. Insatser till kvinnor och äldre ska göras i samverkan med vårdcentralerna för att de som tidigare inte haft kontakt med socialtjänsten lättare ska kunna söka hjälp för sitt missbruk.

 

En utvecklingsplan ska tas fram för socialpsykiatrin i samverkan med handikapporganisationer och lokala handikappråd. Syftet ska vara att öka det uppsökande arbetet, förbättra boendestödet, ge fler en bostad med anpassat stöd, öka möjligheten till arbete i sociala kooperativ och tillgodose behovet av träfflokaler i närområdet.

 

      Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Älvsjö stadsdelsnämnd totalt får 1,4 mnkr  mer till verksamheten, varav 0,8 mnkr mer för barn och unga, 0,4 mnkr mer för vuxna samt 0,2 mnkr till socialpsykiatri.

 

Vänsterparitet anser att i första hand skall insatser för barn och unga bedrivas på hemmaplan, barnperspektivet skall alltid vara rådande. Vi vill inte privatisera Nätverkshuset med den öppna sociala verksamheten, inkluderande Ungdomens hur, parklek och öppen förskola som föreslås för 2009.

 

Med vår budget vill vi värna om de psykiskt funktionshindrade där satsningen på de yngre psykiskt funktionshindrade även i fortsättningen skall  erbjudas plats på Kravatten. Dessutom bör man uppmärksamma och utveckla arbete och sysselsättningen  för de psykiskt funktionshindrade som vistas på Rondellen och som besöker RSMH gården i Solberga. Samarbetet med landstinget och psykiatrin behöver förstärkas så att stadsdelen även får tillgång till psykiatrisk kompetens.

Vi vill inte privatisera verksamheter som Boendestödsverksamheten  som ger stöd till de psykiskt funktionshindrade.

 

     Stadsmiljö med Agenda 21

 

Vänsterpartiet vill den lokala demokratin och kvaliteten och i stadsmiljöverksamheten och för därför tillbaka ansvaret för barmarksrenhållningen och snöröjningen till stadsdelsnämnderna. Agenda 21-perspektivet och deltagande demokrati ska prägla det lokala stadsmiljöarbetet.

 

Renhållningen av cykel- och gångbanor ska förbättras och alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker. Arbetet med nedskräpningen ska fortsätta både genom information och bättre barmarksrenhållning.

 

Fastighetsnära insamling ska uppmuntras genom rådgivning och information i samverkan med renhållningsnämnden. Medborgarna ska få ökat inflytande över trafikfrågor, parkplaner och stadsplanering. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark.

 

    Flyktingmottagande

 

Vänsterpartiet vill att staden ska prioritera flyktingars möjligheter att få permanenta bostäder, vilket förutsätter att utförsäljningen av allmännyttan stoppas och att ett utvecklat samarbete inleds med de kommunala bostadsbolagen. Utan trygg bostad är det svårt för de vuxna att koncentrera sig på studier och arbete och svårt för barnen att få en bra skolgång.

 

Vuxna kvinnor och män ska få ett heltidsprogram med introduktion, SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program och praktik som anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning. I introduktionsprogrammet ska dialog om barns och kvinnors rättigheter ingå. Även vuxna som inte är arbetsföra ska få en introduktion som är anpassad till deras behov och möjligheter till delaktighet i samhället, exempelvis genom att besöka sociala mötesplatser för äldre.

 

Vi vill att även barnen ska ha individuella handlingsplaner för att säkra behovet av pedagogisk verksamhet i förskolan, rustas i svenska språket, få en bra skolgång, stimulerande fritid och möjlighet att lära känna kamrater och komma in i det svenska samhället.

 

Frivilligarbetare och ungdomar med invandrarbakgrund som kan hemspråket kan engageras som flyktingguider och hjälpa till med information och vägledning i det svenska samhället.

 

     Flyktingmottagande i vår stadsdelsnämnd

 

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att alla resurser för flyktingmottagningen stannar i stadsdelsnämnderna och förs således inte över till Jobbtorgen.

 

    

    Ekonomiskt bistånd

 

Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå även för människor som tvingas söka ekonomiskt bistånd. Vi är motståndare till de skärpta riktlinjerna som tvingar folk att flytta för att få bistånd. Vi vill ha en ny översyn som tar verklig hänsyn till brukar-, barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt behoven hos människor med långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper därmed stadsdelsarresten som de borgerliga partierna har infört.

 

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig själva. Fler offentliga arbetstillfällen enligt vänsterpartiets förslag skulle öka denna möjlighet. En del av dessa anställningar ska reserveras för unga arbetslösa och människor med funktionsnedsättningar. Dessutom behövs individuellt stöd, arbetsträning och utbildning för att arbetslösa med större behov ska kunna få ett arbete. Arbete i sociala kooperativ kan vara ett alternativ för en del av dessa människor.

 

Unga arbetslösa ska genom vägledning motiveras till fortsatta studier eller praktik för att komma ut på arbetsmarknaden. Samverkan ska alltid finnas med arbetsförmedlingen för att få del av bristyrkesutbildningar och andra kvalificerade insatser.

 

Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas alla som behöver det. Vi vill också öka det sociala, praktiska och ekonomiska stödet till ensamstående unga mammor med försörjningsstöd, vilket också gynnar barnen. Ekonomiskt utsatta som har dålig hälsa ska få råd och stöd så att de får nödvändig vård och rehabilitering i samverkan med vårdcentralen. Alla som har mer än tillfälligt stöd ska ha egna handlingsplaner.

     

      Ekonomiskt bistånd i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Älvsjö stadsdelsnämnd får 2,0 mnkr mer till ekonomiskt bistånd.

 

Med vår budget hade vi inte behövt skära ned på nivån för ekonomiskt bistånd som en följd av majoritetens restriktiva riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Alla som varit berättigade till ekonomiskt bistånd hade kunnat få ett SL-kort medräknat i normen.

 

Förvaltningen pekar på i sin riskanalys att samverkan med Jobbtorg med hög sannolikhet inte kommer att fungera tillräckligt bra och gör även bedömningen att väsentligheten för detta är allvarlig

 

      

 

     Arbetsmarknadsåtgärder

 

Vänsterpartiet vill att stadsdelsnämnderna ska ha kvar ansvaret för de lokala arbetsmarknadsverksamheterna. Vi ser gärna att en hel kedja av resurser samlas för att öka servicen för de arbetslösa men säger nej till borgarnas förslag om konkurrensutsättning. Självklart ska alla arbetslösa som har ekonomiskt bistånd få SL-kort i normen för att kunna söka arbete. Brukarinflytandet ska öka genom brukarråd och brukarevisioner. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning och inte ha smygfunktioner i verksamheten för att kontrollera bidragsfusk. Det får skötas på annat sätt.

 

Vänsterpartiet prioriterar insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill satsa på att starta minst fyra sociala kooperativ i staden för människor som står långt från arbetsmarknaden i samverkan mellan stadsdelsnämnder och brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska erbjudas deltagande i ett centralt coaching-projekt. Flyktingar ska få ett heltidsprogram med studier och praktik, som i så hög grad som möjligt anknyter till tidigare yrkesbakgrund och utbildning.

 

Dessutom fördubblar vi satsningen på feriearbeten för ungdomar. En ny samverkansmodell tas fram för att säkra att de som inte gått ut gymnasieskolan söks upp och får det stöd de behöver för att återuppta utbildning eller praktisera med sikte att på arbete. Unga i riskzonen erbjuds heltidsprogram med mentorsstöd från yrkesverksamma, fritidsaktiviteter, utbildning samt yrkespraktik i samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänstnämnden och utbildningsnämnden.

 

      Arbetsmarknadsåtgärder i vår stadsdelsnämnd

Vänsterpartiets budget för Stockholms stad innebär att Älvsjö stadsdelsnämnd får 0,6 mnkr mer till arbetsmarknadsåtgärder.

 

Med vår budget hade vi kunnat fortsätta det goda arbetet som  jobbcentrum utfört med den kompetens och kunskap som de hade istället för att  splittra verksamheten till ett Jobbtorg med ökad osäkerhet.

 

       Reservation

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med  hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

      Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att

 

1.           avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2008

 

2.            återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2008 som grund

 

3.         arbeta efter vår miljöpolicy från förra mandatperioden

 

1.          fortsätta med energirådgivning enligt förra majoriteten mot alla intressenter     i Älvsjö

 

2.                  minst 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering

 

3.                  försöka minska barngruppernas storlek

 

4.                  det ska säkerställas att ingen diskrimineras, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker i diskriminering och jämställdhet

 

5.                  vid konkurrensutsättning av verksamheter som nu drivs i kommunal regi ska anbud i egenregi läggas 

 

6.                  sträva mot att införa 3-3-modellen inom äldreomsorgen

 

7.                  sträva mot att införa fyra timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning

 

8.                  erbjuda s.k. fixartjänster för äldre över 67

 

9.                  att aktivt arbeta för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder förbättras

 

10.              krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd

 

11.              alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort

 

12.              skyddet för barnfamiljer mot vräkning ska förstärkas

 

13.              socialtjänsten inte ska avbryta möjligheten att fortsätta SFI-studier fram   till nationella provet har gjorts, om inte synnerliga skäl föreligger

 

samt därutöver anföra följande:

 

Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget till verksamhetsplan och budget.

 

Den borgerliga majoriteten i Stockholms Stadshus har valt att sänka skatten med några tioöringar och finansierat detta genom kraftiga nedskärningar inom olika verksamheter i staden. Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2008 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Miljöpartiet vill behålla 2006 års skattenivå och i vårt budgetförslag i kommunfullmäktige fanns ca 467 Mkr mer än i den borgerliga majoritetens tilldelningar till stadsdelarna. Detta skulle för 2008 betyda närmare ca 13 miljoner mer för Älvsjö stadsdelsnämnd.

 

I Miljöpartiets budget för hela Stockholm finns dessutom 8 extra miljarder fördelat enligt nedanstående:

 

Två miljömiljarder: Ett mycket omfattande arbete för att minska vår miljöskuld till kommande generationer påbörjades inom ramen för den så kallade miljömiljarden under föregående mandatperiod. Stora resurser satsades på cirka 160 projekt inom mark- och vattenrening samt andra angelägna miljöprojekt. Denna satsning gav en mycket god grund för att gå vidare och ytterligare minska vår miljöskuld. Två miljarder vill vi satsa med särskild inriktning på att minska utsläppen av växthusgaser. Åtgärder måste vidtas för energieffektivisering, mobilitetsåtgärder, marksanering, förnybar energi och andra satsningar som minskar vår miljöbelastning och miljöskuld.

 

Två klimatmiljarder: Behovet av nyinvesteringar inom Stockholms infrastruktur är mycket stort. Till skillnad från den borgerliga majoriteten vill vi göra en tydlig prioritering av investeringar inom kollektivtrafiken. Två klimatmiljarder anslås för att påskynda viktiga kollektivtrafiksatsningar inom Stockholm stad såsom utökad kollektivtrafik på vatten med biogasbåtar och spårvagnssatsningar.

 

Två förortsmiljarder: Miljöpartiet satsar två miljarder till miljonprogramsområdena med syfte att höja standarden på miljonprogramsområdena, inklusive satsningar på energieffektivisering och miljöteknik. Dessa investeringar skulle innebära en tydligare långsiktig investering än de begränsade resurser som nu satsas på majoritetens projekt Järvalyftet.

 

Två bo-miljarder: Det behövs fler små och billiga hyresrätter i Stockholm. De nya bostäder som byggs i Stockholm måste ligga i framkant när det gäller energi- och miljöteknik. Miljöpartiet satsar två miljarder för att skynda på byggandet av miljövänliga och klimatsmarta hyresrätter.

 

Det är nu i en högkonjunktur som vi måste anta utmaningen och genomföra en miljö- och klimatomställning. Det räcker inte med att byta glödlampor och bil. Stora satsningar måste göras på t ex infrastrukturen med en utbyggnad av spårburen kollektivtrafik och klimatsmarta lösningar av transporter. Vi måste ändra våra levnadsvanor, minska råvaruförbrukningen och återvinna material i mycket större utsträckning än hittills.

 

Den borgerliga majoriteten på nationell nivå gör ett stort nummer internationellt av och tar åt sig äran för tidigare satsningar i landet som Miljöpartiet i vårt samarbete med (s) och (v) drivit igenom under den föregående mandatperioden trots att man från borgerligt håll då aktivt motarbetade allting som hade med miljö- och klimatåtgärder att göra. Under 2007 har de borgerliga i konsekvens med detta avvecklat nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare ute i stadsdelarna och Miljöförvaltningens budget kommer att skäras ned under år 2008 till hälften jämfört med år 2006. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster återinrättas. Ambitionen måste vara att Stockholm skall vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Alla utsläpp som påverkar miljön och jordens uppvärmning sker lokalt och måste åtgärdas handgripligen, genom attitydförändringar och genom förändringar av människors livsmönster samt genom lagstiftning mm. Stadsdelsförvaltningen bör föregå med gott exempel genom att t ex ha sina bilar i en bilpool som kan utnyttjas av invånarna på kvällar, helger och semestrar. Ett miljökrav är att inga dubbdäck ska användas av dessa bilar eller av dem som utför transporter för förvaltningens räkning.

 

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter - förskolor, äldreboenden m.m. ökar kraftigt. Icke-ekologiskt producerade livsmedel har en negativ påverkan på miljön och klimatet. Till år 2010 bör Stockholms stad övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat. År 2008 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, år 2009 bör andelen höjas till 50 procent och år 2010 bör minst 70 procent av maten i stadsdelen ha en sådan certifiering. Maten som serveras inom stadsdelens verksamheter skall också så långt det är möjligt vara närproducerad för att minska behovet av transporter.

 

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t ex hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Vilka kläder, matvaror och övriga varor vi köper påverkar också klimatet och miljön i andra delar av världen där de produceras och vid transporterna. Att konsumentkunskap erbjuds genom skolan är viktigt t ex för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill också öka konsumentvägledningen, bl a för att kunna återinföra den s k ungdomssatsningen.

 

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den antidiskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

 

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabilitering. Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för rehabilitering i stadsdelen, en s.k. MAR.

 

Det är mycket oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Sådana egenregianbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till bästa kostnad, men bl a också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja mellan kommunala eller privata utförare, t.ex. inom äldreomsorg och förskola.

 

Den s.k. 3-3-modellen, tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet, är den arbetsmodell som har gett bra effekt vad gäller t ex bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får.

 

Vi vill erbjuda s.k. fixartjänster för alla äldre över 67 år och införa fyra timmars hemtjänst per månad med förenklad biståndsbedömning för alla äldre över 75 år.

 

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Skyddet för barnfamiljer mot vräkning ska förstärkas. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.

 

Avklarade studier i Svenska För Invandrare är en förutsättning för att läsa på Komvux och  för högskolestudier. Det är därför mycket viktigt att de som studerar SFI får möjlighet att göra det nationella provet och D-kursen som föregår provet.

 

Vi vill återställa stödet till kulturskolan till sin förra nivå för att slippa kraftigt höjda avgifter, större undervisningsgrupper och färre som får delta.

 

       Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Den borgerliga alliansens budget bygger på en skattesänkning. En skattesänkning som gynnar de högavlönade bäst, men lämnar ett mycket litet tillskott i de flestas plånböcker. Detta ynka tillskott ska räcka till alla nya avgifter som följer i skattesänkningens spår. Många medborgare får göra stora uppoffringar för att betala själva, alternativt tvingas avstå från kommunal service. Människor med skilda behov hänvisas till att gå ut på marknaden och handla hushållsnära tjänster.

 

Verksamheternas egen personal tvingas arbeta under mycket oroliga förhållanden. Alla vet att skattesänkningar betyder åtstramning och nerskärningar. Dessutom måste personalen bevittna hur de allt knappare resurserna slösas på att tala om för dem hur illa sedda de är som anställda i stadens egen regi i förhållande till hur värdefulla de kommer att bli om de bara knoppar av.

 

Vi anser att det är bättre att lägga ner tid och pengar på kvalitetshöjande åtgärder istället för att plöja ner de minskande resurserna på att övertala medarbetare att knoppa av eller utmana sitt eget arbete.  Personalen behöver lugn och ro och möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling i arbetet istället för påtryckningar med krav om att starta eget. Stockholms invånare behöver lugn och ro och en trygghet, i kunskapen om att de kan lita på att de får barnomsorg, skola, vård och omsorg, allt efter hur behoven inställer sig.

 

Alliansens ambition är att i stort sett privatisera och sälja ut all egen-regi-verksamhet oavsett hur bra den än fungerar. Utförsäljningen får till följd att vi tappar den fina kompetens som byggts upp i våra verksamheter under alla år. Alliansen tycks inte inse att personalen är en av stadens värdefullaste tillgångar. Inte heller tycks det bekymra alliansen att medborgarnas demokratiska insyn och möjligheter till kontroll och påverkan rumphuggs efter utförsäljning och privatisering.

 

Budgeten innehåller en rad osäkerhetsfaktorer. Bl a aviserar förvaltningen att man förmodligen måste återkomma med en reviderad budget för sista halvåret 2008 då budgetförutsättningarna förändras vad avser förskola och äldreomsorg. Stadens förskolepeng är ännu inte fastställd och valfrihetssystemet för äldreomsorgen kommer att innebära fasta ersättningsnivåer som inte är kända idag men som kommer att påverka budgeten. I samband med avknoppningarna ökar andelen långtidssjuka medarbetare som antingen inte vill eller inte får följa med i den avknoppade verksamheten. Det är idag svårt att överblicka den kostnaden

 

Inom äldreomsorgen ska ett s k valfrihetssystem införas under 2008. De äldre ska själva välja var de vill bo. Vi tror att det enda de äldre kan vara säkra på i det nya systemet är att de har en garanti att få stå i kö till det äldreboende de allra helst vill bo på. Det är ju givet att alla inte har möjlighet att få plats på de boenden som kommer att bli allra populärast och har det bästa ryktet. Och fortfarande saknar vi uppgifter på hur alliansen tänker behandla dem som av olika skäl inte kan, vill eller orkar välja. Var kommer de att placeras?

 

Alliansens valfrihetssystem i äldreomsorgen är en chimär för de flesta. Allt talar för att det inte kommer att bli särskilt stora förändringar i något äldreboende med speciellt uttalade inriktningar. Och om så skulle bli – kommer den verksamheten att få resurser till tomma platser så att den som vill flytta in där verkligen har en chans att få den valda platsen inom en rimlig framtid? Och kommer de äldre att få vara med och bestämma om den verksamhet de har valt ska vara kvar i egen regi, avknoppas eller upphandlas? Kommer de att garanteras ett till alla delar likvärdigt boende ifall det redan valda säljs vidare, kanske till någon som han/hon tidigare valt bort? Vi befarar att alliansens s k valfrihet i praktiken inte innebär något mer än att skapa utrymme för skattesänkningarna.

 

Vi är allvarligt oroade för vad som ska ske inom barnomsorgen framöver. Genom att knoppa av de allra billigaste barnstugorna står den egna regin kvar med den dyrare verksamheten som måste betalas. Så vitt vi kan förstå måste betalningen ske med antingen ökande barngrupper eller nedskärning av personal, i allra sämsta fall med båda delarna. Ekonomin ger helt enkelt inte utrymme för att minska barngruppernas storlek.

 

§5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2008

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna tider för sammanträden

2008.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut

och verksamhetsberättelse för 2007, uppföljning av budget 2008, underlag till

budget för 2009 med beräkningar för 2010 och 2011 samt budget/verksamhetsplan för 2009. Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2007. Dnr 345-2007-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2008

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2008 i enligt het med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Det skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses av lokala pensionärsorganisationer.

 

Instruktion för stadsdelsnämndernas pensionärsråd (Kfs 2004:12) har fastställts av kommunfullmäktige.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2007. Dnr 004-2007-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§7 Anskaffning av företagshälsovård för första kvartalet 2008

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att anskaffa företagshälsovård genom avrop

från upphandlat ramavtal om företagshälsovård.

 

2.      Stadsdelsnämndens uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna underavtal med

Kvalita Haluxa Arbetsmiljö AB.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har avtal om företagshälsovård med Kvalita Haluxa 

Arbetsmiljö AB till och med 2007-12-31. Anskaffningen har skett genom avrop från av staden upphandlat ramavtal om företagshälsovård. Ramavtalet har förlängts till och med 2008-03-31 för att ansluta till stadens nya ramavtal, som kommer att träda i kraft 2008-04-01. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att teckna underavtal med Kvalita Haluxa Arbetsmiljö AB genom avrop från förlängt ramavtal för perioden 2008-01-01 – 2008-03-31.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2007. Dnr 348-2007-205

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förslag till detaljplan för område vid Långbro bollplan

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen samt anför därutöver följande.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till detaljplan för område vid Långbro bollplan i stadsdelen Långbro på remiss. Förslaget möjliggör byggande av 34 bostäder i rad/parhus och en upprustning och kvalitetshöjning av natur-, idrotts- och rekreationsvärden i området.

 

Förvaltningen ser positivt på förslaget som medför en markant kvalitetshöjning av området. Förutom tillkommande bebyggelse som ökar serviceunderlaget i stadsdelen möjliggör planen anläggande av ett sammanhängande park/förbindelsestråk från Mickelsbergsvägen till Spindelvägen, att naturvärden bibehålls och utvecklas, att tryggheten ökar ur olika aspekter samt att rekreationsvärden för lek ökar väsentligt inom området. Gränsdragningar förbättras med tydligare ansvarsområden för olika ändamål. Sammantaget ser förvaltningen att förslaget bidrar till en positiv utveckling av hela området.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 november 2007. Dnr 329-2007-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern (fp), ledamoten Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

1.      Stadsdelsnämnden vill att stadsbyggnadskontoret i sin detaljplan tar största möjliga hänsyn till de synpunkter som framkommit rörande barn och ungdomars möjligheter till lek och idrottsutövning.  Det är angeläget att nybyggnationen vid Långbro bollplan inte inkräktar på skolidrotten eller de aktiviteter som barn och ungdomar kan utöva idag i området. Vi vill framhålla vikten av att en så stor yta som möjligt reserveras till bollplaner och liknande. Eftersom många barn och ungdomar idag rör sig för lite, så är det extra viktigt att inte försämra möjligheterna till idrottsliga aktiviteter.

 

2.      Vi vill även att stadsbyggnadskontoret ser över och kommer med förslag på

åtgärder för att säkra skolbarnens skolväg till de närliggande skolorna. Skolvägen går utefter den aktuella byggarbetsplatsen med all lastbilstrafik och senare längs tillfartsvägen till det nya radhusområdet. Det bör här beaktas att Linbodavägen, som är den gata som idag används av många barn, kommer att få en ökande biltrafik.

 

Vidare föreslår vi att en ljusreglering införs vid övergångsstället vid korsningen Lindbodavägen/Vantörsvägen då många skolbarn passerar denna mycket trafikerade korsning.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Planen har blivit mycket bättre jämfört med första förslaget. Framför allt är det positivt att hänsyn har tagits till barns lekmiljöer. Parkeringstalet på 1,7 är alltför högt. Det är inte rimligt ur klimatsynpunkt att planera för bostäder med mer än en bil per familj. Även om området i sig blir barnvänligt ligger det intill Vantörsvägen som utgör en barriär och hindrar barn att röra sig fritt i närområdet. Trafiksäkerhetsåtgärder på Vantörsvägen bör ingå i den vidare planeringen. 

§9 Förslag till IT-program för Stockholms stad

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

I stadens budget för 2007 anges att en gemensam IT-strateg för staden och Stockholms Stadshus AB inklusive dotterbolagen ska utarbetas. Antalet styrdokument inom IT-området ska reduceras och ambitionen ska därför vara att ett nytt IT-program för Stockholms stad ska utformas samt ersätta ett antal befintliga styr-dokument inom IT-området. Programmet ska börja tillämpas i verksamheterna från 1 juli 2008.

 

Förvaltningen är i princip positiv till förslaget till nytt IT-program för staden även om det är oklart hur slutresultatet kommer att se ut eftersom hänvisning görs till dokument som kommer att ersättas eller förändras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

30 november 2007. Dnr 327-2007-011.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t o m november månad.

§11 Anmälan av yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Till stadsdelsnämnden inkom 2007-11-23 en begäran om yttrande från länsrätten i Stockholms län över överklagat beslut (mål nr 24722-07). Överklagat beslut avser beslut om avveckling av fyra kommunala förskolor inför avknoppning. Beslutet fattades av stadsdelsnämnden 2007-10-25, § 3. Beslutet har överklagats med yrkande om inhibition. Nämnden har förelagts att yttra sig över yrkandet om inhibition senast den 7 december 2207.

 

Juridiska avdelningen vid stadsledningskontoret har för nämndens räkning ingivit yttrande till länsrätten. Sammanfattningsvis framgår av yttrandet att klaganden inte påvisat något som innebär att det överklagade beslutet är olagligt enligt 10 kap 8 § kommunallagen samt att förutsättningar för inhibition av beslutet saknas.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Arbetsmiljörevision år 2007

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport över genomförd revision av nämndens system för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

28 november 2007. Dnr 349-2007-205.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Kvinnofridsprojektet Athena - slutredovisning

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsförvaltningen har gemensamt med stadsdelsnämnderna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen gjort en slutredovisning till länsstyrelsen över vad som genomförts och vilka medel som förbrukats inom ramen för kvinnofridsprojektet Athena.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 december 2007. Dnr 277-2007-502.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

Bilaga § 14.

§15 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2007-07-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2007-12-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2007-12-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets möte 2007-12-13 anmäldes och lades till handlingar-na.

§19 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om att det vid kontakt med SL angående nedskräpningen vid Älvsjö station framkommit att det kommer att ordnas med någon form sopsug och i avvaktan på att det blir klart kommer en container att ställas upp.

 

Angående nämndens uppdrag till förvaltningen att göra en genomlysning av förskoleverksamheten så återkommer förvaltningen när det är klart hur stor förskolepengen blir.

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2007-11-23 anmäldes och lades till handlingarna.